Hotărârea nr. 309/2019

Hotãrârea nr. 309 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 309 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 373/12.08.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 6244/12.08.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobare indicatorii tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem”;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 235/13.08.2019 al Direcției Economice, raportul de specialitate nr. 8101/20.08.2019 al Direcției Tehnic-Investiții și raportul de specialitate nr. 280/29.08.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publie, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem” conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

M Ti

a                           Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂJ/      \s4cRETAR GENERAL,

George PANĂ       Jț 0 :     Ioana Geanina SERBINOV

/)A/M            fii/}


•v

Al

STUDIU DE>

FEZABILITATE

DENUMIRE

„CONSTRUIRE ALEI PIETONALE,

PROIECT :

REPOZITIONARE BUST SI TOTEM ”

ADRESA

AMPLASAMENT:

com. Bucov, sat Bucov,, str. Dacia, nr. 11 jud. Prahova

BENEFICIAR:

Administrația Parcului Memorial

Constantin Stere

ADRESA


com. Bucov, sat Bucov,, str. Dacia, nr. 11 jud. Prahova

BENEFICIAR:

PROIECTANT:


S.C. RECICQ PROIECT S.R.L.

NUMĂR PROIECT:


S.F. nr. 06/2019


S RECICO U

• PROlEegJ


LISTA RESPONSABILITĂȚI

 • 1. Arh. Constantin Draghici Serban - proiectant specialitate - sef proiect

 • 2. Arh. Dita Victor - proiectare si arhitectura

 • 3. Ing. Dita I. Corina Ioana - structura si rezistenta


PIESE SCRISE

 • 1. Lista de responsabilități

 • 2. Studiu de fezabilitate

 • I. DATE GENERALE

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 2. Amplasamentul investiției

 • 3. Titularul investiției

 • 4. Beneficiarul investiției

 • 5. Elaboratorul studiului

 • II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. Situația actuală

»

 • 2. Necesitatea investiției

»

 • 3. Stare actuala

 • 4. Descrierea investiției

 • B. Scenariu recomandat

 • C. Avantajele scenariului recomandat

n.2.2. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

 • III. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

a Zona și amplasamentul

b Situația juridică

c Situația ocupărilor definitive de teren

d Studii de teren

e Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiției

f Situația existentă a utilităților

 • IV. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

 • V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • V. l. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • VI. ANALIZA COST-BENEFICIU

 • VI. 1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

5         5

VI.2. Analiza opțiunilor

VL3. Analiza de senzitivitate

VIA. Analiza riscurilor

 • VII. SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI

 • VIII. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

IX. 1. Valoarea totală

IX.2. Eșalonarea investiției

1X.3. Durata de realizare

 • X. AVIZE ȘI ACORDURI

 • XI. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

 • 3. Deviz general

 • 4. Devize pe obiecte

 • 5. Plan de incadrare in zona 1: 2000

 • 6. Plan de situatei 1:1000

STUDIU DE FEZA BI LITATE

 • I. DATE GENERALE

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții: „Construire alei pietonale, repozitionare

bust si totem”

 • 2. Amplasamentul: județul Prahova, comuna Bucov, sat Bucov, str. Dacia nr. 11.

 • 3. Titularul investiției: Administrația parcului memorial Constantin Stere

 • 4. Beneficiarul investiției: Administrația parcului memorial Constantin Stere

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. RECICO PROIECT S.R.L.

 • II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea

Proiectului

Obiectivul este situat în incinta Parcului Memorial Constantin Stere din comuna Bucov, sat Bucov, in zona de vest a localității, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

2. Necesitatea investiției

Tema studiului este construirea unor alei pietonale din incinta parcului memorial Constantin Stere si repozitionarea unui bust reprezntat de "Constantin Stere”, si a unui totem din metal, sculptura reprezentativa parcului.

Prin construirea noilor alei pietonale se va extinde allea S cjțitorilor,astfel '•& va putea face accesul la busturile noi amplasate. Repozitionarea bustului Vpri-ștaîăîiț^Bre si a Totemului sunt absolut necesare doarece impiedica vizibilitatea intregii alei ca°S cri itorilor.

Prin intreaga tema de construire alei si repozitionare bust si totem se va schimba complet aleea Scriitorilor, fiind amplasata chiar la intrarea in parc.

Prin mutarea bustului reprezentat de Cosntantin Stere si a totemului se favorizează circulația libera pe alee, iar un alt aspect foarte important este acela estetic, prin deschiderea mai larga a câmpului vizual de la intrarea in parc.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al administrația parcului Constantin Stere și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la asigurarea circulației pietonale in condiții de securitate si la imbunatatirea siguranței circulației din zona respectiva.

Lipsa unor amenajări corespunzătoare si adaptate zonei aleei Scriitorilor a dus la circulații aleatorii a cetățenilor pe spatii verzi degradând astfel zonele amenajate.

In prezent, aleile nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte busturi contruite recent in anul 2018, accesul fiind practic inexistent. Odata cu construirea noilor busturi, intreaga zona a avut de suferit in urma șantierului.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia reamanajarii intregii zonei afectata de construire noilor busturi care vor conduce la:

 • - sporirea siguranței si mărirea fluenței acesului pietonal;

 • - reamanajarea zonei aleii Scriitorilor;

 • - îmbunătățirea mediului ambient;

 • - atragerea mai multor vizitatori;

 • - crearea unei zone de interes cultural.

Necesitatea investiției rezultă din caracteristicile tehnice de exploatare a aleilor, care nu mai corespund normelor în vigoare, datorită modificărilor amplasamentului.


.•oA

Scopul obiectivului de investiții este asigurarea circulației pietonale in apropiera busturilor noi construire in decursul anului 2018.


