Hotărârea nr. 314/2019

Hotãrârea nr. 314 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 314

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare nr. 404/23.08.2019 al consilierilor Marilena Stanciu și Gabriel Constantin Minea și Raportul de specialitate nr.7207/04.04.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 257/27.08.2019 al Direcției Economice;

având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, respectiv avizul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia Juridică, ordine publica, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane precum și criteriile profesionale pe care trebuie sa le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

în baza art.14 alin.(l) și art.15 Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.l alin.(2) lit.g) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

în baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

în conformitate cu prevederile art.5 alin. (1), lit.a) si art.20 alin.l, lit.d) si e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza prevederilor art.l836-1850 din Codul civil;

în temeiul dispozițiilor art. 74, art. 129 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești, Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.261/31.07.2018 și nr.328/31.08.2018.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre completează în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.228/2006.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

......T


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOVREGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAPI. DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Prezentul Regulament stabilește cadrul legal unitar cu privire la înființarea, organizarea și administrarea cimitirelor de pe raza Municipiului Ploiești ce fac parte din domeniul public în condițiile în care legislația în vigoare nu reglementează modul de organizare și funcționare a acestora.

Art.2 înființarea, organizarea și funcționarea cimitirelor ca serviciu în cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., se realizează prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică, pe terenuri ce aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale cu destinația de cimitire.

Art.3 Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Art.4 Terenul aferent fiecărui cimitir este sistematizat de către Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în clase, parcele și rânduri, grupe, extensii delimitate prin căi de acces, asigurându-se protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de artă, precum și a celorlalte monumente funerare, a spațiilor verzi, conform legii.

Art.5 Cimitirele de pe raza Municipiului Ploiești se înființează, organizează și funcționează conform prevederilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și a prezentului Regulament.

Art.6 Dimensiunile locurilor de înhumare existente la data aprobării prezentului regulament, rămân valabile pentru toate cimitirele aflate în administrare.

Art.7 Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va asigura în cadrul fiecărui cimitir evidența locurilor de înhumare concesionate, sau deținute sub orice altă formă juridică, în conformitate cu prevederile legale și a prezentului Regulament.

ZZ i h- " z '“v,

Art.8 Prețurile practicate pentru serviciile funerare și prestările de^i^fyiep spfeșffice se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești .         Z.C . ''.iav

Art.9 In condițiile prezentului Regulament următorii termeni vor fi înțeleși astfel ; ;

Mormânt - groapă săpată în pământ pentru înhumarea celor' decedați; loc special amenajat unde este înmormântat cineva.

Loc de înhumare - suprafața de teren ocupată de unul sau mai multe morminte.

Prețul concesiunii - suma de bani plătibilă pentru concesiunea dreptului de folosință a locurilor de înhumare (Anexa 1). Prețul concesiunii este format dintr-un avans ce trebuie plătit integral la momentul concesionării și un rest de plata eșalonat anual (anexă la contract). Prețul concesiunii poate fi achitat și integral la momentul concesionării.

Părăsirea și neîngrijirea locurilor de înhumare - lăsarea în stare de neîngrijire a construcțiilor funerare (constatarea deteriorării de către o comisie stabilită de conducerea unității), împrejmuirilor și mormintelor (creșterea vegetației necontrolat, lipsa formei de mormânt), neamenajarea și lipsa semnelor funerare.

îngrijirea locurilor de înhumare revine în obligația concesionarului/ moștenitorului realizându-se cu forțe proprii sau, la solicitare contra cost, aplicându-se prețurile practicate de societate (Anexa nr.27, Anexa nr.28, Anexa nr.29).

Autorizație de Execuție - document eliberat de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești Ploiești S.R.L. la cererea concesionarului/ moștenitorului pentru execuția de lucrări funerare cu: societăți comerciale, asociații familiale, concesionari/ moștenitori sau rude ale acestora (în baza actelor doveditoare) care au dreptul de a executa lucrări de construcții în Cimitirele din Municipiul Ploiești, cu plata prețului legal (Anexa nr.l 1).

Anexa Autorizație de Execuție - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la cererea concesionarului/moștenitorului pentru execuția de lucrări funerare în regie proprie (Anexa nr. 13).

Proces-verbal de predare amplasament - document eliberat de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă a autorizației de execuție, conținând localizarea în teren și stabilirea vecinilor în prezența reprezentantului admnistrației cimitirului, constructorului și cesionarului (Anexa nr.l2).

Proces-verbal de recepție a lucrării - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., anexă a autorizației de execuție, la predarea lucrărilor și în care se constată încadrarea în termenul de execuție stabilit și calitatea acestora în prezența reprezentantului administrației cimitirului, constructorului și a concesionarului (Anexa nr. 12).

Cerere pentru execuție lucrări funerare - document completat de cetățean (Anexa nr.l 4).

Cerere pentru execuție lucrări funerare în regie proprie - document completat de cetățean (Anexa nr.l5).Adeverința pentru notariat (înstrăinarea lucrărilor funerare) - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la cererea cetățenilor (anexa 18), cuprinde istoricul locului conform dosarului aflat în arhiva cimitirului, lucrările declarate de solicitant (atunci când nu există acte la dosar) sau constatate pe teren (atunci când solicitantul nu știe nimic despre acestea). Valabilitatea documentului este de 30 zile de la data înregistrării (Anexa nr. 17) și se eliberează cu plata prețului aprobat (Anexa nr. 5).

Adeverința deshumare - transfer oseminte - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la cererea cetățenilor în cazul deshumării osemintelor și înhumării acestora la un alt cimitir, sau în incinta aceluiași cimitir, documentul este întocmit de către administratorul cimitirului și înregistrat în registrul decedaților (Anexa nr. 22).

Cerere pentru luarea în evidența a certificatului de moștenitor -document întocmit de cetățean (Anexa nr. 19).

Declarație - Consimțământ de înhumare - document completat de concesionar/ moștenitor în prezența reprezentantului Administrației Cimitirului (Anexa nr. 20).

Declarație - Consimțământ de deshumare - document completat de concesionar/ moștenitor în prezența reprezentantului Administrației Cimitirului (Anexa nr. 21).

Proces-verbal de deshumare - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. (Anexa nr. 23).

Contract de concesiune - document încheiat între părți: S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în calitate de concedent și solicitant, în calitate de concesionar, eliberat in termen de 60 de zile de la data achitării concesiunii. Actul se încheie în baza unei cereri din partea solicitantului, aprobată de conducerea unității și în baza achitării prețului concesiunii (Anexa nr. 6 si Anexa nr. 10).

Act adițional la Contractul de concesiune - document încheiat între părți:

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în calitate de concedent și solicitant, în calitate de concesionar, eliberat in termen de 60 de zile de la achitarea concesiunii. Actul se încheie în baza unei cereri din partea solicitantului, aprobată de conducerea unității (Anexa nr. 7, Anexa nr. 8, Anexa nr. 9, Anexa nr. 24).

v ______ ’ V

CAP.II CONCESIUNEA LOCURILOR DE ÎNHUMARE /7

o Z z:C :/ - ' /'

Art. 10 Locurile de înhumare din cimitire pot fi concesionate prițj. contract de concesiune.                                                                       z

X         yii? . /■

La data depunerii cererii, solicitanții vor depune declarație pe Aproprie răspundere în sensul că nu mai dețin alt loc de înhumare în Cimitirele din Municipiul Ploiești, precum și copia actulului de identitate.

Pot beneficia de concesiunea unui loc de înhumare anticipat cetățenii cu probleme de sănătate sau care au vârsta de cel puțin 75 de ani și cetățenii care au rude suferinde sau cu vârsta de cel puțin 75 de ani. Pentru aceste categorii de persoane, solicitanții vor anexa la cerere acte doveditoare.

Art.ll Contractele de concesiune încheiate până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament își păstrează valabilitatea.

Art.12 Locurile de înhumare pot fi concesionate cu achitarea prețului corespunzător (anexa 1):

 • a) pe termen limitat de 7 ani;

 • b) pe termen limitat de 15 ani;

 • c) pe termen limitat de 25 ani;

 • d) pe termen limitat de 49 ani ;

Art. 13 Unui solicitant i se concesionează un singur loc de înhumare într-un singur cimitir din Municipiul Ploiești.

Art.14 Dobândirea construcțiilor funerare prin acte autentice (contract de vânzare -cumpărare sau donare) se face numai în baza unei Adeverințe eliberate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu achitarea prețului aprobat și implică concesionarea locului de înhumare de către dobânditorul acestora cu achitarea prețului aprobat.

Dreptul de folosință pentru locurile de înhumare nu poate fi înstrăinat prin acte de vânzare-cumpărare.

A

Art. 15 In situația în care pentru un loc concesionat, în intervalul 1-7 ani de la înhumare apare o nouă cerere de înhumare și nu există posibilitatea înhumării în același loc (groapă simplă), aceasta se soluționează prin repartizarea unui alt loc, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și perceperea prețurilor aferente.

A.

Art. 16 In caz de deces a titularului concesiunii, dreptul de folosință asupra locului de înhumare, se transmite potrivit legilor succesorale înscrise în Codul Civil în intervalul duratei concesiunii.


Art.17 Prin acte între vii, dreptul de folosință/ concesionare se^poate transmite in baza contractului de donațe autentificat la notar.

A                  .                                           %      .....

Art.18 In cazul în care titularul concesiunii a decedat (act doveditâr^^bi^esitinea fiind în desfășurare, dreptul de folosință poate fi concesionat unui solicitant numai dacă: 1) are grad de rudenie cu concesionarul/ moștenitorul locului - decedat sau în viață și dezinteresat de locul de înhumare (acte doveditoare) - și prețul concesiunii nu a fost achitat 2 ani consecutiv astfel cum este eșalonat anual conform anexei la contractul de concesiune si:

 • •   din cercetarea întreprinsă de unitate (notificarea la ultima adresă existentă la dosarul locului din arhiva cimitirului în eventualitatea unui moștenitor, anunț publicitar în presa națională și locală) rezultă că nu sunt moștenitori sau concesionarul/ moștenitorii nu răspund nefiind interesați.

 • • solicitantul prezintă declarație pe propria răspundere autentificată, în sensul că

„în cazul apariției concesionarului/ moștenitorilor legali sau testamentari ai locului......din cimitirul ... , voi ceda cota parte ce li se cuvine, fără a implica S.C.

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în eventuale litigii ”.

2) are o rudă înhumată/ persoană avută în întreținere în acest loc (acte doveditoare) și prețul concesiunii nu a fost achitat 2 ani consecutiv astfel cum este eșalonat anual conform anexei la contractul de concesiune si:

5

 • • din cercetarea întreprinsă de unitate (notificarea la ultima adresă existentă la dosarul locului din arhiva cimitirului în eventualitatea unui moștenitor, anunț publicitar în presa națională și locală...) rezultă că nu sunt moștenitori sau aceștia nu răspund nefiind interesați.

 • •  solicitantul prezintă declarație pe propria răspundere autentificată, în sensul că

„în cazul apariției moștenitorilor legali sau testamentari ai locului.......din cimitirul

... , voi ceda cota parte ce li se cuvine, fără a implica S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în eventuale litigii

Art. 19 Concesiunea locurilor de înhumare poate fi prelungită, la cerere, înaintea expirării concesiunii, pentru unul din termenele de la art. 12 pct. c si d; o nouă concesiune se face prin renunțarea la vechea concesiune și la prețul aferent și încheierea unei noi concesiuni în condițiile prezentului Regulament.

Art.20 Orice modificare survenită, la solicitarea concesionarului sau datorată unei situații de fapt, se face prin întocmirea unui Act Adițional.

ZX                                                            *

Art. 21 In cazul în care decesul concesionarului se produce când din durata concesiunii au rămas:

• 3 ani - 7 ani - la înhumarea concesionarului, moștenitorii acestuia vor da

o declarație în fața administrației cimitirului, prin care se angaje^z^pafinHeimen de 12 luni să clarifice situația juridică a locului;

 • • mai puțin de 3 ani - la înhumarea concesionarului, moștenitdrii/acestuiâxyo^da

o declarație în fața administrației cimitirului, prin care se angajea/a că în termen de 12 luni să clarifice situația juridică a locului;                       K

 • • prețul concesiunii eșalonat anual restant/ vechea contribuție^țuâțăs^at^rat până la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament) se va achita în momentul clarificării situației juridice, dar nu mai târziu de 12 luni de la data angajamentului scris.

Neprezentarea actelor în termenul mai sus stabilit, atrage după sine încetarea contractului de concesiune, locul de înhumare putând fi concesionat altui solicitant, ulterioara dobândire facându-se după achitarea prețului de concesionare aprobat.

A

Art.22 In cazul decesului concesionarului, succesorii legali sau testamentari sunt obligați să prezinte la administrația cimitirului acte notariale doveditoare (certificat de moștenitor) în termen de 12 luni. Neprezentarea atrage după sine încetarea contractului de concesiune, locul de înhumare putând fi concesionat altui solicitant, ulterioara dobândire facându-se după achitarea prețului de concesionare aprobat.

Art.23 Cererile pentru locurile de înhumare se soluționează de către conducerea Societății Comerciale Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la propunerea Șefului Serviciului Administrare Cimitire.

Excepție sunt cazurile în care se solicită concesionarea unui loc în vederea înhumării în Cimitirul Mihai Bravu, cazuri în care se împuternicește administrația cimitirului pentru repartizarea locului și întocmirea contractului de concesiune.

Art.24 Beneficiarilor prevederilor Legii nr. 44/1994, Decretului Lege nr. 118/1990 republicat, Legii nr. 189/2000, Legii nr. 341/2004, li se concesionează în mod gratuit un loc de înhumare, într-un singur cimitir, o singură dată (anexa nr. 10) cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Locurile de înhumare acordate cu titlu gratuit se pot transmite numai urmașilor, pe bază de certificat de moștenitor, în condițiile legii.

Prevederile prezentului articol se aplică și în orice altă situație reglementată de o lege adoptată ulterior.

Suma reprezentând gratuitățile prevăzute la alin. 1 se va factura Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.

Art.25 Concesionarii/ moștenitorii locurilor de înhumare au obligația de a achita prețul eșalonat anual, până la data de 30 decembrie a fiecărui an, conform anexei nr.

1 punctul B) Ia prezentul regulament.

Neplata prețului eșalonat anual la termenul stabilit atrage după sine majorări de 1,0 % pentru fiecare lună de întârziere până la data efectuării plății.

Se acordă protecție socială pensionarilor cu venituri sub valoarea ce reprezintă plafonul valoric al salariului minim brut garantat în plată pe economie și concesionarilor/moștenitorilor fara venituri. Plafonul valoric se va

câte ori se modifică salariul minim brut garantat în plată pe econom ie/'In situația în care salariul minim brut garantat în plată pe economie se modifică în cursul unui an calendaristic, prevederile aliniatului precedent se vor aplica începândV&01.01. al anului calendaristic următor, luându-se ultima actualizare valorică laaceajdăta^ Protecția socială pentru pensionari se acordă în baza cuponului de pensie, din luna în care concesionarul/moștenitorul se prezintă în administrația cimitirului, numai pentru anul în curs, iar pentru concesionarii/mostenitorii fara venit, in baza unei adeverințe de venit eliberata de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești din luna in care concesionarul/moștenitorul se prezintă in administrația cimitirului numai pentru anul in curs. Suma reprezentând protecția socială acordată pensionarilor si persoanelor fara venituri se va factura Municipiului Ploiești.

5

Art.26 Prețul eșalonat anual se achită pentru cotele deținute în nume propriu de fiecare concesionar/ moștenitor, în baza actului de identitate, sau a celor recunoscute de lege.

Art.27 Pentru cotele/ locurile de înhumare a căror succesiune nu este făcută nu se încasează prețul eșalonat anual.

Art.28 Sunt scutiți de plata prețului concesiunii unui mormânt concesionat beneficiarii în viața (pe baza actelor doveditoare) :

 • 1. Legii nr. 44/1994, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decretului Lege nr. 118/1990 republicat;

 • 3. Legii nr. 189/2000;

 • 4. Legii nr. 341/2004, sau în orice altă situație reglementată printr-o lege adoptată ulterior intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Art.29 Pentru locurile de înhumare a căror suprafață este mai mare de un mormânt (conform ‘dimensiunilor de clasă), plata contribuției se poate face în tranșe anuale, dar nu mai puțin de suma aferentă unui mormânt.

Art.30 Concesiunea locurilor de înhumare încetează de drept, acestea rămânând la dispoziția S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în următoarele cazuri:

 • a)  expirarea termenului contractului de concesiune (actului de concesiune, actului de atribuire în folosință);

 • b)  denunțarea unilaterală de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • c) reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune sau actul de atribuire;

 • d) când locul concesionat este lăsat în părăsire și neîngrijire, timp de 2 (doi) ani consecutiv cu cercetare prealabila ;


 • e) când nu a fost achitat prețul eșalonat anual timp de 2 (doi) a consecutiv, exceptând situațiile încadrate la art. 21;

 • f) prin renunțare din partea concesionarului în favoarea S.C. f Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..

Ulterioara dobândire a locului concesionat se va face achitarea prețului concesiunii. Locurile aflate în una din situațiile de mâU'sus pot primi o nouă numerotare.

CAP.III ÎNHUMĂRILE ȘI REÎNHUMĂRILE

A

Art.31 înhumările se fac cu plata prețului aferent (Anexa nr. 2) și numai pe baza :

 • 1. Adeverinței de înhumare în original și xerocopia Certificatului de deces eliberate de către Serviciul Stării Civile ;

 • 2. Certificatelor de naștere ale copiilor cu mențiunea ’ ’ născut mort ’ ’;

 • 3. In cazul în care se dispun cercetări de către organele îndreptățite cu privire la cauza decesului, înhumarea se face pe baza dispoziției date de acestea;

 • 4. înhumările decedaților din alte localități se fac numai pe baza autorizațiilor sanitare de transport avizate de organul competent;

 • 5. înhumările neidentificaților/ identificaților - cazuri sociale se asigură de către

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - Serviciul Cimitire în baza documentelor eliberate de organele abilitate (Poliția Municipiului Ploiești, Serviciile de specialitate ale autorității administrației publice a Municipiului Ploiești). Costurile aferente înhumării persoanelor care reprezintă cazuri sociale [prețul concesiunii și a serviciilor aferente înhumării (săpat groapă, înhumare decedat), a cheltuielilor de transport, asigurarea serviciului de înhumare (sicriu, cruce, pânză)] vor fi facturate Municipiului Ploiești (în baza fundamentării prevăzute în Anexa nr. 2.1.), costuri ce vor fi corectate anual cu indicele de inflație.

A

Art.32 înhumările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capela ciniitirului, cu plata prețurilor aprobate :

 • 1. depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 de ore, pe baza Certificatului medical constatator al decesului sau Certificatului de deces, a Certificatului de îmbălsămare si o copie B.I./C.I. a persoanei care se ocupa de înhumarea decedatului;

 • 2. este interzisă depunerea la capelă a persoanelor care au avut cauza de deces boli contagioase.

A

Art.33 înhumările se pot efectua în gropi simple, duble, gropi zidite sau cavouri:

• într-un mormânt se pot înhuma 1-3 persoane prin săparea gropii la 2,0 m -2,5 m și separarea prin izolare (dale beton); în cazul în care pe locul concesionat se execută lucrări subterane/ supraterane, numărul înhumărilor va fi în funcție de numărul raclelor/ criptelor existente .

A

Art.34 In locurile concesionate pot fi înhumați:

 • > concesionarul și rude de până la gradul IV al concesio'nărulyi/ moștenitorului locului de înhumare, fără a fi necesar consimțământhl’ cșlorlal|i \ concesionari/ moștenitori (acolo unde este cazul);

 • > orice persoană, care nu se încadrează la punctul 1,1^^ ^nuffâi^cu^^ Declarație - Consimțământ de înhumare data de concesionar/ moștenitor Șîm/fațav administrației cimitirului, pe baza actelor doveditoare (act de concesiune'/^Certificat de moștenitor și act de identitate - în original).

