Hotărârea nr. 300/2019

Hotãrârea nr. 300 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 300

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 375/12.08.2019 al Viceprimarului municipiului Ploiești dl Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 11309/05.08.2019, prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, respectiv consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor Aflate în Dificultate, Relații cu ONG-uri și consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Locuințe Sociale;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 325/14.08.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

având în vedere prevederile art.6, alin.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de funcții publice de execuție din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, respectiv consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor Aflate în Dificultate, Relații cu ONG-uri și consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Locuințe Sociale.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George PÂNĂ                     Geanina SERBINOV