Hotărârea nr. 307/2019

Hotãrârea nr. 307 privind repartizarea unei locuinte speciale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 307

privind repartizarea unei locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 363/07.08.2019 al domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.l 1435/07.08.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 267/23.08.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 07.08.2019;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 542/03 decembrie 2018, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/27 februarie 2019, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

- locuința socială, situată în Ploiești, str. Ale. Cătinei nr. 3, bl. 27A, cam. 30, d-nei Zecheru Ionela Daniela, ocupantă a poziției 8 in Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 augnși

PREȘEDINTE LE Ș George PANĂ


Contrasemnează:

i SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV