Hotărârea nr. 315/2019

Hotãrârea nr. 315 privind transmiterea unui teren in suprafață de 425 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 315

privind transmiterea unui teren in suprafață de 425 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 401/13.08.2019 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 271/07.08.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 270/26.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 251/22.08.2019 la Direcția Economică, prin care se propune transmiterea unui teren în suprafață de 425 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova;

Luând în considerare Avizul din data de 07.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 863 lit. f) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art.286 alin. (1) și alin. (4) și art. 294 alin. (3) si alin. (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată că terenul - domeniul public al municipiului Ploiești, care figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001- Anexa F3, pag 803, are numărul cadastral 143806, este înscris în Cartea Funciara nr. 143806 a U.A.T. Ploiești, în suprafață de 425 mp și are adresa poștală strada Găgeni nr.lOOB, conform adresei nr.300782/2019 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Art 2(1) Se aprobă transmiterea terenului situat în Ploiești, str. Găgeni nr.lOOB, numărul cadastral 143806, înscris în Cartea Funciară nr. 143806 a U.A.T. Ploiești, în suprafață de 425 mp, din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova.

(2) Imobilul menționat la art. 1 se identifică potrivit extrasului de Carte Funciară nr. 143806 și a planului de amplasament și delimitare aferent acestuia, ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în scopul predării imobilului ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre.

Art. 4 Predarea-primirea bunului imobil menționat la art.l și art.2. se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George PANĂ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV
—L0Q067A7Z53a


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOV

?■ * A Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ploiești s

Dosarul nr. 20701 / 27-02-2019

ÎNCHEIERE Nr. 20701

Registrator: MARIUS VOICU                    Asistent: OANA RALUCA STAFIE DUMITRACHE

Asupra cererii introduse de MUNICIPiUL PLOIEȘTI domiciliat in Loc. Ploiești, Piața Eroilor, Nr.

IA, Jud. Prahova privind Actualizarea informații tehnice in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.83/01-02-2019 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA;

fiind indeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 300 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.492943/27-02-2019 in suma de 60,Chitanța interna nr.493317/05-03-2019 in suma de 240

pentru serviciul avand codul 263

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

  • - imobilul cu nr. cadastral 143806, inscris in cartea funciara 143806 UAT Ploiești avand proprietarii: MUNICIPIUL PLOIEȘTI in cota de 1/1 de sub B.l, ;

  • - se noteaza actualizarea informațiilor cadastrale conform documentației anexate in sensul ca adresa actuala a imobilului este "Municipiul Ploiești,str. Gageni, nr.100 B, jud.Prahova" asupra A.l sub B.3 din cartea funciara 143806 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica părților:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA,

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești, se inscrie in cartea funciara si se soluționează de către

registratorul-sef

Data soluționării, 05-03-2019Asistent Registrator,

OANA RALUCA STAFIE

/ DUMITRACHE

(parafa si semnătura)

Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 6&a{fo./ty$^fâgu/amentul/ de/avizare, recepție și inscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, apr^^t-pm-'â^ Nr. 700/2014./