3. Stare actuală:

Necesitatea construirii aleii pietonale si a repozitionarii bustului si totemului sunt impuse de condițiile existente din teren. Pe terenul unde se va construii aleea pietonala se afla vegetație afectata de șantierele deschise pentru construirea noilor busturi. Bustul ce urmeaza a fi mutat se afla intr-o stare buna, dar cu urme vizibile de uzura din cauza condițiilor meteorologice. Plăcile de marmura ce imbraca suportul bustului au avut cateva intervenții in dealungul anilor. Totemul este construit in intregime din metal, si este alcătuit din 3 piese de inatltimi diferite, ancorate intr-o fundație de beton.

4. Descrierea investiției:

Prezentul proiect trateaza lucrările necesare construirii unei alei pietonale si repozitionarea unui bust si a unui totem.

a) Scenariu tehnico economic

în elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • - Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • - Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse


<

în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicata, modificat^ și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;                                V \....

C. ;z<<£-sțul

- Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva-nL49W'56/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

- La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românești în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului pietonal , rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcătuire a sistemului de circulație pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 20 de criterii de evalure, după cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Criterii de analiza si selecție alternative

Structura pietonala elastica (îmbrăcăminte asfaltica)

Structura rutiera rigida (îmbrăcăminte cu Pavaj din beton)

1.

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2.

Raport Preț Investiție inițiala / Trafic satisfăcut bun/slab (5/1)

3

5

3.

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4.

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

2

4

5.

Raport Rezistenta la uzura! Trafic mare/mic

2

5

6.

istenta la acțiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

1

5

7.

Poluarea in execuție nu/da (5/1)

2

4

8.

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9.

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

2

4

10

Necesita utilaje specializate de execuție cu întreținere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la execuție nu/da (5/1)

2

3

12

1 Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulație (5/1)

1

5

13

Necesita execuția si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Execuția poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

15

Riscuri de execuție (5/1)

5

2

16

Corecțiile in execuție se fac usor/greu (5/1)

5

2

17

Confortul la circulație (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

18

Execuție facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

19

Creșterea rugozității prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

20

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

49

76

Punctaj realizat:

 • - Structuri pietonale elastice - 49 pct.

 • - Structuri pietonale rigide - 76 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile pietonale rigide se califica avand 76 puncte, fata de structurile rutiere elastice ce au obtinut 49 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcătuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din pavele din beton.

Avantajele si dezavantajele alcătuirii structurilor rigide si elastice se pot explicita după cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de pavaj din beton.

 • - Nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • - Prezintă rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selecționate.

 • - Prezintă rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere. |© l / c '..^J £4

 • - Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile. aș(^lti^Xv

c o*?* 5

 • - Pavajul din beton nu este poluant atat in execuție cat si-n exploatare.

Dezavantajele imbracamintii de pavaj de beton

 • - Necesita utilaje specializate pentru execuție ce trebuiesc sa fie menținute in stare buna de funcționare.

 • - Lucrările de monataj, intretinere si reparații sunt mult mai dificile.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • - Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • - Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investiții etapizate.

 • - Greșelile de execuție pot fi remediate ușor fata de imbracamintile din pavaj.

 • - Prezintă un confort la circulație mai mare decât imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • - Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decât a imbracamintii din dale de beton (20-30 ani).

 • - Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decât cele necesare pentru intretinerea pavajului.

 • - Prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe.

Soluția aleasa este imbracamintea din pavaj, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile inițiale de execuție mai reduse.

b) Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii soluțiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.                                   . J =..

Se propune sa se decoperteze solul vegetal, sa se execute o săpătură in caseta generala, la adancimea egala cu grosimea structurii proiectate, si sa se realizeze structura proiectata.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației pietonale în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri pentru construirea sistemului de circulație pietonala, realizarea elementelor constructive caracteristice trotuarelor:

 • -  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a aleii pietonale

 • -  aleea se va încadra cu borduri;

 • -  pentru fiecare bust in parte, din aleea principala se vor executa trepte pana la accesul către bust.

c) Construire alei pietonale

La sistematizarea, proiectarea și realizarea aleii se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea aleii pietonale se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale din restul parcului.

 • - Aleea se vor încadra cu borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm montate la marginea dispre zona verde pe ambele parti.

 • - Trotuarele se vor executa cu o structura ușoara, alcatuita din un strat de baza din balast stabilizat de 10 cm grosime bine compacat, nisip , pavele din beton.

d) Documente de referința

 • □ Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • □ Regulamentul de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

'srl z®1

 • □ Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. .79/2001? pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regWu^drumurilor;

 • □ Normele metodologice privind condițiile de inchidere a circulației si /^instituire a restricțiilor de circulație, in vederea executării de lucrării in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinului comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in

Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

□ Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colecția" Siguranța Circulației", Normele specifice de Protecția Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • □ Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător.

 • □ Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • □ Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • □ Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pomilor in localitățile urbane si rurale

 • □ Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

 • III. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în comuna Bucov, sat Bucov, str. Dacia, nr. 11, județul Prahova in incinta Parcului Memorial Constantin Stere.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul comunei Bucov, propritar fiind Administrația ParculuiMemorial Constantin Stere.

Lucrările propuse de construire alei si repozitionare bust si toem se vorffeslă.șyra in cea mai mare parte in zona Aleii Scriitorilor amplasata la intrarea in parc.^            /

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de. șântttr ale constructorilor amplasate in parcarea amenajata din apropierea amplasamentului.

 • c) Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafața de teren ocupata definitiv de aleea pietonala este de 495,00 mp,

d) Studii de teren

- Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele rețelei de ridicare determinate in sistemul de proiecție Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate stațiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la execuție.

 • - Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma trotuarului Concluziile studiilor geotehnice puse la dispoziție de către beneficiar. Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - stratul acvifer a fost interceptat la adâncimi mai mari de -10,00 m

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul PI00 - 2013 sunt următorii: perioada de colt Tc = 1,6, accelerația gravitaționala ag IMR=225ani = 0,40g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 9 al intensității cutremurelor, după scara MSK

 • - terenul la efectuarea săpăturilor se încadrează conform indicatorului Ts/81 la Teren Foarte tare.

 • e) Caracteristicile principale ale construcțiilor.

 • - Lungimea totala alee 95 m

 • - Lățime alee 3,00 m

 • - Complex pietonal:

- Strat baza din balast stabilizat cu ciment 10 cm

-Strat nisip 3 cm

 • - Pavaj

 • - Borduri pe lateralele aleilor.


f) Situația existenta a utilităților

Din punct de vedere a utilităților zona studiata este echipata cu rețea de apa potabila, energie electrica.

Evacuarea apelor meteorice se face prin pante către zonele cu vegetație.

IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de execuție a lucrărilor proiectate este 3 luni.

Etapele principale de realizare sunt:

Etapa de birou: (cca. 30 zile)

 • ■ Realizarea studiilor de specialitate

 • ■ Execuția proiectelor tehnice aferente construcțiilor proiectate

Etapa de teren: (cca. 2 luni calendaristice)

 • ■ Recunoașterea in teren a sarcinilor de executat.

 • ■ Executarea propriu-zisă a lucrărilor

V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

V.l. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiției analizate, conform devizului general este de 175 000,00 lei TVA inclus.

Detalierea costurilor aferente investiției este prezentată în devizul general anexat prezentului studiu.

 • VI. ANALIZA COST-BENEFICIU

VI.l. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

5         »


Investiția analizată este reprezentată de : “CONSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM”.

Principalele obiective care trebuiesc atinse sunt:

 • ■ Execuție terasamente

 • ■ Execuție alei pietonale din pavaj

 • ■ Execuție fundații si soclu pentru bust si totem

 • ■ Mutare bust si totem

 • ■ Montare bust si totem pe noile socluri.

VI.2. Analiza opțiunilor

Alternativa O - varianta nici o acțiune

Acest scenariu servește în general ca bază de comparație pentru celelalte scenarii de răspuns.

Principalele forme de impact asociate adoptării alternativei "zero" sunt:

 • ■  neasigurarea circulației pietonale către noile busturi construite pe aleea scriitorilor;

 • ■ imagine arhitecturala defavorabila datorata zonei verzi afectata in urma lucrărilor de construire a busturilor de pe allea Scriitorilor.

Prin nerealizarea proiectului propus, zona analizată va contiua să fie neacesibila busturilor noi construite, iar fara a muta bustul lui Constantin Stere si a totemului va atrage după sine o situație arhitecturala neadecvata noilor schimbări făcute in ultimii ani.

îs3

Alternativa 1 - varianta implemnentării proiectului propus

5$* y~ L^'                            :

Pentru implementarea proiectului, se are în vedere constraifâ|T^efsalei

pietonale care va asigura o circulație pietonala sigura si corespunzătoare normelor

actuale, si repozitionarea bustului lui Constantin Stere si a totemului.

Prin implementarea proiectul se va rezolva circulația pietonala adiacenta busturilor noi construite, accesul in siguranța a cetățenilor la principalul obiectiv de cultura a celei mai importante zone din parcul memorial Constantin Stere, ”Aleea Scriitorilor”

VI.3. Analiza de senzitivitate

Evaluarea unui proiect de investiții se realizează pe baza unor valori de intrare care servesc pentru calcule financiare. Datorită influenței diferiților factori, este posibil ca aceste valori de intrare sa nu fie realizate în viitor, ceea ce face prezumția financiară incorectă.

Considerând faptul că proiectul evaluat va fi realizat în viitorul foarte apropiat și măsurile destinate punerii în aplicare sunt relativ simple din punct de vedere tehnic, elaborarea unei analize de senzitivitate nu ar fi benefică în acest caz.

VL4. Analiza riscurilor

Riscurile tehnice, care pot apărea în momentul în care prestatorul lucrărilor de construcții nu respectă specificațiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite și calitatea lucrărilor executate nu sunt corespunzătoare. Datorită faptului că societățile care vor efectua aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achiziție publică și vor trebui să întrunească anumite criterii specifice, riscurile se consideră minime. Un alt risc tehnic ar putea apărea din cauza nerespectării condițiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a investiției, fapt care ar decala termenul de predare a lucrărilor. Acest risc a fost luat în considerare în cadrul analizei financiare, estimându-se durata de derulare a lucrărilor de 3 luni.


z      vo*k

//

Riscurile financiare sunt legate de imposibilitatea benefîciarfiui Zde'Sâs&sugtfcie

investiția din fonduri proprii.


........ ..

ww

Un alt risc financiar identificat sunt costurile conexe ale proiectul             pe durata implementării și pe care beneficiarul de drept o sa le suporte din bugetul propriu.

Riscurile instituționale vizează obținerea diverselor autorizații și acorduri pentru a putea desfășura investiția. Faptul că investiția nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obținere a acordurilor de mediu.

Riscul de depășire a costurilor ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.

Riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori si de clienti.

7                                5

Având în vedere natura obiectivului propus, precum și sursele de finanțare ale acestui, se preconizează că riscurile investiției sunt minime.

VII. SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare ale investiției analizate sunt reprezentate de fondurile din bugetul Adminitsratiei Parcului Memorial Constantin Stere.

VIII. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Executarea lucrărilor se încredințează, conform legislației în vigoare, prin licitație publică unui antreprenor specializat în realizarea unor astfel de obiective.

In general, acești antreprenori (generali) dispun de forța de muncă specializată, necesară executării lucrărilor. In caz contrar, o parte din lucrări se încredințează sub formă de subantrepriză altor executanți.


S.C. RECICO PROIECT S.R.L. BUCOV

NR. AUTORIZ. IN R.C. d 29|75B|ZCO£ TELEFON 0727 014 670

In concluzie se poate aprecia că, implementarea acestei investiții, nu presupune

' V ■ ' i ■? >.'111 neaparat crearea de noi locuri de muncă la nivel de antreprenor.            "        /

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție vor fi în număf\de'6-de persoane.

Se va angaja pe cât posibil, forță de muncă din zonă.

IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

IX. 1. Valoarea totală

Valoarea totală a investiției analizate conform devizului general este de

175 000,00 lei, TVA inclus.

2. Eșalonarea investiției

9                                        9


Durata de execuție a lucrărilor proiectate este de maxim 90 zile.

IX. 4. Capacități:

 • - Lungimea totala trotuar 95 m

 • - Lățime trotuare 3,00 m

X. AVIZE ȘI ACORDURI

Pentru realizarea proiectului de investiție propus, conform legislației în vigoare, este necesară obținerea tuturor avizelor si acordurilor menționate în Certificatul de ’                                                                  9                                                 9

Urbanism, ce va fi emis de Primăria Comunei Bucov.

 • XI. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI


Investiția analizată in prezentul Studiu de Fezabilitate este: „CONSTRUIRE ALEI

PIETONALE,, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM”.

Prin implementarea proiectul se va rezolva circulația pietonala in zona aleea Scriitorilor din Parcul Memorial Cosntantin Stere in condiții de siguranța și se va crea posibilitatea deplasării pietonilor in jurul busturilor noi amplasate. O a doua problema rezolvata este una si de estetic, investiția avand un impact pozitiv in ceea ce privește amenajarea aleii Scriitorilor.Teritoriu:BUCOV

Adresa: sat Bucov,Parcul CONSTANTIN STERE-INCINTA2,com.Bucov,jud.Prahova Beneficiar: Administrația parcului memorial Constantin Stere

Acte de proprietate:H.G.R. 1359/ 2001;Legea nr. 213/ 1998;H.C.L. nr.97/1996.

Corpul de proprietate are nr.cad.22244.

Suprafața totala teren               : 924269 mp.

Suprafața studiata teren (1;2;3 si 4) :   5887mp.

REPER NIVELMENT


REPER NIVELMENT


STÂLP

> M

162.91

ș

161.91 ,■

’ -T,


STÂLP BETON


LEGENDA:

S teren = 5887,00 mp - suprafața studiata

Iwi&SlJ - Alei pavate propuse

Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991-Republicata; si Ord.700/2014

Sistem proiecție STEREOGRAFICA '70;Plan de referința Marea Neagra

REPER NIVELMENT


STÂLP BETON/ Plan de situație întocmit in baza suportului topografic executat de /


PFA_ CAPITAN V. VIORELCertificat de autorizare seria RO-PH-F Nr.0147/ 25.07.2012, categoria -B -386700


[verificator EXPERT

NUME

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT/EXPERT NR/DATA

S.C. RECICOPROIECT S.R.L. BUCOV

NR. AUTORIZ. IN R.C. J29/758/2OO6

K1W:    Administrația parcului memorial

Constantin Stere

PR.NR.

15.13718

mu*         UJRE AL£i pIETONAL£

REPOZITIONARE BUST SI TOTEM

FAZA

S.F.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAT.

SCARA 1/1000

-PLASAMENT; corn. Bucov, sat Bucov, str. Dacie, nr, 11 Parcul memorial Constantin Stere, Jud, Prahova

SEF PROIECT

arh. Draghid Constantr

ÎNTOCMIT

arh. DITA VICTOR

b*u

08/2019

nnutPiANsa: plan DE SITUAȚIE

SfTUATIE PROPUSA

PLNR.

A 02

art>. PTa J-JR


NUME

SEMNAT,

CERINȚA

REFERAT/EXPERT NR/DATA

PR.NFL

15.13/18

Administrația parcului memorial Constantin Stere

■ S.C. RECICOPROIECT S.R.L. BUCOV

3 NR. AUTORIZ. IN R.C. J29/758/2006

" '^CONSTRUIRE alei pietonale,

REPOZITIONARE BUST SI TOTEM

FAZA

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAT.

SCARA

-.-plasament: coti. Bucov, sal Bucov, str, Dacia, nr. 11 Parcul memorial Constantin Stere, fud. Prahova

S.F.

SEF PROIECT

arti. Draghlcl Constantir

1/1000

ÎNTOCMIT

arh. DITA VICTOR

DATA

« PLAN DE SITUAȚIE

PLNR.

08/2019

SITUAȚIE EXISTENTA

A 01

•p.v.


386850                   I

t


RJXl 2

REPER NIVELMENT


STÂLP BETON


162.91


•p.».


8P.V.


386750


«*•*•*•*•*»

::          js;:?.

•'•'•Mîîîî:?:?:!:?:;:!!*:*


:::::::


«p.v.


386700


8p.V.


sp.v.


«RN 3

1 151.52


•p.v.


Totem

propus pentru repozitionare


tp.v.


38W-50Teritoriu:BUCOV

Adresa: sat Bucov,Parcul CONSTANTIN STERE-I

Beneficiar Administrația parcului memorial Constantin Stere

Acte de proprietate:H.G.R. 1359/2001;Legea nr. 213/ 1998;H.C.L. nr.97/1996.

Corpul de proprietate are nr.cad.22244.

Suprafața totala teren               : 924269 mp.

Suprafața studiata teren (1 ;2;3 si 4) :   5887mp.


ap.v.


RN3

REPER NIVELMENT


\

\ \

\ 386800

i

162.52 I

I


LEGENDA


o 172.93


RN1


LEGENDA:

S teren = 5887,00 mp - suprafața studiata


- Busturi existente -11 busturi


- Busturi in curs de execuție -18 busturi


- Spațiu verde existent


TrfWil - Alei pavate existente


Bust "Constantin Stere ” propus pentru repozitionare


RN1

REPER NIVELMENT


&

163.66

Gl

162.66/


- Alei asfaltate existente

386750


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991-Republicata; si Ord.700/2014


Sistem proiecție STEREOGRAFICA 70;PIan de referința Marea Neagra


& RE?

