Hotărârea nr. 313/2019

Hotãrârea nr. 313 pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești SRL cu influența manoperei orare/unitare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 313 pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 403/23.08.2019 al consilierilor locali Marilena STANCIU și Constantin Gabriel MINEA și Raportul de Specialitate nr.8633/22.04.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, cu influența manoperei orare/unitare;

Luând în considerare Raportul de specialiate nr. 256/27.08.2019 al Direcției Economice;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 « Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze» a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 27.08.2019;

A

In temeiul Art.l al Hotărârii de Guvern nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.01.2019;

în temeiul Art.2, alin (2); Art.137, alin (1); Art.138; Art.220Al, lit.a); Art.220A2, alin (1) si (2); Art.220A3. Ordonanței de Urgență nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu data de intrare în vigoare 01.01.2018;

A

In temeiul Art.II al Ordonanței de Urgență nr.82/2017, privind modificarea și completarea unor acte normative;

A

In temeiul Art.38, alin (3), lit.a) al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede majorarea drepturilor salariale începând cu data de 01.01.2018;

Având în vedere prevederile “Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești” nr. 14782/25.08.2010;

A

In temeiul art. 43 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

In temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tarifele și prețurile pentru anul 2019 practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexelor nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă ca lucrările ce exced operațiile din anexe, să fie decontate de către beneficiar în baza devizelor de lucrări care vor cuprinde încadrări în normele de deviz din indicatoarele existente. Cantitățile estimative de lucrări se vor stabili odată cu emiterea comenzii de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, iar cantitățile de lucrări ce urmează a fi decontate de către beneficiar vor fi cele recepționate de reprezentantul acestuia (Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești), conform devizului final întocmit de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Această procedură de lucru se aplică pentru Serviciul Spații Verzi, iar pentru Serviciul Tehnico-Administrativ procedura de lucru se va stabili împreună cu beneficiarul lucrării.

Urmare a aplicării Hotărârii de Guvern nr. 846/2017, Ordonanței de Urgență nr.79/2017, Ordonanței de Urgență nr.82/2017, Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 și a Legii nr. 153/2017, ora de manoperă directă unitară pe societate ajunge la 17,78 lei/oră.

Valoarea manoperei folosite este de 17,78 lei/oră - manoperă directă unitară, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă.

Art. 3 Aprobă ca manopera directă unitară să se modifice funcție de modificarea elementelor care au stat la baza fundamentării acesteia și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 259/2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:VF1111 V'lll 11        •

DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

ANA      '   < LĂ Ioana Geanina SERBINOV

PREȘEDINTE DE Ș George PANĂSPATII VERZI

ANEXA 1 I* 3/3/20/s

Pag.1-35

1A- Tarife zone verzi........................................................pag. 1-13

1B-Tarife conform indicator TS...........................................pag.14-30

1C-Tarif constatare............................................. .............pag.31

1D- Doborâri si tăieri de corecție..........................................pag.32-35

Formularul F3

Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2019

Obiectul:    0001 - 45000000    SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 388202 TARIFE ZONE VERZI

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU crt.     ' sau                               ajMaterial

MATERIAL (col.3x col.4a)


Subcapitol(norma comasata)              b)Manopera

Denumire                              c)Utilaj

d)Transport ( RON /UM)

( RON )


o-

Secțiunea tehnica

1 2


001 TRB04B1         TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE


0.00

6.21

0.00


0.00


0.0C


002 TRB05A11        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 10M


0.00

17.78

0.00

0.00


0.0C


003 TRB05A12 ' TONA 1.000 0.00 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 25.43 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG 0.00 DISTANTA 20M 0.00


0.0C


004 TRB05A13        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 3OM


0.00

33.07

0.00

0.00


0.0C


005 TRB05A14        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 40M


0.00

40.72

0.00

0.00


0.0C


Anexa IA


MANOPERA (col.3x col.4b)


UTILAJ

(coi.3x

col.4c)


TRANSPORT (col.3x col.4d)


TOTAL (col.5+

6+7+8)


( RON )


( RON )


( RON )


( RON )


Secțiunea financiara

6                 7                 8


i

6.21

0.00

0.00

)

17.78

0.00

0.00

25.43

0.00

0.00

)

33.07

0.00

0.00

)

40.72

0.00

0.00


6.21


17.78


25.43


33.07


40.72006 TRB05A15        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN. PURTAT DIRECT;BATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA■50M

007 TRB05A16 ' TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG \ DISTANTA . 60M

008 TRB05A17        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN. PURTAT ’ DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 70M

009 TRB05A18        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 8OM

010 TRB05A19        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 9OM

011 TRB04A1         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

012 TRI1AC02F1       TONA

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50KG .

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, PRIN AȘEZARE DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO

013 TRB01E11        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1* -3 DISTANTA 10M

014 TRB01E12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 20M

015 TRB01E13        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 30M

016 TRB01E14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 4OM

0.00

48.36

0.00.

0.00

0.00

56.01

0.00

o.oo

0.00

63.66

U .00

0.00

0.00

71.30

0.00

0.00

0.00

78.95

0.00

0.00

0.00

9.24

0.00

0.00

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

3.91

O.oo

0.00

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

7.39

0.00

0.00

0.00

9.14

0.00

0.00


48.36


56.01


63.66


71.30


78.95


9.24


8.90


3.91


5.65


7.39


9.14017 „TRB01E15        TONA,

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU' ROABA

PE

10.88

10.,

PNEURI'INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 '

0.00

-3 DISTANTA 50M

0.00

018 > TRB01E16         TONA .

■I.OOQ

■ 0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA

PE

12.62

12

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1,

0.00

-3 DISTANTA 60M

0.00

019 TRB01E17      ■•"TONA

1.00Q ■

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA

PE ■ - •

14.37

14

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 7OM

0.00

020 TRB01E18        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA

PE

16.11'

16

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 80M

0.00

021 TRB01E19        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA

PE

17.85

17

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

-3 DISTANTA 90M

0.00

022 TSH29B1     [ 3] MP.

1.000

0.00

0.00

TAIERE DE REGENERARE GARD VIU, MANUAL,

0.85

0

EXECUTAT IN PERIOADA DE REPAUS VEGETATIV

0.00

0.00

023 TSH29B1         MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,20

0.85

0

M.

0.00

0.00

024 TSH29C1     [ 1] MP.

1. GuO

0.00

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS-

2.55

2

MECANIC

0.78

0.00

025 TSH29C1     [ 2] MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS-

MANUAL

2.55

0.00

0.00

2

026 TSG03A1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

182.43

182.

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM

0.00

DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC

0.00

88-

0.00

0.00

. 62

0.00

0.00

.37

0.00

0.00

.11

0.00

0.00

.85

0.00

0.00

.85

0.00

0.00

.85

0.00

0.00

.55

0.78

0.00

.55

0.00

0.00

43

0.00

0.00

0.00


10.88


12.62


14.37


16.11


17.85


0.85


0.85027 TSG03B1         100 MP.       1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

TUFIȘURI Si: ARBUȘTI CU. DIAM..<10CM...

DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC


0.00

227.06

0.00

0.00


028 TSG03C1        , 100 MP.        1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500.MP,IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD      :


0.00

271.14

0.00

0.00


029 TSG03D1 ' . 100 MP. 1.000 DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF. <500. MP, IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUST! CU DIAM.<10CM.DEPOZ.

MAT., CU SCOAT.RADA


0.00

337.82

0.00

0.00


030 TSG14A1 [ 1] 100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.MECANIC CU TRACTOR


0.00

11.03

9.16

0.0


031 TSH14A1

COSIREA MUANUALA

ORIZONTAL SAU CU


100 MP.        1.000

A GAZONULUI IN TEREN

PANTE PINA LA 30%


0.00

14.46

0.00

0.00


032 DH17A1

VĂRUIT ARBORI-


[ 1] MP.

MANUAL


1.000


0.54

2.70

0.00

0.00


033 TSG01A1

MATURAT MANUAL ardere


[ 2] 100 MP.

ALEI, cu strângere si


1.000


0.00

28.81

0.00

0.00


034 TSG0A112

MATURAT MECANIC

ALEI


[ 1] 100 MP.        1.000

CU MASIAN DE MATURAT


0.00

0.54

0.46

0.00


035 TSG1A11

STRÂNS MANUAL GUNOI


100 MP


1.000


036 TRI1AA11E3

GOLIT COȘURI DE


[ 3] TONA

GUNOI


1.000


0.00

13.34

0.00

0.00


037 TSH32C1

1.000


AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOC PT.COPII CU PIATRA CALCAR SAU PIETRIȘ DE 10CM GROSIME-FARA MATERIAL

0.00

5.77

0.00

0.00


227.06


0.00


0.00

271.14

0.00

0.00

337.82

0.00

0.00

11.03

9.16

0.00

14.46

0.00

0.00

2.70

0.00

0.00

28.81

0.00

0.00

0.54

0.46

0.00

28.81

0.00

0.00

13.34

0.00

0.00

5.77

0.00

0.00


227.06.


271.14


337.82


20.19


14.46


2.70


28.81038 TSH10A1     [■ 1} MP.

1.000

0.00

0.00

AMENAJAREA. TERENULUI CU RULOURI

DE

GAZON

11.15

11.15

-FARA RULOU DE GAZON

0.00

0.00

0.00

0.00

039" T.SH09A1    [5] 100 MP.

1.000

67.23

67.23

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE

85.70

85.70

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30%

*. ■

0.00

0.00

0.00

0.00

040 . TSH04B1 .    [■!] BUC.

1.000

0.00

0.00

MUȘUROI! TRANDAFIRI PE TIMP DE IARNA-

2.40

2.40

ADANCIMEA DE 20 CM

0.00

0.00

0.00

0.00

041 TSH04B1     [ 2] BUC.

1.000

0.00

0.00

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

042 TSH29D1         MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE IN FORME A ESENȚELOR CU

FRUNZE

1.02

1.02

PERSIST.

0.00

0.00

0.00

0.00

043 TSH2C11      [ 1] M

1.000

0.00

0.00

UDAT JARDINIERE

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

044 TSH4C11      [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

PLIVIT GHIVECI PE STÂLP

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

045 TSH5C11          M

1.000

0.00

0.00

PLIVIT JARDINIERE

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

046 TSH15A1     [ 2] MP.

1.000

0.00

0.00

CIUPIT PLANTE ANUALE SI PERENE

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

047   DI17A1          100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE

NU POT

17.91

17.91

LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

AFIN GROS 15 CM

0.00

0.00


11.15


152.93


2.40


2.40


1.02


0.71


0.54


2.13


0.45


17.91048 DI17E1          100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA l ÎMBIB APA'GROS 15 CM O ■

049 . DI17I1          100 MP.

CURAT. MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE . NU POT LUCRA.MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA' . ÎNGHEȚATA GROS 15

050 ' DI17B1        ■■ 100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM. UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC:SAU'DEP ZAPADA AFIN GROS 16 LA

051 DI17F1          100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB apa GROS 16 la

052 DI17J1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 16 LA

053 DI17C1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VAHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 26 LA

054 DI17K1          100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 26 LA

055 DI17G1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 26 LA

056 DI17D1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 36 LA

057 DI17H1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎMBIB APA GROS 36 LA

058 DI17L1          100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE NU POT

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA ÎNGHEȚ GROS 36 LA

0.00

31.44.

f-

0.00

59.75

O.'OO

0.00

0

0

i

1

1

0.00

27.84

0.00

0

1

i

1

0.00

48.65

0.00

0

1

)

i

0.00

72.26

0.00

0

)

!

)

)

0.00

42.73

0.00

0

)

)

)

)

0.00

80.50

0.00

0

)

)

;

0.00

64.71

0 . GO

0

)

5

j

)

0.00

53.06

0.00

0

)

1

)

0.00

77.67

0.00

)

0

)

0.00

)

84.35

3

0.00

3

0


31.44


59.75


27.84


48.65


72.26


42.73


80.50


64.71059 DI17A1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU.POT LUCRA.MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN. GROS 15 CM

060 DI13C1 [, 1] TONA ■'  ;

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT PE ALEI -FARA. MTERIAL ANTIDERAPANT '.

061 DI14C1 [ 1] TONA

IMPRAST1ERE SARE CU RĂSPÂNDIRE MANUALA-.

FARA SARE

062 TRB04A1 [ 1] TONA

INCARCAT MANUAL ZAPADA SI GHEATA

063 TSH28C1         BUC.


1.000


TĂIERI DE CORECȚIE TRANDAFIRI

064 TSG01A111


100 MP.


1.000


DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,

STRINGEREA IN GRĂMEZI

065 TSG01A112        100 MP.

MATURAT MANUAL ALEI SI STRÂNGEREA IN GRAMAEZI, FARA ARDERE

066 TSH18A1 [ 1] 100 M.

CONFECȚIONAT GHIRLANDE DIN CETINA DE BRAD

067 TSH25A1         BUC.

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME *

068 DI17A1 [ 1] 100 MP.

SCUTURAT MANUAL VEGETAȚIA DE ZAPADA

0.00

17.91

0.00

0.00

11.91

0.00

56.93

0.00

0.00

56.93

0.00

41.39

0.00

0.00

41.39

0.00

9.24

0.00

0.00

9.24

0.00

1.19

0.00

0.00

1.19

0.00

11.18

0.00

0.00

11.18

0.00

11.18

0.00

0.00

11.18

069 TSH29A1     |

TUNS-GARD VIU CU

LA L, 2 OM .

[ 2] MP.

MOTOFOARFECA HS80

1.000 , PANA

0.00

0.13

0.04

0.00

070 TSH29B1

L 5). MP.

1.000

0.00

TUNS GARD VIU CU

MECANIC, PESTE 1.

2 OM

0.18

INAL.TIME

0.05

0'. 00:

071 TSH29B1     [

4],MP.

1.000

0.00

TAIERE.DE REGENERARE LA GARDURI VI

I

0.18

MECANIC

0.05

0.0

072 TSH14A1

[ 3] 100 MP.

1.000

0.00

COSIT CU MOTOCOSITOAREA

6.35

2.50

0.00

073 TSH14A1

[ 4] 100 MP.

1.000

0.00

COSIT MECANIC CU

MOTOCOSITOAREA

5.71

BERTOLINI

3.66

0.00

074 TSG03A1

[ 2] 100 MP.

1.000

0.00

DEFRIȘAREA MECANICA CU TRIMERUL CU

14.22

CUTITE

5.21

0.0

075 TSG14A1 [ 2] 100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.-MECANIC CU

UTILAJ VIKING

0.00

076 TSH1A11      [ 1] 100 MP.        1.000

PREGĂTIREA MECANICA TEREN CU MOTOCULTOR

11.72

0.00

077 TSG0A113 [ 1] 100 MP. ASPIRARE FRUNZE CU SUFLANTA

1.000


0.00

1.27

0.49

0.00


0.00

4.08

1.85

0.00


078 TSD1B13      [ 1] 100 MP.

STROPIT CU ATOMI ZORUL

0.00

0..13

0.04

■ 0.00 <

o; 13

0.00

0..18

0.05

0.00

0.23

0.00

0.18

0.05

0.00

0.23

0.00

6.35

2.50

0.00

8.85

0.00

5.71

3.66

0.00

9.37

0.00

14.22

5.21

0.00

19.43

468•21


142.24


0.00


0.00


610.45


0.00


26.32


0.00


0.00


11.91


0.00


0.00O.oo

6.04


2.32


0.00


8.36


0.00


26.00


37.72


11.72


0.00


0.00079 TSH12B1 [ 2] 100 MP.

UDAREA.SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL CISTERNA


1.000

DE. LA ■


0.00

11.67

0.00

0.00


080 TSH12A1 [2J.100 MP.

'UDAREA.. SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL HIDRANTI


1.000

DE LA '


0.00

11.67

0.00

0.00 ■


081 TSH12B1

S PALAT.', MANUAL


[ l.].:100 MP'.< :U FURTUNUL DE. LA


1.000

CISTERNA


0.00

11.67

0.00

0.00


082 TSH12A1 SPALAT MANUAL


[ 1] 100 MP.

CU FURTUNUL DE LA


1.000

HIDRANT


0.00

11.67

0.00

0.00


083 TSH3C11

ODAT GHIVECI


PE


[ 1] BOC.

STÂLP


0.00

1.95

0.00

0.00


084 TSH1A11

CURATAT ZAPADA CU MOTOFREZA DE ZAPADA


[ 2] 100 MP.


0.00

25.96

10.72

0.00


085 SPVB17A          BUC.

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII... IN ALINIAMENTE PENTRU PUNCTE- NORMA ESTE PE OPERAȚIE


100


0.00

26.68

0.00

0.00


086 SPVB17B          BUC.

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII...PENTRU ARBORI SI ARBUȘTI IZOLAȚI PENTRU 100 PUNCTE- NORMA ESTE PE OPERAȚIE


0.00

33.07

0.00

0.00


087 SPVB17C          BUC.

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII... PENTRU GRUPURI DE ARBORI, ARBUȘTI SI TRANDAFIRI PENTRU 100 PUNCTE-NORMA ESTE PE OPERAȚIE


1.000


088 SPVB41A          BUC.           1.000

SCOSUL MATERIALULUI DENDROLOGIC DE 3-6 ANI BALOT IN VEDEREA REPLANTARII.... ARBORI


0.00

18.85

0.00

0.00


0.00


11.67.


0.00


0.00


11.67


0.00


11.67


0.00


0.00


11.670.00

33.07

0.00

45.82

0.00

18.85


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


33.07089 SPVB41B BUC.

SCOSUL-MATERIALULUI DENDROLOGIC DE ANI BALOT IN VEDEREA REPLAN-TARII. . ARBUȘTII


1.000

3-6


0.00

8.90

0.00

0.00.


1.000


■090 SPVB42A          ■ .-BUC.

PUNEREA:'LA SÂNT A MATERIALULUI

DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA

PLANTARII...PUIETI TALIE 1-2 ANI PENTRU 100 BUC


0.00

71.83

0.00

0,00.


091 SPVB42B         . . ..BUC.

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII... PUIET! TALIE PESTE 2 ANI PENTRU 100 BUC


1.000


0.00

157.09

0.00

0.00


092 SPVB4zC          BUC.

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII...ARBUȘTI PENTRU 100 BUC


0.00

111.66

0.00

0.00


093 SPVB43A          BUC.           1.000

AMBALAREA PUIETILOR DE ARBORI IN

BALOTURI 25 BUC IN VEDEREA TRANSPORTULUI


0.00

163.93

0.00

0.00


094 SPVB63A          BUC.

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI UȘOR.. PANA LA 10 CM DISTANTA


cu


1.000

DESEN


0.00

13.16

0.00

0.00


095 SPVB63B          BUC.

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI

UȘOR..10-20 CM DISTANTA


cu


1.000

DESEN


0.00

14.94

0.00

0.00


096 SPVB63C

PICHETAREA RABATELOR

UȘOR.....PESTE 20 CM


BUC.

DE FLORI

DISTANTA


cu


1.000

DESEN


0.00

20.62

0.00

0.00


097 SPVB64A

PICHETAREA RABATELOR

GREU


BUC.

DE FLORI


CU

PANA LA 10 CM DISTANTA


1.000

DESEN


0.00

104.55

0.00

0.00


098 SPVB64B          BUC.

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI CU

GREU..... 10-20 CM DISTANTA

1.000

DESEN


0.00

105.26

0.00

0.00


8.90


0.00


71.83

0.00


157.89

0.00


111.66

0.00


163.93

0.00


13.16

0.00


14.94

0.00


20.62

0.00


104.55

0.00


105.26

0.00


0.00            8.90


0.00          71.83


0.00         157.89


0.00

111.66

0.00

163.93

0.00

13.16

0.00

14.94

0.00

20.62

0.00

104.55

0.00

105.26099 SPVB64C          BUC.

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI.CU DESEN

GREU..;.;. PESTE 20 CM DISTANTA,"'

 • 100 SPVB65A      [vi] 100 BUC.'

PLANTAREA PLANTELOR FLORI FERE"DIN LADITE

LA LOCUL.PLANTARII..PANA LA 10 CM' DISTANTA ■

 • 101 SPVB65B      [ 1}. 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE- DINLADITE

LA LOCUL PLANTARII.... 10-20 CM DISTANTA

 • 102 SPVB65C      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORI FERE DIN LADITE LA LOCUL PLANTARII....PESTE 20 CM DISTANTA

 • 103 SPVB66A      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII ... PANA LA 10 CM DISTANTA

104SPVB66B      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... 10-20 CM DISTANTA

 • 105 SPVB66C      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE DIN

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII... PESTE 20 CM DISTANTA

 • 106 SPVB67A      | 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORI FERE ADUSE DIN SERA FARA GHIVECE...PANA LA 10 CM

DISTANTA

 • 107 SPVB67B      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSE DIN

SERA FARA GHIVECE... 10-20 CM DISTANTA

 • 108 SPVB67C      [ 1] 100 BUC.

PLANTAREA PLANTELOR FLORI FERE ADUSE DIN SERA FARA GHIVECE... PESTE 20 CM DISTANTA

 • 109 SPVB70A          MP.

SEMANAREA IERBURILOR PERENE..PE

SUPRAFEȚE ORIZONTALE

0.00


105.61


0.00


0.00


105.61


0.00

35.56

0.00

0.00

24.89

0.00

0.00

17.07

0.00

o.oo

37.69

0.00

0.00

28.45

0.00

0.00

20.27

0.00


0.00

35.56

0.00

24.89

0.00

17.07

0.00

37.69

0.00

28.45

0.00

20.27


0.00


74.68


0.00


0.00


7 4.68


0.00


37.34


0.00


0.00


0.00


22.40


0.00


0.000.00


4.62


0.00


0.00


4.62


110. SPVB71A           MP.            1.000

SEMANAREA IERBURILOR PERENE,CU: O SPECIE.

.. PE, SUPRAFEȚE ORIZONTALE

111- SPVB71B 'MP. 1.000 SEMANAREA IERBURILOR PERENE CU'O SPECIE. . . PE-TALUZE

 • 112 SPVB71C , *:,MP..-- , 1.000 SEMANAREA IERBURILOR PERENE CU O SPECIE. ..PE SUPRAFEȚE LIMITATE

 • 113 SPVB72A          MP.            1.000

EXTRAGEREA BRAZDELOR MANUAL.'. .DE 5 CM

GROSIME

 • 114 SPVB72B          MP.            1.000

EXTRAGEREA BRAZDELOR MANUAL... DE 10 CM

GROSIME

 • 115 SPVB74A MP. 1.000 BRAZDUIREA TERENULUI PE TEREN ORIZONTAL. ..GROSIMEA BRAZDEI 5 CM

 • 116 SPVB74B MP. 1.000 BRAZDUIREA TERENULUI PE TEREN ORIZONTAL. ..GROSIMEA BRAZDEI 10 CM

 • 117 SPVB75A          MP.

BRAZDUIREA TERENULUI PE TALUZE...

GROSIMEA BRAZDEI 5 CM

 • 118 SPVB75B          MP.

BRAZDUIREA TERENULUI PE TALUZE...

GROSIMEA BRAZDEI 10 CM

 • 119 SPVB76A          MP.

BRAZDUIREA TERENULUI IN BORDURI SAU

CHENARE.........GROSIMEA BRAZDEI 5 CM

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

6.41

0.00

0.00

0.00

3.56

0.00

0.00

0.00

6.21

0.00

0.00

0.00

19.56

0.00

0.00

0.00

27.73

0.00

0.00

0.00

32.72

0.00

0.00

0.00

38.05

0.00

0.00

0.00

18.85

0.00

0.00


4.62


4.62


6.41


3.56


6.21


19.56


27.73


32.72


38.05


18.85120 SPVB76B          MP.            1.000

BRAZDUIREA TERENULUI IN BORDURI SAU

CHENARE.........GROSIMEA BRAZDEI 10 CM

0.0.0.


0.00


22.04

:0.00 .


0.00


22.04


'.V NOTA: LA ACESTE: .'TARIFE SE ADAUGA?. COTAZDEVCONTRIBUTIE AS I CURAT OR IE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE : Î .32138%:,:L... COTA-.DE. PROFIT-5% SI COTA DE '..TlVlA.; IN-lCADRUL ACESTOR-.. TARIFE MANOPERA:* DIRECTA 'ESTSRDBj .17;,.78 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC , IERBICIDELE,.

E1INGRASAMINTELE , INSECTICIDELE, APA, ETC ‘ (CELE 11CARE UNU’- SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR' DECONTA .LAI'FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE

INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL •■' PLOIEȘTI; SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA.-'ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA.

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.


Formularul F3

Obiectivul:  0401- ■ •• 4500’0000- - ' TARIFE SGU 2019

Obiectul; ■ ■uaoW-l->4'5iJOOCiOO SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 388203 TARIFE CONFORM TS

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt -exprimate in RON

Nr.

Capitol de lucr

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt

sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

Secțiunea

tehnica

0

1

2                3

4

5

001 TSG01A1

100 MP.

1.000

0.00

0.00

DEGAJAREA TERENULUI

DE FRUNZE SI

CRENGI,

28.81

STRINGEREA IN GRĂMEZI SI ARDEREA

LOR

0.00

SUPRAVEGHEAT?!.

0.00

002 TSG02A1

100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURATAREA TERENULUI

DE IARBA SI !

BURUIENI

117.00

0.00

0.00

003 TSG03A1

100 MP.

1.000

0.00

o.oc

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

182.42

TUFIȘURI SI ARBUȘTI

CU DIAM.<10CM.

0.00

DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC

0.00

004 TSG03B1

100 MP.

1.000

0.00

o.oc

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU                 227.06

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.                 0.00

DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC                       0.00

Anexa 1B

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ

(col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

28.81

0.00 0.00 28.81

117.00

0.00


0.00          117.00


182.42

0.00


0.00          182.42


227.06


0.00


0.00         227.06005 :TSGO3C1       .100 MP.       1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ . MAT.FARA SCOAT.RAD . ‘ .

006 TSG03D1       .   100 MP. . .1.000

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500.MP,IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.   -

MAT . , CU.‘ SCOAT . RADA

001 TSG05A1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.

IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.


008 TSG05B1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN. IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.


009 TSG05C1 BUC. 1.000 DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN. IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR > 50 CM


010 TSG05D1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.


011 TSG05E1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.


012 TSG05F1          BUC. .      1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM.


013 TSG05G1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN. ARB. FOIOASE MOI, SI TI'ANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.


014 TSG05H1         BUC.           1.000

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM


015 TSG05I1         BUC.          1.000


0.00

271.15

0.00

0.00

0.00

271.15

0.00

0.00

0.00

337.82

337.82

- 0.00

0.00

0.00.

0.00

0.00

33.43

33.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87.12

87.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189.71

189.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.07

25.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78.95

78.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168.20

168.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.50

66.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

271.15

0.00

337.82

0.00

33.43

0.00

87.12

0.00

189.71

0.00

25.07

0.00

78.95DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI TRANSP.

MAN.IN.DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM


106.32

0.00

0.00


106.32

0.00


0.00          106.32


016 "TSG06A1         BUC.

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN . SAU ..

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRASP.MAN.DIAM.10-30CM ’  ■ ' ■ .

1.000

0.00

19.91

0.00

0.00.

0.00

19.91

0.00

0.00

19.91''

017 TSG06B1      0.,‘BUC.           1

.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

65.25

65.25

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRASP.MAN.DIAM.31-50CM

0.00

0.00

65.25

018 TSGObCl         BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

123.92

123.92

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRASP.MAN.DIAM.51-70CM

0.00

0.00

123.92

019 TSG06D1         BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

206.07

206.07

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRASP.MAN.DIAM.>7 0CM

0.00

0.00

206.07

020 TSG06E1     [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

11.57

11.57

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRACTARE, DIAM.10-30CM- utilajul se

0.00

0.00

11.57

trece la sfaritul devizului

021 TSG06F1     [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

31.65

31.65

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRACTARE, DIAM.31-50CM-utilajul se

trece

0.00

0.00

31.65

la Sfârșitul devizului

022 TSG06G1     [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

62.93

62.93

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRACTARE, DIAM.51-70CM-utilajul se

trece

0.00

0.00

62 . 93

la sfârșitul devizului

023 TSG06H1     [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

95.31

95.31

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRACTARE, DIAM.>70CM- utilajul se trece

0.00

0.00

95.31

la sfârșitul devizului

024 TSG07A1        ‘BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE

50.67

50.67

TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL

0.00

0.00

DIAM.CIOATELOR:10-30                                0.00

025 TSG07B1       .BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI- DEPOZIT. LOR PRIN TRANSP . MANUAL DIAM.CIOATELOR:31-50

0.00

102.77

0.00

0.00.

026 TSG07C1          BUC. '          1.000'

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE. FOIOASE

TARI ' SI- DEPOZIT . LOR PRIN TRANSP . MANUAL DIAM.CIOATELOR:51-7 0

■ 0.00

208.56

0.00

0.0.0.

027 TSG07D1         BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:> 70

0.00

305.46

0.00

0.00

028 TSG07F1     [ 1] BUC.           1.000

SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:31-50-utilajul se trece la sfârșitul devizului

0.00

62.42

0.00

0.00

029 TSG07H1     [ 1] BUC.           1.000

SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:! 70- utilajul se trece la sfârșitul devizului

0.00

157.35

0.00

0.00

030 TSG08A1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.20-30  ■

0.00

29.02

0.72

0.00

031 TSG08B1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.31-50

0.00

72.97

1.37

0.00

032 TSG08C1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.! 50C

0.00

160.49

2.81

0.00

033 TSG08D1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.

FOIOASE TARI,DN.20-30

0.00

19.88

0.90

0.00

034 TSG08E1         BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.

0.00

61.13

2.18

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


50.67


102.77

0.00

0.00

208.56

0.00'

0.00

305.46

0.00

0.00

62.42

0.00

0.00


157.35

O . 00

0.00


29.02

0.72

0.00

72.97

1.37

0.00

160.49

2.81

0.00

19.88

0.90

0.00


61.13


2.18


102.77


208.56


305.46


62.42


157.35


29.74


74.34FOIOASE TARI,DN.31-50

0,00


035 . TSG08F1 ■ ■ BUC.: 1.000 0.00 DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU-- MECAN. SI 135.45 TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI'ESENT. 4.25 FOIOASE TARI, DN . > SOC ' 0.00

036 TSG08G1         -BUC.           1.000

0.00

16.06

0.84

0.00


DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU. MECAN . SI TRANSP.MANUAL-IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA ,

FOIOASE.MOI,DN.20-30        .

037 TSG08H1         BUC.

1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00


DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE MOI,DN.31-50

038 TSG08I1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE MOI,DN.> 50C

039 TSG11A1 [ 1] HA             1.000

SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2        237.19

TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC.

REMORC.SUB 100 RADAC/-FARA UTILAJ

040 TSG11B1 [ 2] HA             1.000

SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2        255.33

TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC.

REMORC.PES.100 RADAC/-FARA UTILAJ

041 TSG12A1     [ 1

] BUC.

1.000

0.00

DESRAD.CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI),PRIN

18.60

EXPLODARE DT/iM. DEASUP . TEREN .

FIIND DE

0.00

PINA LA 40 CM-FARA

UTILAJ

0.00

042 TSG14A1

100 MP.

1.000

0.00

COSIREA VEGETAȚIEI

IERBOASE.

10.80

0.00

0.00

043 TSG14H1

100 MP.

1.000

0.00

COSIREA VEGETAȚIEI

ACVATICE

(PAPURA,

14.58

STUF,ETC.) IN TERENURI FARA

APA.

0.00

0.00

044 TSG14C1

100 MP.

1.000

0.00

COSIREA VEGETAȚIEI ACVATICE (PAPURA,              36.27

STUF,ETC.) IN'TERENURI CU APA.                     0.00

0.00

0.00

63.31

0.00

135.45

4.25

0.00

139.70 .

0.00

16.06

0.84

0.00

16.90  •...

0.00

51.02

1.85

0.00

52.87

0.00

83.28

2.43

0.00

85.71

0.00

231.19

0.00

0.00

237.19

0.00

255.33

0.00

0.00

255.33

0.00

18.60

0.00

0.00

18.60

0.00

10.80

0.00

0.00

10.80

0.00

14.58

0.00

.-X

/ </ r

14

0.00

0.00

36.27

\

\O\-

0.00

>*.<____<»V» o y//

0.00

36.27

045 TSG15A1 [ui] BUC. 1.000 0.00 DEPOZITAREA DINA LA D-1 5.0M CU SUFA .10.10 (TROLIU.) PE TRACTOR S-1500 A :ARBOR. 0.00 (CIOAT)- IN TEREN NEACCIDENT-utilajul se 0.00 trece la Sfârșitul devizului

046 ' TS.G15B1 ; [ 1] BUC.. -1.000 0.00 DEPOZITAREA PINA LA D=150M: C.U'-SUFA 11.44 (TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR. ■_ 0.00 (CIOAT) IN TEREN ACCIDENTAT-utilajul se 0.00 trece la Sfârșitul devizului

047 TSH01A1         100 MP.       1.000

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRĂINE          125.71

0.00

0.00

048a TSH02A1         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN' SECȚIONAREA

SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUR.TULPINEI CU

DIAM.PINA LA 10 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)

048b TSH02A1 (1) BUC. 1.000 0.00 TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN 6.90 SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUR.TULPINEI 4.40 CU DIAM.PINA LA 10 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ) 0.00

049a TSH02B1 BUC. 1.000 0.00 TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA 217.62 SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUR.TULPINEI CU 0.00

DIAM. 11- 30 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ) 0.00

049b TSH02B1 (1) BUC. 1.000 0.00

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN 189.34 SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI 11.34 CU DIAM.11-30 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ) 0.00

049c TSH02B1 (2) BUC. 1.000 0.00 TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN 206.07 SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI 0.00 CU DIAM.11-30 CM (fara scoatere cioate) 0.00 (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)

049d TSH02B1 (3) BUC. 1.000 0.00 TAIEREA'CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN 177.78 SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI 11.34 CU DIAM.11-30 CM (fara scoatere cioate) 0.00

0.00

.10.10'

0.00

0.00

0.00

•11.44

0.00

0.00

0.00

127.71

0.00

0.00

0.00

7.29

0.00

0.00

0.00

6.90

4.40

0.00

0.00

217.62

0.00

0.00

0.00

189.34

11.34

0.00

0.00

206.07

0.00

0.00

0.00

177.78

11.34

0.00


10.10


11.44


125.71


7.29


11.30


217.62


200.68(INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)


050a TSH02C1         BUC.          1.000

TAIEREA:MANUALA ARBORI PRIN;SECȚIONAREA         354.18

SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUR. TULPINEI' CU

DIAM.. -31- 60 CM.(INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ}


050b TSH02C1 (1)'          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN

SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TUI PINE! ' 17.18 CU DIAM.31-60 CM (INCL.TRANSO.MAN.DEPOZ)


0.00

297.46


0.00


050c TSH02C1 (2)         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

DIAM. 31- 60 CM (fara scoatere cioate)

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)


0.00

322.53

0.00

0.00


050d TSH02CJ (3)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.31-60 CM (fara scoatere cioate)

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)


051a TSH02D1         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 61-100 CM (INCL.TRANSP.MAN.DEPOZ)


0.00

540.87

0.00

0.00


051b TSH02D1 (1)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.61-100 CM (INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)


0.00

459.79

25.48

0.00


051c TSH02D1 (2)         BUC.           1.000

TAIEREA'MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

DIAM. 61-100 CM (fara scoatere cioate)

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)


0.00

477.93

0.00

0.00


051d TSH02D1 (3)          BUC.           1.000

TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.61-100 CM (fara scoatere cioate)

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)


0.00

396.85

25.48

0.00


052a TSH02E1         BUC.           1.000

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAMLPESTE 100 CM (INCL . TRANS'.MAN . DEPOZ)' '


0.00

779.30

0.00

0.00


052b TSH02E1 (1)


BUC.


1.000


0.00


0.00


354.18

0;.00


0.00


354.18


0.00


0.00


297.46

17 13

0.00           314.64’

322.53

0.00

0.00          322.53

0.00


265.81

17.18

0.00          282.99

0.00


540.87

0.00


0.00


459.79

25.48


0.00


477.93

0.00


0.00


396.85

25.48


0.00


779.30

0.00


0.00

540.87

0.00

485.27

0.00

477.93

0.00

422.33

’O.OO

779.300.00


TAIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 CM

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)          '

662.48

41.45

0.00

052c .TSH02E1 (2)       . BUC. '■          1.000

TAIEREA' MANUALA ARBORI PRIN. SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU

DIAM..PESTE 100 CM (fara scoatere cioate)

(INCL.TRANS.MAN.DEPOZ)

.0.00

684.00

0.00

0.00

052d.'; TSH02E1' (3)"         BUC.            1.000

TĂIEREA CU FIERĂSTRĂUL MECANIC ARBORI. PRIN: SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR, RAMUR. TULI'INEI CU DIAM.PESTE 100 CM (fara scoatere cioate)

0.00

567.18

41.45

0.00

053 TSH03A1         M.C.           1.000

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU

0.00

17.42

0.00

0.00

054 TSH03B1         M.C.           1.000

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE

0.00

31.48

0.00

0.00

055 TSH04A1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C

0.00

3.38

0.00

0.00

056 TSH04B1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

0.00

4.80

0.00

0.00

057 TSH04C1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.30C

0.00

6.21

0.00

0.00

058 TSH04D1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT

VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.TARE ADINC.10C

0.00

4.98

0.00

0.00

059 TSH04E1         MP.            1.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.20C-

0.00

7.29

0.00

0.00

060 TSH04F1         MP.            1.000

0.00

662.48

41.45

0.00

0.00

684.00

0.00

0.00

Oi 00

567.18

41.45

0.00

0.00

17.42

0.00

0.00

0.00

31.48

0.00

0.00

0.00

3.38

0.00

0.00

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

6.21

0.00

0.00

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

7.29

0.00

0.00

0.00


703.93


684.00


608.63


17.42


31.48


3.38


4.80


6.21


4.98


7.29MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI.FINISARE TEREN

MOBILIZAT!T.TARE ADINC..30C

061 'TSH05A1          MP.            1.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL'PE TEREN CU. PANTA <20%,IN: STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE ■ 10CM'


9.78

0.00

0.00,

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00


9.78-


1J95


062 'TSH05B1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM

. VEGETAL - PE

TEREN - CU

PANT£

<20%,IN STRAT.

UNIFORME CU

GROSIMEA

DE

15CM

063 TSH05C1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM

.VEGETAL PE

TEREN CU

PANTA

<2u%,lN STRAT.

UNIFORME CU

GROSIMEA

DE

20CM

064 TSH05D1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM

.VEGETAL PE

TEREN CU

PANTA

<20%,IN STRAT.

UNIFORME CU

GROSIMEA

DE

30CM

065 TSH06A1

MP.

1.000


IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 10CM

066 TSH06B1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 15CM

067 TSH06C1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA

PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 20CM

068 TSH07A1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 10CM


0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00


2.32


2.49


3.20


5.33


6.21


7.11


5.68


069 TSH07B1 MP. 1.000 IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 15CM

070 - TSH07C1 "MP. ' 1.000 IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM.


0.00

0.00

6.65

6.65

0.00

0 00

0.00

0.00


0.00 0.00

8.09

8.09

0.00

0.00


6.65VEGET.DE 20CM

071 ■ TSH08A1        ’.'MP.

SPOR LA:MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE. 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT. CU PAM.- . VEGET.GROS DE 10.

072 TSH08B1         MP.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE. 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 15

073 TSH08C1         MP.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 20

074 ' TSH09A1          100 MP.

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE

ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

075 TSH09B1

100 MP.

1.000

SEMANAREA GAZONULUI

PE SUPRAFEȚE

IN

PANTA PESTE 30%

076 TSH09C1

100 MP.

1.000

SEMANAREA GAZONULUI

PE SUPRAFEȚE

TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP

077 TSH10A1 MP. 1.000 BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA < = 30 %

078 TSH10B1      - MP.

BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA > 30 % SI ÎNĂLȚIME TALUZ PINA LA 4 M

079 TSH10C1         MP.

BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU

STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA <= S0 %

080 TSH10D1         MP.

BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU

STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA >30% SI

ÎNALT TALUZ PINA LA 4 M

081 TSH12A1         100 MP.

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA

)

)

1

)

3

)

 • 5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 • 3

 • 6

O

O

8

6

O

O

O

5

O

O

 • 4

9

O

O

O

2

O

O

4

9

O

O


0.00

2.84


0.00

4.26


0.00

5.70


65.34

85.70


65.34

92.46


16.98

92.46


0.00

11.15


13.64

15.99


0.00

12.62


13.64

18.49


11.67


0.00


8.09


0.00

0;00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


2.84


4.26'


5.70


152.93


159.69


109.44


11.15


29.63


12.62


32.13HIDRANTI

0.00

0.00


082' TSH.L3A1 [31 TONA


1.000


0.00


ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE,

DIN MRANITA- fara ingrasaminte


75.38

0.00

0.00


083 TSH13B1 .   [2] TONA •         1.000

.0.00

1428.97

0.00

0.00


ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR'CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU

CONCENTRAȚIE 33% AZOT *-fara material

084 TSH13B2 [ 2] TONA 1.000 0.00 ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, 1428.97 DIN SUPERFOSFAT GRANULAT CU CONCENTRAȚIE 0.00

45% P2O5 *- fara material 0.00

085 TSH14A1 100 MP. 1.000 0.00 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN 14.46 ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30% 0.00

0.00

086 TSH14B1 100 MP. COSIREA MUANUALA A GAZONULUI PANTE PESTE 30%


1.000

0.00

IN TEREN CU

16.02

0.00

0.00


087 TSH15A1


100 MP.        1.000


PLIVIREA BURUIENILOR IN PELUZE

088 TSH16A1          100 M.         1.000

RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI RABATE

0.00

44.98

0.00

0.00


0.00

45.69

0.00


0.00

089 TSH17A1 M.C. 1.000 0.00 SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI 20.10 H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. 0.00 IZOL.IN T.USOR 0.00

090 TSH17B1

M.C.

1.000

0.00

SAPARE MAN.GROPI

POLIGON.CU LARG.

<2M SI

32.00

H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT

.PLANT.

0.00

IZOL.IN T.MIJL.

0.00

091 TSH17C1

'M.C.

1.000

0.00

SAPARE MAN.GROPI

POLIGON.CU LARG.

<2M SI

48.95

H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT

.PLANT.

0.00

0.00

0

0.00

75.38

0.00

0.

0.00

1428.97

0.00

Q

0.00

1428.97

0.00

0

0.00

14.46

0.00

0

0.00

16.02

0.00

0

0.00

44.98

0.00

0

0.00

45.69

0.00

0

0.00

20.10

0.00

0

0.00

32.00

0.00

0

0.00

48.95


11.67


75.38


1428.97


1428.97


14.46


16.02


44.98092 ;-TSH17Dl M.C. 1.000 0.00 SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU: LARG.<2M SI 71.11 H<l,:5MuGU PASTRAREA STRUCT . SOL'. PT . PLANT ... 0.00 IZOL.IN T.F.TARE 0.00

093 LTSH18A1

BUC.

1.000

0.00

EXTRAGEREA MANUALA

A ARBUȘTILOR,FARA

6.05

BALOT DE. FAMINT LA

RĂDĂCINĂ

0.00

0.00

094 TSH18B1

BUC.

1.000

0.00

EXTRAGEREA MANUALA

A ARBUȘTILOR CU

6.94

GHIMPI SI TRANDAFIRI,FARA BALOT DE

0.00

PAMINT LA RĂDĂCINĂ

0.00

095 TSH18C1

BUC.

1.000

0.00

EXTRAGEREA MANUALA A

PUIETILOR

DE

7.29

ARBORI/FARA BALOT DE

PAMINT LA

RĂDĂCINĂ

0.00

0.00

096 TSH19A1         BUC.           1.000

EXTRAGEREA MAN.A TUFE.DE ARBUȘTI SI

RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RADAC.D=0,

6M.H=0,4M.AMB.PL.SIR

097 TSH19B1         BUC.           1.000

EXTRAG.MAN.A TUFELOR DE ARBUȘTI SI A

RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RAD.D=0,

6M,H=0,4M.AMB.PINZA S

098 TSH20A1         BUC.           1.000

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA

ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND

DIAM.TULPINEI 10-15CM

099 TSH20B1         BUC.           1.000

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA

ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND

DIAM.TULPINEI 16-20CM

100 TSH20C1         BUC.           1.000

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 21-25CM

0.00

110.63

0.00

0.00

101 TSH21A1 [1] BUC.' ■ 1.000 EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.

11.07

102.15

0.00

0.00

0.00

71.11

0.00

0.00

0.00

6.05

0.00

0.00

0.00

6.94

0.00

0.00

0.00

7.29

0.00

0.00

7.06

45.69

0.00

0.00

20.38

45.38

0.00

0.00

0.00

39.64

0.00

0.00

0.00

64.89

0.00

0.00

0.00

110.63

0.00

0.00

11.07

102.15


48.95


71.11"


6.05


6.94


7.29


52.75


65.76


39.64CU PLASA SIRMA- FARA UTILAJ

0.00


.1


1.000


102' TSH21B1 [ 1] BUC.

EXTRAG;MEC.A ARBOR.CU DIAMC10CM,CU BALOT DE PAM; FARA INVEL. COROAN. CU. AMBAL. BALOT. CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ- :


31.71

102.15

0.00

0.0.0


103. TSH21C1 [ 1] BUC.           1.000

36.43

109.05.

0.00

0.00.=


EXTRAG. MEC-. A ARBOR . CU DIAM<10CM, CU BALOT' DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PIN.SAC+PL.S-FARA UTILAJ

11.07

113.69

0.00

0.00


104 TSH21D1 [ lj BUC. 1.000 EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PLASA DE SIRMA- FARA UTILAJ 105 TSH21E1 [ 1] BUC. 1.000 EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ

37.93

113.69

0.00

0.00


106 TSH21F1 [ 1] BUC.           1.000

42.64

119.87

0.00

0.00


EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM, CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZ.SAC+PL.SI- FARA UTILAJ

[ 1] BUC.


1.000


107 TSH22A1

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN

DIAM.TULP.11-15- FARA UTILAJ


PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR.


1.000


108 TSH22B1

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM, CU BALOT

PAM.AMBAL.IN

DIAM.TULE.16-20-FARA UTILAJ


PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR


117.65

188.51

0.00

0.00


109 TSH22C1 EXTRAGIMEC.A PAM.AMBAL.IN DIAM.TULP.21-

[ 1] BUC.

ARB.CU DIAM.>10CM,CU

PL.S.SI DOAGE FARA 11

-25 -FARA UTILAJ

1.000 BALOT

IV. COR.

147.07

243.46

0.00

0.00

110 TSH22D1

[ 1] BUC.

1.000

93.94

EXTRAG.MEC.A

ARB.CU DIAM.>10CM,CU

BALOT

176.02

PAM.AMBAL.IN

PL.S.SI DOAGE CU INV.

.COR.,

0.00

DIAM.TULP.ll-

-15C- FARA UTILAJ

0.00

lll '-TSH22E1

BUC.

1.000'

126.60

EXTRAG.MEC.A

ARB.CU DIAM. >10CM, C.U

BALOT

205.61

PAM.AMBAL.IN

PL.S.SI DOAGE CU INV.

.COR.,

0.00

31.21


102; 15.'


0.00


0.00


113.22


36.43


109.05


0.00


0.00


145.48


11.07


113.69


0.00


0.00


124.76


37.93


113.69


0.00


0.00


151.62


42.64


119.87


0.00


0.00


162.51


86.49


151.90


0.00


0.00


117.65


188.51


0.00


0.00


306.16


147.07

243.46

93.94

176.02

126.60

205.61


0.00

0.00

0.00

0.00


390.53


269.96


0.00 • 112 -TSH22F1 -  . [ 1] BUC.             1.000

  155.99       155

  260.55

  0.00

  0.00


EXTRAGI MEC.A ARB.CU DIAM.>1OCM,CU.BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE' CU INV.COR.,'.' DIAM.TULP.21-25C-FARAUTILAJ

 • 113 'TSH23A1 -BUC. 1.000 2.35 EXTRAG.MAH.DE BUXUS FORME CU'.BALOT DE 11.57 PAM.LA.RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE 0.00

PINA LA .50CM 0 ..00

 • 114 TSH23B1         BUC.           1.000

  4.70

  31.99

  0.00

  0.00


EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE PAM.LA RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE PESTE 50CM

 • 115 TSH24A1         BUC.

PLANTARI ARBUȘTI FARA BALOT


 • 116 TSH24B1         BUC.

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUȘTI

GHIMPI,FARA BALOT


1.000

0.17

6.41

0.00

0.00

0

1.000

0.17

0

cu

9.24

0.00

0.00


 • 117 TSH24C1         BUC.

PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI BALOT


1.000

0.69

0

FARA

14.04

0.00

0.00


 • 118 TSH25A1         BUC.           1.000

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME *

119 TSH25B1 ■     BUC.           1.000

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU DIAM.<10CM


62.77


122.14


0.00


0.00


62


 • 120  TSH25C1 [ 1] BUC. 1.000 75.36 TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE 133.89 MEC.LA ARBORI FOIOSI SI RASIN.CU DIAM.DE 0.00 11-15CM-FARA UTILAJ 0.00

 • 121  TSH25D1 [ 1] BUC. 1.000 75.36 TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE 161.27 MEC.LA ARBORI FOIOSI SI RASIN.CU DIAM.DE 0.00 16-20CM- FARA UTILAJ 0.00

 • 122 ■ TSH25E1 [' 1] BUC. 1.000 75.36 TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE 195.76 MEC.LA ARBORI FOIOSI SI RASIN.CU DIAM.DE 0.00

  720.00


332.21


99

260.55

,0.00

.35

11.57

0.00

.70

31.99

0.00

.17

6.41

0.00

.17

9.24

0.00

■ 69

14.04

0.00

'.00

26.32

0.00


0.00

416.54

0.00

13.93'--

0.00

36.69

0.00

6.58

0.00

9.41

0.00

14.73

0.00

26.32


77

122.14

0.00

0.00

.36

133.89

0.00

0.00

>. 36

161.27

0.00

0.00

5.36

195.76

0.00


184.91


236.63123 -..TSH26A1 ■ PLANTARI PENTRU GARD PE UN RIND

VIU ARBUȘTI

1.000

FOIOSI,

0.00

10.13

0.00

0.0.0

124 .TSH26B1      . .

'•M

1.000

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI"

FOIOSI.

17.07

PE DOUA RINDURI

0.00

0.00

125 TSH26C1     ?.C.

1.000

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

7.62

CONIFERI,PE UN RIND

0.00

0.00

12b TSH26D1

M

1.000

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

12.16

CONIFERI,PE DOUA RINDURI

0.00

0.00.

127 TSH26E1

M

1.000

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU BUXUS PE

UN

5.07

RIND

0.00

0.00

128 TSH26F1

M

1.000

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU BUXUS PE

UNDOUA

10.03

RINDURI

0.00

0.00

129 TSH27A1     [ 1]

M.C.

1.000

0.00

UDATUL PLANTAȚIILOR '

OU FURTUNUL

15.20

0.00

0.00

130 TSH27B1     [ 3]

M.C.

1.000

0.00

UDATUL PLANTAȚIILOR '

OU GALEATA

76.00

0.00

0.00

131 TSH28A1

BUC.

1.000

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE PUIETI DE ARBORI,PINA

9.97

LA 7M ÎNĂLȚIME

O.OC

0.00

132 TSH28B1

BUC.

1.000

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE PUIETI DE ARBORI,

13.85

PESTE 7M ÎNĂLȚIME

0.00

0.00

133 TSH28C1

BUC.

1.000

0.00

TĂIERI DE CORECȚIE TRANDAFIRI

1.19

10.13

0.00

0.00

17.07.

0.00

0.00

7.62

0.00

0.00

12.16

0.00

0.00

5.07

0.00

0.00

10.03

0.00

0.00

15.20

0.00

0.00

76.00

0.00

0.00

9.97

0.00

0.00

13.85

0.00

0.00


10.13/.;


17.07/. '


7.62


12.16


5.07


10.03


15.20


76.00


9.97


13.85


1.190.00

0.00.

134 TSH29A1

,-MP. .

1.000

■0.00

0.

TUNDERE. GARD VIU CU

I NALT I MEA\

■PINA LA 1,

0.52

20 M.

0.00

0.00

135 •' TSH29B1

MP.

1.000

0.00

0.

TUNDERE GARD VIU CU

INALTIMEA■

PESTE 1,20

0.85

M.

0.00

0.00

136 TSH29C1

MP.

1.000

0.00

0.

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS

2.55

0.00

0.00

137 TSH29D1

MP.

1.000

0.00

0

TUNDERE IN FORME A

ESENȚELOR CU FRUNZE

1.02

PERSIST. '

0.00

0.00

138 TSH30A1

100 BUC.

1.000

2.10

2

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE CU

ÎNĂLȚIME

44.96

PINA LA 15 CM.IN TEREN

0.00

0.00

139 TSH30B1

100 BUC.

1.000

2.10

2

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE CU

ÎNĂLȚIME

70.64

PESTE 15 CM.IN TEREN

0.00

0.00

140 TSH30C1

100 BUC.

1.000

0.00

0

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE IN

JARDINIERE

68.42

SI VASE DECORATIVE

0.00

0.00

141 TSH30D1

100 BUC.

1.000

143.91

143

PLANTARI DE PLANTE

FLORALE PERENE CU

699.31

BALOT,IN TEREN

0.00

0.00

142 TSH31A1

100 BUC.

1.000

0.00

0

COMBATEREA BOLILOR

SI DĂUNĂTORILOR

IN

301.01

PLANTAȚII,EXECUTATA

MANUAL PRIN

STROPIRE

0.00

0.00

143 TSH31B1

::'100 BUC.

1.000

0.00

0

COMBATEREA BOLILOR

SI DĂUNĂTORILOR

IN

320.75

PLANTATII,EXECUTATA

MANUAL PRIN

PRAFUIRE

0.00

0.00

00

0.52.

0.00

0.00

00

0.85

0.00

0.00

00

2.55

0.00

0.00

00

1.02

0.00

0.00

10

44.96

0.00

0.00

10

70.64

0.00

0.00

00

68.42

0.00

0.00

91

699.31

0.00

0.00


1.19


0.52


0.85


2.55


1.02


47.05


72.74


68.42


843.22


00

301.01

0.00

0.00

00

320.75

0.00


301.010.00


0.00


320.75


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE : ADAUGA .* COTA'. DE. CONTRIBUȚIE :ASIGURATORIE<.PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE ..'-« 32,38%, COTA DE, PROFIT;.i5S :ST..COTA ,DE\T.V;A. IN CADRUL ' ACESTOR TARIFE .MANOPERA ; DIRECTA' ESTE DE .1.7,78 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE 5"ARA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE . IN . DEVIZE) , SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA ' SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.


SEF SERVICIU SPATII VERZI CONSTANTIN IORGA

Formularul F3


Obiectivul:  0401.;-45000000

Obiectul:    0001  45000000


TARIFE SGU 2019

Anexa 1D


SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta'388204 TARIFE PENTRU DOBORÂRI SI TĂIERI DE CORECȚIE

Categoria de -lucrări:' ' 0008

Preturile sunt exprimate-in RON’“

Nr.

Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt

.         sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0

1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001 TSG08A1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI RASINOASE DIAM.20-30

002 TSG08D1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE TARI,DN.20-30

003 TSG08G1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE MOI,DN.20-30

004 TSG08B1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI RASINOASE DIAM.31-50

005 TSG08E1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI FOIOASE TARI,DN.31-50


1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENT.

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENȚA

0.00

1.000

MECAN.SI

ESENT.

0.00


006 ' TSG08H1        •'BUC.           1.000

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI


0.00

51.02


0.00

29.02

1.37

0.00

19.88

0.90

0.00

16.06

0.

84

0.00

72.97

1.

37

0.00

61.13

2 .

18

0.00

51.02


0.00         30.39


0.00          20.78


0.00


0.00


0.00TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA

1.85

0.0.0.


FOIOASE-MOI,DN.31-50

007 OT-SG08C1      _■  . BUC.

1.000

0.00

MEGAN.SI ;

160.49

ESENȚA

2.81

0.0.0.


DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU TRANSP-.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI RASIMOASE-DIAM.> 50C     .■

008 -TSG08F1 .

- A. BUC.

■1.000,

. . 0.00

DOBORIRE ARBORI '

OU FIERĂSTRĂU

MEGAN.SI

135.45

TRANSP!MANUAL IN

DEPOZ.ARBORI

ESENT. -. , ■

• 4.25

FOIOASE - TARI,DN.

>-50C .

■. 0.00

009 TSG08I1

BUC .

1.000

0.00

DOBORIRE ARBORI

CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

83.28

TRANSP.MANUAL IN

DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

2.43

FOIOASE MOI,DN.>

50C

0.00

010 TSH1A123

BUC.

1.000

0.00

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI

CU

8.18

DIAMETRUL < 30CM

, COTA DE TAIERE <3M, <5

2.77

CRENGI

0.00

011 TSH1A124

BUC.

1.000

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI

cu

12.98

DIAMETRUL < 30CM,

COTA DE TAIERE <3M, 6-

4.40

10 CRENGI

0.00

012 TSH1A125

BUC.

1.000

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI

cu

23.11

DIAMETRUL < 30CM,

COTA DE TAIERE <3M, 11

7.84

-20 CRENGI

0.00

013 TSH1A126

BUC.

1.000

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

10.32

DIAMETRUL < 30CM,

COTA DE

TAIERE >3M,< 5

3.50

CRENGI

0.00

014 TSH1A127

BUC.

1.000

0.00

TAIERE DE CORECȚIE

LA ARBORI CU

16.71

DIAMETRUL < 30CM,

COTA DE

TAIERE >3M,< 6

5.67

-10 CRENGI

0.00

015 TSH1A128 BUC. 1.000 0.00 TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU 33.43 DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M, < 11.34 11-20 CRENGI 0.00

016 TSH1A129


BUC.


1.000


0.00


1.85

0.00

0.00

160.49

2.81

0.00

0.00

135.45

4.25

• -•0.00

0.00

83.28

2.43

0.00

0.00

8.18

2.77

0.00

0.00

12.98

4.40

0.00

0.00

23.11

7.84

0.00

0.00

10.32

3.50

0.00

0.00

16.71

5.67

0.00

0.00

33.43

11.34

0.00


52.87


163.30


139.70;,


65.71


10.95


17.38


30.95


10.82


22.38


44.77TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE.TAIERE <3M,<C

5 CRENGI

017 .TSB1A130'          BUC.-          ' 1.0'00

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU -

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE.TAIERE <3M,<

6-10' CRENGI


018 TSH1A131 "   [ li.' BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM,

11-20 CRENGI


■ 1.000


COTA DE TAIERE


<3M,


019 TSH1A132

TAIERE DE CORECȚIE

DIAMETRUL 30-60 CM. 5 CRENGI


BUC.

LA ARBORI CU

COTA DE TAIERE


1.000


>3M, <


0.00

18.14

6.15

0.00


020 TSH1A133

TAIERE DE CORECȚIE

DIAMETRUL 30-60 CM, -10 CRENGI


BUC.

LA ARBORI. CU

COTA DE TAIERE


1.000


>3M, 6


0.00

27.02

9.16

0.00


021 TSH1A134         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE 11-20 CRENGI


1.000


>3M


0.00

50.67

17.18

0.00


022 TSH1A135         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE CRENGI


1.000


<3M,<5


0.00

20.98

7.11

0.00


023 TSH1A136         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE -10 CRENGI


1.000


<3M,< 6


0.00

33.07

11.22

0.00


024 TSH1A137         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE 11-20 CRENGI


1.000


<3M, <


0.00

64.18

21.77

0.00


025 TSH1A138


M.C.


1.000


ADUNAT MANUAL CRENGI TAIATE


0.00

31.48

0.00

0.00


026 TSH1A139         M.C.

INCARCAT MANUAL CRENGI IN AUTO


13.44


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


11.03

3.74

0.00

 • 18.14 '

6.15

0.00

36.81

12.48

0.00

 • 18.14

 • 6.15

0.00

27.02

 • 9.16

0.00

50.67

17.18

0.00

20.98

7.11

0.00

33.07

11.22

0.00

64.18

21.77

0.00

31.48

0.00

0.00


14.77


24.29


49.29


24.29


36.18


67.85


28.09


44.29


0.00


0.00


13.44027 TSH1A140         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI. CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE putin.de 5. crengi    . ..

1.000

>3M,mai.

0.00

24.19

8.21

0.00

0.00

24.19

8.21

0.00

32.40

028 TSH1A1-41         . BUC

■ -1.000.

0.00

0.00

■TAIERE- DE CORECȚIE LA ARBORI. CU

37.34

37.34

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE

>3M,

12.66

12.66

INTRE. 6-10 CRENGI     . 1

0.00

0.00

50.00

029 TSH1A141   ' i ÎJ'BUC.

. 1.000

0.00

0.00

TAIERE'DE CORECȚIE LA ARBORI.CU

75-, 03

.75.03

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE

>3M,

25.48

25.48

INTRE 11-20 CRENGI

0.00

0.00

100.51

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA) , RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE) , SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. < GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL. PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT 'SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL' DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.
c

Formularul F3

IC ■’ ’■

Obiectivul

:   0401

45000000

TARIFE SGU 2019

Obiectul:

0001

45000000

SERVICIUL SPATII VERZI

Lista cu

cantitățile

de lucrări'

Deviz oferta 388205 TARIF CONSTATARE


Anexa IC


Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate'- in ROM

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

... ..

0             1                   2                3

4

5

6

7

8

9

001 NMB019911        ORA           1.000

0.00

0.00

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

17.78

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE, APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE) , SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE. GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA PRESTATOR. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C.. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND IMPOZITUL/. TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNEA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI PENTRU ANII URMĂTORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU LOCAL NU SE MAI MODIFICA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE SI PROFIT.DIRECTOR ECONOMIC


ADELA IACOB


SEF SERVICIU SPATII VERZI CONSTANTIN IORGA
SERVICIUL TEHNIANEXA 2 IcJuw/w?

Pag. 1-70


Anexa 2A - Lucrări de săpătură, sprijiniri, umpluturi, manipulări..............pag. 1-6

Anexa 2B - Lucrări de betonare, armatura, izolații...............................pag. 7-13

Anexa 2C - Cofraje, zidarii, pardoseli interioare si exterioare.......................pag. 14-17

Anexa 2D - Lucrări de dulgherie si invelitori..........................'.v>,.........pag.18-21

Anexa 2E - Lucrări executate in atelier.............................................pag.22-38

Anexa 2F - Lucrări de vopsitbrie....................................................pag. 3 9-40

Anexa 2G - Calculul pentru aplicarea normelor de munca din atelier pe

teren......................................................................................pag. 41-42

Anexa 2H - Lucrări executate pe teren..............................................pag.43-57

Anexa 21 - Asistenta tehnica scena mare si scena mica/ora.....................pag.58

Anexa 2J - Asistenta tehnica sunet si lumini/ora..................................pag.59

Anexa 2K - Transport personal asistenta tehnica scena...........................pag.60

Anexa 2L - Transport personal asistenta tehnica-serviciul tehnic...............pag.61

Anexa 2M - Montat si demontat element sunet/eveniment........................pag.62

Anexa 2N - Montat si demontat element lumini/eveniment......................pag.63

Anexa 20 -Scena mare- montat si demontat/eveniment..........................pag.64

Anexa 2P - Scena mica-montat si demontat/eveniment...........................pag.65

Anexa 2Q - Lucrări necuprinse in HCL 104/24.04.2017..................................pag.66-75

Formularul F3


Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU-2019

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta+396201 .LUCARI-DE SĂPĂTURĂ, SPRIJINIRI, UMPLUTURA SI MANIPULĂRI


Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr crt.        sau

Subcapitol(norma Denumire

UM

comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ

(col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

001 RCSA01A#

M.C.

1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT

IN SPATII

LIMITATE

108.27

108.27

SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME LA

0.00

0.00

ȘANȚURI, CANALE, FUNDAȚII GARDURI,

0.00

0.00

108.27

FUNDAȚII BĂNCI, ETC

002 RPCA07A1

M.C.

1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ IN SPATII

ÎNGUSTE in

CONDIȚII

138.86

138.86

GRELE (TUNELE) IN PORTI.LIMIT

.CU SPRIJ.,

0.00

0.00

SUB IM LAT.AD.0-1

0.00

0.00

138.86

SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


RPCA07B1


003

SAPAT.IN SPATII ÎNGUSTE IN CONDIȚII GRELE (TUNELE)IN PORȚIUNI LIMIT.CU SPRIJ.PESTE 1M.LAT.AD.1,5

** SPORURI * MAT.: -100.0% MAN.:


M.C.


