Hotărârea nr. 30/2019

Hotãrârea nr. 30 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al Municipiul Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 30 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 40/04.02.2019 a domnului Viceprimar al Municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr.26315/20.11.2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, înregistrat în registrul special cu nr.3/22.02.2019, de raportul de specialitate nr. 34/22.02.2019 al Direcției Economice și de raportul de specialitate nr. 55/25.02.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 2 - comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 06.02.2019;

având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/2010 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306//2010 prin care s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 (r2) actualizată privind societățile comerciale;

ținând cont de prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003 ;

în temeiul Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. a) și alin. 3 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea și completarea Regulamentului pentru înființarea organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 120/2018 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2.1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2018 se modifică si

9 se înlocuiește cu Anexa nr. 2.2 (A și B) la prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă sistemul de parcare cu plată împărțind teritoriul municipiului în 3(trei) zone tarifare, astfel:

 • a) Zona A cuprinde parcările cu plată, conform Anexei nr. 3 (Zonele A1-A6);

 • b) Zona B cuprinde parcările cu plată, conform Anexei nr. 3 (Zonele B1-B3);

 • c) Zona C cuprinde parcările cu plată, conform Anexei nr. 3 (Zona C).

Art. 5 Aprobă modelul de abonament, conform Anexelor nr. 4 și 5 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobă modelul de permis de parcare pentru riverani, conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobă modelul de permis de parcare pentru persoane cu handicap, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobă modelul de permis de parcare pentru persoane persecutate politic, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art. 9 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019Anexa nr. 1 la H.C.L.

arflo


MV

i(a I !

!j

A                                                                                         X iJLj -j ■

Regulamentul pentru înființarea, organizarea și exploatarea pa^Cacflqrpublice

cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești^nwdifică

și se completează, după cum urmează:


 • 1. Capitolul II „PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PARCĂRILOR” se modifica si va avea următorul cuprins:

„ Capitolul II PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PARCĂRILOR

Art. 6. Programul de funcționare al parcărilor în sistem de plată este următorul:

- Luni - Vineri în intervalul 8:00 - 16:00, în parcările gestionate prin casier încasator;

 • - Sâmbătă și Duminică în intervalul 7:00 - 14:00, în parcările situate pe străzile Apelor, Oborului și Ostașilor (parcările Obor), gestionate prin casier încasator;

 • - Luni-Sămbata în intervalul 7:00-20:00, în parcările gestionate prin parcometre și SMS in perioada octombrie - mai;

 • - Luni-Sămbata în intervalul 7:00-21:00, în parcările gestionate prin parcometre și SMS in perioada iunie - septembrie ;

în cazuri bine justificate (condiții meteo deosebite, manifestări publice etc.), precum și în funcție de eficiența încasărilor, programul de funcționare al parcărilor cu plată poate fi modificat de către conducerea S.C.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

De asemenea, în situații excepționale (avarii la rețelele de utilități publice, condiții meteo deosebite, manifestări publice) conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate dispune închiderea temporară a unor parcări aflate în concesiunea sa.

 • 2. Capitolul IV SISTEMUL DE PLATĂ, REGULI APLICABILE se modifica si se completează si va avea următorul cuprins :

„Capitolul IV ZONE DE TARIFARE, SISTEMUL DE PLATĂ, REGULI APLICABILE

Art.ll, Sistemul de parcare cu plata se aplică împărțind teritoriul municipiului în 3(trei) zone tarifare (zona A, zona B și zona C), astfel:              ^ss£Jn


 • a) Zona A cuprinde parcările cu plată, conform Anexei nr.3 (Zonele Al X

 • b) Zona B cuprinde parcările cu plată, conform Anexei nr.3 j(Zpheîe;Bf^B3feo

 • c) Zona C cuprinde parcările cu plată, conform Anexei nr. 3 (Zonă^)^^    $

Atașăm harta aferentă zonelor menționate.                              '/

Art.12. In parcările publice cu plată staționarea autovehiculelor este permisa numai prin plata tarifului de parcare, care se aplică conform zonei și a programului de funcționare a parcărilor, astfel:

 • a) Zona A - tariful de parcare este de 5 lei/ora, 2.5 lei/30 minute ;

 • b) Zona B - tariful de parcare este de 4 lei/ora, 2 lei/ 30 minute ;

 • c) Zona C - tariful de parcare este de 3 lei/ora, 1.5 lei/30 minute.

Art.13. Tarifele de plată se pot achita prin monezi, bancnote, abonamente și SMS.

Art.14. Obligația de plată, ce revine utilizatorilor parcărilor publice cu plată, se realizează prin următoarele modalități:

 • A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor (prin casier încasator sau parcometru);

 • B. Plata abonamentului de parcare;

 • C. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile (SMS).

A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor

 • > Tariful de utilizare a parcărilor se plătește la casierii încasatori, angajați ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • > Autotaxarea se realizează în parcările care dispun de aparate de taxat automat (parcometre) semnalizate corespunzător, prin efectuarea succesivă a următoarelor operațiuni

 • a) după oprirea vehiculelor în spațiul special amenajat pentru parcare, se introduce, în parcometru, numărul necesar de monede sau bancnote până la completarea sumei care reprezintă tariful aplicabil pentru perioada dorită de staționare, în decurs de 5 minute de la ocuparea locului de parcare;

 • b) parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va afișa în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat în suport special, astfel încât toate datele să fie vizibile din exterior. Dacă tichetul de parcare nu se poate identifica și citi, din cauza așezării sale necorespunzătoare pe bordul autovehiculului, se va aplica măsura de blocare a autovehiculului.

B. Plata abonamentului de parcare

> Pentru utilizarea parcărilor se emit, la cerere, abonam modelului (Anexa nr. 4, Anexa nr.5) la H.C.L. nr......conform

Art. 15. în cazul solicitării unui abonament de parcare, tarif el M^n<tirrnătdarelc: M/V y vj 0>

a) Abonamente pentru societăți comerciale, persoane fizice aulorizateși instituții publice, organizații non-guvemamentale și alte persoane juridice fără scop lucrativ:

 • -  450 lei/lună (inclusiv TVA) pentru zona A;

 • -  360 lei/lună (inclusiv TVA) pentru zona B;

 • -  270 lei/lună (inclusiv TVA) pentru zona C;

b) Abonamente pentru persoane fizice:

 • -  200 lei/lună (inclusiv TVA) pentru zona A;

 • -  160 lei/lună (inclusiv TVA) pentru zona B;

 • -  120 lei/lună (inclusiv TVA) pentru zona C;

A

In situația achiziționării de abonamente pentru perioade mai mari de o lună, cu plata în avans, beneficiarului abonamentului i se acordă următoarele facilități:

Abonamente pentru persoane juridice:

NR.

CRT.

PERIOADA

VALALOARE LEI (TVA INCLUS) ZONA A

VALALOARE LEI (TVA INCLUS) ZONA B

VALALOARE LEI (TVA INCLUS) ZONA C

1.

1 LUNĂ

450.00

360.00

270.00

2.

TRIMESTRU

1080.00

864.00

648.00

3.

SEMESTRU

1890.00

1512.00

1134.00

4.

AN

3240.00

2592.00

1944.00

Abonamente persoane fizice:

NR. CRT.

PERIOADA

VALALOARE LEI (TVA INCLUS) ZONA A

VALALOARE LEI (TVA INCLUS) ZONA B

VALALOARE LEI (TVA INCLUS) ZONAC

1.

1LUNÂ

200.00

160.00

120.00

2.

TRIMESTRU

480.00

384.00

288.00

3.

SEMESTRU

840.00

672.00

504.00

4.