‘ PROi

d^ sirii atieTniwwifît in baza suportului topografic executat de

PFA_ CAPITAN V. VIORELCertificat de autorizare seria RO-PH-F Nr.0147/ 25.07.2012, categoria -B -386700Teritoriu:BUCOV

Adresa: sat Bucov,Parcul CONSTANTIN STERE-INCINTA 2,com.Bucov,jud.Prahova Beneficiar: Administrația parcului memorial Constantin Stere

Acte de proprietate:H.G.R. 1359/2001;Legea nr. 213/ 1998;H.C.L. nr.97/ 1996. Corpul de proprietate are nr.cad.22244.

Suprafața totala teren               : 924269 mp.

Suprafața studiata teren (1 ;2;3 si 4) :   5887mp.

REPER NIVELMENTfeWfl - Alei pavate existente

386750

ISgMil - Alei pavate propuse

Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991-Republicata; si Ord.700/2014

STÂLP

A

163.66

162.66 /


/ Plan de situație întocmit in baza suportului topografic executat de


PFA_ CAPITAN V. VIORELCertifîcat de autorizare seria RO-PH-F Nr.0147/ 25.07.2012, categoria -B -38670Q

L

[VERIFICATOR

EXPERT

NUME

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT/EXPERT NR/DATA

S.C. RECICOPROIECT S.R.L. BUCOV NR. AUTORIZ, IN R.C. J29/758/2006

Administrația parcului memoria! Constantin Stere

RR.NR.

16-13/18

"^CONSTRUIRE ALEI PIETONALE,

REPOZITIONARE BUST SI TOTEM

FAZA

S.F.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAT.

SCARA

1/1000

wru3*wt*t; corn. Bucov, sat Bucov, str. Dacia, nr. 11 Parcul memorial Constantin Stere, jud, Prahova

SEF PROIECT

arh. Draghicl Constantin

ÎNTOCMIT

arh. DITA VICTOR

EÂTÂ

Tm.uLFvowa; PLAN DE SITUAȚIE SITUAȚIE PROPUSA

PLNR.

A 02

'arh OIȚA VICTOR

08/2019S.C. RECICO PROIECT S.R.L. BUCOV NR. AUTORIZ. IN R.C. J 29|75B|ZOO6 Telefon 0727 014 670■; © l

. : . X

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIp^y

1.Valoarea totală

Valoarea totală a investiției analizate conform devizului general este de

175 000,00 lei, TVA inclus.

2. Eșalonarea investiției

9                                            9

Eșalonarea lucrărilor este următoarea:

9


3. Durata de realizare

Durata de execuție a lucrărilor proiectate este de maxim 90 zile.

4. Capacități:

 • - Lungimea totala trotuar 95 m

 • - Lățime trotuare 3,00 m

 • - Execuție fundații pentru repozitionarea bustului si a totemului

 • - Execuția soclului pentru repozitionare bust.


S.C. RECICO PROIECT S.R.L.

PROIECTANT: S.C. RECICO PROIECTS.R.L.


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"CONSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM"


1 euro = 4,7273 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

.3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

4350,00

826,50

5176,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de interventh Sî deviz genera!

-țnnn nr».

nn.

j i

nn

□ J f v,UU

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

200,00

38,00

238,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1150,00

218,50

1368,50

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

’ 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

1

2

3

7.4.

5\'A

3,8

Asistenta tehnica

1000,00

190,00

1190,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

f '0,00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

-<0,00

.        o,oo

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

Z.

0,00

...

. ‘ . /

w s.

0,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

1000,00

190,00

1190,00

Tota

capitol 3

5350,00

1016,50

6366,50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

137902,86

26201,54

164104,40

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

137902,86

26201,54

164104,40

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3116,93

3116,93

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

689,51

689,51

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

137,90

137,90

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

689,51

689,51

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire /desființare

1600,00

1600,00

>,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

689,51

131,01

820,52

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 5

3806,45

689,51

4495,96

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

c n

Probe tehnologice s; teste

n nn

n nn

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

147059,31

27941,27

175000,57

din care : C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

137902,86

26201,54

164104,40


ANTEMASURATOARE


Deviz ALEE1


COSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEMNr. Simbol articol crt.

UM CANTITATEA

001 TSC01A1 [ 4]100 MP.       5.730

SĂPĂTURĂ DE PAMANT IN SPATII ÎNTINSE PENTRU ÎNDEPĂRTARE STRAT VEGETAL DE 10-30 CM GROSIME

002 TSA01A1 [ 3JM.C.        114.600

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR

003 TRA01A05P      TONA       183.360

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 TSD07H1 [ 2]100 MC.       5.730

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T EXCL.PAM.COEZ. ( CILINDRARE PAT SĂPĂTURĂ)

005 MDTC1454001 [ 1JBUC.          1.000

TRANSPORT UTILAJE BULDO EXCAVATOR PE

SENILE MOT.APRIN.INT.ECHIP.MACARA

E10C11,E1252(15,2

006 TSD16A1 [ 9JM.C.         57.300

STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T

007 TRA02A15       TONA        91.680

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.

008 CB06A1 [14]MP.          68.000

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,(ALEI SI TREPTE)

009 CA01A1 [35JM.C.        68.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

ALEE ACCES SI FUNDAȚII STATUI

009 2100945         M.C.

