Hotărârea nr. 306/2019

Hotãrârea nr. 306 prvind aprobarea unui schimb de locuinte


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 306 privind aprobarea unui schimb de locuințe

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 362/07.08.2019 al domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 11433/07.08.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune se propune aprobarea unui schimb de locuințe;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 268/23.08.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 07.08.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 36/27.02.2017 privind aprobarea Regulamentului aplicabil schimbului de locuințe sociale aflate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

luând în considerare faptul că:

  • -  unitatea locativă cu destinația de locuință socială situată în Ploiești, str. Mihai

Bravu nr. 231, camera 16, este deținută în baza contractului de închiriere nr. 7357 / 17.09.2009 de către dl. Dinu Cristian Florentin.

  • -  unitatea locativă cu destinația de locuință socială situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, camera 18, este deținută în baza contractului de închiriere nr. 11144 / 15.11.2011 de către d-na Mehterian Eugenia.

în temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. q), coroborat cu dispozițiile ari. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă schimbul de locuințe sociale dintre dl. Dinu Cristian Florentin, care deține cu chirie locuința socială situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, camera 16 și d-na Mehterian Eugenia, care deține cu chirie locuința socială situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 18.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE

n


. ȘEDINȚĂ, Ă


A0'