Art.35 Mormintele pot fi deschise numai în următoarele condiții :

 • • după expirarea termenului de 1 (un) an de la data înhumării, numai cu autorizația emisă de organul sanitar competent, în primele ore ale dimineții, și numai în perioada 01.11.-31.03.

 • • după expirarea termenului de 7 ani de la data înhumării.

Deschiderea mormintelor în interesul justiției se poate face indiferent de data la care a avut loc înhumarea, în baza autorizației eliberate de parchet sau instanța judecătorească, cu încunoștiințarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe, în prezența sau cu acordul organelor sanitare.

Art.36 Deschiderea mormintelor și reînhumările se pot face cu respectarea prevederilor art. 35:

 • a) la cererea familiei decedatului, se vor face, în mod obligatoriu în prezența unui membru al familiei sau cu procură autentică dată de familia decedatului. Se cere declarație - consimțământ din partea concesionarului (dacă este cazul).

Operațiunea se va face sub supravegherea unui reprezentant al administrației cimitirului, consemnându-se în registrul de înhumări, care se păstrează la administrația cimitirului.

 • b) la expirarea termenului de concesiune, în condițiile art. 18, în lipsa solicitării de prelungire, osemintele din locul de înhumare redistribuit vor fi puse într-un săculeț de pânză, adus de noul concesionar și depuse :

 • • la picioarele noului decedat;

 • • în capelă pentru perioada în care se execută lucrări funerare.

Deshumarea va avea loc în prezența unui reprezentant al administrației cimitirului unde se efectuează deshumarea. Reprezentantul va consemna într-un proces - verbal cele constatate.

Deshumările se vor face cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

Art.37 Transferarea osemintelor, după expirarea termenului de 7 ani sau 1 an de la înhumare, se face la cerere, cu consimțământul concesionarului, pe baza adresei de transfer, nominalizată într-un registru special al administrației cimitirului.

CAP.IV EXECUTAREA DE LUCRĂRI

Art.38 Beneficiarii concesiunilor pe termen de 25 ani si 49 ani pot executa, di| aprobarea conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R?L/| următoarele lucrări de construcții funerare :                            \ ij


 • - la suprafață :                                                 Xgî

 • - monumente funerare (beton, beton mozaicat, marmură, granit);

 • - amenajări funerare (borduri, stâlpișori, capac, trotuar, alee);

 • - în subteran :

 • - cavouri betonate;

 • - racle betonate .

Se interzic construcțiile reprezentând cavouri la suprafață sau orice alte construcții, altele decât monumentele funerare sau amenajările funerare.

Art.39 Execuția de lucrări în cimitire se efectuează la cererea concesionarului / moștenitqrului (Anexa nr.15), în baza Autorizației de execuție eliberată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (conform Anexa nr. 12).

Autorizația se întocmește numai după ce constructorul agreat:

 • • va achita prețul legal de eliberare (Anexa nr. 4), în prezența solicitantului lucrării și prețul pentru evacuare pamant si/ sau resturi provenite din procesul de execuție al lucrărilor funerare (Anexa nr. 2);

 • • va anexa copie după contractul încheiat cu concesionarul/ moștenitorul locului de înhumare din care să rezulte garanția acordată pentru lucrarea pe care urmează să o execute.

 • •  va anexa schița lucrării funerare ce urmează a se executa, la scară, semnată și ștampilată;

 • •  va anexa xerocopie după B.I./ C.I. al concesionarului/ moștenitorului locului de înhumare, precum și xerocopia Contractului de concesiune sau a Certificatului de moștenitor.

Art.40 Concesionarii locurilor de înhumare care contractează lucrări cu constructori agreați au obligația de a urmări executarea construcției pe faze în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse .

Art.41 în cimitirele care fac obiectul prezentului regulament pot executa lucrări de construcții funerare :

 • a) constructorii agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.. în baza contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren din cimitirele Municipiului Ploiești, la propunerea comisiei de agreere:

• Dosarul pentru agreere va cuprinde :

 • 1. actele de funcționare a societății din care să rezulte că are ca obiect de activitate: constucții ;

 • 2. actele doveditoare ale achitării impozitelor, taxelor și contribuții pentru

asigurări sociale de stat, la zi;                                              X'tTia1

 • 3. acte doveditoare că are cel puțin 2 (doi) angajați cu contract-jde mtincă^x

înregistrat - cel puțin unul din angajați trebuie să aibă calificare profesională inA^ domeniul construcțiilor;                                                L ;      ;    .

 • 4. dotare tehnică minimă : betonieră, sursă proprie de curent bleetric '-F

(declarație autentică sau acte de proprietate);                                      '7.

 • 5. autorizație de mediu pentru activitatea ce unnează a fi prestată "(în baza H.G. nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare și Ordinul nr. 1798/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltare Durabilă).

 • 6.  contract de închiriere (încheiat cu S.C. S.G.U.P. S.R.L.) pentru o suprafață de teren în incinta unui cimitir, destinata acestui scop .

 • • Va fi agreat doar un număr de societăți egal cu numărul locurilor de închiriat în incinta cimitirelor, locuri destinate acestui scop .

 • • Dacă o societate care a obținut agreerea, încalcă prevederile regulamentului de funcționare al cimitirelor va fi sancționată conform legislației în vigoare și i se va retrage agreerea.

 • • Toate condițiile de desfășurare a activității constructorilor care execută lucrări în cimitirele concesionate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor fi cuprinse în contractele încheiate cu aceștia.

 • • Încetarea contractului (de inchirire sau de colaborare) din culpa constructorului duce la pierderea definitivă a dreptului de agreere.

Documentele vor fi repartizate unei comisii numită prin Decizie de conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.. Comisia va consemna într-un proces-verbal cele constatate, hotărând agreerea/ respingerea dosarelor depuse de constructori.

 • b) persoane fizice care au studii de specialitate sau calificări în construcții ipe baza actelor doveditoare) cu achitarea prețurilor corespunzătoare (Anexa nr. 4):

 • • numai pentru locurile ai căror concesionari sunt sau dacă sunt rude de gradul unu cu aceștia, în baza actelor doveditoare;

 • • după întocmirea autorizației de execuție eliberată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și semnarea Anexei la autorizație.

 • c) concesionarii cu forțe proprii sau familiile acestora (care nu au studii de specialitate în construcții) pot executa la cerere, cu păstrarea curățeniei, a dimensiunilor impuse de prezentul regulament și cu achitarea prețurilor corespunzătoare (Anexa nr. 25):

 • •  trotuar de acces în jurul mormântului din orice material;

 • • montarea monumentelor a căror înălțime nu depășește 1,5 m;

 • •  grilaje metalice;

 • •  capace din beton.

Art.42 Pe terenurile concesionate pe 7 ani sau 15 ani nu pot fi executatg^decât lucrări cu forțe proprii, cu achitarea prețurilor corespunzătoare .

XJz /O,   \

Art.43 Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului dimensiunilor stabilite pentru fiecare tip de lucrare în parte.


concesionat, A a iS48'

In cazul depășirii acestora, lucrările se desființează de către cdnșț^ptpr,'^uț^ suportarea cheltuielilor, sub supravegherea reprezentantului adminiștrâți^ cimitirului.

Art.44 Pământul rezultat din săpăturile efectuate pentru lucrările funerare va fi depozitat de constructor pe platformele amenajate din incinta cimitirului sau în locurile de depozitare stabilite împreună cu administrația cimitirului pentru o scurta perioada de timp si va fi ridicat de către operatorul de salubritate in baza comenzii efectuate de constructor.

Art.45 Constructorul este obligat sa respecte prevederile Anexei nr. 26 la prezenta hotarare.

Art.46 Intervențiile asupra monumentelor istorice (astfel cum prevede Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată prin Legea nr. 259/2006) se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor.

Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile necesare se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, cât și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

■I

Art.47 Executarea și repararea lucrărilor funerare în cadrul cimitirelor poate fi asigurată și de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. (Anexa nr. 3). In acest scop se va organiza o formație de lucru specializată și se vor asigura depozite pentru materialele de construcții necesare. In cazul execuției de lucrări funerare cu S.C. S.G.U.P. S.R.L. nu se achită prețurile pentru eliberarea Autorizației de execuție lucrări prevăzute în Anexa nr. 4.

Art.48 Orice lucrare executată în alte condiții decât cele stabilite prin prezentul Regulament este ilegală și poate fi desființată de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., executântul fiind obligat să răspundă pentru prejudiciul cauzat.

A

Art.49 In cazul executării de construcții, racle sau cavouri unde există oseminte, acestea vor fi deshumate și colectate într-un sac de pânză, de către personalul angajat din cimitir și păstrate până la reînhumare (finalizarea lucrării) în capc'a'biinf tifiilui

-   -                               -    -                                                                                                                                                    / OK’ik          ------**

cu achitarea prețului corespunzător.


CAP. V. OBLIGAȚIILE SERVICIULUI ADMINISTRARE CIMITIRE"

v&'V-z-......

Art.50 Serviciul Administrare Cimitire are următoarele atribuții:

 • -  încheie contracte de concesiune a dreptului de folosința, urmare a cererilor aprobate de conducerea unității;

 • - prestează activități specifice pentru înhumarea decedaților pe baza solicitărilor, cu plata preturilor stabilite conform legislației în vigoare - asigurând calitatea prestațiilor necesare;

 • - asigură respectarea prevederilor legale referitoare la protecția mediului pentru domeniul său de activitate;

 • - asigură întreținerea și curățenia aleilor de circulație, a clădirilor, împrejmuirilor, integritatea instalațiilor edilitare (apa, canal, gaze, instalații electrice);

 • - urmărește respectarea prevederilor prezentului Regulament de către salariații din subordine, de către persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cimitire;

 • -  urmărește modul în care se respectă întreținerea locurilor de înhumare concesionate, precum si a locurilor de înhumare date in atribuire pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament;

 • - asigură paza, integritatea, protecția lucrărilor de artă si a incintelor, în limita posibilităților existente la fiecare cimitir;

 • - controlează igiena și salubritatea platformelor de deșeuri de orice fel special amenajate, asigurând efectuarea evacuării deșeurilor conform prevederilor prezentului Regulament;

 • - răspunde de gestionarea tuturor bunurilor date în folosință, administrare sau concesionare;

 • - cercetează sesizările și reclamațiile cetățenilor privind activitatea cimitirului;

 • - controlează modul în care sunt respectate obligațiile contractuale de către persoanele care au încheiat contracte de colaborare, închiriere și prestări servicii, activități de construcție în cimitire ;

 • - asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale pentru domeniul său de activitate.

CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE

Art.51 Constituie contravenție următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă după cum urmează:

- Executarea de lucrări funerare care au ca efect afectarea locurilor învecinate sau a căilor de acces se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei și demolarea lucrărilor funerare abuziv executate.

 • - Sustragerea de obiecte, flori de la ceremoniile funerare se sancționează eufarnendă

de la 500 lei la 1.000 lei.                                                       '

 • - Distrugerea monumentelor funerare, a gardurilor vii, a aleilor sau ^altorfâoBfi s^4 sancționează cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei și obligarea suportării, pagubelor./ț^’

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează decătreV împuterniciții Primarului Municipiului Ploiești din cadrul Poliției^Locale Ploiești. In termen de 48 de ore contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii.

Art.52 Accesul persoanelor în incinta cimitirului este permisă numai în costumație decentă.

Circulația se face numai pe căile de acces, fiind interzisă călcarea pe morminte sau pe monumente .

Art. 53 Programul de acces în cimitire este :

 • - în perioada 01.10 - 31.03 între orele 8.00 - 17.30

 • - în perioada 01.04 - 30.09 între orele 7.00 - 21.00

 • - accesul în capelă este permis intre 8.00 - 16.00 ; la solicitarea familiei decedatului se permite prelungirea duratei pana la ora 21.00 numai în prezenta personalului angajat (îngrijitor, gropar, paznic) cu respectarea strictă a normelor de protecție împotriva incendiilor.

Art.54 în cimitire se interzice :

 • - comercializarea florilor si a obiectelor de cult de către alte societăți în afara celor care au contracte de închiriere incheiate cu S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;

 • - desființarea aleilor de circulație în scopul creării de noi locuri de înhumare;

 • - tăierea arborilor, arbuștilor, distrugerea vegetației fără avizele necesare eliberate conform legii;

 • - plantarea de pomi, de orice fel, de către concesionari;

 • - aplicarea de afișe sau anunțuri publicitare de orice fel.

Art.55 Programul de acces auto în Cimitirul Bolovani, Cimitirul Viișoara și Cimitirul Eternitatea este :

 • • Luni - Vineri = 08.00 - 16.00

 • • Sâmbătă = 08.00 -12.00.

Programul acces auto în Cimitirul Mihai Bravu este :

® în perioada 01.10 - 31.03 : luni - sâmbătă = 8.00 - 17.00

 • • în perioada 01.04 - 30.09 : luni-sâmbătă =8.00-21.00.

Este interzis accesul auto în incinta cimitirelor duminica și de sărbătorile legale.

Fac EXCEPȚIE de la aliniatul precedent, respectiv beneficiază de acces auto gratuit în Cimitirul Mihai Bravu, inclusiv duminica și de sărbătorile legale :

 • 1. Persoanele care prezintă Certificat de handicap și/sau prezintă vkpHl^un handicap locomotor ;

 • 2. Cortegiile funerare ;

 • 3. Angajații care își desfășoară activitatea în cadrul bisericii "din incintă»; Cimitirului Mihai Bravu au acces auto gratuit, pe baza de legitimație;^' ■ v

 • 4. Persoanele care tranzitează Cimitirul Mihai Bravu pentru a ajungeda Pepinieră Est (dovada pe care o fac la ieșire cu bonul fiscal sau cu bon dat de'Șeful de Fonnație prin care confirma vizitarea pepinierei).

Art. 56 Monumentele persoanelor marcante (locuri de înhumare și construcții funerare) care nu au moștenitori, vor fi evidențiate separat și întreținute de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în funcție de posibilitățile financiare.

Refacerea monumentelor și construcțiilor funerare deteriorate din diverse motive (fenomene meteorologice, caz fortuit), altele decât cele datorate viciilor de construcție (imputabile constructorului în condițiile Autorizației de Execuție), nu intră în obligația S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

S.R.L.. Iii situația în care monumentele funerare sunt deteriorate de către persoane fizice, proprietarii acestora se vor adresa prin acțiune în regres împotriva făptuitorilor identificați de organele de cercetare abilitate, sesizate din inițiativa S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. sau a proprietarului monumentului funerar vandalizat.

Art. 57 Administrațiile cimitirelor vor asigura, în limita posibilităților, întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc, cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

.A

In acest sens va înființa atât echipă de construcții funerare, cât și magazin pentru comercializare sicrie și obiecte necesare înhumării.

Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesați, cu plata prețurilor stabilite și aprobate de Consiliul Local.

Art.58 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. își rezervă dreptul de a efectua lucrări de întreținere, când este cazul, pe locurile de înhumare neîngrijite pentru a nu obstrucționa căile de acces la locurile de înhumare din vecinătate.

Art.59 Prezentul Regulament, parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., poate fi modificat și completat ori de câte ori necesitățile organizatorice și legale o impun.

Art.60 Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința cetățenilor, Camerei Notarilor Publici și celorlalte instituții interesate prin grija reprezentanților legali ai S.C.

I Â /V- Z\ \

A ,A .

Art.61 Luând în considerare numeroasele sesizări/ reclamații/ recomandări primite din partea cetățenilor, tarifele se vor rotunji după cum urmează :                 > a//

• Pentru tarife calculate cu zecimale cuprinse între 0.01 lei și 0.49 lei/tari ful .se/


Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..

rotunjește la suma întreagă imediat inferioară (ex. tarif calculat 25.3^Jeb rotunjește la 25.00 lei);

• Pentru tarife calculate cu zecimale cuprinse între 0.50 lei și 0.99 lei tariful rotunjește la suma întreagă imediat superioară (ex. tarif calculat 25.87 lei rotunjește la 26.00 lei)

Art.62 Prezentul Regulament se completează cu celelalte prevederi legale.

se

se


PRETURI DE CONCESIONARE LOC DE ÎNHUMARE

A. AVANS obligatoriu de plătit integral

- le i -

CLASA

Clasa I

Clasa II

Clasa

III

1

2

3

4

5

1

1

Dimensiuni

ANI

3x3

3x1,5

3x1,3

2,5x1,2

2,4x1,2

7 ani

69

35

29

26

24

20

14

15 ani

138

69

58

47

45

45

35

25 ani

960

480

384

308

287

269

192

49 ani

1920

960

768

615

576

576

384

B.REST DE PLATA ce poate fi plătit eșalonat anual pe durata concesiunii

Lei / Mormânt

Nr.crt.

Denumire

Primul mormânt concesionat

Al II-lea mormânt concesionat

De la al III -lea mormânt concesionat

1.

Cimitir Mihai Bravu si

Cimitir Eternitatea

38

47

58

2.

Cimitir Bolovani

38

58

58

3.

Cimitir Viisoara

58

67

76

NOTA :

 • • Pentru un loc de clasa I cu o suprafața de 9 (noua) m.p. sau mai mare, numărul de morminte rezulta impartind suprafața concesionata la 4,5 m.p. (suprafața unui mormânt);

 • •  Prețul pentru al II - lea mormânt concesionat / moștenit, al III -lea mormânt concesionat /moștenit, este valabil numai in cadrul aceluiași cimitir .

Protecție socială

Lei / Mormânt

Nr.cr t.

Denumire

Primul mormânt concesionat

AI II - lea mormânt concesionat

De la al III -lea mormânt concesionat

1.

Protecție sociala acordata pentru pensionari cu venituri sub valoarea ce reprezintă plafonul valoric al salariului minim brut garantat in plata pe economie

-

16

58

NOTA:

 • -  Pentru un loc de clasa I cu o suprafața de 9 (noua ) m.p. sau mai mare, numărul de morminte rezulta impartind suprafața concesionata la 4,5 m.p. (suprafața unui mormânt).

 • -  Tariful pentru al II - lea mormânt si al III -lea mormânt concesionat /moștenit este valabil numai in cadrul aceluiași cimitir .Nr.crt.

---——---*----- ---

Denumirea prestării sau a serviciului

Preturi (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Sapat groapa adancimea 2m (in cazul in care comanda se face in ziua înhumării prețul se majoreaza cu 25% ) - groapa simpla

276

2.

Sapat groapa adancimea de 2,5m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 30% ) - groapa dubla

417

3.

înhumare decedat (in cazul inhumarii la pamant)

124

4.

înhumare in cripta (inclusiv reacoperit cu dale-fara materiale de construcții)

 • -  Nivel 1

 • -  Nivel 2

 • -  Nivel 3

124

178

241

5.

înhumare cavou (fara materiale de construcții) înhumare cavou (cu materiale de construcții)

217

336

6.

Deshumare cadavru din pamant

160

7.

Deshumare cadavru din cripta

 • -  Nivel 1

 • -  Nivel 2

 • -  Nivel 3

116

130

146

8.

Deshumare cadavru din cavou

160

9.

înhumare oseminte in pamant

160

10.

Introdus oseminte in cripta

 • -  Nivel 1

 • -  Nivel 2

 • -  Nivel 3

64

85

100

11.

Introdus oseminte in cavouri cu sertar zidit

147

f 12.

Introdus oseminte in cavouri fara zidărie

30

13.

Montat poduri in gropi duble 2,5m (cu materialul concesionarului)

147

14.

Folosirea capelei (depunere decedat) pentru 24 ore

57

15.

