Hotărârea nr. 308/2019

Hotãrârea nr. 308 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Bazin de înot – faza SF


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 308

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Bazin de înot“ - faza SF

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 370/12.08.2019 al primarului Adrian-Florin Dobre, al viceprimarului Cristian Mihai Ganea și al consilierilor Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin Gabriel Minea, George Pană, Gheorghe Popa, F lorica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Robert-Ionuț Vîscan precum și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr.7711/06.08.2019, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Bazin de înot“ - faza SF,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 234/13.08.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

Ținând cont de Avizul Comisiei tehnico-economice de avizare nr.19/02.08.2019;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

Ținând cont de prevederile art. 10 alin (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

A

In temeiul articolului 129 alineat (1) coroborat cu dipozițiile articolului 139, alineat (1) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Bazin de înot“ - faza SF, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVSTUDIU DE FEZABILITATE

VIZÂND PROIECTUL

BAZINDE1N0T

Beneficiarul investiției:       Municipiul Ploiești

Elaboratorul documentației: S C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

Contract nr 9843/16.05.2019

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Woi&X

Tel: 0752096565

nr. 66872618

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Faza SF


PAGINA DE RESPONSABILITĂȚI

Sef proiect: ing. BUZA CONSTANTIN


• Arhitectura :


arh.BERBEC


• Rezistenta:


ing. BUZA CONSTANTIN• Instalații:


ing. BOLOGA ADRIANCUPRINS

A. PIESE SCRISE
 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

  • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

  • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții)

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

 • b) relații cu zone invecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

r ___________________Pagina 3 dm 82                      _________| • d) surse de poluare existente in zonă;

 • e) date climatice și particularități de relief;

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsura in care pot fi identificate;

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinată; existența condiționărilor specifice in cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • (iii) date geologice generale;

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

 • (v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare;

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia,

 • - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic;

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • - studiu de trafic și studiu de circulație;

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

 • - studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

 • - studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui/fîecărei scenariu/opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

  • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

  • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic in care acesta se integrează, după caz.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, car e justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomand at(e)

  • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, fimcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

 • d) probe tehnologice și teste.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată in lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată in luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrale a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economică

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice),durata de execuție, graficul de implementare a investiției,eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

  • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

  • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752096565

nr. 6®I20LH>^

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Fază"SF

B : Piese Desenate


Az - plan de încadrare in zona

AO - plan de situație

BAZIN DE ANTRENAMENT

ARHITECTURA

Al. Plan subsol

A2. Plan parter

A3.1. Plan etaj 1

A3.2. Plan etaj 2

A4. Plan invelitoare

A5. Secțiune transversala

A6. Fațada principala

A7. Fațada secundara

A8. Fațada laterala stanga

A9. Fațada laterala dreapta

INSTALAȚII

10 Plan rețele exterioare


SCARA 1 : 10000

SCARA 1 : 500


1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100


1/500


INSTALA TII ELECTRICE


Iei Propunere instalații electrice demisol


1/100


Ie2 Propunere instalații electrice parter


1/100


Ie3 Propunere instalații electrice etaj 1


1/100


Ie4 Propunere instalații electrice etaj 2


1/100


INSTALAȚII TERMICE


Itl Propunere instalații termice demisol


1/100


It2 Propunere instalații termice parter


l/l 00


It3 Propunere instalații termice etaj 1

It4 Propunere instalații termice etaj 2


1/100

1/100
INSTALAȚII SANITARE

Isl Propunere instalații sanitare demisol

Is2 Propunere instalații sanitare parter

Is3 Propunere instalații sanitare etaj 1

Is4 Propunere instalații sanitare etaj 2

1/100

1/100

1/100

1/100


 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Bazinul de inot

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Ploiești;

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul;

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Municipiul Ploiești

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

Fundac PĂUN, nr 27k, municipiul Iași, Județul Iași, CUI 24835360, Nr. înreg. J22/440/2018

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

Jocul si sportul răspund nevoilor profund umane si joaca un rol important in toate societățile si culturile. Nicio alta activitate nu are atata forța si energie de a mobiliza si reuni oameni dincolo de bariere culturale, lingvistice sau profesionale. Națiunile Unite (Sport andChild and Youth Development - SCYD, 2009) recunosc sportul si jocul ca drepturi ale omului ce trebuie respectate si

Pa.. ina 10 din 82      

consolidate in intreaga lume. Sportul nu este un lux pentru orice societate, ci mai degraba o investiție importanta in prezentul si viitorul unei națiuni.

Strategia OMS vizeaza indeosebi sprijinirea adoptării si aplicării unor politici si planuri de acțiune mondiale, naționale si regionale pentru stimularea activitatii fizice la nivelul tuturor categoriilor de varsta ale populației, implicând societatea civila, sectorul public si mediul privat, si utilizând toate mijloacele de propagare a activitatii fizice.

Mai mult, obiectivele-cheie definite in Strategia Europa 2020 (European Commission, Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable andlnclusive Growth, 2010) vin sa intareasca nevoia lansării unei strategii naționale privind activitatea fizica, ca o condiție necesara pentru un stil de viata sănătos. Prin urmare, in plan internațional se pune din ce in ce mai mult accentul asupra importantei sportului in formarea integrala a populației si asupra necesității existentei unui orizont clar de dezvoltare a acestui domeniu. Se insista asupra sportului de masa ca mijloc de optimizare a stării de sanatate a populației si activitate ce facilitează socializarea in societățile actuale in care exista o tendința din ce in ce mai mare de dispersare a indivizilor si de izolare umana.

La 13 noiembrie 2007, s-a adoptat rezoluția Parlamentului European asupra funcției sportului in educație. Educația fizica este văzută, astfel, ca o materie școlara obligatorie care se ocupa de dezvoltarea capacitatilor fizice si a increderii in sine a elevilor, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra realizării unei serii largi de activitati (European Parliament Resolution on the Role of Sport in Education, 2007). Acțiunile privind stimularea activitatii fizice la nivelul populației europene se intensifica treptat, fapt ce conduce, in anul 2008, la adoptarea unui Ghid de Activitate Fizica al Uniunii Europene. Acesta arata ca scopul principal al unei politici in domeniul sportului este acela de a creste participarea la sportul de calitate al tuturor categoriilor de indivizi din cadrul unei societari (European Commission, EU Physical Activity Guidelines - Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity, 2008).

O alta etapa importanta in demersul de sprijinire a sportului de masa la nivel european a fost introducerea in Tratatul de la Lisabona (2008) a articolului 165 care oferă pentru prima data Uniunii Europene competente in politici din domeniul sportului (Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, voi. 51,2008, p. 122). Prin urmare, Comisia Europeana obține un

mandat categoric pentru dezvoltarea programelor europene specifice sportului, programe ce pot fi finanțate de la buget.

Sportul, inteles in spiritul generat de Consiliul Europei ca „toate formele de activitati fizice care, printr-o participare mai mult sau mai puțin organizata, au drept obiectiv expresia sau ameliorarea condiției fizice si psihice, dezvoltarea relațiilor sociale sau dobândirea unor rezultate pozitive in competițiile de toate nivelurile" (The Council of Europe Sports Charter, 1993, art. 2 - Definition and Scope of the Charter), este recunoscut ca fiind parte integranta din realitatea sociala, culturala si economica a României si factor de consolidare a imaginii si relațiilor internaționale ale tarii noastre.

Conform Strategiei Naționale pentru Sport 2016-2032, in anul 2028 sportul romanesc se va alinia standardelor de performanta internaționale si a celor de dezvoltare sociala prin crearea unei infrastructuri sportive de calitate si a unei culturi a sportului prin unitate, solidaritate, etica si excelenta . Sportul de masa intens practicat de toate categoriile de varsta reprezintă un fundament pentru o populație mai sanatoasa, pentru o integrare educaționala si sociala eficienta.

Statul roman isi asuma misiunea de a susține si dezvolta sportul luând in considerare următoarele direcții de acțiune:

 • - creșterea gradului de participare activa a populației de toate vârstele la activitati sportive cu caracter permanent in interesul ridicării si păstrării nivelului de sanatate individuala, imbunatatirii gradului de coeziune, integrare si incredere sociala, a calitatii vieții in ansamblu;

 • - creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu precădere in rândul copiilor si tinerilor in scopul formarii si dezvoltări de cetateni activi, educați si responsabili.

LEGISLAȚIE:
 • □ ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • □ Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;

 • □ Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

                     Pagina 12 din 82

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com


 • □ Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

 • □ Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect;

 • □ HG 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 184/2001;

2.3. Analizare situației existente si identificare deficientelor

Principalul obiectiv al investiției il constituie : construirea unui imobil, in vederea amenajării unui bazin de înot.

De asemenea vor fi făcute propuneri de amenajare pentru următoarele funcțiuni:

 • •  Zona destinata publicului sportiv;

 • •  Zona destinata publicului spectator;

 • •  Zona administrativa;

Obiectivele generale sunt:
 • • consum redus de combustibil convențional la prepararea agentului termic pentru încălzire;

 • • emisia de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice si asupra independentei energetice a României, sa fie cat mai redusa;

 • • cheltuielile cu încălzirea spatiilor pe perioada de iarnă, sa fie cat mai reduse;

 • • costurile cu climatizarea pe perioada de caniculă, sa fie cat mai reduse ;

 • • utilizarea surselor neconventionale de energie atat pentru producerea energiei electrice cat si pentru apa calda si încălzire;

 • • ameliorarea aspectului urbanistic al localității;

 • • regandirea funcțiunilor pentru desfasurarea activităților specifice propuse, conform normativelor in vigoare;

 • • soluții modeme si materiale de calitate pentru rezolvarea degradărilor nestructurale;

 • • rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare;

Strategia Europa 2020 stabilește obiective ambițioase de creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Tinerii vor juca un rol esențial in realizarea acestor obiective. Educația si


formarea de calitate, integrarea cu succes pe piața forței de munca si o mai buna mobilitate a tinerilor stau la baza eliberării potențialului tinerilor de a realiza obiectivele strategiei Europa 2020.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității si dimensionării obiectivului de investiții:

Momentan in Municipiul Ploiești nu este un bazin de inot olimpic dotat conform cerințelor actuale.

Pl in această nouă investiție propusă de “Bazin de inot” se ca orașul să dispună de un stadion corespunzător pentru susținerea evenimentelor sportive de inot cât și pentru încurajarea practicării sportului și urmărirea îmbunătățirii performanței sportive.

La recensământul din 2011 au fost înregistrați 209.945 locuitori in Municipiul Ploiești.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

Construirea unui bazin olimpic cu 10 culoare cu capacitate 800 de spectatori, a unui bazin de pregătire si a spatiilor conexe necesare desfășurării activitatii.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

In cadrul studiul de fezabilitate s-a propus spre analiza doua scenarii/optiuni tehnico-economice.

Scenariul I:
 • - realizarea unor structuri pe cadre din beton armat, cu stâlpi, grinzi si plansee din beton armat cu fundații continue din beton armat si acoperiș mixt din lemn stratificat cu structura metalica peste bazinul olimpic si sala de sport de la etajul 1 si din beton armat;

 • - montarea tamplariei exterioare din aluminiu cu geam termopan, parțial vor fi pereți cortina din aluminiu pe structura metalica.

 • - Realizarea compartimentărilor cu pereți din cărămidă si bea.

 • - montarea pe holuri, casele scării, spatii de depozitare si grupuri sanitare pardoseli din granit, in rest vor fi din covor PVC; pe plaja va fi prevăzut gresie speciala iar in bazin va fi prevăzut liner.

 • - Termosistem alcătuit din lOcm polistiren extrudat sub pardoseala finita, 30cm vata peste ultimul niveel. 15cm vata bazaltica la pereți si 15cm de polistiren extrudat la soclu;

 • - la fațada va fi aplicata o fațada ventilata ceramica pe structura metalica,

 • - la soclu se va aplica piatra naturala;

Scenariul II:
 • - realizarea unor structuri mixte din metal cu plansee mixte din beton armat cu tabla cutata portanta, cu stâlpi si grinzi metalice cu fundații de tip radier general din beton armat; acoperișul va fi cu structura metalica;

 • - montarea tamplariei exterioare din aluminiu cu geam termopan, parțial vor fi pereți cortina din aluminiu pe structura metalica.

 • - Realizarea compartimentărilor cu pereți din cărămidă si bea.

 • - montarea pe holuri, casele scării, spatii de depozitare si grupuri sanitare pardoseli din marmura, in birouri va fi parchet triplustratifical de trafic intens iar in cabinetul medical si sala de ședințe va fi covor PVC; pe plaja va fi prevăzut gresie speciala iar in bazin va fi prevăzut mozaic.

 • - Termosistem alcătuit din 5cm polistiren extrudat sub pardoseala finita, 20cm spuma poliuretanica peste ultimul nive, 15cm spuma poliuretanica la pereți si 15cm de polistiren extrudat la soclu;

 • - la fațada va fi aplicata o fațada ventilata din aluminiu pe structura metalica;

 • - la soclu se va aplica o tencuiala decorativa tip mozaic;

 • 3.1 Particulari ta ti ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului

Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Suprafața terenului este de 150.000mp si este înscrisă în cartea funciară nr. 143331 a unității administrativ teritoriale Ploiești, cu numărul cadastral 143331, proprietatea Municipiul Ploiești. Zona studiata a terenului este de 15918mp.

b) Relații cu zone Învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile.

Pe amplament exista acces dintr-o singura strada: din Str. Ghighiului pe un drum de exploatarec) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural sau construite;

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt:

NORD- teren proprietar Municipiul Ploiești

EST - teren proprietar Municipiul Ploiești

SUD - drum proiectat

VEST - teren proprietar Municipiul Ploiești

d) Surse de poluare existente in zona

Nu s-au identificat surse de poluare în zonă.

e) Date climatice si particularități de relief

Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26° 1'48" longitudine estică și 44°56'24" latitudine nordică și are o suprafață de aproape 60 km2

Clima zonei

Temperatura medie anuală este de 10,5 °C, iar valorile minime și maxime înregistrate în secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 și respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007.[necesită citare] în medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderată.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm în ianuarie și 88 mm în luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros și 122 cu cer acoperit.

Orașul se află sub influența predominantă a vânturilor de nord-est (40 %) și de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1 m/sec. în medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s și numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

Relieful

Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind deci plasat într-o zonă de câmpie. Aspectul solului și subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situata în prezent la circa 25 km - vest și de vecinătatea râului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate cartierele din nord-est.

B încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(0,k) = 2.0 kN/m2 ;

B încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este qref - 0,4 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la lOm, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

B încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-1/2013; zona este caracterizată prin ag=0,35g, Tc=1.6;

■ adancimea de inghet, conform normativului STAS 6054/77 este 0.9 m;

f) Existenta unor rețele edilitare, monumente istorice, terenuri, etc

Zona nu este echipata edilitar (urmând a fi echipata prin obiectul altui proiect). Imobilul nu este monument istoric si nu este in zona de protecție a monumentelor istorice.

Terenul este intravilan si are o suprafața de 150000mp din care suprafața studiata este de 15918mp.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere geologic, zona care cantonează zăcămintele dehidrocarburi face parte din marea unitate a Caipaților Orientali, respectiv zonaalungită spre nord in direcția lanțului muntos, denumită zona neogenă sauprecarpatică a Carpaților Orientali. Formațiunile din zonă apațin Neogenului, maiprecis Cuaternarului, reprezentat prin seria Pleistocen inferior.Meoțianul este alacătuit dintr-o formațiune nisipoasă, slab cimentată, cuintercalații de mame. Ponțianul, dispus discordant, cuprinde o formațiune mamo-nisipoasă, fimd reprezentat prin marne friabile și nisipuri cenușii, slab micafere. Dacianul grupează depozite reunite sub denumirea de formațiunea nisipoasă, ceprezintă bazai mame cenușii, iar superior nisipuri cenușii-galbui, micafere.Romanianul

este alcătuit din doua unități distincte: formațiunea argilelor pătate,reprezentată prin argile si mame cenușii, cu pete roșcate, și formațiunea cupietrișuri și nisipuri. Cuaternarul este reprezentat prin seria Pleistocen inferior,cu strate de nisipuri, pietrișuri si argile.

Stratifîcatia terenului este in conformitate cu studiul geotehnic realizat pe amplasament realizat de SC ROCKWARE UTILITIES SRL in octombrie 2018. Nivelul apei a fost identificat la o adâncime de -1.90m.

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic Lucrările prevăzute pentru atingerea liniilor principale de intervenție se detaliază fără a avea caracter limitativ, pe obiect de investiție și categorii de lucrări, după cum urmează:

 • - realizarea unor structuri pe cadre din beton armat, cu stâlpi, grinzi si plansee din beton armat cu fundații continue din beton armat si acoperiș mixt din lemn stratificat cu structura metalica peste bazinul olimpic si sala de sport de la aetajul 1 si din beton armat;

 • - montarea tamplariei exterioare din aluminiu cu geam termopan, parțial vor fi pereți cortina din aluminiu pe structura metalica.

 • - Realizarea compartimentărilor cu pereți din cărămidă si bea.

 • - montarea pe holuri, casele scării, spatii de depozitare si grupuri sanitare pardoseli din granit, in rest vor fi din covor PVC; pe plaja va fi prevăzut gresie speciala iar in bazin va fi prevăzut liner.

 • - Termosistem alcătuit din lOcm polistiren extrudat sub pardoseala finita, 30cm vata peste ultimul niveel, 15cm vata bazaltica la pereți si 15cm de polistiren extrudat la soclu;

 • - la fațada va fi aplicata o fațada ventilata ceramica pe structura metalica,

 • - la soclu se va aplica piatra naturala;

3.3 Costurile estimative ale investiției
 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participa la realizarea obiectivului final.

Costul investiției este de 97.546.923,69 lei (inclusiv TVA), din care 69.011.318,71 lei (inclusiv TVA) reprezentând Construcții+Montaj. După cum se poate urmări in devizul general al proiectului, costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu asigurarea utilităților, cheltuieli de proiectare, studii de teren, obținerea avizelor si acordurilor, consultanta si asistenta tehnica, cheltuieli directe de construcție, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea șantierului, taxe legale, cheltuieli neprevăzute precum si cheltuieli cu darea in exploatare.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare, a investiției publice.

Exista costuri de operare pentru intretinerea echipamentelor, estimata la 10000 lei/an fiind

format din:

Revizie la 6 luni: 1000 lei X 2 = 2000 lei

Freon : 800kgX101ei/kg = 8000 lei

3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor:

S-au realizat următoarele studii :

 • - studiu topografic;

 • - studiu geotehnic;

3.5. Durata de realizare a investiției și etapele principale; graficul de realizare a investiției

Proiectul se va implementa in 24 luni, conform graficului de mai jos din care execuția in 13 luni

LUNA

Nr. crt.

DENUMIREA LUCRĂRII

1

2

3

4

5f

57

8

9

10

11

12

13

1415|16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

ACHIZIȚIE PROIECTARE

2

ÎNTOCMIRE PROIECTE

IE

3

STUDII DE TEREN

4

A VIZE SI AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

5

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE EXECUȚIE SI

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

6

ASISTENTA TEHNICA DE ȘANTIER

7

ORGANIZARE DE ȘANTIER

8

CONSTRUCTIl+INSTALATII

9

UTILAJE + DOTĂRI

10

RECEPȚIE CONSTRUCȚIE SI ECHIPAMENTE

.11

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

ECONOMIC(E) PROPUS(E) - SCENARIUL I / SCENARIUL II

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

Scenariul I:
 • - realizarea unor structuri pe cadre din beton armat, cu stâlpi, grinzi si plansee din beton armat cu fundații continue din beton armat si acoperiș mixt din lemn stratificat cu structura metalica peste bazinul olimpic si sala de sport de la aetajul 1 si din beton armat;

 • - montarea tamplariei exterioare din aluminiu cu geam termopan, parțial vor fi pereți cortina din aluminiu pe structura metalica.

 • - Realizarea compartimentărilor cu pereți din cărămidă si bea.

 • - montarea pe holuri, casele scării, spatii de depozitare si grupuri sanitare pardoseli din granit, in rest vor fi din covor PVC; pe plaja va fi prevăzut gresie speciala iar in bazin va fi prevăzut liner.

 • - Termosistem alcătuit din lOcm polistiren extrudat sub pardoseala finita, 30cm vata peste ultimul niveel, 15cm vata bazaltica la pereți si 15cm de polistiren extrudat la soclu;

 • - la fațada va fi aplicata o fațada ventilata ceramica pe structura metalica,

 • - la soclu se va aplica piatra naturala;

Scenariul II:
 • - realizarea unor structuri mixte din metal cu plansee mixte din beton armat cu tabla cutata portanta, cu stâlpi si grinzi metalice cu fundații de tip radier general din beton armat; acoperișul va fi cu structura metalica;

 • - montarea tamplariei exterioare din aluminiu cu geam termopan, parțial vor fi pereți cortina din aluminiu pe structura metalica.

 • - Realizarea compartimentărilor cu pereți din cărămidă si bea.

 • - montarea pe holuri, casele scării, spatii de depozitare si grupuri sanitare pardoseli din marmura, in birouri va fi parchet triplustratifîcat de trafic intens iar in cabinetul medical si sala de ședințe va fi covor PVC; pe plaja va fi prevăzut gresie speciala iar in bazin va fi prevăzut mozaic.

 • - Termosistem alcătuit din 5cm polistiren extrudat sub pardoseala finita, 20cm spuma poliuretanica peste ultimul nive, 15cm spuma poliuretanica la pereți si 15cm de polistiren extrudat la soclu;

 • - la fațada va fi aplicata o fațada ventilata din aluminiu pe structura metalica;

 • - la soclu se va aplica o tencuiala decorativa tip mozaic;

Din punct de vedere tehnic scenariul I prezintă avantaje fata de scenariul II, avand in vedere ca unele materiale sunt mai rezistente in timp.

Din punt de vedere economic scenariul II prezintă costuri mai mari fata de scenariul I.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția;

Nu este cazul

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:
- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Pe amplasament nu exista utilitati.

Realizarea utilităților in zona se va face prin grija investitorului, dar face obiectul altui proiect. Pentru amplasament simt necesare următoarele utilitati: apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, rețea televiziune, telefonizare si internet.

Exista rețele de utilitati pe teren care restricționează poziția construcțiilor (rețea electrica de inalta tensiune).

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Realizarea utilităților in zona se va face prin grija investitorului, dar face obiectul altui proiect. Pentru amplasament sunt necesare următoarele utilitati: apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, rețea televiziune, telefonizare si internet.

Utilitățile vor fi asigurate de branșamentele proiectate.

Apa calda si agentul termic (cald si rece) va fi asigurat de pompele de căldură aer apa si centrala termica propusa.

4.4. Susten abilitatea realizării obiectivului de investiții:
a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Proiectul propus spre finanțare este un proiect care generează venituri financiare, dar nesemnificative in raport cu cheltuielile previzionate, iar beneficiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile.

Egalitatea de sanse și de tratament are la bază participarea deplina și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitări, vârstă sau orientare sexuală.

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată in articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene. Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității reprezintă o condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.

Principalele documente strategice în domeniul egalitarii de șanse și tratament la nivel European sunt:

 • □ Strategia cadru - Nediscriminare și șanse egale pentru toți;

 • □ Strategia privind egalitatea intre bărbați și femei 2010-2015;

 • □ Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europa fără bariere (COM/2010/0636 final);

 • □ Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.

Principalul document strategic in domeniul egalității de șanse la nivel național este Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014- 2017 cât și Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru bărbați și femei.

Consiliul European a definit egalitatea de șanse și de tratament intre bărbați și femei sau egalitatea de gen, astfel: „Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.”

In scopul prevenirii oricăi forme de discriminare, in art.2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului se stipulează „Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile

proclamate in prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte imprejurări.”

Nevoia respectării acestui principiu provine din faptul că, în practică, apartenența la unele grupuri sociale determinate de caracteristici precum genul, originea etnică, apartenența religioasă, orientarea sexuală și existenta unei dizabilități sau a unei boli ce poartă un stigmat social (HIV), generează adesea situații de inegalitate, care trebuie combătute, tocmai pentru a asigura o egalitate de șanse reală.

Accesibilitatea pentru toți cetățenii la serviciile, spațiile și infrastructura furnizate sau deschise publicului este definita in “Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010 - 2020 -Reînnoirea angajamentului către o Europa fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, in condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii Legislația națională care reglementează acest aspect Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cât și Legea 221/2010 care ratifică Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Proiectul va respecta principiul egalitarii de sanse

Atribuirea contractelor de achiziții lucrări activitate prevăzută a se desfășură in cadrul prezentului proiect se va face cu respectarea principiilor :

 • □ nediscriminarii - toți operatorii economici (indiferent de naționalitatea lor) vor fi tratați egal, regulile după care se desfașoara procedura odată stabilite vor fi păstrate pe toată durata desfășurării ei;

 • □ tratamentului egal - se vor aplica în mod nediscriminatoriu criteriile de selecție si de atribuire a contractului de achiziție astfel incât orice ofertant sa aibă șanse egale de a i se atribui contractul.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

- Număr de Jocuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de construire propuse prin proiect, solicitantul va incheia contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forța de munca necesara execuției proiectului.

Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de execuție a investiției.

Necesarul forței de munca pe perioada execuției va fi de 34 persoane iar forța de munca estimata este cea existenta la nivelul firme contractoare.

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare

In faza de operare vor fi create aproximativ 12 locuri de muncă.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

/. ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE LUCRĂRII SI IMPACTURILE ASOCIATE:

Prin realizarea investiției propuse se va realiza incadrarea in mod corespunzător in cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor in vigoare.

Impactul negativ va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul inconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională in domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene in domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului inconjurător prin intreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții in locuri special amenajate care nu vor permite imprăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la intamplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrări, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorifîcabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarcare - descărcare din care sa rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descărcare).

II. LEGISLAȚIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE,

Nr.

crt.

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarde Naționale Si Internationale

1.

HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2.

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

5.

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

6.

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

7.

HGR nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

III. Masurile care trebuie ado tate de contractant si responsabilitățile acestuia / Tivind prevenirea oluariimediului eliminarea efectelor si suportarea / reaudierilor in cazul 'roducerii unui accident cu impact asupra mediului;

1. Protecția calității apelor:

Lucrările de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafața, fiind astfel proiectate incit sa conducă la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice.In cadrul activității de construcție a investiției, vor rezulta emisii in atmosfera si praf de la utilajele terasiere. Conform estimărilor debitele masice ale poluantilor ernisi in atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici. Concentrația de poluanti depinde de

 • - intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

 • -  configurația drumului (lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, inaltimea si omogenitatea construcțiilor care il mărginesc);

 • - condițiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier, zonele mai afectate simt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate in incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

3. Protecția impotriva zgomotului și vibrațiilor:

Se va asigura funcționarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

4. Protecția impotriva radiațiilor:

- Nu este cazul.

5. Protecția solului și a subsolului:
 • -  Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitari specializate (autorizate).

 • -   Se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate in urma operațiunilor de staționare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita funcționarii necorespunzatoare a acestora.

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:
 • - Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:
 • - Nu este cazul.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate, va fi realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deșeurile nevalorificabile (material ambalare etc.) rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului județeană sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile locale. In situația in care deșeurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform HG 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi Însoțite de documente, formular de incărcare-descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarnare descurcare).

Deșeurile valorificabile rezultate din lucrare (daca va fi cazul) vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de PV-predare primire, împreuna cu Fisele de Evidenta

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substanțe toxice si periculoase.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic iu care acesta se integrează, după caz.

Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Momentan in Municipiul Ploiești nu este un bazin de inot olimpic dotat conform cerințelor actuale.

Prin această nouă investiție propusă de “Bazin de inot’‘ se ca orașul să dispună de un bazin corespunzător pentru susținerea evenimentelor sportive de inot cât și pentru încurajarea practicării sportului și urmărirea îmbunătățirii performanței sportive.

__Pagina 27 din 82          __ _La recensământul din 2011 au fost înregistrați 209.945 locuitori in Municipiul Ploiești.

4.6, Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Proiectul propus spre finanțare nu va avea o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu generează venituri financiare semnificative, iar beneficiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile. Finanțarea pe perioada exploatării clădirii va fi asigurata de incasari si Municipiul Ploiești.

Calculul indicatorilor de performanța financiara: fluxul cumulat, valoarea neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost - beneficiu

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investiției si a fost realizata pentru o perioada de operare de 15 de ani. Metoda utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt luate în considerare.

în realizarea Analizei Cost - Beneficiu financiara a fost utilizata metoda incrementala, metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scăderea celor doua variante, respectiv: „Varianta investiție maxima” - „ Varianta 0”.

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiției în mii euro precum si repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului - 24 luni, în conformitate cu graficul prezentat în capitolele anterioare.

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investiției se ridica la valoarea de 97.546.923,69 lei, suma care include TVA si este prezentat in anexa tabelul 1.1.

Eșalonarea costurilor de investiție pe durata de implementare prevăzută de 24 luni este:

Anul I -20.385.692,00 lei (inclusiv TVA)

Anul II - 77.161.231,69 lei (inclusiv TVA)

Tab.1.1. Total costuri de investiție - lei

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Terenuri

Clădiri / drumuri

13544322

51960656

Echipament nou

18428608

Proiectare si asistenta tehnica

2382023

1066240

Alte cheltuieli de investiție

4459347

5705728

TOTAL ACTIVE TANGIBILE

20385692

77161232

0.0

0,0

0.0

o.o

0,0

0.(

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

Licențe

Patente

Alte cheltuieli pre-operationale

TOTAL CHELTUIELI PRE-OPERATIONALE

0 00

0,0

0,0

0.0

0.0

00

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

o.<

0.0

0.0

0,0

COSTURI DE INVESTITIE(A)

20385692

77161232

0.0

0.(1

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Numerar

Clienti

Stocuri

Datorii curente

Fond de rulment necesar pt primul ciclu

000

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

VARIAȚIA FONDULUI DE RULMENT! B)

0.00

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0 0

0.0

0,0

0.0

0.0

înlocuiri echip. cu durata scurta de viata

Valoare reziduala

48773462

ALTE ELEMENTE DE INVESTITIE(C)

0.00

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

TOTAL COSTURI DE INVESTIȚIE

20385692

77161232

0.0

0,0

0.0

O.o

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evoluția viitoare a ratei inflației de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de creștere, precum si indicii de creștere cu baza fixa anul I de analiza (asimilat cu primul an de implementare a proiectului) sunt prezentate în continuare:

anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

rata inflației

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

index(anu! 1=100)

100

105

109

114

117

119

122

124

127

129

132

134

137

140

143

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilității Proiectului au fost de 4% (EURO) si 4% (RON), pentru analiza financiara, respectiv 4% pentru analiza socio-economica.

O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Evoluția prezumata a tarifelor

Prezentul proiect nu este generator de profit. Tariful practicat va fi calculat astfel meat sa susțină parțial cheltuielile de operare si intretinere.

Evoluția prezumata a costurilor de operare

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.

Preturile adoptate coincid cu «preturile pieței», corespunzătoare momentului redactării studiului de fata, respectiv lunii iunie 2019

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002       0752/096565

Mail: techmediaelectronic a yahoo.com

PROIECT

nr. 540/2017

Faza DALI

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

întreținere curenta

975469

994978

1014878

1035176

1055879

1076997

1098537

1120507

1142917

1165776

1189091

1212873

1237131

2

întreținere periodica

4877345

4974892

COSTURI-TOTAL ANUAL

975469

994978

1014878

1035176

1055879

5954342

1098537

1120507

1142917

1165776

1189091

1212873

6212022

Estimarea costurilor de operare in lei/an

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Forța de munca

60000

61200

62424

63672

64946

66245

67570

68921

70300

71706

73140

74602

76095

2

Întreținere

975469

994978

1014878

1035176

1055879

5954342

1098537

1120507

1142917

1165776

1189091

1212873

6212022

3

Subtotal - COSTURI DIR.

1035469

1056178

1077302

1098848

1120825

6020586

1166106

1189428

1213217

1237481

1262231

1287476

6288117

4

Costuri admistrative

38000

38760

39535

40326

41132

41955

42794

43650

44523

45414

46322

47248

48193

COSTURI -TOTAL ANUAL

1035469

1056178

1077302

1098848

1120825

6020586

1166106

1189428

1213217

1237481

1262231

1287476

6288117

Estimarea costurilor de operare si intretinere pe elemente in lei/an

ANI

Nr.

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Combustibil solid

368900

376278

383804

391480

399309

407295

415441

423750

432225

440870

449687

458681

467854

2

Forța de munca

60000

61200

62424

63672

64946

66245

67570

68921

70300

71706

73140

74602

76095

3

Apa

54250

55335

56442

57571

58722

59896

61094

62316

63563

64834

66130

67453

68802

4

Canalizare

43400

44268

45153

46056

46978

47917

48875

49853

50850

51867

52904

53962

55042

5

Energie electrica

134000

136680

139414

142202

145046

147947

150906

153924

157002

160142

163345

166612

169944

6

întreținere

975469

994978

1014878

1035176

1055879

5954342

1098537

1120507

1142917

1165776

1189091

1212873

6212022

7

Costuri administrative

38000

38760

39535

40326

41132

41955

42794

43650

44523

45414

46322

47248

48193

COSTURI -TOTAL ANUAL

1674019

1707499

1741649

1776482

1812012

6725597

1885217

1922922

1961380

2000608

2040620

2081432

7097953

Pagina 31 din 82


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002       0752/096565

Mail: techmediaelectronicahoo.com

PROIECT

nr. 540/2017 FazaDALI

ESTIMĂRI VENITURI lei/an


ANI

Nr.

Element

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Input financiar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Venituri

0,0

00

1674019

1707499

1741649

1776482

1812012

6725597

1885217

1922922

1961380

2000608

2040620

2081432

7097953

VENITURI - TOTAL ANUAL

0.0

04)

1674019

1707499

1741649

1776482

1812012

6725597

1885217

1922922

1961380

2000608

2040620

2081432

7097953

Padina 32 din 82

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com


Z O O    A>

^■PROIECT / .Sur. 6£8/?0T8'î » lg'            '

Costurile de intretinere previzionate aferente întreținerii si igienizării clad^j^onfcrfn-y^^/ specificațiilor proiectantului, se refera la lucrări de genul: reparații, zugrăveli, vopsitom^altev.^ lucrări necesare păstrării clădirii in stare de funcționare, ce se vor efectua anual si periodic.

întreținerea curenta a fost calculata la aproximativ 1% din valoarea investiției.

întreținerea periodica a fost evaluata din valoarea de investiție

Acestea au fost ajustate direct proporțional cu magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de implementarea acestuia.

Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflației, conform scenariului considerat, pentru intreaga perioada de analiza.

Evoluția prezumata a costurilor de operare si intretinere este prezentata in anexa, tabelul

1.2.

Tab.1.2 Venituri si costuri de operare si intretinere - lei

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ombustibil solid

0

1

0

l

-68900

376278

38380-'

39148-i

39930

40729

415441

423750

'32225

44087

44968

458681

467854

I oria de munca

0

0

0

0

60000

61200

62424

63672

64946

66241

67570

68921

70300

71706

73140

74602

76095

Apa

0

0

0

0

54250

55335

56442

57571

58722

59896

61094

62316

63563

64834

66130

67453

68802

i analizare

0

(,

0

(.)

43400

44268

45153

46056

46978

4791Z

48875

49853

50850

51867

52904

53962

55042

1 nerg ie electrica

0

(

0

0

134009

136680

139414

142202

145046

147947

15090-

153924

157002

160142

163345

166612

169944

Intretinere

0

0

0

0

975469

994978

101487

103517

5

105587

9

595434

2

109853

7

112050

7

114291

7

116577

6

118909

1

121287

3

621202

2

Costuri pentru servicii-subcontr.

0 c

0.

/)

0,0

0.0

0.0

00

0.0

0.0

0,0

0.0

0

0,0

0.0

00

0.0

osturi aministrative

0

0

0

11

38000

38760

39535

40326

41132

41955

42794

43650

44523

45414

46322

47248

48193

' heltuieli de vanzare

0

0,

0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0-

00

00

0.0

0,0

0.0

0.0

TOTAL COSTURI DE

< PERARE

0

0

0

0

167401

9

170749

9

174164

9

177643

2

181201

2

672559

7

188521

7

192292

2

196138

0

00060

8

204062

0

208143

2

709795

3

Venituri din taxe

0

u

0

(J

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

Input financiar

0

11

0

II

o.o

0.0

0,0

O.U

0,"

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

TOTAL VENITURI

0.

0

(1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,"

0.0

O.ll

0.0

0.0

00

0.0

VEN1TNET DIN OPERARE

0

c

1

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,11

00

0.0

0,0

00

O.o

Sursele de finanțare

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite si sunt prezentate in tabelul 1.3.

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITAL PRIVAT

Contribuție nivel regional

Contribuție nivel local+ național + Grant din partea E.U.

20385692

77161232

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

TOTAL RESURSE FINANCIARE

20385692

77161232

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

00

0.0

0,0

0,0

0 0


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectromc@yahoo.coni

' PfcQIECT;     \

ț               /


TAB.1.3.SURSE DE FINANȚARE - LEI

înainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente :

 • ■  modelul financiar: aceasta informație este necesara pentru a intelege modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare.

 • ■  proiecțiile financiare: proiecții ce prezintă costurile investitionale si operaționale aferente proiectului.

 • ■  sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale proiectului (VAN -valoarea neta actualizata, RIR - rata interna de rentabilitate, BCR - raportul beneficiu/cost)

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operaționala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Valoarea actualizata neta (VNAF)

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala - la momentul zero - a implementării unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VNA = SCFt/Cl+k)1) + VR^l+k)1 - Io

unde :

CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t’ - diferența dintre veniturile si cheltuielile aferente

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VNA este egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finanțare - datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): construirea școlilor, grădinițelor, drumuri, statii de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totuși condiționată de existenta unei RIR economice pozitiva - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției:

BCR = VP(I)o / VP(0)o

unde :

VP(I)o = valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o = valoarea actualizata a ieșirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada analizata (inclusiv costurilor investiționale)

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilității Proiectului au fost de 5%, pentru analiza financiara.

O investiție este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

Proiecțiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus : costurile de investiție si costurile de operare si întreținere. Costurile investitionale au fost

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com
TA

— r. țț           ' • >J, • ’J                  f

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea invesuttgL dupaUU°v7


estimate pe baza soluției tehnice identificate si a evaluărilor prezentate in cap/qfiU aJocâț devizului general al investiției.terminarea construcției proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare vor fi suptInspectoratul pentru Situații de Urgenta "Dobrogea" al județului Constanta.

Sustenabilitatea proiectului

Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar cumulat.

Durabilitatea financiara este data de proporția de grant acordata Beneficiarului investiției, precum si veniturile financiare generate de implementarea Proiectului.

Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, este pozitiv si arata faptul ca proiectul este durabil din punct de vedere financiar. Sustenabilitatea proiectului este prezentata in anexa, tabelul 1.4.

TAB.1.4 DURABILITATEA FINANCIARA - LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lnput financiar

20385<

92

77161.'

32

0,1

0.1

0,0

0.0

0,(

o,<

o.i

0.0

0-0

o,c

0,0

0,0

0,0

■ enituri

0,0

0.0

1674C

19

17074

99

17416

49

17764

82

18120

12

67255

97

18852

17

19229

22

19613

80

20006

08

20406

20

20814

32

7097-3

53

TOTALINTRĂRIDE NI MERAR

203856

92

771612

32

16740

19

17074

99

17416

49

17764

82

18120

12

67255

97

18852

17

19229

22

19613

80

20006

08

20406

20

20814

32

70973

53

TOTAL COSTURI DE OPERARE

0.0

O."

16740

19

17074

99

17416

49

17764

82

18120

12

67255

97

18852

17

19229

22

19613

80

200'36

08

20406

20

20814

32

70973

53

TOTAL COSTURI DE INVESTIȚIE

20385'-

92

771612

32

0.0

0,0

0 1

0.0

0,o

0,1

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

Ou

LX ibanzi

0.(1

0.0

0,')

0,0

0.0

0,0

o.o

O.tl

00

00

0.0

0,1'1

0.0

00

0.0

1 lati compensatorii/plati fond pensii

o.»

0 1,1

0,0

O.tl

o.o

0,0

O.o

Oi

O,1

O.o

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

Rambursarea împrumutului

0,0

0 (1

0.0

0.0

00

00

O.o

O.o

0.0

O.o

0,0

0,11

0."

0.0

0,0

laxe

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0 0

0.0

0

0.0

O.o

0.0

0,0

00

0.0

0.0

TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR

20385''

92

771612

32

16740

19

17074

99

17416

49

17764

82

18120

12

67255

97

18852

17

19229

22

19613

80

20006

08

20406

20

20814

32

70979

53

TOTAL FLUX DE

NUMERAR

0.0

00

0.0

0,0

0.0

0.0

0,o

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

00

00

0,0

FLUX DE NUMERAR CUMULAT

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00

0.0

0.0

00

oo

0.0

0.0

0,0

00

0.'

Ca urmare a realizării analizei financiare, rata interna de rentabilitate a investiției, RIRF/C are o valoare de -9,22% se situeza mult sub pragul de rentabilitate de 5% , VNAF/C are o valoare negativa de 780,22, iar raportul C/B este de 0,35. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării unei finanțări naționale (asumat a fi, in detalierea surselor de finanțare), care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si, implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi.

Rentabilitatea financiara a investiției si a capitalului este prezentata in anexa, tabelele 1.5. si 1.6.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 6487201SL

, Razit'SFX^.I r ■

TAB. 1.5. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A fNVESTITIEI(FRR/C)- țN LEI /■;


ELEMENTE

ANI

r4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13^

15

Input financiar

00

00

00

0,0

00

00

0.0

0.0

0,0

0.0

00

00

0.0

0.0

0.0

Venituri

00

00

00

0.0

00

0,0

0.0

0.0

0.0

00

00

00

00

00

0.0

TOTAL VENITURI

0 0

00

00

00

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

00

00

00

00

00

0.0

Total costuri de ot «erarare

0.0

0,0

167401 i

1707499

1741649

1776482

1812012

672559 ’

1885217

1922922

1961380

200060•■

2040620

2081432

7097953

! ’lati compensatorii

0.0

0,0

0 0

0,0

00

0.0

0.0

00

0,<J

00

00

00

0,0

00

0()

Rambursarea împrumutului

0.0

00

0.0

00

0 01

00

0,0

00

0,0

00

00

00

00

00

00

Total costuri de investiție

20385692

77161232

0.0

0.0

00

0.0

0.0

0,0

0,0

00

00

00

00

0,0

00

1OTAL CHELTUIELI

20385692

77161232

167401

1707499

1741649

1776482

1812012

672559’

1885217

1922922

1961380

200060st

2040620

2081432

7097953

Flux de numerar net

20385692

-77161232

167401

1707499

1741649

1776482

1812012

672559'

1885217

1922922

1961380

2000608

204062 )

2081432

7097953

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei(FRR/C)

-9,22%

V enitul net actualizat financiar al

i n vesti tiei(FNPV/C)

-780.22

Raportul Beneficiu/Cost al investiției! B/C)

035

Rata de actualizare pentru NPV =TAB. 1.6. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A CAPITALULUI INVESTlTtFRR/Kp IN LEI

ELEMENTE

ANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Input financiar                   O.t

o.d

O.t

Ori

0,0

0,0

O.t

0.1)

Ori

O.c

ori

0.0

0.0

0.0

Ori

Venituri

0.0

o.o

O.t)

0,0

0,0

0,0

O.t.

0.0

0.0

Ori

0.0

0.0

0,1

Ori

Ori

\ aloare reziduala

0.0

0,0

0,0

0.0

00

o.c

O.C

O.o

o.c

0,1

O.o

Ori

Ori

o.c

48773462

TOTAL VENITURI

0,0

0.(1

0.0

o,<

0,0

0.0

0,0

O.t)

o.t

Ori

o,c

0.1)

Ori

0,0

48773462

l’otal costuri de onerare

o.c

0,0

167401

170749

9

174164

9

177648

5

181201

2

■725597

188521

T

192292

2

196138

J

700060

3

04062

3

208143

7

7097953

1 obanda

0t.

0,0

0,o

0.0

0.0

0.(1

0,0

0.0

O.t

O.C

O.t)

O.o

0,0

o.t

0>

1 lati corni ensatorii

o,c

0,0

0,0

o.o

0,0

o.t)

0.11

00

o.o

0.0

0.0

0,0

o.<i

0.(1

0.0

Rambursarea împrumutului

o.c

0,0

O.o

0,0

O.t)

0.(1

o.t)

O.t)

O.C

Ori

0,0

0.0

0.0

Ori

Ori

l otal cheltuieli de investiție

20385692

77161232

167401

170749

B

174164

J

177648

7

181201

ț

5725597

188521

7

192292

2

196138

3

00060

I

204062

)

208143

2

7097953

TOTAL CHELTUIELI

20385692

77161232

167401

170749

9

174164

9

177648

2

181201

2

■725597

188521

192292

2

196138 ,1

.'00060

J

204062

0

208143

t

"097953

Fluxul de numerar net

20385692

77161232

167401

9

170749

9

174164

9

177648

181201

725597

188521

7

192292

2

196138 )

00060

i

204062 )

208143

2

7097953

Rata interna de rentabilitate financiara ■ capi tal ului(FRR/K)

-4.21%

Valoarea neta ■ictualizata financiara a capitalului(FNPV/K)

-301.26

Raportul Beneficiu/Cost ui capitalului! B/C)

0.9

Rata de actualizare pentru NPV =

5%


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 668/2018

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-benefîci caz, analiza cost-eficacitate


oțtomiciU

8              *i

i • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și scenariului de referință;

Având in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanțate, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsură in care ele sunt completate de cele ale analizei economice/analiza cost-eficacitate. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului ca multe dintre proiectele finanțate de la bugetul statului au o rata interna de rentabilitate financiara mica sau negativa - datorita faptului ca implementarea lor generează venituri mici raportate la cheltuieli.

Proiectul ce se propune spre finanțare are numeroase beneficii socio economice parte dintre ele cuantificabile monetar dar si necuantificabile de importanta sociala majora.

Analiza Economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor la costurile de exploatare, dar si cele sociale.

Indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse sunt:

- asigurarea unui spațiu adecvat pentru competiții olimpice de inot.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Momentan in Municipiul Ploiești nu este un bazin de inot olimpic dotat conform cerințelor actuale.

Prin această nouă investiție propusă de “Bazin de inot” se ca orașul să dispună de un stadion corespunzător pentru susținerea evenimentelor sportive de inot cât și pentru încurajarea practicării sportului și urmărirea îmbunătățirii performanței sportive.

La recensământul din 2011 au fost înregistrați 209.945 locuitori in Municipiul Ploiești.

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evoluție a indicatorilor de

profitabilitate, considerați pentru diferite scenarii de evoluție ai factorilor cheie, in scopul testării solidității rentabilității proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale căror variații, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite  Pagina 38 din 82

analizat si trebuie determinat cu mare acuratețe.

Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a căror variație absoluta de 1% duce la o variație a RIR de cel puțin 1% sau a VNA de cel puțin 5%.

Proiectul propus spre finanțare nu are o Rata interna de rentabilitate financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care generează venituri financiare foarte mici raportate la cheltuieli, iar benificiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile, astfel oricât am scadea cheltuielile de operare si de investiție intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-un scenariu pesimist proiectul neinregistrand venituri rata interna de rentabilitate si valoarea actualizata neta ar fi negative

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de legislația naționala.

In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii referitoare la clima zonala, adâncimea de inghet si seismologi ce.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere; Beneficiarul direct prezintă o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzătoare cu cerințele prevăzute.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forța majora au fost evaluate in cadrul estimării costurilor investitionale, in interiorul Devizului General estimativ; pentru acestea s-a prevăzut o valoare procentuala de 10% din costul direct de investiție. In acest mod sunt asigurate condițiile normale de desfășurare a următoarelor faze de proiectare si, mai ales, de execuție.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

Proasta execuție a lucrării

Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Estimarea eronata a timpului alocat pentru desfasurarea unor activitati/subactivitati, timp insuficient pentru desfasurarea unor activitati sau nejustificat de mare pentru altele. Evaluare risc: - mic

Schimbarea legislației si normativelor pana la recepția finala a clădirii


Financiare:

proiect ; • nfe 6^/2018 / <£FazaSF f—£--- ’’

frf, ftJ

I

Ic c

\\


'..tP-P .. '•

'' -V P

V </’


’Z'';

4

> .i

......?


’.d-


Neaprobarea cererii de finanțare

întârzierea plăților

Creșterea preturilor la achizițiile dotărilor stabilite in proiect; instabilitate economica,

fluctuații ale cursului valutar. Evaluare risc: - mic

Legale:

Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

Lipsa colaborării instituționale

Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activităților

Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate.

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/ stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

autorizarea masurilor propuse

timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

masurarea evoluției fizice

masurarea evoluției financiare

controlul caii tatii

alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

5. SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIMA(Ă) RECOMANDAT(Ă)

5.1. Comparația scena riilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul I din punct de vedere tehnic este mai avantajos avand in vedere ca unele materiale sunt mai rezistente in timp. Scenariul I este mai economic fata de scenariul II.

5.2. Selectarea si justificarea scenariulu/optiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I.

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul I:

Tehnologii de execuție accesibile;

Durata de timp a execuției redusa;

Durata de recuperare a investiției mai mica

Costuri reduse de execuție si cheltuieli reduse in exploatare

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

După finalizarea lucrărilor de execuție terenul din apropiere va fi amenajat cu spatii verzi.

Este necesara amenajarea terenului cu alei, parcare si trotuare.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018 Faza SF


b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

Pe amplasament nu exista utilitari.

