Hotărârea nr. 318/2019

Hotãrârea nr. 318 privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str.Găgeni – Șos.Nordului – Șos.Vestului – Str.Libertatii (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/27.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii " Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str.Găgeni – Șos.Nordului – Șos.Vestului – Str.Libertatii (Gara de Vest)"


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 318 privind aprobarea proiectului „Efîcientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/27.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții ” Efîcientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului -Str.Libertatii (Gara de Vest)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 412/27.08.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 371/27.08.2019 la Direcția Relații Internaționale, sub nr. 8357 /27.08.2019 la Direcția Tehnic-Investiții și sub nr. 271/27.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea proiectului „Efîcientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul mai sus menționat.

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 263/28.08.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanțe, control, administrarea domeniului public și ăprivat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public, Apel de proiecte POR/2018/3/3. i/c/1/7 REGIUNI.

 • -  Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin HCL 163/30 mai 2016,

 • -  Strategia de Eficientizare Energetica a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobata prin HCL nr. 346/31.10.2016,

  apr^baffea - Strategiei

  Consiliului European


 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind Energetice a României pentru perioada 2007-2020,

 • -  Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a

din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiertta’șfblosirii finale a energiei si a serviciilor energetice, prevederile Ho^iâfii/. iGiivemului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice - art. 7, art. 8 și art. 10.

Având în vedere prevederiile art. 42 alin. (1) lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului -Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/c/1/7 REGIUNI.

Art. 2 Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 239/27.06.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului -Str.Libertatii (Gara de Vest)”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 239/27.06.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)” prin modificarea Anexei nr. 2 de la din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 239/27.06.2018.

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 — Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”, în cuantum de 16.472.870,31 lei (inclusiv TVA).

Art. 5 Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/31.07.2018, în sensul că, contribuția proprie în proiect este de 1.118.690,25 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 313.350,61 lei, reprezentând cofmanțarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 -Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”.

Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești -Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8 Se împuternicește DOBRE ADRIAN FLORIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 9 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internationale si Direcția »       > "   5   3    >53

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George PANĂ     A


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, xAoana Geanina SERBINOV

)\ fc V              --'7                 S


/țyW&t / ta /JcLM/? WHGemttej/Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Splaiul independentei, nr. H54

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www in te rqroup ro


Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

5.099,43

968,89

6.068,32

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2.227.662,87

423.255,95

2.650.918,82

Total capitol 1

2.232.762,30

424.224,84

2.656.987,14

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

118.412,67

22.498,41

140.911,08

3.1.1

Studii teren

112.583,50

21.390,87

133.974,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5.829,17

1107,54

6936,71

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.895,46

145,78

15.041,24

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5

Proiectare

693.671,82

131.797,65

825.469,47

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

431.358,95

81.958,20

513.317,15

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat        ș ■£   / ; :

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 -zStr.Ga^eni - -

Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”                             <

