Hotărârea nr. 305/2019

Hotãrârea nr. 305 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor părţi aferente imobilelor în care îşi desfaşoară activitatea unele unităţi de învăţământ situate în municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 305

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor părți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 388/12.08.2019 al domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate de specialitate comun înregistrat sub nr.7931/12.08.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 267/12.08.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 262/19.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor părți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești;

Având în vedere avizul din data 12.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în conformitate cu art.112, alin. 6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în conformitate cu art.8, art.9 (1) și art. 10, din Ordinul nr.5819/2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere că imobilele ce fac obiectul prezentei Hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa 2;

Având în vedere solicitările înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 12637/25.06.2019, 13800/10.07.2019,    13796/10.07.2019, 13797/10.07.2019,

13798/10.07.2019, 13527/08.07.2019, 13749/10.07.2019, 13750/10.07.2019, 13634/09.07.2019, 13697/09.07.2019, 13638/09.07.2019, 13808/10.07.2019, 13829/10.07.2019, 6560/12.07.2019 transmise de către conducerea unităților de învățământ, Colegiul Național „Jean Monnet”, Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, Liceul Tehnologic „Toma Socolescu’, Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu", Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” și Școala Gimnazială „ Profesor Nicolae Simache”;

în temeiul art. 129, art. 139, art. 196, aii. 1, lit. a), art.286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unor părți aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ situate în municipiul Ploiești, pentru o perioadă determinată de 5 (cinci) ani, din spații aferente unităților de învățământ, în spații în care se desfășoară acte și fapte de comerț aducătoare de profit, identificate în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilelor menționate la articolul 1, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul nr.5819/25.11.2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Art. 3 împuternicește primarul Municipiului Ploiești să efectueze toate demersurile necesare obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 4 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii de către Ministerul Educației Naționale a avizului conform.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ


George PANĂ


Contrasemnează: CRETAR GENERAL, ia Geanina SERBINOV


Anexa la HCL nrfc

Situația spațiilor/construcțiilor/terenurilor situate în Municipiul Ploiești, incluse în baza materiala a îi^vlțaipântului pentru care se solicita schimbarea destinațieiNr. crt

Unitate de învățământ cu personalitate juridică

Adresa poștală

Număr

cerere/solicitare

Destinație actuală a spațiului/terenului

Suprafața

Destinație propusă

1

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARJA”

str. Nicolae Iorga nr.7

i

12637/25.06.2019

hol clădire școala (corp B) etaj I

10 mp

spațiu (chioșc) pentru desfășurare comerț -comercializare produse alimentare/papetarie

13800/10.07.2019

hol clădire școala (corp B) parter

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

2

COLEGIUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIALE"

str. Gheorghe

Doja nr.98

13796/10.07.2019

hol clădire școala - etaj I

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

13797/10.07.2019

hol clădire școala - etaj I

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

13798/10.07.2019

hol clădire școala - parter

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

3

COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”

str. Bobâlna

nr.44

13527/08.07.2019

clădire anexa situata la intrarea in curtea unitatii de invatamant

22 mp

spațiu pentru desfășurare comerț -comercializare produse alimentare/papetarie

4

LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”

Str.

Gh.Grigore Cantacuzino nr.328

13750/10.07.2019

13749/10.07.2019

teren din curtea unitatii de invatamant situat la limita cu str. Carol Davila

teren din curtea unitatii de invatamant - zona cămin elevi

50 mp

20 mp

amplasare construcție cu caracter provizoriu -desfășurare activitate comerț - comercializare produse alimentare/papetarie

5

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU"

str. Teleajen

nr.ll

13634/09.07.2019

hol clădire școala, etaj 11

13 mp

spațiu (chioșc) pentru desfășurare comerț -comercializare produse alimentare/papetarie

6

ȘCOALA GIMNAZIALA „SF. VASILE"

Bdul

Republicii nr. 159 A

13697/09.07.2019

corp clădire principala, parter

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

7

ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL"

str. Laurilor

nr.2A

13638/09.07.2019

corp clădire principala, parter, intrare principala

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

8

ȘCOALA GIMNAZIALA „G. E. PALADE”

Aleea

Godeanu nr.4

13808/10.07.2019

corp clădire hol parter

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

9

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIEMINESCU"

Bdul Bucresti nr.25 A

13829/10.07.2019

corp clădire hol parter

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

10

ȘCOALA GIMNAZIALA „PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

str. Malu Roșu

nr.102

656012.07.2019

corp clădire hol parter

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

11

ȘCOALA GIMNAZIALA „IENACHITA VACARESCU"

str. Spatar

Milescu nr.22

656012.07.2019

corp clădire hol parter

1 mp

spațiu pentru amplasare automat comercializare produse alimentare

12

ȘCOALA GIMNAZIALA 1 „RADU STANIAN"

str. Bobalna nr.76

2240/31.01.2019

teren

25.60 mp

chioșc cărămidă si sticla cu cadru metalic -punere in conformitate