Hotărârea nr. 310/2019

Hotãrârea nr. 310 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire sală de educație fizică școlară la colegiul economic „Virgil Madgearu” Ploieşti, str. Rudului nr. 24


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 310 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire sală de educație fizică școlară la colegiul economic ”Virgil Madgearu” Ploiești, str. Rudului nr. 24

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 365/09.08.2019 al domnului Viceprimar Ganea Cristian Mihai și al domnilor consilieri: Vîscan Robert Ionuț, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent "Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, str. Rudului nr.24, Ploiești;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 306566/09.08.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 254/09.08.2019;

Văzând documentația Plan Urbanistic Zonal Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, str. Rudului nr.24, Ploiești întocmit de S.C. ORA DESIGN CONCEPT S.R.L. BUCUREȘTI - urb. Raluca TÂMP A,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 017 din 06.08.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 008/06.08.2019,

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 4 ”Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 09.08.2019,

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316 din data de 30.08.2017

9 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești,

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129, alin. 1, alin. 6, lit. c) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic "Virgil Madgearu”, str. Rudului nr. 24, Ploiești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent specificate la art. 1 sunt valabile până la aprobarea actualizării Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


George P >Contrasemnează:

v SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV