Hotărârea nr. 316/2019

Hotãrârea nr. 316 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activităţile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 316

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând referatul de aprobare nr. 408/26.08.2019 al domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma, Alina Sorescu, Florin Sicoie și raportul de specialitate tehnic nr. 4865/12.07.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploiești;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 264/28.08.2019 al Direcției Economice;

ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 08.08.2019 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

în urma solicitării S.C. Luxten Lighting Company S.A. nr.1296/15.02.2019 de actualizare a tarifelor cu respectarea prevederilor contractuale și al Indicelui lunar al prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică prin adresa nr.36212/10.04.2019;

în baza prevederilor art.6.4.- Tarifele practicate și procedura de ajustare a acestora din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești nr.5107/12.03.2018;

în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1,2 și 3,lit. k) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în prevederile art. 8 alin. (1) și art. 17, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit. n) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă ajustarea tarifelor pentru activitățile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat ornamental-festiv temporar în municipiul Ploiești, cu indicele preturilor de consum de 101,87%, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești nr. 5107/12.03.2018.

Art. 3 Aplicarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat omamental-festiv temporar în municipiul Ploiești se va face începând cu data de 01 a lunii următoare, după aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL, George PANĂ                 *°ana Geanina SERBINOV

l-

Anexa laP-06 M

ACT ADIȚIONAL NR.2

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE

ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.5107/12.03.2018 ( LLC 3391/14.03.2018)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA, telefon:0244/516699,     fax:0244/0244/513829, cod fiscal 2844855,

cont:R063TREZ24A700600200103X, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin d-1 Adrian Florin DOBRE, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, cu sediul in București, sector 1, strada Parângului, nr.76, telefon: 021/668.88.19, fax: 021/668.88.23, e-mail: office@luxten.com, nr.inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului București: J40/9082/2009 din 24.08.2009, cod fiscal:    R06734030, cont

R090TREZ7005069XXX004365, deschis la ATCP Municipiul București reprezentata prin d-1 Silvian SERBANESCU, Președinte Directorat, in calitate de prestator, pe de alta parte

Având in vedere :

  • •  In baza HCL nr...../........, privind aprobarea ajustării tarifelor pentru

activitatile de intretinere-mentinere iluminat public si de iluminat ornamental festiv temporar in municipiul Ploiești;

  • •  Solicitarea operatorului SC Luxten Lighting Company SA nr. 1296/15.02.2019 de ajustare a tarifelor;

  • •  In temeiul dispozițiilor art,1270/Codul civil, se incheie prezentul act adițional;

  • •  In conformitate cu prevederile art. 6.4. din contractul nr.5107/2018 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești;

Părțile au convenit incheierea prezentului Act Adițional la contractul de delegare^ a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești^: nr.5107/12.03.2018, conform termenilor si condițiilor stipulate in cele ce urmeaza: ~

Art.l. Tarifele ajustate pentru activitățile de întreținere-menținere iluminat public și de iluminat omamental-festiv temporar în municipiul Ploiești, cu indicele preturilor de consum de 101,87%, sunt prezentate in Anexa actului adițional si se vor aplica incepand cu data de 01 a lunii următoare aprobării HCL nr....../.....

Art.2. Celelalte prevederi contractuale stipulate in contractul nr.5107/12.03.2018 raman neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a incheiat azi..........., in 2(doua) exemplare originale cate

unul pentru fiecare parte.

DELEGATAR,

DELEGAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA

PRIMAR,

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Adrian Florin DOBRE

Silvian SERBANESCU

Direcția economica,

Vizat Juridic,


Avocat


Director executiv

Vizat CFP,

Consilier Serviciul Financiar-Contabilitate

Direcția Administrație Publica Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Sef Serviciu

Anexa la actul adițional nr. 2, contractul nr.5107/2018

i

DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Indicele lunar al preturilor de consum:

Perioada curenta

Perioada de referința

TOTAL IPC (%)

2018 - Decembrie

2018 - Martie

101,87

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Preț in lei (fara TVA) - cu trecerea contribuțiilor de la angajator la anpaiat

TOTAL IPC

(%)

Preț in lei (fara TVA)-ajustat CU IPC

1

Furnizare si montaj corp iluminat clasic (70W,100W, 150W, 250W, 400W)

buc

1.125,10

1,0187

1.146,14

2

Furnizare si montaj lămpi cu vapori de sodiu de inalta presiune (70W, 100W, 150W, 250W, 400W)

buc

67,99

1,0187

69,26

3

Furnizare si montaj lămpi halogen (pana in 50 W, 50W-70W, 71W-100W, peste 100W)

buc

122,01

1,0187

124,30

4

Furnizare si montaj balast (70W, 100W, 150W, 250W, 400W)

buc

163,16

1,0187

166,22

5

Furnizare si montaj igniter

buc

125,29

1,0187

127,63

6

Furnizare si montaj balast electronic (70W, 100W, 150W, 250W)

buc

244,13

1,0187      248,70

7

Furnizare si montaj condensator

buc

51,55

1,0187        52,51

8

Furnizare si montaj dulie E27/E40

buc

7,88

1,0187         8,03

9

Furnizare si montaj carcasa corp iluminat

buc

212,58

1,01871      216,56

10

Furnizare si montaj dispersor

buc

92,56

1,0187        94,29

11

întreținere corp iluminat - tip proiector clasic

buc

24,13

1,0187

24,58

12

întreținere corp iluminat - tip proiector încastrat

buc

7,26

1,0187

7,39

13

Demontat corp de iluminat

buc

44,48

1,0187

45,31

14

Montat corp de iluminat

buc

63,33

1,0187

64,52

15

Reorientare aparat de iluminat

buc

11,45

1,0187

11,66

16

întreținere console (cu un braț, cu foua brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)

buc

15,68

1,0187

15,97

17

Furnizare si montaj console (cu un braț, cu foua brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)

buc

466,34

1,0187

475,06

18

întreținere stâlp max. 2m

buc

18,42

1,0187

18,76'

19

întreținere stâlp 2m - 4m

buc

13,00

1,0187

13,24

20

întreținere stâlp 4, lm - 6m

buc

71,62

1,0187

72,96

21

întreținere stâlp 6,lm - 8m

buc

73,78

1,0187

75,16

22

întreținere stâlp 8,lm - lOm

buc

73,78

1,0187

75,16

23

întreținere stâlp 10,lm - 12m

buc

121,51

1,0187

123,78

24

întreținere stâlp 12, lm - 14m

buc

81,92

1,0187

83,45

25

întreținere stâlp peste 14m

buc

97,12

1,0187

98,93

26

Furnizare si montaj stâlp max. 2m

buc

703,16

1,0187

716,31

27

Furnizare si montaj stâlp 2m - 4m

buc

850,83

1,0187

866,74

28

Furnizare si montai stâlp 4,lm - 6m

buc

1.029,24

1,0187

1.048,48

29

Furnizare si montaj stalp6,lm-8m

buc

1.490,26

1,0187

1.518,13

30

Furnizare si montai stâlp 8,lm - lOm

buc

2.038,47

1,0187

2.076,59

. Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Preț in lei (fara TVA) - cu trecerea contribuțiilor de la angajator la anaaiat

TOTAL IPC

.4%} -

Preț in lei (fara TVA) -ajustat CU

1 IPC

31

Furnizare si montaj stâlp 10,Im - 12m

buc

2.606,61

:Ț/  <0187

,     2,655,35

32

Furnizare si montaj stâlp 12,lm - 14m

buc

2.669,96

1,0187

'2.719,89

33

Furnizare si montaj stâlp peste 14m

buc

3.097,87

:      1.0187

'3.155.80

34

Furnizare si montaj stâlp beton tip 10001

buc

1.944,72

1,0187

1.981,09

35

Furnizare si montaj stâlp beton tip 10002

buc

2.392,41

1,0187

2.437,15

36

Furnizare si montaj stâlp beton tip 10005

buc

4.108,38

1,0187

4.185,20

37

Furnizare si montaj stâlp fibra de sticla

buc

2.217,45

1,0187

2.258,91

38

Furnizare si montaj capac la stâlp metalic plastifiat

buc

68,52

1,0187

69,80

39

Furnizare si montaj capac la stâlp metalic

buc

47,99

1,0187

48,89

40

îndreptare stâlp

buc

116,00

1,0187

118,17

41

Inscripționare stâlp

buc

26,40

1,0187

26,90

42

Demontat stâlp beton avariat sau fisurat

buc

108,28

1,0187

110,31

43

Demontat stâlp metalic avariat sau in stare avansata de coroziune

buc

111,07

1,0187

113,15

44

Demontat stâlp fibra de sticla avariat sau fisurat

buc

15,28

1,0187

15,56

45

Mutare rețea aeriana de pe un stâlp pe alt stâlp in cazul schimbării stâlpilor, operație care include materialele si accesoriile necesare, demontarea rețelei, remontarea pe stâlpul nou si punerea in funcțiune a rețelei, tariful prezentat va fi pentru o lungime de lOOm