AN

1440.00

1152.00

864.00

Art.16. Reguli generale aplicabile pentru utilizarea abonamentelor:

 • a) abonamentele se achiziționează de la sediul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., strada Văleni, nr.32;

 • b) abonamentul este valabil pentru un singur vehicul; • -  Abonament zona A - valabilitate zona A, B, C;

 • -  Abonament zona B - valabilitate zona B, C;

 • -  Abonament zona C - valabilitate zona C.

 • g) în timpul parcării, abonamentul se afișează în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripționate să fie vizibile;

 • h) S.C. S.G.U Ploiești nu se face răspunzător pentru nerespectarea prevederilor Art.l6(g);

 • i) abonamentele deteriorate sau distruse se înlocuiesc, la cererea efectuată în scris, cu plata contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere;

 • j) abonamentul nu se eliberează pentru vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone;

 • k) excepție face parcarea supraterană din strada Cuza Vodă, nr. 8C.

Art.17. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate închiria spații cu destinația de parcare, aflate în concesiunea sa (sau care vor fi preluate în concesiune), persoanelor juridice a căror activitate impune rezervarea unui loc de parcare (unități medicale, bănci etc.) dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

 • - solicitarea referitoare la închirierea de spații cu destinația de parcare are aprobarea Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației;

 • - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. îi sunt concesionate de către Municipiul Ploiești suprafețele de teren care fac obiectul cererii de închiriere;

 • - numărul de ore/loc parcare, pentru care se solicită închirierea, să nu fie mai mic de 8 de ore/zi, în cursul unei săptămâni.

în aceste situații, se vor încheia convenții de folosință cu solicitanții locurilor de parcare și se va percepe tariful corespunzător zonelor de parcare A, B sau C, inclusiv T.V.A. Locurile de parcare vor fi marcate și semnalizate corespunzător de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

C. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile

Art 18. Tariful de parcare se va putea plăti și prin intermediul telefoniei mobile, respectiv SMS.

Utilizatorii parcărilor publice cu plată vor putea plăti parcarea printr-un simplu SMS la numărul 7420, cu textul:

A T H Z ”601 ZONA NR. MAȘINĂ” pentru parcare 60 minute.

'o •#•

Sfert) IP°' tnl


f £ IM-Wli '^4 După trimiterea SMS-ului, utilizatorul va primi un răspunș Sarew|gjg^fiifiiaînregistrarea plății parcării. Dacă se trimit mai multe SMS-uri pe acestea se cumulează.

■s


Verificarea plății parcării prin SMS se efectuează de către angajați ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pe toată durata de funcționare a parcărilor. Controlul se realizează prin intermediul unui telefon cu acces la internet care are instalată o aplicație ce permite interogarea bazei de date, pentru a verifica dacă a fost, sau nu, plătită parcarea pentru un anumit autoturism.

Controlorul face verificarea prin tastarea numărului de înmatriculare a autovehiculului pentru care se dorește verificarea plății parcării, pe ecranul telefonului urmând să apară confirmarea achitării tarifului. în cazul în care se constată că autovehiculul este parcat fără plată tarifului de parcare acesta va fi supus măsurii de ridicare/blocare.

Mențiune:

-A

In urma aprobării noilor tarife se va modifica, în mod corespunzător și tariful de plata prin SMS.”

3. Capitolul VI FACILITĂȚI - GRATUITĂȚI se modifica si se completează si va avea următorul cuprins :

„Capitolul VI FACILITĂȚI - GRATUITĂȚI

Art. 19. Se acordă gratuități pentru următoarele tipuri de autovehicule:

 • a) Vehicule care aparțin fundațiilor și asociațiilor cu activitate umanitară, care asigură transporturi, în interesul persoanelor asistate;

 • b) Vehicule aparținând persoanelor fizice cu domiciliul stabil în zona riverană (strada) unei parcări de utilitate publică cu plată și care dețin autoturisme înmatriculate la adresa respectivă sau copie după contractul de leasing pentru dovedirea faptului că solicitantul, persoană fizică, deține în folosință autovehiculul respectiv.Acestea beneficiază de gratuitate în acel parcaj, pe bază de permis parcare riveran, conform Anexei nr.6 obținut de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, cu mențiunea că se poate obține un singur permis riveran/adresa, cu achitarea contra costului emiterii permisului, conform devizului anexat la hotărâre. La eliberarea permiselor pentru riverani nu se acceptă contracte de comodat și contract de închiriere;