68.544


BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

ALEE1


pag 2


010 DE11A1 [11JM          317.000

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X 20 C

010 3502326         M          317.000

Borduri din beton ptr.trotuare 10xl5cm

010 2100957         M.C.          6.340

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

011 DD02A1 [16]MP.        495.000

PAVAJ EXEC CU PAVELE AUTOBLOCANTE PE UN SUBSTR DE NISIP

011 3270124         MP.        495.000

PAVAJ PAVELE

012 RMD06B1#   [ 2]M          317.000

CHITUIRE BORDURI CU MORTAR DE CIMENT

013 RPCB18C#    [ 2JM.C.         10.000

DEMOLARE BETON ARMAT VECHI,DIN FUNDAȚII, PEREȚI,STÂLPI,ETC,CU MIJLOACE MANUALE

014 MDTC4622005 [ 2JBUC.          1.000

TRANSPORT UTILAJ 5KM-65121001-MACARA PE PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)

015 AUT6714         ORA         10.000

MACARA TURN CU BRAȚ ORIZONTAL AUTORIDIC 3,5TF-12,5TF 80-150T

DISLOCAT BUSTURI SI TOTEM

016 SD1139       [ 2]M             5.000

SUDURA DREAPTA LA PIESE FIXE CU STRATUL DE SUDURA VERTICALA MATERIAL CU GROSIMEA DE 4-6 MM SI LUNGIMEA CORDONULUI DE SUDURA DE 0.31-0.50M

017 TSA01A1 [ 3JM.C.         12.000

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR

018 CB06A1 [15JMP.          12.000

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,(SOCLU STATUIE)

COFRAJE SOCLU STATUIE

019 CC01C2 [ 1JKG          380.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIM

019 2000170         KG         380.000

OTEL BETON PREȚ MEDIU


020 CA02A1 [15JM.C.         9.270

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII IZOLATE

CU VOLUM <3MC

020 2100969         M.C.         9.344

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

021 CI02B1 [16JMP.          17.820

FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ GRANIT, MARMURA,TRAVERTIN,PIATRA PLACI SI

STRAIFURI >5CM GROSIME INCLUSIV PRELUCRARE SI MONTAJ

021 2000061         MP.          18.176

SPLACI DIN GRANIT

022 CD24F1      [14JBUC.

MONTAJ BUST STAUIE INCLUDE POZIȚIONARE,

MOMOLITIZARE SI FIXARE CU MACARAUA

022 AUT6714         ORA

MACARA TURN CU BRAȚ ORIZONTAL AUTORIDIC 3,5TF-12,5TF 80-150T

022 MDTC4622005 [ 2JBUC.

TRANSPORT UTILAJ 5KM-65121001-MACARA PE

PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)

023 TRA06A15       TONA       185.450

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =15KM

024 TRA02A15       TONA        90.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.

ARMATURI, COFRAJE, BORDURI, PAVELE, NISIP, GRANIT, ADEZIV..)

întocmit.


Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)


Lucrarea: CONSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM


Deviz: ALEE1 COSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM


Nr. Crt.


Denumirea resursei materiale


U.M.


Consumuri cuprinse in oferta1 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


2000061 2000170 2100024 2100945 2100957 2100969 2200393 2200513


8PLACI DIN GRANIT OTEL BETON PREȚ CIMENT PORTLAND BETON DE CIMENT BETON DE CIMENT BETON DE CIMENT BALAST NESPĂLAT


MEDIU P B B

B


40 SACI S 386 150 STAS 3622 200 STAS 3622

250 STAS 3622


DE RIU 0-70 MM


2200525


10


2806616


11


2903995


12

13


3270124 3270446


 • 14

 • 15


3270646

3502326


16


3803128


17


3803233


18

19


5858324

5886942


NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM

NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

DISTANTIER PENTRU POZIȚIONARE ARMATURA IN BETON ARMAT DIN MORTAR CIMENT

SCÂNDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 PAVAJ PAVELE

ADEZIV PENTRU MARMURA SI GRANIT MARMOREX

ADEZIV FLEXIBIL CM17 Borduri din 10X15CJU SIRMA MOALE OL32 S 889 SIRMA MOALE

S 889 Mortar CUIE CU CAP OL34 S 2111


beton ptr.trotuare


OBIȘNUITA


OBIȘNUITA


CONIC TIP


D=


D—


Al


20


5901182


21


6201084


22


6202806


23


6202818


24


7456633


1,12


2,5 OL32


3 X 70


ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM ÎNVELIȘ E44T ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE Si1382 APA INDUSTRIALA PENTRU DRUMURI SI TERASAMENTE CISTERNE APA INDUSTRIALA PENTRU BETOANE DELA REȚEA ACCESORII MONTAJ


LUCRĂRI IN


MORTARE


TOTAL


MP.

KG KG M.C. M.C. M.C. M.C. M.C.


M.C.


BUC,


M.C.


MP

KG


KG

H


KG


KG

I


SI


M.C.

KG


KG


KG


M.C.


M.C.


BUC.


18.18 380.00 323.34

68.54

 • 6.34

 • 9.34

71.62

0.95


57.42


57.00


0.88


495.00

249.48


10.00 317.00


3.80


6.40


3.17 8.00


1.00


9-60


14.15


1.15


6.00


Preț unitar exclusiv TVA RON

Valoare exclusiv TVA RON

Furnizor

Greutate

(tone?j ,r

4

5

6.

n*--. 7-X,/‘v

> ■ - \ . .<

395-00

2.85

0.49 175.00 184.00 201.00 40.00 40.00

7179.52 1083.00

158.44 11995.20 1166.56 1878.14 2865.00 38.04

-'‘-Hftooo

0.380 0.327 168.618 15.533 23.453 121.763

1.284

40.00

2296.80

77.517

0.05

2.85

0.002

980.00

862.40

0.440

55.00

2.15

27225-00

536.38

0.000

0.249

2.15 13.00

21.50 4121.00

0.010

0.3J7

4.00

15.20

0.004

4.00

25.60

0.006

320.00

4.00

1014.40

32.00

0.003

0.009

18.60

18.60

0.001

9.00

86.40

0.011

2.70

38.19

14.145

2.70

3.11

1.151

10.00

60.00

0.006

RON

62723.33

425.231

EURO

13181.32


* (in coloana de preț unitar) = Preț diferit de prețul actual de la furnizorLucrarea: CONSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM


Deviz: ALEE1 COSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM


Nr. Crt


Denumirea meseriei


Consumuri (om-ore) cu manopera directa


Tarif mediu

RON/ora


-------------&

Valoare (excln>$v TVA) (2 x 3) V

--e-z


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


102

103

107

111

12P

134

196

199


227


BETONIST

CIOPLITOR PIATRA

DULGHER CONSTRUCȚII

FIERAR BETON

PAVATOR

ZIDAR

SĂPĂTOR

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ

SUDOR ELECTRIC


129.105

25.000

197.280

34.960 1200-759

64.647

242.118

153.907


5.000


TOTAL


2052.777


RON


EURO


20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000


20.0002582.10

500.00

3945.60

699.20 24015.18 1292.95 4642.37 3078.14Lucrarea: CONSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM


Deviz: ALEE1 COSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM


Nr. Crt.


Tip de transport


Elemente rezultate din analiza lucrărilor ce urmeaza a fi executate


tone transportate


km. parcurși


ore de funcționare


1.


Transport auto (total) din caro,pe categorii


550.4902.


1.001


1.002


1.003


TRA01A05P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST«= 5 KM

TRA02A15

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 IM.

TRA06A15

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. -15KM


Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii


Alte transporturi (total)


TOTAL


1B3.360


181.680


185.450


550.490


|------

| RON

| EURO


10.000


19.000


14.000


1833-60


3451.92


2596.30


0.00


7881.82

1656.37
Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții (cantitati totale)       £>

_____________________________________________~_________________________________ _ . ____•‘Cv»


Lucrarea: CONSTRUIRE ALBI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM


Deviz: ALEE1 COSTRU1RE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM

Nr. Crt.

Denumirea utilajului de construcții

Consumuri orc do funcționare

Tarif orar

RON/

ora funcționare

Va i oa re (exc.lu siv T'VĂ$

1 X, RON       . 'f~*‘

■ ■>

0

1

2

3

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H

3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP

4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURT) PINA LA 12TF

5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T

6714 MACARA TURN CU BRAȚ ORIZONTAL AUTORIDIC 3,5TF-12,5TF 80-150T

7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-«II LEI

0.723

8.022

16.295

4.950

12.000

320.000

150.000

100.000

50.000

150.000

231.38

1203.30

1629.54

247.50

1800.00

1700.00

TOTAL

41.990

RON

6811.72

EURO

1431.48


OfertantFormularul


Obiectivul


0343


45000000


Obiectul:


0001


45000000


Lista cu

Deviz oferta ALEE1


cantitatile


CONSTRUIRE ALEI PIETONALE REPOZITIONARE BUST’ SI TOTEM CONSTRUIRE ALEI PIETONALE, REPOZITIONARE BUST SI TOTEM : de lucrări

COSTRUIRE ALEI PIETONALE TIONARE BUST SI TOTEMCategoria de lucrări: 0343

Preturile sunt exprimate in RON

UM

VAL

VAL

PU

PU

MAT

MAN

MAT

MAN

NR. SIMBOL ART. CANTITATE DENUMIRE

=              ARTICOL

PU UTI

VAL UTI =

=

PU TRA

VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.'

TOT.

TOTAL =

001 TSC01A1    [ 4] 100 MP.        5.730

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMANT IN SPATII ÎNTINSE

0.00

0.00

PENTRU ÎNDEPĂRTARE STRAT VEGETAL DE 10-

210.00

1203.30

30 CM GROSIME

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1203.30

002 TSA01A1    [ 3] M.C.         114.600

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU

32.00

3667.20

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

0.00

0.00

<0,6M T.USOR

0.00

0.00

0.000

0

Total=

3667.20

003 TRA01A05P       TONA        183.360

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

0.00

0.00

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

0.00

0.00

10.00

1833.60

0.000

0

Total=

1833.60

004 TSD07H1    [ 2] 100 MC.        5.730

0.00

0.00

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

99.40

569.56

-12T EXCL.PAM.COEZ. ( CILINDRARE PAT

100.00

573.00

SĂPĂTURĂ)

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1142.56

005 MDTC1454001 [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

TRANSPORT UTILAJE BULDO EXCAVATOR PE

0.00

0.00

SENILE MOT.APRIN.INT.ECHIP.MACARA

500.00

500.00

E10011,E1252(15,2

0.00

0.00

0.000

0

Total=

500.00

006 TSD16A1    [ 9] M.C.          57.300

50.27

2880.47

STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE

16.20

928.26

BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE

9.80

561.54

10-12T

0.00

0.00

0.000

0

Total=

4370.27

007 TRA02A15        TONA         91.680

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

0.00

0.00

DIST.= 15 KM.

19.00

1741.92

0.000

0

Total=

1741.92


ALEE1

JăL t

008   CB06A1    [14] MP.

68.000

12.58

855.’44£

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE

39.00

2652.00

RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,(ALEI

0.00

0.00

SI TREPTE)

0.00

0.00

0.006

0

Total=

3507.44

009   CA01A1    [35] M.C.

68.000

0.00

0.00

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII

30.00

2040.00

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU

VOLUM

0.00

0.00

<3 MC

0.00

0.00

0.000

0

Total=

2040.00

ALEE ACCES SI FUNDAȚII STATUI

009 2100945          M.C.