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Va/oariBcu tVXfc

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

17.487,52

3.322,63

20.810,15

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

11.658,35

2.215,09

13.873,44

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

233.167,00

44.301,73

277.468,73

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.145,87

5.537,72

34.683,59

3.7

Consultanta

310.758,54

59.044,12

369.802,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

285.558,54

54.256,12

339.814,66

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

163.216,90

31.011,22

194.228,12

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

46.633,40

8.860,35

55.493,75

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

31.244,38

5.936,44

37.180,82

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

15.389,02

2.923,91

18.312,93

3.8.2

Dirigentie de șantier

116.583,50

22.150,87

138.734,37

Total capitol 3

1.349.101,26

253.644,90

1.602.746,16

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9.290.337,65

1.765.164,15

11.055.501,80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

9.290.337,65

1.765.164,15

11.055.501,80

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291.458,75

55.377,16

346.835,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

156.208,75

29.679,66

185.888,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114.845,28

0

114.845,28

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

47.127,94

0

47.127,94

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

i j                     i «J '• ••• - - . • •

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)"          \

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de

Valoare fara TVA*

TVA

cheltuieli

lei

lei

leiT^

1

2

3

4

5

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.425,59

0

9.425,59

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

58.291,75

0

58.291,75

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

309.499,72

58.804,95

368.304,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

724.183,75

115.774,31

839.958,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

220.435,59

41.882,76

262.318,35

Total capitol 6

266.955,59

50.721,56

317.677,15

TOTAL GENERAL

13.863.340,55

2.609.529,76

16.472.870,31

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

11.658.349,95

2.215.086,49

13.873.436,44

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 LeiANEXA NR. 2 la HCL NR. MDESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORI" TEHNICO - ECONOMICI aferenti proiectului

"EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 -

STR.GAGENI - SOS.NORDULUI - SOS.VESTULUI - STR.LIBERTATII

(GARA DE VEST)”

 • 1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Sistemul de iluminat public (SIP) aferent traseului liniei 102 se compune din:

 • •  13,8 km rețele electrice - liniii electrice aeriene aferente iluminatului stradal rutier cat si pietenol

 • •  357 stâlpi metalici speciali instalați in perioada 2015-2016;

 • •  61 stâlpi din beton instalați in perioadele 1970-1999 si 2005-2007;

 • •  628 corpuri de iluminat - majoritatea cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune;

 • •  56 de corpuri de iluminat montate in stațiile de așteptare pentru mijloacele de transport public (28 statii cu cate 2 corpuri de iluminat).

Stâlpii metalici sunt realizați din otel laminat S235, din cate 3 profile tubulare circulare cu secțiuni diferite, cu joante sudate uzinat, protejați cu un strat de zinc. Inaltimea acestora este de 10.Om, avand diametrul bazei 159mm, diametrul tronsonului intermediar de 89 mm si diametrul vârfului de 60 mm.

Stâlpii din beton precomprimat sunt tronconici, au secțiune inelara cu capac din beton la partea superioara, sunt realizați din beton de clasa C35/45 sau mai mare, turnat in cofraje metalice de inventar si centrifugați, avand armaturi din sarma amprentata din otel STAS 6482/3-80 sau toroane din sârme de otel STAS 6482/4-80. înălțimile acestora variaza intre 10.0 si 12.Om, avand diametrul bazei intre 25-36cm si diametrul vârfului intre 15-24cm.

Nu se cunosc date despre infrastructura stâlpilor de iluminat insa, conform reglementarilor si practicii curente la data proiectării, fundațiile stâlpilor pot fi de tipul: fundații burate (straturi succesive de pamant de 20cm bine compactat), fundații din beton turnat (poligonale, tip pahar, forate injectate) sau fundații din beton prefabricat (rigle, coloane). La o inspecție limitata nu se observa abateri de

verticalitate sau tasari locale in jurul stâlpilor, astfel ca se poate conferă pa starea'^


fundațiilor este corespunzătoare.                                           '

A fost intocmit un Audit electroenergetic al conturului energetic definrf^fțâșeuE liniei de tramvai 102 rezultând următoarele:

 • a) SIP existent pe conturul analizat funcționează în mare măsură în parametrii proiectați la nivelul anilor 2002-2005, dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând completări:

 • -  zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor nu sunt iluminate corespunzător;

 • -  există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul nu satisfice standardul SREN 13201:2015

 • -  iluminatul stațiilor de călători este învechit și sub parametrii sarcinilor vizuale corecte

 • b) Corpurile de iluminat existente sunt in mare de tipul cu descărcare in vapori de sodiu, ce au un consum energetic sensibil mai ridicat decât alte soluții modeme, aplicabile in prezent.

 • c) Starea componentelor SIP este precară, acestea fiind învechite, bazate pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modem.

 • d) SIP în Municipiul Ploiești și implicit pe acest contur nu beneficiază de sistem de telegestiune.

 • e) Liniile electrice aeriene care deservesc iluminatul public se află în stare bună, acceptabilă, dar nu corespund cerințelor vizuale, de siguranță în funcțiune în condiții meteo dificile sau extreme ori de securitate a cetățenilor si bunurilor.

