Hotărârea nr. 303/2019

Hotãrârea nr. 303 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a opt posturi vacante de personal contractual din Serviciul Administrare Parc Municipal Ploieşti din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a opt posturi vacante de personal contractual din Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 3 85/12.08.2019al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 327/14.08.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a opt posturi vacante de personal contractual din Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, conform referatului nr.860/09.08.2019 pentru realizarea indicatorilor proiectului;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

având în vedere prevederile art.6, alin.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a opt posturi vacante de personal contractual din Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv :

  • - inspector de specialitate: 1 post;

  • - casier: 1 post;

  • - muncitor calificat - instalator: 1 post;

  • - muncitor calificat - electromecanic: 1 post;

  • - muncitor calificat - peisagist - floricultor: 3 posturi;

  • - muncitor necalificat: 1 post.

Art. 2 Primăria Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.