Folosirea capelei (depunere oseminte) pentru 24 ore

8

16.

Transport pamant rezultat din lucrările de construcții

 • -  Racla 1 nivel

 • -  Racla 2 nivele

 • -  Racla 3 nivele

577

963

1319

17

Transport deșeuri rezultate din lucrările de desființare construcții

 • -  Racla 1 nivel

 • -  Racla 2 nivele

 • -  Racla 3 nivele

 • -  Bordura/loc

 • -  Trotuar/loc

231

314

418

76

22

18

Preț acces auto in incinta cimitirului

8

19

Tamaiat (fara materiale) 40 de zile

121

20

Carat apa ( fara materiale ) 40 de zile

121


Anexa 2.1PRETURI PENTRU ÎNHUMARE DECEDAT! SI CONFECȚIONAT SICRIU SI CRUCE CAZURI SOCIALE

Nr.crt.

Denumirea prestării sau a serviciului

Preturi

(T.V.A.inclus)

- lei -

1.

Sapat groapa adancimea 2m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 25% ) - groapa simpla

216

2.

Sapat groapa la adancimea de 2,5m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 30% ) - groapa dubla

417

3.

înhumare decedat (in cazul inhumarii la pamant)

124

4.

Confecționat sicriu mic din PAL 0.9 x 0.32 sus, 0.27 jos, h=0.32 si o cruce

176

5.

Confecționat sicriu mare din PAL 1.95 x 0.7 sus, 0.30 jos, h=0.50 si o cruce

322

6.

Confecționat sicriu mic din lemn 0.9 x 0.32 sus, 0.27 jos, h=0.32 si o cruce

295

7.

Confecționat sicriu mare din lemn 1.95 x 0.7 sus, 0.30 jos, h=0.50 si o cruce

474

NOTA:Transportul decedatilor se va asigura de către un prestator de servicii funerare autorizat, urmând ca decontarea sa fie suportata de Municipiul Ploiești

PRETURI PENTRU EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI DE “

CONSTRUCȚII FUNERARE DE CĂTRE

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Nr. crt.

Denumire lucrare de construcții funerare

Preț (T.V.A.

i inclus) - lei -

1.

Bordura simpla

Bordura mozaicata

711

1349

2.

 • -  Racla 1 nivel

 • -  Racla 2 niveluri

 • -  Racla 3 niveluri

2424

3789

5273

3.

Capac funerar

839

4.

Stalpisori mozaicati ( 1 buc )

55

5.

Grilaj metalic

589

6.

Trotuar

292

7

Placa separare niveluri (0.37 x 0.92)-1 buc Placi separare niveluri ( 6 buc/nivel )

29

174

8.

Manopera pentru montaj marmura/mp

218

9

Plinta de marmura / ml

81

£

{«o

Anexa 4

\\\\< W -'—

PRETURI PENTRU ELIBERARE „AUTORIZAȚIE EXECUȚIE’’^LUCRĂRI DE

CONSTRUCȚII FUNERARE

 • -  Constructori agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

 • -  Persoane fizice (care au studii de specialitate - pe baza actelor doveditoare)

  Nr. crt.

  Denumire lucrare de construcții funerare

  Preț (T.V.A. inclus) - lei -

  1.

  Bordura simpla (tencuita sau mozaicata) Bordura dubla (tencuita sau mozaicata)

  65

  103

  2.

  • -  Racla 1 nivel

  • - Racla 2 niveluri

  • - Racla 3 niveluri

  126

  191

  253

  3.

  Cavou subteran

  382

  4.

  Montat monument funerar (mozaic)

  65

  5.

  Montare capac (beton sau mozaic)

  12

  6.

  Montat monument funerar (metal)

  12

  7

  Montat stalpisori

  12

  8.

  Montat grilaj metalic

  26

  9

  Trotuar

  12

NOTA :

 • •  Pentru executare lucrări in regim de urgenta se va aplica un coeficient de 15 %

 • •  Pentru executare lucrări funerare care au finisaje speciale (marmura, granit, etc.) se va aplica un coeficient de 25 %

 • •  Dimensiuni lucrări funerare:

 • a) -Bordura:

 • -  inaltime = 0.25 m (de la sol)

 • -  lățime = 0.20 m - 0.24 m

lățime la interior = 0.85 m

 • b) racla cu 1 nivel:

lățime sus = 0.85m

lățime jos =0.95m

 • -  grosime pereți = 0.1 m

armare cu plasa de sarma ( 4mm)

adâncime min.= 1 .OOrn (0.75m criptă; 0,25m garda protecție sanitara)

 • c) racla cu 2 niveluri - dimensiuni similare racla cu un nivel

- adâncime min. = 1,75m(0.75m criptă x2; 0,25 garda protecție sanitara)

 • d) racla cu 3 niveluri - dimensiuni similare racla cu un nivel

-adâncime min. = 2,50 (0.75m racla x3 ; 0,25 garda protecție sanitara)

 • e)  trotuar:

 • -  lățime in jurul lucrării = 0,12m - 0,15m

 • -  grosime deasupra solului = 0.03m - 0.04m

 • •  Plăcile care separa nivelurile intre ele sau de garda protecție sanitara, in cazul inhumarii, vor fi atent chituite .

 • •  Garda protecție sanitara se realizează obligatoriu din pamant.

Anexa 5

PRETURI ELIBERARE ADEVERINȚE PENTRU NOTARIAT

Nr. crt.

Denumire document eliberat

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Adeverințe notariat (succesiune, ieșire din indiviziune, partaj voluntar), in regim normal (maxim 10 zile lucratoare)

12,00

2.

Adeverințe notariat (succesiune, ieșire din indiviziune, partaj voluntar), in regim de urgenta (maxim 3 zile lucratoare)

26,00

3.

Adeverințe notariat (pentru instrainare construcții funerare), in regim normal (maxim 10 zile lucratoare)

126,00

4.

Adeverințe notariat (pentru instrainare construcții funerare), in regim de urgenta (maxim 3 zile lucratoare)

253,00

NOTA:Adeverinta este valabila 30 de zile de la data inregistrarii

<;S AfJCX3 6 '

CONTRACT DE CONCESIUNE

,                               1O

nr...../

\yT- X ;';Z:7 /fi Cap.I Părțile contractante                                            " - ăC

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIESTÎ^S.RiuScu’ sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr.R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin_______ _____- Director General si_________ - Director

Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/D-na............................................................

CU

......pose


domiciliul......................................................................

sor           al            C.l/B.Lseria.........            nr........

C.N.P..................................... in calitate de CONCESIONAR

Am încheiat prezentul contract de concesiune in următoarele condiții stabilite de comun acord :

Cap.II Obiectul contractului si prețul concesiunii

Obiectul contractului este concesionarea locului de înhumare

nr........................in

suprafața de.............

• Prețul concesiunii este de __lei si s-a încasat cu chitanța fiscala

nr.___/____________, in baza cererii nr.___/_____________inregistrata la

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

 • •  Prețul concesiunii se achita: [ ] integral cu chitanța fiscala nr.______/___

[ ] eșalonat, astfel :   - avans cu chitanța nr.

/

______________/______________

- rest de plata eșalonat anual conform anexei la prezentul . Restul de plata va fi corectat anual cu indicele de inflație .

Cap.III Drepturile si obligațiile pârtilor

 • A. CONCEDENTUL prin reprezentanții sai se obliga sa respecte întocmai Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor

 • B. CONCESIONARUL se obliga sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor .

 • •  Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare se poate transmite prin moștenire legala sau testamentara.

Cap.IV Durata contractului

Durata prezentului contract este de Act Adițional.


, cu posibilitatea prelungirii prin


Cap.V încetarea contractului

 • a) expirarea termenului contractului de concesiune ;                            .

 • b) denuntarea unilaterala de către S.C. SERVICII DE GOSPODȘlftHfe^^ URBANA PLOIEȘTI S.R.L., in cazul in care interesul național sau local o V’

.7^     -■■■■ '■  >>   -n-

impune ;                                                       feși

 • c) reziliere pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin ‘contractul de£ concesiune ;

 • d) când locul concesionat este lăsat în părăsire și neingrijire, timp de 2(doi)^ani consecutiv . S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. isi rezerva dreptul de a efectua lucrări de întreținere a locului de înhumare contra cost, aplicandu-se preturile practicate de societate ;

 • e) când nu a fost achitat prețul eșalonat anual timp de 2 (doi) ani consecutiv ;

 • f) prin renunțare din partea concesionarului in favoarea S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. .

Cap.VI Modificarea contractului

Modificarea oricărei clauze a prezentului contract, se poate face numai prin înțelegerea dintre parti, convenita in scris, prin Act adițional.

Prezentul contract s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de către concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT                         CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL,

(nume , prenume , semnătură)

 • C.N.P..

DIRECTOR ECONOMIC ,

BIROU JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

SEF BIROU CIMITIR

ACT ADIȚIONAL NR...../...............

La Actul / Contractul de Conesiune nr......./

 • 1. S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin_____- Director General si______________- Director

Economic, în calitate de CONCEDENT si

 • 2.

nul/Dna................................domiciliat

posesor C.I/B.I.seria..........nr.............C.N.P.........................................

in calitate de CONCESIONAR al locului nr

avand suprafața de.............,au încheiat prezentul Act Adițional care modifica

Actul de Concesiune nr........./.............., după cum urmeaza:

Concesiunea se face pe timp de___conform Legii *

termenul decurgând de la data întocmirii prezentului act adițional, urmare a cererii nr......./...........

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune raman nemodificate .

Prezentul Act Adițional s-a incheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de către concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii. CONCEDENT                        CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL ,                 (nume , prenume , semnătură)

C.N.P.

DIRECTOR ECONOMIC ,

BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,

Cons. jr.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

SEF BIROU CIMITIRAnexă 8    "V'/X

modificare nr. concesionari^,; ACT ADIȚIONAL NR....../................

la Actul / Contractul de concesiune nr......./......... .   /

a y V*.’

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203 000, deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin__- Director General si

___- Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/D-na..............................,                                      cu

domiciliul......................................, posesor al C.I/ B.I. seria ..., nr.............,

C.N.P........................, in calitate de CONCESIONAR al locului nr..........

....... avand suprafața de .................. au încheiat, prezentul Act Adițional care

modifica Actul de concesiune nr........./..............după cum unneaza :

Art. 1. « Cap. I Părțile contractante » se modifica astfel:

 • 1. S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., cu sediul în

Ploiești, str. Văleni, nr. 32, jud. Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, cod fiscal nr. RO27449967, cont cu cod IBAN nr. ______, deschis la________, reprezentată prin ______________- Director General si____- Director Economic, în calitate de CONCEDENT,

 • 2. D-nul.................................,           cu           domiciliul

....................... , legitimat cu B.I./ C.I. seria ... nr......., C.N.P.

si

 • 3.D-na........................., cu domiciliul.............................................

legitimata cu B.I./ C.I. seria ... nr....., C.N.P...........................,in calitate de

CONCESIONARI urmare a cererii nr.........../...........inregistrata la S.C. Servicii

de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Art. 2. începând cu data întocmirii prezentului act adițional cei doi CONCESIONARI au aceleași drepturi si obligații născute din Contractul de concesiune nr............./ ...............

Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune raman nemodificate .

Prezentul Act Adițional s-a incheiat in atatea exemplare originale cate^arti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat"deZcâtre concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiuțiii.

CONCEDENT                       CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL ,                                  z,

(nume , prenume , semnătură) C.N.P.

(nume , prenume , semnătură)

C.N.P.

DIRECTOR ECONOMIC ,

BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,

Cons. jr.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

SEF BIROU CIMITIR


CertKom


Anexa9 schimbare poziție loc


ACT ADIȚIONAL NR

La Actul / Contractul de concesiune nr.

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin____- Director General si

_____- Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/D-na..............................................

domiciliul........................................ posesor

al C.I/B.I.seria......nr....................... C.N.P................. in

calitate de CONCESIONAR al locului nr..........................................

avand suprafața de ..................., au încheiat prezentul Act Adițional care

modifica Contractul de concesiune nr........./..............după cum urmeaza :

Art.l. Obiect al contractului de concesiune va fi începând cu data de ....................., locul..............................., in suprafața de.............

Art.2. începând cu aceeași data, CONCESIONARUL......................... pierde

dreptul de concesiune asupra locului nr. ..........., rând.........., parcela...........

in suprafața de...................., urmare a cererii nr......../..... inregistrata la S.C.

Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune raman nemodificate .

Prezentul Act Adițional s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de către concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT                        CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL ,                  (nume , prenume , semnătură)

C.N.P.

DIRECTOR ECONOMIC ,

BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,

Cons. jr.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

SEF BIROU CIMITIRiezii €"!<?. <3iC2>.^f:..><..><J.^i~i.r<e.       -Oe^rfeMosia

<•<£?• îj> Ut           S*ST»»»e“»ÎMW^«»4T_C»RT«tt:s»

W»aa«»<-isatirw»z«î»'». no.saroio roswm-»*®®?-              *s»s«mh

loglvt'ul 4Vn«ror 002702»                                              *                       ..

& O 4f' /a .-■ '

Anexa 10

:.'Q ?■'(        .'/■: y ' ■'. '. ■'

‘•V*'                       ■• •'?■•;•

Legii 303/2007 actualizata;

 • ■   Decretului Lege 118/1990 republicat;

 • ■   Legii 189/2000 ;

 • ■   Legii nr.341/2004, sau in orice alta situație reglementata printr-o lege adoptata ulterior intrării in vigoare a prezentului Regulament.


CONTRACT DE CONCESIUNE

NR............/..................

Cap.I Părțile contractante

1 S.C.SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr. R079BRDE300SV76016203000, deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin____- Director General si

_____- Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si,

 • 2.D-nul/D-na............................cu domiciliul...................................

posesor al C.I/ B.I.          seria ......... nr.......................

C.N.P..................................... in calitate de CONCESIONAR

Am încheiat prezentul contract de concesiune in următoarele condiții stabilite de comun acord :

Cap.II Obiectul contractului si valoarea contractului

 • •  Obiectul contractului este concesionarea locului...........................................

in suprafața de..................... .

 • •  Prețul concesiunii este gratuit, conform Legii............../........., avand in vedere cererea

nr. ______/__înregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești

S.R.L.

Cap.III Drepturile si obligațiile pârtilor

 • A. CONCEDENTUL prin reprezentanții sai se obliga sa respecte întocmai Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor .

 • B. CONCESIONARUL se obliga sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor .

 • • Dreptul de concesiune asupra locului de înhumare concesionat se poate transmite prin moștenire legala sau testamentara .

Cap.IV Durata contractului

Durata prezentului contract este deCap.V încetarea contractului

a) expirarea termenului contractului de concesiune ;


 • b) denuntarea unilaterala de către S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBAÎj^ ' PLOIEȘTI S.R.L., in cazul in care interesul național sau local o impune<;A

 • c) reziliere pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune ;

 • d) când locul concesionat este lăsat în părăsire și neingrijire, timp de 2 (doi) ani consecutiv . S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. isi rezerva dreptul de a efectua lucrări de întreținere a locului de înhumare contra cost, aplicandu-se preturile practicate de societate ;

 • e) prin renunțare din partea concesionarului in favoarea S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. .

Cap.VI Modificarea contractului

Modificarea oricărei clauze a prezentului contract se poate face numai prin intelegerea dintre parti,convenita in scris, prin Act adițional.

Prezentul contract s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de către concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii. .

CONCEDENT

DIRECTOR GENERAL,


CONCESIONAR,

(nume , prenume , semnătură)

 • C.N.P.


DIRECTOR ECONOMIC ,

BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,

Cons. jr.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

SEF BIROU CIMITIR
<

Anexa .11

AUTORIZAȚIE DE EXECUȚIE

 • 1. Date identificare constructor :                                     ’’

-Denumire firma / Contract Colab:__/___

 • 2. Date identificare CONCESIONAR :

-Nume/prenume...................................................................................

Adresa.......................................................................................................

CNP............................................Poziție loc..............................................

 • 3. Lucrarea consta din :

  a)

  b) - se aplica coeficient de 25% pentru finisaje speciale

  □ Bordura simpla (tencuita sau

  □ mozaicata)

  Bordura dubla (tencuita sau

  mozaicata)

  □ Racla 1 nivel

  □ Racla 2 niveluri

  □ Racla 3 niveluri

  □ Cavou subteran

  □ Montat    monument    funerar

  (mozaic)

  □ Montare capac (beton sau mozaic)

  □ Montat stalpisori

  □ Montat grilaj metalic

  □ Trotuar

 • 4. Prețul eliberării autorizației de execuție este de__lei, incasat cu chitanța fiscala

nr. /_________.

 • 5. Termenul de execuție :

□ in regim de urgenta________ore       □ in regim normal: 60 zile

 • 6.  Constructorul răspunde fata de CONCESIONAR :

 • •  de calitatea lucrărilor si a materialelor utilizate ;.

 • •  garanteaza lucrările timp de un an de la data semnării Procesului Verbal de recepție a lucrării , in sensul remedierii deteriorărilor produse din vina acestuia (desprinderea finisajelor , surpare perete)

 • 7. Constructorul are obligativitatea :

 • •  de a prezenta schița lucrării pe care o executa si sa presteze activitatea ce face obiectul autorizației numai si in condițiile prevăzute la Capitolul IV - Execuție de lucrări - din Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor, pe care are obligația de a le cunoaște si respecta ;

 • • de a respecta dimensiunile de clasa existente conform R.O.F. cimitire si actului \ de concesiune, depășirea acestora atrage după sine desființarea lucrării si refacerea <

 • •  desființarea lucrării si refacerea cad in sarcina constructorului                  /

 • •   sa achite 10% din valoarea autorizației pentru evacuare resturi provenite dinprocesul de execuție al lucrărilor funerare.

 • •  alte obligații conf. ANEXA 1 (persoane fizice cu studii de specialitate)

Prezenta autorizație s-a întocmit in trei exemplare, repartizate la administrația cimitirului, CONCESIONAR si constructor .

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE,

SEF BIROU CIMITIRE

Un «

Anexa'W?'


PROCES - VERBAL DE PREDARE AMPLASAMENT

încheiat astazi

S-a procedat la predarea - preluarea amplasamentului locului de inhumare

...........................................................pe care urmeaza sa se execute următoarele lucrări............................. cu  „ Autorizația de execuție” nr............ /

CONCESIONAR loc....................................conf. act nr........./............

Constructorul......................................contract nr...................

Reprezentant cimitir .....................................................

Au constatat:

stanga........................................................................

dreapta........................................................................

Constructorul se angajeaza sa păstreze integritatea acestor amenajari. Eventualele stricăciuni care se constata la terminarea lucrării, vor fi evaluate de reprezentantul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si suportate de constructor. Prezentul s-a incheiat in 3 (trei) exemplare si se va elibera insotit de Procesul Verbal de recepție a lucrării.

 • 1.                                       2.                                               3.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRII

încheiat astazi................

Subsemnatii:

........................................beneficiar al lucrării

......................... constructor agreat de S.C. S.G.U.P. S.R.L. .........................................reprezentant administrație cimitir

Am procedat la receptionarea lucrării conform „Proces-verbal de predare amplasament” si am constatat următoarele (termenul a fost sau nu respectat; lucrările sunt cele menționate in autorizație, eventuale deficiente si termen de remediere):

Acest Proces-verbal este anexa la „Autorizația de Execuție”.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 3 (trei) exemplare :

 • - 1 ex. la dosarul locului

 • - 1 ex. la constructor

 • - beneficiarul lucrării

  2.


  3.


1.

ANEXA nr. 1 la AUTORIZAȚIA DE EXECUȚIE nr........../.....


