Hotărârea nr. 302/2019

Hotãrârea nr. 302 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 302

privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr.378/12.08.2019 al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.5863/12.08.2019 prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 326/19.08.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

având în vedere prevederile art. III, alin.l din Ordonanța Guvernului nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare care reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. f) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.349/31.08.2018 se modifică și se completează corespunzător.

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

CLUB SPORTIV ORGANIGRAMA


Anexa nr.l la H.C.L. nr. <3^=2 / 7-0


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Director (1)


Director

adjunct (1)

Director A(

ijunct (1)

Baza Sportiva "Vega"

Baza sportiva "Leonard Doroftei"

Complex Hipodrom

Baza Sportiva "llie Oană"

Baza Sportiva Sala "Olimpia"

Compartiment juridic, resurse umane

Compartiment Administrativ

Compartiment SSM, PSI si Protecție civila

Birou Achiziții publice

Serviciul Finciar Contabilitate

Birou Structura Sportiva

1    5

1     5

2 | 43

1 10

1      9

3

4

2

1    5

1       9

1     5

Total posturi : din care

112

posturi de conducere

12

posturi de execuție

100

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa nr.2 ia H.C.L.nr: *•


STAT DE FUNCȚIINr. Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Nivel studii

Grad profesional

’%,Ți(-eăpȚtaiț‘f’-

A'..11: V profesi&nala

1. CONDUCERE

1

1

Director

S

II

2

2

Director adjunct

S

11

3

3

Director adjunct

S

II

II. BAZA SPORTIVA BAZIN "VEGA"

4

1

Sef Birou

s

II

5

1

Muncitor calificat mecanic utilaj

1

6

2

Muncitor calificat lacatus mecanic

1

7

3

îngrijitor

8

4

îngrijitor

9

5

îngrijitor

III. BAZA SPORTIVA SALA DE SPORT "LEONARD DOROFTEI"

10

1

Sef Birou

s

II

11

1

Muncitor calificat electrician întreținere si reparații

1

12

2

Muncitor calificat instalator

1

12

3

Muncitor calificat

1

14

4

îngrijitor

15

5

îngrijitor

IV. BAZA SPORTIVA STADION "ILIE OANA"

16

1

Sef Birou

s

II

17

1

Administrator

M

1

18

2

Muncitor calificat electrician întreținere si reparații

1

19

3

Muncitor calificat lacatus mecanic de întreținere si reparații universale

1

20

4

Muncitor calificat lacatus mecanic de întreținere si reparații universale

1

21

5

Muncitor necalificat amenajator spatii verzi

1

22

6

Muncitor necalificat amenajator spatii verzi

1

23

7

îngrijitor

24

8

îngrijitor

25

9

îngrijitor

26

10

îngrijitor

V. COMPLEX "HIPODROM"

27

1

Sef Serviciu

S

II

28

2

Inspector de specialitate

S

l-A

29

3

Inspector de specialitate

S

l-A

30

4

Inspector de specialitate

S

l-A

31

5

Inspector de specialitate

s

l-A

32

6

Administrator

M

1

33

7

Paznic

34

8

Paznic

35

9

Paznic

36

10

Paznic

37

11

Paznic


Nr. Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Nivel studii

Grad profesional

„^Treapta, profesionala

38

12

Paznic

39

13

Paznic

40

14

Paznic

41

15

Muncitor necalificat

1

42

16

Inspector de specialitate

S

l-A

43

17

Inspector de specialitate

S

l-A

44

18

Inspector de specialitate - medic veterinar

s

l-A

45

19

Inspector de specialitate - specialist in PR&marketing

s

l-A

46

20

Sef formație - paza, PSI, întreținere

M

47

21

Muncitor calificat electrician

1

48

22

Muncitor calificat electrician

1

49

23

Muncitor calificat instalator

1

50

24

Șofer - tractor

1

51

25

Muncitor necalificat - plasator

1

52

26

Muncitor necalificat - plasator

1

53

27

Muncitor necalificat - plasator

1

54

28

Referent

M

IA

55

29

îngrijitor

56

30

îngrijitor

57

31

îngrijitor

58

32

îngrijitor

59

33

Muncitor necalificat - spații verzi

1

60

34

Muncitor necalificat - spații verzi

1

61

35

Muncitor necalificat - spații verzi

1

62

36

Muncitor necalificat - spații verzi

1

63

37

Paznic

64

38

Paznic

65

39

Casier pentru vanzari bilete

M

66

40

Casier pentru vanzari bilete

M

67

41

Casier pentru vanzari bilete

M

68

42

Paznic

69

43

Paznic

70

44

Paznic

71

45

Paznic

IV. BAZA SPORTIVA SALA DE SPORT "OLIMPIA"

72

1

Sef Birou

S

II

73

1

Inspector de specialitate

S

II

74

2

Muncitor calificat - Electronist

1

75

3

Muncitor calificat - Electrician de întreținere si reparații

1

76

4

Muncitor calificat - Electrician întreținere si reparații

1

77

5

Muncitor calificat lacatus de întreținere si reparații

1

78

6

Muncitor necalificat -amenajator baza sportiva

1

  • 79

  • 80

7

Muncitor necalificat

l

8

îngrijitor

81

9

îngrijitor

VII. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE

82

1

Sef Serviciu

S

II

83

1

Inspector de specialitate

S

l-A

84

2

Inspector de specialitate

S

l-A

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Nivel studii

Grad profesional

Treaptă I prd^sion'aîa

85

3

Inspector de specialitate

S

1

86

4

Referent

M

[         l-A ..

87

5

Casier incasator

M

88

6

Casier

M

89

7

Casier

M

90

8

Casier

M

91

9

Casier

M

VIII. Compartiment juridic, resurse umane

92

1

Consilier juridic

S

l-A

93

2

Inspector de specialitate

S

l-A

94

3

Inspector de specialitate

S

1

Xl.Compartiment Administrativ

95

4

Inspector de specialitate

S

l-A

96

5

Inspector de specialitate

S

1

97

6

Arhivar

M

l-A

98

7

Magaziner

M

X.Compartiment SSM, PSI si Protecție civila

99

8

Inspector de specialitate

S

l-A

100

9

Inspector de specialitate

s

1

XI. Birou Achiziții publice

101

1

Sef Birou

s

II

102

1

Inspector de specialitate

s

l-A

103

2

Inspector de specialitate

s

l-A

104

3

Inspector de specialitate

s

1

105

4

Inspector de specialitate

s

II

106

5

Inspector de specialitate

s

II

XII. BIROU STRUCTURA SPORTIVA

107

1

Sef Birou

s

II

108

1

Antrenor

M

109

2

Inspector de specialitate

S

II

110

3

Șofer

M

1

111

4

Șofer

M

1

112

5

Șofer

M

1


PL-Ov