004 RPCA02A1         M.C.

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.SI POZIȚII GRELE0.00

183.50

0.00

0.00


0.00

152.91

0.00

0.0C


005 RPCA02B1       ,                  1.000

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA' SUBZIDIRI                  126.24

EXECUTATE IN CONDIȚII SI POZIȚII UȘOARE

a| ..               ;■ .■■■.. .

.** SPORURI.** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

006 RPCA04A1         MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII;;.SUB 1,00 M LĂȚIME UȘOARE CU

INTERSPATII. > 20 CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.:

007 RPCA04B1          MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZ.ALE MAL.SAP.IN SPATII <

1,00 LAT.GRELE CU INTERSPATIILE INTRE

DULAPI 5-20CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    U.0%UTI.:

008 RPCA05A1          MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME UȘOARE *

O.OC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

009 RPCA05B1          MP.            1.000

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

O.OC ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.:

010 RPCA06A1         M.C.           1.000

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI

ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI

BĂTUTĂ CU MAIUL DE MINA * ..

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

011 TRB01A11        TONA

O.OC

12.2'

0.01

O.OC


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

012 TRB01A12        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 2OM


0.01


14.o:


o.oc


o.oc

013 TRB01A13

TONA

1.000

0.0c

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU

ROABA PE

15.7!

PNEURI INC AȘEZARE

DESC AȘEZARE GRUPA 1-

0.0

3 DISTANTA 30M

0.0i


0.00

126.24

)

). 2

.0%

0.00

)

0.00

1

4.23

)

0.00

).

0%

;

0.00

î

10.49

)

0.00

)

.0%


0.00        126.24


0.00           4.23


0.00          10.49


)

0.00

3

7.29

)

0.00

) .0%


0.00            7.29


3

0.00

3

15.29

)

0.00

3

.0%

3

0.00

>

14.22

0.00

3

.0%

3

0.00

7

12.27

3

0.00

3

3

0.00

1

14.01

3

0.00

3


0.00           15.29


0.00           14.22


0.00


12.27


0.00


3

0.00

5

15.75

0

0.00

0


0.00014 TRB01A14        TONA

TRANSPORTUL- MATERIALELOR.CU. ROABA PE PNEURI..INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-L 3 DISTANTA- 40M          -  '  ;

015 TRB01A15      - .ȘTONA ■

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU: ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 5OM

016 TRB01A16        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE "

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1--

3 DISTANTA 60M

017 TRB01A17        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 7OM

018 TRB01A18        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 8OM

019 TRB01A19        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M

020 TRB04A1         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE '

021 TRB04B1         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE

022 TRB04A2         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE

00

50

00

00.

0.00

17.50

0.00

0.00

17:.'5D. H

00

0.00

24

19.24

00

0,00

00

0.00

19.24 ." '■■ ■ ■''

00

0.00

93

20.98

00

O.CO

00

0.00

20.98

00

0.00

72

22.72

00

0 00

00

0.00

22.72

00

47

00

00

0.00

24.47

0.00

0.00

24.47

00

0.00

20

26.20

00

0.00

00

0.00

26.20

00

0.00

24

9.24

00

0.00

00

0.00

9.24

00

0.00

21

6.21

00

0.00

00

0.00

6.21

00

0.00

49

18.49

00

0.00

00

0.00

00

0.00

73

27.73

00

0.00

00

0.00024 TRB04A4         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. -3M ORIZȚSAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA A LOPATARE ■

025 TRB04B2        ' TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU'-LOPATA (MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA' '.ADERENTA 2 LOPATARE

026 ) TRB04B3         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU' LOPATA (MAX 3M -ORIZ)) SAU 2K VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 3 LOPATARE

027 TRB05A11        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

028 TRB05A12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

029 TRB05A13        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 30M

030 TRB05A14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M

031 TRB05A15        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN'PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

032 TRB05A16        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 60M

0.00


0.00


0.00


0.00


O . 00


36.98

0.00

0.00           36.98.

12.45

0.00

0.00

18.67

0.00

0.00

17.78

0.00

0.00

25.43

0.00

0.00

0.00


33.07

O 00

0.00           33.07

0.00


40.72

0.00

0.00           40.72

0.00


48.36


0.00


0.00


0.00


56.01

0.00


0.00


0.00


63.66


0.00


O . 00034 TRB05A18        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN,PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE’ SUB.25 KG . ’

DISTANTA 8OM

035 TRB05A19     .'TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR'PRIN'PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB25 KG .

DISTANTA.9OM

036 TRB05A21 ... : TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN. PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE'SUB 25 KG DISTANTA 10M

037 TRB05A22        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

038 TRB05A23      ■■ TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M

039 TRI1AA01C1      TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

040 TRI1AC13E1      TONA

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG

041 TRI1AC12D2      TONA

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNC. AUTO-RAMPA,TEREN CTG

042 TRI1AA01F1      TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO

0.00

71.30

0.00

0.00

0.00

78.95

0.00

0.00

0.00

■23.11

0.00

0.00

0.00

33.24

0.00

0.00

0.00

43.39

0.00

0.00

0.00

6.21

0.00

0.00

0.00

6.21

0.00

0.00


0.00

5.33

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

12.62

0.00


0.00


0.00


0.00


71.30


78.95.


23.11


33.24


43.39


6.21


6.21044 TRB05B12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN. DIRECT:. MATERIALE COMODE PESTE DISTANTA 20M

1.000

PURTAT

2 5 KG

0.00

17.78.

0.00

0.00

0.00

17 ..78

. 0.00

0.00

045 .TRB05B13      . TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN?

PURTAT

22.94

22,. 94

DIRECT'.MATERIALE COMODE PESTE

25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 30M           ' . ■

0.00

0.00

046 'TRB05B14 ,    . TONA

i .000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

28.10

28.10

DIRECT1MATERIALE COMODE PESTE

25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 4CM

0.00

0.00

047 TRB05B21        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

21.34

21.34

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG '

0.00

0.00

DISTANTA 10M

0.00

0.00

048 TRB05B22        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

29.15

29.15

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 2OM

0.00

0.00

049 TRB05B23        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

36.98

36.98

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 30M

0.00

0.00


22.94


28.10


21.34


29.15


36.98


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DUMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

Formularul F3


Obiectivul:  0401  45000000

TARIFE SGU 2019

SERVICIUL•TEHNIC


Obiectul:    0002  45000000

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz'oferta .396202 LUCRĂRI DE BETONARE, ARMATURI SI IZOLAȚII

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Ni

. Capitol de lucr

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

CI

t.          sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col. 4a)-

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0

1

2                3

4

5

6

7

8

9

001 RPCB06A1         M.C.           1.000

BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN

FUNDAȚII CU TALPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD. SLAB SOLICIT.LA CLĂDIRI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

002 RPCB06B1         M.C.

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN BUIANDRUGI

CENTURI CORNIȘE IZOLATE *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

003 RPCB06C1         M.C.

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN PEREȚI

DESPĂRȚITORI PARAPETE PE SCĂRI BALCOANE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

004 RPCB19A1         M.C.

BETON SIMPLU B100 TURNAT IN COFRAJE PTR POSTAMENTE FUNDAȚII CONTINUI SAU IZOLATE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%


0.00

112.90

0.00

0.00

0.00

112.90

UTI.

: 0.0%

UTI .

0.00

187.48

0.00

0.00

: 0.0%

0.00

187.48

UTI.

0.00

209.91

0.00

0.00

: 0.0%

0.00

209.91

UTI ,

0.00

197.57

0.00

0.00

: 0.0%

0.00

197.57


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


187.48005 RPCB23A1         MP.

SPI.TUIREA SUPRAFEȚELOR DE BETON IN

VEDEREA 'ADERĂRII UNUI BETON NOU

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

006 RCSD01D#     -..■'■KG

MONTARE'ARMATURI DIN OB 37■CONFECȚIONATE

IN ATELIER

007 RPCD02A1        A-KG

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.OB 38 CU DIST.

DIN MORTAR CIMENT

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

008 RPCD02A3         KG            1.00U

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST.

DIN MORTAR CIMENT *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

009 RPCD05A1         KG            1.000

ÎNDREPTAREA LA BANC A OTELULUI BETON

RECUPERAT DIN DESF.PINA LA D=8 MM

INCLUSIV *

010 RPCD06A1         BUC.           1.000

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 PINA LA D=20MM

INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

011 RPCD06B1         BUC.           1.000

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 DE LA D=22 LA D= 30MM INCLUSIV *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

012 RPCD06C1         BUC.           1.000

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 PESTE D=30MM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

0.00


28.45


0.00


0.00           28.45

0.00

1.42

0.00

0.00

1.73

0.00

0.00

1.04

0.00

0.00

0.37

0.00

0.00

5.16

0.00

0.00

9.60

0,00

0.00

14.22

0.00

0.00

3.91


0.00

1.42

0.00

1.73

0.00

1.04

0.00

0.37

0.00

5.16014 RPCD07B1 BUC. 1.000 0.0( INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU,SUD. 4.44 ELECTR.'A ARM.DIN OT . BET . DE ' LA D—16 MM LA: 0.0( D=25' MM. INCLUSIV * 0.0C . ** SPORURI ** MAT.: -100.0%'MAN.: 0.0% UTI.: 0.

015 RPCD07C1 f.C-BUC. 1.000 0.0( INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CD SUD. 8.3( ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.PESTE D=25 MM * 0.0(

0.0(

** SPORURI ** MAT.: -100.0%-MAN.: 0.0% UTI.: 0

016 RPCD09A1 ■■'•KG ,' •” 1.000 0.0( CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURA LA 6.2: ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE 0.0( CONSOLIDEAZĂ 0.0(

** SPORURI “ MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0

017 RPCE13A1          MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE

SAU BALC.CU M.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE

SUP.DE BET.SAU ZI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

018 RPCE13B1          MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE

SAU BALC.CU M.CIM.GR.3,5-4CM.ARM.CU

SIRMA APLIC. LA SCAF                                    0 . Ol

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

019 RPCE13C1          MP.            1.000

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE

SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL.

ARM. DE OTEL D=6M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

020 RPCE14A1         MP.            1.000

STRAT DE PROT A HIDROIZ DE 10MM GR EXEC

CU MORTAR DE CIM SI SUSPENSIE DE BIT LA

REP TERASE,BALCO

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

021 RPCE30A1

MP.

1.000

0.0

PRELATA PENTRU

PROTEJAREA TERASEI

PE

1.7

TIMP PLOIOS PE

DURATA REFACERII

0.0

0.0

** SPORURI **

MAT. : -100.0% MAN. :

:      0.0% UTI.:

0

0.00


4.44

0.00

:                                0.00             4.44

0.00

8.36

0.00

0.00            8.36

0.00

6.21

0.00

0.00 6.21

0.00

10.33

0.00

0.00

0.00

24.19

0.00

0.00

0.00

15.83

0.00

0.00

0.00

9.60

0.00

0.00

O 000.00

1.78

022 RPCE31A1 [ 1] MP.

UMPLEREA FANATNILOR CU APA, - 0,1 MC APA/

MP ■

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

023 RPCE32A1 [ 1] M :

CURATAREA CHITULUI SAU MATERIALULI DE

ADOS- LA DIVERSE LUCRĂRI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.

024 RPCE33A1 I 1! M

REFACEREA ROSTURILOR CU CHIT SAU ALTE

MATERIALE DE ADAOS

■ ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.

025 RCSB28F%%        M.C.

DEMOLARE BETOANE VECHI, MIJLOACE

MECANICE, BETON SIMPLU- UTILAJ 0,29 ORE

026 RCSB18A#         M.C.

DEMOLAT BET.VECHI-CIOPLIRE/SPITUIE BET.

PE ADANC.MAX 5CM, PT.NIVELARE INCLUSIV CURATAT- MANUAL

027 RCSB18C#         M.C.

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI

SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, CU MIJL MEC-UTILAJUL 0,4 ORE/MC

028 RCSB18B#         M.C.

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, MANUAL

029 RCSD04C%         KG

CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURI OB-37 , FASONATE PE ȘANTIER

030 RCSD05A#         KG

RAMFORSARE ARMATURI DUPĂ SPARGEREI SI DEMOLĂRI EXECUTATE IN ȘANTIER SAU LA FATA LOCULUI

0.00

0.46.. .

O .00

0.00

4.08

0.00

0.00

11.57

0.00

*

0.00

66.86

0.00

0.00

90.32

0.00


0.00            0.46


0.00            4.08


0.00

314.71

0.00

0.00

629.41

O . 00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00


0.00

11.57

0.00

66.86

0.00

90.32

0.00

314.71

0.00

629.41


106.69PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA.. IN OPERA; PREPARAREA BETONULUI CU-BETONIERA CU CĂDERE.'LIBERA, INCARCAREA AGREGATELOR SE FACE CU MIJLOACE MANUALE, CAPACITATEA BETONIEREI 300-350L


0.0

19.5

0.0

0.0


0.00


19..5 6.0.00


19.56


033 CB23A :M 1.000 PROTEJAREA BETONULUI TURNAT-’ TREPTE- CU. SCÂNDURA


0.(

3.!

0.1

0.1
3.56


0.00


0.00


3.56


034 CB26A           ■■‘M.C.          ’ 1.000

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR

REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI

STIVUIREA ACESTORA- SCÂNDURA


C.O

6.7

0.0

0.0


0.00


6.75


035 CB26B           1 M.C.           1.000

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI STIVUIREA ACESTORA- PANOURI-


0.0

5.7

0.0

0.0


0.00


5.70


036 CB27A             100 M.         1.000

SORTAREA SI STIVUIREA ELEMENTELOR DE

SUSȚINERE DIN BILE, MANELE, RIGLE, POPI, SPRAITURI


0.0

7.1

0.0

0.0


0.00


7.11


037 RPCS04A1         BUC.

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU BITUM 50X50X8

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


1.000

B150 FARA

MASTIC DE


0.0%


UTI. :


0.0

8.3

0.0

0.0

0


0.00


0.00


8.37


038 RPCS04B1         BUC.

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU BITUM 10.0X100X10

** SPORURI ** MAT.:


1.000

B150 FARA

MASTIC DE


-100.0% MAN.:


0.0%


039 RPCS11A1

REPARAREA BORDURILOR

DESFACEREA FUNDAȚIEI


M             1.000

LA TROTUARE ALEI CU


** SPORURI ** MAT.:


-100.0% MAN.:


0.0%


040 RPCS11B1

REPARAREA BORDURILOR

FARA DESFACEREA FUNDAȚIEI


M             1.000

LA TROTUARE,ALEI


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.


0.0%


UTI


0 .

38 .

0.

0.


.0%


0.00


0.00           38.23


0.

11.

0.

0 .
0.00

11.37


0.00

9.24


0.00


0.00041 RPCT09A1         M.C.          1.000

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE.CU:DOZAJ SUB

150 KG. CIM-.LA MC             ■

042 RPCE15F1 [ 1] MP.            1.000

ASTERNERE NISIP IN STRAT DE.3CM, PENTRU

LUCRĂRI ■DE PAVAJE

0.

.** SPORURI “ MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

043 . . CA01A1 [, 9] -M.C.             1.000

ASTERNERE BALAST STABILIZAT

0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.: "044 ' DA06B1 M.C. 1.000 0. STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC 6. REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI 4. ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

045 DA06A1 M.C. 1.000 0. STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT 20. REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 4. ASTERNERE MANUAL 0 .

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

046 DA06A2 M.C. 1.000 0. STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT 20. REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP 4. CU ASTERNERE MANUA 0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

047 DA11A1 M.C. 1.000 0. STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU 31. ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI 6. INNOROIRE 0.

*■* SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

048 DE09A1 M 1.000 0. BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND 14. DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDAȚIE 0. BETON 35 X 15 CM 0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

049 DE09C1 M 1.000 0. BORDURI DE PIATPA PT TROTUARE AVIND 10. DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDAȚIE BETON 30 0. X 15 CM 0.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.00


0.00


157 -.41

0.00

0.00           157.41 :'7

9.71

0.00

0.00             9.-71

0.00


56.54

0.00

0.00          56.54

0.00


6.55

2 91

0.00           11.48

0.00


20.52

2.91

0.00           25.45

0.00


20.52

2.91

0.00           25.45

0.00


31.95

3.72


0.00


0.00


14.03

0.00


0.00


0.00


10.67


0.00050   DE09B.1          M

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE'.AVINC

DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDAȚI

NISIP 35 X20 CM

. ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

1.000

1.

E DE

0.00

11.60

0.00

0.00

: 0.0%

0.00

'11.60

0.00

0.00

11.60

0.0%

UTI. :

051 : DE10A1          . M'           '

1.000

0.00

0.00

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON -PT

10.50

10.50

TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDAȚIE DIN

BETON

0.00

0.00

30 X 15 CM

0.00-

0.00

10.50

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. 1

0.0%

052   DE10B1         M

1.000

0.00

0.00

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

9.68

9.68

TROTUARE 20 X 25CM PE FUNDAȚIE DIN

NISIP

0.00

0.00

30 X 20 CM

0.00

0.00

9.68

** SPORURI ’* MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

: 0.0%

053   DE11A1         M

1.000

0.00

0.00

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

5.40

5.40

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

0.00

FUND BETON 10 X 20 C

0.00

0.00

5.40

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

: 0.0%

054   DE11B1         M

1.000

0.00

0.00

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

4.63

4.63

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

0.00

FUND NISIP 10 X 20 C

0.00

0.00

4.63

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI.

: 0.0%

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U-. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).                ,

Formularul F3


Obiectivul:: 0401  45000000 TARIFE SGU 2019.

Obiectul:    0002  45000000 ' SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz , oferta 396203: COFRAJE , ZIDARII, PARDOSELI INT SI EXTERIOARE

Categoria de lucrări;■0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr,

Capitol de lucr

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt

sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0

1

2                3

4

5

6

7

8

9

001 RPCC01A1         MP.            1.000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ

DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN. :    0.0%


0.00

23.83

0.00

0.00

0.00

23.83

UTI. :

: 0.0%


0.00


0.00


23.83


002 RPCC02A1         MP.            1.000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ DE 8 MM LA BET.IN ELEV.INCL.

SPRIJ.IN ZID DREPTE <

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

003. RPCC02B1          MP.            1.000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN

PLACAJ DE 8MM LA BET.IN ELEV.IN ZIDURI CURBE < 3M ÎNĂLȚIME *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

004 RPCC03A1         MP.            1.000

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN

PLACAJ DE 8 MMPT.BET.ARM.IN PLACI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%


0.00

20.88

0.00

0.00

0.00

20.88

UTI. :

: 0.0%

UTI. :

0,00

29.69

0.00

0.00

: 0.0%

0.00

29.69

UTI.

0.00

11.57

0.00

0.00

: 0.0%

0.00

11.57


0.00


0.00


20.88


0.00


0.00


0.00


0.00


005 RPCC03B1         MP.            1.000

COFRAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE

DIN PLACAJ DE 8MM PT.BETON ARMAT IN

GRINZI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%


0.00

21.86


0.00


0.00006 RPCC03C1

COFRAJE.MIXTE DIN

DIN PLACAJ DE 8MM

STIL'PI' *  ■"

, ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


MP.            1.000

PANOURI REFOLOSIBILE

PT.BETON ARMAT IN


0.0%


0.0'

23.6

0.0'

0.0

. 0


0.00


23.65


007 RPCC06A1 .        MP..            1.000

COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT. RETURNARI BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME ‘


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


008 RPCF05A1 [ LKM.C'.,- ■

PRELUCRAREA PAVELELOR ABNORME


1.000


** SPORURI * MAT.: -100.0% MAN.:


009 RPCF07A1 [ 1] M

REPARAREA CRĂPĂTURILOR DIN PIATRA-

ABNORM


1.000

PAVAJ


** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI


010 RPCG02A1

ZID.DE CARAM.AȘEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI DE GOLURI DN CARAM.PLINA PREȘ.DE 240X115X63 MM CU M50

“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


MP.


1.000


0.0%


UTI


031 RPCG02B1         M.C.

ZID.DE CARAM.PLINA PT.UMPLERI

DIN


CĂRĂMIDĂ VECHE 280X140X70


1.000

DE GOLURI

CU M50


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


012

ZID

GROS =SAU>DE12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU M 10Z

■t *


RPCG03A1         M.C.           1.000

DE CARAM PT UMPLERI DE GOLURI CU


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :


RPCG04A1         M.C.           1.000

DE CARAM LA UMPLERI DE GOLURI CU


013

ZID

GROS =SAU> DE12,5CM DIN CARAM 240X115X88 CU M 10Z

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :
0.00'         23.65:163.580.00


0.00           36.81


0.00           22.04


0.00           37.69


0.00           21.31


0.00           21.31


0.00


0.00


0.00015 RPCG23B1         .BUC.           1.000

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR. .

MAX.'28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.

IN GR.DE 14-28CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0%

0.00

0.00

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

UTI. ;

: 0.0%


0.00


12.80


016 RPCG23C1        .BUC.           1.000

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ,CU SUPR.

MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID.

IN GR.DE .PESTE 28CM

“ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

0.00

0.00

19.41

19.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%


19.41


017 RPCG25A1         M.C.

ZID DIN BLOCURI MICI DE BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

018 PRG04A       [ 1] MP.

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME... GROSIMEA LOR 2 -4 CM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.00

110.61

0.00

0.00

0.00

110.61

% UTI .

: 0.0%

0.00

32.89

0.00

32.

89

i% UTI.

0.00

0.00

0.0%


0.00

0.00

110.61

0.00

0.00

32.89


019 PRG04B           MP.            1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA LOR 4

-6 CM

'** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

0.00

0.00

40.89

40.89

0.00

0.00

0.00

0.0%


0.00           40.89


020 PRG04C            MP..            1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU PLACI DE PAVELE ABNORME... GROSIMEA LOR PESTE 6 CM-15CM

** SPORURI ** MAT.:

021 PRSS03A

EXECUTAREA STRATULUI

DE 2 CM GROSIME

** SPORURI ** MAT.:


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE

32.38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA


UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM. FOILOR DE.-PARCUS..UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE.VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT? PE DOMENIUL' PUBLIC AFLAT?IN CONCESIUNEA -S .CS. G .U 2 PLOIEȘTI;- VA. FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR.

MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE’ EXECUTATEPE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE1IN FUNCȚIE DE.FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ȘTEFANESCU FLORINFormularul•F3


Obiectivul:. 0401  45000000..   .TARIFE SGU ' 2019- .

.Obiectul:    0002  45000000 SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări

Oeviz. oferta 396204 LUCRĂRI DE DULGHERIE SI INVELITORI


Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA crt.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire


PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)


MATERIAL

(col.3x col.4a)


MANOPERA (col.3x col.4b)


UTILAJ

(col.3x

col.4c)


TRANSPORT (col.3x col.4d)


TOTAL

(col.5+

6+7+8)


( RON )


( RON )


( RON )


( RON )


( RON )


Secțiunea tehnica

0 1 2


Secțiunea financiara

6                 7                 8


001

RPCH01A1

MP.

l.i

000

0.00

SARP.DIN LEMN RASI.

PE ZID.PT,

. INV.CART

7.26

SAU

TB CU 1-2 PANTE

DIN LEMN

ECARISAT

0.00

0.00

* *

SPORURI ** MAT.

: -100.0%

MAN. :

0.0% UTI.:

0.0%


0.00


7.26

0.00


0.00


7.26


002 RPCH10A1         MP.            1.000

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE

24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.

OBIȘNUITE *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:     0.0% UTI.:     0.0%


0.00


4.08

0.00


0.00


4.08


003 RPCH11A1         MP.            1.000

REP.LA AST.INV.DIN SCIND.DE RASIN.DE 24 MM PRIN INLOC.AST.CU


SCIND.BRUTE LA


CTII.OBIȘNUITE

** SPORURI **


MAT


-100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :


0.00

6.82

0.00

0.00

0.0%


0.00


6.82

0.00


0.00


004 RPCH11D1

REPARAȚII ASTEREALA LA DIVERSE OBIECTE DIN


[ 1]


MP.


1.000


LOCURILE DE JOACA


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :


0.00

9.71

0.00

0.00

0.0%


0.00


9.71

0.00


0.00


005

REPARAȚII LA ELEMENTE DE ȘARPANTA DETERIORATE LA DIVERSE OBIECTE DIN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


RPCH08B1


[ 1] MP.


1.000


LEMN


0.0%


UTI . :


8.32


0.00006 RPCH07A1 [ 4] BUC. 1.000 O.C CONFECȚIONAT RIGLE DE LEMN SI DIVERSE 17.C OBIECTE DE LEMN-AFERENTE LOCURILOR DE. O.C JOACA, PARCURILOR ETC DIMENSIUNI 2X0,07 O.C

.** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: C


007 RPCH09B1 [ 1] BUC.           1.000

MONTAT RIGLE SI DIVERSE CONFECȚII DIN LEMN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA SI PARCURILOR, DIMENSIUNI -2X0,07- MP

SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0%


O.C

8.7

O.C

0 . C

C


008 RPCH27A1 M.C. 1.000 SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN EXECUT.DIN LEMN DE RASINOASE ECARISAT *


* SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN


0.0%


O.C

464 . C

O.C

O.C c


009 RPCH38A1         MP.            1.000

SUSȚINERI DE ELEM.DE CONSTR.ORIZ.UȘOARE PT.ELEM.DE ACOP.CONST.DIN MANELE SCIND. RIGLE SI CUIE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


0.0


UTI


010 RPCH38B1         MP.            1.000

SUSȚINERI (SPRAITURI) DE ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE ORIZONTALE


SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN


0.0


UTI


O.C
13.f
O.C
O.C

(


011 RPCH45A1         M

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI


1.000


** SPORURI ** MAT.:


0.0%


O.C
39. C
O.C
O.C

(


012 RPCH46A1

REVIZUIREA ASTERELEI

CUIELOR


MP .

PRIN REFIXAREA


1.000


SPORURI ** MAT.:


-100.0% MAN.:


0.0%


UTI. :


O.C
2.C
O.C

0.1

(


013 RPCI02A1

REPARAȚII INVEL.EXIS.PRIN APLIC.1 STR. NOU CARTON BT.CA 300 BĂTUT CUIE PE AST. SUPRAP.LIPITE CU B

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:


MP.


1.000


UTI. :


0.00


17.07


0.00

0.00.           17.07::

0.00

464.06


0.00


0.00         464.06

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

13.87

0.00

0.00

0.00

39.99

0.00

0.00

0.00

2.84

0.00


0.00


0.00

7.68


0.00


0.00014 RPCI06C2         MP.            1.000

REPARAȚII INVEL.ȚIGLE.PROF.390X220MM, 405X230MM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU

ASTER.CARTON BIT.CA 40

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN. :    0.0% UTI

015 RPCI09B1        . M              1.000

REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN ȚIGLE

SOLZI DIN ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI

016 RPCI11C2         MP.            1.000

REPARAȚII INVEL. PLACI PLANE MICI DE AZBOC.ETERNIT LA ACOP.ASTER.PLACI AȘEZ. 1STRAT CARTON BIT.CA4

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI

017 RPCI13B2         MP.            1.000

REPARAȚII PĂZII PT.ÎNVELIT.CU ȚIGLE

SOLZI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI

018 RPCI14A1         MP.            1.000

INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET.

DUBLE CU FOI DE 0,4 GROS.FIXATA PE AST.

CU CITE DOUA COPCI *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI

019 RPCI18A1         MP.            1.000

REVIZIA INVELITORII DIN TABLA NEAGRA SAU ZINCATA PLANA LA CLĂDIRILE EXISTENTE *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI

020 RPCI19A1         MP.            1.000

REPARAȚIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA

DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI ÎNCHEIETURI DUBLE *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

021 RPCI21A1         M             1.000

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI

022 RPCI23A1         M             1.000

REP.LA JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM

GROSIM.SEMIROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM

15 CM SI 18 CM.*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.00

33.05

0.00

0%

0.00

7.63

0.00

0%

0.00

21.31

0.00

0%

0.00

8.90

0.00

0%

0.00

15.36

0.00

0%

0.00

6.21

0.00

0%

0.00

4.80

0.00

1

0.00

12.27

0.00

1

0%

1

1

)

0.00

11.03

0.00

)

0%


0.00


-0.00          33.05


0.00             7.6.3


0.00           21.31


0.00           8.90


0.00           15.36


0.00 6.21


0.00            4.80023 RPCI24A1         M

REVIZIA. JGHEABURILOR DIN TABLA..ZINC DE 0,5MM GROSIME,EXEC.DE PE AUTOTUR TELESCOPIC

. ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN..:

1.000

ATA

N-

0.0%

0.00

12.08

0.00

0.00 -' :

0.00

•12.08.

0.00

0.00

12.08

UTI. :

: 0.0%

024 RPCI25A1   ■  * ,M

1.000

0.00

0.00

BURLANE DIN TABLA ZINCATA:DE"0,5 MM

15.02

15.02

GROSIM.ROTUNDE CU. DIAMETRUL DE 10,2

CM *

0.00

0.00

0.00

0.00

15.02

**.SPORURI ** MAT. : ■ -100.0% MAN-.:

0.0%

UTI. :

: 0.0%

025 RPCI27A1        OM

1.000

0.00

0.00

REP.LA BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM GROS.

9.33

9.33

ROTUNDE CU DIAMETR.DE 10,2CM 12,3CM SI

0.00

0.00

15,4 CM *

0.00

0.00

9.33

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI. :

: 0.0%

026 RPCI35A1         M

1.000

0.00

0.00

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE

0, 4-

17.78

17.78

0,5MM GROS MONT.PE ZID.DE CARAM.CU

LAT.

0.00

0 .00

PINA LA' 100 CM.*

0.00

0.00

17.78

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI , :

: 0.0%

027 RPCI35B1         M

1.000

0.00

0.00

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE

0, 4-

14.22

14.22

0,5MM GROS MONT.PE ELEM.DE BET. CU

LAT.

0.00

0.00

PINA LA 100 CM.*

0.00

0.00

14.22

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0%

UTI.

: 0.0%

028 RCSL22A%         M

1.000

0.00

0.00

DESFACERE SCĂRI DIN LEMN DE RASINOASE-

23.83

23.83

TREAPTA SI CONTATREAPTA SAU CONFECȚII

0.00

0 00

DIN LEMN EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC

0.00

0.00

23.83

1X0,5=0,5 MP

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

■•'- NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA*DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DEORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN

CONCESIUNEA S.C. S.G.U-. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTAȚE-PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA'-OE’-pferURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


! SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUȚATE-P.E DOME SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA'-t?E’~P^EnjRILE

3
Formularul F3


Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2019

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396205 LUCRĂRI EXECUTATE IN ATELIER

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

FU

MATERIAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

c)Utilaj

d) Transport

( RON /UM)

( RON )

Secțiunea tehnica

0              1                    2                 3

4

5

001 CMTA01A1         10 M.         1.000          0.00

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL

TRASĂRII- PIESE SIMPLE, TRASARI NORMALE

LINII DE CONTUR DEPTE- TRASARE MANUALA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:

002 CMTA01C1          10 M.

0.00

3.91

0.00

0.00


0.00


0.00

4.62

0.00

0.00


0.00


TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu precizie linii de contur- TRASARE MANUALA

003 CMTA01D1          10 M.          1.000

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu precizie linii de contur curbe- TRASARE MANUALA

004 CMTA03A1         BUC.           1.000

Însemnarea si trasarea profilelor pentru taiere ( I.O.T.L. FIER ROTUND...ETC), LUNGIMEA PROFILULUI REZULTAT DUPĂ TAIERE PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE NORMALA


0.00


4.98


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


4.98

0.00

0.00

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ

(col.3x

col ,4c)

TRANSPORT (col.3x

col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

• 9

2.84

0.00

0.00

2.84


3.91

0.00

0.00


3.91


4.62

0.00

0.00

4.98

0 00

0.00


4.98


0.00


0.00006 CMTA05A          BUC.           1.000

TRASAREA GĂURILOR DUPĂ ȘABLOANE GATA ■CONFECȚIONATE SAU DUPĂ O ALTA PIESA...