68.544

175.00

11995.20

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

11995.20

010   DE11A1    [11] M

317.000

0.63

199.04

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM

PT

20.69

6558.67

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI

AȘEZATE

0.00

0.00

FUND BETON 10 X 20 C

0.00

0.00

0.001

0

Total=

6757.71

010 3502326          M

317.000

13.00

4121.00

Borduri din beton ptr.trotuare 10xl5cm

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

4121.00

010 2100957          M.C.

6.340

184.00

1166.56

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1166.56

011   DD02A1    [16] MP.

495.000

4.69

2319.52

PAVAJ EXEC CU PAVELE AUTOBLOCANTE PE UN

35.00

17325.00

SUBSTR DE NISIP

1.50

742.50

0.00

0.00

0.000

0

Total=

20387.02

495.000

MP


011 3270124 PAVAJ PAVELE


0.000


55.00

0.00

0.00

0.00

Total=


27225.00

0.00

0.00

0.00

27225.00


012 RMD06B1#

CHITUIRE BORDURI CU MORTAR DE CIMENT


[ 2]


317.000


0.000


3.20

4.00

0.00

0.00

Total=


 • 1014.40

1268.00

0.00

0.00

 • 2282.40


ALEE1 pag

0.05

189.40

0.00

013 RPCB18C# [ 2] DEMOLARE BETON ARMAT PEREȚI,STÂLPI,ETC,CU

M.C. 10.000 VECHI,DIN FUNDAȚII, MIJLOACE MANUALE

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1894.54

014 MDTC4622005 [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

TRANSPORT UTILAJ 5KM-65121001-MACARA PE

0.00

0.00

PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)

600.00

600.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

600.00

015 AUT6714          ORA          10.000

0.00

0.00

MACARA TURN CU BRAȚ ORIZONTAL AUTORIDIC

0.00

0.00

3,5TF-12,5TF 80-150T

150.00

1500.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1500.00

DISLOCAT BUSTURI SI TOTEM

016 SD1139       [ 2] M              5.000

3.72

18.60

SUDURA DREAPTA LA PIESE FIXE CU STRATUL

20.00

100.00

DE SUDURA VERTICALA MATERIAL CU GROSIMEA

0.00

0.00

DE 4-6 MM SI LUNGIMEA CORDONULUI DE

0.00

0.00

SUDURA DE 0.31-0.50M

Total=

118.60

0.000

0

017 TSA01A1    [ 3] M.C.          12.000

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU

32.00

384.00

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

0.00

0.00

<0,6M T.USOR

0.00

0.00

0.000

0

Total=

384.00

018   CB06A1    [15] MP.           12.000

12.58

150.96

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE

45.00

540.00

RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,(SOCLU

0.00

0.00

STATUIE)

0.00

0.00

0.006

0

Total=

690.96


COFRAJE SOCLU STATUIE

019   CC01C2

[ 1] KG

380.000

0.05

18.05

MONTARE ARMATURI

: DIN OTEL

BETON IN

1.90

722.00

FUNDAȚII CONȚI NUE,PLACI

DE RADIERE,CU

0.00

0.00

DIST DIN MORTAR

DE CIM

0.00

0.00

0.000

0

Total=

740.05

019 2000170

KG

380.000

2.85

1083.00

OTEL BETON PREȚ

MEDIU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

1083.00

020   CA02A1

[15] M.C.

9.270

0.00

0.00

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII IZOLATE

30.00

278.10

CU VOLUM <3MC

24.96

231.38

0.00

0.00

0.000

0

Total=

509.48

ALEE1

020 2100969           M.C.

9.344

201.00

1878314

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

0.00

0. O'o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1878.14

021   CI02B1    [16] MP.

17.820

30.10

536.38

FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ GRANIT

f

91.40

1628.75

MARMURA,TRAVERTIN,PIATRA PLACI SI

0.00

0.00

STRAIFURI >5CM GROSIME INCLUSIV

0.00

0.00

PRELUCRARE SI MONTAJ

Total=

2165.13

0.014

0

021 2000061          MP.

18.176

395.00

7179.52

@PLACI DIN GRANIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

7179.52

022 CD24F1       [14] BUC.

1.000

81.50

81.50

MONTAJ BUST STAUIE INCLUDE POZIȚIONARE,

500.00

500.00

MOMOLITIZARE SI FIXARE CU MACARAUA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.016

0

Total=

581.50

022 AUT6714          ORA

2.000

0.00

0.00

MACARA TURN CU BRAȚ ORIZONTAL AUTORIDIC

0.00

0.00

3,5TF-12,5TF 80-150T

150.00

300.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

300.00

022 MDTC4622005 [ 2] BUC.

1.000

0.00

0.00

TRANSPORT UTILAJ 5KM-65121001-MACARA PE

0.00

0.00

PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)

600.00

600.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

600.00

023 TRA06A15        TONA        185.450

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

0.00

0.00

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

0.00

0.00

DIST. =15KM

14.00

2596.30

0.000

0

Total=

2596.30024 TRA02A15

TONA         90.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER

AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU

AUTOCAMIONUL PE

0.00

0.00

DIST.= 15 KM.

19.00

1710.00

0.000

0 Total=

1710.00

ARMATURI, COFRAJE, BORDURI, PAVELE, NISIP, GRANIT, ADEZIV..)


Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE

MATERIALE   MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

1.767

62723.33   41055.54

6811.72

7881.82

118472.41

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

=

0.00


Detaliere transporturi: -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(    41055.54 +      6811.72 * 0.000 +

7881.82 * 0.000) *

Total cheltuieli directe:

0.02250 =

923.75

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

1.767

62723.33

41979.29

6811.72

7881.82

119396.16

Cheltuieli indirecte:

119396.16 *

0.10000 =

11

939.62

Profit:

131335.77 *

0.05000 =

6

566.79

TOTAL GENERAL DEVIZ:

137

902.56

TVA

137902.56 *

19.0% =

26

201.49

TOTAL cu

TVA

164

104.05

PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)