lOOm

2.147,46

1,0187

2.187,62

46

Verificare rețea electrica aeriana

ml

261,39

1,0187

266,28

47

Furnizare si montaj cleme CDD 15IL

buc

18,16

1,0187

18,50

48

Furnizare si montaj cleme CDD 45

buc

21,96

1,0187

22,37

49

Furnizare si montaj cleme racord CL

buc

16,42

1,0187

16,73

50

Furnizare si montaj cleme CLAL 45-50

buc

10,85

1,0187

11,05

51

Furnizare si montaj cleme CLAL 180

buc

11,03

1,0187

11,24

52

Furnizare si montaj cleme CIR

buc

33,71

1,0187

34,34

53

Furnizare si montaj cleme A A 300

buc

13,59

1,0187

13,85

54

Furnizare si montaj cleme sir distribuție

buc

10,60

1,0187

10,80

55

Furnizare si montaj cleme sir derivație

buc

11,09

1,0187

11,30

56

Furnizare si montaj cleme sir flexibile

buc

11,09

1,0187

11,30

57

Furnizare si montaj bratara de prindere pe stâlp

buc

120,67

1,0187

122,92

58

Furnizare si montaj intinzator rețea

buc

39,80

1,0187

40,54

59

Cablu iluminat public ACYABY 3x70 + 35

km

84.435,87

1,0187

86.014,82

60

Cablu iluminat public ACYABY 3X150+70

km

107.675,73

1,0187

109.689,27

61

Cablu iluminat public ACYABY 4x16

km

99.069,50

1,0187

100.922,10

62

Cablu iluminat public ACYABY 3x35+16

km

96.487,25

1,0187

98.291,56

63

Cablu iluminat public ACYABY 3x25+16

km

86.592,20

1,0187

88.211,47

64

Cablu iluminat public tip CYY 3x2,5

km

13.671,86

1,0187

13.927,53

65

Cablu iluminat public tip CYY 4x4

km

15.697,66

1,0187

15.991,21

66

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x16

km

8.472,78

1,0187

8.631,22

67

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x35

km

27.708,60

1,0187

28.226,75

68

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50

km

27.839,36

1,0187

28.359,95

69

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50+16

km

14.168,87

1,0187

14.433,83

70

Cablu TYIR 4X16AL

km

8.863,46

1,0187

9.029,21

71

Cablu TYIR 1X16+1X25 AL

km

9.500,25

1,0187

9.677,91

72

Întreținere bloc de distribuție, comanda, protecție

buc

16,25

1,0187

16,56

73

înlocuit contactor cutie de automatizare

buc

781,56

1,0187

796,18

74

înlocuit siguranțe cutie de automatizare

buc

42,84

1,0187

43,64

75

înlocuit disjunctoare cutie de automatizare

buc

118,52

1,0187

120,74

76

înlocuit întrerupătoare cutie de automatizare

buc

72,59

1,0187

73,95

77

înlocuit relee in cutie de automatizare

buc

62,60

1,0187

63,77

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Preț in Iei (fars TVA) - cu trecerea contribuțiilor de la angajator la aneaiat

'

1r'. -   •              ■        -■ > l

ey

Preț in lei (fara TVA) -ajustat CU <IPC

78

înlocuit sistem de închidere cutie de automatizare

buc

77,33

"J i 1,0187

78,78

79

Furnizare si montaj patron siguranțe (tip MPR <60A, 61-100A, 101-160A, 161-250A,>250A)

buc

35,70

1,0187

'     36,37

80

Furnizare si montaj soclu siguranțe (tip MPR <60A, 61-100A, 101-160A, 161-250A,>250A)

buc

14,91

1Î0LS-7

15,18

81

Furnizare si montaj soclu siguranțe fuzibile (<10A, 11-20A, 21-40A, 41-80A, 81-125A, >125A)

buc

13,25

1,0187

13,49

82

Furnizare si montaj capac siguranțe fuzibile (<10A,l 1-20A, 21-40A, 41-80A, 81-125A, >125A)

buc

7,34

1,0187

7,47

83

Furnizare si montaj siguranțe fuzibile (<10A,ll-20A, 21-40A, 41-80A, 81-125A, >

buc

62,06

1,0187

63,22

84

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 1P, 61-100A 1P, 101-160A 1P, 161-250A 1P, >250A 1P)

buc

43,71

1,0187

44,53

85

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 2P, 61-100A 2P, 101-160A 2P, 161-250A 2P, >250A 2P)

buc

56,81

1,0187

57,87

86

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 3P, 61-100A 3P, 101-160A 3P, 161 250A 3P, >250A 3P)

buc

114,80

1,0187

116,95

87

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 1P+N, 61-100A 1P+N,1O1-16OA 1P+N, 161-250A 1P+N, >250A 1P+N)