Realizarea utilităților in zona se va face prin grija investitorului, dar face proiect. Pentru amplasament sunt necesare următoarele utilitari: apa, canalizare, gaze naturale, rețea televiziune, telefonizare si internet.

Exista rețele de utilitari pe teren care restricționează poziția construcțiilor (rețea electrica de inalta tensiune).

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico economici propuși;

St=15918mp

Regimul de inaltime:D+P+El+E2parrial

Ac =3848,98mp

Aed =10007.90mp

POT =24.17%

CUT =0.629

116 locuri de parcare pentru autoturime (din care 5 pentru persoanele cu dizabilitati) si 2 pentru autocare.

Funcționalul propus :

Nr. Denumire camera           Suprafața camera Pardoseala propusa

Crt.                                (mp)

DEMISOL

1

Spațiu tehnic

2366

Beton sclivisit

2

Spațiu depozitare

169,68

gresie

2

Casa scării

55,45

granit

3

Tablou electric

12,35

Beton sclivisit

4

hol

12,19

Granit

5

vestiar F

141,87

Covor PVC

6

Centrala termica

36,63

gresie

7

Grup sanitar F

34,06

granit

8

Grup sanitar B

32,81

granit

9

Grup sanitar personae cu dizabilitati

5,20

granit

10

hol

13,00

granit

11

hol

128,95

granit

12

Casa scarii+hol

84,00

granit

13

sauna

15,51

Dușumea lemn

14

masaj

21,15

Covor PVC

15

hol

31,06

granit

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 668/2018 Faza SF


 • 16  Vestiar B

 • 17  Sala sport

 • 18  Atelier reparații si depozitare

 • 19  Casa scării

TOTAL


187,32 Covor PVC

212,14 CovorPVC

12,35 Covor PVC

38,60 granit

3610,32


Nr. CrL

Denumire camera

Suprafața (mp)

camera

Pardoseala propusa

PARTER

1

bazin

1252,25

liner

2

plaja

816,60

gresie

3

Casa scării

4,40

granit

4

330,60

gresie

5

bazin

313,60

liner

6

Hol+casa scării

38,55

granit

7

Hol filtru dusuri

12,35

granit

8

GSF

18,40

granit

9

GSB

14,00

granit

10

hol

9,50

CovorPVC

11

hol

38,68

granit

12

hol

51,35

granit

13

vestiar

36,45

Covor PVC

14

vestiar

36,80

Covor PVC

15

hol

8,41

granit

16

Vestiar personae dizabilitati

13,90

Covor PVC

17

Vestiar antrenor

15,10

CovorPVC

18

Casa de bilete

6,82

granit

19

Casa scării

36,10

granit

20

hol

32,04

granit

21

recepție

139,20

granit

22

GSB

23,18

granit

23

GSF

15,39

granit

24

hol

11,11

granit

25

hol

9,53

granit

26

GS personae dizabilitati

7,45

granit

27

Spațiu depozitare echipamente

6,75

granit

28

Spațiu depozitare

7,45

granit

29

hol

39,57

granit

30

hol

10,38

granit

31

GS personal F

6,91

Granit

32

GS personal B

6,91

granit

33 ,

Boxa mat. curățenie

5,44

granit

34

Vestiar arbitri

14,35

Covor PVC

35

Vestiar arbitri

14,39

CovorPVC

36

GS

3,46

Covor PVC

37

GS

3,46

CovorPVC

38

Hol+casa scării

40,20

granit

39

încăpere maestro inot

12,20

CovorPVC

40

Birou concurs

21,05

CovorPVC

Pagina 43 din 82

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018 Faza SF

 • 41  Cabinet pentru testare antidoping

 • 42  Cabinet medical

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

TOTAL

11,93 Covor PVC

18,10 Covor P VC

1,49 Covor PVC

1,49 Covor PVC

1,95 Covor PVC

1,95 Covor PVC

3521,19Nr. Crt

Denumire camera

Suprafața camera (mP)

Pardoseala propusa

ETAJ 1

1

Hol+casa scării

38,80

granit

2

Culoar de acces

19,05

Vopsea epoxydica

3

Camera juriu

11,70

granit

4

Culoar de acces

53,90

Vopsea epoxydica

5

gradene

179,60

Vopsea epoxydica

6

gradene

148,95

Vopsea epoxydica

7

Culoar de acces

24,20

Vopsea epoxydica

8

Culoar de acces

18,23

Vopsea epoxydica

9

hol

83,60

Vopsea epoxydica

10

gradene

63,77

Vopsea epoxydica

11

gradene

50,36

Vopsea epoxydica

12

Culoar de acces

16,80

Vopsea epoxydica

13

Camera de juriu

9,85

granit

14

terasa

264,00

granit

15

hol

38,30

granit

16

Conferința pentru presa

54,71

Covor PVC

17

Sala de ședințe

45,15

Covor PVC

18

GSB

7,50

granit

19

GSF

10,62

Granit

20

hol

14,66

Granit

21

hol

3,46

Granit

22

hol

9,26

Granit

23

Hol+casa scării

57,64

granit

24

chicineta

5,44

Granit

25

chicineta

4,10

Granit

26

Birou administrativ

39,32

Covor PVC

27

Spațiu depozitare

6,81

Covor PVC

28

Casa scării

14,72 :

granit

29

hol

33,46

granit

30

Boxa media

28,93

Covor PVC

31

birou

30,50

Covor PVC

32 ’

birou

30,60

Covor PVC

33

birou

32,10

Covor PVC

34

Spațiu depozitare

11,91

Covor PVC

35 ;

Sala de sport

553,55

Covor PVC

TOTAL

2015,55

Nr. Crt Denumire camera

Suprafața camera Pardoseala propusa (mp)

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 668/2018

Faza SF

ETAJ 2


 • 1  Hol+casa scării

 • 2 GSB

 • 3 GSF

 • 4 ! hol

 • 5  hol

 • 6  Spațiu tehnic

 • 7  chicineta

Birou birou birou


53,17 granit

7,50 granit

10,62 "

24,35

3,46

11,42 Covor PVC

9,88 Granit

39,32 Covor PVC

45,23 Covor PVC

74,25 Covor PVC

279,20


8

9

10 , TOTAL


La cererea beneficiarilor, Municipiul Ploiești, se construirea unui bazin de inot in Str.

Ghighiului, tarla 36, parcela 495, Municipiul Ploiești, județul Prahova proiectandu-se următoarele categorii de lucrări:

 • - realizarea unei construcții din beton armat, cu inchideri din zidărie, pardoseala din beton armat, plansee din beton armat, iar peste bazinul olimpic si sala de sport de la etaj 1 va fi mixt: structura metalica cu lemn stratificat;

 • - amenajarea unei parcari cu 116 locuri pentru autoturisme (din care 5 pentru persoanele cu dizabilitati) si 2 pentru autocare;

 • - amenajarea acceselor

 • - realizarea sistemului de colectare ape pluviale;

Lucrările propuse prin proiect sunt:

I. Rezistenta
 • - realizarea unor structuri pe cadre din beton armat, cu stâlpi, grinzi si plansee din beton armat cu fundații continue din beton armat; acoperișul va fi tip terasa necirculabila, iar peste bazinul olimpic si sala de sport de la etaj 1 va fi mixt: structura metalica cu lemn stratificat cu protecție anticoroziva si antifoc;

 • - peste bazinul de antrenament va fi un planseu casetat din beton armat;


aluminiu cu geam teimopan Solar4S + Clar + Clar; Ochiurile oscilobatante/batanre->al& tamplariei vor fi prevăzute cu plase de protecție; parțial va fi montata pereți cortina din aluminiu cu geam termopan Solar4S + Clar + Clar/Securizata, funcție de poziția sticlei

b. izolarea termică a fațadei - parte opacă, care cuprinde:

 • > izolarea termică a perețiilor exteriori cu vata minerala de 15 cm grosime protejata de o fațada ventilata ceramica; la nivelul soclului va fi 15 cm de polistiren extrudat protejata cu un placaj din piatra naturala;

 • > bordarea golurilor tamplariei cu vata minerala de 3 cm grosime protejata de o fațada ventilata ceramica;

 • > Izolarea termică la placa peste sol se va realiza cu plăci rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 10 cm grosime peste care se va realiza o sapa slab armata

 • > Termoizolarea planseului peste ultimul nivel se va realiza cu vata minerala in grosime de 30cm protejata cu hidoizolatie si protecție hidroizolatie;

B.        Lucrările de realizare a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de

consum, si cuprinde:

 • -  Realizarea unei centrale termice pc gaze natural la subsolul clădirii prevăzut cu ferestre din aluminiu cu geam simplu;

 • -  realizarea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum (unde se vor monta pompele de căldură) pana la intrarea in clădiri din țeava preizolata montata in pamant și se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

 • -  realizarea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum interioare din polipropilenă prevăzute cu fibra;

 • -  montarea de robinete cu cap tennostatic la radiatoare;

 • -  montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul de incalzire si apa calda menajera. Montarea pompei de căldură presupune si o automatizare (sistem de control activ).

D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

 • -  Pentru asigurarea climatizarii se vor monta ventiloconvectoare care vor fi pentru incalzire si răcire ce va fi asigurata de pompa de căldură aer apa

 • -  In grupurile sanitare fara fereastra vor fi montate ventilatoare monoaxiale

E . Lucrările de realizare a instalației de iluminat:

 • -  realizarea instalației de iluminat prin montarea cablurilor din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

 • -  montarea corpurilor de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED; vor fi prevăzute lămpi de semnalizare tip LED;

 • -  corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri si grupuri sanitare comune.

III. Alte categorii de lucrări

- realizarea tuturor instalațiilor in conformitate cu normele specifice aplicabile in vigoare compartimentarea camerelor in vederea reconfigurarii spatiilor in vederea asigurării fluxului si dimensiunile impuse de normele in vigoare; compartimentările se vor realiza din cărămidă si gips carton rezistent la umezeala in spatiile cu umiditate ridicata (bai, magazii etc) si rezistent la foc in rest; la grupuri sanitare compartimentările vor fi din HPL rezistent la umezeala pe structura din aluminiu;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 668/2018

Faza SF

pardoselile in cabinetul medical si birouri vor fi din PVC care nu trebuie sa aib insa trebuie sa fie sigure la mers, foarte ușor de curatat si de igienizat, sa fie tratate

t/j antibacterian pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor sau a fungilor. Se va realiza o

.. ---- . ...... . . - .


gW

•**.

pardoseala din PVC care se sudeaza termic la imbinari, rezultând o suprafața continua, ■ •■■ /& .....-'țVfcJÎ fara rosturi. Aceasta va asigura o impermeabilitate totala la apa si vapori a spațiului;^ suprafața sigura, antiderapanta.

pardoselile din spatiile de depozitare, casele scării, holuri va fi din granit in grosime minima de 1.5cm montat fara rosturi;

 • -  la exterior treptele si terasele vor fi din granit in grosime minima de 1,5cm montat fara rosturi; la trepte va fi prevăzută instalație de degivrare;

 • -  la bazin va fi prevăzut liner in grosime minima de minim 0,7m;

 • -  în zona gardă -plajă vor fi prevăzute pardoseli din gresie cu aderență scăzută a microorgani smelor.

 • -  Pereții grupurilor sanitare vor fi faianțate până la cota de +2,10.

 • -  la interior glafurile vor fi din PVC;

 • -  Ușile interioare vor fi din aluminiu, după caz rezistente la foc, cu următoarele caracteristici: rezistenta la zgârieturi, rezistenta la substanțe chimice, curatare si intretinere ușoara, rezistenta la foc, durabilitate mare.

 • -   Tavane cu zugrăveli lavabile la grupuri sanitare, casele scării, dusuri, vestiare, spatii tehnice si spatii depozitare si tip armstrong casetat in rest (cu excepția peste bazinul olimpic)

 • -  Tavanul în sala bazinelor va fi din lambriuri de lemn ignifugat și lăcuit cu lac translucid, rezistent la vapori de apă.

 • -  Se vor monta balustrazi din inox;

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap se va realiza rampa;

- Usa de acces principala in clădire permite manevrarea fotoliilor rulante. Ușile principale de acces se deschid cu ușurința fiind automate si prevăzute cu senzori si perdea de căldură. Clădirea este semnalizata adecvat si va fi iluminata astfel incat sa permită identificarea acesteia pe timpul nopții. Zona din jurul ușilor va fi semnalizata cu culoare contrastanta cu amenajarea existenta pentru a permite identificarea facila a acestora pentru persoanele cu deficiente senzoriale. Spatiile de așteptare pentru pacienti vor fi semnalizate si prin simboluri vizuale sau ilustrate. Panourile cu informații pentru pacienti vor fi amplasate la o inaltime corespunzătoare pentru a permite buna lor vizualizare.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo. com

PROIECT

nr. 668/2018

Faza SF

Holurile au fost dimensionate iar locurile in aceste spatii vor fi dispuse., altfel incavX persoanele in scaune cu rotile sa poata sta langa insotitorii acestora. j §; Ș&ț.z'

i Ieșirile de urgenta, sistemele de avertizare in caz de incendiu sunt astfel conceputepenurii ,<■>' / a permite avertizarea tuturor persoanelor indiferent de starea acestora dâ/^șabiîitațe:^' (inclusiv semnalizare sonora).

IV. Amenajare exterioara
 • - se vor reface spatiile verzi;

 • - Se vor amenaja alei de acces si se vor amenaja parcari. Acestea vor fi asflatate. Aleile pietonale si trotuarele vor fi pavate cu granit.

 • - Se va realiza un iluminat exterior cu corpuri de iluminat tip LED.

 • - se va realiza un sistem de supraveghere video;

 • - se va realiza un sistem de irigații pentru spatiile verzi;

Utilaje si echipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

Nr crt

Denumire echipament

UM

Nr

UM

Pret/UM lei fara TVA

Preț total lei fara TVA

1

PDA raza minima de protecție 100 m, inclusiv accesorii

buc

1

12000

12000

2

Sistem Building Management System (are in vedere controlul supervizat al echipamentelor instalate intr-o clădire, in vederea reducerii consumului de energie, optimizării funcționalii si sporirii gradului de confort si siguranța). Acest sistem BMS va monitoriza si controla: -Sistemul de climatizare si incalzire.

-Iluminatul interior si exterior.

-Sistemul de alimentare cu energie electrica si apa. -Diverse automatizări ale clădirii, cum ar fi deschiderea ferestrelor, a trapelor, a ușilor etc.

-Sistemul de detecție si alarmare in caz de incendiu. -Sistemul de surse regenerabile.

set

1

96000

96000

3

POMPA DE CĂLDURĂ AER APA complet echipata (poate fi si cascada, iar după caz include unitate interioara si exterioara) funcționare la -28grade programare si customizare la distanta inclusiv accesorii, produce si apa calda menajera Capacitate de incalzire minim 620 kW Capacitate de răcire minim 520 kW

set

4

492000

1968000


SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectroiiic@yahoo.coiu

2

w

ol


4

Centrale termice pe gaze naturale condensata formata din centrale termice cu tiraj fortat cu capacitatea minima de Încălzire de minim 500KW montate in cascada, inclusiv accesorii, automatizare, pompe, cos de fum. boilere etc

set

4

110000

'V "<5, *

5

Centrala termica pe gaze naturale cu tiraj fortat capacitate minima 65KW, inclusiv accesorii, automatizare, pompe, cos de fum, boilere etc

set

2

20000

40000

6

veniiloconvector carcasat - 2 sau 4 țevi putere încălzire 2-10kw putere răcire 2-10kw

buc

208

2350

488800

7

Termostat ventiloconvector

buc

150

250

37500

8

Ventilator monoaxial bai

buc

50

200

10000

9

Centrala tratare aer Debil aer maxim: 32000 mc/h Debit aer minim: 20000 mc/h

set

2

298500

597000

10

grila de aspirație

buc

78

250

19500

11

grila de refulare

buc

67

250

7500

12

Centrala tratare aer (hidro blower) 5000 m3h

set

1

18000

16750

13

Sistem recirculare - filtrare cu canal preaplin pentru bazin

set

1

5743600

5743600

14

Sistem supraveghere video complet echipat interior si exterior

set.

1

80000

80000

15

Rezerva de incendiu 4X60mc din PAFSIN montat îngropat, grup de pompare hidrant! interiori si exteriori

set

1

464000

464000

16

Grup electrogen de exterior 200 kVA, diesel, trifazat, automatizare

set

1

90000

90000

17

instalație semnalizare incendiu completa formata din : centrale, detector temperatura/fum, etc

set

1

128500

128500

18

Separator de hidrocarburi

buc

1

25000

25000

19

Ascensor panoramic capacitate minima 13 locuri, 3statii

buc

1

125000

125000

TOTAL                                                    10389150

LISTA DOTĂRI


DOTĂRI

UM

CANTITATEA

prct/um

lei fat a TVA

Preț lei fara TVA

SCAUNE FIXE care sa respecte normele de siguranța si confort recomandate de FIFA si UEFA.