 • c) Vehicule aparținând persoanelor cu domiciliul în Municipiul Ploiești și care au Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare. Această gratuitate oferită persoanelor cu dizabilități, reglementată prin Legea 448/2006, Cap. II, art. 7, alin.(l), Cap. III, art. 33, alin.(l) revine autorităților administrației publice locale unde își are domiciliul/reședinta persoana cu handicap < Anexări^ 7) XV

In zonele de parcare sunt rezervate și semnalizate -prin marcaj spașț^e^Ipgui'i pentru parcarea, gratuită, a mijloacelor de transport ale persoanelor cu diz^lțățjg^

 • d)Vehicule aparținând persoanelor persecutate politic (Anex^nr. 8)v '

. *


Director Economic, Mihaela Dumitrescn

Serviciul Juridic-Contencios, Simona Albulescu

pSef Serviciul Parcări, Blocări, Ridicări,


Luminița

Anexa nr. 2.1 la H.C.
NR. CRT.

DENUMIRE PARCARE

LOCURI PARCARE TAXABIL E

LOCURI HANDICAP

TOTAL

LOCURI’ *

1.

PARCARE MARAMUREȘ

82

2

84

£874 5-’

2.

PARCARE OBOR-STR. APELOR

334

8

342

2895

3.

PARCARE STR. TRIBUNAL

33

2

35

324

4.

PARCARE HALE PARC 2-V.MILEA

19

1

20

194

5.

PARCARE - 7 ETAJE

79

2

81

1800

6.

PARCARE HALE- V.MILEA

61

2

63

907

7.

PARCARE HALE PARC 1-EMILE ZOLA

43

2

45

281

8.

PARCARE TREI IERARHI -LICEUL CUZA

28

2

30

345

9.

PARCARE ROND 1- B-DUL INDEPENDENTEI

20

1

21

250

10.

PARCARE ARMONIEI

12

1

13

140

11.

PARCARE HOTEL PH. STR. KOGALNICEANU

STR. C.D. GHEREA

32

28

1

2

33

30

834

216

12.

PARCARE CURTE APEL s+j -EMILE ZOLA

66

2

68

1637.5

13.

PARCARE PALAT- GRIVITEI

43

1

44

850

14.

PARCARE NICHITA- GH. LAZAR

13

1

14

151

15.

PARCARE VASILE LUPU 1

20

1

21

250

16.

PARCARE STR. DEPOULUI vis a vis GARA DE SUD

20

1

21

456

17.

PARCARE STR. DEPOULUI vis a vis PIAȚA SUD

45

2

47

656

18.

PARCARE C.D. GHEREA

30

1

31

389

19.

PARCARE STR.GHE. DOJA

12

1

13

389

20.

PARCARE NORD( cuprinsa intre Cimitirul Viisoara si Platforma Comerciala Nord)

114

1

115

3003.5

21.

PARCARE OBOR-STR. APELOR

29

29

232.50

22.

PARCARE OBOR- STR. OSTAȘILOR

46

46

538

23.

CASA CĂSĂTORIILOR - STR. GOLEȘTI

STR. RADU STANIAN

27

31

2

2

29

33

347.5

288

24.

PARCARE DEMOCRAȚIEI

44

2

46

367

1311

43

1354


Anexa nr. 2.2 la

•■•i   1 /} t

,-O.<

A) PARCĂRI AMENAJATE

>         A (,-i >J,X >■>*>

< <         Va®

NR. CRT.