CONSTRUCTORUL se obligă:                  ^5 A

 • •  Sa prezinte acte doveditoare din care sa rezulte ca are studii de

construcții;                                                 Xu

 • •   Să presteze activitatea ce face obiectul autorizației numai si în condițiile prevăzute la Capitolul IV - Execuție de lucrări - din Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor si in Autorizația de Execuție, pe care are obligația de a le cunoaște și respectă;

 • •  Lucrările de construcții începute trebuie finalizate în maxim 2 (doua) luni de la data eliberării autorizației de execuție ;

 • •   Să asigure transportul zilnic al pământului rezultat din săpături la platformele din incinta cimitirului sau în locuri de depozitare stabilite cu administrația cimitirului;

 • •  Să.asigure desființarea și/ sau refacerea lucrărilor în cazul nerespectării dimensiunilor locului concesionat, cu suportarea costurilor ;

 • •   Să execute și să suporte cheltuielile materiale cauzate de nerespectarea calității lucrărilor executate;

 • •   Să asigure curățenia în locul de execuție a lucrărilor și sa nu distrugă mormintele din jur;

 • •  Să execute lucrări în timpul programului stabilit de S.C. S.G.U.PLOIEȘTI S.R.L. ;

 • •   Să nu depoziteze materialele și uneltele în cavouri sau pe pisaniile mormintelor;

 • •  Să nu prepare și să nu depoziteze materialele pentru lucrările de betoane și mortare pe alei, decât în ziua execuției și numai în habe (tăvi) care să nu îngreuneze circulația;

 • •  Să nu intre în incinta cimitirului cu mașini a căror tonaj depășesc 3 tone ;

 • •  Predarea lucrărilor către CONCESIONARI se va face în prezența reprezentantului adminstrației cimitirului pentru a se constata respectarea obligațiilor privind amplasamentul, evacuarea pământului, încadrarea în dimensiunile de clasă și a termenului de execuție;

 • •   Să ia toate măsurile impuse de legislația în vigoare cu privire la protecția muncii, paza contra incendiilor, protecția mediului, paza și ordinea publică ;

 • •  Să achite 10 lei / autorizație pentru consumul de apă.

DIRECTOR GENERAL,                     CONSTRUCTOR,

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE

SEF BIROU CIMITIR,

CIMITIR..............................


DOMNULE DIRECTOR


Subsemnatul(a)...............................................

domiciliat(a) in ...........................................

al B.I./C.I. seria......., nr...................., C.N.Pconcesionar / moștenitor al locului


din Cimitirul


.................,   va rog sa-mi aprobați construirea cu firma proprie....................................................

Lucrarea consta din :


regie


a)


b) - se aplica coeficient de 25% pentru finisaje speciale


 • □  Bordura simpla (tencuita sau □ mozaicata)

 • □  Bordura dubla (tencuita sau □


mozaicata)

 • □  Racla 1 nivel

 • □  Racla 2 niveluri

 • □  Racla 3 niveluri

 • □  Cavou subteran

 • □  Montat monument funerar □


(mozaic)

 • □  Montare capac (beton mozaic)

 • □  Montat stalpisori

 • □  Montat grilaj metalic

 • □  Trotuar

Termenul de execuție :

□ in regim de urgenta___ore


sau □

□ in regim normal : 60 zile


Prețul eliberării autorizației de execuție este de_______lei + finisaje speciale/


urgenta..................... =     .................lei, achitat cu chitanța

nr..................../...........................

Prețul pentru evacuare pamant este de ________lei, achitat cu chitanța

nr..................../..........................................................


Data


Semnătură


CIMITIR...........................................

DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul/a...........................................................

domiciliat(a) in .....................................................

B.I./C.I. seria ....... ,      nr.................... C.N.P

calitate de concesionar/mostenitor al locului .....

Cimitirul .................,  va rog sa-mi aprobați

proprie........................................../ Firma..............................................posesor al


...............................................,in ........................................... din avizarea executării in regie


 • □ Montat monument funerar (mozaic)

 • □ Montare capac (beton sau mozaic)

 • □ Montat monument funerar metalic

 • □ Montat grilaj metalic

 • □ Trotuar

 • □ Montat stalpisori


 • □ Finisaje speciale O Finisaje speciale

 • □ Finisaje speciale

 • □ Finisaje speciale

 • □ Finisaje speciale


Termenul de execuție :


□ in regim normal -  60 zile


□ in regim de urgenta - cu coeficient de 15 %


ore


Prețul este de____.___lei achitat cu chitanța

nr..................../..........................


Data


Semnătură
w.Servicii de» Qjjspodarir <a   CertKom

l__

,4.                                                                                                                     »t» <c«a«taa

'           &■? *<M»&Crr         1.S£ 1:5»ZO ■»-■*€». XZO~* O    RO2r-«-49Q67            bbsom

ANSPOCP Numii, Registrul General: OO27»2î»


ADEVERINȚA

La cererea d-lui/d-nei...................


.....

/S0--

A-y

b-x, u -<


^0^-.

-■4

Anexai 6

S&MÎJ


...AddțriiGÎliât(a) in


.........posesor C.I./ B.L seria ....... nr..........., CNP............................, adeverim ca locul de inhumare/dreptul de folosința asupra locului de inhumare ................................. din Cimitirul .................., a fost concesionat de ...................................... cu chitanța nr............... / ............... si cu actul de concesiune/contractul de concesiune nr............./...........eliberat de

........................................, pe timp de.........ani.

Aceasta concesiune a fost transmisa ulterior astfel:

Pe acest loc se afla următoarele construcții funerare :

Locul menționat are suprafața de

Prețul actualizat al concesiunii este de.....................lei

 • - avans

 • - rest de plata eșalonat anual.....lei/ an.

Termenulj de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta             □ in regim normal

S-a intocmit in doua exemplare (un exemplar pentru solicitant si un exemplar la dosarul locului), spre a fi folosita la notar pentru

PREZENTA NU SERVEȘTE PENTRU VÂNZARE - CUMPĂRARE SAU DONARE LUCRĂRI FUNERARE SI ESTE VALABILA 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII.

DIRECTOR GENERAL , SEF SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE ,-. JS<zr v/ic ti <J<s C-j<r>sf.><><J<7»rir<^

L_h fc><aj-i3 Ploiești x

CXM. 27443967  J29H212'O'».-tO.2£MO  RO27449967


* 'r                      ' i’

CertRom


stsrm £K           EtRTKîCAT

as «534^3? 4S333W


•»<«**««»«.. a»t* .><«»•*»»> r»«-. sasz. unsoaAA-twiata. sasasa. rwx..oax»-*~«-»»»»» «.-<>« «m»*«w.x ^ooo-^o ANSPDCP Număr Re9istn.1t Gmnorut: 002762.9


ADEVERINȚALa cererea d-lui/d-nei......................................................domiciliat

(a) in........................................................................................

posesor C.I. / B.I. seria ....... nr..............,CNP............. ,

adeverim ca locul de inhumare/dreptul de folosința asupra locului de inhumare ............................................. din Cimitirul .................. a fost concesionat de.................................cu chitanța nr............/............... si

cu actul de concesiune/contractul de concesiune nr............./...........eliberat

de ..............., pe timp de.....ani.

Aceasta concesiune a fost transmisa ulterior astfel:

Pe acest loc se afla următoarele construcții funerare

Locul menționat are suprafața de

Prețul actualizat al concesiunii este de

 • - avans

 • - rest de plata eșalonat anual .....lei/ an

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta □ in regim normal

Vânzătorul (donatorul) va renunța la concesiunea locului de inhumare aferenta lucrărilor instrainate in favoarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., de care aceasta urmeaza a dispune.

S-a eliberat in doua exemplare (un exemplar pentru solicitant si un exemplar la dosarul locului ), spre a fi folosita la notar pentru contract de vanzare - cumpărare sau donare si este valabila 30 de zile de la data înregistrării.

DIRECTOR GENERAL , SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

roma ruiczi^OlLa cererea d-lui/d-nei......................................................domiciliat

(a) in........................................................................................

posesor C.I. / B.I. seria ....... nr..............,CNP..............................,

adeverim ca locul de înhumare/dreptul de folosința asupra locului de inhumare ............................................. din Cimitirul .................. a fost concesionat de.................................cu chitanța nr............/............... si

cu actul de concesiune/contractul de concesiune nr............./...........eliberat

de..............., pe timp de.....ani.

Aceasta concesiune a fost transmisa ulterior astfel:

Pe acest loc se afla următoarele construcții funerare

Locul menționat are suprafața de

Prețul actualizat al concesiunii este de.............

 • - avans

 • - rest de plata eșalonat anual.....lei/ an

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta □ in regim normal

S-a eliberat in doua exemplare (un exemplar pentru solicitant si un exemplar la dosarul locului), spre a fi folosita la notar pentru donare concesiune si lucrări funerare, intre rude pana la gradul IV inclusiv si este valabila 30 de zile de la data înregistrării.

DIRECTOR GENERAL , SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

SEF BIROU CIMITIR,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (a)_______________

domiciliat

in        ___________________

B.I./C.I. seria______nr.                  , C.N.P. _


va rog sa binevoiți a-mi aproba eliberarea unei adeverințe privind locul de inhumare                                                      din cimitirul

________, fiindu-mi necesara la Notariat pentru

Menționez ca, pe acest loc sunt următoarele construcții funerare :

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta


□ in regim normal


Chitanța nr................/


...............lei


Data


Semnătură


Cimitirul..............................


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (a)____________ ,

domiciliat(a) in________

posesor B.I./ C.I. , seria _________ , nr.__, C.N.P.

______________, va rog sa-mi aprobați luarea in evidenta a Certificatului de Moștenitor nr._____/____ privind locul de Înhumare

din Cimitirul__________________

Data


Semnătură

Cimitirul


DECLARAȚIE - CONSIMT AMANTSubsemnatul(a)


domiciliat (a)

posesor B.l./C.I. seria ............nr...................,    C.N.P................................,

concesionar / moștenitor al locului de inhumare ........................................... din cimitirul ....................................., prin prezenta declar ca sunt de acord cu inhumarea defunctului .........................................................si nu voi

solicita deshumarea timp de 7 (șapte) ani.

Am dat prezenta declarație astazi.................................... , declarație pe care o semnez si o susțin .

Semnătură

Prezenta declaratie-consimtamant s-a dat astazi.........................in fata mea

, sef birou Cimitir....................................

SEF BIROU CIMITIR :

(Semnătură si stampila cimitir)

Cimitirul.........................


DECLARAȚIE - CONSIMTAMANT

Subsemnatul(a)........................................................................

domiciliat (a)   in....................................................................... posesor

B.I./C.I. seria........ nr...........................,  C.N.P......................................,

CONCESIONAR      /      moștenitor      al      locului      de

inhumare.....................................................................din            cimitirul

....................................., prin prezenta declar ca sunt de acord cu deshumarea defunctului ......................................................... inhumat la

data de ................................. si transferarea osemintelor in vederea

reinhumarii in...................................................

Am dat prezenta declarație astazi...................................., declarație pe care

o semnez si o susțin .

Semnătură

Prezenta declaratie-consimtamant s-a dat astazi.........................in fata mea,

sef birou Cimitir....................................

SEF BIROU CIMITIR:

(Semnătură si stampila cimitir)

Cimitirul.........................


ADEVERINȚA DESHUMARE - TRANSFER OSEMINTE

La                 cererea                 d-lui                 (d-nei)

se adeverește deshumarea osemintelor defunctului ........................................,

inhumat            in            Cimitirul             .........................,

loc.......................................................... la data de

........................ si transferarea oseminelor pentru reinhumare in Cimitirul....................................loc.............................................

SEF BIROU CIMITIR :

(Semnătură si stampila cimitir)Stsrx/icit aha <Sa>sa>a>d^irire

LJrJPROCES-VERB AL încheiat astazi.................

In prezenta:

l .Reprezentanți cimitir..............................................................

 • 2. Concesionar..............................................................................

 • 3. Gropar.........................................................................

S-a procedat , la deshumarea osemintelor aflate in locul de inhumare .......................................din Cimitirul..................

Locul a fost concesionat/ moștenit de..........................................pentru

o perioada de........ani.

Situația actuala a locului este :.............................................................

S-au constatat următoarele :

Deshumarea a fost executata de groparul .....................................

care a adunat osemintele (eventuale bijuterii) intr-un sac de panza adus de noul concesionar         (nume, prenume, adresa, date identitate)

Sacul cu oseminte se depune in aceeași groapa (la picioarele decedatului). Prezentul proces-verbal s-a incheiat intr-un exemplar care se pastreaza la dosarul locului si se aduce la cunoștința concesionarului.

SEF BIROU CIMITIR

CONCESIONAR


GROPAR^<.Se>r x/k'.ii cAez CEjcjsfxxlîîrÎK-LJ.r.t><An,3 f>I,oi<e:ș.tî s..r,.i.

'* c.u.i.               ujaw»zis»^azws .10.2010 .Fsorsrz-^^SMafâ'z£».««-.vaMnt »•>«•- .a-a,                                                         ș-«<»s».f4s* .«.•«>«» *»■<»«.«>!»» leecM

ANSPDCP Număr Re©istruf General: 0027629


CIMITIR___


PROCES - VERBAL PREDARE-PRIMIRE

METALE GĂSITE LA DESHUMARE încheiat azi...............

Subsemnata ........reprezentant ai Cimitirului.........avand funcția de.......si

groparul........am procedat la predarea-primirea obiectului.......din metal de

culoare.........găsit la deshumarea defunctului/ei......de pe locul de inhumare

nr.........Acesta a fost predata familiei prin reprezentantul acesteia d-l/d-na.........cu

domiciliul in.......posesor/posesoare CI seria.....nr...... CNP........

AM PREDAT

AM PRIMIT
.fie)

-< Ser vic ii d«?. C^psptjdzîrire    CertKom

LJrfo<ariâL Ploiești ■X_» .1. sasrf»es»m^HBCT'’et»-nRCAî t& O3CJÎ

0,0 -<■ tz-r-Q-M&i&wr uaaw-«ăs^2r/o».-»o,ao-»o ^oarîT*»-»!»»©^

•**ssst.c'vs»*,,.,»^ <>r. rase, <«i:ok-v»-&4«mt«z. ®»«s;a«as- r«»»« •,»»-»-*-«         «s®>«# »*■«><».*»•» -t «mmm»

ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629

ACT ADIȚIONAL NR ._____/

La Contractul de concesiune nr.

[ » A,

% A t°S%Aiiieia ML W ML

X Mx, \x ,.-\W —T“ « ------------■-'

țr j


S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod 1BAN nr. R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD Sucursala Ploiești, reprezentata prin___- Director General si _________-

Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

Dl./Dna._________,domiciliat/a_____________

_posesor al C.I / B.I.seria _____ nr.__, avand C.N.P.

_____in calitate de CONCESIONAR al locului___avand suprafața de_____m.p., au incheiat

prezentul Act Adițional care modifica Contractul de concesiune nr.____după cum urmeaza:

Artl.Obiect al contractului de concesiune ramane locul de inhumare nr.

Suprafața locului concesionat va fi______începând cu data de

___!____, schimbarea suprafeței locului concesionat implica plata diferenței de preț, conform B.F. nr.____/______in suma de___lei,

urmare a cererii nr................./ ........... înregistrata la S.C. Servicii de

Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Prezentul Act Adițional intra in vigoare la data semnării de ambele parti. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune raman nemodificate.

Prezentul Act Adițional s-a incheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt, contract care va fi ridicat de către concesionar in termen de 60 de zile de la achitarea prețului concesiunii.

CONCEDENT                       CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL ,              (nume , prenume , semnătură)

C.N.P.

DIRECTOR ECONOMIC ,

BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,

Cons. jr.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

SEF BIROU CIMITIR

PRETURI PENTRU AVIZARE LUCRĂRI FUNERARE EXECUTATE

DE CONCESIONARI CU FORTE PROPRII

Nr. Crt.

Denumire lucrare funerara

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Montat monument funerar (mozaic) a cărui inaltime nu depășește 1,5 m

65

2.

Montare capac (beton sau mozaic)

12

3.

Montat monument funerar (metal)

12

4.

Montat grilaj metalic

26

5.

Montat stalpisori

12

6.

Trotuar

12

NOTA:

Cu pastrarea curățeniei si a dimensiunilor impuse de Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor in vigoare .

A"®|\26

OBLIGAȚIILE CONSTRUCTORILOR AGREAȚȚ^   ț \ *

de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești Ș.R.L.V 4 ' J Vk • următoarele 'obligații ,         . %Ai ;


Constructorii agreați de către S.C. S.G.U.Ploiești S.R.L. au urmatoarelfe^Ugatii^^

 • 1. Sa transmită S.C. S.G.U.Ploiești S.R.L. preturile practicate pentru toate lucrările executate si sa le afișeze, in loc vizibil, in spațiul închiriat. Orice modificare intervenita la preturile practicate va fi anunțata in maxim trei zile S.C. S.G.U.Ploiești S.R.L. .

 • 2. Sa presteze activitatea ce face obiectul contractului numai in condițiile prevăzute la Capitolul IV - Execuție de lucrări si Anexele 4, 11 si 12 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor pe care are obligația de a le cunoaște si respecta.

 • 3. Să asigure curățenia în locul de execuție a lucrărilor, iar prin activitatea depusa să nu afecteze /distrugă mormintele din jur, sa nu depoziteze materialele si uneltele in cavouri sau pe capacele mormintelor, constructorii fiind direct răspunzători de eventualele pagube pricinuite .

 • 4. In fiecare zi pana Ia ora 10.00 trebuie sa precizeze in registrul special (care se gaseste la paznicul de serviciu), lista lucrărilor si locația in care se desfasoara activitatea pe parcursul zilei.

 • 5. Sa asigure transportul zilnic al pământului rezultat din săpături la platformele din incinta cimitirului sau in locuri de depozitare stabilite cu administrația cimitirului pentru o scurta perioada de timp si va fi ridicat de către operatorul de salubritate in baza comenzii efectuate de constructor.

 • 6. Sa pună la dispoziția societății copii după contractele incheiate cu operatorul de salubritate, cat si copii după bonurile de cantar de la rampa de gunoi.

 • 7. Sa nu execute lucrări funerare care implica sapare, depozitare si transport pamant in zilele de sambata, duminica si sărbătorile legale.

Excepție fac lucrările in regim de urgenta pentru înhumare.

 • 8. Sa asigure in maxim 3 (trei) zile desființarea si/sau refacerea lucrărilor in cazul nerespectarii dimensiunilor locului concesionat, cu suportarea costurilor.

 • 9. Operațiunile de șlefuire a prefabricatelor se vor face numai in interiorul suprafeței inchiriate. In teren lucrările care necesita șlefuire se vor executa cu atentie sa nu afecteze mormintele din jur si cu protejarea vegetației existente, prin folosirea unei prelate sau folii cu o inaltime de minim 2 metri.

10.Sa nu prepare si sa nu depoziteze materialele pentru lucrările de betoane/ mortare in locuri care împiedica buna circulație, aceste operațiuni fiind executate obligatoriu in habe .

 • 11. Sa execute capacul prefabricat din beton simplu sau mozaicat obligatoriu din minim doua bucăți ce vor fi prevăzute cu inele de prindere .

 • 12. Predarea amplasamentului către constructor si a lucrărilor catrcconcesionari

se va face in prezenta reprezentantului adminstratiei cimitirului perfei^Cse/cohstăto respectarea obligațiilor contractuale privind amplasamentul, evâemrea; paman^lwi, încadrarea in dimensiunile de clasa si a termenului de execuție. I sț           /§ 1

 • 13. Sa prezinte nominal lista angajatilor firmei pana pe dsn^de-5a-fiecarei luni (cu dovada înregistrării contractelor individuale de muhcWa''TTlM.) in vederea eliberării ecusoanelor.