Scaunele vor ignifuge si Anti-UV.

Șezutul va fi rabatabil.

Dimensiuni: lățime spatar 448 ram x înălțime spatar 428 mm x adâncime șezut 441 mm.

Garanție 5 ani.

BUC

800

385

308000

masa consultație: - cadru din otel vopsit electrostatic

 • - spătarul este rabatabil hidraulic

 • - inaltimea este reglabila electric

 • - toate funcțiile pot fi acționate si mecanic

 • - blaturi capitonate cu poliuretan si acoperite cu piele ecologica bleu

BUC

1

9000

9000


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018


MASA PLIABILA 4 PERSOANE culoare blat: MAHON, culoare schelet: CROMAT pliabil structura metalica, vopsit in câmp electrostatic dimensiuni blat: 80cmx80cmX75cm______

MASA 6 PERSOANE culoare blat: MAHON, culoare schelet: CROMAT pliabil structura metalica, vopsit in câmp electrostatic dimensiuni blat: D120-150____________________________

SCAUNE TAPITATE

Scaun directorial fabricat dintr-un cadru metalic cromat, iar șezutul si spătarul sunt tapitate cu piele ecologica.

DULAP METALIC VESTIAR H=1,8M L=62,5cm l=50cm           Dimensiune: 1800 x 625 x 500 mm

(înăl. x lăț. x adân.) Dotări de bază: încuietoare de siguranță (cu 2 chei);

raft / suport pălărie; picioare de 120 mm; perete despărțitor vertical interior; fante de aerisire;

suport etichetă nominală.

Material:

tablă de oțel de calitatea I.

Culoare de bază:

RAL 7035 /gri-deschis

Vopsire: electrostatică / pulverizare         ____________

totem (Panouri de informare touch screen: Totem de interior cu picior cu 2 displayuri de 55”)__________________

FIRMA LUMINOASA Sigla luminoasa formata din leduri luminoase inclusiv suport metalic pentru sigla____________

TELEVIZOR 228cm Tip:LEDSmart TV:Smart TV 3DGama:2012

Audio

Sistem audio:2 x 10 W Speakers

Subwoofer: 15 Wlesire sunet (RMS):2 x 10 WCaracteristici superioare sunet: Amplificator digital Control volum automat (AVC)

Virtual Surround

Dolby Surround

Dolby Digital Plus

Video

Diagonala ecran (cm):228Tip display Backlight LEDRezolutie:Full HDLuminozitate:350 cd/mpAspect imagine: 16:9Rezolutie ecran (pixeIi):1920x 1080Caracteristici superioare imagine:Scanning Backlight 200 Hz

Active Motion 200

Tuner/Receptie/Transmisie

Tuner digital.DVB-S

DVB-S2

DVB-C


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

.^PROIECT s

Tel/Fax: 0752096565

r ^wir. 668/2018

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Jnr

£ Eaza.SF


TELEVIZOR 50"

Tip:LEDSmart TV. Smart TV 3DGama:2012

Audio

Sistem audio:2 x 10 W Speakers

Subwoofer; 15 Wlesire sunet (RMS):2 x 10

WCaracteristici superioare sunet: Amplificator digital Control volum automat (AVC)

Virtual Surround

Dolby Surround

Dolby Digital Plus

Video

Diagonala ecran (cm):228

PC ALINONE Sistem cu procesor Intel i5 4460, 8GB DDR3,1TB HDD, GTX 750 Ti OC WindForce 2X, Wi-Fi, monitor 21” touch screen, tastatura, INCLUSIV SISTEM DE OPERARE, PACHET OFFICE, ANTIVIRUS multifuncționala A4 si A3_____

CANAPELE 6LOCURI din piele ecologica ___

CUIER 20PQZITII metalic__________

DULAP DOCUMENTE

Dimensiune: 1800 x 1800 x 500 mm

(înăl. x lăț. x adân.)

Dotări de bază: încuietoare de siguranță (cu 2 chei);

raft / suport pălărie; picioare de 120 mm;

3 pereți despărțitori vertical interior;

5 rafturi metalice fante de aerisire; suport etichetă nominală. Material:

tablă de oțel de calitatea I.

Culoare de bază:

RAL 7035 / gri-deschis

Vopsire: electrostatică / pulverizare_______________________________

SISTEM AUDIO

home cinema 9.1, 3D, putere minima 5000W, USB 3.0, ieșire video, intrare audio, HDMI, antena FM, ethemet, formate video suportate BD-ROM / BD-R / BD-RE , Blu-ray video , CD DA/CD-R/CD-RW, Divx HD, WMV, MKV, M4V, FLV, 3GP, AVCHD, DLNA, WIFI, Interfața Smart, Smart Share, tuner FMZRDS

Tip disc compatibil____________________________________

Instalație de sunet

Instalația de sunet Public Address | Adresare Publica va cuprinde:

 • • Stafie centrala (mixer cu aplificare)

 • • Difuzoare: De plafon (plafoniere) -12 bucăți

 • • 2 Microfoane pentru anunțuri

 • • 2 Microfoane dedicat pentru alarme de incendiu

 • • 4 microfoane wireless; 3 Generatoare de tonuri de alarma; Central EV AC cu mesaje preinregistrate; echipament sunet ambiental: CD-playere, Tunere Radio, etc.

« Alimentare de siguranța cu acumulatori

Tumicheti


19200


125000155000


45000

1117495


TOTAL


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 668/2018

FazaJ^^


-srr™

” irMpxnâext

Imagine "     l'V.M

l aadute

Cr i t»

1

L

trnar» boc, lEurot r«a


Separnoaie A cuta* Kta Matassm Gcid 0150 atKW» 4» «aha rata"* tar pobwîaw ca grțiwț* CT âus-i» «stanei șperusl ÎMI» pentru a aujura u» pruta tttu usnjde u Anabd. eaWa An tata,» itntat» cu mterg wtatad acul •!» tntadere «         de

fixaa» Cutai n eesxtamutM* cu «andarel* FEHA

u


rtotectn MOMI wps»»»« mfeta


’ fa&ăr Apeunua* aqnrMoâ«'«foa "F «buca An «& ■tmAbd .‘lot. m>MJ ® c«ap eWaronabt țaifiwim cmacaocai poale depcxrta pau b Uita dr wpaao dr <i4cw As- O Sstta» a a* 4 teu prsouta» penrn» « uteneMue «ta Nun <rta car - vf po< bkta» ijMOtait# 5$fc|j iflywrgfoyfr. isu^iusa.. JN5 ^fcț T^Rtwițiwww' 2W x 12 OxUlftotoNurt»«e pentru sepatatcuieie de ruta» nupumae pe xutata pațr wgni pt fsttte», An bwvw u ca lofc-ut i XXw jwțtffB                  țfe .g'wjaat

1 E«t« tatăl tu 1 panda d» peutlp pntau a arapna om» buni fixate Dotxt enunțul» An plana iwiuw pentru fixat» pe «Vta'iwta da «ukw > Fxiupxt cu gretxatt dtp d» fixare I* ta-pwru ba»ne de WmSel

1

IJ77

un

Hfi4

31W

B>k

!

S4R

S4S

buc

-

s*

1S4$


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 668/2018

--V?1CL Ac13

asm» îm cârtit o» iuure »»       tttb tttwtef

pwara         ăr năax Dtraewita fia» jarotM

S? XS5. 4>M* t4»s 1-W.

buc

.<

5795

. ic &

9

Wcra parata «cor» culmi. S* introduc ui amonte dr tv4»a. pentru gKnn wpauraxelM d* culw»

%•

hW

25

' ’' •zs

-3      Z

, <•' * ■

■ rA, J

W

<>on»»kMn> Af p««* an*ț« OSKUm iahua at» twete d» mb ovtrdoraart» de J4V tea au> uecil fitu im ptau^au Sutsnd da fcuu» pa p«>w asta uadiw trâwwr «cwtux

s

)

Buc

_

T.W


II. Sistem tle crowttinctrare pentru imn

Nr.

Crt

likipa tarul

im*»«

t.M

CMtlrata

P»»r lait/ut rbuc. Kuroi tar* TVA

Tatei intrat f*r* TVA

1

Blocuar»             . <-t> RBD (M* dai Otar I- Wrettart cu

RBD dus fibo te turla C'ouxaabdcuwswtMate •.KWrtaattM-         SepaDuurpeitoara te’»»?:: cui

Ad><*»HNA

Se

«£

•*»

2W

<WW

Ditpoosii pMtnt km ™ nwte iu «upon pautrucu-xw» C. orapattel cu hkrujrt urile

Ar* S appw da putură a «se ut coaforbuuh cu «ssdwlte HNA EAttenautsi SCOsI SOxlKmni. -»4ta

1

buc

L_

:s>

tss

9

Interfața acvatica                      Pnnnprf st

swuadM Dote» ca sswd» urtero soft s» «Wurt COTiexiuoe barene «Stema « cafcnlatw - Fura sursa alimensaie Arseat FDsA

buc

l

liJÎS

12««

4

Sursa pentru taterCiu                      Principal

« sectsui*» Balene metasa

tXK

1

îiSI

29S’

5

Itnpntuariti             ev sursa tratate mtesrats - i

penttu Unitatea        tpnoctjrala u t petaru utuuwa

teciwton» »b«t»w wteertl»»

buc

I

55$

559

6

Iwc

T

2932

58’4

1

Curte de transport

buc

l

3!i»

m

3

Start Tiare V • DtsjJoartv acitertc pewtnt start tsiKji>u«u M rucajcrtor închis

*

buc

■Ț

2202

44M

■J

Trepra! ffltttifiwenwstl

twir

2i$

4?P

1

w

Drfuzw tn&ro eu uruit compatibila eu ptaca de coctauiBU Se us&oreazr ir. tnîMKXui bl.xkst«n*ilcK tOsB 11) foe )«*■ sr o> nu» Mbit» eu muia

«•g*- ■

buc

2ti

2580

n

Cw AnntnSte              penini 10 culoar?

Se folowste petwu eoeeewaț wauto» tetajsuneotrfw dat fdttttcrats              Cotsine module pentru

siumitil {trwrprl « wnimfat Irt m denaHupaw» conectarea h ..       < Prux spol w Secundar

w

tw

*

6102

Pite» Ar corwxiișa păstra racordări snajrate prtwi; drfcnst te mfca icurbpxt J ptrsh hufewî a piafonai Dtsnecasie iSt x tsimn» Knul d» Hionnire stfexwl te nansare rasate ețrajtea «t ■.'uelini abrotuu s» ofera te* mi wcim pr ni» «ailte

>*

2

17-1

1

J448

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. 668/203* a. r&aîl^ ",13

Macii te put» prestra rxwten inaptei peesn conectarea w «amulw wnss prastes «an Ehtumemia l M «151 tem EiteBsfateltetni®ure ulknnte te «sansaie. <wii epcnudsa » ixrelui» «Încuiat» w uf«i tet m wcwi te axa n»*e culoare NU. ■ ramn» <■ al4ui > '-I crw.-u.xi

ta

4

2U

T—- ---

70 C?       /.f ’ ;

b1".

1 O         /:’■ ••,-■■■■ ,'y.

\L-W

'    <5 '  " ~-- .V

14

Pu*-talon*

'•

ta

ia

83

15

CsWHnTU4pM-TV4pM

brac

ut

234’~

Arfa}** WTOfdun peutni start

buc

280

560

1"

Cabluri TU 4pM - TU 4pM

bw

UT

234

ÎS

Fii* pentru start         - Șmrnil hmusei testau’

perauneJor ca d rabriiiah audStve - coaectit ta «Menite te «art «i închide 25 ni cabîu

>♦

brac

1

443

443

19

Cibhi IU pM - SubO 9pM

ta

1

176

IM

Tewlipî>d?40s96 J»«SU 8 cuta» 18 w«j

Aiisrrtctu» te tetwi eorumr far te naotaunU asiem te ramura (kiwo.wtm«-»<wi decor® el Ap»». FINA

r»i

set

"t

17491

34982

21

Taritar jmSutepoaweroudi-padiM

tur

*

3446

4S93

Hau pcraerae wnchp»4 wr

p

ta

1398

23

Prora te perete

ta

2

176

352

24

CaHuTU V>t ; SohDUpM

ta

t

jm   J

17625

tiKrriau INÎ IU pentru eotmtwwrti* intre ttterfirta «tabelate scw

hac

1

502

502

26

Software " *          pentru tabela scor compatibil

cuoterftu

ta

1

93l«

9316Tabela de scor agreata

tuachcnula cu software             .

Ihmeaviune : 4tm 12.88®

•f PouJpiKh loesa

Tț> 1X0 « cotelfuran» EKPȘ46

Jfr cabuws 15 :'

Demarai» pxtii 10000 cr pamHMwwmMM SiȘaJJO

Rwteutw modul VxVpprali

T«np te tera-uonara 100003 ra» Mod opera» Scuar» i’4 Gw scite: 12-16 bn

Grav l»wd. 4tW66JS36 Rara raite* >șt»O forma snrapw 10 9 t«su»etealttti«ware tOOV -240\ jCMSOHr Tetnpwaaaa.te luau -20M0X' UtmArw îffte-WjtfcH


z

wT

v'4SOOODcuaou inaiamtxahthiase Ivtu

Cooramucixunlra"* -SUU'm3

Facs» prreactnv JP6SIP54 tarsae» frontal

MM«u<wate?C WWlft WTN7 XP. «KM» fatafaa ud» Control ser Swhs Taranp Controterul cocc-metle iMnusduI KDMf m’fcrnatuJ nwrmaieaaaiiui

Converti* de fitul optuta tractași - teumuati *sfte canuallrt u. tctau re fore « fibra oprea lini <km rachnaf pan» l« o taogww de 5 SOm,

Nouboolc Datt en proreerra Iota Core r5 2 fiu l cn taanu w software* Galactica ț’mwKJns sa pretai tatatai

1 cpejpmbil Ql'ANTUM

Bh» RsrvDVTt Pbvre Rack da 19’

Tsbtaj «tetax - metod» drrjnnrtor mBwițut.-r cte rarrwun» rwb. filwr <te m*»a m pan» «ki

ÎXspcnirv «Horn» d» reftar» a faraaixvntani - cu w« <te tncwui car»1 rabata* mikui iunanomate» sr oooikki n> firacue <te lmmaa MOtwwcdi'jyriaiuad astfel iwtrih fiuxtioiuuii


PROIECT

nr. 668/2018


5

Coeun pereni marcajul terenului de polo fi alta 4 tosu n4gdtere. Setcle titoc

1

6

poAanr preirru arbitru Ras» du» atatMuu. reoprert tu ua placai reaMettt 1» apa M o prererne MfiAwecwe Este alcanm dm module care w firea» ro arste carbge irciplu « apa IS« de mentar. fitpasiM ta itanițwrtat St pol ajusta ptniru canțran» 4* Imn (25ta) u panta» babau 13Om. Plafoanele nmr <te 33 î Jtfțttyiț letfi ți aft>?dwta» 70£C£L

1

Suport rampe pentru arbitru competițiilor de goto In mod amtiud se nwtaenzs 2 wiaali pe jwfeuml peamsarbttndepolo 2nunjsincapuiraSrtwsiS dernupre

«

tal de steaguri penau attatn de pofo 4 tac rom alb. țaitaa ca rftastni

Banca rezene peotnt polo fiva acoperiș fiw confecnon» dtn erei ph'*suctt sa vcțsita Are W iraur fi ui tpsue n 4 «ntt ur tata eu acces pm» rentni111. E»fcî»aSMflifi ihuuu putu

1

Teten pote peutat coutperrtu da tartuu ua fesier (4 tarea de mea «■ S bătui pmtu poarta*. Ten» eu ttneox* prertra hartan cu duaiwmm de KixMn. separatoare icrerrehreabotaie pereni couțMCink peurni feti» cu drnrearamea t««*iiia de linZOta. Sren pretau baaoe de 50 * 29 na Drreurde repaatoareJra au dranawul <te 100 n». Apex FISA.

Buc

1

5255

5’53

Poarca polo «poarta FINA Ser de poru penau polo. pțutdoMe, care se ptio când tu suni fotoute. t’sa de tnuaptaiM. CotnsuM cuefouu itaratardek* FISA todude b jUaud» Set dr 2 bac.

set

1

344?

M42

3

ftorecui aramswwijxfc.