NUMARUL .DE GĂURI PANA LA ■li0 GĂURI'

007 CMTA07B         . BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR .1.C;J.T.L. ■fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 3,1- 5 cm

008 CMTA07C          BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 5,1-10 cm

009 CMTA07D          BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 10,1-15 cm

010 CMXI14B          BUC.

scrierea literelor sau cifrelor ...cu șablon, manual cu pensula

011 CMXI14A          BUC.

scrierea literelor sau cifrelor ... manual cu pensula

012 CMTA08A1         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

013 CMTA08A2         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA

014 CMTA08B1         M

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

.00

.10

.00

.00


0.00

0.10


0.00


0.00


o; io;.

00

0.00

42

0.42

00

00

00

0.00

54

0.54

00

00

00

0.00

67

0.67

00

.00


0.00

0.00

0.42

0.00

0.00

0.54

0.00

0.00

0.67


>.00 ). 18

1.00

).00

1.00

>.36 ). 00

). 00

3.00

..24

). 00

). 00

3.00

L.59

3.00

3.00

3.00

L.78

3.00

3.00

3.00

2.13

3.00

3.00


0.00

0.18

0.00

0.00

0.18

0.00

0.36

0.00

0.00

0.36

0.00

1.24

0.00

0.00

1.24

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

1.78

0.00

X 1 v       *J/

0.00

2.13'

0.00

0.00

W78

0.00

2.13


016 CMTA10A1 [ 1} BUC. 1.000 0. TAIEREA C.U FOARFECĂ DE BANC-,STANTA 0. MANUALA"? A MATERIALELOR -FELUL 0. LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL 0. LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT PANA LA 2

017 CMTA10B11 ■ [ 1] BUC. ' 1.000 0. TAIEREA-CU FOARFECĂ DE BANCA STANTA 0. MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL . 0. LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL 0. LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT2,l-5

018 CMTA10C1 [ 1] BUC. 1.000 0.. TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA 0. MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL 0. LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL 0. LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT PESTE 5 019 CMTA10G1 BUC. 1.000 0. TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA 0. MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL 0. LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL 0. CORNIER, PANA LA 40X40X5 MM

020 CMTA10H BUC. 1.000 0. TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA 0. MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL 0. LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL 0. CORNIER, PESTE 40X40X5 MM

021 CMTA12A1 M 1.000 0. TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN 6. LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA 0. TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3- 0. TAIERE DREAPTA

022 CMTA12A2 M 1.000 0. TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN 12. LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA 0. TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3- 0. TAIERE CURBA

023 CMTA13H BUC. 1.000 0. TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI 0. CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE 0. INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR 0. OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08

0.00


0.36

O . 00

0.00            0.36

0.00


0.45

0.00

0.00            0.45.

0.00


0.54

0.00

0.00            0.54

0.00


0.36

0.00

0.00            0.36

0.00


0.54

0.00

0.00            0.54

0.00


6.05

0.00

0.00           6.05

0.00


12.45

0.00


0.00


0.16


0.00


0.00024 CMTA13I          BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE, CU. DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE .

INCLUSIV. INDREPTATUL , . FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL -.PANA 09-12

025 CMTA13J          BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI' CIOCANUL,-A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , .FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 13-16  ■

026 CMTA16A1        ■;jBUC.

TAIEREA TABLELOR LA FOARFECĂ GHILOTINA.. SUPRAFAȚA TABLEI PANA LA 1 MP, GROSIMEA TABLEI -MM- PANA LA 3

027 CM1A16B1         BUC.

TAIEREA TABLELOR LA FOARFECĂ GHILOTINA.. SUPRAFAȚA TABLEI 1,0-2 MP, GROSIMEA TABLEI -MM- PANA LA 3

028 CMTA20A1         M

TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A TABLELOR DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE DREAPTA

029 CMTA20A2         M

TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A TABLELOR

DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE CURBA

030 CMTA27A          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2

031 CMTA27B          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2 1/2 - 4:

032 CMTA27C1         BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE.. ȚEAVA OTEL PANA LA D 6

033 CMTA27D          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA LA D 10MM

0.00

0.22

0.00

0.00

0736

0.00

0.00

0.42

0.00

0.00

0.48

0.00

0.00

1.59

0.00

0.00

2.13

0.00

0.00

0.54

0.00

0.00

0.71

0.00

0.00

0.89

0.00

0.00

0.36

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.36


0.42


0.48


1.59


2.13


0.54034 CMTA27E          BUC.           1.000

TAIEREA, CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...OTEL'ROTUND DE mm            . -

PANA,LA D. 12-20


0

0

.0

o


035 CM.TA27F'

TAIEREA'CU DISC

PROFILELOR METALICE...fier lat de

La 50x6 mm ■


''BUC.

DE OTEL A ȚEVILOR


1.000

SI pana


o o o o


036 CMTA27G          ' BUC.:

TAIEREA'. CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR PROFILELOR METALICE ... fier cornier 25x25x4 mm


1.000

SI

dp


037 CMTA27H          BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE...fier cornier de 30x30x4 -45x45x5


O

O

O

O


038 CMTA27I          BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE... fier cornier de 50x50x3-60x50x6


O

1

O

o


039 CMTB04A2         10 M.         1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-rnm-fier lat, pana La 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1


o

6

O

O


040 CMTB04A1         10 M.         1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimens.iunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1


O

3

O

O


041 CMTB04B1          10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1


O

6

O

O


O 9.

O

O

0.54

0.00

0.00

0.54-

0.00

0.36

0.00

0.00

0.3'6

0.00

0.71

0.00

0.00

0.71

0.00

0.89

0.00

0.00

0.89

0.00

1.07

0.00

0.00

1.07

0.00

6.05

0.00

0.00

6.05

0.00

3.91

0.00

3.91


0.00

0.00

6.75

0.00

0.00

0.00

9.95

0 00

0.00043 CMTB04C1       ,_.;1O M._          1.000

indrepâtarea manuala a materialelor

profilate din otel, cupru sau aluminiu-

dimensiunea materialelor-mm-fier

cornier, pana la 40x40x6 lungimea.

profilelor metalice -m-'. pana la 1

044 CMTB04C2      ...10 M.          1.000

indrfepătarea manuala a materialelor

profilate din otel, cupru sau aluminiu-

dimensiunea materialelorTinm-fier

cornier, pana•la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

045 CMTC01A1B [ 2] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/

10 buc

046 CMTC01A1B [ 3] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/

3 buc

047 CMTC01A1B [ 1] BUC. 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 1 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese 0 marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l- 0 6/ 10 buc

048 CMTC01A1B [ 4] BUC. ■ 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 0 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese 0 marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l- 0 6/ 3 buc

049 CMTC01A1C BUC. 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 1 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese 0 marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1 0 -8 / 10 buc

050 CMTC01A1C [ 1] BUC. 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 0 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese 0 marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1 0 -8/3 buc ■


0.00

4.62

.0.00

0.00

0.00

6.75

0.00

0.0.0

0.00

1.25

0.00

0.00

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

1.42

0.00

0.00

0.00

0.61

0.00

0.00 0.61

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

0.66

0.00

0.00051 CMTC01A1D BUC. 1.000 O gaurirea pieslor cu mașina stabila , 1 adancimea găurii-mm-pana la 3 piese .: 0 marunteepana la 3kg/buc-diăm.găurii 8,1 0 -12 / 10 buc

052 CMTC01A1D [1JBUC. : /' . 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina,stabila , 0 adancimea găurii-mm-pana la .3 piese 0 mărunte-pana la 3kg/buc-diam găurii 8,1 0 -12 / 3 buc


00

0.00

81

1.81

00

00. ță

00

0.00

54

0.54

00

0.0


0.00

- 0.00

1.81-

0.00

0.00

0.54.


053 CMTC01A2A BUC. 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 3 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari 0 -paeste 3kg/buc- diam găurii <3 / 10 buc 0

054 CMTC01A2A [ 1] BUC. 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 1 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari 0 -paeste 3kg/buc- diam găurii <3/3 buc 0


00

0.00

91

3.91

00

0.00

00

0.00

3.91

00

0.00

35

1.35

00

0.00

00

0.00

1.35


055 CMTC01A2B BUC. 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 4 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari 0 -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,l-6 /10 0 buc

056 CMTC01A2B [ 1] BUC. 1.000 0 gaurirea pieslor cu mașina stabila , 1 adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari 0 -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,l-6 / 3

buc


00

0.00

62

4.62

00

00


00

0.00

56

1.56

00

00


0.00


0.00


4.62


0.00


1.56


057 CMTC01A2C         BUC.            j .000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii 6,1-8 / 10 buc

058 CMTC01A2C [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii 6,1-8 / 3 buc

059 CMTC09A1         100 BUC.      1.000

ALEZAREA MANUALA A GĂURILOR..ADANCIMEA PANA LA 10


00

0.00

70

5..7 0

00

00


00

0.00

88

1.88

00

00


.00


0.00


3.56


0.00


0.00


0.000.00


0.00


0.00060 CMTC12A1         M             1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE' A

FOST'TAIATA CU. FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC,. SAU '

PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6

061 CMTC12B         ' M              1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU PNEUMATIC...GROS TABLEI-MM-6-7

062 CMTC13A       ■ BUC'-            1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/ 10BUC

063 CMTC13B          BUC.           1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM. .SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3, 1-5/ 10BUC

064 CMTC14A          M

POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFTURI-

CIJ POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE.. . POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA

065 CMTC15A          M

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-PANA LA 1

066 CMTC15B          M

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-1,1-3

067 CMT19B           M

PILIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- PANA LA 2

00

0.00

54

0.54

00

00

00

.0.00

89

0.89

00

00


0.00

O.OO:

0.54

0.00

0.00

0.89


00

0.00

54

0.54

00

00


0.00


0.00


0.54


3.00

0.00

3.71

0.71

3.00

0.00

3.00


0.00


0.71


3.00

3.18

3.00

3.00

0.00

0.18

0.00

3.00

0.00

4.80

4.80

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

4.08

4.08

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00


0.00 0.18


0.00            4.80


0.00            4.08


0.00


0.00

0.00

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00


0.00069 CMTC19D M 1.000 0. PILIREA.SUDURII METALICE, EFECTUATA LA 5. SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE.-SUDURI CAP 0. LA CAP— ".GROSIMEA MATERIALULI-MM- -4, 1-6 • 0.

0'70 CMTD18D1 . BUC. 1.000 0. ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE .SAU CALD, 0. INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA ■ 0. LAMIN. PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 0. 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180

GRD 071 CMTD18D2 BUC. " 1.000 0. ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, 1. INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA 0. LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 0. 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD

0'72 CMTD18E1 BUC. 1.000 0. ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, 1. INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA 0. LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2, 0.

1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA LA 90 SI

180

0'7 3 CMTD20A

BUC.

1.000

0

EXECUTAREA MAN A

FILETELOR EXTERIOARE,

4

METRICE SAU GAZ,

CU FILIERA..LUNG

0

FILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI

0

METRIC<8/10 BUC

074 CMTD20B1

BUC.

1.000

0

EXECUTAREA MAN A

FILETELOR EXTERIOARE,

7

METRICE SAU GAZ,

CU FILIERA..LUNG

0

FILETULUI -MM-16-

-25 DIAM.FILETULUI

0

METRIC<8/10 BUC

075 CMTD20B2

'   : BUC.

1.000

0

EXECUTAREA MAN A

FILETELOR EXTERIOARE,

8

METRICE SAU GAZ,

CU FILIERA..LUNG

0

FILETULUI -MM-16-

-25 DIAM.FILETULUI

0

METRIC 9-16/10 BUC

076 CMTD21A1 [ 1] BUC. 1.000 0 EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, 4 METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG 0 FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI 0 METRIC<8/10 BUC

077 CMTD21A1 [ 3] BUC. 1.000 0 EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, 1 METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG' 0 FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI 0 METRIC<8/3 buc

00

70 00

00.

0.00

5; 70

0.00

00

0.00

71

0.71

00

0.00

00

00

0.00

07

1.07

00

0.00

00

00

0.00

07

1.07

00

0.00

00

00

0.00

80

4.80

00

0.00

00

00

0.00

11

7.11

00

0.00

00

00

0.00

90

8.90

00

0.00

00

00

0.00

80

4.80

00

0.00

00

00

0.00

62

1.62

00

0.00

00


0.00           5.70


0.00             0.71-


0.00            1.07


0.00            1.07


0.00            4.80


0.00            7.11078 CMTD21A2. .. BUC. 1.000 0.( EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, 5.: METRICE.SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG : 0.( FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI 0.( METRIC9-16/10 BUC

079 CMTD21A2 !.2J BUC. 1.000 OU EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, 1.' METRICE.SAU. GAZ, CU TARODUL. .LUNG 0.( FILETULUI"-MM-PANA LA .5 DIAM. FILETULUI 0.( METRIC9-16/3 buc

080 CMTD21B1 BUC. 1.000 0.( EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, 5.:

METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG 0.( FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 0.( < 8/,0 BUC

081 CMTD21B2 BUC. 1.000 0.( EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, 5.! METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG 0.(

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 0.( 9-16/10 BUC

082 CMTD21B3 BUC. 1.000 0.( EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, 6.! METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG 0.1

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 0.1 >16/10 BUC 083 CMTD26A BUC. 1.000 0.1 RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR 0.! MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI 0.1 REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. 0.1 DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10

084 CMTD26B . BUC. 1.000 0. RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR 0. MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI 0. REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. 0. DEM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M25 085 CMTE08A BUC. 1.000 0. EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA 9. ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON - 0.

BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU 0.

FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT..EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON

30

33

yo

yo

o.oo

5.33:

■ 0-00

0.00

yo

18

yo

yo.

o.oo

1.18

0.00

0.00


1.18


5.33


yo

33

30

30

0.00

5.33

o.oo

0.00

 • 30

 • 31

30

30

0.00

5 .81

0.00

O.oo

30

51

30

30

0.00

6.5''

0.00

0.00

0.00

0.54

0-00

O.oo

30

54

00

30

086 CMTE09A1

BUC.           1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA PUNCTELOR

DE SUDURA». HAFTURI

4.26

DE' 2CM,- LA CONFECȚIILE METALICE: DIN.

0.00-'

TABLA SI .LA PROFILE..

PE BUC. PIESA PANA LA

MM- 1-3/10 BUC

.NUMĂRUL DE HAFTURI

25, '.GROSIMEA MAT.-

0.00 ■

087 CMTE09A1 [ 2] BUC. . .       1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE2CMALA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA.SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PF. EDA . PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -MM- 1-3/3 buc

0.00

1.46

0.00

0.00


088 CMTE09A2 BUC. 1.000 0.00 EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI 5.33 DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN 0.00 TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI 0.00 PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT . -

MM- 3,1-6/10 BUC

089 CMTE09A2 [ 2] BUC. 1.000 0.00 EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI 1.78 DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN 0.00 TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI 0.00 PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT . -

MM- 3,1-6/3 buc

090 CMTE09A31 BUC. 1.000 0.00 EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI 6.21 DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN 0.00 TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI 0.00 PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- PESTE 6/10 BUC

U91 CMTE09A31 [ 2] BUC. 1.000 0.00 EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI 2.04 DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN 0.00 TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI 0.00 PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT . -

MM- PESTE 6/3 buc

092 ABF01B           TONA          1.000

DESCĂRCAREA SAU INCARCAREA OTELULUI BETON NEFASONAT DIN SAU IN MIJLOCUL DE TRANSPORT...MANUAL

0.00

2


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

23.11

0.00

0.00


093 ABF02B

TONA

1.000

0.00

0.00

DESCĂRCAREA

OTELULUI BETON’ FASONAT

IN

21.69

MIJLOCUL DE

TRANSPORT...MANUAL

0.00

0.00

30

11

00

00


0.00


0.00


00

18

00

00


O .0°4.26-


0.00


0.00


1.46


0.00


0.00


1.46


5.3 3

0.00


1.78

0.00


6.21

0.00


0.00

5.33

0.00

1.78

0.00

6.21


2.04


0.00

0.00


23.11


0.00

0.00


21.69


0.00


0.00094 AB-F03A

TONA

1.000

0.00

TRANSPORTUL

MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA

23.11

A OTELULUI BETON NEFASONAT PE

DISTANTA

0.00

DE 10M.;-.

0.00.

095 ABF0.4A

TONA .

1.000

0.00

DEPOZITAREA

MANUALA A OTELULI

-'BETON. . .

2 6.68

NEFASONAT

0.00

0.00

096 ABF05A1          TONA          1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL'

097 ABF05B1          TONA          1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.10 MM MANUAL

0.00

186.70

0.00

0.00


0.00

160.02

0.00

0.00


098 ABF06A


TONA          1.000


0.00


ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.10-12 MM MANUAL


120.02


0.00


0.00


099 ABF06B           TONA          1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.14-16 MM MANUAL


0.00


120.02


0.00


0.00

100 ABF06C


TONA          1.000


0.00


ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

85.34


COLACI ..DIAM. 18 MM MANUAL

0.00


0.00

101 ABF07B           TONA          1.000

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE...DIAM 10-12 MM


0.00


36.45


0.00


0.00

102 ABF07C

TONA

1.000

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

36.45

MIJLOACE MECANICE...

.DIAM 14-16 MM

0.00

0.00

103 ABF07D

TONA

1.000

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL ■ BETON' GU

17.78

MIJLOACE MECANICE..

.DIAM 18-20 MM

0.00

0.00

0.00


23.11


0.00


0.00           23.11


0.00

26.68

0.00

0.00

186.70

0.00

0.00

160.02

0.00

0.00

120.02

0.00

0.00

120.02

0.00

0.00

85.34

0.00

0.00

36.45

0.00

0.00

36.45

0.00

0.00

17.78' '

0.00


0.00 26.68


0.00          186.70


0.00 160.02


0.00 120.02


0.00 120.02


0.00


0.00


0.00


0.00


85.34


,1 «sg /            '

ii'SÎ | /.ă,7r ' ©’ \


17.78


104 ABF08A           TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON'.'CU

MIJLOACE MANUALE...DIAM 6-8 MM

0.00

89.79

0.00

0.00


105 ABF08B ■           . TONA .

TAIEREA BARELOR DIN OTEL'BETON'CU MIJLOACE MANUALE.


. .DIAM 1.0-12MM


1.000


0.00

75.57

0.00

0.00


106 ABF10A

ÎNDOIREA BARELOR MIJLOACE MANUALE

..DIAM.6-8MM


TONA '

1.000


DIN OTEL BETON CTJ

FARA CIOCURI LA CAPETE.

107 ABF10B

ÎNDOIREA BARELOR MIJLOACE MANUALE

..DIAM.10-12MM


TONA

DIN OTEL BETON CU

FARA CIOCURI LA


1.000


CAPETE.


0.00

254.25

0.00

0.00


108 ABF11A

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT

BARELOR FASONATE


TONA


1.000

A


0.00

27.56

0.00

0.00


109 ABF12A1      [ 1] TONA

SPOR LA TAIEREA BARELOR DIN OTEL

PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BAREI..DIAM 6-8MM- PENTRU EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BARELOR


1.000

BETON


0.00

17.96

0.00

0.00


110 ABF12B1          TONA          1.000

SPOR LA TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BAREI..DIAM 10-12MM-EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE ALE BARELOR


PENTRU

CAPETE


0.00

11.03

0.00

0.00


11.1 ABM05A

MONTAREA BARELOR I FUNDAȚII IZOLATE ! ■DIAMETRUL 6-7 MM


TONA

DIN OTEL BETON

SI GRINZI DE FUNDAȚIE..


1.000

IN


0.00

586.74

0.00

0.00


112 ABM05B

MONTAREA BARELOR FUNDAȚII IZOLATE ■DIAMETRUL 8 MM


TONA          1.000

DIN OTEL BETON IN

SI GRINZI DE FUNDAȚIE..


0.00

533.40

0.00

0.00


113 ABM05C

MONTAREA BARELOR

FUNDAȚII IZOLATE

■DIAMETRUL 10 MM


TONA          1.000

DIN OTEL BETON IN

SI GRINZI DE FUNDAȚIE..


0.00

426.72

0.00

0.00


89.79

0.00

0.00

75.57

0.00

0.00

299.59

0.00

0.00

254‘. 25

0.00

0.00

27.56

0.00

0.00

17.96

0.00

0.00


11.03

0.00

0.00


586.74

0.00

0.00

533.40

0.00

0.00

426.72

0.00

0.00


89.79?


75.57


299.59


254.25


27.56


17.96


11 ,03114 ABM05D         . TONA-          1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL • BETON. IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE. ■DIAMETRUL 12 MM


0.00

391.16

0.00

0.00


0.00

391.16


0.00

0.00          391.16


115.ABM05E

. TONA'

1.000'

0.00

MONTAREA BARELOR

DIN OTEL;BETON IN

355.60

FUNDAȚII IZOLATE

SI GRINZI DE FUNDAȚIE..

0.00

.DIAMETRUL' 14 MM

0.00

116 ABM06A

.. TONA

1.000

0 . U0

MONTAREA BARELOR

DIN OTEL BETON IN

PLACI

542.30

DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL

6-7

0.00

MM

0.00

117 AnMu6b

TONA

1.000

0.00

MONTAREA BARELOR

DIN OTEL BETON IN

PLACI

453.40

DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL

8 MM

0.00

0.00

118 ABM06C

TONA

1.000

0.00

MONTAREA BARELOR

DIN OTEL BETON IN

PLACI

328.94

DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL

10-14

0.00

MM

0.00

119 ABM08A1A

BUC.

1.000

0.00

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

1.78

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA.

0.00

DIAMETRUL 6 MM

0.00


0.00

355.60


0.00

542.30


0.00

453.40


0.00

328.94


0.00

1.78


0.00

0.00          355.60


0.00

0.00          542.30


0.00

0.00          453.40


0.00

0.00          328.94


0.00

0.00            1.78


 • 120 ABM08A1B        .BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 7-8 MM

 • 121 ABM08A1C         BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 10-12 MM


0.00

1.95


0.00

1.95


0.00

0.00            1.95


0.00

0.00


 • 122 ABM08A1D         BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 14-16 MM

 • 123 ABM08A1E         BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 18-20 MM


0.00

2.32


0.00

2.67


0.00

0.00


0.00


0.00124 ABM08A1F

BUC.

1.000

O.C

INNADIREA BARELOR

PRIN SUDURA.

.PRIN

2.8

SUPRAPUNEREA

BARELOR

PE ORIZONTALA...

O.C

DIAMETRUL-22

MM

O.C

125 ABM08A1G

BUC.

1.000

O.C

INNADIREA BARELOR

PRIN SUDURA.

.PRIN

3.2

SUPRAPUNEREA

BARELOR

PE ORIZONTALA...

O.C

DIAMETRUL 25

MM

O.C

126 ABM08A1H         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 28 MM

127 ABM08A1I         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 32 MM

 • 128 ABM08A1K         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 36 MM- 40 MM

 • 129 ABM08A2A         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 6 MM

 • 130 ABM08A2E         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 7-20 MM

 • 131 ABM08A2F         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 22-25 MM

O.C


O.C

O.(


O.(

3.:

O.C

O.C


o. (

3.'

O.(

O.(


O.C

3.C

O.(

O.(


O.(

3.1

O.l

0.1


O.l

3.:

O.l

o.l


132 ABM08A2H

BUC.

1.000

0

INNADIREA BARELOR

PRIN SUDURA.

. PRIN

3

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

0

DIAMETRUL 28 MM

0

133 ABM08A21

BUC.

1.000

0

INNADIREA BARELOR

PRIN SUDURA.

.PRIN

4

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

0

DIAMETRUL 32 MM

0

0.00

2.84

0.00

0.00

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

3.38

0.00

0.00

0.00

3.56

0.00

0.00

0.00

3.74

0.00

0.00

0.00

3.03

0.00

0.00

0.00

3.03

0.00

0.00

0.00

3.38

0.00

0.00

0.00

3.74

0.00

0.00

0.00

4.08

0.00

0.00


2. -8 4’


3.20 ..


3.38


3.56


3.74


3.03


3.03


3.38 • 134 ABM08A2J         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 36 MM            1

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

■ 0.00

0.0 0.

0.00


 • 135 ABM08A2K      . BUC. ■

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 40 MM

0.00 0.00

5.33                    5.33

0.00

0.00


0.00

0.00              5.33'--


 • 136 APF02B        ' . /TONA           1.000

descărcarea sau. Încercarea, plaselor din mijlocul de transport

0.00

0.00

35.56

.35.56

0.00

0.00

0.00


137 APF03A1

TONA

1.000

0.00

transportul

manual a plaselor

sudate pe

87.12

lOm-greutate

plasa-3kg/mp

0.00

0.00

138 APF03B1

TONA

1.000

0.00

transportul

manual a plaselor

sudate pe

57.79

lOm-greutate

plasa-3-6kg/mp

0.00

0.00

139 APF04A

TONA

1.000

0.00

depozitarea in depozit

manuala a plaselor

sudate..

67.56

0.00

0.00

0.00

35.56

0.00

87.12

0.00

0.00

87.12

0.00

57.79

0.00

0.00

57.79

0.00

67.56

0.00

0.00

67.56

140 APM01A [ 1] TONA 1.000 0.00 montarea plaselor sudate in elemente de 631.20 construcție plane si orizontale, 0.00 greutatea plasei pana la 2kg/mp 0.00


0.00

631.20


0.00


0.00          631.20


141 APM01B           TONA          1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 2-3 kg/mp


0.00

0.00

426.72

426.72

0.00

0.00.


0.00

.0.00          426.72


142 APM01C

TONA

1.000

0.00

0.00

montarea plaselor

sudate in elemente de

328,94

construcție plane

si orizontale,

0.00

greutatea plasei

intre 3-4 kg/mp

0.00

143 APM01D

TONA

1.000

0.00

O.CO

montarea plaselor

sudate in elemente de

266.70

construcție plane

si orizontale,

0.00

greutatea plasei

intre 4-6 kg/mp

0.00NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU F DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE


DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STAȚIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE fih:-:•*:              f <'*• «"i«.‘ FOLOSITE,- LA ..F.UNCTIONAREAiD.OMENIULUI.PUBLIG^CONCESIONATi.'SEM.VORi DECONTA1 IN. DEVIZE. SEPARATE;i.-SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN

Ef'sSK ti- -'-CONCESIUNEA S1.C. S.G.U. PLOIEȘTI; -VA FL1 DECONTAT.=IN-DEVIZ SEPARAT, CONFORM. FACTURAl-PRESTATOR1."MATERIALELE FOLOSITE- IN LUCRĂRILE' EXECUTATE PE DOMENIUL L              ; -..PUBLIC VOR. FI. DECONTATE- IN’ FUNCTIEDE'FACTURILE1 DEACHIZITIE, SEPARAT LA SFARSITULsDEVIZULUIG DACA'îACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE

ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

Formularul .F3

Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2019

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista , cu cantitatile .de. lucrări

Deviz oferta 396206 LUCRĂRI DE VOPSITORIE

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr.

Capitol de lucr’.’   UM ' CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt

sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

Secțiunea tehnica

0

1                  2                3

4

5

001 CMXI8A

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA

VOPSELELOR EMAUR

1.78

0.00

0.00

002 CMXI8B

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA

VOPSELELOR ..ULEI

1.42

0.00

0.00

003 CMXI8C

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA

VOPSELELOR..DUCO

1.07

0.00

0.00

004 RPCR31B1     [ 1] MP.

1.000

0.00

o.oc

VOPSITORIE

PE LEMN LA INTERIOR SI

EXT.CU

20.27

DOUA STRATURI *

0.00

0.00

005 RPCR31A1     [ 41 MP.

1.000

0.00

o.oc

VOPSITORIE PE LEMN LA INTERIOR' SI

EXT.CU

13.16

UN STRAT *

0.00

0.00


MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ

(coj. . 3x

coi.4c)

TRANSPORT

(col.3x col.4d)

TOTAL

(col.5+

6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

3

9

1.78

0.00

0.00

1.78


1 .42


1.42

0.00

0.00

1.07

0.00

0.00


20.27

0.00


0.00


13.16


0 .00


0.00006 RPCR44B1 [- 2] MP.             1.000

VOPSITUL EXECUTATA.PE METAL, IN 2STRAT*


007 RPCR44A1 . | 1| MP.             1.000

VOPSITORIE PE METAL EXECUTATA 1 STRAT*


0.00

33.97

0,00

0.00.

0.00

33.97

0.00

0.00

26.14

26.14

0.00

0.00


0,00

0.00

33.97

0.00

0.00

26.14


000 RPCR55A1 MP. 1.000 0.00 CURĂȚIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU 4.00 DECAPANT D002-12 0.00

0.00

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 RPCXR09B [ 1] MP. 1.000 0.00 CURATARE FANTANA ,LUCIUL APEI DE GUNOAIE 12.04 , BOLOVANI, MIZERII, INCLUSIV ■ 0.00 DEPOZITAREA GUNOIULUI SI ÎNCĂRCARE IN 0.00 AUTO

0.00

4.00

0 00

0.00            4.00

0.00

12.04

0.00

0.00           12.04

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


Formularul F3


Obiectivul:  0401  45000000

Obiectul:    0002  45000000


TARIFE SGU 2019

SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări

Devii, oferta 396207 CALCUL PENTRU APLICAREA NORMELOR DE MUNCA IN TEREN


Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON


Nr.

Capitol de lucr.   UM

CANTITATEA   PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt

sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata;

i               b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0

1 2

3                 4

5

6

7

8

9

001 TRB05B22

TONA

0.100

0.00


TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT


29.15


0.00

2.92


DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M


0.00


0.00


0.00


0.00


2.92


002 ■ TRI1AA01C1      TONA          0.100

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1


0.00

6.21

0.00

0.00


0.00

0.62


0.00

0.00


003 NMB019911

MUNCITOR DESERVIRE


ORA           0.800

C-TII.MONTAJ CAT.l


0.00

17.78

0.00

0.00


0.00

14.22


0.00

0.00


004 TRI1AC14E3

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M AȘEZ. AUTO-RAMPA,TEREN CTG.


TONA


0.100


0.00

6.21

0.00

0.00


0.00

0.62


0.00

0.00005 TRB05B22        TONA          0.100

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT., MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M


0.00

2.92


0.00


0.00


2.92O O;    OI o- î NOTA*'. LA: ACESTE: TARIFE SE1ADAUGA COTA"DE CONTRIBUȚIE1ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE

INDIRECTE 32, 38%> : COTA: DE PROFIT:5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR"TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17.78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM IISI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STAȚIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA

. .PRESTAT. PE. DOMENIUL’ PUBLIC: AFLAT >IN CONCESIUNEA S . C .- S . G ,U." PLOIEȘTI,:-VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR.

MATERIALELE:FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( i" DACA.ACESTEMATERIALE AU PRETURI:DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).Formularul F3

■Obiectivul: 0401 45000000    TARIFE SGU 2019

"Obiectul: . 0002. 4500:0000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantitatile de lucrări .        ■ ■

■ ■          ■ Deviz oferta.; 396209 LUCRĂRI- EXECUTATE PE, .TEREN-

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM)

( RON

Secțiunea tehnica

0              I

2

3

4

5

001   CB47A1     [

5] ORA

1.000

0.00

0.

TARIF CONSTATARE

17.78

0.00

0.00

002 CMTA05A      [

1] BUC.

1.000

0.00

0.

TRASAREA GĂURILOR

DUPĂ ȘABLOANE GATA

5.44

CONFECȚIONATE SAU

DUPĂ O ALTA

PIESA...

0.00

NUMĂRUL DE GĂURI PANA LA 10 GĂURI-

0.00

EXECUTATE PE TEREN

003 CMTA07B      [

1] BUC.

1.000

0.00

0.