 • 14. Sa ia toate masurile impuse de legislația in vigoare cu privire la protecția muncii, paza contra incendiilor, protecția mediului, paza si ordinea publica.

 • 15. Să achite lunar proporțional cu numărul de autorizații din fiecare lună din cuantumul de 50 % din valoarea facturii emisă de APA NOVA pentru consumul de apă din fiecare cimitir. Facturarea se va face pe data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, iar plata se va efectua până pe data de 30 ale lunii, in luna in care s-a emis factura. Suma facturată reprezintă consumul de apă si canalizare din luna precedentă. Plata se va efectua in numerar la casieria S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L. sau prin Ordin de Plata . Neplata la termen a utilității atrage o majorare de întârziere de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată până la data plății.

 • 16. Sa execute lucrări numai in timpul programului:

 • - în perioada 01.10 - 31.03 între orele 8.00 -17.30

 • - în perioada 01.04 - 30.09 între orele 7.00 - 21.00.

 • 17. Sa intretina /curețe pompele de apa care ii sunt atribuite pe baza de proces-verbal de predare-primire din incinta cimitirului. Sa nu spele uneltele, roabele, habele la pompele din incinta cimitirului.

18 . Montarea de țevi din metal, de vaze, ghivece, îngerași si alte obiecte funerare din materiale scumpe (alabastru, granit, inox etc.) se montează /executa numai pe propria răspundere a constructorilor, exonerând S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L. de răspundere in cazul distrugerii sau flirtului acestora .

NOTA:

* inculcarea vreuneia dintre obligațiile de mai sus va avea ca efect rezilierea contractului de colaborare. încetarea contractului din culpa constructorului duce la pierderea definitiva a dreptului de agreere .

Anexa 27

LUCRĂRI DE AMENAJARE MORMINTE

aA'' ''-’ Aa <

Nr. crt.

Lucrări de amenajare morminte - plantare vegetație

U.M.

Material

Manopera

Utilaj

l* ’

PRETURI

/INCLUSE? T.V.A.

1.

Plantat flori anuale cu toate operațiile necesare

Buc.

0,06

0,88

0,04

2.

Semanat ierburi perene

mp

0,34

9,61

0,86

10,81

3.

Pamant vegetal

m.c.

85

31,20

23,35

139,55

4.

Udat vegetație

mp

0,05

1,28

0,43

1,76

5.

încărcat transportat gunoi

Kg

-

0,09

-

0,09

6.

Ierbicidare buruieni-manual (inclusiv substanța)

mp

0,07

1,01

-

1,08

7.

Ierbicidare buruieni-mecanic (inel.substanța)

mp

0,06

0,72

0,15

0,93

8.

Tuns mecanic gazon cu evacuare resturi

mp

-

0,89

0,22

1,11

9.

Tuns garduri vii, borduri -chenare, mozaicuri, evacuare resturi

mp

0,99

0,16

1,15

10.

Lucrări de intretinere spatii verzi: tuns gazon, plivit, sapalugit, defrișat, etc.

mp

4,42

0,31

4,73

Tarifele cuprind toate costurile legate de pregătirea terenului si plantare.Tarifele nu conțin costul materialului dendrofloricol.


Director General

ALIN MIHAEL DANILA

Director Adjunct

CRISTINEL SCH4Q

Director Economic ADELA IACOB

Sef Serviciu Sere si Pepiniere CONSTANTIN/IORGA

Serviciul Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

‘ ANEXA 28

NR.

Crt

RĂSADURI SI PLANTE

PREȚ 7*=^. BUC

1

RĂSADURI ANUALE LIVRATE DE LA LADITA Cineraria maritima si alte răsaduri anuale si perene

1.37

2

RĂSADURI ANUALE LIVRATE LA GHIVECI Antirihnium, Calistephus, Dalhia, etc

2.59

3

RĂSADURI ANUALE LIVRATE LA GHIVECI Begonia

2.71

4

RĂSADURI BIENALE LIVRATE LA GHIVECI Bellis, Miosotis, Viola, etc

2.14

5

PLANTE ÎNMULȚITE PRIN RIZOMI LIVRATE LA GHIVECI canna diferite specii cu rizomi

5.65

&

6 :

PLANTE PERENE LA GHIVECI - TUFANICA Alte plante perene din butași la ghiveci

9.63

Nota:

Sef Serviciu Sere si Pepiniere CONSTANTIN IORGA

Serviciurl ■inaiciar Contabilitate FLORIN STEFANESCU
LUCRĂRI AMENAJARE PER MORMÂNT

Nr.

Crt.

Dimensiuni mormânt

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Mormânt 3m x 3m ( 9 mp ) - 2 morminte

174

2.

Mormânt 3m x 1,50 m ( 4,50 mp )

87

3.

Mormânt 3m x 1,30 m ( 3,90 mp )

75

4.

Mormânt 2,50 m x 1,20 m ( 3 mp )

58

5.

Mormânt 2,40 m x 1,20 m ( 2,88 mp )

56

6.

Mormânt 2,25 m x 1,25 m (2,81 mp )

54

7.

Mormânt 2,25 m x 2,50 m ( 5,62 mp ) - 2 morminte

_

109

LA ANEXA NR.29 „AMENAJARI MORMINTE” J^NT CUPRINSE URMĂTOARELE OPERAȚII:f Ș A

’£■ A \  *K,.

 • -  Curatarea terenului de iarba, buruieni, cu sapa;

 • -  Desfundarea solului la 1 cazma;

 • -  Nivelarea terenului cu sapa si grebla;

 • -  Plantari plante florale cu inaltimea pana la 15 cm;

 • -  Udarea suprafețelor.

Nota: Plantele nu sunt cuprinse ca valoare in prețul total de amenajarea mormintelor.

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM001-SAPAT GROAPA 2 M-GROAPA SIMPLA

Nr\ crt.

Capitolul de lucrări Sîmboi    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

~ Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

3,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

53,34

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

53,34

2

NMB099900    09 ORE

3,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

53,34

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

53,34

3

YC01          82 LEI

57,36680

1,00

57,37

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

57,37

TOTAL A:                                       57,37

106,68

0,00

0,00 164,05


Executant lucr

Obiectiv 02


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect o 1


CALCULATII CIMITIRE


Categorie cimooi


SAPAT GROAPA 2 M-GROAPA SIMPLA

Recapitulatie

Material M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

57.37

106.68

0.00

0.00

164.05

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

2.40

2.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

57.37

109.08

0.00

0.00

166.45

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

X To

53.90

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

11.02

Valoare

V = To+Io+Po

231.36

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

231.36

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

43.96

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               275.32


Director Economic

ADELA IACOB,

Serv Administrare Cimitire

CORNELIA C

STANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

Formular F3

LISTA


OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM002-SAPAT GROAPA 2.5M-GROAPA DUBLA

[ ron J

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol    ------

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste anexe

Cantitatea

P a] b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal{a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

5,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,78

88,90

MUNCITOR

DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

88,90

2

NMB099900    09 ORE

5,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

17,78

88,90

MUNCITOR

DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

88,90

3

YC01          82 LEI

69,73540

1,00

69,74

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE INFLAȚIE DE 2.9%(CONF COMISIA NAT PROGNOZA)

0 00

0,00

1,00

69,74

TOTAL A:

69,74

177,80

0,00

0,00

247,54

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM002

SAPAT GROAPA 2.5M-GROAPA DUBLA

Recapitulatie

1 ion 1

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

69.74

177.80

0.00

0.00

247.54

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

4.00

4.00

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

69.74

181.80

0.00

0.00

251.54

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

81.45

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

16.65

Valoare

V = To+Io+Po

349.63

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

349.63

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

66.43

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               416.06


Director

ALINDirector Economic

ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUFormular F3


OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM003-INHUMARE DECEDAT(LA PAMANT)___________________________________[ren]

Nr“ crt.

capitolul de lucrări STmbdl    ------

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

~nr

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

z

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

17,78

2

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

17,78

3

YC01          82 LEI

38,24800

1,00

38,25

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

000

0,00

1,00

38,25

TOTAL A:                                       38,25

35,56

0,00

0,00

73,81

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM003

ÎNHUMARE DECEDAT(LA PAMANT)

Recapitulatie

1 ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

38.25

35.56

0.00

0.00

73.81

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.80

0.80

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

38.25

36.36

0.00

0.00

74.61

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

24.16

Profit

Po =   5.000%

X (To+Io)

4.94

Valoare

V = To+Io+Po

103.70

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

103.70

T.V.A.

TVA= 19.000%

X (V+OS)

19.70

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               123.41Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM004-INH CRIPTA(ACOP DALE)-NIVEL 1

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

"U7TT

Cantitatea

a] b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+D+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

17,78

2

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

17,78

3

YC01          82 LEI

38,24800

1,00

38,25

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

38,25

TOTAL A:

38,25

35,56

0,00

0,00

73,81

Director General ALIN MIMADirector Adjunct

CRISTINELDirector Economic

ADELA IACOB
Serv Administrare Cimitire CORNELIAServ Financiar Contabilitate
Executant LUCR

Obiectiv 02

Obiect 01

Categorie CIM004

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULATII CIMITIRE

INH CRIPTA(ACOP DALE)-NIVEL

Recapitulatie

1

[ i on

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

38.25

35.56

0.00

0.00

73.81

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.80

0.80

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

38.25

36.36

0.00

0.00

74.61

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380% x To

24.16

Profit

Po =

5.000% x (To+Io)

4.94

Valoare

V =

To+Io+Po

103.70

Organizare de șantier

OS =

0.000% x V

0.00

Total fara TVA

103.70

T.V.A.

TVA=

19.000% x (V+OS)

19.70

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               123.41

Director General

ALIN MII^AEL DANILA

s-*.i esr'J

Serv Administrare Cimitire CORNELIA CONSTANDA


Director Adjunct

CRISTINEL ȘCHIOP


Director Economic

ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORINFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM005-INH CRIPTA(ACOP DALE)-NIVEL 2________________________________________[ron]

Nc crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

22,23

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

22,23

2

NMB099900    09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

22,23

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

22,23

3

YC01          82 LEI

61,86350

1,00

61,86

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9% (CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0 00

0,00

1,00

61,86

TOTAL A:

61,86

44,45

0,00

0,00

106,31


Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01

Categorie CIM00 5

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRE

INH CRIPTA(ACOP DALE)-NIVEL 2

Recapitulatie

| ron

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

u

t

T

Cheltuieli directe

61.86

44.45

0.00

0.00

106.31

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.00

1.00

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

61.86

45.45

0.00

0.00

107.31

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380% x To

34.75

Profit

Po =

5.000% x (To+Io)

7.10

Valoare

V =

To+Io+Po

149.16

Organizare de șantier

os -

0.000% x V

0.00

Total fara TVA

149.16

T.V.A.

TVA=

19.000% x (V+OS)

28.34

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               177.51


JfOSPODARIRDirector Economic

ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire

CORNELIA'GONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate
Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria dc lucrări: CIM006-INH CRIPTA(ACOP DALE) NIVEL 3

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

"TEM.'

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera c utilaj

di transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0.00

0,00

17,78

26,67

2

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

26,67

3

YC01          82 LEI

91,10770

1,00

91,11

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9%(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

91,11

TOTALA:                                      91,11

53,34

0,00

0,00

144,45

Executant lucr

Obiectiv 02


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019Obiect o 1


CALCULAȚII CIMITIRE


Categorie cimoo 6


INH CRIPTA(ACOP DALE) NIVEL 3


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

91.11

53.34

0.00

0.00

144.45

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.20

1.20

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

91.11

54.54

0.00

0.00

145.65

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

x To

47.16

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

9.64

Valoare

V =

To+Io+Po

202.45

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

202.45

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

38.47

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            240.91


Director General
Director Economic

ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire

CORNELIA CQNSTANDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM007-INHUM CAVOU(FARA MAT CONSTR)

NrT crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

U. M.

Cantitatea

-----p

a b c

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

i

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

2

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

3

YC01          82 LEI

58,48840

1,00

58,49

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9P3(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

58,49

TOTAL A:                                       58,49

71,12

0,00

0,00

129,61

Executant LUCR

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie CIM007

INHUM CAVOU(FARA MAT CONSTR)

Recapitulatie

| ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

58.49

71.12

0.00

0.00

129.61

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.60

1.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

58.49

72.72

0.00

0.00

131.21

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

42.49

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

8.68

Valoare

V = To+Io+Po

182.38

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

182.38

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

34.65

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            217.03Director Economic ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM0071-INHUMARE CAVOU(CU MATERIALE)

crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

2

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

3

YC01          82 LEI

129,98330

1,00

129,98

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

129,98

TOTAL A:

129,98

71,12

0,00

0,00

201,10


Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect o 1


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie cimoo71 înhumare cavou (cu materiale)

Recapitulativ

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

129.98

71.12

0.00

0.00

201.10

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.60

1.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

129.98

72.72

0.00

0.00

202.70

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

x To

65.64

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

13.42

Valoare

V =

To+Io+Po

281.76

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

281.76

T.V.A.

TVA=

19.000%

X (V+OS)

53.53

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               335.29


Director Adjunct CRJSTINEL SCHIOPUDirector Economic ADELA IACOB


Serv Financiar ContabilitateFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019 LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM008-DESHUMARE CADAVRU DIN PAMANT

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

cantitatea

Prețui unitar a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

2

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

3

YC01          82 LEI

23,61560

1,00

23,62

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

23,62

TOTAL A:                                       23,62

71,12

0,00

0,00

94,74


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 0 2

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie cimcos

DESHUMARE CADAVRU DIN PAMANT

Recapitulatie

| ron

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

23.62

71.12

0.00

0.00

94.74

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.60

1.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

23.62

72.72

0.00

0.00

96.34

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

31.19

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

6.38

Valoare

V = To+Io+Po

133.91

Organizare de șantier

os =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

133.91

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

25.44

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            159.35


Director Ge

ALIN MIHA


Director Adjunct

CRISTINECSCHIOPUDirector Economic ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire  CORNELIA CONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU
Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM009-DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 1

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Simbol--

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

TTM"

cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMBO99900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

17,78

2

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0 00

0,00

17,78

17,78

3

YC01          82 LEI

33,74100

1,00

33,74

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

33,74

TOTAL A:

33,74

35,56

0,00

0,00

69,30

Executant lucr

Obiectiv 02


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01


CALCULAȚII CIMITIRE


Categorie CIM00 9


DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 1


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

33.74

35.56

0.00

0.00

69.30

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe


Contribuții asigurătorii

2.250%

0.80

0.80

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

33.74

36.36

0.00

0.00

70.10

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

22.70

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

4.64

Valoare

V = To+Io+Po

97.44

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

97.44


T.V.A.


TVA= 19,000% x (V+OS)


18.51


TOTAL GENERAL pe categorie


115.95Director AdjunctDirector Economic

ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire

CORNELIA dQNSTANDA ar


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM010-DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 2

[ ron ]

Nr. crt.

capitolul de lucrări      u. M.

SîîfibOI     --------

Denumire resursa Observații Corecții Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) ytilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,78

22,23

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0.00

0,00

17,78

22,23

2

NMB099900    09 ORE

1,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

17,78

22,23

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

22,23

3

YC01          82 LEI

32,60910

1,00

32,61

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA NAT PROGNOZA)

0,00

0.00

1,00

32,61

TOTAL A:

32,61

44,45

0,00

0,00 77,06


Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01


Categorie CIM010


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRE

DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 2

RecapitulatieMaterial

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

32.61

44.45

0.00

0.00

77.06

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe


Contribuții asigurătorii

2.250%

1.00

1.00

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

32.61

45.45

0.00

0.00

78.06

Cheltuieli indirecte

Io -  32.380%

X

To

25.28

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

5.17

Valoare

V = To+Io+Po

108.50

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

108.50

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

20.62

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               129.12Director Adjunet CRISTIN SCHIOPU


Director Economic ADELA IACOBServ Administrare Cimitire CORNELIA C STANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANjțESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM011-DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 3

[ I OD J

Nr. crt.

capitolul de lucrări      U. M.

SîmBol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste anexe

Cantitatea

F a] b c d T<

retuf unitar materiale manopera utilaj transport

Dtal(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

26,67

2

NMBO99900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

26,67

3

YC01          82 LEI

33,74100

1,00

33,74

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 % (CONF COMISIA NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

33,74

TOTAL A:

33,74

53,34

0,00

0,00 87,08

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie c imo 11

DESHUMARE CADAVRU CRIPTA-NIV 3

Recapitulatie

[ ion

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

33.74

53.34

0.00

0.00

87.08

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.20

1.20

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

33.74

54.54

0.00

0.00

88.28

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

28.59

Profit

Po -   5.000%

x (To+Io)

5.84

Valoare

V = To+Io+Po

122.71

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

122.71

T.V.A.

TVA= 19.000%

X (V+OS)

23.31

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               146.02

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM012-DESHUMARE CADAVRU DIN CAVOU___________________________________[ron]

Nr-crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

2

NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

3

YC01          82 LEI

23,61560

1,00

23,62

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

23,62

TOTAL A:

23,62

71,12

0,00

0,00

94,74

Executant lucr

Obiectiv O 2

Obiect o 1


Categorie CIM012


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULATII CIMITIRE

DESHUMARE CADAVRU DIN CAVOU

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

23.62

71.12

0.00

0.00

94.74

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.60

1.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

23.62

72.72

0.00

0.00

96.34

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

31.19

Profit

Po =   5.000%

X (To+Io)

6.38

Valoare

V = To+Io+Po

133.91

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

133.91

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

25.44

TOTAL GENERAL pe categorie

159.35
Director Economic

ADELA IACOB

/v-.'

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


Director Adjunct

CRISTINELDirector Economic

ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM013-INHUMARE OSEMINTE IN PAMANT FTrT crt.


Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe


U. M. Cantitatea


prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d) transport


valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1      NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE

GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

2      NMB099900    09 ORE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

17,78

35,56

MUNCITOR DESERVIRE

GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

35,56

3      YC01

82 LEI

23,61560

1,00

23,62

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE INFLAȚIE DE 2

9 %(CONF COMISIA NAT PROGNOZA)

0.00

0,00

1,00

23,62

TOTAL A:

23,62

71,12

0,00

0,00

94,74

Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect Ol


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRECategorie CIM013


înhumare oseminte in pamant

Recapitulatie

T.V.A.


25.44


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

23.62

71.12

0.00

0.00

94.74

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.60

1.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

23.62

72.72

0.00

0.00

96.34

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

31.19

Profit

Po =   5.000%

X (To+Io)

6.38

Valoare

V = To+Io+Po

133.91

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

133.91

TVA= 19.000% x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

159.35Director AdjunctDirector Economic ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019 LISTA cu cantitatiie de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM014-INTRQDUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 1

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe

TJ7M-

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+p+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

8,89

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

8,89

2

NMB099900    09 ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

8,89

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

8,89

3

YC01          82 LEI

20,24050

1,00

20,24

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

20,24

TOTAL A:                                       20.24

17,78

0,00

0,00 38,02Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie CIM014

INTRODUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 1

Recapitulatie

[ ron |

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

20.24

17.78

0.00

0.00

38.02

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.40

0.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

20.24

18.18

0.00

0.00

38.42

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

x To

12.44

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

2.54

Valoare

V =

To+Io+Po

53.40

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

53.40

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

10.15

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                 63.55


Director Economic

ADELA IACOB

Serv Adminis

CORNELIA Cre Cimitire JSTANDA


Serv Financiar ContabilitateFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM015-INTRQDUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 2____________________________________[ron]

Rr-crt.

