Hotărârea nr. 304/2019

Hotãrârea nr. 304 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte la Spitalul Municipal Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 304 privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» la Spitalul Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 379/12.08.2019 al primarului Adrian-Florin Dobre, al viceprimarului Cristian Mihai Ganea și al consilierilor Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin Gabriel Minea, George Pană, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr.7912/12.08.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 231/13.08.2019 la Direcția Economica și sub nr. 258/14.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea finanțării executării obiectivului de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» la Spitalul Municipal Ploiești;

Având în vedere avizul al Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret din data 12.08.2019 și sport și avizul Comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 100/26.07.2019 a Consiliului Județean Prahova privind asocierea județului Prahova cu Municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului „Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» la Spitalul Municipal Ploiești

în temeiul art. 129 alin. 4, lit. a), art. 129 alin. 9, litera c) și art. 196, aii. 1, lit.

 • a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte», contribuția Județului Prahova din bugetul propriu fiind de 4.000.000,00 lei.

Art. 2 Aprobă contribuția Municipiului Ploiești în sumă de 8.456.500,00 lei distribuita astfel:

 • -  în anul 2019: 6.500,00 lei;

 • -  în anul 2020: 4.901.000,00 lei;

 • -  în anul 2021: 3.549.000,00 lei.

Art. 3 Aprobă încheierea contractului de asociere, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de asociere.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Direcția Tehnic-Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

CONTRACT DE ASOCIERE CAPITOLUL I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE


A

Intre Județul Prahova, reprezentat prin domnul Bogdan-Andrei Toader -președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA pe de o parte și Municipiul Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian - Florin Dobre -primar, pe de altă parte;

în baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 100/26.07.2019 privind asocierea județului Prahova cu Municipiul Ploiești in vederea realizării obiectivului „Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» la Spitalul Municipal Ploiești, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public și a Hotărârii Consiliului Local al comuna/oraș/municipiu___ __, nr./______2019 privind____

CAPITOLUL II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l-Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea obiectivului de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» la Spitalul Municipal Ploiești

Art.2-Obiectivul care se va realiza va face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CAPITOLUL III.

TERMENUL

Art.3-Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii și durează până la data de 31 decembrie 2019.

Art.4-Contractul de asociere încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea termenului prevăzut la art. 3;

 • b) cu acordul părților contractante;

 • c) prin nerespectarea clauzelor contractuale, constatarea facându-se de organele de control abilitate prin lege.

CAPITOLUL IV.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Art.5 - în anul 2019 părțile vor aloca următoarele sume:

 • -  Județul Prahova:               lei

 • -  Municipiul Ploiești:               lei

Art.6- Președintele Consiliului Județean Prahova se obligă:

 • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul deschis la Trezorerie de Municipiul Ploiești;

 • b) să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean Prahova, care să verifice corespondența între suma alocată, documentele solicitate la decontare și lucrările realizate în teren, conform art.l și art.5 din contractul de asociere.

Art.7- Primarul Municipiului Ploiești, în calitatea sa de reprezentant al unității administrativ-teritoriale și de ordonator principal de credite se obligă:

 • a) să deruleze, să urmărească și să verifice lucrările prin personal calificat și autorizat și să efectueze recepția la terminarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) să utilizeze sumele virate de parteneri conform destinației. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente legale și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) să gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cu sumele stabilite prin prezentul contract.

CAPITOLUL V.

ALTE CLAUZE

Art.8-Părțile prezentului contract răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului.

Art.9-Derularea proiectului în cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea nr.98/2016 - privind achizițiile publice.

Art.l O-Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art.l 1-Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE

Art.l2-Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contract se face numai cu acordul părților, prin act adițional.

Art.l3-Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art.l4-Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art.l5-Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi_____ _____

JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Președintele Consiliului Județean, Bogdan-Andrei Toader


PRIMAR, Adrian - Florin Dobre


Direcția Economică Director Executiv,

Direcția Economică Director Executiv,

Direcția Tehnică Director Executiv


Director Tehnic -Investiții Director Executiv


Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică


Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice. Contracte


Director Executiv.


Director Executiv,


Vizat pentru legalitate