Hotărârea nr. 311/2019

Hotãrârea nr. 311 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Atribuire indicatori urbanistici în vederea construirii unei locuințe P+1 Strada Măceșului, nr. 4, Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 311

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Atribuire indicatori urbanistici în vederea construirii unei locuințe P+l” Strada Măceșului, nr. 4, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 366/09.08.2019 al Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și al domnilor consilieri Robert lonuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, Ștefan DĂNESCU, Marius MATEESCU privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism „ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE P+l”, strada Măceșului, nr.4, Ploiești.

9

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 306565/09.08.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 255/09.08.2019 văzând documentația Plan Urbanistic Zonal “ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE P+l”, întocmit de arh.Constantin DRAGHICI,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr.011 din 25.07.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.007 din data de 25.07.2019;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 09.08.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 1, și alin. 6, lit. c) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE P+l”, strada Măceșului, nr. 4, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.