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L.

fier

5.74

0C

0C

0C

0.00

0.00

rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 3,1- 5 cm- NORME EXECUTATE PE TEREN

004 CMTA07C      [ 1] BUC.           1.000

0.00

5.87

0.00

0.00


0.0C


TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 5,1-10 cm, OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

MANOPERA

(col.3x

col.4b)

UTILAJ

(col.3x

col.4c)

TRANSPORT

(col'. 3x col.4d)

TOTAL

(col.5+

6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

005 CMTA07D [ 1] BUC. 1.000 0 TAIEREA PROFILELOR ..I.C.J.T.L.- .fier 6 rotund/- patrat, etc cu flacara 0 oxiacetilenica... suprafața secțiunii 0 profilelor 10,1-15 cm- OPERAȚII

EXECUTATE PE TEREN

006 CMTA08A1 . .. ['■ 1]M 1.000 0 TAIEREA-TABLELOR CU FLACARA. OXIACETILENI 6

CA.. . .-GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA.. 0 CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA- OPERAȚII 0 EXECUTATE PE TEREN

007 CMTA08A2 [ 1] M 1.000 0 TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI 6

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA 0 CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA- OPERAȚII 0 EXECUTATE PE TEREN

008 CMTA08B1 [ 1] M 1.000 0 TAIEREA TABLELOR CU FLACARA' OXIACETILENI 7

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA 0 CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA-OPERATII 0 EXECUTATE PE TEREN

009 CMTA08B2 [ 1] M 1.000 0 TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI 5

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10- FORMA 0 CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA-OPERATII 0 EXECUTATE PE TEREN 010 CMTA13H [ 1] BUC. 1.000 0 TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI 5 CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE 0 INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR 0 OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08-

OPERATII EXECUTATE PE TEREN

011 CMTA13I [ 1] BUC. 1.000 0 TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE, CU- DALTA SI 5 CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE 0 INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR 0 OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12-

OPERATII EXECUTATE PE TEREN

012 CMTA27A [ 1] BUC. 1.000 0 TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI 5 PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA 0 D 2-‘OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN 0

0.00


5.87

0.00


0.0000

01

00

00 1

0,00

6.01

0.00

00

0,00

57-

6.57 .

00

0.00

00

00

0.00

94

6.94

00

0.00

00

00

0.00

11

7.11

00

0.00

00

00

0,00

70

5.70

00

0.00

00

00

0.00

56

5.56

00

0.00

00

00

0.00

56

5.56

00

0.00

00

00

0.00

87

5.87

00

0.00

00 '•


0.00

6.01

o.oo'

6.57

0.00

6.94

0.00

7.11

0.00

5.70

0.00

5.56013 CMTA27B      [ 1] BUC.

.TAIEREA'CU DISC DE OTEL A- ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA -

D 2 1/2 - 4-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

014 GMTA27C1 ( 1] BUC. ..

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D e-OPERATII EXECUTATE.PE TEREN

015 CMTA27D     [ lJiBUC.:

TAIEREA CU DISC DE OTEL A-ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...OTEL ROTUND DE

PANA LA D 10MM- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

016 CMTA27E      [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE ... OTEL ROTUND DE PANA LA D 12-20 mm- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

017 CMTA27F      [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE... fier lat de pana la 50x6 mm-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

018 CMTA27G      [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 25x25x4 mm-OPERATII EXECUTATE PE TERN

019 CMTA27H      [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE... fier cornier de 30x30x4 -o5x45x5-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

020 CMTA27I      [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA'CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE ... fier cornier de 50x50x3-60x50x6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

021 CMTB04A2 [ 1] 10 M.           1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

3.00

5.. 05

3.00

3.00.

0.00

..6..05.

0.00

3.00

0.00

5.21

6.21

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

5.70

5.70

3.00

0.00

3.00

j. uO

0.00

3.54

0.54

3.00

0 00

3.00.

3.00

0.00

5.70

5.70

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.37

11.37

0.00

0.00

0.00


0.00

6.05

0.00

6.21


0.00           5.70


0.00

0.54

0.00

5.70

0.00

6.05

0.00

6.21indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupriisau aluminiu- , dimensiunea materialelor-mm-fier lat/ pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

023 CMTB04B1 [1] 10 M.         1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII

EXECUTATE PE TEREN

024 CMTB04B2 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste-la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PF, TEREN

025 CMTB04C1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

026 CMTB04C2 [ 1] 10 M.           1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

027 CMTC12A1 [ 1] M              1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU

PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

9.24

'        O'.OO

0.00  ■          9.24

0.00

12.08

0.00-

_ 0.00 12;08

0.00

15.29

0.00

0.00           15.29

0.00

9.95

O . 00

0.00            9.95

0.00

12.08

0.00

0.00 12.08

0.00

5.87


O . 00


0.00


6.21


0.00


0.00029 CMTC.13A [ 1] BUC. .1-.000 0„. POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST 5. TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV■EL 0. SAU PNEUM..SUPRAF SECT: .PROFIL-CMP-SUB 3/ 0. 10BUC-OPERATII EXECUTATE- PE TEREN-

030 CMTC13B [.1J.BUC. 1.000 0. POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST 6. TAIATE' CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL : 0. SAU PNEUM.'. SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3,1-5/ 0. 10BUC-OPERATII EXECUTATE PE,TEREN

031 CMTC14A [ 1] M 1.000 0. POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFTURI- 0. CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE... 0. POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA-OPERATII 0. EXECUTATE PE TEREN

032 CMTC15A [ 1] M 1.000 0. POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL... 4. CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML- 0. PANA LA 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN 0,

033 CMTC15B [ 1] M 1.000 0 POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL... 9

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML- 0. 1,1-3-OPERATII EXECUTATE PE TEREN 0

034 CMTD18D1 [ 1] BUC. 1.000 0 ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, 6 INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA 0 LAMIN. PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 0 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180

GRD-OPERATII EXECUTATE [PE TEREN

035 CMTD18D2 [ 1J BUC. 1.000 0 ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, 6 INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA 0 LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 0 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD-OPERATII

EXECUTATE PE TEREN

036 CMTD18E1 [ 1J BUC. 1.000 0 ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, 6 INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA 0 LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2, 0 1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA LA 90 SI

180-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0.00

5.87

.0.00

0.00

0.00

■6.05

0.00

0.00

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

9.42

0.00

0.00

0.00

6.05

0.00

0.00


0.00

6.41

0.00

0.00

6.41

0.00


0.00


5.87


6.057


0.18


4.8G


9.42


6.05


6.41037 CMTD20A      [■ 1] BUC.           1,000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR- EXTERIOARE, METRICE: SAU GAZ, CU FILIERA,.LUNG.

FIRETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE -TEREN

038 CMTD20B.1 [ 1] BUC.            1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR'. EXTERIOARE, METRICE: SAU GAZ, CU FILIERA. .'LUNG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI ' METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN ■

039 CMTD20B2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

040 CMTD21A1 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

041 CMTD21A2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI MF.TRIC9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

042 CMTD21B1 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC < 8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

043 CMTD21B2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

044 CMTD21B3 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI —MM-6-10 DIAM.-FILETULUI METRIC >16/5 BUC-operatie executata pe teren

0.00


105.13


0.00

0.00            10513


0.00


12.45

0.00

0.00           12.45

0.00


14.22

0.00

0.00           14.22

0.00


10.13

0.00

0.00            10.13

0.00


0.00


0.00


10.67

0.00

0.00

10.67

0.00

0.00

5.87

0.00

0.00

11.91

0.00

0.00


10.67


10.67045 CMTD26A     [. 1] BUC.           1.000

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA..

DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10-OPERATIE EXECUTATA PE TEREN

046 CMTD26B ■     [ l.J BUC.          •  1.000

RECONDITIONAREA MANUALA A:ȘURUBURILOR ' MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA..

DIM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M2S-OPERATIE EXECUTATA PE TEREN

047 CMTE08A      [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA                1

ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON -

BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU

FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT..EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON-TEREN

048 CMTE09A1 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- 1-3/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN

TEREN

049 CMTE09A2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI         1

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT. -

MM- 3,1-6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN

TEREN

050 CMTE09A31 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI         1

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA. SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- PESTE 6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN

TEREN

051 ABF01B       [ 1] TONA           1.000

DESCĂRCAREA SAU INCARCAREA OTELULUI               7

BETON NEFASONAT DIN SAU IN-MIJLOCUL DE

TRANSPORT...MANUAL-operatie executata in teren

0.00


0.00

0.0.0             5.87


0.00


6.05

0.00

0.00             6.35.  .

0.00


15.11

0.00

0.00           15.11

0.00


9.60

0.00

0.00            9.60

0.00


10.67

0.00


0.00


10.67


0.00


11.57

0.00


0.00


76.45

0.00


0.00052 ABF02B       [■ 1] TONA

DESCĂRCAREA OTELULUI BETON'FAS'ONAT. .IN ■ MIJLOCUL' DE TRANSPORT...MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

053 ABF03A       [ 1] TONA

TRANSPORTUL MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA

DE 10M- OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN

054.ABF04A       [ 11 ' TONA         '

DEPOZITAREA MANUALA A OTELUL!-BETON...

NEFASONAT-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

055 ABF05A1      [ 1] TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI ..DIAM.6-8 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

056 ABF05B1      [ 1] 'TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.10 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

057 ABF06A       [ 1] TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI ..DIAM.10-12 MM MANUAL- OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN

058 ABF06B       [ 1] TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM.14-16 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

059 ABF06C       [ 1] TONA

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN

COLACI ..DIAM. 18 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

060 ABF07B       [ 1] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE...DIAM 10-12 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

061 ABF07C       [ 1] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MECANICE ...DIAM 14-16 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

0.00

64131

0.00-

0.00

71.12

0.00

0.00

69.34-

0.00

0.00

234.10

0.00

0.00

202.69

0.00

0.00

64.31-." ■ ’    "

o; oo

71.12;   -■

0.00

69.34

0.00

234.10

0.00

202.69

0.00


168.02


0.00


0.00


168.02


0.00

162.69

0 .00

o.oo

138.68

o.oo

0.00

89.19

0.00

o.oo

89.19

o.oo


0.00


0.00


0.00


0.00062 ABF07D       [ 1] TONA

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON.. CU

MIJLOACE MECANICE ...DIAM 18-20 MM-OPERATIE-"EXECUTATA IN’TEREN

063 ABF08A       [ 1], TONA

TAIEREA-BARELOR DIN OTEL BETON CU

MIJLOACE MANUALE...DIAM 6-8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

064 ABF08B       [■' 1]' TONA

TAIEREA- BARELOR DIN OTEL. BETON- CU

MIJLOACE MANUALE. .DIAM 10-12MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

065 ABF11A       [ 1] TONA

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT A barelor fasonate-operatie executata in TEREN

066 ABM05A       [ 1] TONA

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 6-7 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

067 ABM05B       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

068 ABM05C       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 10 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

069 ABM05D       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 12 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

070 ABM05E       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. ■DIAMETRUL 14 MM-OPERATIE EXECUTATA IN

TEREN

071 ABM06A       [ 1] TONA           1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL"BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 6-7 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

71; 12

0.00

0.00

71.12-'

143.13'

0.00

0.00

143.13-

.128.91

0.00

0.00

128.91

80.90

o.oc

0.00

80.90

640.08

0.00

0.00

640.08

586.74

0.00

0.00

586.74

480.06

0.00

0.00

480.06


595.64

072 ABM06B [■ 1] TONA 1.000 MONTAREA BARELOR DIN OTEL' BETON -IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

0.00

506:74 .0.00

0.00

073 ABM06C [ 1] TONA ' 1.000 MONTAREA' BARELOR DIN OTEL? BETON .IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE... DIAMETRUL 10-14 MM-OPERATIE EXCUTATA IN TEREN

0.00

382.28

0.00

0.00.

074 ABM08A1A     [ 11 BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA 1?. PRIN .

SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA...

DIAMETRUL 6 MM- OPERAȚII EXECUTATE IN TEREN

0.00

7.16

0.00

0.00

075 ABM08A1B [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 7.29 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 7-8 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

076 ABM08A1C [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 7.29 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 10-12 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

077 ABM08A1D [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 5.87 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 14-16 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

078 ABM08A1E [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 8.00 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 18-20 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00 TEREN

079 ABM08A1F [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 8.18 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 22 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00 TEREN

080 ABM08A1G [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 8.54 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL'25 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00

0.00


506.-74


0.00

0.00


506.74


0.00


382.28


0.00

■ 0.00


0.00


7.16


0.00

0.00


382.28

7.16


0.00


7.29

0.00


0.00            7.29


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


7.29

0.00

0.00

5.87

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.18

0.00

0.00

8.54

0.00

0,00


7.29


5.87


8.00TEREN

081 ABM08A1H [. 1J.BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA’. PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 28 MM-OPERAT IE'/.EXECUTATA IN TEREN

082 ABM08A1I ' i Ii BUC. ’         1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA.I PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA. ... DIAMETRUL 32 MM-OPERATII .EXECUTATE IN TEREN

083 ABM08A1K [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 36 MM- 40 MM-OPERATII

EXECUTATE IN TEREN

084 ABM08A2A [1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 6 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

085 ABM08A2E [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 7-20 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

08'6 ABM08A2F [ 1] BUC.            1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 22-25 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

087 ABM08A2H [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 28 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

088 ABM08A21 [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

DIAMETRUL 32 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

8.10


0.00

8.1°

0.00

0.00


0.0°0.0°


0.00
0.00

8.1«

O.oo

0.00

0.00      &<74

0 .00

0.00

9.08

0.0° 9.08 o.oo o.oo

0.00      g.o8

o.oo

0.00

8.36

o.oo

8.36

0.00

0.00

0.00 8_36

0.00

0.00

8-36

0.00 8.3fe o.oo o.o°

0.00      8.36

0.00

O.oo

8.1°

0.00       8.70

0 .00

0.00

0.00

8.1°

0.00


0-00

9.08

0.00

o.oo

0.00

9.08

0.00

0.00

0 .00

9.42

0.00

0.00

0-00

9.42

0.00

0.00089 ABM08A2J [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA. ,PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA*. .

DIAMETRUL 36. MM-OPERATII- EXECUTATE IN'              0.0.0?

TEREN

090 ABM08A2K [ 1] BUC.            1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA. -. PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA.... *

DIAMETRUL 40 MM-OPERATII: EXECUTATE IN

TEREN

000


091 APF02B descărcarea mijlocul de IN TEREN


[ 1] TONA

sau incarcarea plaselor din transport-OPERTAIE EXECUTATE

092 APF03A1 transportul i lOm-greutate EXECUTATE IN


[ 1] TONA            1.000

0.00

140.46

0.00

0.00


manual a plaselor sudate pe : plasa-3kg/mp--OPERATII

I TEREN

093 APF03B1 transportul manual a plaselor sudate pe lOm-greutate

EXECUTATE IN


[ 1] TONA


1.000


plasa-3-6kg/mp-OPERATII

TEREN


0.00

111.13

0.00

0.00


094 APF04A [ 1 depozitarea manuala in depozit-OPERATII


TONA          1.000

a plaselor sudate.. EXECUTATE IN TEREN


0.00

120.90

0.00

0.00


095 APM01A       [ 2] TONA           1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei pana la 2kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

096 APM01B       [ 1] TONA           1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 2-3 kg/mp-

OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

097 APM01C       [ 1] TONA           1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 3-4 kg/mp-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

0.00

684.54

0.00

0.00


0.00

480.06

0.00

0.00


0.00

382.28

0.00

0.00


0.00

9.78

0.00

0.00

9.7.8-

0.00

10.68

0.00

0.00

10.68


0.00

88.90

0.00

0.00

0.00

140.46

0.00

0.00

0.00

111.13

0.00

0.00

0.00

120.90

0.00

0.00

0.00

684.54

0.00

0.00

0.00

480.06

0.00

0.00

0.00

382.28

0.00

0.00


88.90


140.46


111.13


120.90


684.54


480.06
098 APM01D [ 1] TONA 1.000 0.00 montarea plaselor sudate-in.elemente de 320.04 construcție plane si orizontale, 0.00 greutatea 'plasei intre 4-6 kg/mp- 0.00 OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

320.04

0.00

O'.OO           320.04


099 APF03A123        BUC.           1.000

TRANSPORT MANUAL PE 1 OM-PANA.LA.AUTO- SI IMCARCAREA IN AUTO(PRECUM SI DESCĂRCAREA SI TRANSPORTUL MANUAL RANA LA ATELIER) A OBIECTELOR DE 50KG/BUC


JOACA DEZAFECTATE IN TEREN


100 RPSF16A1

CURATAT DUZE


[13]


BUC.


1.000


101  W3E01A1

REGLARE DUZE


[ 2]

FÂNTÂNI


BUC.


1.000


102 CMTC01A1B [ 5] gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la

1 buc executata


BUC.


1.000


3kg/buc- diam găurii <3/ in teren


103 CMTC01A1B

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-6/ buc executata in teren


1.000


104 CMTC01A1C [ 2] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1 -8 / buc executata pe teren


105 CMTC01A1D [ 2] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea gaurii-mm-pana la.3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 -12 / buc executata in teren


0.00

35.02

0.00

0.00


0.00

4.98

0.00

0.00


0.00

7.30

0.00

0.00


0.00

5.45

0.00

0.00


0.00

5.47

0.00

0.00


0.00

5.49

0.00

0.00


0.00

5.44

0.00

0.00


0.00

5.73

0.00

0.00


0.00 7

35.02

0.00

0.00


0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

7.30

0.00

0.00

0.00

5.45

0.00

0.00

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

5.49

0.00

0.00

0.00

5.44

0.00

0.00

0.00

5.73

0.00

0.00


35.02


4.98


7.30


5.45


5.47


5.49107 GMTE09A1 i 3.r BUC. 1.000 0.00 EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI 5.77 DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN 0.00 TABLA.SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI 0.00 PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- 1-3/1 buc- executata pe teren


0.00


5.77


0.00

0.00


5.77


 • 108 CMTE09A2 [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- 3, 1-6/ buc, executata in teren

 • 109 CMTE09A31 [:'3] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- PESTE 6/buc, lucrare executata in

teren

0.00

5.87

0.00

0.00            5.87

0.00

5.96

0.00

0.00            5.96

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOB
■Obiectivul: 0401- 45000000    TARIFE SGU 2019

tObiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC

Lista cu cantit'atile de lucrări

.Deviz oferta 396211 ASISTENTA TEHNICA SCENA MARE SI SCENA MICA/ORA

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON

Nr.

Capitol de lucr

UM    CANTITATEA'

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt

sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

' col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0

1

2               3

4

5

6

7

8

9

1.000


001 EH03A1 [ 1] ORA

ASISTENTA TEHNICA SCENA


0.00

35.56

0.00

0.00


0.00

35.56


0.00


0.00


35.56


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
DIRECTOR ECONOMIC


ADELA IACOB /
'Obiectivul: 0401 45000000

TARIFE SGU 2019

SERVICIUL TEHNIC


Obiectul:    0002 45000000

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz-oferta 396212 ASISTENTA TEHNICA. SUNET SI LUMTNI,ORA

Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in' RON

001 EH03A1 [ 2] ORA            1.000

ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI


0.00

53.34

0.00

0.00


0.00

53.34


0.00


0.00


53.34


Nr. Capitol de lucr

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt1.         sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2               3

4

5

6

7

8

9

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE AOAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE •32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA


Formularul F3


■'..Obiectivul:  0401  45000000

TARIFE SGU 2019

SERVICIUL TEHNIC


■Obiectul:    0002  45000000

Lista cu cantitatile de lucrări

Devif oferta 396213 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHN

Categoria de lucrări: 0000 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col. 4 a.)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2                3

4

5

6

7

8

9

001 AUT1153

ORA           1.000

0.00

0.00

AUTOUTILITARA DACIA

0.00

43.23

0.00

43.23

0.00

0.00

43.23

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR: TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN«FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL1PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN. LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


Obiectivul:  0401  45000000

Obiectul:    0002  45000000


TARIFE SGU 2019

SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396214 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHN


Categoria de lucrări: 0008

Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr

UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2                3

4

5

6

7

8

9

0.00


001 AUT1154

ORA

1.000

0.00

AUTOFURGON IVECO

DAILY

0.00

47.37

0.00


0.00

47.37


0.00           47.37


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTEiDE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA


PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR.

MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT^T^SFARSITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE


IN ACESTE TARIFE).ECONOMIC

IACOB


jA iacob


’EHNIC iRIUS


Obiectivul:

Obiectul:


0401

0002


45000000

45000000


TARIFE SGU 2019

SERVICIUL TEHNIC


Lista cu Deviz- oferta


cantitatile

396217


de lucrări

SCENA MARE MONTAT SI DEMONTAT/EVE

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

RESPECTIV COTA DE INDIRECTE

ORELE DE STATIONARE/AUTO,' VOR FI DECONTATE 'MITA TM HCUT7C CCDAOATC VevrvrrțT-r A'rr V-r txis nun»

CONFORM FACTURA PREStATORi&SX

•           r-’L.On****     .«r

'»-K. C ii L

- <■


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE

32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI)J>

UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. (----------------------" ~ ‘----------—

CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE,''SERVICIUL DE PAZA/ 'PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA SI C .’ S . G. U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT,


Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.-        sau

a)Material -

(col.3x

(col.3x

(col.3x

■(col. 3x

(col.5 +

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001 RPCXH01A    [ 1] MP.           80.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT SCENA

29.63

2370.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2370.40

005  W2E07A2     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT

71. 12

71.12

0.00

0.00

0.00

0.00

71.12

006- W2E07A2     [ 2] BUC.           1.000

■ 0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT

71.12

71.12

0.00

0.00

0.00

0.00

7 1.1,./

, ■- ■-

ASIGURATORIE

PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA),

MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( w: DACA.ACESTE»MATERIALE <AU:.PRETURIDIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).
Obiectivul:  0401  45000000

TARIFE SGU 2015

SERVICIUL TEHNIC


Obiectul:    0002  45000000

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 396218 SCENA MICA MONTAT SI DEMONTAT/EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0008 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

-TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2                 3

4

5

6

7

8

9

001 RPCXH01A    I

MONTAT SI DEMONTAT

1'.] MP.              40.000

' SCENA

0.00

29.63

0.00

0.00

0.00

1185.20

0.00

0.00

1185.20

005  W2E07A2     [

1] BUC.            1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL

ELECTRIC-DEMONTAT

71.12

0.00

71.12

0.00

0.00

0.00

+0

\ O

006  W2E07A2     [

2] BUC.           1.000

0.00

0.00

____

'■         f" v

RACORD LA TABLOUL

ELECTRIC-MONTAT

71.12

71.12

0.00

0.00

ț          h'-!

0.00

0.00

.V'

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIVgțptAhDE.INDIRECTE

32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALEtOR'PRECUM .ȘI

UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE •.-.v.m CONFORM FOILOR .DE î.PARCUS-.j UTILITATILE.iFOLOSITE .LA FUNCȚIONAREA ..DOMENIULUI .PUBLIC' CONCESIONAT SE. VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA --ot k >_.         ,-prestatspe domeniulspublic aflat;in;concesiunea ;s:ev<.:S;g.;u^!ploiesti,■■va.fi decontat in deviz separat, conform factura prestator.

ra: r. ARSef". r e;          '  a.;-MATERIALELE. FOLOSITEVIN LUCRĂRILE'EXECUTATE P£-DOMENIUL PUBLIC .VOR Fii DECONTATE IN;FUNCȚIE.DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI(

' i              Li ’ F/ >; rf DACA ACESTE,MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).ADELA IACOB 'SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE


Formularul F3-Obiectivul: 0401 45000000 .   TARIFE ȘGU2019.

Obiectul:    0002 45000000    SERVICIUL TEHNIC


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz.oferta 396215 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET/EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0015

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

001   EI12A1     [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET,

TRIF

94.23

94.23

CE.HCL538/2015/EVENIMENT

0.00

0.00

0.00

0.00

94.23

002 AUT1154          ORA

2.000

0.00

0.00

AUTOFURGON IVECO DAILY

0.00

47.37

0.00

94.74

0.00

0.00

94.74

PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE

LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE

ADAUGA COTA DE T.V.A

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE

32,38%, COTA DE PROFIT 5%‘SI COTA DE

UTILA3ELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN

CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA

PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR.

MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFARSITULȘDEVIZULUIC DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)                                                    '  *-DIRECTOR ECONOMIC ADELA IACOB


Obiectivul: 0401  45000000

TARIFE SGU .2019

SERVICIUL TEHNIC


Obiectul:    0002  45000000

Lista cu cantitatile de lucrări

De vi zi ofertă' 39:6216 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT LUMINI/EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0015 Preturile sunt exprimate in RONDIRECTOR ECONOMIC ADELA IACOB
Nr.''-Capitol' de-lucr.    Uî-i     CANTITATEA

PU ' ' Tiz-ii

■ MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0             1                  2                3

4

5

6

8

9

001   EI13A1     [ 1] BUC.            1.000

0.00

0.00

INSTALARE LUMINI SCENA SI DEMONTARE

39.47

39.47

LUMINI SCENA

0.00

0.00

0.00

0.00

39.47

002 AUT1153          ORA           2.000

0.00

0.00

AUTOUTILITARA DACIA

0.00

43.23

0.00

86.46

0.00

0.00

86.46

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32.38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA„IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ.SEPARAT. ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR.

«MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( ’ DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).

Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA

.         i.         ' ■■■:                      cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

’■■■ Obiectul: 03-LUCRARI SUPLIMENTARE SERVICIU TEHNIC

Categoria de lucrări: 01-SUPLIMENTARE TEHNIC

2

MONTAT

RPSA17B1[2]    09

Sp.mat-100,00 Sp.man

ȚEAVA PE DN 32X2

M

0,00

1,00000

Sp.uti   0,00

0,00

14,54

0,00

0,00

14,54

3

W1S07B2        09

M

1,00000

0,00

Sp.mat-100,00 Sp.man

0,00

Sp.uti   0,00

2,69

CABLU TIP. . . , 6KV,TRIF 70MMP,INTRODUS PRIN ȚEVI DE                 0,00

PROTECȚIE LA TRECEREA PRIN PEREȚI                                  0,00


0,00

14,54

0,00

0,00

0,00

2, 69

0,00

0,00


Nr.

Capitolul -de lucrări.

.. U:. M.

Cantitatea

Prețul unitar

:■ Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

crt.

Simbol..     ■

a) materiale

Denumire.- resursa

b) manopera

Observații

c) utilaj

Corecții

d) transport

Liste anexe

Total (a+b+c+ct)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5 = 3 X 4a      6 = 3 X 4b   7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9

1

DG01B1[1]

09

MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0, 00

Sp.uti   0,00

8, 10

8, 10

DESFACERE PAVAJ

0,00

0,00

0,00

8,10

0,00

2,69

4       RPEG18A1[2]    09       BUCATA

Sp.mat-100, 00 Sp.man 0,00

REFĂCUT LEGATURI ELECTRICE IN CORPUL DE


1,00000

Sp.uti 0,00

ILUMINAT


0,00

31, 11

0,00

0,00

31, 11


0,00

31, 11


0,00

0, 00


5

ED11B1[1]

09

BUCATA

1,00000

0, 00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti   0,00

8, 10

MONTAT

BECURI

0,00

0,00

8,10

6

IC34D1[17]

09

BUCATA

1,00000

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti   0,00

4,21

MONTZiT

DOP DE OTEL

IN LOCUL DUZEI, 2 TOLI

0,00

0,00'

4,21


0,00

8,10


0,00

4,21
7       SA40F1         09       BUCATA         1,00000

Sp.mat-100,00 Sp.man . 0,00- Sp.uti ...0,0.0 •FLANSA OARBA PLANA,.©IN FONTA,PT.CONDUCTE DE PRESIU

NE,MONTATA PE ZIDURI,ĂVIND D=150 MM

8; . ■ CM1B12A1 [7]   .   09         BUCATA

1,00000

Sp.uti - 0,, 00


Sp.mat 0, 00 Sp.man 0,00 DEMONTAT DISTRIBUITOARE

9     ‘.'■7ATE09G[5l

09

BUCATA

1,00000

Sp. mat.

0,00 Sp.man

0, 00

Sp.uti   0,00

DEMONTAT ROBINETI

10


RPSB15F1       09

Sp.mat-100,00 Sp.man


BUCATA

0,00


1,00000

Sp.uti 0,00


INLOC.TUB D=200MM CU GURA CURĂȚIRE DE FONTA ETANȘA


T CU FRING.ALBA SI CIMENT

11      ACE07C1        09       SUTE M

Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE

E CU APA AVIND DN 100

1,00000

Sp.uti 0,00

ALIMENTAR


12      RPCO59A1


09       BUCATA


Sp.mat 0,00 Sp.man

MONTAJ COȘURI DE GUNOI


0,00


1,00000

Sp.uti   0,00


13      CMTH07D


09       BUCATA


Sp.mat 0,00 Sp.man


ÎNLOCUIRE BOLȚ D=12 MM CU L=120 MM


0,00


1,00000

Sp.uti 0,00


14


RPDE11A        09       BUCATA

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00


1,00000

Sp.uti .0,00


PLANTAREA STÂLPILOR DIN METAL CONFECȚIONAȚI INDUST


RAL

15      RPCS08A1       09           MP

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 UMPLEREA ROSTURILOR LA PAVAJ CU NISIP

1,00000

Sp.uti 0,00


O, 00

 • 19.16

0,00

0,00

19, 16

O, 00

81,79 ’ 0,00

0,00

81,79

0,00

5,30

0,00

0,00

5,30

0,00

40,66

0,00

0,00

40, 66

0,00

 • 31.16

0,00

0,00

31,16

0,00

11,53

O, 00

0,00

11,53

0,00

4,99

0,00

O, 00

4, 99

0,00

22,75

0,00

0,00

22,75

0,00

6, 86

0,00

0,00

6,86


0,00


19,16


0,00

81,79


O, 00


5,30


0,00

40,66


0,00

31,16


O, 00

11,53


O, 00


4,99


0,00

22,75


0,00

6,86


0,00

0,00


0,00

0,‘QO


0,00

O, 00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,0016

DE11A1

09

.-M -•

1,00000

Sp.mat

0,00 Sp. man

o„oo-

Sp. uti    0., 00


BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

17.

. EI16B

■ : 09

BUCATA

1,00000

Sp.mat

.0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti   0,00

MONTAT

GHIRLANDE

CU STEGULETE L:

= 22 M


18      RPAF08A1       09       BUCATA

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 DEMONTAREA ELECTROPOMPEI DE PE SASIU


1,00000

Sp.uti 0,00


19      RPAC30A1       09       BUCATA

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 DEMONTARE FLOTOR LA FANTANA


1,00000

Sp.uti 0,00


20      RPAD11B1


09       BUCATA


Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

MONTARE FLOTOR FANTANA


1,00000

Sp.uti 0,00


21      IZA04A1

Sp.mat

CURATARE CU PERIA


09

0,00 Sp.man


MP         1,00000

0,00 Sp.uti 0,00


UPORTI METALICI


DE SARMA CONDUCTE, ARMATURI SI S


 • 22      M1B14A1        09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 DEMONTAT ELECTROPOMA IN SUBANSAMBLE,CURATAT,GRESAT , REMONTAT

 • 23      M1J25A1        09            M         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man -0,00 Sp.uti 0,00

DECAPARE SI SPALARE ȚEVI CROMATE L=1.3 M/BUC

 • 24      ACE07C1        09       SUTE M         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR

E CU APA AVIND DN 100

0,00

4,73


0,00

0,00

0,00

 • 22.59

0,00

0,00

0,00

 • 45.59

0,00

0,00

0,00

9, 96

0,00

0,00

0,00

13,09

0,00

0, 00

0,00

7,01

0,00

0,00

0,00

101,27


0,00

0,00

0,00


5, 61


0,00

31,16Sp.mat' 0,0.0 Sp.man:   0,00 Sp.uti .0,00

REVIZIE INSTALAȚIE ELECTRICA FÂNTÂNI ■


26      ATE07C       ' 09       BUCATA         1,00000

Sp.mat .0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

REVIZIE SI REGLARE INSTALAȚIE AUTOMATIZARE


27      EH10XB         09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

VERIFICAT SI REPARAT INSTALAȚII ELECTRICE - ORNAME

NTE SĂRBĂTORI


28 .     L2E41B1         09        BUCATA          1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PRINDERE FIGURI ORNAMENTALE IN CÂRLIGE SI ANCORARE

A LOR - ORNAMENTE SĂRBĂTORI


29      RPEJ02D        09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONTAREA DIBLURILOR AUTOFORANTE IN ZIDĂRIE DE CARA MIDA SAU BETON


30      EE10XA         09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 REFLECTOR,PROIECTOR,FAR,MONTAT PE SUPORT EXISTENT CU POZIȚIE FIXA


31      IZA10A1        09           MP         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CURĂȚIREA SUPRAFAȚA MOCHETA PRIN PERIERE


32.      EE10XB          09        BUCATA          .',00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

REFLECTOR,PROIECTOR,FAR,MONTAT PE SUPORT EXISTENT INCLUSIV LEGATURI ELECTRICE


33      EE09XC         09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man '0,00 Sp.uti 0,00 DEMONTAT SI MONTAT SPOT PAVAJ, INCLUSIV LEGATURILE

ELECTRICE


.0,00

218,12

0,00

0,00

218,12

0,00

218,12

0,.'00-

0,00

0,00

0,00

437,80

437,80

.0, 00

0,00

0,00.