5                                                                                                                                                                       ?                      5

 • f) Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurării directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul. Există un număr important de consumatori din exterior, alimentați prin derivații din liniile electrice aeriene ce deservesc iluminatul pe acest contur. Practic punctele de aprindere deservesc zone mai intinse, ce exced zona proiectului.

A

In concluzie, SIP existent pe conturul energetic auditat prezintă următoarele deficiente:

 • -  parțial, nu asigura iluminarea potrivit standardelor în vigoare

 • -  nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la medii de comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc)

 • -  corpurile de iluminat sunt de eficienta energetica redusa, unele fiind la limita duratei de viată

5

 • -  unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton

 • -  componentele ce asigura legarurile electrice sunt învechite

 • -  nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte component a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone intinse, din categorii diferite.


O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este (impactul negativ asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume mai mari pentru energia electrica si pentru intretinere.

Obiective preconicate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice a SIP din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • -  O.S. 1 Scăderea consumului de energie al SIP;

 • -  O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

 • -  O.S.3 Asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, in special prevederile SR EN 13201:2016;

 • -  O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • -  Ml. Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu in corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea in vedere si rezolvarea situațiilor de conflict rutier - din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astefel incat sa se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016

A.

 • -  M2. înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED

 • -  M3. Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea punctelor luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

5

 • -  M4. Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru calatori

!u.s\             -'•■■■

M5. Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu tehnologie LED și montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fara .iluminat public, în special a căilor de circulație pietonală, conform SR EX 13201:2016;

Descrierea investiției:

Schimbarea tehnologiei de iluminat existent cu cea bazata pe LED, cu capacitati de conectivitate si comunicare

Descriere:

 • -  se demontează echipamentele existente si se predau beneficiarului:

 • •  393 corpuri de iluminat de 250W sodiu

 • • 235 corpuri de iluminat de 70W sodiu

 • • 56 corpuri CFC 36W

 • •  628 console metalice

 • -  se vor monta 769 corpuri cu LED pe stâlpii existenti, astfel:

 • • 431 de 150W

 • • 338 de 50W

 • -  89 stâlpi noi, metalici, cu 89 corpuri de iluminat cu LED astfel:

 • •  70 de corpuri de 150W pe 70 de stâlpi de 9m;

 • •  19 corpuri de 60W pe 19 stâlpi de 4m;

 • -  se inlocuieste intreaga rețea de alimentare in soluție LES, noua 13800 ml pe ambele trotuare.

 • -  se aduc trecerile de pietoni in paralel prin montarea a 20 de stâlpi metalici noi, impreuna cu 20 de corpuri cu LED de maxim 60W

 • -  toate corpurile de iluminat cu LED vor permite folosirea protocoalelor de comunicare DALI/0-10V/1-10V. De asemnea , poate fi o măsură future proof pregătirea corpurilor cu interfața NEMA socket pentru montarea dispozitivelor indiviaduale de control

 • -  se instalează sistemul de teelgestiune care permite realizarea de dimming in trepte. Practic se vor putea folosi toate mixurile de comunicare disponibile, dintre care cel mai sigur din perspectiva securității cibernetice ramane comunicarea licențiata, cu posibilitate de criptare de 256 kb. O astfel de soluție permite atat asset managementul cat si managementul operațional.

Masurile sunt următoarele:

 • -  completarea sistemului prin amplasarea de corpuri de iluminat noiu pe stâlpii existenti in scopul obținerii iluminării medii, a uniformitatiilor si factorului de orbire la valorile corespunzătoare clasei M2

 • -  extinderea sistemului de iluminat in aceleași sens, atat cu aparate de iluminat stradal cat si cu aparate de iluminat pietonal, pe stâlpi noi

 • -  montarea a 20 aparate de iluminat pe tot atatia stâlpi iniMteptuLtre^^lor de pietoni (nesemaforizate)

I.es \ tete;-, ■;.■■■;< ■ te*1:

V. v '■'-W'; i.-'

Aducerea trecerilor de pietoni in parametrii standardului SR EN' 13201:2016

 • -  montarea 20 stâlpi noi de 6 metri, din fibra de sticla (clasa II de- protecție la soc electric); stâlpii vor avea un design modern si iluminare din interior pentru o mai buna semnalizare vizuala

 • -  montarea a 20 aparate de iluminat cu LED, 90W, cu distribibutie speciala pentru trecerile de pietoni

 • -  foraj orizontal pt LES pe 200 mm

 • -  instalare 300 ml de LES

 • -  Modernizarea iluminatului in cele 28 de statii de calatori

 • -  inlocuirea celor 56 de corpuri de iluminat CFC existente cu altele cu LED 20W

 • -  montarea panourilor fotovoltaice si a sistemelor de control (inverter)si inmagazinara a energiei (acumulatori)

Nota 2:

Fluxurile a) +b), c) si d) se pot desfasura in paralel, neavand restrctii de tipul stat-to-end

Implementarea soluției de telegestiune

 • -  comisiobnarea corpuriilor de iluminat (localizarea in rețea, inregistrarea si validarea unei idetitati a ac4estora in sistemul centralizat de management)

 • -  instalarea interfeței

 • -  furnizarea de API către achizitor

 • -  testare

 • -  GOLive

Cele mai importante materiale utilizate in realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise in continuare. Exemplele luate sutn cu titlu de referința si reprezintă produse ale firmelor existente pe piața romaneasca. Se pot utiliza produse similare, de la alti furnizori, cu condiția sa se păstreze condițiile tehnice si de calitate minime ale produselor descrise, pentru a evita introducerea in sistemul de uluminat public al municipiului Ploiești a unor produse contrafăcute, de calitate proastra care sa ridice probleme in funcționarea corecta, pe o perioada indelungata a sistemului de uluminat public.

(i) Sistemul de telegestiune a iluminatului public


V ?© / '■ ■1 >       ) Z f                  " / !

Sistemul de telegestiune trebuei sa fie scalabil, sa permită integrarea altor? consumatori (corpuri alimentate din kit-urile fotovoltaice, cutii electrice*^<^Lșa?nu genereze costuri suplimentare prin dependenta de un anumit producător (Îicerkfere, actualizări, etc), sa fie web based, sa folosească date din surse deschise sis a furnizeze APT

 • (ii) Aparatele de iluminat trebuie sa realizeze o uniformitate a dsitributiei luminantei pe intreaga suprafat a caii rutiere, sa asigure limitarea orbirii de incconfort si incapacitate, precum si sa realizeze ghidajul vizual.

 • (iii) Stâlpi metalici

 • (iv) Console metalice

Consolele metalice pentru montarea aparatelor de iluminat vor indeplini următoarele caracteristii minime:

 • •  realizate din țeava de otel, galvanizata la cald si opțional vopsita in câmp electrostatic, cu diametrul de 60 mm, 1 x h si inclinare conform detaliilor de execuție din proiectul tehnic.

 • •  tip constructiv utilizat:

 • -  cu un braț

 • -  cu doua brațe

 • •  montaj:

 • -  pe stâlp metalic tronconic, prin imbinare

 • (v) Cablurile

Specificații tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F

 • -  Conductor din cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, confor4m SR CEI 60228

 • -  Izolație din PVC

 • -  înveliș comun

 • -  Manta interioara

 • -  Manta exterioara de PVC

 • -  Standard de referința: SR CEI 60502-1

 • -  Tensiune nominala: U0/U=0,6/l,0kV

 • -  Temperatura minima a cablului(masurata pe manta):

 • •  la montaj:+5C

 • •  in exploatare: - 33C

k T3 - A ■'

 • -  Temperatura maxima admisa de conductor in condiții normale de>expldatare:

+70C                                                        '   '


 • -  Tensiune de încercare:

 • •  3,5kV, 50Hz, timp de 5 minute

 • -  Raza minima de curbura la pozare:

 • •  12 x diametru cablului cu mai multe conductoare

 • -  Specificații tehnice minime pentru conductorul tip CYABY

 • • Tensiune nominala U/U : 0,6/1 kV

 • • Tensiune de încercare: 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc, 5 min

 • • Raza minima de curbare la instalare: min 12 x diamentru cablului

 • -  Forța maxima de tracțiune 1 apozare: max 50N/mm

 • •  Temperatura min. a cablului: la instalare: -5C/ in exploatare:-30C.