Buc

12

"»lț

■H»

4

Srșrenj de »lrb«rw» » 0M$» *> pe4o * wtamed de pondere Sefokwueb începerea «npeoalor depofo Măruțe» se pmse tu joc prm scufundarea suportului pai trejerea unei fixat <te pe             temuwiw

penraand un Mari corect Fatwar de. spuma EVA.de malta denuine u este c«k«|x« sa una ataf raple pateu tartan cai «a aaațite pereni femei Msteusil iwtade ancore rare se upeve p» fundul taremta u pe îaurjanea areMu» sr un pik» de snox. necesare protru a •'b’vti uanșM

b

Buc

1

729

729

tV, Sistem riotmint-tinic pisnu iwio

Xt. Cri.

ScMpMnent

ImagiM

VAI

Cantitate

Piei vauartiinc. (FCRi tai» TVA

Total tEl'Rl tai» TVA

1

Convil.1 A-.cotroJîcctitmli Altrrat FIN A

0

buc

1

153»

1538

2

Gsunia A*nwwput«e f115.4[X> la t tiț pentru competițiile de pcto cutume un acumulator intern c®e permite 500 de semnale arusnce CoaW ia.-an.-aWr ți csbtun de conexiune

0^

buc

1

>21

«1

1

Krt 4 Uwt-ctoek wMetpoto. Setul conține 4 ceasuri «t cifrele mu m uMhttne* de 24ctn a poama care anunța tiemmar» celor 30 de secunde. o sursa st cabluri de ieparara CxSttai 2x70țu si cablul de conectare- U contadin > Ae’M FU»A

«

bt

1

«755

«755

4

C’aMuTUTpM-TUTpM

buc

1

!76

ins

IO


II


12PUw jxnțevlu- țu spatele pâitu peotatupwe» miopii fomutedin

plasa 180x 100 x 4omi

- tir dm otel inoxidabil pentai mtmderea plasei CHWi ’ m

-cMha» Wmijuagttnreșpfcwi ibuem deplasa . nrtmzw<sa cu filet m puliu >ie stnmgete ■ siatyt de «nstmete dm otel inoxidabil de 2.Sm cu pjc*of sau fwa

■ ancore de ;^d<-a


PROIECT

nr. 668/2018

FazaSB


Vor fi prevăzute lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier astfel:

 • •  Se va monta un container pentru depozitarea uneltelor de mici dimensiuni in construcții

 • •  Se va amenaja o platforma pentru depozitarea materialelor de construcții

 • •  Se vor monta containere pentru deseurile rezultate din ambalarea materialelor de construcții

 • •  Se va monta un pichet ISU

 • •  Se va realiza o imprejmuire temporara a acestei zone

Vor fi utilizate caile de acces existente. Alimentarea cu energie electrica va fi conform avizului tehnic de racordare dat de furnizor.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018

Faza SF .

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalații electrice interioare

In cadrul proiectului se vor realiza instalațiile electrice si anume :


Instalații electrice curenti tari:

-Instalații electrice - iluminat interior (normal, de siguranța si securitate);

-Instalații electrice de prize si forța;

-Instalații pentru protecție împotriva șocurilor electrice;

-Instalații de protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice;

-Instalații de protecție împotriva trăsnetului.

Instalații electrice curenti slabi:

- Rețea de comunicații date -voce - Instalație de televiziune

 • - Instalație supraveghere video

 • - Sistem Control Acces

Descrierea instalațiilor:

Instalații electrice curenti tari:

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica la tensiunea de 400/230 V va fi asigurata prin realizarea unui branșamentul in conformitate cu avizul tehnic de racordare dat de furnizor.

Instalații electrice de iluminat normal

Instalațiile de iluminat se vor realiza ținând seama de destinația încăperilor si de impunerile normativelor in vigoare. In funcție de activitatea care se desfasoara, destinație,tavane, nivel de iluminare si grad de protecție, s-a propus echiparea cu corpuri de iluminat adecvate.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente. Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat se va face prin circuite monofazate realizate cu cablu MYYM sau CYYF 3x1.5 mm2 si MYYM sau CYYF 3x1.5 mm2, pentru fază, nul de lucru și nul de protecție, montajul acestora realizandu-se ingropat tuburi de protecție tip IPEY.

Pe elementele de construcție combustibile (ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub metalic (PEL, țeavă de oțel)

Tensiunea de alimentare a corpurilor de iluminat va fi de 230 V c.a.


Iluminatul interior de siguranța si securitate.

Conform NP 17/2011 art. 7.23 se va prevedea:

-iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului;

-iluminat de securitate pentru evacuare;

-iluminat de securitate pentru circulație;

-iluminat de securitate importiva panicii,

- iluminat pentru hidranti interior

Instalații electrice de prize si forța

Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize monofazice normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 230 V.c.a montate îngropat/aparent, si prize trifazice normale/etanșe cu contact de protecție alimentate la 380 V.c.a montate îngropat/aparent.

Toate circuitele de prize vor fi prevăzute cu contact de protecție protejate la plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare din prezentul proiect.

Circuitele pentru tehnica de calcul si echipamentele de tehnologia informației vor fi separate de consumatorii comuni.

Circuitele pentru prize sunt monofazice și se vor realiza cu cablu MYYM sau CYY-F 3x2.5 mm2, pentru fază, nul de lucru și nul de protecție, montajul acestora realizandu-se îngropat. Pe elementele de construcție combustibile (ex. lemn) circuitele se vor proteja in tub metalic (PEL, țeavă de oțel).

Instalațiile electrice ce vor alimenta echipamentele pentru climatizare, ascensorul si alte funcțiuni fara importanta majora in desfasurarea a activitatii vor fi sacrificate in caz de avarie a transformatoarelor. Instalațiile de forța vor avea tablouri si coloane complet separate.

Protecția împotriva șocurilor electrice

Protecția împotriva șocurilor electrice pentru care se aplica schema IN cu întreruperea alimentării cumulată cu dispozitive de protecție de curent diferențial residual. Pentru sălile de operații se va utiliza schema de protective împotriva șocurilor electrice tip IT.

Protecția la perturbațiile electromagnetice a echipamentelor sensibile - se face prin realizarea unui sistem de echipotențializare.

Astfel, se vor prevedea rețele de echipotențializare care anulează practic toate tipurile de interferență electromagnetică.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr. (>6X. 2<-H 8.

f

i------------------------Echipotențialitatea echipamentelor și a maselor acestora se realizează prin intcr£one$ârea _ ■, ' pe calea cea mai scurtă a sistemului de echipotențializare cu priza de pământ. Coi^Lustoafâ^^’ protecție PE, barele de echipotențializare din tablouri, priza de pământ formeazăț^^sisțena^o'^ echipotențial.                                                                               Z L ° 0

Se prevăd și legături de echipotențializare între sistemul de la paratrăsnet și alte elemente metalice mai apropiate de 1 m și realizarea unei prize de pământ comune pentru instalația de paratrăsnet și pentru instalația electrică.

Pentru echipamentele sensibile s-a asigurat alimentarea separată din tabloul general, separând conductoarele de protecție PE de conductoarele de nul de lucru “N”.

Această separare se realizează de la tabloul general. Sistemul de echipotențializare a maselor de încăperi, alimentarea echipamentelor sensibile din tabloul vital cu cabluri separate față de alimentarea celorlalte.

Protecția la supratensiuni de origine atmosferica (paratrăsnet)

In conformitate cu prevederile art. 6.2.2. din Normativul 17/2011 clădirea se incadreaza in categoria construcțiilor sau instalațiilor la care se prevede obligatoriu protecție împotriva trăsnetului.

Instalația exterioara de protecție împotriva trăsnetului IEPT va fi alcatuita din dispozitive de captare, conductoare de coborâre si priza de pământ comuna cu cea pentru protecția împotriva șocurilor electrice.

Dispozitivul de captare este alcătuit dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare, o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductoarelor de coborâre. Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu câte o piesa de separație.

Conductoarele de coborâre vor fi din banda de oțel zincat Ol Zn 25x4 mm. Cele doua conductoare de coborâre se conectează la priza de pământ artificiala prin intermediul pieselor de separație montate la circa 2 m de la suprafața solului.

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ artificiale nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1 ohm. Sistemul de protecție împotriva loviturilor de trăsnet va fi conceput conform Normativului 17/2011.

Sistemul de protecție împotriva loviturilor de trăsnet va fi format din următoarele;

 • - paratrăsnete cu dispozitive de amorsare;

 • - conductori de coborâre din platbandă OL Zn 20x2.5 mm;

 • - priză de pământ artificiala;

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT

  nr. 668/2018

  Faza S5 ,/N


Cele doua coborâri ale PDA la priza de pământ sunt realizate cu platbandădih OL^-ZN

qC ? ffîj. ’.;y

25X4 mm și se vor racorda la instalația de priza de pamant. Priza de pamant ârti^iciațâ ^e.# realizează cu electrozi OLZn D=2 1/2”, l=3m si platbanda OLZn 40x4mm.              ^'-1

V'--—

Se vor face măsurători ale rezistentei de dispersie si in cazul in care din masiiiatori rezulta valori mai mari de 1 Ohm, se vor adauga electrozi.

Instalația interioară de protecție împotriva trăsnetului IIPT este alcătuită dintr-o bară principala de echipotențializare BPPE și legături echipotențiale, realizate între toate elementele de instalații realizate din materiale conductoare.

Bara principala pentru egalizarea potențialelor este din cupru, de secțiune 20x10 mm și lungime 500 mm, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotențializare. La această bară se conectează prin conductoare de cupru de secțiune 16 mmp, conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur), conducta de gaz, instalația de curenți slabi (prin dispozitive de protecție la supratensiuni), instalația electrică (prin dispozitive de protecție la supratensiuni montate în firida de branșament). Conductorii de echipotențializare se conectează la conducte prin intermediul unor brățări metalice, prin contact direct.

Bara de egalizarea a potențialelor se va lega la priza de pământ a instalației electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.

Pentru protecția la supratensiunile de comutație sau fenomenele tranzitorii cauzate de modificări bruște în circuitele interioare, precum și protecția la supratensiunile de natură atmosferică s-a prevăzut un descărcător pentru fiecare fază (R.S.T.N.) clasa B.

INSTALAȚII DE SONORIZARE

Pentru sonorizarea sălii a fost ales un echipament de inalta performanta cu multiple posibilități de reglare , facind astfel facila sonorizarea oricărui tip.

Echipamentul de sonorizare a fost conceput astfel incat sa faca posibila o distribuție a sunetului egala pe ariile de audienta cu o diferența nu mai mare de 3 dB intre ariile de audienta.

întreg echipamentul cu excepția incintelor acustice, se va monta in regia de sunet intr-un mobilier special conceput sau după caz in rack-uri standard de 19 inchi si cu un număr de unitati de depozitare corespunzătoare echipamentelor instalate .

A fost ales un pupitru de mixaj profesional analogic de sunet cu 24 de canale care va procesa semnalul audio atit pentru microfoane cit si pentru sursele de semnal preinregistrat.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@y ahoo. com

PROIECT nr. 668/2018 Faza SF


INSTALAȚIA PENTRU ADRESARE PUBLICA (PUBLIC ADRESS) este compusa 4j unitate de amplificare pe linie de 100V si minim 120W ce va asigura transpunerea sun intermediul tunnerului si a CD/MP3-ului incorporat precum si a bazei de anunțuri cu

incorporat de tip goosneck ce va fi instalata pe pupitrul din regia tehnica sunet. Ampl fi instalat in rack-ul de 16 unitati prevăzut in regia tehnica sunet.


Incintele acustice sunt incinte de putere si dimensiuni corespunzătoare mărimii foayere

unde sunt instalate.Acestea au un design atractiv si pot fi instalate fie de culoare neagra, gri sau alba.

Cablarea acestora se va face cu cablu de tip bifilar CVS LK 02N15P si conform planurilor si schemelor bloc după caz.

Instalații electrice curenti slabi:

Sistem de detecție, semnalizare și alarmare Ia incendiu

Conform art. 3.3.1 alineatul 1 din Normativului PI 18/3-2015 nu este obligatorie echiparea cu instalații de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu în vederea asigurării exigențelor de siguranță la foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util, în caz de apariție a acestora.

Rețea de comunicații date- voce

Se vor prevedea prize duble RJ 45.

Soluția propusă, implementează o rețea de transmisie, reconfigurabilă hard și soft. Sistemul reprezintă o configurație unitară a rețelei de calculatoare într-o structură modulară care permite o structurare dinamică a sistemului conform standardelor actuale și celor previzibile.

Soluția prezintă numeroase avantaje în ceea ce privește cablarea simultană, posibiltățile de reconfigurare facilă a rețelei, posibilitatea upgradării tară modificarea cablajului. Sistemul se bazează pe o structura tip stea, care pornește din repartitor spre posturi, fiecare post fiind dublu - 2 porturi cat.6. Astfel ca exemplu: un post local (dublu) permite conexiunea a 2 PC-uri sau 2 telefoane sau 1 PC și 1 telefon.

Câteva caracteristici generale ale rețelei de date, în varianta cablării structurate propuse sunt următoarele:

 • -   este destinată pentru comunicații analogice și digitale date;

 • -  alocarea porturilor fiind flexibilă, interschimbabile prin simple comutări în punctul de concentrare (repartitor) - rack;

 • -  permite conectarea în rețea a oricărui tip de calculatori, telefon, imprimanta;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018 Faza SF

,.<r


 • -  este compatibilă cu orice protocol de transmisie de date în rețea (Ethernet, Ipl^Sn Ring, ISDN, CCDI);

 • -   este reconfigurabilă hard și soft;

 • -  respectă standarde de înalt nivel tehnologic; necesita o instalare ușoară;

 • -  prezintă imunitate la perturbațiile electromagnetice.

Structura rețelei

Conform standardului ISO/IEC 11801 Ed.2 pentru cablarea structurată propusă în cazul de față distingem:

 • - Cablarea verticala (backbone): Aceasta cablare cuprinde tipurile de cabluri care interconectează rack-urile, echipamentele,etc. Pentru acest tip de cablare se vor utiliza cabluri din fibra optica dublate pentru o siguranța sporita in exploatare.

 • - Cablarea orizontala (Horizontal Wiring). Sistemul este compus dintr-o rețea de circuite, aria acoperita de aceasta rețea, cuprinde spații, încăperi care sunt denumite Work Area.

Work Area include calculatoare cu plăci de rețea Ethernet TP (Twisted Pair), telefoane (analogice și digitale), alte terminale, dotate cu cordoane terminate cu mufe.

Pentru fiecare nivel, conform ISO/IEC 11801 ED.2, work Area-urile sunt strânse cu o structură de prize și cabluri (Horizontal Wiring) în Rack.

Astfel în cazul de față s-au prevăzut prize duble RJ45 UTP cat.6.

Aceste prize sunt legate cu cabluri tip UTP cat. 6A (Unsheelded Twisted Pair) cu 4 perechi torsadate cu o lungime de max. 90m, Categoria 6, in dulapul repartitor - rack.

Rack-ul are usade sticlă pentru vizualizarea stării echipamentelor active și este realizat in baza tehnologiilor speciale LAN (vopsea anticondens, garnituri antipraf, ecranare electrică). Este prevăzut cu închidere cu cheie și este ancorat de podea daca este rack de dimensiune mare sau prins pe perete pentru cele de dimensiuni mici si medii.

Dulapul conține conectica necesară (patch panel-uri Cat.6 de cate 42 porturi cu mufe ecranate RJ 45 Cat.6, organizatoare de cabluri cu inel sau verticale si switch-uri cu câte 42/ 24 porturi).

Astfel posibilitatea schimbării destinației circuitelor pe orizontală este asigurată prin simple comutări în dulap cu cordoane de legătură.

De asemenea, așa cum este concepută, rețeaua de date/voce are rezerve de extindere puternice asigurând nevoile beneficiarului.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018 FazaSF


Condiții tehnice de montaj

Cablurile vor fi pozate prin tub PVC deasupra tavanului fals, îngropate sapa in funcție de încăperile in care se va lucra.

Pozarea cablurilor se va face conform normativelor în vigoare.

Prizele simt de tip duble (2 porturi categoria 6) și se amplaseaza în doze în perete.

Principiul cablării este următorul: de la fiecare priza dublă se montează 2 cabluri UTP clasa 6 neîntrerupte până la repartitor (max.90m).

Rețelele de cabluri se vor realiza în tuburi de plastic. Tuburile de plastic se vor monta îngropat in perete sau deasupra tavanelor false, la distanță de alte circuite electrice conform planurilor din proiect. Se va acorda o atenție deosebită la pozarea/instalarea cablurilor pentru a nu deteriora izolația si forma. Se vor realiza curburi cu rază mare (peste raza minimă admisă în acest caz lOcm). în momentul în care cablurile se trag prin tuburi, se vor manipula cu atentie, de la un capăt se va trage cu forță mică, iar de la celalalt capat se va pregăti/așeza și împinge ușor.