0.00

437,80

0, 00

7,79

0,00

0,00

7,79

0,00

7,79

0,00

0, 00

0,00

11,22

0,00

0,00

11,22

0,00

11,22

0,00

0,00

0,00

4,99

0,00

0,00

4,99

0,00

4, 99

0,00

0,00

0, 00

18, 70

0, 00

0, 00

18,70

0,00

18,70

0,00

0,00

0, 00

10,28

0,00

10,28

0,00

0,00

0,00

10,28

CVS........*o\

0,00

0, 00

r

31,16

31,16

0, 00

0, 00

0,00™*

31, 16

V."

0, 00

31,16

0,00

31,16

ui.

0,00

0,00

0, 00

0,00


 • 34     ■ RPEE15A1

Sp.mat

ÎNLOCUIT BECURI LA

■‘■.■'.09         BUCATA

0,.00 Sp.man: ■'  0/00

STÂLPI FOTOVOLTAICI,

1,00000

Sp.uti 0,00

PE SCARA


 • 35      RPEF21C        09       BUCATA

  1,00000

  Sp.uti‘  0,00

  INCLUSIV L


Sp.mat 0,03 Sp.man 0‘, 00

ÎNLOCUIRE DULIE LA STÂLPI FOTOVOLTAICI, EGATURILE

 • 36      RPEF22A        09       BUCATA

  1,00000

  Sp.uti 0,00

  PE SCARA


Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

ÎNLOCUIT GLOBURI PE STÂLPI FOTOVOLTAICI,

 • 37      RPEF21B        09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONTARE SUPORȚI GLOBURI, PE SCARA, CU PRINDERE IN AUTOFORANTE

 • 38      RCSE18B        09            M         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 ETANSARE PROIECTOARE SI GLOBURI CU SILICON

 • 39      EF06B1         09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONTAT SIGURANȚE 16 A, PROTECȚIE CIRCUITE SPOTURI

SI PROIECTOARE

40

ED06A

09

BUCATA

1,00000

Sp.mat

0,00 Sp.man

0, 00

Sp.uti   0,00

DEMONTAT SI MONTAT

ACUMULATORI

LA STÂLPI

FOTOVOLTA

ICI

( ÎNLOCUIRE )

41      RCSS16A        09           MP         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 REPARAREA ÎMPREJMUIRILOR DIN PANOURI DE GARD DIN P LAȘA DE SARMA

42   ■ ■ IZA10B1       ■ 09             MP          1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CURĂȚIREA SUPR TABLEI NEGRE LISE CU PERIE SIRMA SI

0,00

6,23

0,00

0,00

6,23

0,00

5,16

o,oo

0,00

0,00

5,36

0,00

0,00

5,30

0,00

1,01

o,oo

0,00

o,oo

3,01

0,00

o,oo

7,01

0,00

4,83

o,oo

0,00

0,00

4,83

0,00

0,00

4,83

0,00

6,86

0,00

0,00

o,oo

6,86

0,00

0,00

6,86

0,00

10,91

0,00

0,00

o,oo

10,91

0,00

0,00

10,91

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,0°

0,00

0,00

12,00

0,00

7,39

0,00

0,0°

7,79


0,00


0,00


10,35


0,00

10,35

0,00SMIRGHEL DEGRES WHITE SPIRIT PTR APLIC PROT ANTC


43. •'     W2E09A02       ■. 09

Sp.mat   :0.,.00 Sp.man

DEMONTAT JARDINIERE., - I


BUCATA’

0,00


1,00000

Sp.uti 0„’O0


44    -.. CMTC14A[2]      09

.... Sp.mat 0,00 Sp.man

POLIZ PUNCT DE SUDURA-HAFTURI-


BUCATA         1,00000

0,00 Sp.uti 0,00

CU POLIZOR PORTATIV


LA CONF. METAL POLIZARE PCT SUDURA-PE TEREN


45      IZA02XA[l]     09           MP         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CURATAREA PRIN METODE MANUALE A SUPRAF.DE BETON SI

METAL PRIN FRECARE CU PERIA DE SIRMA


11, 69

46

EI01A1[1]

09

BUCATA

1,00000

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti   0,00

MONTAT

ȘURUBURI CU

PIULIȚA


47      ATD41XC        09

Sp.mat 0,00 Sp.man

GĂURIRE BETON CU ROTOPERCUTANTA


BUCATA         1,00000

0,00 Sp.uti 0,00 CU DIAMETRUL SUB


12 MM


MONTAT


EI01B1[1] Sp.mat CONEXPANDURI


09

0,00 Sp.man


BUCATA

0,00


1,00000

Sp.uti 0,00


49      IZA10A3[2]     09

MP         1,00000

0,00 Sp.uti 0,00


Sp.mat 0,00 Sp.man

DEGRESARE MANUALA

50

RPCP07XA[l]    09

BUCATA

1,00000

Sp.mat   0,00 Sp.man

0, 00

Sp.uti   0,00

ÎNDREPTARE PLASE GARD 500X2500

MM

RPIC76A1[2]    09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

0,00

9, 82

0,00

0,00

0,00

O, 62

0,00

0,00

0,00

11, 69

0,00

0,00

0,00

2,34

0,00

0,00

0,00

15,58

0,00

0,00

0,00

3, 12

0,00

0,00

O, 00

10,28


0,00

11, 37


2,34O, 00

DESURUBARE ȘURUBURI SI PIULIȚE

 • 52       RCSB15A[1] .’ ?09             MP..         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 ’SPITUIREA SUPRAFEȚELOR DE BETON SAU METALICE, CURA TARE SI SPALARE CU JET,’DE APA

 • 53  ■' RPAC22A1 .    '.’09         BUCATA.          1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 sp.uti 0,00

DEMONTARE SI REMONTARE MOTOR ELECTRIC PE SASIU ( R EVIZIE )

 • 54      RPSF03A[L]     09        M CUB         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 DIVERSE EVACUAREA APEI DIN VASUL TAMPON CU ELECTRO POMPA

 • 55      RPIC76A1[1]    09       BUCATA

  1,00000

  Sp.uti 0,00


Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

DESURUBARE ȘURUBURI AUTOFILETANTE

 • 56      TRI1AA08C1     09         TONE         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DESCĂRCARE DIN AUTO CU LOPATA PIETRIȘ, NISIP, MOLO

Z

 • 57      TSD01C1        09        M CUB         1,00000

Sp.mat 0,00Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO

RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

 • 58       DE10A[l]       '09       BUCATA          1,00000

Sp.mat 0,00-Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PLANTAREA STÂLPILOR DIN METAL CONFECȚIONAȚI INDUST

RAL

 • 59      PJ04XA[l]      09           MP         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CURATARE PEREȚI DE VOPSEA CU ȘPACLU SI PERIA DE S ARMA

O, 00

0,00

34,90

O, 00

O, 00

0,00

28,87

0,00

O, 00

0,00

1,25

O, 00

O, 00

0,00

O, 31

0,00

0,00

0,00

3,90

0,00

0,00

O, 00

6, 75

O, 00

0,00

O, 00

14,33

0,00


9, 35 • 60      SD17XA[1J      09       BUCATA         1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DEMONTARE DUZE SI NIPLE 1"

0, 00

3, 12

61,      RPAC22C1 [1]'  .  09       BUCATA          1,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DEMONTAREA MOTOR POMPA/CU CIOCAN SI LEVIER

0,00

16, 48

0,00

3, 12

0,00

0,00

0,00

16,48

0,00

0,00


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTA DE CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25% (APLICATA LA MANOPERA), RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 32,38%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A. IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 17,78 LEI/ORA.TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT. ORELE DE STAȚIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARCUS. UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. SERVICIUL DE PAZA PRESTAT PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C. S.G.U. PLOIEȘTI, VA FI DECONTAT IN DEVIZ SEPARAT, CONFORM FACTURA PRESTATOR. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).DIRECTOR ECONOMIC

ADELA


TRANSPORT MATERIAL LEMNOS LA RAMPA

pag. 1-2


CALCUL TARIF TRANSPORT MATERIAL LEMNOS LA RAA

 • 1. TAXE

 • a) Rovigneta - 5,51 lei/zi

 • b) RCA - 60,82 lei/zi

Total pct. 1- 66,33 lei/zi

Se considera ca aceste cheltuieli se decontează in proporție de 50% pentru cursele la rampa restul decontandu-se pe alte lucrări (transpoarte ).

Rezulta o cheltuiala totala pentru pct 1 de 66.33/2=33.17 lei/cursa

 • 2. MANOPERA

a) Șofer - 144 lei/zi (medie salariu șoferi)

Contribuție asiguratorie (2.25%) - 2.25% x 144=3.24 lei

Total pct.2 - 147.24 lei/zi

Se considera ca aceste cheltuieli se decontează in proporție de 50% pentru cursele la rampa restul decontandu-se pe alte lucrări (transpoarte ).

Rezulta o cheltuiala totala pentru pct 1 de 144.53/2=73.62 lei/cursa

 • 3.COMBUSTIBIL - 32.56 lei/cursa (5.5 1/h x 5.92 lei/1)

Rezulta:

Tl=33.17+73.62+32.56=139.35 lei

Cheltuieli indirecte (32.38%) - 45.12 lei

— Deci TI =13935+45.12=184.47 lei Profit(5%) - 9.22 lei

Rezulta un total general al cheltuielilor (pe cursa):

T=168.83 -8.44=193.69 lei/cursa

adica :T=4.30 lei/to x km

NOTA:

1 -Calculul s-a efectuat pentru un transport pe zi cu tractorul cu doua remorci pe distanta de aproximativ 15 km( pe un sens);

 • 2- Un transport cuprinde aprox 10 mc de material lemnos .S-a aproximat greutatea de 300 KTg/mc de crengi ( deci aprox 3 tone la un transport);

 • 3- Tariful nu cuprinde cheltuielile legate de incarcarea-descarcarea materialului lemnos

 • 4- Tariful nu continue cheltuielile legate de staționare;

 • 5- Tariful nu continue TVAPROIECTAREANEXA 3 U

Calculul tarifelor pentru proiectare Ora de manopera

Tarif constatare proiectare

cuhdlar ■

îopera

........*

ii         '.1 .i-.-, i’ pi: 1

ANEXA 3';


COMPARTIMENT PROIECTARE


X V'

Calculul valorilor aferente documentațiilor de proiectare se stabilește pe baza prevederilor Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 privind “Metodologia de calcula onorariilor si preturilor pentru proiectarea investițiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajării teritoriului”. Tariful orar To este stabilit astfel incat sa asigure acoperirea costurilor totale de producție pentru proiectare (To : 25,27 lei/ora tara T.V.A. conform anexa 4.1.)

In baza acestui To se calculează tarifarea pentru următoarele documentații:

afStudii.de urbanism ( studii de amplasament, planuri urbanistice de detaliu, planuri

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.3.C si 7.3.D si a tabelelor anexa 7.3.C si 7.3.D -baza tarifara pentru studii si alte lucrări de proiectare preliminare proiectării de investiții

bl Studii de circulație urbana

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.5.A si 7.5.B si a tabelelor anexa 7.5.A si 7.5.B -baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație pentru artere si străzi si baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație privind detaliile de intersecții

clStudii de compoziție arhitectural peisagistica

Se vor intocmi. in baza capitolului 7 punctul 7.6.A, 7.6.B, 7.6.C si a tabelelor anexa 7.6.A - baza ; tarifara pentru .elaborarea studiilor de modelare si soluții de compoziție arhitectural peisagistica

7.6.B - baza tarifara pențru întocmire de relevee pentru plantații

...-J.6.C - baza tarifara pentru întocmirea releveelor pentru defrișat, plantat si transplantat arbori.si .-arbuști.

dlRelevee construcții

Se vpr intocmi in baza capitolului 7 pct. 7.9.A si a tabelului anexa 7.9. A.- baza tarifara pentru intocmire de relevee

efDocumentatii anexe la cererile de avize

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.30 si a tabelului anexa 8.30 - baza tarifara pentru ... , elaborări de documentații anexe la cererile de avize, acorduri, teme la subproiectanti de specialitate sau intocmire de dosare tehnice.

flDocumentatii pe specialități pentru Autorizație de Construire, pentru execuție si alte Înmiii „ u l

Se ypr intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.4. si a tabelului anexa 8.3.4. - baza pentru tarifarea proiectelor de, construcții pe specialități sau/si anumite specifice ponderale in ansamblul unei .....clădiri sau a capitolului 6 pct. 6.14. A - baza tarifara pentru proictarea clădirilor si a altor , lucrarifconstruclii. instalații, montaj, etc) pe transe din valoarea de investiție. .•

)Documentații pe snecialitati pentu lucrări inginerești si tehnico - edilitare

Se vor întocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.5. si a tabelului anexa 8.3.5. - baza pentrutarifarea proiectelor de .lucrări inginerești si tehnico - edilitare.                                       US-'

h (Documentații pe specialități Deutu lucrări inginerești, speciale sau exterioare

? i

■J


Se vor întocmi in baza capitolului 6 pct. 6.16.A. si a tabelului anexa 6.16.A. - baza tarifara pentru proiectarea lucrărilor inginerești, speciale sau exterioare

iiBocumentatii pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica la clădiri civile Se vor întocmi în baza capitolului 8 pct. 8.11 si a tabelulului anexa 8.11- baza tarifara pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica Ia clădirile civile.

ifTaicrari peniru-dotari publice si de parcuri - unicate

Se vor întocmi conform capitolului 6.15D si a tabelului anexa 6.15D - baza tarifara pentru dotări publice si de parc ■

k) Documentații economice .

$e yqf mtpcmi Țri țtaza capitolului 8 pct. 8.4.4. si a tabelului anexa 8.4.4. - baza tarifara pentru întocmirea docpmeiitatiilor economice - analiza si extragerea datelor necesare elaborării documentațiilor economice din studiile si proiectele vizate.


La tarifele calculate conform Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 se adauga TVA.


DIRECTOR ADJUNCT, CRISTINEL SCHIOPU

SERVICII; PJipIECTÂRE DANASELARU ... .

ANEXA 4.1■ :-l            ; ■ - / 1

lr;\ l

^51


Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul : 04-TĂRIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: Ol-ORA MANOPERA PROIECTARE

0, 00

17,78

0,00

0,00

17,78


[ ron ]

Nr.

ort;

.'V

'■‘Capitolul de lucrări   U. M.

Simbol

Denumire resursa

Observații ■ -

Liste■anexe

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilajort

Total(a+b+c+d)

Valoare

' ‘      . SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE

FINANCIARA

A 0A

i, 1 ..                               2

3

4

5

1 ■ '

.NMB100511. A’. 09         ORE

1,00000

0, 00

0,00

Șp.mat   0,00jSp.man 0,00

Sp.uti   0,00

17,78

17,78

PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE

0, 00

0,00

0, 00

0,00

17,78

17,78

TOTAL A:

ExecutantLUCR

,Obiectiv02

Obiect04

CategorieOl


LUCRĂRI 2019

TARIFE LUCRĂRI 2019

TARIFE PROIECTARE

ORA MANOPERA PROIECTARE


RecapitulatieMaterial

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

t

T

Cheltuieli directe

0.00

17.78

0.00

0.00

17.78

din care utilaje:" -Vut termice -

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli- directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.40

0.40

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

18.18

0.00

0.00

18.18

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

X

To

5.89

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

1.20

Valoare

V ' = To+IO-FPo

25.27

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

25.27

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

4.80

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                  30.07Director EconomicServ Financiar ContabilitateANEXA 3


Formular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 04-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: 02-TARIF CONSTATARE PROIECTARE

0, 00

17, 78

43,23

0,00

61,01


[ ron ]

Nr,- '

crt j

'.Capitolul de lucrări Simbol .  ■   .

Denumire resursa

'Observații

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilajort

Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE

FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1 ...

NMB100511     09

ORE

1,

. 00000

0,00

0, 00

Sp.mat   0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

17,78

17,78

PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE

0, 00

0,00

0,00

0,00

17,78

17, 78

2

AUT1153       09

ORE

1,

00000

0,00

0,00

.Sp.mat, .0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0, 00

0,00

0,00

AUTUTILITARA DACIA'

43,23

43,23

0,00

0,00

43,23

43,23

TOTAL A:

ExecutantLUCR

Obiectiv02

. Obiect04

Categorie02


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2019

TARIFE PROIECTARE

TARIF CONSTATARE PROIECTARE


RecapitulatieMaterial

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe’

0.00

17.78

43.23

0.00

61.01

din care utilaje: ■

-Vut termice.-'    ■

43.23

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

0.40

0.40

Mo

mo

Uo

to

TO

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

18.18

43.23

0.00

61.41

Cheltuieli indirecte

-Io =  32.380% x To

19.88

Profit      ■■ >L-

■Po =   5.000% x (To+Io)

4.06

Valoare           '‘

V = To+Io+Po

85.35

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total tara TVA

*                       .k.

85.35

T . V. A.

TVA= 19..000% x (V+OS)

16.22

101.57
Director EconomicServ Proicitarc

DANA SELARU


Serv Financiar Contabilitate


FLORIN STEFANESCUFormular F3

OBIECTIV: 02-TARIFE LUCRĂRI 2019

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 04-TARIFE PROIECTARE

Categoria de lucrări: 03-TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZA

[ ron ]

0,00

46,23

81,27

0, 00

127,50


Nr.

Capitolul de lucrări

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol

a)

materiale

Denumire resursa

b)

manopera

Observații

c)

utilaj ort

Liste anexe

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE

FINANCIARA

0. .

. .1

2

3

4

5

1'

NMB1005I1     09

ORE

2,60000

0, 00

0,00

Sp.mat   0,00 Sp.man

0, 00

Sp.uti   0,00

17, 78

46,23

PERSONAL DEPARTAMENT PROIECTARE

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

17, 78

46,23

2

AUT1153       09

ORE

1,88000

0,00

0,00

Sp.mat   0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti   0,00

0, 00

0, 00

AUTUTILITARA DACIA

43,23

81,27

0,00

0,00

43.23

81.27

TOTAL A:

Alte cheltuieli directe

Contribuții asigurătorii

2.250%

1.04

1.04

Mo

mo

Uo

to .

To

TOTAL CHELT.'DIRECTE   ■  .

0.00

47.27

81.27

0.00

128.54

Cheltuieli indirecte

Io =  32.380%

X

To

41, 62

Profit

Po =   5.000%

X

(To+Io)

8.51

’aloare

V = To+Io+Po

178.67

Organizare de șantier

OS =   0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

*

178.67

T.V.A.

TVA= 19.000%

X

(V+OS)

33.95

212.62

’.ExecutantLUCR

Obiectiv02

Obiect04

Categorie03


LUCRĂRI 2018

TARIFE LUCRĂRI 2019

TARIFE PROIECTARE

TARIF AVIZE,ACORDURI,AUTORIZA


Recapitulatie


Material Manopera Utilaj Transport

■ M             m             U             tK,rpn ]


Cheltuieli directe din care utilaje: -Vut termice -Vut electrice -Vut altele


0.00


46.23


81.27

81.27

0.00

0.00


0.00


TOTAL GENERAL pe categorie

203.54    ..........Director Adjunct


Director Economic

Serv Financiar Contabilitate

FLORIN STEFANESCU

TARIFE AUTOVEHICULE

ANEXA 4 ta tfccnc3,?>^^6

Pag.1-7

Anexa 4.1.- Tarife pentru autovehicule si utilaje............. pag.1-2;

Anexa ,4i2.-Tarifepentru autovehicule si utilaje detaliat pentru modul de calcul.X.pag»3-5; £ i j.

Anexa 4.3.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pe consum..pag.6-7;

Kl-k 4. S                    ;

4-In

ANEXA 4.1

TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJFE <    \

Denumire

’     *            • 5' '

, f £               5

-v -   -                    ■

Valoare

indirecte/... profit si

TVA

iGyăloăneJ

indirecte, si profit

Autocamion Iveco Trakkcr -PH 09 XFJ

118.07

164.11

Autocamion DAF-PH il EHP

105.37

146.46

Autocamion Roman 30 ADP

60.94

84.71

Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, 11VJZ)

53.42

74.25

Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)

51.89

72.13

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG

52.77

73.35

Autoutilitară Iveco Daily (PH09XFL, PH13LVU)

51.24

71.22

Autofurgon Iveco Daily PH 10 RVE

47.37

65.84

Autoutilitară Mercedes Sprint PH 1OGZT

47.77

66.40

Tractor U 533 L -PH46ADP

43.59

60.59

Tractor U 650 (PH06DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

47.99

66.71

Tractor U 445 (PH06DJX, 06DJY)

43.04

59.82

Tractoare Belarus (PH12LNP, 12LNS)

48.74

67.75.

Minitractor Goldoni (PH102)

37.90

52.68

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

43.41

60.34

Autout. Dacia Logan (PH 12ADP, 35PMP)

34.26

47.62

Autoutilitare Dacia 1307 1,6i (PH07CPY, 98ADP. 99ĂDF. 25PMP)

43.23

60.09

Autoutilitare Dacia 1307 î ,9D

(PH11 PDA. 12PDA. 14PDA. 15PDA)

38.06

52.90

Autoutilitară Dacia 1305 (PH07CPZ)

41.02

57.02

Auto Vidanja PHOlMAI ‘

69.17

96.15

Pompa aulovidania Pil 01 MAI

24.05

33.43

Autocisterna PH 11 ADP

61.52

85.51

Autocisterna PH09XFF

71.56

99.47

Autocisterna PH43PMP

57.17

79.47

Autocisternă PH44PMP

57.17

79.47

Auloplalformăridicări IVECO-PH35ADP

52.09

72.40

Autoplâtformă ridicări MAN-PH09TLZ

66.25

92.09

Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA. 09SPS. 09SPT)

39.68

55.15

BuldoexcavatorMST-01 ■ Pil 205

76.96

106.97

Miniincarcalor FOCI ST:

61.32

85.23

îvliniincărcator N60

72.89

101.32

Miniiricarcător Mul ti One;

35.56

49.43

Miniincareator JCB

5<);62v'-

Dacia Logan Diesel PH13TXA

'41.81   '

58.12,

Nacela PH14SGU, PH15SGU

70.60

98.1-3 !

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIANj/KM

4.03

TARIF ORAR STAȚIONARE PENTRU TOATE AUTOVEHICULELE

ikis •

.25.27

v

Tocător crengi Jensen

89.80

124.82

La aceste tarife se adauga TVA 19%.


DIRECTOR GENERA ALIN MIHAEL DANILA,JR3AMAf\OfESTI


DIRECTOR ECONOMIC

ADELAIACOB ,

SEF CdLOÂNÂ AUTO,


CRISTIAN TRICANSERV. FINANC1AR-CONTABILITATE


FLORIN STEFANESCL


ANEXA 4.2


VTO YOM/vlTARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJE

Denumire

Cheltuieli salariaie/oră

Cheltuieli materiale/oră

TOTAL

Salarii

Contri butii

•Total

Amor tizare

Carbu rant

Consu inabile

Echipa ment

Repa rații

Total

/oră

Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ

17.78

0.40

18.18

0.00

79.59

9.35

0.08

10.87

99.89

118.07

Autocamion DAF- PHUEHP

17.78

0.40

18.18

0.00

64.77

10.90

0.08

11.44

87.19

105.37

Autocamion Roman PH30ADP

17.78

0.40

18.18

0.00

36.14

1.69

0.08

4.85

42.76

60.94

Autoutilitare Renault Mascot PH11VJY, PH11VJZ

17.78

0.40

18.18

0.00

25.62

1.81

0.08

7.73

35.24

53.42

Autoutilitare Renault Mascot PH10ZDR

17.78

0.40

18.18

0.00

24.09

1.81

0.08

7.73

33.71

51.89

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG

17.78

0.40

18.18

0.00

25.62

1.87

0.08

7.02

34.59

52.77

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFL, PH13LVU

17.78

0.40

18.18

0.00-

24.09

1.87

0.08

7.02

33.06

51.24

Autofurgon Iveco Daily-PHIORVE

17.78

0.40

18.18

0.00

20.22

1.87

0.08

7.02

29.19

47.37

Autoutilitară Mercedes Sprint- PH10GZT

17.78

0.40

18.18

0.00

22.61

1.96

0.08

4.94

29.59

47.77

Tractor U445 -PH46ADP

17.78

0.40

18.1,8

0.00

20.08

1.22

0.08

4.03

25.41

43.59

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

17.78

0.40

18.18

0.00

25.10

1.22

0.08

3.41

J?;99

Tractor U 445 (PH06DJX, PH06DJY)

17.78

0.40

18.18

0.00

20.08

1.22

0.08

3.48

/ 24.86

Tractoare Belarus (PH12LNP, PH12LNS)

17.78.

0.40

18.18

0.00

25.10

0.12

0.08

! <

5.26

/Z;-

30.56,

ț>- 48.74

Minitractor Goldoni (PH102)

17.78

0.40

18.18

0.00

15.06

0.04

0.08

A

4.54.

.19.72

^•^90

Autoturism Dacia 1310.Break.-PH0.7PMB . ..        -s ».

17.78

0.40

„4.8.18

...o.oo

.21.08

0.77

0.08

-3.30

25.23

43.41

Autout. Dacia Logaii (PH12ADP, PIOSPMPjh.GO «4 j.0

>0 17.W

0.40 :

18,18

h» G/0.00

4 10.90

0.77

0.08

4.33

16.08

34.26

Autoutilitare Dacia 1307 l,6i      , , , v

(PJI07CPY, P1I98ADP, PI199ADP, PH25PMP)

F' 17.^8

18.18

vJ-oo

20.75

0.77

0.08

3.45

25.05

43.23

Autoutilitare Dacia 1307 1,9D          i

(PUI 1PDA, PII12PDA, PH14PDA, PH15PDA)

F 17.78

• o.to

4 8; 18

... 0,00

15.30

0.77

0.08

3.73

19.88

38.06

Autoutilitară DheiO305 (PH07CPZ)          ’

17.787

0.40

18.18

0.00

18.64

0.77

0.08

3.35

22.84

41.02

Autovidanja PH01MAI

17.78

0.40

18.18

0.00

31.64

10.90

0.08

8.37

50.99

69.17

Pompa autovidanja PH01MAI

17.78.

0.40

18.18

0.00

5.02

0.77

0.08

0.00

5.87

24.05

Autocisterna PH11ADP

17.78

0.40

18.18

0.00

30.11

6.45

0.08

6.70

43.34

61.52

Autocisterna PH09XFF                    0^ ■

17.78

0.40

18.18

0.00

40.15

6.45

0.08

6.70

53.38

71.56

Autocisterna PH43PMP

17.78

0.40

18.18

0.00

25.76

6.45

0.08

6.70

38.99

57.17

Autocisterna PH44PMP

17.78

0.40

18.18

0.00

25.76

6.45

0.08

6.70

38.99

57.17

Autoplatformă ridicări IVECO-PH35ADP

17.78

0.40

18.18

0.00

26.34

0.95

0.08

6.54

33.91

52.09

Auto platformă ridicări MAN-PH09TLZ

17.78

0.40

18.18

0.00

37.81

0.95

0.08

9.23

48.07

66.25

Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA, PH09SPS, PH09SPT)

17.78

0.40

18.18

0.00

15.44

1.65

0.08

4.33

21.50

39.68

Buldoexcavator MST-01PH205

17.78

0.40

18.18

0.00

50.19

0.32

0.08

8.19

58.78

76.96

Miniincarcator LOCIJST

17.78

0.40

18.18

0.00

35.80

0.07

0.08

7.19

43.14

61.32

Miniincarcator N60                              -i

17.78

0.40

18.18

7.22

40.15

0.07

0.08

7.19

54.71

72.89

Miniincarcator Multi One

17.78

0.40

18.18

0.00

10.04

0.07

0.08

7.19

17:38

35.56

Miniincarcator JCB

17.78

0.40

18.18

0.00

25.10

0.07

0.08

74$

50.62

Dacia Logan Diesel PH13TXA

17.78

0.40

18.18

0.00

18.45

0.77

0.08

* 4.33

'W

«"41.81

Nacela PH14SG1J, PH15SGU

17.78

0.40

18.18

25.11

15.15

0.10

0.08

11.98

0'52.42,.

i’o/70.60

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM

2.12

0.05

2.17

0.84

0.51

0.03

0.08

Wo

HL86

v

4.03

TARIF ORAR STAȚIONARE pentru orice autovehicul

17.78

0.00

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.78

-Tocător crengi Jerisen ' / v; -•        ;

• - 53.34

1.20

•a54;54

^0.00

•28.66

0.00

0.08

6.52

35.26

89.80

La ceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, profit 5% st TVA


DIRECTOR ADJUNCT

CRISTINEL SCH1O

DIRECTOR ECONOMIC

ADELAIACOB

SEF COLOANA AUTO, CRISTIAN TRICAN

SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE


ANEXA 4.3

'.'■ ! • •'. .                                  ... ; , .' ‘ ***>•

■       •>•' Denumire

Con

sum

1 /100 km

Viteza corn.

km/h

Consum

ora /cantitate

Consum ora/cantitate cu indice de z corecție

1,05

Preț

Consum /oră

valoare

Autocamion,Iveco Trakker -PH09XFJ

52.870

30.00

15.86

16.65

4.78

79.59

Autocamion DAF- Pili IEIIP

43.00

30.00

12.900

13.550

4.78

64.77

Autocamion Roman -PH30ADP

'•wr»

24.00

30.00

7.200

7.56

4.78

36.14

Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY,

P1I11VJZ) '

17.00

30.00

5.100

5.36

4.78

25.62

Autoutilitare Renault Mascot (PHIOZDR)

16.00

30.00

4.800

5.04

4.78

24.09

Autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFG)

17.00

30.00

5.100

5.36

4.78

25.62

Autoutilitară Iveco Daily (PH 09 XFL, 13LVU)

16.00

30.00

4.800

5.04

4.78

24.09

Autofurgon iveco Daily-PH 10 RVE

11.50

35.00

4.025

4.230

4.78

20.22

Autoutilitară Mercedes Sprint-PH 10 GZT

15.00

30.00

4.500

■p

4.73

4.78

22.61

Tractor U 445L ^PH 46 ADP

4.000

4.20

4.78

20.08

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)                 '

5.000

5.25

4.78

25.10

Tractor U.445 (Pil 06 DJX, 06DJY)

4.000

4.20

4.78

20.08

Tractoare Belarus (PH 12 LNP, 12LNS)

5.000

5.25

4.78

25.10

Minitractor Goldoni (PH 102)

3.000

3.15

4.78

15.06

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

12.00

35.00

4.200

4.41

4.78

21.08

Autout. Dacia Logan (PH 12 ADP, 35PMP)

6.20

35.00

2.170

2.28

4.78

10.90

Autoutilitare Dacia 1307i 1,61 (PH 07 CPY' 98ADP, 99ADP’, 25PMP)

11.81

35.00

4.134

4.34

458

20.75

..ioutilitare Dacial307T,9 D

(PH 11 PDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)

8.71

35.00

3.049

3.20

4.78

15.30

Autoutilitară.Dacia 1305 (PII 07 CPZ)

10.61

35.00

3.714

3.90

4.78

18.64

/Xutovidanja fH 01 MAl

18.00

35.00

6.300

6.62

4.78

31.64

Pompa autovidanja PH 01 MAI

1.000

1.05

4.78

5.02

Autocisterna PH 11 ADP 4

24.00

25.00

6.000

6.30

4.78

30.11

Autocisterna PH 09 XFF \ /

32.00

25.00

8.boo

8.40

4.78

40.15

AutocisternaPH43PMP

20.50

25.00

5.125

5.39

4.78

25.76

Autocisterna PH 44 PMP ;' .li

20.50

25.00

5.125

5.39

4.78

25.76

Autoplatforma ridicări IVECO-PH 35 ADP

15.00

35.00

5.250

5.51

4.78

26.34

Autoplatformă ridicări MAN-PH 09 TLZ

21.50

35.00

7.525

7.91

4.78

37.81

• . ;•


Autovehicul special Ford Connect JPH 09 RDA, 09SPS, 09SPT)

8.80

35.00

3.080

3.23

4.78

N

15.44

X

Buldoexcavator MST-01 PH 205

10.000

<4.?ș'

< *50.19

Miniincarcator LOCUST

7.133

Ș

KW?