 • • Temperatura maxima de lucrur: 70C

 • • Temperatuira maxima de scurt - circuit: 160C

 • -  Specificații tehnice minime pentru conductorul tip MCCG Standard de produs: SF 116/2004, ST 32/2009

 • -  Tensiune nominala:U/U-450/750 V

 • -  Temperatura de lucru: max 60C

 • -  Temperatura minima a mediului ambiant: - 30C

 • -  Tensiunea de incercare: 2,5 kV, 50Hz, timp de 5 minute C

 • (vi) Punctul de aprindere

Punctul de aprindere reprezintă un element important al sistemului de iluminat public in condițiile. Separarea acestuia fata de posturiel de transformare ale furnizorului de energie electrica este imperios necesara.

Punctul de aprindere trebuei sa conțină 2 compartimente: unul destinat furnizorului de energie electrica pentru montarea echipamentelor de măsurare si unul destinat opertatorului de uliminat, ce trebuei sa includă:

 • -  partea de forța

 • -  partea de automatizare

Alegerea structurii funcționale si a materialelor compinente ca fi realizata împreuna cu fumizrorul de energie elctrica. Punctul de aprindere poate fi realizat in 2 variante constructive: din policarbonat sau metalic.

Lista echipamentelor si dotărilor specifice este următoarea:

a) 878 corpuri de iluminat cu LED;

 • -  501 corpuri rutiere de 150w

 • -  338 corpuri pietonale de 50w

 • -  19 corpuri pietonale de 60w

 • -  20 de corpuri speciale, de 60w, pt treceri de pietoni

  b) linii electrice

  L/i vL ' ■■

 • -  14.100 m cablu subteran (13.800 extindere + 300m treceri de pietoni)

 • -  8,4 km cablu de coloana (7.306 stâlpi existenti + 1094 m stâlpi noi) <

 • -  400 m foraj orizontal

 • -  20 prize de pamant

 • c) stâlpi si console noi

 • -  70 stâlpi noi, metalici, de 9 m

 • -  19 stâlpi noi metalici, de 4 m

 • -  20 stâlpi din fibra de sticla, de 6 m, pt trecerile de pietoni

 • -  858 console metalice noi

 • d) 36 de asambluri electrice noi

 • -  6 puncte de aprindere noi, dotate cu concentratori de date, analizoare de rețea si aparate de măsură a energiei electrice

 • -  20 de cutii de separare, dotate cu modulul de telegestiune si contractor

 • -  10 cu tii de sectionare/derivatie

 • e) 28 kituri fotovoltaice

 • f) aplicație de telegestiune pentru iluminatul public.

 • 2. PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

I. Principalii indicatori Tehnico-Economici

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

16.472.870,31

C+M inclusiv TVA

Lei

13.873.436,44

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

805.339,64

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

313.350,61

II. Durata si eșalonarea investiției

9                                                 9

Durata de realizare a investiției: 24 luni calendaristice perioada de implementare (de la data semnării contractului de finanțare)

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Lei

16-472:870,31

(1 euro = 4,652 lei)

Euro

3^41.029,73

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

13.8^436,44

Euro

2.982.252,03

Anul 2018

INV (Lei)

131.825,47

C+M (Lei)

-

Anul 2019

INV (Lei)

103.357,10

C+M (Lei)

-

Anul 2020

INV (Lei)

6.859.613,96

C+M (Lei)

5.333.603,12

Anul 2021

INV (Lei)

9.378.073,78

C+M (Lei)

8.539.833,32