Capitolul de lucrări STmbOI    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

TTRT

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

i

NMB099900    09 ORE

0,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

13,34

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

13,34

2

NMB099900    09 ORE

0,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

13,34

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

13,34

3

YC01          82 LEI

23,61560

1,00

23,62

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

23,62

TOTAL A:

23,62

26,67

0,00

0,00

50,29


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie CIM015

INTRODUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 2

Recapitulatie

1 ron ]

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

23.62

26.67

0.00

0.00

50.29

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0,00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.60

0.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

23.62

27.27

0.00

0.00

50.89

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

16.48

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

3.37

Valoare

V = To+Io+Po

70.73

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

70.73

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

13.44

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                84.17


Director AdjunctDirector Economic

ADELA IACOB 4^


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TAR1FE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM016-INTRQDUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 3

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Sîfflboi      --------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

Cantitatea

----F

abj

c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

17,78

2

NMB099900    09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

17,78

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

17,78

3

YC01          82 LEI

23,61560

1,00

23,62

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

23,62

TOTAL A:                                       23,62

35,56

0,00

0,00

59,18


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM016

INTRODUS OSEMINTE CRIPTA-NIV 3

Recapitulatie

| ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

23.62

35.56

0.00

0.00

59.18

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.80

0.80

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

23.62

36.36

0.00

0.00

59.98

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

19.42

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

3.97

Valoare

V = To-4-Io+PO

83.37

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total tara TVA

83.37

T.V.A.

TVA= 19.000%

X (V+OS)

15.84

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                 99.21


Director Adjunct CRJSTINEL SCHIO


Director Economic

ADELA lACO^


Serv Administrare Cimitire  CORNELIA CC^țSTANDA

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

OBIECTIV: 02-TAR1FE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM017-INTR OSEMINTE CAVOU SERTAR ZID rar crt.


Capitolul de lucrarî Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe


U. M. Cantitatea


Prețul unitar

a;.

b manopera c utilaj d transport

IZ — .          .


materiale


Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1      NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE

GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0.00

0,00

17,78

26,67

2      NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE

GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

26,67

3      YC01

82 LEI

33,74100

1,00

33,74

Sp.mat

0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE INFLAȚIE DE 2.

9 %(CONF COMISIA NAT PROGNOZA)

0,00

0.00

1,00

33,74

TOTAL A:

33,74

53,34

0,00

0,00 87,08Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie c imo 17


INTR OSEMINTE CAVOU SERTAR ZID

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

33.74

53.34

0.00

0.00

87.08

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.20

1.20

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

33.74

54.54

0.00

0.00

88.28

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

28.59

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

5.84

Valoare

V = To+Io+Po

122.71

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

122.71

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

23.31

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                146.02


Director Economic

ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire CORNELIA 1NSTANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM018-INTOSEMINTE CAVOU FARA ZIDARI

Hr-crt.

Capitolul de lucrări

Simbol    ------

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

■cnvr

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

î

NMB099900    09 ORE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

4,45

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

4,45

2

NMB099900    09 ORE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

17,78

4,45

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

4,45

3

YC01          82 LEI

8,99350

1,00

8,99

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

8,99

TOTAL A:                                        8,99

8,89

0,00

0,00

17,88


Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01

Categorie c i m018

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULATII CIMITIRE

INT OSEMINTE CAVOU FARA ZIDARI

Recapitulatie

| ron

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

8.99

8.89

0.00

0.00

17.88

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.20

0.20

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

8.99

9.09

0.00

0.00

18.08

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380% x To

5.86

Profit

Po =

5.000% x (To+Io)

1.20

Valoare

V =

To+Io+Po

25.14

Organizare de șantier

OS =

0.000% x V

0.00

Total fara TVA

25.14

T.V.A.

TVA=

19.000% x (V+OS)

4.78

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                29.91Director Economic

ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate


FLORIN STEFANESCU

4OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatiie de lucrări pe categorii de lucrări

ron

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM019-MQNTAT PODURI GROPI ADANC 2.5M

Nu crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

mr

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+o+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

26,67

2

NMB099900    09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

26,67

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

26,67

3

YC01          82 LEI

33,74100

1,00

33,74

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

33,74

TOTAL A:

33,74

53,34

0,00

0,00 87,08

Executant lucr

Obiectiv 02


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019Obiect 01


CALCULATII CIMITIRE


Categorie cIMO19


MONTAT PODURI GROPI ADANC 2.5M

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

33.74

53.34

0.00

0.00

87.08

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.20

1.20

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

33.74

54.54

0.00

0.00

88.28

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

X

To

28.59

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

5.84

Valoare

V = To+Io+Po

122.71

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

122.71

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

23.31

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               146.02


Director Economic ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU


OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATI1 CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM028-C APELA 24 ORE(DEPUNERE DECEDAT

[ ron ]

Ni\ crt.

capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+Tb+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

î

YC01          82 LEI

34,08050

1,00

34,08

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

34,08

TOTAL A:

34,08

0,00

0,00

0,00

34,08

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM02 8

CAPELA 24 ORE(DEPUNERE DECEDAT

Recapitulatie

| ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

34.08

0.00

0.00

0.00

34.08

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

34.08

0.00

0.00

0.00

34.08

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

x To

11.04

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

2.26

Valoare

V =

To+Io+Po

47.37

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

47.37

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

9.00

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                 56.37

Executant lucr


PROIECTE HCL
Director Adjunct CRISTINEt SCHIOPU


Director Economic ADELA IACOB

Serv Administrare Cimitire

CORNELIA CQNȘTANDA

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUOBIECTIV. 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM029-CAPELA 24 ORE(DEPUNERE O SEMI NT___________________________________[ion]

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

TTTT

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

YC01          82 LEI

4,85690

1,00

4,86

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

4,86

TOTAL A:

4,86

0,00

0,00

0,00

4,86

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM029


CAPELA 24 ORE(DEPUNERE OSEMINT

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

4.86

0.00

0.00

0.00

4.86

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

4.86

0.00

0.00

0.00

4.86

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

1.57

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

0.32

Valoare

V = To+Io+Po

6.75

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

6.75

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

1.28

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                  8.03


Director Economic

ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire  CORNELIA CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate FLORIN


I Ș' fe-

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA001-TR PAMANT REZULT RACLA 1 NIVEL

Nr crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

înr

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196      09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.rnan

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PH 09 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

51,24

0,00

0,00

51,24

51,24

TOTAL A:

0,00

0,00

51,24

0,00

51,24


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 0 2

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie TRA001

TR PAMANT REZULT RACLA 1 NIVEL

Recapitulatie

( ron


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

51.24

0.00

51.24

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

51.24

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

51.24

0.00

51.24

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

X

To

16.59

Profit

Po =

5.000%

X

(To+Io)

3.39

Valoare

V =

To+Io+Po

71.22

Organizare de șantier

OS =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA                                                                         71.22


TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014


si HCL 178/2017)

1,5 MCX1,4 TO/MCX196.83 LEI/TO                               413.34

TOTAL CU TAXA RAMPA                                  484.56

TVA (19%)                                                  92.07

TOTAL CU TVA                                           576.63Director Adjunct


Director EconomicADELA IACOIServ Administrare Cimitire CORNELIA &QNSTANDA


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA002-TR PAMANT REZULT RACLA 2 NIVEL__________________________________[ron]

Hr-crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe

TOT

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196      09 ORE

1,68000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PH 09 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

86,08

0 00

0,00

51,24

86,08

TOTAL A:

0,00

0,00

86,08

0,00

86,08

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie TRA002

TR PAMANT REZULT RACLA 2 NIVEL

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

86.08

0.00

86.08

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

86.08

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

86.08

0.00

86.08

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

X

To

27.87

Profit

Po =

5.000%

X

(To+Io)

5.70

Valoare

V =

To+Io+Po

119.65

Organizare de șantier

os =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA                                                                            119.65

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014

si HCL 178/2017)

2,5 MCX1.4 TO/MCX196,83 LEI/TO

688.91

TOTAL CU TAXA RAMPA

808.56

TVA( 19%)

153.63

TOTAL CU TVA

962.54
Director Economic

ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

/v/ I

■ s/

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA003-TR PAMANT REZULT RACLA 3 NIVEL___________________________________[ ron ]

FTl crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

TTM7

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196      09 ORE

2,36000

0,00

0,00

Sp.rnat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PH 09 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

120,93

0,00

0,00

51,24

120,93

TOTAL A:

0,00

0,00 120,93

0,00

120,93

Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRECategorie trao 0 3


TR PAMANT REZULT RACLA 3 NIVEL

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

120.93

0.00

120.93

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

120.93

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

120.93

0.00

120.93

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

39.16

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

8,00

Valoare

V = To+Io+Po

168.09

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA                                                                            168.09

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

3,41 MCX1.4 TO/MCX196,83 LEI/TO                              939.67

TOTAL CU TAXA RAMPA                                   1107.76

TVA (19%)                                                 210.47

TOTAL CU TVA                                           1318.23


Director Adjunct

CRISPNEL SCHIOPU A *


Director Economic

ADELA IACOB

rtcC'


Serv Financiar ContabilitateOBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019 LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA004-TR DEȘEURI DESF RACLA 1 NIVEL

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

TDVF

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b] manopera cj utilaj

d) transport Total (a+p+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196      09 ORE

0,40000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PH 09 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

20,50

0,00

0,00

51,24

20,50

TOTAL A:

0,00

0,00

20,50

0,00

20,50

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie TRA004

TR DEȘEURI DESF RACLA 1 NIVEL

Recapitulatie

| ron 1

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

20.50

0.00

20.50

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

"Vut altele

20.50

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

20.50

0.00

20.50

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

X

To

6.64

Profit

Po =

5.000%

X

(To+Io)

1.36

Valoare

V =

To+Io+Po

28.49

Organizare de șantier

OS =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA                                                                             28.49TAXA RAMPAfCf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

0,60 MCX1.4 TO/MCX196,83 LEI/TO                              165.34

TOTAL CU TAXA RAMPA                                  193.83

TVA (19%)                                                  36.83

TOTAL CU TVA                                           230.66Director Economic ADELA IACOB


Director Adjunct CRISTINELSCHIOPU Z/Z ..

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEF/MMESCU

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA005-TR DEȘEURI DESF RACLA 2 NIVEL

NE--

crt.

Capitolul de lucrări iîrn51----------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

LENT

Cantitatea

----F

a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

î

AUT1196      09 ORE

0,60000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTII

ITARA IVECO DAILY PH 0 9 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

30,74

0,00

0,00

51,24

30,74

TOTAL A:

0,00

0,00

30,74

0,00

30,74


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie TRA005

TR DEȘEURI DESF RACLA 2 NIVEL

Recapitulatie

| ron 1


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

30.74

0.00

30.74

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

30.74

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0,00

30.74

0.00

30.74

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

9.95

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

2.03

Valoare

V — To+Io+Po

42.73

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

42.73


TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

0,80 MCX1.4 TO/MCX196,83 LEI/TO

TOTAL CU TAXA RAMPA


220.45


263.18


TVA(19%)

TOTAL CU TVA


50.00


313.18Director Adjunct CRISȚINEL SCHIOPUDirector Economic

ADELA IACOBCORNELI


Serv Administrare Cimitire

ONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate FLORIN


OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA006-TR DEȘEURI DESF RACLA 3 NIVEL______________________________________[rog]

Nr crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

U. M.

Cantitatea

----F

a] b c î

retui unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+D+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196       09 ORE

0,80000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PH 09 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

40,99

0,00

0,00

51,24

40,99

TOTAL A:                                        0,00

0,00 40,99

0,00

40,99Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie TRA006

TR DEȘEURI DESF RACLA 3 NIVEL

Recapitulatie

| ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

40.99

0.00

40.99

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

40.99

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

40.99

0.00

40.99

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

X

To

13.27

Profit

Po =

5.000%

X

(To+Io)

2.71

Valoare

v =

To+Io+Po

56.98

Organizare de șantier

os =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA                                                                             56.98

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

1.058 MCX1,4 TO/MCX196.83 LEI/TO                              294.19

TOTAL CU TAXA RAMPA                                  351.17

TVA (19%)                                                  66.72

TOTAL CU TVA                                           417.89


Director Economic


ADELA IACOBServ Financiar ContabilitateOBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA007-TR DEȘEURI DESFINTARE BORDURI

Nu crt.

Capitolul de lucrări SimbOI

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AUT1196      09 ORE

0,20000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PH 09 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

10,25

0.00

0,00

51,24

10,25

TOTAL A:

0,00

0,00

10,25

0,00

10,25


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie TRA007

TR DEȘEURI DESFINTARE BORDURI

Recapitulatie

1 ron 1

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

10.25

0.00

10.25

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

10.25

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

10.25

0.00

10.25

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

3.32

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

0.68

Valoare

V = To+Io+Po

14.24

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

14.24

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

0,18 MCX1.4 TO/MCX196.83 LEI/TO

TOTAL CU TAXA RAMPA

TVA (19%)

TOTAL CU TVA
Director Economic

ADELA IACOB


Serv Ai


inistrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDAServ Financiar Contabilitate
OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: TRA008-TR DEȘEURI DESFIINȚARE TROTUAR

crt.

Capitolul de lucrări STmbbl    -----

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

TFM7

Cantitatea

b c d T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

AOT1196      09 ORE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA IVECO DAILY PH 09 XFL

SI PH

13 LVU

51,24

5,12

0,00

0,00

51,24

5,12

TOTAL A:

0,00

0,00

5,12

0,00

5,12


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 0 2

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie TRA008

TR DEȘEURI DESFIINȚARE TROTUAR

Recapitulatie

l i on ]

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

0.00

5.12

0.00

5.12

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

5.12

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

5.12

0.00

5.12

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

X

To

1.66

Profit

Po =

5.000%

X

(To+Io)

0.34

Valoare

v ~

To+Io+Po

7.12

Organizare de șantier

os =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA                                                                                  7.12

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

0,04 MCX1,4 TO/MCX196,83 LEl/TO

TOTAL CU TAXA RAMPA

TVA (19%)

TOTAL CU TVADirector Economic

ADELA IACOBServ Financiar Contabilitate

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE Categoria de lucrări: CIM025-TAXA CIMITIR

Nr“ crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

unvr

cantitatea

Prețul unitar a materiale

Valoare

b c d T

manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

YC01          82 LEI

4,85690

1,00

4,86

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DIFERENȚA PREȚ MATERIAL -RON-ACTUALIZAT CU

INDICEL

0,00

0,00

E DE

INFLAȚIE DE 2.9 %(CONF COMISIA

NAT PROGNOZA)

0,00

0,00

1,00

4,86

TOTAL A:                                        4,86

0,00

0,00

0,00

4,86

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie CIM025

TAXA CIMITIR

Recapitulatie

1 ‘<>n 1

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

4.86

0.00

0.00

0.00

4.86

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

4.86

0.00

0.00

0.00

4.86

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

1.57

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

0.32

Valoare

V = To+Io+Po

6.75.

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total faxa TVA

6.75

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

1.28

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                 8.03
Serv Administrare Cimitire CORNELIA CONSTANDA


Director Economic

ADELA IACOB

rt/e-b

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM023-TAMAIAT PENTRU 40 ZILE

Kfr----

cri.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

mr

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale bl manopera ci utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

î

NMB099900    09 ORE

4,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

71,12

MUNCITOR

DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

71,12

TOTAL A:

0,00

71,12

0,00

0,00

71,12

Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM023


TAMAIAT PENTRU 40 ZILE


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.00

71.12

0.00

0.00

71.12

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.60

1.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

72.72

0.00

0.00

72.72

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

23.55

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

4.81

Valoare

V = To+Io+Po

101.08

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

101.08

T.V.A.

TVA= 19.000% X (V+OS)

19.21

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               120.29Director Economic ADELA IACOB
Serv Administrare Cimitire

CORNELIAXCONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUi, M'Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019 LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM024-CARAT APA PENTRU 40 ZILE

Nr crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale

Valoare

b c

manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900    09 ORE

4,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

71,12

MUNCITOP

DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

71,12

TOTAL A:                                        0,00

71,12

0,00

0,00

71,12

Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01

Categorie CIM024

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRE

CARAT APA PENTRU 40 ZILE

Recapitulatie

Transport

t

[ ron I

TOTAL

T

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Cheltuieli directe

0.00

71.12

0.00

0.00

71.12

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.60

1.60

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

72.72

0.00

0.00

72.72

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

x To

23.55

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

4.81

Valoare

V =

To+Io+Po

101.08

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

101.08

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

19.21

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            120.29Director Economic

ADELA IACOBServ Financiar Contabilitate
Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatiie de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM027-SIC MIC 0.9X0.32S 0.27J H=0.32_______________________________________________[ron]

Nr. crt.

Capitolul de lucrări STmbdl    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U, M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera cj utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900

09 ORE

2,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

44,45

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

SICRIU MIC + O CRUCE

17,78

44,45

2

2900001

M CUB

0,03000

843,78

25,31

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CHERESTEA RASINOASE

0,00

0,00

0,00

0,00

843,78

25,31

3

2900002

KG

0,15000

5,15

0,77

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CUIE

3X60

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

0,77

4

2900003

KG

0,15000

5,15

0,77

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CUIE

3X30

0,00

0,00

0.00

0,00

5,15

0,77

5

2900004

MP

2,75000

12,35

33,96

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PFL

0,00

0,00

0,00

0,00

12,35

33,96

TOTAL A:                                         60,81

44,45

0,00

0,00

105,26

Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie CIM027


SIC MIC 0.9X0.32S 0.27J H=0.32

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

60.81

44.45

0.00

0.00

105.26

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii 2.250%                      1.00                              1.00

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

60.81

45.45

0.00

0.00

106.26

Cheltuieli

indirecte

Io =

32.380%

X

To

34.41

Profit

Po =

5.000%

X

(To+Io)

7.03

Valoare

V =

To+Io+Po

147.71

Organizare

de șantier

OS =

0.000%

X

V

0.00

Total fara

TVA

147.71

T.V.A.

TVA=

19.000%

X

(V+OS)

28.06

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               175.77Serv Administrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDA


Director Economic

ADELA IACOB

ăC-C

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM026-SIC MARE 1.95X0.7S,0.3J,0.5H+

Nr“ cri.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

Tnsr"

cantitatea

----F

a b c f

retul unitar materiale manopera utilaj transport

Dtal(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

NMB099900

09 ORE

4,50000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

80,01

MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE COMUNALA

0,00

0,00

0,00

0,00

17,78

80,01

2

2900001

M CUB

0,05000

843,78

42,19

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CHERESTEA RASINOASE

0,00

0,00

0,00

0,00

843,78

42,19

3

2900002

KG

0,25000

5,15

1,29

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CUIE

3X60

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

1,29

4

2900003

KG

0,25000

5,15

1,29

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CUIE

3X30

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

1,29

5

2900004

MP

5,50000

12,35

67,91

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

PFL

0,00

0,00

0,00

0,00

12,35

67,91

TOTALA:                                      112,68

80,01

0,00

0,00

192,69


Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01


Categorie CIM02 6


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRE

SIC MARE 1.95X0.7S,0.3J,0.5H+

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

112.68

80.01

0.00

0.00

192.69

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

1.80

1.80

Contribuții asigurătorii 2.250%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Mo

112.68

mo

81.81

Uo

0.00

to

0.00

To

194.49

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

62.97

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

12.87

Valoare

V = To+Io+Po

270.33

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

270.33

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

51.36

TOTAL GENERAL pe categorie

321.70Director

CRISTINEL


Director Economic

ADELA IACOB

0^


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

y /

//Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATI1 CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM031-CONF SICRIU MIC SI CRUCE LEMN

I ron 1

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      RPCH27A1[1]   09 M CUB

0,12500

936,77

117,10

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

464,06

58,01

SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM DIN

DE RASINOASE

0,00

0,00

ECARISAT -CONFECȚIONAT SICRIU LEMN

0,00

0,00

1400,82

175,10

2      TRB01C11     82 TONE

0,15000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

8,53

1,28

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNGARE DE SC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M

$

0,00

0,00

8,53

1,28

3      2900005          KWH

1,00000

0,50

0,50

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

ENERGIE ELECTRICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

TOTAL A:

117,60

59,29

0,00

0,00

176,88


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 0 2

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie CIM031

CONF SICRIU MIC SI CRUCE LEMN

Recapitulatie

| ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

117.60

59.29

0.00

0.00

176.88

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

“Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.33

1.33

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

117.60

60.62

0.00

0.00

178.22

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

57.71

Profit

Po =   5.000%

X (To+Io)

11.80

Valoare

V = To+Io+Po

247.72

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total far a TVA

247.72

T.V.A.