buc

58,33

1,0187

59,42

88

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 2P+N, 61-100A 2P+N, 101-160A 2P+N, 161-250A 2P+N, >250A 2P+N)

buc

72,32

1,0187

73,68

89

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 3P+N, 61-100A 3P+N, 101-160A 3P+N, 161-250A 3P+N, >250A 3P+N)

buc

145,73

1,0187

148,45

90

Furnizare si montaj șina omega

buc

53,03

1,0187

54,02

91

Furnizare si montaj fotocelula

buc

365,47

1,0187

372,31

92

Furnizare si montai automat programabil

buc

759,84

1,0187

774,05

93

Intretinere/reglare automat programabil

buc

173,35

1,0187

176,59

94

Furnizare si montaj papuc inelar neizolat

buc

8,56

1,0187

8,72

95

Furnizare si montaj papuc cu prindere prin șurub neizolati

buc

5,65

1,0187

5,75

96

Furnizare si montaj papuci tip furca neizolati

buc

5,65

1,0187

5,75

97

Furnizare si montaj mufe neizolate

buc

19,01

1,0187

19,36

98

Furnizare si montai mufe neizolate Cu-Al

buc

19,01

1,0187

19,36

99

Furnizare si montai papuci inelari prelungiți din țeava de Cu

buc

9,28

1,0187

9,45

100

Furnizare si montaj papuci inelari Cu-Al, neizolati

buc

9,28

1,0187

9,45

101

Furnizare si montaj papuci inelari prelungiți din țeava de Al

buc

9,28

1,0187

9,45

102

Furnizare si montai papuci inelari izolați

buc

9,28

1,0187

9,45

103

Furnizare si montaj papuci tip furca izolați

buc

9,28

1,0187

9.45

104

Furnizare si montai mufe izolate

buc

16,55

1,0187

16,85

105

Furnizare si montaj mufe cu izolație termocontractibila

buc

18,26

1,0187

18,60

106

Furnizare si montaj priza de pamant 1 electrod

buc

300,42

1,0187

306,04

107

Furnizare si montaj priza de pamant 3 electrozi

buc

619,40

1,0187

630,98

108

Realizare manșon legătură, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătură, mansonarea propriu-zisa si aducerea la starea inițiala a terenului (asflatare, betonare, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri)

buc.

731,19

1,0187

744,86

109

Realizare manșon derivație, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătură, mansonarea propriu-zisa si aducerea la starea inițiala a terenului (asflatare, betonare, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri)

buc.

913,06

1,0187

930,13

110

Masurarea rezistentei de izolație a cablurilor

buc

21,67

1,0187

22,07

111

Măsurători de sarcina si tensiune in rețele si puncte de aprindere

buc

21,67

1,0187

22,07

. Nr. crt.

Denumire lucrare

LM

Preț in lei (fara TVA) - cu trecerea contribuțiilor de Ia angajator la aneaiat

TOȚABTRG

Preț in Iei «ara TVA) -ajustat CU „IPC

O

112

Măsurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant

buc

21,6^7

- i 1.0187     -r 7:22,07

113

Măsurători electrice

buc

348,40

1,0187

• ‘354,92

114

Măsurători luminotehnice

buc

10,83

1,0187

.•o 11,04

115

Echilibrări rețele electrice

buc

81,92

'X .5

-1,0187

83,45

116

Reintregire rețea aeriana

m

159,98

1,0187

:     162,97

117

Reîntregire rețea subterana

m

114,47

1,0187

116,61

118

Eliberarea stâlpilor de rețelele neconforme (tarif eliberarea a cablurilor dintre doi stâlpi)

buc.

147,63

1,0187

150,40

119

înlocuit riglete

buc.

8,21

1,0187

8,36

Grupa: Montaj Iluminat festiv

1

Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m

buc

236,46

1,0187

240,88

2

Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<4 m; 0.9 m<l<2 m

buc

236,46

1,0187

240,88

3

Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 4m<L<7m; 2m<K5m;

