Hotărârea nr. 317/2019

Hotãrârea nr. 317 privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii – Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărîrii Consiliului Local nr. 295/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii – Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud"


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 317 privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101

Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu -Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărîrii Consiliului Local nr. 295/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu -Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud"

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 411/27.08.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 370/27.08.2019 la Direcția Relații Internationale, sub nr. 8356/27.08.2019 la Direcția Tehnic-Investitii, sub nr. 272/27.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare -Str.Democrației - Gara de Sud”, a cheltuielilor legate de proiect și actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de

5                                                 9

Intervenții pentru obiectivul mai sus menționat.

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 262/28.08.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanțe, control, administrarea domeniului public și ăprivat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

Având în vedere:

- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public, Apel de proiecte POR/2018/3/3. l/c/1/7 REGIUNI.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de         Dloiești

2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local       mai 2016,

Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului I^^ști-101^20^ aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10^^.^^^^^! Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprohâreĂ;^Stra.țegiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020,

Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului

nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice - art. 7, art. 8 si art. 10.

Având în vedere prevederiile art. 42 alin. (1) lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Se aprobă proiectul „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.l/c/1/7 REGIUNI.

Art. 2 Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/31.07.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare -Str.Democrației - Gara de Sud”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/31.07.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu -Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud” prin modificarea Anexei nr. 2 de la din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/31.07.2018.

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Efîcientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu -Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud", în cuantum de 11.012.127,64 lei (inclusiv TVA).

Art. 5 Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/31.07.2018, în sensul că contribuția proprie în proiect este de 652.017,14 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 211.430,83 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Efîcientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu -Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - Gara de Sud".

Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Efîcientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești -Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja -Str.George Coșbuc - Str.Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare -Str.Democrației - Gara de Sud", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8 Se împuternicește DOBRE ADRIAN FLORIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 9 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internationale si Direcția

5                                                              5     "                        S                           5                                 S                          5                          5

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George PANĂ        ’ v


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, ’ Toana Geanina SERBINOV


NTERGROUP

ENGINEERINGProiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro


Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54155/ 58/ 61


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficlentlzare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud”

Nr.crL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

3.156,26

599,69

3.755,95

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1.187.224,94

225.572,74

1.412.797,68

Total capitol 1

1.190.381,20

226.172,43

1.416.553,63

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

76.694,04

14.571,87

91.265,91

3.1.1

Studii teren

72.765,75

13.825,49

86.591,24

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.928,29

746,38

4674,67

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

12.601,47

145,78

12.747,25

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

19.800,00

3.762,00

23.562,00

3.5

Proiectare

467.466,21

88.818,58

556.284,79

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

290.693,27

55.231,72

345.924,99

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

11.784,86

2.239,12

14.023,98

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Remania

E-mail; o//ice<Xinterqroup~j

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat              .   \

"Eficientlzare consumuri energetice In Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.NicolaeBâlcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud"

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7.856,58

1.492,75

"9.349,33

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

157.131,50

29.854,99

186.986,49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

19.600,00

3.724,00

23.324,00

3.7

Consultanta

261.328,29

49.652,38

310.980,67

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

236.128,29

44.864,38

280.992,67

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

109.991,75

20.898,43

130.890,18

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

31.426,00

5.970,94

37.396,94

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

21.055,42

4.000,53

25.055,95

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

10.370,58

1.970,41

12.340,99

3.8.2

Dirigentie de șantier

78.565,75

14.927,49

93.493,24

Total capitol 3

968.481,76

181.763,04

1.150.244,80

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6.530.943,68

1.240.879,30

7.771.822,98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

5.814,28

1.104,71

6.918,99

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

6.536.757,96

1.241.984,01

7.778.741,97

CAPITOLUL S Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

196.559,73

37.346,35

233.906,08

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

61.309,73

11.648,85

72.958,58

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

79.280,03

0

79.280,03

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

33.330,97

0

33.330,97

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.666,19

0

6.666,19

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

39.282,87

0

39.282,87

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL ii Recomandat a q ;

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii -Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud"                       .       '

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

207.614,93

39.446,84

247.061,77

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

491.834,69

78.385,39

570.220,08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

34.460,81

6.547,55

41.008,36

Total capitol 6

80.980,81

15.386,35

96.367,16

TOTAL GENERAL

9.268.436,42

1.743.691,22

11.012.127,64

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

7.856.574,88

1.492.749,23

9.349.324,11

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Data: 18 iunie 2018


Beneficiar/lnvestitor,ANEXA NR. 2 la HCL NR.LUCRĂRI DE INTERVENȚIE                               '

Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

Se vor demonta:                                  - -

 • •   385 corpuri de iluminat de 250W sodium;

 • •   33 corpuri de iluminat de 70W sodium;

 • •   20 corpuri CFC 36W;

 • •   4 proiectoare de 400W;

 • •   418 console metalice.

Se vor demonta cele 20 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni ale SIP nemodemizate.

Corpurile de iluminat

Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bazate pe LED. Costul de investiție va fi mai mare deoarece presupune schimbarea tuturor corpurilor de iluminat existente, inclusiv a consolelor acestora.

Astfel se vor monta:

 • •  403 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  137 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  44 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •  20 de 60W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta 540 de console metalice.

S-a ales varianta montării de console duble pe un număr dintre stâlpii existenti fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari.

Se vor monta 64 stâlpi noi:

 • -  44 stâlpi de 4m;

 • -  20 stâlpi de 6m (pentru trecerile de pietoni).

Stâlpi noi

Stâlpi noi pentru iluminatul pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi (clasa II de


LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Li «Sg '

protecție la șoc electric).

Alimentare energie

Având in vedere prevederile legale, SIP din%opă||ei> interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stațiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice.

Sistem telegestiune

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

Se vor monta 604 de module individuale de control a aparatelor de iluminat.

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII -ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Indicator

Valoare (la finalul implementării)

Consumul anual de energie primară (MWh/ an)

273,10

Consumul anual de energie/ km drum (MWh/ an)

64,76

Emisii anuale de CO2 după implementarea măsurii (Tone CO2)

80,68

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/ OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

Indicator

Valoare

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone CO2/ an)

98,86

Scăderea consumului anual de energie MWh/an

327,37

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI /   / C+ . y-AX

Elemente ale investiției

UM

Valoare- ' , ,

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

ll.omWfrZ

C+M inclusiv TVA

Lei

9.349.3 24^L-

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

440.586,31

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

211.430,83

DURATA SI EȘALONAREA INVESTIȚIEI

9              9                                                                                     9

Durata de realizare a investiției: 24 luni calendaristice perioada de implementare (de la data semnării contractului de finanțare)

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4.652 lei)

Lei

11.012.127,64

Euro

2.367.181,35

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

9.349.324,11

Euro

2.009.742,93

Anul 2018

INV (Lei)

144.283,74

C+M (Lei)

-

Anul 2019

INV (Lei)

35.059,97

C+M (Lei)

-

Anul 2020

INV (Lei)

4.573.214,20

C+M (Lei)

3.594.449,29

Anul 2021

INV (Lei)

6.259.569,73

C+M (Lei)

5.754.874,82