La finalizarea lucrarilorse va efectua verificarea rețelei de voce date cu analizorul de cabluri de către executant si se se va pune la dispoziția beneficiarului buletinele de verificare.

Este foarte important ca realizarea cablării structurate sa respecte standardele in vigoare.

Standardele în domeniul cablării structurate sunt:

-EN 50173: Information technology - Generic cabling systems (Tehnologia informației -Sisteme generice de cablare)

-EN 50174: Information technology - Cabling installation (Tehnologia informației -Instalarea cablurilor)

-ISO/IEC 11801: Generic Customer Premises Cabling (Cablarea generică a imobilului clientului)

-ANSI/TIA/EIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicații în clădirile comerciale); acest standard include 3 părți (Cerințe generale; Cablu de cupru; Fibră optică) și este o revizuire ce include standardul original TIA/EIA-568-A și actualizările ulterioare;

-ANSI/TIA/EIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (Standardul privind căile și spațiile folosite în telecomunicații în clădirile comerciale);

-ANSI/TIA/EIA 570: Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicații comerciale de complexitate redusă și rezidențiale);

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018

-ANSI/TIA/EIA-606: Building Infrastructura Administration Standard (Standardul privind

■ S' /W'/’V administrarea infrastructurii clădirilor);


-ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and Bonding Requirements (Cerințe privind împământarea și legarea).

Instalație de televiziune

Pentru furnizarea serviciilor de CaTv se vor monta prize TV.

Cablurile Tv vor fi tip coaxial RG 56 avand o impedanta de 75 ohmi. Cablurile se vor montat îngropat in tencuiala pereților in tuburi PVC.

Instalații supraveghere video

Se vor monta camere video in interiorul clădirii pe holuri. Imaginile preluate de către camerele video se stochează de către sistemul DVR (digital video recorder) cu o capacitate de stocare de minim 10 zile.

Se vor prevedea camere video cu lentrila varifocala in varianta de supraveghere zi/noapte.

Fiecare camera video se va alimenta cu cablul UTP prin intemediul unui VIDEO BALUM PASIV . Conexinea in DVR se va realiza prin intemediul unui adaptor VIDEO BALUM PASIV. Alimentarea de rezerva a sistemului de supraveghere este asigurta de UPS-urile montate in dulapul de date.

II. 2. Instalații sanitare interioare si stingerea incendiilor

2.1. Alimentarea cu apă rece/apa calda pentru consum menajer
Situația proiectata

Conductele principale de distribuție se vor monta ingropat, coloanele, obiectele sanitare si armaturile aferente.

Se vor monta conducte pentru recirculatia apei calde, atat pe distribuție, cat si pe coloane.

Descrierea instalațiilor

Dotarea cu obiecte sanitare

Grupurile sanitare din clădire au fost dimensionate si dotate conform prevederilor STAS 1478/90 (Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale - Prescripții fundamentale de proiectare). S-au respectat de asemenea prevederile Normativului 1.9/2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare.


de proiectare).

înainte de achiziția obiectelor sanitare se va cere acordul in scris a șefului de proiect in ceea ce privește (tip, material, culori).

Materiale utilizate

 • a) Conducte

-se vor utiliza conducte din țeava, care se vor izola cu mansoane din poliuretan.

 • b) Armături

 • - Robineti cu sfera robineti cu sertar pană și mufe, de serviciu;

 • - Robineti cu mufe pe conductele de distribuție principale si secundare;

 • - Robineti de golire pe coloane;

 • - Baterii monocomanda pentru spalatoare si cazi de dus;

 • - Baterii cu fotocelula, cu reglajul temperaturii apei pentru lavoare;

 • - Clapet rezervor apa pentru closet

 • c) Accesorii pentru obiecte sanitare

 • - Pentru lavoar : etajeră porțelan, port-prosop din alamă nichelată, oglindă semicristal, sifon de alamă nichelată 0 1", ventil din alamă de scurgere 0 1", baterie monocomandă ;

 • - Pentru vas closet: ramă cu capac din bachelită, porthârtie din porțelan.

 • d) Izolații și elemente de etanșare

 • - protecții termice și anticondens, la conductele de apă cu material izolator tip k-flex ;

 • - garnituri elastice la brățările de susținere pentru conducte :

 • - vată minerală sau frânghie gudronată la trecerea conductelor prin pereți sau planșee.

Montaj

a) Conducte

Pozarea conductelor de distribuție a apei reci/calde se va realiza aparent sau ingropat după caz.

Conductele de apă, atât pe traseele orizontale cât și pe cele verticale vor fi susținute prin brățări metalice, iar la contactul între acestea si conducta se vor utiliza garnituri din cauciuc.

Trecerile conductelor prin pereți se vor proteja cu tuburi metalice de protecție și se vor

izola.

b) Obiecte sanitare și aparate

Montajul obiectelor sanitare se va face în pozițiile din planurile funcționale și la cotele prevăzute în STAS 1504-85.

 • 2.2. Instalații pentru stingerea incendiilor

Situația proiectata

Hidrant interiori

Conform prevederilor art. 4.1. din Normativ P 118-2-2013 (clădire de importanta B), la clădire se impune a fi echipate cu hidranti interiori. Debitul si presiunea va fi asigurata de rezerva de incendiu proiectata si grupul de pompare proiectat.

 • 2.3. Instalații de canalizare interioara a apelor uzate menajere

Situația proiectata

Instalația de canalizare interioara a apelor uzate menajere si pluviale

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin colectoare orizontale si coloane verticale din tuburi din polipropilena ignifugată.

Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate spre spatiile verzi din incinta.

Racordurile instalațiilor interioare la cămine exterioare se va face cu conducte din polietilena cu îmbinare cu inel de cauciuc.

2.4.  Măsuri de protecția muncii

In execuție vor fi respectate prevederile din « Regulamentul pentru protecția și igiena muncii în construcții » - aprobat de M.L.P.A.T. și publicate în Buletinul Construcțiilor nr. 5-6-7-8/93 în special capitolele referitoare la lucrările de alimentare cu apă și de canalizare.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaeiectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018 Faza SF.

Răspunzător de respectarea Normelor de Protecția Muncii este conducătorul ppnjjtuluide lucru. Acesta va instrui personalul din subordine la începerea lucrărilor și săptăihanal și va consemna măsurile specifice operațiilor de executat, în fișele individuale.

Pesonalul muncitor va purta echipamentul individual de protecție pe toată durata luerului^V^ nu va executa alte lucrări decât cele pentru care este angajat și nu va părăsi locul de muncă fără aprobare.

Dacă pe timpul execuției vor apare alte reglementări sau completări ale celor existente, constructorul are obligația respectării a acelor prevederi care se referă și la lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

2.5. îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate

în domeniul instalațiilor pentru construcții, cerințele esențiale definite prin Legea nr. 10/1995 sunt:

 • a) Rezistență mecanica și stabilitate

Armăturile nu trebuie să prezinte deformații permanente și nici scăpări de apă la valoarea maximă a cuplului exercitat de 3 ori asupra capetelor de manevră ale armăturii (valoarea cuplului: C = 4 Nm).

După efectuarea numărului de cicluri stabilit pentru fiecare încercare, armăturile trebuie să satisfacă condițiile privind:

 • - rezistența la presiune hidraulică și etanșeitate;

 • - să nu prezinte deteriorări;

 • - să nu prezinte uzură.

Nu sunt admise defecte de turnare.

Durata de viata a obiectelor sanitare va fi prevăzută de fiecare producător pentru fiecare tip de obiect sanitar. Asigurarea duratei de viata a obiectelor sanitare din fonta, se realizează prin aplicarea pe suprafețele interioare si exterioare a unor protecții contra coroziunii (grund de miniu de plumb).

 • b) Securitate la incendiu

Limita de rezistență la foc a armăturilor de scurgere din materiale plastice trebuie să corespundă condițiilor de inflamabilitate și ardere prevăzut în normele pentru materialele plastice respective.


Se recomandă utilizarea materialelor de execuție a armăturilor care în contact cu apa nu o contaminează: alama, fonta emailată, oțel inox, materialele plastice.

Se vor utiliza materiale care în contact cu apa nu contaminează apa potabila: fonta emailata, faianța, porțelanul sanitar, materiale plastice, inoxul. Materialele utilizate trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar.

Evitarea emanațiilor de mirosuri provenite de la obiectele sanitare (vase WC)se va realiza prin intermediul unor sifoane la vasele de WC cu garda hidraulica cu înălțimea corespunzătoare care sa împiedice scăpările de gaze nocive din încăpere.

Materialele din care se execută armăturile de scurgere nu trebuie să fie radioactive.

d) Siguranță în exploatare

Suprafețele obiectelor sanitare accesibile ocupantilor trebuie sa fie fara muchii si colturi taioase, bavuri ascuțite etc.

Fixarea obiectelor sanitare se va face conform normativelor de utilizare pentru fiecare tip de obiect în parte si precizata în caietul de sarcini al producătorului.

Obiectele sanitare trebuie sa îndeplinească toate caracteristicile (dimensiuni, tolerante, condiții de calitate si funcționalitate, etc.) prevăzute în standardele respective.

Suprafața interioară a sifoanelor de scurgere trebuie să fie netedă, fără bavuri sau proeminențe susceptibile de a reține deșeuri care să provoace blocaje. Se preferă armăturile de scurgere din materiale plastice.

Se vor realiza sifoane cu garda hidraulică corespunzătoare pentru diferite obiecte sanitare, asigurându-se menținerea în exploatare a înălțimii respective (min. 50 mm) pentru protecția contra scăpărilor de gaze în clădiri, din rețeaua de evacuare a apelor uzate.

Asigurarea etanșeității la scurgerea apei prin sifonul de scurgere: la încercarea de etanșeitate la presiune, care se realizează la presiunea de 1 m H2O timp de 20 secunde nu trebuie să apară scurgeri de apă.

Asigurarea etanșeității între corpul sifonului și suprafața de contact a obiectului sanitar, se realizează prin intermediul unor garnituri de cauciuc ale piuliței de racordare la ventilul de scurgere.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT

nr:'668Z20tL8 * WaSaSF • e) Protecția împotriva zgomotului Se impune asigurarea caracteristicilor funcționale, debit-presiune a armăturii» Aflaturile

-fi <                    .‘5.

trebuie astfel concepute și construite încât zgomotul generat de curgerea fluidului de^cni-^rijy^ ele, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre încăperile adiacente, prin fiiiîdațiesău prin conductele de transport să nu dăuneze sănătății și nici să nu împiedice repaosul sau lucrul în

condiții acceptabile. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot emise de armăturile de alimentare cu apă a obiectelor sanitare din clădiri de locuit sunt: 35 dB (conform STAS 10968,

Anexa 2).

Armăturile de scurgere din materiale plastice atenuează atât apariția cât și transmiterea zgomotului și vibrațiilor.

 • f) Economie de energie si izolație termica

Realizarea la presiuni minime de utilizare a debitelor de apă rece și caldă, conform STAS 1478. Armăturile trebuie să permită un reglaj cantitativ economic al debitului de apă conform unor curbe de reglaj debit-presiune corespunzătoare fiecărui tip de armături care trebuie precizate în prospecte sau cataloage.

II. 3 INSTALAȚII TERMICE

 • 3.1 Alimentarea cu agent termic incalzire/racire;

 • 3.2 Instalații interioare de încălzire - cu radiatoare din aluminiu;

 • 3.3 Instalații interioare de răcire si incalzire cu ventiloconvectoare tip caseta montate in tavanul fals sau tip caseta carcasate de pardosela/perete;

 • 3.4 Instalații interioare de ventilare.

 • 3.5 Instalația de ventilare grupuri sanitare

3.1 Alimentarea cu agent termic

Alimentarea cu agent termic incalzire a obiectivului se va realiza din centrala termica propusa si pompa de căldură propusa. Conductele de distribuție vor fi montate la nivelul tavanului subsolului.

Alimentarea cu agent termic pentru răcire a obiectivului se va realiza cu ajutorul agregatelor de răcire amplasate pe sol, in vecinătatea clădirii.

Dilatările conductelor de încălzire interioare se preiau natural, prin curbe rezultate din traseu.

Coloanele verticale ale instalațiilor de încălzire se prevăd cu suporturi fixe .

PROIECT nr. 668/2018 .. Faza SF .

v -1 XX

1

tiojrfta conducte .« 'o2  .      "


Se vor utiliza tipuri diferite de materiale pentru conducte. Astfel, se vor

din otel, polipropilena cu inserție de aluminium sau cupru, funcție de amplasarea} Mnducțelpr/.ih '*1 ■?// -C / V >.♦.

schemele instalațiilor pentru agent termic de încălzire sau răcire.


, , ____

Coloanele vor fi pozate pe cat posiobil in colturile încăperilor, in ghene. In‘p^nptel^^~?

cote maxime se vor monta dezaerisitoare automate.

Reglajul instalației de va realiza cu ajutorul robinetilor termostatati. La baza coloanelor se vor monta robinet ide echilibrare si golire.

 • 3.2 Instalații interioare de încălzire cu radiatoare din aluminiu

In spatiile care necesita doar încălzire (grupuri sanitare, spatii depozitare) se vor utiliza corpuri noi de încălzire, radiatoare cu elementi din aluminiu.

Corpurile de încălzire se amplaseaza astfel încît sa asigure funcționarea lor cu eficienta termica maxima si sa se coreleze cu elementele construcției, cu mobilierul.

Este necesar ca soluțiile de ansamblu sa satisfaca cerințele funcționale, estetice si economice.

Radiatoarele se amplaseaza la partea inferioara a încăperilor, în vecinătatea suprafețelor reci.

Radiatoarele cu lungime mai mare de 1,2 m se racordează în diagonala.

Distantele minime între corpurile de încălzire si elementele de construcții este de 5 cm. Distanta între radiatoare si pardoseala finita este de min. 12 cm.

3.3 Instalații interioare de răcire si încălzire cu ventiloconvectoare tip caseta montate in tavanul fals

In majoritatea spatiilor, pentru asigurarea condițiilor de comfort termic in perioada calda si rece a anului se vor utiliza ventiloconvectoare tip caseta montate in tavanul fals, cu 2 sau 4 țevi.

Reglajul instalației se va realiza utilizând vane cu 3 cai. Se vor utiliza comenzi manuale. Evacuarea condensului se va realiza gravitațional prin conducte din polipropilena amplasate in tavanul fals, sapa sau la plinta, după caz.

 • 3.4 Instalații interioare de ventilare

Instalația de ventilare si condiționare a aerului, in funcție de destinația Încăperilor.

Vor fi prevăzute instalații interioare de ventilare mecanica utilizandu-se centrale de tartare.

La alegerea sistemului de climatizare in aceste spatii s-a avut in vedere:

-controlul contaminării aerului;

-cerințe referitoare la calitatea produselor montate specificate in fisele tehnice;

-costurile de capital si cele operaționale (ciclurile de viata);

-economia de energie;

-siguranța in funcționare;

-sanatatea si controlul personalului;

-necesitățile si constrângerile impuse de echipament si de procese;

-fiabilitatea, ușurința in operare si întreținere;

■instalația electrica de automatizare, monitorizare si intervenție asupra parametrilor instalațiilor;

-regulatoare electronice la nivelul fiecărei centrale de tratare a aerului;

-regulatoare pentru debit constant de aer pentru centralele dublu flux;

-manometre diferențiale pentru evidențierea stării de colmatare a tuturor filtrelor; -senzori de temperatura, umiditate si conținut de CO2;

Centrale de tratare aerului va funcționa cu aport de aer proaspăt.

Cerințe obligatorii:

Pereții interiori ai centralelor de tratare vor avea suprafața neteda pentru evitarea stagnării prafului;

Legaturile si garniturile dintre tronsoane vor avea clasa B de etanșeitate;

Tăvile de condens vor fi din inox.

La montajul centralelor de tratare a aerului se va avea in vedere:

-controlul contaminării aerului;

-cerințele referitoare la calitatea produselor montate specificate in fisele tehnice;

-costurile de capital si cele operaționale (ciclurile de viata);

-economia de energie;

-siguranța in funcționare;

-sanatatea si controlul personalului;

-necesitățile si constrângerile impuse de de echipament si de procese;

-fiabilitatea, ușurința in operare si intretinere.

Canale de distribuție a aerului

Rețeaua de canale de aer va respecta in mod obligatoriu următoarele cerințe: -racorduri elastice pe racordurile centralei de tratare;


-tubulaturi rectangulare de introducere si de evacuare a aerului confecționată din tabla^incâta-X?

.....'• probate la 1500 Pa;

-factorul de neetanseitate va fi de maxim 0,0004 mc/s /mp ;

-puncte de măsură a debitului de aer;

-clapete de vizitare si curățire tubulatura ;

-manometre diferențiale filtre;

-izolație din vata minerala bazaltica de 50 mm;

-protecția izolației cu folie PVC 0,3 mm pentru trasee exterioare.