4.78/

1 @35.80

Miniincarcator N60

8.000

1

8.40%

W78'

••^$0.15

MiniincarcatdrMulti One

2.000

2.10

10.04

Miniincarcator JCB

5.000

5.25

4.78

25.10

Nacela PH 14 SGU, PH 15 SGU

10.05

30.00

3.015

3.17

4.78

15.15

Tarif deplasare nacela (sofer+electrician)/km

10.05

30.00

3.015

3.17

4.78

0.51

Tarif orar staționare pentru orice autovehicul

0.00

0.00

o:oo

0.00

4.78

0.00

Dacia Logan Diesel PH13TXA

10.50

35.00

3.675

3.86

4.78

18.45

Tocător crengi Jensen

5.71

5.995

4.78

28.66


DIRECTOR/?;

ALIN MIHADIRECTOR ECONOMIC,


ADELA IAjCOB


SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE

FLORIN STEE'ANESCl


ANEXA 5 k MTARIFE SCULE SI UTILAJE COMPARTIMENT SPATII VERZI SI TEHNIC

Pag.1-21

. t

Anexa 5.1.- Tarife pentru scule-compartimentul spatii verzi................pag.1-14;

Anexa 5.2.-Tșrifc pentru utilaje si scule tehnic.................................pag.15-16;

Anexa 5.2.l.-Țarife pentru utilaje si scule tehnic detaliate pe consuni.....pag.17-21;

CALCULAȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-5.1

pentru tuns gard viii / ;

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ADJUNCT

CRISTINEL S


SERVICII DE gospodărire u rbana ploiești


DIRECTOR ECQNOMIC

ADELAIACOB

MOTOFOARFECA, SECATOARE HITACHI CH 78 E, ST1HL, HS, HS 80, HT. HUSQVARNA 109

 • - benzină ( 0,40 l/ora X 4,78 lei/1)

 • - ulei amestec ( 0,0168 l/ora x 25,781ei/l)

 • - ulei T 90 (0.141 l/ora x 10,31 lei/1)___

TOTAL 1

PIESE SCHIMB

■>ujie ( 28.87 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - semering (37.22 lei/buc, x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

 • - demaror ( 220,63-lei/buc. x Ibuc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - carburator ( 283,23 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

 • - modul de aprindere (294,37 lei/buc. x I buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7,49 lei/buc. x 2 buc : .<2 luni : 167.333 h/lună )

 • - disc taiere (6,19 lei/buc. x12 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - sorb ( 17.60 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - lamă ( 318;27 lei/buc.x I buc/an : 12 luni . 167.333 h/lună )

 • - vaselină ( 0,0064 kg x 22,99 kg )

TOTAL 2

0.665


 • - Reparații curente

 • - Amortizate ;

'"'TAL 3   : ’                                                                     "

TOTAL,GENERAL •    ’■'

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.


SEF SERVICIU SPATII VERZI, CONSTANTIN IORGA

■v • 7 ; ,


DIRECTOR ADJUNCT

CRISTI       IOPU
TOR ECONOMIC


URBANA PLOIEȘTI


CALCULAȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-

pentru cosit iarba (gazon)


MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R; DOLMAR

 • - benzină ( 0,55 1/ora x 4,78 iei /l)

 • - ulei (0,0168 1/ora x 25,78 lej/1):

TOTAL 1 -

PIESE SCHIMB L?

 • - bujie (28;87T6i/b'uC:k:'lbuc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - semering (37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună)

 • - rulmenți (47,14 lei/buc. x 2 buc.:>24 luni: 167.333 h/lună )

piulița (1,01 lei/buc. x2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - demaror ( 220,63 lei/buc. x 1 buc : 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - carburator (283,23 lei/buc. xl buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - modul de.^prindere.( 294,37 lei/buc. x 1 buc.: 24 luni: 167.333h/lună)

 • - arbore cotit (462,3§ lei/buc. x 1 buc.: 12 luni: 167.333h/lună )

 • - reductor ( 483,64 lei/buc. x 1 buc.: 12 luni: 167.333h/lună )

 • - carter motor.( 190,03 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333h/lună)

 • - autocat ( 89,58 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - disc taiere(6,19 lei/buc. x2buc, : 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7.49 lei buc. X 2 buc : 12 luni: 167.333 h/lună

 • - fir nax lon'( 150.39 lei 'buc. x 2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună

-vaselină ( 0,0056 kg x 22.99kg) :

2.629

0.433

3.062


0.014

0.037

0.023

0.001

0.110

0.071

0.073

0.230

0.241

0.032

0.045

0.006

0.007

0.150

0.129


TOTAL 2    ...y: -                h

1.169

- Reparații,curente.. ( ... ; ,       ,

2.300

Amortizare                //■

0.468

>OTAL3 ■                                j

2.768

'     2 EC./j Vi i’i

TOTAL GENERAL

6.999

La acest tarif sd âdau:

i 4S?'./ i '"i

ota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI/)

CONSTANTIN IORGA


SERV. FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU


AL’


DIRECTOR

C RIȘTI IN EI


/ CV          /   1  A'-' ’>

/     Wh

f E

DIRECTOR ECONOMIC?

ADELA IACOB


CALCULAT IEDE PREȚ -ANEXA 5-5.1

defrișat vegetație cu TRIMER


MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIH! , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R, 535 RX DOLMAR

 • - benzină ( 0.50 1/ora x 4,78 lei/1)

 • - ulei ( 0,0189 lo/ora x 25.78 lei ZI).

TOTALI ' ;

PIESE SCHIMB

 • - bujie ( 28,87 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

.mering ( 37,23 lei/buc? x 2 buc. : 12 luni : 167.333h/lună )

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

 • - demaror ( 220;63 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - carburator ( 283,23lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

-modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

 • - arc ambreiaj,(j7,4^.1e,i/buc. 2 buc,12.luni : 167.333 h/lună )

 • - carter motor (’f89,'94 îei/bucCx T buc.*: 24 iuni : 167.333h/lună )

 • - reductor ( 483.64 lei/buc. X l buc. :* 12 luni : 167.333h/lună )

 • - arbore cotit ( 462,35 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 167.333h/lună )

 • - disc taiere (6,19 lei/buc. x 2buci : 12 luni: 167.333 h/lună )

-vaselină ( 0,0097 kg x 22,99 kg )■

TOTAL 2

 • - Reparații curente             '

 • - Amortizare

TOTAL 3      ‘

lALGENERAL

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI.

CONSTANTIN l

1RGA


177 -K

.5


CALCE LAȚIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1

pentru tăieri arbori la înălțime

RECTOR G ENERAL

ALIN MfHAKL DAMI.A
DIRECTOR ECQNOM1C

ADELA 1ACOB

MMOTOF1ERAȘTRAU , DRUJBA ST1HL, RURIS, HUSQVARNA

 • - benzină ( 0.55 l/ora x 4.78 Ici I)

 • - ulei ( 0.014 I. ora x 25.78 lei/1).   ' ,

 • - ulei ungere (0,275 l/ora x 10,31 lei/1)

TOTAL 1 SFWUCT~ ZcZwC

PIESE SC1M B Z ' “ '

 • - bujie ( 28,87 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

’.mering ( 37,23 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună ,)

 • - demaror ( 220,63 lei/buc. x.lbuc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - carburator ( 283,23 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

 • - modul de aprindere^ 294,37 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 167.333h/lună )

 • - arc ambreiaj i'A49 lei/buc.’X'2 buc : 12'luni : 167.333 h/lună )

 • - lanț ( 72,05Tei/b'uc.'x 2 buc? :' 12 luni : 167.333 h/iună )

 • - pila pt ascutit lanț (18,04 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 167.333 h/lună )

 • - Iamă( 318,27 lei/buc'k-2buc/an’: 12 luni :167.333h/lună )

 • - arbore cotit ( 462,35 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 167.333h/lună )

 • - roata lanț (74';04 lei/buc x2'buC/an : 12 luni : 167.333 h/lună )

TOTAL 2 ’rr                '

 • - Reparații curente i                     •

 • - Amortizare ,/î.'-,0.402

TOTAL 3   '' ; ■•.' / .

TOTAL GENERAL '   ’ ••

uit acest tarif se adăugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.SEF SERVICIU SPATII VERZ CONSTANTIN IORGA


CALCULAȚIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.î^

pentru MQTOCULTOR

DIRECTOR EqpNpMJC

ADELAlACOfi^


- benzină ( 0,76‘> l/ora x 4.781ei/l)

3.675

- ulei amestec (0,02 l/ora x 25,78 lei/1)

0.516

- ulei T 90 (0,141 l/ora x 10,31 lei /l)

1.454

TOTALI .

Si K \JC- h ■ aV L .i■' v N i

5.645

PIESESCIMB

-

- bujie ( 28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 167.333h/lună )

0.014

^mering ( 37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 167.333h/lună)

0.037

- rulmenți (47,14 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

0.023

- carburator i 283,23 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333h/lună )

0.047

- reductor (483,.64 lej. buc. x l bucr.: 36 luni: t67.333h/lună )

0.080

- cablu acce.leratie,(78,84Jei/buc.x lbuc : 24 luni: 167.333h/lună)

0.020

- demaror (220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 167.333h/lună )

0.110

TOTAL 2

0.331

- Reparații curente ;    . f., ;. ..

1.600

-Amortizare           7 . -‘-f ■

6.435

TOTAL3      jj; ș ;....,,     ■.

2.035

TOTAL GENERAL -  -

8.011

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.

17.1

SEF SERVICIU SPATII VERZI,

CONSTANTIN IORGA


SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE, FLORIN STEFANESCU

CALCELĂȚI E DE PREȚ-ANEXA 5.-5.1

pentru stropit cu atomizorul (tratamente si erbicidat)DIRECTOR ADJUNCT

CRISTINrEEStATOMIZOR

- benzină (0,75 1/ora x 4,78 lei/1)

3.585

- ulei amestec ("0,03 1/ora‘x 25,78 lei/1)

0.799

- ulei T 90 (0.141 1/ora x 10,31 lei /l)

1.454

TOTAL 1

5.838

1-iESESCIMB '

- bujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.014

- semering (37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună)

0.037

- rulmenți (47,-14 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 167.333 h/lună )

0.023

- sorb ( 17,60 lei/buc. x2buc.: 12 luni: 167.333h/lună )

0.018

- carburator (283,23 lei/buc. X 1 buc : 24 luni: 167.333h/lună )

0.071

- modul de aprindere (294,37 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni: 167.333 h/lună)

0.073

- demaror (220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.110

- set pompa presiune (597,98 lei/buc x 1 buc/an : 12 luni: 167.333

)

0.298

TOTAL 2

0.644

Reparații

1.560

1.560

TOTAL GENERAL

8.042

acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TV A.

SEF SERVICIU SPATII VER^I, CONSTANTIN IORGA


CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1. pentru suflat FrunzeECTOR

N MUIA

z

) V * A

DE ploiești IDIRECT

ADELA&fcCOB


SUFLANTA

• .....

- benzină (0,577 l/ora x 4,78 lei/l)

2.758

- ulei amestec ( 0,0102 l/ora x 25,78 lei/l)

0.263

-ulei T 90 (0,141 l/ora x 10,31 lei/l)

1.454

TOTAL 1  'V1' A -•

4.475

PIESE SCIMB

Sujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.014

- .,emering ( 37,23 lei/buc. x2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună

0.037

- rulmenți (47,14 lei/buc. x 2buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

0.023

-sorb( 17.60 lei/buc., x 2buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.018

- carburator ( 283,23 lei/buc. X î buc.: 24 luni 167.333h/lună )

0.071

- modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. x 1 buc : 36 luni: 167.333 h/lună )

0.049

- demaror (220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.110

- arbore cotit (462,35 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333h/lună )

0.077

- turbina presiune (463,951ei/buc x 1 buc/an : 12 luni: 167.333 h/lună)

0.231

TOTAL 2

0.630

Reparații curente ;

Amortizare

1.200

0.587

TOTAL 3

1.787

TOTAL GENERAL .   , ,

6.892

acest tarif se adaugă cota decheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.


SEF SERVICIU SPATII VERZI,

CONSTANTIN IORGA


CALCULĂȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1

pentru tuns iarbaana 5'*sT


MAȘINA WIKING


T

CHIOPU • - benzină (0,35 1/ora x 4,78 lei/1)

  1.673

  0.356

  1.454

  3.483


-ulei amestec (0.0138 1/orax25,78 lei/1)

 • - ulei T90 (0,141 1/ora x 10,31 lei/1)

TOTAL 1   " "

PIESE SCIMB

ijie (28,87 lei/buc.x 1 buc. :,12 luni: 167.333 h/lună )

 • - semering ( 37,23 lei/buc. x 2buc.: 12 luni 167.333 h/lună)

 • - rulmenți (47,14 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - sorb ( 17,6,0 lei/buq! x 2bgc. i: .l;2 luni: 167.333 h/lună )

 • - carburator (283>,2.3 lei/buc X 1 buc : 36 luni: 167.333h/lună )

-modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. X 1 buc.: 24 luni: 167.333h/lună )

-cablu comanda (31,83 lei/buc. X 1 buc.: 12 luni: 167.333h/lună )

 • - demaror (220,63 lei/buc. x 2buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

-disc taiere (6,19 lei/buc. x 2buc. : 12 luni: 167.333 h/lună )


TOTAL 2        ;

0.344

Reparații curențe ,

X    7

3.000

TOTAL 3 .-ț*

Z'f' /

3.000

TOTAL GENERAL

6.827

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.

CALCULAȚIE DE PREȚ ANEXA pentru tuns iarba


8.365

1.031

1.454


 • - benzină (1,75 l/ora x.4,78 lei/1)

 • - ulei amestec (0,04 l/ora x 25,78 lei/1)

-ulei T90 (0,141 l/ora x 10,31 lei/1)

TOTAL 1                                                                                  10.850

PIESE SCIMB

 • - bujie (28.87 lei/buc.x 1 buc,: 12 luni: 167.333 h/lună )

?mering (37.23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună)

 • - rulmenți ( 47,14 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - sorb (17,60 lei/buc; x 2buc..: 1.2 luni: 167.333 h/lună )

 • - carburator (283,23 lei/buc.x 1 buc. : 36 luni: 167.333h/lună )

 • - modul de aprindere (294,37 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333 h/lună )

 • - cablu accelerație (78,84 lei/buc.x lbuc : 12 luni 167.333h/lună)

 • - demaror (220,63 lei/buc. x 1 buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - disc taiere (6,19 lei/buc. x 2buc.: 12 luni: 167.333       )

TOTAL 2

Reparați i curente

TOTAL 3 1  /

TOTAL GENERAL ’

14.778


La acest tari f se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,.. CONSTANTIN IORGA

SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU


CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1.

pentru ROXOR

 • - benzină ( 0,769 1/ora x 4,78 lei/1)

-ulei amestec ( 0,02 1/ora x 25,78 lei/1)

 • - ulei T 90 (.0,14.1 1/ora x, 10,31,,lei /l)

TOTALI          -j : -

La acest tarif se adăuga cota decheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% si TVA

SEF SERVICIU SPATII VER/I,< CONSTANTIN IORGASERV.FINANCIAR-CONTABILITATE, FLORIN STEFANESCU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. DIRECTOR GENERAL

ALIN MIHAEL DANILA


Ploiești, Ștr,Văleni 32SERVICII DE gospodărire , URBANA PLOIEȘTI


DIRECTOR ADJVNCT CRISTINE LXHIOPU

DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOB \ T?'',

1

,/■ x K 4/ ?--■—

©
CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1.

pentru MOTOPOMPA

-motorina (2.00 1/ora x 4,781ei/l)

 • - ulei amestec ("6’0*5 I/ora x 25,78 iei/1)

 • - ulei T 90 $,1M -17ora x 16,31 lei /l)

TOTAL 1                                                                              12.259

acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.


lațb: de ek H'opgmpa

GA ,..V,T \ .i.

GA ■■ A ‘A

.-5. A T-<           ' A


SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. DIRE

Ploiești, Str.Văleni 32gospodărire


DIREC

ADELA IACOBfi


R ECONOMIC


CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA


MAȘINA DE MATURAT ALEI

 • - benzină (2,247 l/ora x 4,78 lei/1)

 • - ulei amestec (0,06 l/ora x 25,78 lei/1)

10.740

1.547

TOTAL 1

12.287

PIESE SCIMfâ, Mr.V

- bujie ( 28,871ei/buc.x 1 buc. : 12 luni: 167.333 h/lună )

0.014

- semering (37,23 lei/buc. X 2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună)

0.037

ulmenți (47,14 lei/buc. x 2buc. : 24 luni: 167.333 h/lună )

0.023

- sorb ( 17,60 lei/buc. x2buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

5 0.018

- carburator ( 283,23 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni: 167.333h/lună )

0.071

- modul de aprindere ( 294,37 lei/buc. x 1 buc : 36 luni: 167.333 h/lună )

0.049

- demaror (220.63 lei/bucț x Ibuc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.110

- reductor (483,64 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333h/lună )

0.080

- cablu accelerație (78,84 lei/buc.x 1 buc : 24 luni: 167.333h/lună)

0.020

- arbore cotit (462,35 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333h/lună )

0.077

- turbina presiune ( 463,95lei/buc x 1 buc/an: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.231

TOTAL 2 .         .

0.730

Reparații curente;

1.679

Amortizare

0.710

TOTAL 3

2.389

■ 'TAL GENERAL

15.406


Ea acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.
SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEF ANESCU
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str.Văleni 32


- yy

r w o


CALCL EAȚIE DE PREȚ-ANEX


MOTOCOSITOARE BERTOLINI

- benzină (0.625 1/ora x 4,78 lei/1)

2.987

- ulei amestec ( 0,06 1/ora x 25,78 lei/1)

1.547

- ulei T90 (0,141 1/ora x 10,31 lei/1)

1.454

TOTAL 1

5.988

PIESE SCIMB

- bujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.014

mering( 37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună

0.037

- rulmenți (47,14 lei/buc. x 2buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

0.023

- sorb ( 17,601ei/buc. x 2buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

0.018

- carburator (283,231ei/buc. x 1 buc : 24 luni: 167.333h/lună )

0.071

- modul de aprindere ( .294.37 lei "buc. x 1 buc : 36 luni: 167.333 h/lună )

0.049

- demaror (2220,63 lei/buc. x lbuc.: 12 luni: 167.333h/lună )

0.110

- arbore cotit (462,35 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni :167.333h/lună )

0.077

- turbina presiune (463,95lei/buc x 1 buc/an : 12 luni: 167.333h/lună)

0.231

TOTAL 2  .... .

0.630

Reparații curente .

2.695

Amortizare .   ......'

2.102

TOTAL 3

4.797

TOTAL GENERAL

11.415

I ” acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.

SEF SERVICIU SPATII VERZI,

CONSTANTIN IORGA

SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str,Văleni 32


CALCULAȚIE DE PREȚ -anexa 5-5.1

pentru curatat zapada
R ECOnMîIC


MOTOFREZA

 • - benzină ( 0.769 Fora x 4,78 lei/1)

 • - ulei amestec ( 0,02 1/ora x 25,78 lei/1)

 • - ulei T 90 (0,141 1/ora x 10,31 lei/1)

3.675

0.516

1.454

TOTAL 1  ?;                 "

Ut              .5.

5.645

PIESE SCIMB

"'ujie (28,87 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună )

 • - semering (37,23 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni: 167.333 h/lună)

 • - rulmenți (47,14 lei/buc. x 2 buc.: 24 luni: 167.333 h/lună )

 • - carburator.! 283,23 lei/buc. x 1 buc : 36 luni: 167.333h/Iună )

 • - reductor (483.64 lei/buc. x 1 buc.: 36 luni: 167.333h/lună 7cablu accelerație (78.84 lei/buc.x lbuc : 24 luni: 167.333h/lună)

 • - demaror (220,63 lei/buc. x lbuc. : 12 luni: 167.333 h/lună )

0.014

,    0.037

0.023

0.047

0.080

0.020

0.110

TOTAL 2

0.331


8 Reparații curente

9Amortizare

TOTAL 3

TOTAL GENERAL...


0.919

0.450

1.369

7.345


IOPU


La acest tarif.se adaugă cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, cota de profit 5% și TVA.

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, FLORIN STEFANESCU


PENTRU UTILAJE SI SCULE

......:......... 4^^-

ANEXA 5.2.                                                    ,

; c/ k ,-A

DENUMIRE

PREȚ (LEI/ORA)   |

CILINDRU COMPACf OR BOMAG BWCU MANIPULANT

*.      jf ‘• •■s                   .....z .<       ■

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW FARA MANIPULANT

GRUP GENERATOR I APARAT SUDURA CU MANIPULANT

38.68

GRUP GENERA FOR i APARAT SUDURA FARA MANIPULANT

20.50

GENERATOR SUDURA CU MANIPULANT

38.76

G EN ER ATOR S U DU R A FARA M ANI PU LANȚ

20.58

GENERATOR DE CURENT CU MANIPULANT

38.46

GENERATOR DE CURENT FARA MANIPULANT

20.28

PIKAMER CU MANIPULANT

24.27

PIKAMER FARA MANIPULANT

6.09

APARAT: DE SUDURA CU MANIPULANT

22.82

APARAT'DE SUDURA FARA -MANIPULANT

4.64

B ETONI FRAC U MANIPULANT

23.28

BETONIERAF.ARA MANIPULANT

5.10

GENERATOR DE CURENT ■ BETONIERA CU MANIPULANT

38.93

GENERATOR DE CURENT l BETONIERA FARA MANIPULANT

20.75

' 1 ASIN A DE TAI AT ASFALT SI BETON WEBER CU MANIPULANT

40.06

MAȘINA DE TAI AT ASFALT SI BETON WEBER FARA MANIPULANT

21.88

GRUP GENERATOR + PIKAMER CU MANIPULANT

39.43

GRUPGENERATOR + PIKAMER FARA MANIPULANT

21.25

16GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER CU MANIPULANT

35.37

GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER FARA MANIPULANT

17.19

UTILAJ PREPARAT ASFALT BÂGELA

REPARTIZA TOR ASFALT

; 67.03 7    '

\             . ti;-’’'.';1                                                      ;

La aceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 32,38 %, profit 5% si T.V.A.DIRECTOR GENER A Lj.c A '

ALIFLMIHAEL /-/z

.a y
SERV'.TEHNIC

MARIUS PA


DIRECTOR ECONOMIC,

ADELA IAC(^BSERV. FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCUCALCULAȚIE UTILAJE

lei / oră fără T.V.A.

ANEXA 5.2.1. DETALIAT

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW CU MANIPULANT

Manopera 17.78 lei/ora                                          17.78                  1.0225

-motorina ( 2,5 1/ora x 4,78 lei/1 )

Amortizare

Piese de schimb

Reparații

TOTAL/UTILAJ


CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW FARA MANIPULANT

Motorina (2,5 l/ora x 4,78 lei/I )

Amortizare

Piese de schimb

Reparații

TOTAL/UTILAJ

11.95

0.00

1.03

1.05

14.03


GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA CU MANIPULANT

Manopera 17.78 lei / oră

17.78

1.0225

18.18

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină^ 3,24.1/oră x 4,781ei/l )

15.49

Amortizare grup generator

0.16

Amortizare aparat sudura

0.21

-piese de,schimb + consumabile

3.25

Reparații

1.39

TOTAL /.UTILAJ

-i 38.68

GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină ( 3,24 1/oră x 4,78 lei/1)

Amortizare grup generator

Amortizare: aparat sudura

-piese de schimb + consumabile

Reparații

TOTAL/ UTILAJ

 • 15.49

0.16

0.21

3.25

1.39

 • 20.50


GENERATOR SUDURA CU MANIPULANT

Manopera, 17;.78 lei oră •:,

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină ((3,24 1/oră x,4,78 lei/1)

Amortizare

Consumabilei \

Piese de schimb


17.78


1.0225


Reparații

TOTAL/UTILAJ


18.18

15.49

0.46

0.15

3.09

1.39

38.76


GENERATOR SUDURA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină/ 3,24 1/oră x 4,78 lei/1)

Amortizare:

Consumabile,,,

Piese de schimb

Reparații . • t ..

TOTAL / U1Ii A.i

GENERATOR DE CURENT CU MANIPULANT

Manopera 17.78 lei/oră                                         15.85                 1.0225

Consum orar benzina: 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină ( 3,24 1/oră x 4,78 lei/1)

15.49

0.16

0.15

3.09

1.39

38.46


Amortizare '

Consumabile

Piese de schimb

Reparații

TOTAL/ UTILAJ

GENERATOR DE CURENT FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină ( 3.2 11/oră x 4,781ei /I I

15.49

Amortizare :

0.16

Consumabile

0.15

Piese de schimb

3.09

Reparații

1.39

TOTAL / UTILAJ

20.28

Manoperăl 7.78 lei / oră

Piese de schimb

Reparații -'T

TOTAL 7 UTILAJ


PIKAMER CU MANIPULANT

17.78


1.0225


18.18

4.06

2.03

24.27


PIKAMER FARA MANIPULANT


Piese de schimb

Reparații

LOIAL / UTILAJ ’


4.06

2.03

6.09Manopera 17,78 lei / oră

Consumabile

Reparații si piese de schimb

TOTAL /UTILAJ


APARAT DE SUDURA CU MANIPULANT

17.78                   1.0225


18.18

3.09

1.55

22.82


APARAT DE SUDURA FARA MANIPULANT


, Consumabile

Reparații si piese de schimb ■'TOTAL / UTILAJ


3.09

1.55

4.64


BETONIERA CU MANIPULANT

Manopera 17.78 lei/oră

Amortizare

Consumabile

Reparații

TOTAL / UTILAJ


17.78


BETONIERA FARA MANIPULANT

Amortizare'.           :

Consumabile . Reparații TOTAL / UTILAJ


GENERATOR DE CURENT + BETONIERA CU MANIPULANT

Manopera 17-78 lei / oră

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1 - benzină ( 3,24 1/oră x 4,78 lei/1 )

Amortizare betoniera

Amortizare generator

Consumabile

Piese de schimb . .

Reparații i , \   ■

TOTAL 7 UT II A.l


17.78


1.0225


18.18

15.49

0.47

0.16

0.15

3.09

1.39

38.93


GENERATOR DE CURENT + BETONIERA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină ( 3:24 1/oră x 4,78 lei/1)

15.49

Amortizărebetoniera' 1

0.47

Amortizare generator

0.16

Consumabile

0.15

Piese de schimb

3.09

Reparații

1.39

TOTAL UTILAJ -

20.75

MAȘINĂ DE TĂIAT ASFALT SI BETON WEBER SM 57 CU MANIPULANT

Manopera17.78 lei oră                                         17.78                 1.0225

Consuli orar benzina : 240 g/CPh = 2,04 1

- benzfhă ( 2,04 1/oră x 4,781ei/l )

Amortizare1

-ulei (2,04 1/ora x 2,5% = 0,051 l/ora x 25.78 lei/1)

—disc diamantat (0,0035 buc/msimasina0,16ore/m)

-piese de schimb si filtru <

Reparații

TOTAL/ U TILAJ ■

MAȘINĂ DE TĂIAT ASFALT SI BETON WEBER SM 57 FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 2,04 1

- benzină ( 2,04 1/oră x 4,781ei/l )

Amortizare , ;

-ulei (2.04 1/ora x 2,5% = 0,051 1/ora x25.78 lei/1)

-disc diamantat (0,0035 buc/m si mașina 0,16 ore/m)

-piese de schimb si filtru

Reparații . .

TOTAL-UTILAJ

GRUP GENERATOR + PICKAMER ( CIOCAN DEMOLATOR ) CU MANIPULANT


Manopera 17.78 Iei /oră

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1 - benzină / 3,241/oră x 4,78lei/l).

Amortizare grup generator 1

Amortizare ciocan demolator

Piese de schimb ■

Ulei si filtru' ■■ '    <■

Reparații: ; ,

TOTAL/UTILAJE/:


17.78


1.0225


GRUP GENERATOR + PICKAMER ( CIOCAN DEMOLATOR ) FARA MANIPULANT


Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1 - benzină ( 3.24 1/oră x 4,78 Iei /I ) Amortizare grup generator

Amortizare ciocan demolator

Piese de schimb

Ulei si filtru.            ,

Reparații

TOTAL/UTILAJE


15.49

0.16

0.00

4.06

0.15

1.39

21.25


■ GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER CU MANIPULANT

Manopera 17.78 lei/oră                                         17.78                 1.0225

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 I

 • - benzină ( 3,24 1/oră x 4.78 lei/1 )

Piese de sțhirnb ; , ,

Amortizare grup generator

Amortizare compresor aer

Reparații             ,   .

TOTAL / U TILAJE

■':'i             GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

 • - benzină (3,24 1/oră x 4,781ei/l)

Piese de schimb

Amortizare grup generator

Amortizare compresor aer

Reparații'

TOTAL/ UTILAJE

'           '             UTILAJ PREPARAT ASFALT BAGELA

Manopera 17.78 lei/oră                                         17.78                 1.0225

 • - motorină ( 5,12 1/oră x 4.78 lei/1)

Amortizare

Reparații

TOTAL/UTILAJ.


18.18

15.49

0.15

0.16

0.00

1.39

35.37


15.49


0.15


0.16


0.00


1.39


17.19


18.18

24.47

0.00

2.15

44.80


REPARTIZATOR ASFALT


Manopera 17.78 lei/oră

- motorină (10,00 l/'oră x 4.78lei/l) Amortizare

Reparații

TOTAL/UTILAJ


17.78


1.0225LA ACESTE TARIFE SE APLICA COTA DE CHELTUIELI INDIRECTE 32,38% si COTA DE PROFIT 5% '


DIRECTOR ECONOMIC,

ADELA IACOBSERV.TEHNIC

MARIUSlWĂfNTE


SERV. FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU


TARIFE MATERIAL DENDROFLORICOL

ANEXA 6

Pag.1-42

i'**         '■ / • • Ă

Anexa 6- tabel final preturi material dendrologic-rasaduri si plante.......pag.1-2;

- calciilațji;preț. si fise tehnologice material dendrologic si răsaduri si

plantei.... ....pag.3-42;

Nr

Crt.

MATERIAL DENDROLOGIC

PREȚ/BUC cat.l

PREȚ/BUC

cat.2

PREȚ/BUC

cat. 3

1

TRANDAFIRI

7.94

6.91

5.96

2

ARBORI FOIOSI 3 ANI

47.48

41.31

35.61

Aeer; Catalpa, Betula, Castan, Paulownia. Plop, Salix, etc

3

ARBORI FOIOSI 5 ANI

83.56

72.70

62.67

Acer, Catalpa.’ Betula/Câstan, Paulownia, Plop, Salix, etc

4

ARBORI, RASINOSI

91.60

79.69

68.70

Abies. Cedrus, Cupressus, Pinus, Picea, etc

5

ARBUȘTI CU FRUNZA PERSISTENTA

15.34

13.35

11.51

Buxus, Evonimus, Mahonia

6

ARBUȘTI RASINOSI DIN PRODUCȚIE PROPRIE

48.30

42.02

36.23

Thuj a. Juniperus, etc

7

ARBl IȘTI R’ASINOSI DIN•MATERIAL ACHIZIȚIONAT

54.55

47.46

40.91

Thuya, Juniperus, etc       -

8

ARBUȘTI FOIOSI

9.66

8.40

7.25

Forsitziâ, Ligustrtim, Hibiscus, Spiraea, etc

9

ARBUȘTI FOIOSI TUFE

14.72

12.81

11.04

Forsitziâ, Ligustrtim, Hibiscus, Spiraea, etc

Nr.

Crt

răsaduri si plante..