PARCARE

LOCURI PARCARE TAXABILE

LOCURI HANDICAP

TOTAL LOCURI

SUPRAFAȚA

1

PARCARE STRADA ROMANĂ(de la str. Basarabilor la str.Unirii)

54

2

56

-562.50

2

PARCARE STRADA UNIRII(de la str. Romana Ia str.Soldat Erou Cătălin)

18

2

20

187.50

3

PARCARE STRADA C.D.GHEREA (de la trecerea de pietoni zona pietonala la trecerea pentru pietoni de la intersecția cu str.Basarabilor)

43

2

45

475

4

PARCARE STRADA VASILE LUPU(pe partea dreapta conform sensului de mers de la str.Rotari la intersecția cu str.Victoriei)

21

2

23

425

5

PARCARE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

61

2

63

812.50

6

PARCARE STRADA RAHOVEI (de la intersecția cu str.Bobalna pana la intersecția cu str.Sitari)

21

2

23

287.50

7

PARCARE STRADA ANUL 1907

19

2

21

262.50

TOTAL

237

14

251

B) PARCĂRI IN CURS DE AMENAJARE

NR. CRT.

PARCARE

LOCURI

PARCARE

TAXABILE

LOCURI HANDICAP

TOTAL

LOCURI

SUPRAFAȚA

MP

1

r PARCARE STR. IVAN V.MICIURIN

20

2

22

345

2

PARCARE STR.GHEORGHE LAZAR

25

1

26

470

3

PARCARE STR.CARPATI+STR. VĂLENI

48

2

50

773

4

PARCARE STR.ULIERULUI

18

2

20

300

5

PARCARE STR.AUREL VLAICU

26

2

28

433

6

PARCARE STR.CONSTANTEI

18

2

20

280

7

PARCARE STR. MIHA1 EMINESCU

TI =89

Tronson 1- 1382

198

5

T2=114

Tronson 2-1822

Tl+T2=

203

T1+T2 =3204

8

PARCARE STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU

Tl=91

Tronson 1-1470

155

3

T2=67

Tronson 2-1005

Tl+T2=

158

Tl+T2=2475

9

PARCARE STR.SAPUNARI

16

2

18

269

10

PARCARE STR. ANTON PAN

25

2

27

365

11

PARCARE STR. MARASESTI

34

2

36

558

12

PARCARE STR. ANA IPATESCU

88

2

TI =23 T2=35

T3=32 J

T1+T2+

T3=90

Tronson 1-325

TronSOri"jk446

13

PARCARE STR. VASILE BOIERESCU

8

1

9

7'135''

14

PARCARE STR.VERONICA MICLE

47

2

49

688

15

PARCARE STR. DEPOULUI

23

2

25

313

16

PARCARE STR. NICOLAE IORGA

31

2

33

488

17

PARCARE STR. PIAȚA ANTON ( in fata complexului Uceom )

29

2

31

390

18

PARCARE STR. ANUL 1948

45

2

47

633

19

PARCARE STR. MIHA1 BRAVU

(tribunalul vechi)

7

2

9

135

20

PARCARE STR. DR. BAGDAZAR

41

2

43

610

21

PARCARE STR. BUNA VESTIRE

44

2

46

688

22

PARCARE STR. PRAGA

72

2

74

1105

23

PARCARE STR. DECEBAL

44

2

46

590

24

PARCARE STR. RONDUL 1-BULEVARDUL INDEPENDENTEI ( pe partea dreapta pe sensul de mers de la gara de sud spre centru)

16

2

Tl=4

T2=4

T3=5

T4=5

T1+T2+

T3+T4=

18

Tronson 1- 50

Tronson 2- 50

Tronson 3- 62.5

Tronson 4- 72

Tl+T2+T3+T4=

234.5

TOTAL

1078

50

1128

ZONA Al

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI PARCARE

LOCURI HANDICAP

JipTAL

LOCURI

1

HALE PARC 2

STR. VASILE MILEA

19

" 20

2

7 ETAJE

STR. VASILE MILEA

79

81

3

HALE

STR. VASILE MILEA

61

2

63

4

HALE PARC 1

STR. EMILE ZOLA

43

2

45

5

PALATUL CULTURII

STR. GRIVITEI

43

1

44

6

CONSTANTEI

STR.CONST ANTEI

19

1

20

7

CURTE APEL

STR. EMILE ZOLA

66

2

68

ZONA A2

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI PARCARE

LOCURI HANDICAP

TOTAL LOCURI

1

ARMONIEI

STR. ARMONIEI

12

1

13

2

HOTEL PH.