TVA= 19.000%

X (V+OS)

47.07

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            294.79Director Economic

ADELA ÎACOB


Serv Financiar ContabilitateFormular F3


OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019


LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CIM030-CONF SICRIU MARE SI CRUCE LEMN

KTFT

crt.


Capitolul de lucrări Siifibci --------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe


U. M. CantitateaPrețul unitar a materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+o+c+


[ ron |

Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      RPCH27A1[1]   09 M CUB

0,20000

936,77

187,35

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

464,06

92,81

SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM DIN

DE RASINOASE

0,00

0,00

ECARISAT -CONFECȚIONAT SICRIU LEMN

0,00

0,00

1400,82

280,16

2      TRB05C11     82 TONE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

14,05

3,51

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT

PRIN RO

0,00

0,00

STOGOLIRE DISTANTA 10M

Ș

0,00

0,00

14,05

3,51

3      2900005          KWH

1,00000

0,50

0,50

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

ENERGIE ELECTRICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

TOTAL A:

187,85

96,32

0,00

0,00

284,18Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie CIM030


CONF SICRIU MARE SI CRUCE LEMN

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

187.85

96.32

0.00

0.00

284.18

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

2.17

2.17

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

187.85

98.49

0.00

0.00

286.34

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

92.72

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

18.95

Valoare

V = To+Io+Po

398.01

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

398.01

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

75.62

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            473.64
Director Economic ADELA IACOB

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: BORBOl-BORDURA SIMPLA

FJE----

Capitolul de lucrări

TTW

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Liste anexe

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CA01A1        82 M CUB

0,35000

0,26

0,09

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

56,54

19,79

TURNARE

BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

0,00

0,00

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

56,80

19,88

2

CZ0106B1     82 M CUB

0,35000

199,65

69,88

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

20,09

7,03

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.CRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM.M30

ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.    $

0,00

0,00

219,74

76,91

3

CB 01 Al        82 MP

3,10000

5,76

17,86

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

11,91

36,93

COFRAJE

IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND

UTILAJE

, DIN PA

0,00

0,00

N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0,00

0,00

17,67

54,79

4

CZ0302XIl[l] 09 KG

21,37000

2,93

62.72

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,57

12,16

PLASA 2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

74,87

5

AUT1144       09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

40,91

0.00

0,00

40,91

40,91

6

TRI1AA01C1   09 TONE

0,95500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

5,94

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

6,22

5,94

7

TRB01C13     82 TONE

0,95500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

12,02

11,48

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M

$

0 00

0,00

12,02

11,48

Executa ni LUCR   Obiectivul

06/01

CWeBORBOl

[ ron ]

0 1

2

3

4

5

8      RPCJ68F1[2]

09 MP

3,10000

11,08

34,33

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

34,14

105,83

ȘLEFUIRE BORDURA

0,00

0,00

0,00

0,00

45,21

140,16

TOTAL A:

184,88

199,16

40,91

0,00

424,95


^Form»lârf3Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie borboi

BORDURA SIMPLA

Recapitulatie

| ron


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

184.88

199.16

40.91

0.00

424.95

din care utilaje:

-Vut termice

40.91

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

4.48

4.48

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

184.88

203.64

40.91

0.00

429.43

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

139.05

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

28.42

Valoare

V = To+Io+Po

596.90

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

596.90

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

113.41

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            710.31Director Economic ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUFormular F3
OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: BORB11-BORDURI CU MOZAIC                                                 [ ron ]

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții Liste anexe

U.M.

Cantitatea

----F

a] b c

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      CA01A1        82 M CUB

0,35000

0,26

0,09

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

56,54

19,79

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

0,00

0,00

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

56,80

19,88

2      CZ0106B1     82 M CUB

0,35000

199,65

69,88

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

20,09

7,03

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL

.<16MM

0,00

0,00

CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.   $

0,00

0,00

219,74

76,91

3      RPCXC01A     09 MP

3,10000

8,96

27,77

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

68,10

211,10

CONFECȚIONAT SI MONTAT COFRAJE OBIȘNUITE DIN

CHERE

0,25

0,78

STEA RASINOASE

0,00

0,00

77,31

239,65

4      CZ0302XIl[l] 09 KG

21,37000

2,93

62,72

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,57

12,16

PLASA 2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

74,87

5      AUT1144      09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

40,91

0 00

0,00

40,91

40,91

6      TRI1AA01C1   0 9 TONE

0,95500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

5,94

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

6,22

5,94

7      TRB01C13     82 TONE

0,95500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

12,02

11,48

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M

$

0,00

0,00

12,02

11,48

\\

V"'

Formular F3

ExecutantXJJC^ Obiectivul.         ObiOl       CateBORBll

[ ron ]

0 1

2

3

4

5

8      CG06E1        82 MP

3,35000

18,86

63,19

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

39,12

131,04

PARDOSELI DE MOZAIC TURNATE PE LOC

DE lr5CM GROS.S

0,00

0,00

IMPLU CU BORDURI PE SUPRAF.<5MP CU

MOZAIC

CALCAR

0,00

0,00

57,98

194,23

9      RPCJ68F1[2]   09 MP

3,10000

11,08

34,33

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

34,14

105,83

ȘLEFUIRE BORDURA

0,00

0,00

0,00

0,00

45,21

140,16

TOTAL A:

257,98

504,37

41,69

0,00

804,04


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie borbII


BORDURI CU MOZAIC


Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

257.98

504.37

41.69

0.00

804.04

din care utilaje:

-Vut termice

40.91

-Vut electrice

0.78

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

11.35

11.35

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

257.98

515.72

41.69

0.00

815.39

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

264.02

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

53.97

Valoare

V = To+Io+Po

1133.38

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

1133.38

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

215.34

TOTAL GENERAL pe categorie                                                              1348.72


Director AdjunctDirector Economic ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE Categoria de lucrări: RAC001-RACLA 1 NIVEL

NE crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

RPCXA01       0 9 M CUB

3,09900

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

111,30

344,93

SĂPĂTURĂ MANUALA PAMANT SPATII LIMITATE <1 M

.SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE ETC.

0,00

0,00

111,30

344,93

2

TRI1AA01C1   09 TONE

5,57820

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

34,71

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

6,22

34,71

3

TRB01C19     82 TONE

5,57820

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

22,47

125,36

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR

0,00

0,00

UNCARE

DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 90M

0,00

0,00

22,47

125,36

4

CA01A1        82 M CUB

1,20800

0,26

0,31

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

56,54

68,30

TURNARE

BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,38

1,66

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

58,18

70,28

5

CZ0106B1      82 M CUB

1,20800

201,88

243,87

Sp.mat 61,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

20,09

24,27

PREPARARE BETON B200, AGREG.GRELE SORT.GRANUL

<16MM

0,00

0,00

CIM.M30

ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.    $

0,00

0,00

221,97

268,14

6

CB01A1        82 MP

6,40000

5,76

36,88

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

11,91

76,24

COFRAJE

IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND

UTILAJE,DIN PA

0,00

0,00

N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0,00

0,00

17,67

113,12

7

CZ0302XIl[l] 09 KG

28,05000

2,93

82,32

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,57

15,96

PLASA 2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

98,28


■ sa

V..

'Z”-....... .-


Formular F3


ObiOl

Ca/eRACOOl

Executant LUCR.    Obiectiv 02

0 1

2

3

4

5

8      AUT1144       09 ORE

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1,6 L

40,91

40,91

0,00

0,00

40,91

40,91

9      TRI1AA01C1   09 TONE

3,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

18,79

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO

CATEG.1

0.00

0,00

6,22

18,79

10     TRB01C13     82 TONE

3,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

12,02

36,30

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA

PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 3OM

$

0,00

0,00

12,02

36,30

TOTAL A;

363,38

744,87

42,57

0,00

1.150,82


Executant lucr

Obiectiv 02


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect o 1


CALCULATII CIMITIRE


Categorie rac 001

RACLA 1 NIVEL

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

363.38

744.87

42.57

0.00

1150.82

din care utilaje:

-Vut termice

40.91

-Vut electrice

1.66

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

16.76

16.76

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

363.38

761.63

42.57

0.00

1167.58

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

X

To

378.06

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

77.28

Valoare

V = To+Io+Po

1622.93

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

1622.93

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

1,5 MCX1,4 TO/MCX196.83 LEI/TO                               413.34

TOTAL CU TAXA RAMPA                                 2036.27

TVA (19%)                                                 386.89

TOTAL CU TVA                                           2423.16Director Economic ADELA IACOB


Serv Financiar ContabilitateFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: RAC002-RACLA 2 NIVELE

[ ron ]

Nr. crt.

capitolul de lucrări      u. M.

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

RPCXA01      0 9 M CUB

5,21200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

111,30

580,11

SĂPĂTURĂ MANUALA PAMANT SPATII LIMITATE <1 M

.SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE ETC.

0,00

0,00

111,30

580,11

2

TRI1AA01C1   09 TONE

9,38200

0,00

0,00

Sp.mat 19,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

6,22

58,38

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

6,22

58,38

3

TRB01C19     82 TONE

9,38200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

22,47

210,85

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR

0,00

0,00

UNCARE

DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 9OM

$

0,00

0,00

22,47

210,85

4

CA01A1        82 M CUB

1,64100

0,26

0,42

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti 0,00

56,54

92,78

TURNARE

BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,38

2,26

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

58,18

95,47

5

CZ0106B1     82 M CUB

1,64100

201,88

331,29

Sp.mat 61,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

20,09

32,97

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.

<16MM

0,00

0,00

CIM.M30

ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTF

$

0.00

0,00

221,97

364,26

6

CB01A1        82 MP

11,20000

5,76

64,54

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti 0,00

11,91

133,42

COFRAJE

IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA

0,00

0,00

N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0,00

0,00

17,67

197,96

7

CZO3O2XI1[1] 09 KG

34,54700

2,93

101,39

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

0,57

19,66

PLASA 2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

121,04


OWOl

Ca/eRAC002

£x(?cwr<wLUCR Obiectivul

0 1

2

3

4

5

8      AUT1144       09 ORE

1,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

61,37

0,00

0,00

40,91

61,37

9      TRI1AA01C1   0 9 TONE

4,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

6,22

26,76

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

! SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0.00

0,00

6,22

26,76

10     TRB01C13     82 TONE

4,30000

0,00

0,0

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

12,02

51,68

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNGARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M

$

0,00

0,00

12,02

51,68

TOTAL A

497,63

1.206,61

63,63

0,00


1.767,87Executant lucr

Obiectiv 02


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01


CALCULATII CIMITIRE


Categorie RAC002

RACLA 2 NIVELE

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj u

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

497.63

1206.61

63.63

0.00

1767.87

din care utilaje:

-Vut termice

61.37

-Vut electrice

2.26

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.

250%

27.15

27.15

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

497.63

1233.76

63.63

0.00

1795.02

Cheltuieli indirecte

Io

=  32.380%

X

TO

581.23

Profit

Po

=   5.000%

X

(To+Io)

118.81

Valoare

V

= To+Io+Po

2495.06

Organizare de șantier

OS

= 0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

2495.06

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

2,5 MCX1,4 TO/MCX196,83 LEI/TO                                688.91

TOTAL CU TAXA RAMPA                                 3183.97

TVA (19%)                                                604.95

TOTAL CU TVA                                          3788.92

Director ALIN Ml /
Director Economic

ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDA

Serv Financiar ContabilitateFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019


LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: RAC003-RACLA 3 NIVELE

[ron 1

Hc    Capitolul de lucrări      U7RT cantitatea

crt.    SîmBOI     -------

Denumire resursa Observații Corecții

a b c

retui unitar materiale manopera utilaj transport

Dtal(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

1      RPCXA01       09 M CUB

7,32600

0,00

0,00

111,30

815,40

SĂPĂTURĂ MANUALA PAMANT SPATII LIMITATE <1 M.SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE ETC.

0,00

0,00

111,30

815,40

2      TRI1AA01C1   09 TONE

13,18600

0,00

0,00

6,22

82,06

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

6,22

82,06

3      TRB01C19     82 TONE

13,18600

0,00

0,00

22,47

296,34

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC

AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 90M

$

0,00

0,00

22,47

296,34

4      CA01A1        82 M CUB

2,26300

0,26

0,58

56,54

127,95

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,38

3,12

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

58,18

131,65

5      CZ0106B1      82 M CUB

2,26300

201,88

456,86

20,09

45,47

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.

$

0,00

0,00

221,97

502,32

6      CB01A1        82 MP

16,00000

5,76

92,20

11,91

190,60

COFRAJE IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN

PA

0,00

0,00

N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0,00

0,00

17,67

282,80

7      CZ0302XIl[l] 09 KG

48,68000

2,93

142,86

0,57

27,70

PLASA 2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

170,56

ExecufcmtLUCR Obiectivul


ObiOl7 I ’is

Formular F3


C<7teRACOO3

[ ron ]

0 1

2

3

4

5

8      AUT1144

09 ORE

2,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307

1.6 L

40,91

81,82

0,00

0,00

40,91

81,82

9     TRI1AA01C1

09 TONE

6,05000

0,00

0,00

6,22

37,65

INCARCAREA MATERIALELOR, l

GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

0,00

0,00

6,22

37,65

10    TRB01C13

82 TONE

6,05000

0,00

0,00

12,02

72,72

TRANSPORTUL MATERIALELOR

CU ROABA PE PNEURI INC

AR

0,00

0,00

UNGARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 3OM

$

0,00

0,00

12,02

72,72


TOTAL A


692,50

1.695,88

84,94

0,00

2.473,32Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie RAC003

RACLA 3 NIVELE

Recapitulatie

1 ron 1

Material

M

Manopera

m

Utilaj U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli, directe

692.50

1695.88

84.94

0.00

2473.32

din care utilaje:

-Vut termice

81.82

-Vut electrice

3.12

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.

250%

38.16

38.16

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

692.50

1734.04

84.94

0.00

2511.47

Cheltuieli indirecte

Io

=

32.380%

x To

813.22

Profit

Po

-

5.000%

x (To+Io)

166.23

Valoare

V

=

To+Io+Po

3490.92

Organizare de șantier

OS

=

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA                                                                           3490.92

TAXA RAMPA(Cf Anexa 4 Ordin 756/2014 si HCL 178/2017)

3,41 MCX1,4 TO/MCX196,83 LEI/TO                              939.67

TOTAL CU TAXA RAMPA                                 4430.59

TVA (19%)                                                 841.81

TOTAL CU TVA                                           5272.40


Director Economic

ADELA IACOB

Serv Administrare Cimitire                                Serv Financiar Contabilitate

CORNELIA CONSTANDA                      FLORIN STEFANESCU


Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CAP001-CAPAC FUNERAR 2,4X1 PISANIE

crt.

capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

UT

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CA01A1

82 M CUB

0,18000

0,26

0,05

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

56,54

10,18

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,38

0,25

SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

0,00

0,00

58,18

10,47

2

CZ0106B1

82 M CUB

0,18000

199,65

35,94

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

20,09

3,62

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.   $

0,00

0,00

219,74

39,55

3

RPCXC01A

09 MP

0,57600

8,82

5,08

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

68,10

39,22

CONFECȚIONAT SI MONTAT COFRAJE OBIȘNUITE DIN CHERE

0,00

0,00

STEA

RASINOASE

0,00

0,00

76,92

44,31

4

CZ0302XI1

[1]  09 KG

5,75200

2,93

16,88

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,57

3,27

PLASA

2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

20,15

5

CG06E1

82 MP

3,95000

18,86

74,52

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

39,12

154,51

PARDOSELI DE MOZAIC

TURNATE PE LOC DE 1,5CM

GROS.S

0,00

0,00

IMPLU

CU BORDURI PE

SUPRAF.<5MP CU MOZAIC CALCAR

0,00

0,00

57,98

229,02

6

AUT1144

09 ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA

1307 1.6 L

40,91

20,46

0,00

0,00

40,91

20,46

7

TRB05A11

09 TONE

0,92850

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

16,51

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT

MATERI

0,00

0,00

ALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 10M

0,00

0,00

17,78

16,51

ExecutaniLUCR   Obiectivul

obm

CoreC'APOOl

[ ron ]

0 1

2

3

4

5

8     RPCJ68F1[1]

09 MP

2,40000

11,08

26,58

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

38,58

92,60

ȘLEFUIRE CAPAC

0,00

0,00

0,00

0,00

49,66

119,18

TOTAL A:

159,04

319,91

20,70

0,00

499,65


Formular F3Executant LUCR

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie capo01


CAPAC FUNERAR 2,4X1 PISANIE

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

159.04

319.91

20.70

0.00

499.65

din care utilaje:

-Vut termice

20.46

-Vut electrice

0.25

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

7.20

7.20

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

159.04

327.10

20.70

0.00

506.85

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

164.12

Profit

Po =   5.000%

x (To+Io)

33.55

Valoare

V = To+Io+Po

704.52

Organizare de șantier

OS =   0.000%

x V

0.00

Total faza TVA

704.52

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

133.86

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                838.38


/

Direc'tor Genera ALIN MIHA


Serv Administrare Cimitire  CORNELIA ^pNSTANDA

Director > CRISTINELDirector Economic ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: STOOl-STALPISORI MOZAICATI/1 BUC

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții Liste anexe

U. M.

Cantitatea

----F

a] b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      CA01A1        82 M CUB

0,00300

0,26

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

56,54

0,17

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,38

0,00

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

000

0,00

58,18

0,17

2      CZ0106B1     82 M CUB

0,00300

199,65

0,60

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

20,09

0,06

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.    $

0,00

0,00

219,74

0,66

3      RPCXC01A     09 MP

0,13000

8,82

1,15

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

68,10

8,85

CONFECȚIONAT SI MONTAT COFRAJE OBIȘNUITE DIN CHERE

0,00

0,00

STEA RASINOASE

0,00

0,00

76,92

10,00

4      CG06E1        82 MP

0,13000

22,25

2,89

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

39,12

5,09

PARDOSELI DE MOZAIC TURNATE PE LOC DE 1,5CM

GROS.S

0,00

0,00

IMPLU CU BORDURI PE SUPRAF.<5MP CU MOZAIC CALCAR

0,00

0,00

61,36

7,98

5      RPCD09A1      82 KG

0,94200

3,06

2,89

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

5,86

CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE

DE BET

0,00

0,00

ON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZĂ

0,00

0,00

9,29

8,75

6      AUT1144       09 ORE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

4,09

0.00

0,00

40,91

4,09

7      TRB05A11      0 9 TONE

0,03000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

0,53

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.

MATERI

0,00

0,00

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

0,00

0,00

17,78

0,53


Fofhiuldr^F3


0 1

2

3

4

8      TRB01C11     82 TONE

0,03000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

8,53

0,26

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M

$

0,00

0,00

8,53

0,26

TOTAL A


Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULAȚII CIMITIRE

Categorie ST001


STALPISORI MOZAICATI/1 BUC

Recapitulatie

Material

M

Manopera

El

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

7.53

20.82

4.10

0.00

32.44

din care utilaje:

-Vut termice

4.09

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.47

0.47

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

7.53

21.29

4.10

0.00

32.91

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

10.66

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

2.18

Valoare

V = To+Io+Po

45.74

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

45.74

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

8.69

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                54.43s-


Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019 LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE Categoria de lucrări: BORB13-GRILAJ METALIC

Nn crt.