PREȚ/BUC

Cat.l

PREȚ/BUC

Cat.2

PREȚ/BUC

Cat.3

1

RĂSĂDI Rl ANUALE LIVRATE DE LA LADI I A

1.51

1.31

1.13

Cineratiaynțaritima; si alte răsaduri anuale si perene

2

RĂSADURI ANUALE LIVRATE LA GHIVECI

2.76

2.40

2.07

Antirihnium; Calistephus. Dalhia, etc

3

RĂSADURI ANUALE LIVRATE LA GHIVECI

2.99

2.60

2.24

Begdtiia:

4

RĂSADURI I’I.ANTE PT. MOZAIC LIVRATE LA GHIVECI

2.92

2.54

2.19

Răsaduri plante apartament ~•

5

Răsaduri bienale livrate la ghiveci

2.32

2.02

1.74

BeltisrMibSptiX Viola, etc

6

Pi AN I E înmulțite PRIN RIZOMI livrate la ghiveci

5.99

5.21

4.49

cannadiferite șpecu cu rizoîni

7

PLAN j‘E PEREN ETL: 1 1: ' '~

5.64

4.91

4.23

Yucca'flE," ierburj decdrativ,e,”:gaillardia, margareta, etc

8

PLA-NTE-PERI.N1'.'LA GHIVECI - TUFANICA

10.37

9.02

7.78

Alte plante perene din butași la ghiveci

SC SGU PLOIEȘTI

Str. Văleni nr.32

Compartiment Sera si Pepiniere


LISTA PRETURI MA TERI AL DENDROFLORICOL TARIF 20199

PLANTE APARTAMENT EXOTICE- TALIE MARE

58.42

50.83

43.82

palmier, leandru, dif. Specii de ficus ctc

10

PLANTE APARTAMENT - TALIE MIJLOCIE

12.88

11.21

9.66

Colocașiă, Pliilodcndrom. 1Jatura. etc

11

PLANTE APARTAMENT- TALIE MICA

8.14

7.08

6.11

Clorophitum: Pelargoniuin. perunia Pclt.. etc

/

Calculatiile pentru materialul dendro au fost stabilite pentru categoria I de preț.

Nota:

La aceste preturi se adauga cotele de indi


___ r „ %, profit 5% si TVA

O i c

DIRECTOR.GENERAL ALIN MIHÂEL DANH.A /

DIRECTOR ADJUNCT C;

CRI SEIN ELȘCHIOPE

DIRECTOR ECONOMIC,


ADELA lACOBhSERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORIN STEFANESCU \FISA TEHNOLOGICA

TRANDAFIRI

MATERIALE PT ÎOOQ BUC TRANDAFIRI

Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

1

ingrasamante organice

to

0.50

60.397

30.20

2

ingrasamante chimice

kg

50.00

2.578

128.90

.3

substanțe combatere

I

0.10

274.061

27.41

4

substanțe combatere

kg

0.10

42.850

4.29

5

fertlizanti foliari

1

0.40

154.000

61.60

6

erbicid

1

2.00

42.436

84.87

7

apa

mc

150.00

2.929

439.35

8

carburant

1

5.00

4.78

23.90

9

lubrifianti

1

1.00

16.635

16.64

10

utilitati (energie,telefon)

108.15

11

folie

kg

2.00

9.548

19.10

12

agril

mp

10.00

0.234

2.34

13'

turba

1

250.00

0.254

63.50

14

nisip

mc

0.60

48.801

29.28

TOTAL

1039.53

Total ore

379.73

Tarif ora

17.78

Manopera

6751.60

' .contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%.

151.91

.................- TOTAL MANOPERA'

6903.51

-   MATERIALE

1039.53

TOTAL PREȚ MEDIU 1000 BUC TRANDAFIRI

7943.04

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,

CONSTANTIN IORGA

FISA TEHNOLOGICA

Nr, crt.

DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

1

Cernut amestec (turba ,nisip,pamant)

mc

1.00

1.000

1.00

2

Pregătit amestec de pamant

mc

1.00

1.700

1.70

3

Transport amestec de pamant cu roaba pana la 80m

mc

1.80

0.787

1.42

4

Sapat platforma pentu pat nutritiv

mc

2.00

0.810

1.62

5

Amenajat pat pentru inradacinat

ar

0.05

12.120

0.61

6

Recoltat ramuri pentru butași

mii buc

0.50

13.200

6.60

... 7

Fasonat si, confecționat butași

mii buc

1.20

4.300

5.16

8

Plantat butași

mii buc

1.20

3.420

4.10

9

Plivit in rasadnita de Sori

ar

0.32

12.190

3.90

10

Udat in rasadnita de40 ori

ar

2.00

0.656

1.31

11

Combatere boli si daunatoride 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

12

Fertilizat u ingrasaminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

1S

Fertlizat cu ingrasaminte organice

ar

2.40

4.830

11.59

14

Arat cu tractor cu plug

ha

0.02

4.350

0.10

15

Scos puieti

mii buc

1.00

3.150

3.15

Repicat puieti plantat butasiiradacinti

mii buc

1.00

3.570

3.57

17

Udat puieti

ar

13.00

0.656

8.53

•--- -.....18

Prasit-manual de 4 ori

ar

9.60

5.660

54.34

.....  - 19

Fertilizat cu ingrasaminte chimice de 2 ori

ar

4.80

1.640

7.87

.....-.......20

Combatere boli si dăunători de 4 ori

ar

9.60

1.300

12.48

V......21

Lucrări de intretinere 2 ani

ore

150.00

22

Scos manual trandafir

buc

1,000.00

0.100

100.00

•'                TOTAL

379.73


SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE, .
CONSTANTIN IORGA


FISA TEHNOLOGICA

ARBORI FOIOSI3 ANI


MATERIALE PT 1000 BUC ARBORI FOIOSI 3 ANI

Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

1

ingrasamante organice

to

2.00

60.396

120.79

2

ingrasamante chimice

kg

150.00

2.567

385.05

3

substanțe combatere

1

1.00

274.062

274.06

4

su bstante corn batere

kg

2.00

42.850

85.70

5

fertii^anti foliarit ’

•1

2.00

154.000

308.00

6

erbicid ;

1

3.00

42.436

127.31

7

apa '    ■ , - ■

mc

1,000.00

2.929

2929.00

8

carburant

1

50.00

4.78

? 239.00

9

lubrifianti "/

1

2.00

16.635

33.27

10

utilitati (energie,telefon)

: 318.32

TOTAL

4820.50

Total ore

Tari fora

2,346.66

17.78

Manopera

41723.61

contrib.uție așigur^țorie pentru munca                   2.25%

- r

938.78

total manopera

42662.39

■MATERIALE

4820.50

TOTAL PREȚ MEDIU PT 1000 BUC ARBORI FOIOSI 3 ANI

47482:89


SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,

CONSTANTIN IORGA


Nr.

Crt.

DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

1

Recoltat semințe ■

kg

0.40

1.700

0.68

2

Prelucrat si uscat semințe

kg

0.40

1.300

0.52

3

Desfundat teren la o casma

ar

0.05

8.990

0.45

4

Pregătit teren pentru semanat si plantat

ar

0.05

5.760

0.29

5

Semanat la 20 cm intre,randuri

ar

0.05

7.300

0.37

6

Plivit semănătură de 8 ori

ar

0.40

12.190

4.88

7

Udat semănătură cu furtunul 40 l/mp de 40 ori

ar

1.60

0.656

1.05

8

Combatere boli si dăunători de 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

9

Fertilizat cu îngrășăminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

10

Fertilizat cu îngrășăminte organice

ar

10.00

4.830

48.30

11

Arat cu tractor cu plug

ha

0.10

4.350

0.44

12-

Scos puiet!

mii buc

1.00

3.150

3.15

13

Repicât puieti

mii buc

1.00

3.570

3.57

14

Udat puieti 40 l/mp de 20 ori

ar

100.00

0.656

65.60

15

Prăsit manual de 4 ori

ar

40.00

5.560

226.40

16

Fertilizat cu îngrășăminte chimice de 2 ori

ar

20.00

1:640

32.80

17

Combatere boli si dăunători de 4 ori

ar

40.00

1.300

52.00

18

Taiat la inel

mii buc

1.00

5.500

5.50

19

Lucrări de întreținere 2'ar;i

ore

1,500.00

1.000

1,500.00

20

Școs manual puieti cU balot 50x50

mii buc

1.00

400.000

400.00

2,346.66

! ’ '< V

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE CONSTANÎIN iorgă

FI SA TEHNOLOGICA

ARBORI FOIOSI 5 ANI

MATERIALE PT 1000 BUC ARBORI FOIOSI 5 ANI

NT crt

Materiale

UM

Cantitate

Prct UM

Valoare

1

ingrasamante organice

to

2.00

.. 60.397

120.79

,, 2 . ,

ingrasamante chimice

kg

300.00

2.567

770.10

3 '

substanțe combatere

1

1.00

274.062

274.06

4

substanțe combatere

kg

2.00

42.850

85.70

' :5.. ■

fertlizanti foliari

1

2.00

154.000

308.00

6

erbicid

1

6.00

42.436

254.62

7

apa

mc

1,666.00

2.929

4879.71

8

carburant

1

50.00

4.78

239.00

9

lubrifianti

1

2.00

16.635

33.27

10

utilitati (energie,telefon)

636.54

TOTAL

7601.79

Total ore Tarif ora ;■

4,177.93

17.78

Manopera

contribuție asiguratorie pentru munca

. .            ■••T o.jL

'    TOTAL MANOPERA

2.25%

74283.60

1671.38

75954.98

- MATERIALE

7601.79

TOTAL, PREȚ MEDIU 1000 BUC ARBORI FOIOSI 5 ANI

83556.77

4      O                 sl

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE

;      >«                  'A- •;

CONSTA

NTIN IORGA

J

b

FISA TEHNOLOGICA

Nr. '

DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

crt.

1

Recoltat semințe

kg

0.40

1.700

0.68

2

Prelucrat si uscat semințe

kg

0.4

1.300

0.52

3

Desfundat teren la o casma

ar

0.05

8.990

0.45

4

Pregătit teren pentru semanat si plantat

ar

0.05

5.760

0.29

5

Semanat la 20 cm intre rânduri

ar

0.05

7.300

0.37

6

Plivit semănătură de 8 ori

ar

0.4

12.190

4.88

~'!1 .?

Udat semănătură cu furtunul 40 I/mp de 80 ori

ar

2.67

0.656

1.75

8

Combatere boli si dăunători de 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

9

Fertilizat cu îngrășăminte chimice de 8 ori

ar

0.32

1.640

0.52

10

Fertilizat cu îngrășăminte organice

ar

10

4.830

48.30

11

Arat cu tractor cu plug

ha

0.1

4.350

0.44

12

Scos'puieti

mii buc

1

3.150

3.15

13

Repicat puieti

mii buc

1

3.570

3.57

' 14

Udat puieti 40 l/mp de 20 ori

ar

200

0.656

131.20

.... .15

Prăsit manual de 8 ori

ar

80

5.660

452.80

J 16

Fertilizat cu îngrășăminte chimice de 4 ori

ar

40

1.640

65.60

C’Î17

Combatere boli si dăunători de 4 ori

ar

40

1.300

52.00

18

Taiat la inel x2

mii buc

2

5.500

11.00

.....19

Lucrări de întreținere 4 ani

ore

3000

1.000

3,000.00

20

Scos manual puieti cu balot 50x50

mii buc

1

400.000

400.00

4,177.93

DIRECTOR


DIRECTOR ADELA IACOB


ARBORI FOIOSI5 ANISEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,


FISA TEHNOLOGICA

ARBORI RASINOSI


MATERIALE PT 1000 BUC AR

BORI RASINOSI

Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

1

ingrasamante organice

to

3.00

60.397

181.19

2

ingrasamante chimice

kg

300.00

2.567

770.10

3

substanțe combatere

1

3.001

274.062

822.19

4

substanțe combatere

kg

3.00

42.664

127.99

5

fertlizanti foliari

1

3.00

154.000

462.00

6

erbicid

1

6.00

42.436

254.62

6'

apa

mc

1,000.00

2.928

2928.00

7

carburant

1

80.00

4.78

382.40

8

lubrifiant!

1

4.00

16.635

66.54

9

utilitati ’ (energie,telefon)

848..72

TOTAL

6843.75


Total ore.                                                            4,662.26

Tarif ora                                                                17.78

Manopera                                                    82894.98


contribuție asiguratorie pentru munca


2.25%


1865.14


. ' TOTAL. MANOPERA

84760.12

6843.75

91603.87


MATERIALE

. TOTAL PREȚ MEDIU 1000 BUC ARBORI RASINOSI


SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE, CONSTANTIN IORGA


CAI.ClTATIE DE PRET-lOOObuc

ARBORI RASIXOSI


FISA TEHNOLOGICA

Nr.

Ort.

DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

1

Recoltat semințe

kg

0.40

1.700

0.68

' 2

Prelucrat si uscat semințe

kg

0.40

1.300

0.52

3

Desfundat teren la o casma

ar

0.05

8.990

0.45

4

Pregătit teren pentru semanat si plantat

ar

0.05

5.760

0.29

5

Semanat la 20 cm intre rânduri

ar

0.05

7.300

0.37

6

Plivit semănătură de 8 ori

ar

0.40

12.190

4.88

7

Udat semănătură cu furtunul 40 l/mp de 40 ori

ar

1.60

0.656

1.05

8

Combatere boli si dăunători de 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

9

Fertilizat cu îngrășăminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

10

Fertilizat cu îngrășăminte organice

ar

10.00.

4.830

48.30

11

Arat cu tractor cu plug

ha

0.10

4.350

0.44

12

Scospuieti

mii buc

1.00

3.150

3.15

13

Repicătpuiefi

mii buc

1.00

3.570

3.57

14

Udat puieti 40 l/mp de 20 ori

ar

200.00

0.656

131.20

.15

Prăsit.manual de 4 ori

ar

40.00

5.660

226.40

16

Fertilizat cu ingrasaminte chimice de 2 ori

ar

20.00

1.640

32.80

G 17

Combatere.boli si dăunători de 4 ori

ar

40.00

1.300

52.00

.....18

Tăieri tehnologice de formare

mii buc

1.00

5.500

5.50

... 19

Lucrări de iritretinere 5 ani

ore

3,750.00

1.000

3,750.00

. 20

Scos manual p’uieti cu balot 50x50

mii buc

1.00

400.000

400.00

4,662.26

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,
CONSTANTIN IORGAFISA TEHNOLOGICA

ARBUȘTI CU FRUNZA

PERSISTENTAMATERIALE PT 1000 BUC ARBUȘTI CU FRUNZA PERSISTENTA

Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

1

ingrasamante organice

to

1.00

58.58

58.58

2

ingrasamante chimice

kg

50.00

2.57

128.50

3

Substanțe combate re

1

1.00

274.06

274.06

4

Substanțe combatere

kg

1.00

42.85

42.85

5...

fertlizanti foliari

1

1.00

154.00

154.00

6

Ierbicid ■

1

3.00

42.44

127.32

7 -»

âpa-‘3.:

mc

800.00

2.93

2344.00

s.8u

carburanți':;ții

1

50.00

4.78

239.001

9

lubrifiant!

1

2.00

16.64

33.28

10

utilități (energie,telefon)

318.27

ii.

folie .     : ‘. '.

kg

2.00

9.55

19.10

12

agril

mp

10.00

0.24

2.40

13

turba

1

300.00

0.26

78.00

14

nisip

mc

0.60

48.81

29.29

TOTAL

3848.65

Total ore

Tarif ora

Manopera

contribuție asiguratorie pentru munca


2.25%


252.87


TOTAL MANOPERA


....... .MATERIALI,__

- - îfOTAUPRET MEDIU 1000 BUC ARBUST! CU FRUNZA PER

...

i'J ■:

... ,

........'


11491.61

3848.65

15340.26


i.


SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,CALCE I.ATIE DE PREȚ -1000 buc.

ARBUȘTI CU FRUNZA

PERSISTENTA) BUXI.S.VIAHONIA ,etc.)

FISA TEHNOLOGICA

Nr. Crt.

’ :  - .    DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

1

Cernut amestec (turbajnisip,pamant)

mc

1.00

1.000

1.00

2

Pregătit amestec de pamant

mc

1

1.700

1.70

3

Transport amestec de pamant cu roaba pana la 80m

mc

1

0.788

0.79

4

Sapat platforma pentu pat nutritiv

mc

2

0.810

1.62

5

Amenajat pat pentru inradacinat

ar

0.05

12.12C

0.61

6

Recoltat ramuri pentru butași

mii buc

0.5

13.200

6.60

7

Fasonat si confecționat butași

mii buc

1.2

4.300

5.16

8

Plantat butași

mii buc

1.2

3.420

4.10

9

Plivit in rasadnita de 8ori

ar

0.32

12.190

3.90

10

Udat in semănătură 40 l/mp de 40 deori

ar

2

0.656

1.31

11

Combatere boli si daunatoride 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

12

Fertilizat c u ingrasaminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

13

Fertilizat cu ingrasaminte organice

ar

2.4

4.830

11.59

14

Arat cu tractor cu plug

ha

0.024

4.350

0.10

15

Scos puieti .

mii buc

1

3.150

3.15

16

Repicat puieti

mii buc

1

3.570

3.57

17

Udat puieti 40 l/mp de 20 de ori

ar

13

0.656

8.53

18

Prăsit manual de-4 ori -

ar

9.6

5.660

54.34

19

Fertilizat cu ingrasaminte chimice de 2 ori

ar

4.8

1.640

7.87

20

Comatere boli si dăunători de 4 ori

ar

9.6

1.300

12.48

21

Lucrări de intretinere 2 ani.

ore

304.00

22

Scos buxus cu balot     -  •

buc

1000

0.190

190.00

--

- --- i ■- ■             ■ ■ -

_

623.10

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,
CONSTANTIN IORGA

MATERIALE PT 1000 BUC ARBUST! RASINOSI PRODUCȚIE PROPRIE

Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

. ■ 1.

ingrasamante organice

to

1.00

60.397

60.40

2

ingrasamante chimice

kg

100.00

2.567

256.70

..... . 3

butași -‘'L'

buc

1,300.00

2.122

2758.60

. 4

substanțe combatere

1

0.50

274.062

137.03

-. '"5

substanțe combatere

kg

1.00

42.850

42.85

6

fertlizanti fol iari

1

1.00

154.000

154.00

- 7

erbicid

1

2.00

42.436

84.87

8

apa

mc

568.00

2.929

1663.67

9

carburant

1

50.00

4.78

239.00

10

lubrifiânti

1

2.00

16.635

33.27

11

utiiițati (energie,telefon)

477.40

.12

folie

kg

2.00

9.548

19.10

13

agril

mp

10.00

0.234

2.34

14

turba

1

300.00

0.254

76.20

15

nisip

mc

0.60

48.801

29.28

TOTAL

6034.71

Total ore < .Tarif ora ■

2,324.88

17.78

Manopera

■contribuție asiguratorie pentru munca

.......K TOTAL ÎMĂTERI ALE

2.25%

41336.37

930.07

42266.44

'-■MATERIALE

6034.71

...... \TOTAL PREȚ MEDIU 1000 BUC ARBUST! RASINOSI PROD PROPRIE.

48301.15

SEF SERVICIU SERE. ȘI PEPINIERE,

CONSTANTIN IORGA


DIRECTOR ECONOMIC,
ADELA IACO/B


CALCUI .ATU-: DE PREȚ-1 OOObuc

ARBUȘTI RASINOSI producție proprie


* FISA TEHNOLOGICA

Nr. Crt,

... ‘ '' ■ ",    'DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

. .1; .

Cernut amestec (turba,nisip,pamant)

mc

1.00

1.000

1.00

2

Pregătit amestec de pamant

mc

1.00

1.700

1.70

. 3

Transport amestec de pamant cu roaba pana la 80m

mc

1.00

1.420

1.42

A;

Sapat platforma pentu pat nutritiv

mc

2.00

0.810

1.62

5'■

Amenajat pat pentru inradacinat -v

ar

0.05

12.120

0.61

6

Recoltat ramuri pentru butași

mii buc

0.50

13.200

6.60

7

Fasonat si confecționat butași

mii buc

1.20

4.300

5.16

- 8

Plantat butași

mii buc

1.20

3.420

4.10

9 ’.

Plivit in rasadnita de 8ori

ar

0.32

12.190

3.90

10

Udat in semănătură

ar

1.60

0.656

1.05

11

Combatere boliși daunatoride 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

12

Fertilizat c u ingrasaminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

13

Fertlizatcu ingrasaminte organice

ar

8.80

4.830

42.50

14

Arat cu tractor cu plug

ha

0.09

4.350

0.39

■ 15'

Scos puieti

mii buc

1.00

3.150

3.15

16

Repicât puieti .

mii buc

1.00

3.570

3.57

17

Udat puieti 10 l/mp de 20 de ori

ar

44.00

0.656

28.86

18

Prăsit manual de 4 ori

ar

35.20

5.660

199.23

■19—

Fertilizat cu ingrasaminte chimice de 2 ori

ar

17.60

1.640

28.86

20,

Comatere boli si dăunători de 4 ori

ar

35.20

1.300

45.76

21

Incaltarea manuala a puietilor de 4 ori

ar

35.20

3.770

132.70

22

Scuturat zapada de 4 Ori

mii buc

4.00

3.000

12.00

23

Lucrări de intretinere 3 ani

ore

1,500.00

1.000

1,500.00

. 24 .

Scos manual puieti ut

buc

1,000.00

0.300

300.00

25 ..

*, •; ,.1L • '            ’ ■'< '

U-.-TOTAL : ■ I ■.

2,324.88


"            .,           : i ’

ț.......■ .1.


i «.

.....

r                        SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,

*  .                         CONSTANTIN IORGAMATERIALE PT 1000 BUC ARBUȘTI RASINOSI MAT ACHIZIȚIONAT

Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

E

Butași inradacinati

buc.

1,200.00

10.609

12730.80

V.<2

ingrasamante organice

to

1.00

60.397

60.40

3     ■■

ingrasamante chimice

kg

100.00

2.567

256.70

• 4

substanțe combatere

1

0.50

274.062

137.03

5

substanțe combatere

kg

1.00

42.850

82.85

6

fertlizanti foliari

1

1.00

154.000

154.00

7

erbicid

1

2.00

42.435

84.87

'■ s

apa -

mc

440.00

2.929

1288.76

9

carburant

1

50.00

4.78

239.00

10

lubrifianti

1

2.00

16.635

33.27

11

utilitati (energie.telefon)

477.40

12

folie/

kg

2.00

9.548

19.10

13

agril.

mp

10.00

0.234

2.34

■14

turba

1

300.00

0.254

76.20

15

nisip

mc

0.60

48.801

29.28

TOTAL’ ‘ ’

15672.00

Total ore

, Tarif ora

2,303.46

17.78

• Manopera

contribuție asiguratorie pentru munca

TOTAL

2.25%

40955.52

921.50

41877.02

MATERIALE

15672.00

IOTA! PRF.l MEDIU 1000 BUC ARBUȘTI RASINOASI DIN MAT ACHI7.ITIO    :

54549.02

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE, CONSTANTIN IORGACALCI I AT1E DE PREȚ -1 OOObuc

ARBUȘTI RASINQS! dinmaterialachizitionat

FISA TEHNOLOGICA

Nr. crț.

DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

1.

Cernut amestec (turba ,nisip,pamant)

mc

1.00

1.000

1.00

2

Pregătit amestec de pamant

mc

1.00

1.700

1.70 ?

3

Transport amestec de pamant cu roaba pana la 80m

mc

1.00

1.420

1.42

4

Sapat platforma pentu pat nutritiv

mc

2.00

0.810

1.62

11

Combatere boli si daunatoride 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

12

Fertilizat c u ingrasaminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

13

Fertlizat cu îngrășăminte organice

ar

8.80

4.830

42.50

14

Arat cu tractor cu plug

ha

0.09

4.350

0.39

15

Scos puieti

mii buc

1.00

3.150

3.15

16

Repicat puieti

mii buc

1.00

3.570

3.57

17

Udat puieti 10 l/mp de 20 de ori

ar

44.00

0.656

28.86

18;

Prăsit manual de 4 ori

ar

35.20

5.660

199.23

19

Fertilizat cu ingrasaminte chimice de 2 ori

ar

17.60

1.640

28.86

20

Comatere boli si dăunători de 4 ori

ar

35.20

1.300

45.76

.21

Incaltarea manuala a puietilor de 4 ori

ar

35.20

3.770

132.70

.22

Scuturat zapada.de 4 Ori

mii buc

4.00

3.000

12.00

23

Lucrări de întreținere 3 ani .

ore

1,500.00

24

Scos manual puieti

buc

1,000.00

0.300

300.00

TOȚA^c. ILTKf

2,303.46 ;

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,

CONSTANTIN IORGA


DIRECTOR ECONOMIC,
ADELA IACOEy'

FISA TEHNOLOGICA

ARBUȘTI FO1OSI

MATERIALE PT 1000 BUC ARBUȘTI FOIOSI

Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

PretUM

Valoare

■ 1

irigrasamante organice

to

0.50

60.397

30.20

- 2 .

ingrasamante chimice

kg

50.00

2.567

128.35

3- •. •

substanțe combatere

1

0.50

274.062

137.03

4

substanțe combatere

kg

1.00

42.850

42.85

5

fertlizanti foliari

1

1.00

153.990

153.99

6

erbicid

1

2.00

42.436

84.87

7

apa

mc

500.00

2.929

1464.50

8

carburant

1

50.00

4.78

239.00

9

lubrifiant!

1

2.00

16.635

33.27

10

utilitati (energie,telefon)

318.27

11

folie

kg

2.00

9.548

19.10

• 12

agril-

mp

10.00

0.234

2.34

13

turba

1

300.00

0.254

76.20

' 14

nisip

mc

0.60

48.801

29.28

TOTAL

2759.25

Total ore

379.57

—   Tarif ora

17.78

Manopera

6748.75

contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%

151.85

. T : TOTAL MANOPERA

6900.60

i.....MATERIALE

2759.25

) TOȚAL PREȚ MEDIU 1000 BUC ARBUȘTI

FOIOSI

9659.85


SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE, CONSLANTIKtORGA

S.CS.G.U PLOIEȘTI

Serviciul Sere si Pepiniere


CALCI. 1.ATIE DE PREȚ -lOOObuc.
ARBUȘTI FOIOSI
FISA TEHNOLOGICA

Nr. crt.

DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

1

Cernut amestec (turba,nisip,pamant)

mc

1.00

1.000

1.00

2

Pregătit amestec de pamant

mc

1.00

1.700

1.70

3

Transport amestec de pamant cu roaba pana la 80m

mc

1.00

1.420

1.42

4

Sapat platforma pentu pat nutritiv

mc

2.00

0.810

1.62

5

Amenajat pat pentru inradacinat

ar

0.05

12.120

0.61

6

Recoltat ramuri pentru butași

mii buc

0.50

4.000

2.00

7

Fasonat si confecționat butași

mii buc

1.20

4.300

5.16

8

Plantat butași

mii buc

1.20

2.290

2.75

9

Plivit in rasadnita de 8ori

ar

0.32

12.190

3.90

10

Udat in rasadnita de40 ori

ar

2.00

0.656

1.31

11

Combatere boli si daunatoride 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

12

Fertilizat u ingrasaminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

13

Fertlizat cu ingrasaminte organice

ar

2.40

4.830

11.59

..14,

Arat cu tractor cu plug

ha

0.02

4.350

0.10

15

Scos puieti

mii buc

1.00

3.150

3.15

16

Repicat puieti plantat butasiiradacinti

mii buc

1.00

3.570

3.57

17

Udat.puieti 40 l/mp de 20 de ori

ar

48.00

0.656

31.49

' 18

Prăsit mariuăl de 2 ori

ar

4.80

5.660

27.17

19

Fertilizat cu ingrasaminte chimice de 2 ori

ar

4.80

1.640

7.87

... 20

Cbmatere boli sidaunatori de 4 ori

ar

9.60

1.300

12.48

21

Lucrări de iritretinere

ore

110.00

1.000

110.00

......22

Scos manual arbuști

buc

1,000.00

0.150

150.00

. .4 , •

379.57

FISA TEHNOLOGICA ARBUȘTI FOIOSI TUFE

MATERIALE PT 1000 BUC ARBUȘTI FO

OSITUFE

•Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

.' - 1

ingrasamante organice

to

1.00

60.40

60.40

tngrasamante chimice

kg

100.00

2.57

257.00

; 3.

substanțe combatere

1

0.50

274.06

137.03

■ ! 4-

substanțe combatere

kg

1.00

42.85

42.85

'"5- ■

tertlizănti foliari

1

1.00

154.00

154.00

6

erbicid ■

1

2.00

42.44

84.88

7.

apa / .

mc

500.00

2.93

1465.00

8

carburant

1

50.00

4.78

239.00

9

lubrifiant!

1

2.00

16.64

33.28

10

utiliiati (energie,telefon)

371.31

' 11

folie

kg

2.00

9.55

19.10

. 12 :

agril 7

mp

10.00

0.24

2.40

: 13

turba

1

300.00

0.26

78.00

14

nisip

mc

0.60

48.81

29.29

TOTAL

2973.54

Total ore

Tarif ora

645.98

17.78

Manopera

contribuție asiguratorie pentru munca

■ TOTAL MANOPERA

2.25%

11485.52

258.42

11743.94

’ . MATERIALE

2973.54

TOTAL PREȚ MEDIU 1000 BUC ARBORI FOIOSI TUFE

14717.48

SEF SERVICIU SERE SI PEPINIERE,

C0NSTANTIN-10RGA

S.CS.G.U PLOIEȘTI

Serviciul Sere si PepiniereADELA IACOB

CALCULAȚIE DE PRET-1000 buc ARBUȘTI FOIOSI TUFE

FISA LEI INOLOGICA

Nr. S crt. ;

DENUMIREA LUCRĂRII

U.M.

CANT.

N.T.

ORE

1

Cernut amestec (turba,nisip,pamant)

mc

1.00

1.000

1.00

2

Pregătit amestec de pamant

mc

1.00

1.700

1.70

3

Transport amestec de pamant cu roaba pana la80m

mc

1.00

1.420

1.42

4

Sapat platforma pentu pat nutritiv

mc

2.00

0.810

1.62

5

Amenajat pat pentru inradacinat

ar

0.05

12.120

0.61

6

Recoltat ramuri pentru butași

mii buc

0.50

,   4.000

2.00

7

Fasonat si confecționat butași

mii buc

1.20

4.300

5.16

8

Plantat butași

mii buc

1.20

2.290

2.75

9

Plivit in rasadnita de 8ori

ar

0.32

12.190

3.90

10

Udat in rasadnita de40 ori

ar

2.00

0.656

1.31

11

Combatere boli si daunatoride 8 ori

ar

0.32

1.300

0.42

12

Fertilizat u îngrășăminte chimice de 4 ori

ar

0.16

1.640

0.26

13

Ferțljzat cu îngrășăminte organice

ar

1.00

4.830

4.83

14

Arat cu tractor cu plug

ha

0.02

4.350

0.10

15

Scos puieti

mii buc

1.00

3.150

3.15

16

Repicat puieti

mii buc

1.00

3.570

3.57

.... .17

Udat puieti 40 l/rrip de 20 de ori

ar

48.00

0.656

31.49

' 18

Prăsit manual de 4'ori

ar

9.60

5.660

54.34

19

Fertilizat cu ingrasaminte chimice de 2 ori

ar

4.80

1.640

7.87

20

Comatereboli si'dâlinatori de 4 ori

ar

9.60

1.300

12.48

21

Lucrări de întreținere 3 ani

ore

206.00

1.000

206.00

22

Scos manual tufe

buc

1,000.00

0.300

300.00

645.98]


Răsaduri produse din semințe

Salvia,Verbena.Ageratum,Gazania,etc.

MATERIALE PENTRU 1000 BUC RĂSADURI ANUALE LA TAVITA

Votai ore

Tarif ora■ ■ ■'■

61.81

17.78

MANOPERA:

contribuție asiguratorie pentru munca

2.25%

1098.98

24.73

TOTAL

1123.71

i MATERIALE

384.02


TOTAL PREȚ MEDIU 1000 BUC RĂSADURI ANUALE 1507.73 LA TAVITA


Nr crt

Materiale

UM

Cantitate

Preț UM

Valoare

1

Nisip L

mc

0.10

48.801

4.74

2

Turba ■ -         .

400.00

0.254

98.80

->

D

Șaman tă

1000 buc.

1.30

26.099

32.97

4

Perlit

13.00

0.234

2.95

5

Ladite

buc

5.00

9.018

43.82

8

Geam

mp

5.00

12.731

61.86

9

Agyl..

mp

10.00

0.234

2.27

10

Substanțe de combatere

0.01

274.062

2.66

11

Substanțe de combatere

kg-

0.05

42.850

2.08

12

Fertil izanti pentru fertigare

Kg.

0.10

23.955

2.33

13

Fertilizând foliari 7'    -.5

0.10

154.000

14.97

15

Utilitati                i .

95.45

16

Combustibil .