Sisteme de evacuare a aerului viciat

Aerul viciat va fi evacuat (pe cat este posibil) in partea superioara a clădirii.

 • 3.5 Instalații de ventilare grupuri sanitare

Ventilație grupuri sanitare unde evacuarea aerului viciat s-a realizat separat de ventilația spatiilor medicale.

Grupurile sanitare interioare fara ferestre se vor dota cu instalații de ventilație mecanică pentru evacuare si pentru introducere.

Zgomotele și vibrațiile produse prin funcționarea instalațiilor de climatizare și de ventilație se înscriu în limitele admisibile.

Măsuri de protecția muncii

în vederea asigurării condițiilor normale de muncă, cât și pentru evitarea accidentelor

s-au prevăzut măsuri de protecție conform legislației în vigoare:

 • - N.G.P.M. - 2002;

 • - Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții - MLPAT 1993;

 • - Normativ 113/2002 - GP 051/2000 ;

 • - Norme de protecția muncii prevăzute de furnizorul de echipamente, materiale;

 • - Ordinul 9/N/15 - 03 - 93 și Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrările de instalații tehnico - sanitare și de încălzire.

Este obligatorie folosirea echipamentelor de lucru adecvate.


contructiv și a condițiilor de exploatare.

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • - caracteristicile constructive ale clădirii;

 • - condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • - destinația construcției;

 • - standardele în vigoare.

2.Descrierea lucrărilor

Conform temei de proiectare, prezenta documentație tratează instalațiile sanitare si stingerea incendiilor și anume:

Instalația de alimentare cu apă rece;

Instalația de alimentare cu apă caldă de consum;

Instalația pentru stingerea incendiilor

Instalația de canalizare interioară a apelor uzate;

Instalația de canalizare exterioară.

 • 2.1. Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apa va fi asigurata din rețeaua proiectata.

 • 2.2. Alimentarea cu apă caldă de consum

Alimentarea cu apa calda din pompele de căldură si centralele termice proiectate.

 • 2.3. Instalații pentru stingerea incendiilor

Hidra nti exteriori

In conformitate cu prevederile art. 6.1. din Normativul P 118-2-2013, ESTE NECESARA echiparea obiectivului cu hidranti exterior. Apa va fi asigurata de rezerva de incendiu proiectata de 4X60mc din PAFSIN. Debitul si presiunea va fi asigurata din grupul de pompare proiectat.

 • 4.Canalizarea

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul coloanelor si conductelor si evacuate in rețeaua de canalizare existenta.


de canalizare, colectoare orizontale si legaturi ale obiectelor sanitare. Pentru intervenții în'caz de infundare a conductelor de canalizare, s-au prevăzut piese de curățire. întregul sistem de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor ce se prelungesc deasupra ultimului planseu cu conducte din PP D=110 mm.

Va fi prevăzută o statie de pompare ce va pompa apele menajere in rețeaua stradala a localității.

II. 5. INSTALAȚIA DE RECIRCULARE A APEI

S-au întocmit proiectele instalațiilor pentru recircularea apei conform prevederilor Standardele Nr. 1 și Nr. 5 ale Union of Swimmingpool and SPA Associations (EUSA).

Instalația de recirculare a anei va fi formata din următoarele:

 • 1. Sistem de recirculare -filtrare compus din: 5 buc. Filtru 2000 mm, H 2400, cu sticla filtranta, sistem valve manuala, cu clatire prin aer comprimat, sistem pompare Bronz, prefiltru bronz, complet cu materiale auxiliare

 • 2. Sistem complet tubulatura PVC-U, de presiune cu fitinguri, racorduri, sistem de fixare tubulatura împreuna cu contor de apa

 • 3. Sistem de menținerea temperaturii prin schimbător de căldură in placi cu racorduri, pompa recirculare Wilo, controller digital, tuburi complet cu materiale auxiliare

 • 4. Linia completa de dezinfectare împreuna cu sistem de analiza si control

 • 5. Tubulatura, fitinguri, elementi de fixare in beton pt. bazin de inot, vas tampon, sistem de tubulatura pt. golirea apei murdara si recirculata

 • 6. Alcătuirea sursei de alimentare a apei proaspete cu funcționare automata împreuna cu țevi, racorduri, prefiltre si contor de apa, sistem complet

 • 7. Proiect de execuție, mod de utilizare si întreținere, Aspirator automat profesional, proba de presiune, proba de funcționare, echipament de protecția muncii, chit de analiza a calitatii apei, pompa submersibila de mare capacitate , ventilatoare, sensor de gaze, etc.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

PROIECT

' aza

— A


Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

 • 8. Materiale pentru deservirea bazinului, scări Inox 8 buc., rigola perimetrala, pr6fi|e       W

  <*> f


susținere, duze de pardoseala Inox 160 buc., sifoane Inox , stuturi aspirare Iriox^. șwibpl -rigola, materiale auxiliare, etc.

 • 9. Automatizarea sistemelor de vane cu ajutorul vanelor acționate electric

 • 10. Reglajul si controlul turației variabile a pompelor de recirculare-filtrare in funcție de

utilizatori

 • 11.    Dezinfectarea apei prin Ozon (conține dezinfectare pt. eliminarea substanțelor nocive mediului), generator de ozon, ozonmetru, 2 vase de reacție chimica, 4 buc, vas de filtrare carbon active, robineti acționate manual/ motorie, fitinguri, instrumente, etc.

 • 12.    Obținerea hipoclorit de sodium cu ajutorul sistemului de clorinare ClorinJip, împreuna cu vase pt. dizolvarea sari, echipament complet

 • 13.    Sistem de dedurizare a apei, impreuna cu materiala auxiliare, tubulatura, fitinguri etc,.sistem complet

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferentei obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

  devizul general;

  Valoarea totală a investiției este de

  Valoarea C+M a investiției este de

  97.546.923,69 lei inclusiv TVA 19%;

  69.011.318,71 Iei inclusiv TVA 19%.

  Valoarea totală a investiției este de

  Valoarea C+M a investiției este de

  82.074.297,01 lei fara TVA 19%;

  57.992.704,80 lei fara TVA 19%.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiției - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Prin realizarea acestei investiții: construirea unui bazin de inot olimpic.

Investiția are următoarele caracteristici:

St=15918mp

Regimul de inaltime:D+P+El+E2partial

Ac =3848,98mp

Aed =10007.90mp

POT =24.17%

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J22/440/2018 CUI 24835360

PROIECT

Tel/Fax: 0752096565

..-nr;;66WH8

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

AFa2aS|F \

*•                            k V

CUT =0.629116 locuri de parcare pentru autoturime (din care 5 pentru persoanele

pentru autocare.


c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți, in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Proiectul ce se propune spre finanțare are numeroase beneficii socio economice necuantificabile de importanta sociala majora.

d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 13 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile.

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unor construcții si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificările si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu ;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate;

Asigurarea prin proiect a detaliilor de execuție la nivelul de calitate corespunzător exigentelor de performanta esențiale urmeaza a se face prin respectarea normativelor si instrucțiunilor tehnice in vigoare.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 668/2018

Pentru respectarea condițiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită in prijnul zfantfjfte--. -7 '

[ *’ șefii formațiilor de lucru si personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrărilbrăiredaw-®,OT   j-

de către verificatorii tehnici atestati, constructorul va organiza respectarea prevederiw^^M^m^^^ vigoare, urmând a se efectua si următoarele verificări:                                      zA

1. pe parcursul execuției, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiții, înainte ca ele sa devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate in) alte categorii de lucrări;

 • 2. la terminarea unei faze de lucru;

 • 3. la recepția preliminară a obiectelor.

De asemenea se va ține cont de întreg cadrul legislativ în construcții precum și de eventualele modificări intervenite în acest sens, pe parcursul lucrărilor de proiectare.

b) Securitatea la incendiu;

Se urmărește compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor si circulația pe orizontala si verticala in cadrul clădirii conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Se vor utiliza materiale de construcții ce au toate datele tehnice necesare pentru determinarea gradului de rezistenta la foc si la care se cunosc masurile necesare ce se impun pentru utilizarea acestora, potrivit normelor PSI in vigoare.

Proiectul de execuție pentru construcțiile proiectate va respecta prevederile „Normativului de siguranță la foc a construcțiilor - P.l 18/1999 si reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

c) Igiena, sanatate si mediu ;

In proiect se vor prevedea materiale de construcții si finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Masuri speciale referitoare la persoanele cu dizabilitati

- sunt conform legislației in vigoare.

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de Pagina 78 din 82

Prin proiectare se asigura soluții tehnice de proiectare specifice temei pentru repartizarea funcționala a spatiilor, prevederea soluțiilor de iluminare naturala, artificiala, ventilație, încălzire corespunzătoare activitatilor respective. Dimensionarea spatiilor, golurilor si elementelor de construcție se va face conform necesităților exploatării in condiții de siguranța.

Se vor prevedea materiale de finisaj durabile, estetice si ușor de intretinut. Toate materialele utilizate la finisajele interioare si exterioare vor fi alese după criterii apte sa confere construcției o buna exploatare in timp a lor.

•  Siguranța cu privire la circulația interioara

o suprafețele pereților nu prezintă bavuri, proeminente, muchii ascuțite;

o traseul fluxurilor de circulație este clar, liber si comod;

o fluxurile de circulație pe tipuri si destinații diferite nu se intersectează;

o usa pe traseul cailor de evacuare se deschid in sensul evacuării;

o caile de evacuare sunt marcate vizibil.

 • •  Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre)

Nu este cazul.

Siguranța cu privire la deplasarea pe scări, rampe:

Se va folosi doar finisaje antiderapanta.

e) Protecție împotriva zgomotului;

Clădirea va fi prevăzută cu tâmplarii, echipamente si alte materiale care sa confere, pe ansamblu, o buna izolare fonica a construcției.

f) Economie de energie si izolare termica .

In vederea economisirii de energie se vor prevedea in proiect închideri din elemente cu un grad inalt de rezistenta la transmisie termica tâmplarii etanșe, asigurarea unui iluminat natural cat mai eficient.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

Tel/Fax: 0752096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo. com

PROIECT

nr. 668/2018 ,z < Faza SșX.

----- • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Sunt prevăzute sisteme alternative de producere a energiei termice pentru fconșum propriu.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite:

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

 • 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de urbanism

 • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Sunt anexate prezentului studiu de fezabilitate.

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților.

-alimentare apă canal,

 • - alimentare cu energie electrică,

 • - gaze naturale

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliare.

Este anexat prezentului studiu de fezabilitate .

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de

investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

 • - securitate la incendiu

- sanatatea populației.

 • 7. IMPLEMENTARE INVESTIȚIEI

7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Recepția serviciilor si lucrărilor efectuate in cadrul proiectului cade in sarcina beneficiarului.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendarisitice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Proiectul se va implementa in 24 luni, conform graficului de mai jos din care execuția in 13 luni

LUNA

Nr crt.

DENUMIREA LUCRĂRII

1

2

34

56

7p

910

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

ACHIZIȚIE PROIECTARE

2

ÎNTOCMIRE PROIECTE

1

3

STUDII DE TEREN

1

I

4

AVIZE SI AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

5

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE EXECUȚIE SI DIRIGENTIE DE ȘANTIER

6

ASISTENTA TEHNICA DE ȘANTIER

■'

■—

u

7

ORGANIZARE DE ȘANTIER

g

8

CONSTRUCTII+INSTALATII

9

UTILAJE + DOTĂRI

10

RECEPȚIE CONSTRUCȚIE SI ECHIPAMENTE

1

11

DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
 • - Prezentele instrucțiuni stabilesc principalele reguli care trebuie respectate in exploatarea și întreținerea investiției și stau la baza întocmirii Regulamentului de exploatare.

 • - Planul de mentenanta a lucrărilor si intretinere a echipamentelor va fi elaborat prin grija beneficiarului, de către personalul propriu avandu-se in vedere indicațiile din proiect, instrucțiunile de exploatare, avizele și recomandările organelor abilitate.

  SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J22/440/2018 CUI 24835360

  Tel/Fax: 0752096565

  Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

  PROIECT nr. 668/2018 Faza.Sl • 7.3. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale în faza de implementare a proiectului, beneficiarul va asigura consultanța firma specializata sau prin personalul propriu. Capacitatea manageriala este < planifica și controla desfășurarea activității obiectivului de investiție.

Reguli de programare a muncii managerilor:
 • - concentrarea priorităților asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activității;

 • - să nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor;

 • - să soluționeze în primele ore de munca cele mai importante și dificile probleme respectând principiul „capului limpede14;

- să programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevăzute;

 • - să selecteze problemele care necesita specialist; în cazul ivirii dilemei "problem importante -probleme urgente”;

 • - să acorde prioritate ca efort problemelor importante;

 • - să rezolve problemele importante pentru firma în plenul organelor manageriale participative

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Investiția prezentata în acest Studiu de Fezabilitate este impetuos necesară pentru amenajarea unui bazin de inot și recomandam implementarea proiectului. în urma prezentului Studiu de Fezabilitate, se recomandă demararea etapelor obligatorii pentru fazele următoare ale investiției, precum și pentru lucrări conexe la nivel zonal care vor avea un impact pozitiv asupra revitalizarii și dezvoltării continue a zonei:

întocmit,
Sef proiect

ing. Constantin Buza


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții: BAZIN DE ÎNOT

L           Z ■     -■

''\O

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(iriclusiv

TVA) ZZ-

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

16800,00

3192,00

19992,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

2955300,00

561507,00

3516807,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

2972100,00

564699,00

3536799,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

iCheltuieli cu utilitățile      ■               +- C*

,; 12000,00

2280,00

14280,00

TOTAL CAPITOL 2

12000,00

2280,00

14280,00

CAPITOLUL 3               I

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

37500,00

7125,00

44625,00

3.1.1. Studii de teren

37500,00

7125,00

44625,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4200,00

798,00

4998,00

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12000,00

2280,00

14280,00

3,5

Proiectare:

1948000,00

370120,00

2318120,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48000,00

9120,00

57120,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

80000,00

15200,00

95200,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

125000,00

23750,00

148750,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

1695000,00

322050,00

2017050,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

896000,00

170240,00

1066240,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

267000,00

50730,00

317730,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

237000,00

45030,00

282030,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

30000,00

5700,00

35700,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

629000,00

119510,00

748510,00

TOTAL CAPITOL 3

2897700,00

550563,00

3448263,00

CAPITOLUL 4

Che

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

52074100,00

9894079,00

61968179,00

Obiect 1 - Bazin de inot

52074100,00

9894079,00

61968179,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total

2389580,00

454020,20

2843600,20

Obiect 1 - Bazin de inot

2389580,00

454020,20

2843600,20

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-tOtal

10389150,00

1973938,50

12363088,50

Obiect 1 - Bazin de inot

10389150,00

1973938,50

12363088,50

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

2707495,00

514424,05

3221919,05

Obiect 1 - Bazin de inot

2707495,00

514424,05

32219^05

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

67560325,00

12836461,75

803&#86,75

A

CAPITOLUL 5

A

ÎU. ’

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

653909,76

124242,85

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

544924,80

103535,71

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

108984,96

20707,14

'wgl»

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

639419,75

0,00

63941^75

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

57992,70

0,00

57992,70

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

289963,52

0,00

289963,52

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

289963,52

0,00

289963,52

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500,00

0,00

1500,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute(10% 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4):

7338842,50

1394380,08

8733222,58

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

8632172,01

1518622,93

10150794,94

CAPITOLUL 6

Che

tuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0 00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

oool

0£00

TOTAL GENERAL

82074297,01

15472626,68

97546923,69

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

57992704,80

11018613,91

69011318,71

Data: 15.07.2019

întocmit, Sef proiect:


Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL PLOIEȘTIDEVIZUL

obiectului 1 - Bazin de inotNr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoăfețt^

(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1845000,00

350550,00

2195550,00

4.1.2

Rezistență

15845600,00

3010664,00

18856264,00

4.1.3

Arhitectură

22624500,00

4298655,00

26923155,00

4.1.4

Instalații

11759000,00

2234210,00

13993210,00|

TOTAL I - subcap. 4.1

52074100,00

9894079 00

61968179,00

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2389580,00

454020,20

2843600,20

TOTAL II - subcap. 4.2

2389580,00

454020,20

2843600,20

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

10389150,00

1973938,50

12363088,50

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

2707495,00

514424,05

3221919,05

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL HI - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

13096645.00

2488362,55

15585007,55

Total deviz pe obiect (Total I + Total H 4- Total III l

67560325,00

12836461,75

80396786,75

întocmit,


Sef proiect:


ing. Constantin Buza