Hotărârea nr. 301/2019

Hotãrârea nr. 301 privind transformarea unui post din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 301

privind transformarea unui post din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 376/12.08.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești dl Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 113036/05.08.2019 prin care se propune aprobarea transformării unui post de natură contractuală, respectiv un post de asistent medical debutant în asistent medical, urmare expirării stagiului de debutant;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 324/14.08.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

A

In conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, coroborate cu prevederile art 45A1 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 - actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si cu prevederile art.31 din Legea nr.l 53/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 129 alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea postului de asistent medical debutant în asistent medical la Serviciul Cabinete Medicale Școlare, începând cu data de 01.09.2019:

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.09.2019.

A

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local nr.l88/27.06.2019 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George F^ANĂ