Capitolul de lucrări

Simbol    ------

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

TTW

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

RPCO54A1[1]  09 M

7,80000

0,47

3,65

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,96

140,07

MANA

CURENTA - MONTAJ

0,00

0,00

0,00

0,00

18,43

143,72

2

CL21A1[1]     09 KG

26,20000

4,63

121,32

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

2,31

60,56

MANA

CURENTA PROCURARE

0,00

0,00

0,00

0,00

6,94

181,88

3

CN11A1        82 MP

1,25000

0,07

0,09

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

16,00

20,00

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C

0,00

0,00

U VOPSELE DE ULEI

0,00

0,00

16,07

20,09

4

AUT1144      09 ORE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

4,09

0,00

0,00

40,91

4,09

5

TRI1AA01C1   0 9 TONE

0,04000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

0,25

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

6,22

0,25

6

TRB01C15     82 TONE

0,04000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,50

0,62

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 5OM

$

0.00

0,00

15,50

0,62

Formular F3


2___________3

TOTAL A:


125,06

221,50

4,09

0,00

350,65


Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie BORB13

GRILAJ METALIC

Recapitulatie

I ron

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

125.06

221.50

4.09

0.00

350.65

din care utilaje:

-Vut termice

4.09

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

4.98

4.98

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

125.06

226.48

4.09

0.00

355.64

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

115.16

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

23.54

Valoare

V = To+Io+Po

494.33

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

494.33

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

93.92

TOTAL GENERAL pe categorie                                                            588.25Director Economic


ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: BORB12-TROTUAR/1 BUC RACLA

[ron]

NT    Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt. Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

P a] b c î

retui unitar materiale manopera utilaj transport

Dtal(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0               1                 2           3

4

5

1      RPCXA01       09 M CUB

0,08500

0,00

0,00

111,30

9,46

SĂPĂTURĂ MANUALA PAMANT SPATII LIMITATE <1 M.SUB.

0,00

0,00

1.5 M.ADANC. LA SÂNT CANALE ETC.

0,00

0,00

111,30

9,46

2      TRI1AA01C1   09 TONE

0,16000

0,00

0,00

6,22

1,00

încărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte,p

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

0,00

0,00

6,22

1,00

3      TRB01C19     82 TONE

,16000

0,00

0,00

22,47

3,60

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 90M      $

0.00

0,00

22,47

3,60

4      AUT1144       09 ORE

1,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

40,91

0,00

0,00

40,91

40,91

5      DA06A2        82 M CUB

0,0250

62,65

1,57

20,51

0,51

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-

4,60

0,11

TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

0.00

0,00

87,76

2,19

6      CA01A1        82 M CUB

0,06500

0,26

0,02

56,54

3,68

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

1,38

0,09

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

58,18

3,78

7      CZ0106B1     82 M CUB

0,06500

199,65

12,98

20,09

1,31

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.CRANUL.<16MM

0,00

0,00

CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.   $

0,00

0,00

219,74

14,28

ObiOlL T wl

Formular F3


Cate BORB12

£xe«rfan/LUCR Obiectiv02

0 1 2

3

4

5

8      CB01A1        82 MP

0,65000

5,76

3,75

11,91

7,74

COFRAJE IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN

PA

0,00

0,00

N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

0,00

0,00

17,67

11,49

9      DI08A1        82 M

8,50000

1,42

12,04

2,00

17,02

INTRET ROST SI COLMAT CRĂPĂT LA ÎMBRAC CU LIANȚI

0,00

0,00

HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS

0,00

0,00

3,42

29,05

10     TRI1AA01C1   82 TONE

3,20000

0,00

0,00

6,22

19,91

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE

, p

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

$

0,00

0,00

6,22

19,91

11     TRB01C13     82 TONE

3,20000

0,00

0,00

12,02

38,46

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC .

&R

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 3OM

$

0,00

0,00

12,02

38,46


TOTAL A


30,34

102,68


41,11

0,00

174,14Executant lucr

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 01

CALCULATII CIMITIRE

Categorie B0RB12


TROTUAR/1 BUC RACLA


Recapitulatie

_____________JL________1 ron

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

30.34

102.68

41.11

0.00

174.14

din care utilaje:

-Vut termice

41.02

-Vut electrice

0.09

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

2.31

2.31

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

30.34

104.99

41.11

0.00

176.45

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

x To

57.13

Profit

Po =   5.000%

X (To+Io)

11.68

Valoare

V = To+Io+Po

245.26

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X V

0.00

Total fara TVA

245.26

T.V.A.

TVA= 19.000%

x (V+OS)

46.60

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                291.86Director Economic

ADELA IACOB


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: CAP221-PLACA SEPARAȚIE 0.37X0.92-1 BU

NE— crt.

Capitolul de lucrări Simbol    ------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

UTRT"

Cantitatea

Prețui unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CA01A1        82 M CUB

0,02000

0,26

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

56,54

1,13

TURNARE

BETON SIMPLU IN FUNDAȚII (CONTINUE,IZOLATE)

1,38

0,03

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

58,18

1,16

2

CZ0106B1     82 M CUB

0,02000

199,65

3,99

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

20,09

0,40

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.C16MM

0,00

0,00

CIM.M30

ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR.    $

0,00

0,00

219,74

4,39

3

CB04A1        82 MP

0,18100

4,71

0,85

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

14,58

2,64

COFRAJE

DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN

SCINDURI LA C

0,00

0,00

ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

0,00

0,00

19,29

3,49

4

CZ0302XI1[1]  09 KG

0,67400

2,93

1,98

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,57

0,38

PLASA 2X25X1700

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

2,36

5

AUT1144       09 ORE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

4,09

0,00

0,00

40,91

4,09

6

TRB05A11     82 TONE

0,05300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

17,78

0,94

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.

.MATERI

0,00

0,00

ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

$

0,00

0,00

17,78

0,94

7

TRB01A11     82 TONE

0,05300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

12,27

0,65

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AS

0,00

0,00

EZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

$

0,00

0,00

12,27

0,65

TOTAL A:6,83

6,15

4,12

0,00 17,09


Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01

Categorie CAP221

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRE

PLACA SEPARAȚIE 0.37X0.92-1 BU

Recapitulatie

( ron ]

Material

Manopera

Utilaj Transport

TOTAL

M

m

U           t

T

Cheltuieli directe

6.83

6.15

4.12       0.00

17.09

din care utilaje:

-Vut termice

4.09

-Vut electrice

0.03

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.14

0.14

Mo

mo

Uo          to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

6.83

6.29

4.12       0.00

17.23

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

x To

5.58

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

1.14

Valoare

V =

To+Io+Po

23.95

Organizare de șantier

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

23.95

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

4.55

TOTAL GENERAL pe categorie

28.50Serv AdmirNstrare Cimitire

CORNELIA CONSTAN DA


Director Economic

ADELA IACOB

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: MOZAOl-MANOP PT MONTAJ MARMURA/MP_______________ ______[r°n]

KF--

crt.

Capitolul de lucrări Simbol ---------

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

■UTT

cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CHO3A1[1]     0 9 MP

1,00000

4,49

4,49

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

75,92

75,92

PLACARE

CU MARMURA - DOAR MANOPERA

DE PLACARE SI M

0,00

0,00

ATERIAL

PLACARE, FARA MARMURA

0,00

0,00

80,41

80,41

2

CG26A1        82 MP

1,00000

0,05

0,05

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

27,74

27,74

LUSTRUIREA,INCLUSIV CERUIREA PARDOSELILOR

DIN MARM

0,00

0,00

URA SAU

PIATRA DE MOZAIC DE MARMURA

0,00

0,00

27,79

27,79

3

TRI1AA01C1   82 TONE

0,01100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

0,07

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

6,22

0,07

4

TRB01C15     82 TONE

0,01100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

15,50

0,17

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR

0,00

0,00

UNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M      $

0,00

0,00

15,50

0,17

5

AUT1144       09 ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

20,46

0.00

0,00

40,91

20,46

TOTAL A:

4,54

103,90

20,45

0,00

128,89

Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect 01


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULAȚII CIMITIRE


Categorie mozaoi


MANOP PT MONTAJ MARMURA/MP


RecapitulatieMaterial

M

Manopera

m

Utilaj

u

Transport t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

4.54

103.90

20.46

0.00

128.89

din care utilaje:

-Vut termice

20.46

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

2.34

2.34

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

4.54

106.23

20.46

0.00

131.23

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% X To

42.49

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

8.69

Valoare

V = To+Io+Po

182.41

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

182.41

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

34.66

TOTAL GENERAL pe categorie

217.06
Director Economic ADELA IACOB


Serv Administrare Cimitire

CORNELIA\CONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-CALCULATII CIMITIRE

Categoria de lucrări: MOZA02-PLINTA DE MARMURA/ML

[ ron ]

NE crt.

capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe

U. M.

cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

CH09A1        82 M

1,00000

0,03

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

18,85

18,85

LUSTRUIREA TREPTELOR SI CONTRATREPTELOR MOZAICATE

0,00

0,00

SAU PLACATE CU PLACI DIN MARMURA

SAU MOZAIC

0,00

0,00

18,88

18,88

2

CG16A1        82 M

1,00000

0,69

0,69

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

8,00

8,00

PLINTE

DIN PLACI DE MARMURA ORIZONTALE LA PEREȚI

0,00

0,00

ȘLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI

0 MUCHIE

0.00

0,00

8,69

8,69

3

TRI1AA01C1   82 TONE

0,01100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

6,22

0,07

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO

CATEG.l

$

0,00

0,00

6,22

0,07

4

TRB01C15     82 TONE

0,01100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

15,50

0,17

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA

PE PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNGARE

DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M

$

0,00

0,00

15,50

0,17

5

AUT1144       09 ORE

0,50000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

AUTOUTILITARA DACIA 1307 1.6 L

40,91

20,46

0,00

0,00

40,91

20,46

TOTAL A:

0,72

27,09

20,45

0,00

48,26


Executant lucr

Obiectiv 02

Obiect o 1


PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

CALCULATII CIMITIRE

Categorie MOZA02


PLINTA DE MARMURA/ML


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

0.72

27.09

20.46

0.00

48.26

din care utilaje:

-Vut termice

20.46

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.61

0.61

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.72

27.70

20.46

0.00

48.87

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380% x To

15.82

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

3.23

Valoare

V = To+Io+Po

67.93

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total fara TVA

67.93

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS)

12.91

TOTAL GENERAL pe categorie                                                             80.83

Director Economic

ADELA IACOB

Serv Administrare Cimitire CORNELIA CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-AMENAJARE MORMINTE

Categoria de lucrări: 01-PLANTARE FLORI ANUALE                                                    [ ron ]

Nn crt.

Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe

“unvr

Cantitatea

Prețui unitar a) materiale b manopera c utilaj d transport Total (a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

SVA01B2       82 AR

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

30,23

3,02

CURĂȚIREA TERENULUI PE TALUZE DE IARBA, BURUIENI,

0,00

0,00

CU SAPA

0,00

0,00

30,23

3,02

2

SVA03A3      82 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

4,27

4,27

DESFUNDAREA SOLULUI LA 1 CAZMA (30

CM), TEREN TARE

0,00

0,00

0,00

0,00

4,27

4,27

3

SVA04A3       82 ZECI

MP

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

18,49

1,85

NIVELAREA TERENULUI CU SAPA SI GREBLA, TEREN TARE,

0,00

0,00

NEACOPERIT CU PLANTAȚII

0,00

0,00

18,49

1,85

4

TSH30A1       82 100 BUCĂȚI

1,00000

3,12

3,12

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

44,97

44,97

PLANTARI

DE PLANTE FLORALE CU ÎNĂLȚIME PINA LA 15

0,00

0,00

CM.IN TEREN

0,00

0,00

48,09

48,09

5

TSH12B1       82 SUTE

MP

0,01000

2,57

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

11,66

0,12

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE

LA CISTERNA

26,17

0,26

0,00

0,00

40,41

0,40

TOTAL A:

3,15

54,22

0,26

0,00

57,63


Executant hcl-

Obiectlv 02

Obiect 02

Categorie 01

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

AMENAJARE MORMINTE

PLANTARE FLORI ANUALE

Recapitulatie

1 i ]

TOTAL

T

Material

M

Manopera

m

Utilaj

u

Transport

t

Cheltuieli directe

3.15

54.22

0.26

0.00

57.63

din care utilaje:

-Vut termice

0.26

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.22

1.22

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

3.15

55.44

0.26

0.00

58.85

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380% x To

19.06

Profit

Po =

5.000% x (To+Io)

3.90

Valoare

V =

To+Io+Po

81.81

Organizare de șantier

OS =

0.000% x V

0.00

Total fara TVA

81.81

T.V.A.

TVA=

19.000% x (V+OS)

15.54

TOTAL GENERAL pe categorie

97.35Serv Administrare Cimitire

CORNELIA CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

O ( a?

/ $

1 7.

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-AMENAJARE MORMINTE

Categoria de lucrări: 02-SEMANAT IERBURI PERENE

Nr. crt.

Capitolul de lucrări simbol

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Crețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+o+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

i

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

i

SVA01A1       82 AR

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

4,98

0,50

CURĂȚIREA TERENULUI PE PELUZE DE CRENGI, GUNOI, CU

0,00

0,00

GREBLA

0,00

0,00

4,98

0,50

2

SVA03A3      82 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

2,67

2,67

DESFUNDAREA SOLULUI LA 1 CAZMA (30

CM), TEREN TARE

0,00

0,00

0,00

0,00

2,67

2,67

3

SVA04A1      82 ZECI

MP

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

10,49

1,05

NIVELAREA TERENULUI CU SAPA SI GREBLA, TEREN UȘOR,

0,00

0,00

NEACOPERIT CU PLANTAȚII

0,00

0,00

10,49

1,05

4

SVB2C01A     82 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

1,78

1,78

SEMANAT

IERBURI PERENE CU 0 SPECIE

PE SUPRAFEȚE OR

0,00

0,00

IZONTALE

0,00

0,00

1,78

1,78

5

TSH12B1       82 SUTE

MP

0,01000

2,57

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

11,66

0,12

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE

LA CISTERNA

26,17

0,26

0,00

0,00

40,41

0,40

TOTAL A:

0,03

6,11

0,26

0,00

6,40


Executant hcl

1

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 02

AMENAJARE MORMINTE

Categorie 02

SEMANAT IERBURI PERENE

Recapitulatie

1 ron 1

Material  Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M        m

u

t

T

Cheltuieli directe

0.03        6.11

0.26

0.00

6.40

din care utilaje:

-Vut termice

0.26

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%                      0.14

0.14

Mo        mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.03       6.25

0.26

0.00

6.53

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380% x To

2.12

Profit

Po =

5.000% x (To+Io)

0.43

Valoare

V =

To+Io+Po

9.08

Organizare de șantier

OS =

0.000% x V

0.00

Total fara TVA

9.08

T.V.A.

TVA=

19.000% x (V+OS)

1.73

TOTAL GENERAL pe categorie

10.81
Director Economic

ADELA IACOBServ Administrare Cimitire

corneliaVonstanda

Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCU

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019


LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-AMENAJARE MORMINTE

Categoria de lucrări: 03-PAMANT VEGETAL

Capitolul de lucrări U. M. Cantitatea

Simbol

Denumire resursa

Observații Corecții Liste anexe


RECII.Prețul unitar a' b manopera c utilaj d transport Total(a+o+c+


materiale


[ ron ]

Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

TSH01XA

93 M CUB

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

20,09

20,09

EXTRAGEREA PAM.VEGETAL PT

.AMENAJARE

SPATII

DECORAT

0,00

0,00

IVE SAU DE CONSOLIDARE DIN TEREN MIJLOCIU

0.00 . _ _

0,00

20,09

20,09

2

AUT7403

82 ORE

0,20000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

ÎNCARC

FRONTAL PE PN-URI

PINA LA 1

MC

69,13

13,83

$

0,00

0,00

69,13

13,83

3

9010314

M CUB

1,00000

50,00

50,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

PAMANT

VEGETAL

0,00

0,00

0,00

50,00


TOTAL A:


0,00 50,00 50,00 20,09 13,83

0,00

83,92Executant hcl-

Obiectiv 02

Obiect 02

PROIECTE HCL

TARIFE LUCRĂRI 2019

AMENAJARE MORMINTE

Categorie 03


PAMANT VEGETAL


Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

50.00

20.09

13.83

0.00

83.92

din care utilaje:

-Vut termice

13.83

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.45

0.45

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

50.00

20.54

13.83

0.00

84.37

Cheltuieli indirecte

Io -  32.380%

X

To

27.32

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

5.58

Valoare

V = To+Io+Po

117.27

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

117.27

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

22.28

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                139.55

Director Economic

ADELA iACOB

\

Serv Administrare Cimitire

CORNELIĂ.CONSTANDA

Serv Financiar Contabilitate FLORiN STEFANESCU

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-AMENAJARE MORMINTE

Categoria de lucrări: 04-UDARE VEGETAȚIE                                                           [ ron ]

Nr-crt.

Capitolul de lucrări

Sîifiboi      --------

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

TFICT-

cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+D+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

TSH12B1[1]    09

0,01000

2,57

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

UDAREA

VEGETAȚIEI CU FURTUNUL DE LA

CISTERNA

26,17

0,26

0,00

0,00

28,74

0,29

2

TSH27B1[1]    09 M CUB

0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

76,01

0,76

UDATUL

PLANTAȚIILOR CU GALEATA

0,00

0,00

0,00

0,00

76,01

0,76

TOTAL A:                                        0,03

0,76

0,26

0,00

1,05


Executant hcl-

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 02

AMENAJARE MORMINTE

Categorie 0 4

UDARE VEGETAȚIE

Recapitulatie

| ron

Material   Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M         m

U

t

T

Cheltuieli directe

0.03       0.76

0.26

0.00

1.05

din care utilaje:

-Vut termice

0.26

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%                      0.02

0.02

Mo        mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.03       0.78

0.26

0.00

1.06

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380% x To

0.34

Profit

Po =

5.000% x (To+Io)

0.07

Valoare

V =

To+Io+Po

1.48

Organizare de șantier

os -

0.000% x V

0.00

Total fara TVA

1.48

T.V.A.

TVA=

19.000% x (V+OS)

0.28

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                  1.76


Director Economic

ADELA IACOBServ Administrare Cimitire  CORNELIA CONSTANDA


Serv Financiar Contabilitate FLORIN STEFANESCUOBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 02-AMENAJARE MORMINTE

Categoria de lucrări: 05-INCARCAT SI TRANSPORTAT GUNOI___________________________________________| ■'<>"!

Nu crt.

Capitolul de lucrări SîrrfUol

Denumire resursa Observații

Corecții

Liste anexe

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera ci utilaj

d) transport Total(a+o+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

î

TRI1AA02B2   82 TONE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

10,67

0,01

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.2

$

0,00

0,00

10,67

0,01

2

TRB01B12     82 TONE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

14,37

0,01

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI

INC AR

0,00

0,00

UNGARE

DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 2OM

$

0,00

0,00

14,37

0,01

3

TRB04B4      82 TONE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

24,89

0,02

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX 3M ORIZ SAU

0,00

0,00

2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 4

LOPATARE

$

0,00

0,00

24,89

0,02

4

TRA01A05P    82 TONE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.- 5 KM

$

0,68

0,00

0,68

0,00

TOTAL A:                                        0,00

0,05

0,00

0,00

0,05


Executant hcl-

PROIECTE HCL

Obiectiv 02

TARIFE LUCRĂRI 2019

Obiect 02

AMENAJARE MORMINTE

Categorie 05

INCARCAT SI TRANSPORTAT GUNOI

Recapitulatie