buc

236,46

1,0187

240,88

4

Montare figurina 3D- inaltime maxim lm

buc

66,06

1,0187

67,30

5

Montare figurina 3D- inaltime intre l-2m

buc

66,06

1,0187

67,30

6

Montare figurina 3D- inaltime intre 2-3.5m

buc

66,06

1,0187

67,30

7

Montare figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m

buc

66,06

1,0187

67,30

8

Montare medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<l<0.9m

buc

277,74

1,0187

282,94

9

Montare medalioane transversal dimensiune (Lxl) l<L<1.5m; 0.5<l<0.9

buc

277,74

1,0187

282,94

10

Montare panou transversal dimensiune (Lxl) 1,5<L<3;1<1<2

buc

323,86

1,0187

329,91

11

Montare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<1<2

buc

323,86

1,0187

329,91

12

Montare sir luminos

m

19,65

1,0187

20,02

13

Montare furtun luminos

m

14,83

1,0187

15,10

14

Montare țurțuri luminoși

m

64,04

1,0187

65,24

15

Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m

buc

416,09

1,0187

423,87

16

Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m

buc

416,09

1,0187

423,87

17

Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m

buc

416,09

1,0187

423,87

18

Montat proiectoare 50-250W

buc

66,06

1,0187

67,30

19

Montare cablu susținere

m

11,21

1,0187

11,42

Grupa: Demontare iluminat festiv

20

Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m

buc

176,29

1,0187

179,59

21

Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<4 m; 0.9 m<l<2 m

buc

176,29

1,0187

179,59

22

Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 4m<L<7m; 2m<l<5m;

buc

176,29

1,0187

179,59

23

Demontare figurina 3D- inaltime maxim lm

buc

55,23

1,0187

56,26

24

Demontare figurina 3D- inaltime intre l-2m

buc

55,23

1,0187

56,26

25

Demontare figurina 3D- inaltime intre 2-3.5m

buc

5'5,23

1,0187

56,26

26

Demontare figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m

buc

55,23

1,0187

56,26

27

Demontare medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<l<0.9m

buc

231,63

1,0187

235,96

28

Demontare medalioane transversal dimensiune (Lxl) l<L<1.5m; 0.5<l<0.9

buc

231,63

1,0187

235,96

29

Demontare panou transversal dimensiune (Lxl) 1.5<L<3;1<1<2

buc

277,74

1,0187

282,94

30

Demontare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<1<2

buc

277,74

1,0187

282,94

31

Demontare sir luminos

m

16,51

1,0187

16,82

32

Demontare furtun luminos

m

10,85

1,0187

11,05

33

Demontare țurțuri luminoși

m

53,87

1,0187

54,88

34

Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m

buc

369,97

1,0187

376,89

35

Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m

buc

369,97

1,0187

376,89

36

Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m

buc

369,97

1,0187

376,89

37

Demontare proiectoare 50-250W

buc

55,23

1,0187

56,26

38

Demontare cablu susținere

m i

8,45

1,0187

8,61

Grupa: Conectare si deconectare iluminat festiv

—---—--------j--------------

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Preț in lei (fara TVA) - cu trecerea contribuțiilor de la angajator la aneaiat

TOTAL IPC

^4^

Preț in Iei (fara TVA) -i ajustat CL

WC

39

Conectare iluminat festiv

buc

17,8#

// \ 4,0187

\ ’fe <18,19

40

Deconectare iluminat festiv

buc

14,3'0

-î 1,0187

13-44,57

41

Utilizare platforma ridicătoare tip PRB

ora

141,12

W&7

/ / /d 43,76

Grupa: închiriere iluminat festiv

42

închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m

buc

352,00

'V 4 ,01 87

>  358,58

43

închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<4 m; 0.9 m<l<2 m

buc

352,00

1,0187

358,58

44

închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 4m<L<7m; 2m<l<5m;

buc

352,00

1,0187

358,58

45

închiriere figurina 3D- inaltime maxim lm

buc

581,90

1,0187

592,78

46

închiriere figurina 3D- inaltime intre l-2m

buc

2.420,00

1,0187

2.465,25

47

închiriere figurina 3D- inaltime intre 2-3.5m

buc

3.289,00

1,0187

3.350,50

48

închiriere figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m

buc

3.960,00

1,0187

4.034,05

49

închiriere medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<l<0.9m

buc

512,60

1,0187

522,19

50

închiriere medalioane transversal dimensiune (Lxl) l<L<1.5m; 0.5<l<0.9

buc

512,60

1,0187

522,19

51

închiriere panou transversal dimensiune iLxl) 1.5<L<3;1<1<2

buc

528,00

1,0187

537,87

52

închiriere panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<1<2

buc

693,00

1,0187

705,96

53

închiriere sir luminos

m

176,00

1,0187

179,29

54

închiriere furtun luminos

m

176,00

1,0187

179,29

55

închiriere țurțuri luminoși

m

478,50

1,0187

487,45

56

închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m

buc

581,90

1,0187

592,78

57

închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m

buc

581,90

1,0187

592,78

58

închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m

buc

581,90

1,0187       592,78

59

închiriere proiectoare 50-250W

330,00

1,0187       336,17