STR. KOGALNICEANU

60

3

63

3

C.D. GHEREA

STR. C.D. GHEREA

30

1

31

4

ROMANA

STR.ROMANA(de Ia str.

Basarabilor la str.Unirii)

54

2

56

5

UNIRII

STR. UNIRII(de la str.

Romana la str.Soldat Erou Cătălin)

18

2

20

6

C.D.GHEREA

STR. C.D.Gherea(de la trecerea de pietoni zona pietonala la trecerea pentru pietoni de la intersecția cu str.Basarabilor)

43

2

45

7

MIHAIL

KOGALNICEANU

STR.MIHAIL

KOGALNICEANU

61

2

63

ZONA A4

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI PARCARE

LOCURI HANDICAP

TOTAL LOCURI

1

GHE. DOJA

STR. GHE. DOJA

12

1

13

2

CARPATI +VALENI

STR.CARPATI+STR. VĂLENI

48

2

50

3

ULIERULUI

STR. ULIERULUI

18

2

20

4

DECEBAL

STR.DECEBAL

44

2

46

ZONA A5

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI PARCARE

LOCURI HANDICAP

TOTAL LOCURI

1

VASILE LUPU 1

STR. VASILE LUPU

20

1

21

2

VASILE LUPU 2

STR. V.LUPU(pe partea dreapta conform sensului de mers de la str.Rotari la intersecția cu str.Victoriei)

21

2

23

3

LICEUL CUZA

STR. TREI IERARHI

28

2

30

ZONA A6

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI PARCARE

LOCURI HANDICAP

TOTAL LOCURI

1.

MARAMUREȘ

STR. MARAMUREȘ

82

2

84

2

AUREL VLAICU

STR.AUREL VLAICU

26

2

28

3

SAPUNARI

STR.SAPUNARI

16

2

18

4

ANTON PAN

STR.ANTON PAN

25

2

27

5

MARASESTI

STR.MARASETI

34

2

36

ZONA B2

NR.

CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI PARCARE

LOCURI HANDICAP

TOTAL LOCURI

1

GARA SUD PIAȚA

STR. DEPOULUI

45

2

47

2

IVAN

V.MICIURIN

STR.IVAN V.MICIURIN

20

2

22

3

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

STR.BOGDAN PETRICEICU HASDEU

155

3

158

4

NICOLAE IORGA

STR.NICOLAE IORGA

31

2

35

5

PIAȚA ANTON

STR.PIATA ANTON (in fata complexului Uceom)

29

2

31

6

ANUL 1848

STR.ANUL 1948

45

2

47

7

ROND IB

B-DUL INDEPENDENTE^ pe partea dreapta, pe sensul de mers de Ia Gara de Sud către centru)

17

1

18

ZONA B3

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI

PARCARE

LOCURI HANDICAP

TOTAL LOCURI

1

DR.BAGDAZAR 2

STR.DR.BAGDAZAR

26

1

27

2

BUNA VESTIRE

STR.BUNAVESTIRE

44

2

46

3

PRAGA

STR.PRAGA

72

2

74ZONA A3

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI ’ PARCARE

;LOcUMi ./■?

HANDICAP-

/TOTAL LOCURI

1

TRIBUNAL

STR. ȘTEFAN CEL MARE

33

35

2

NICHITA

STR. GHE. LAZAR

13

1

14

3

CASA

CĂSĂTORIILOR

STR. GOLEȘTI

58

4

62

4

DEMOCRAȚIEI

STR. ȘTEFAN CEL MARE

44

2

46

5

MIHAI BRAVLJ

STR MIHAI BRAVU (tribunalul vechi)

8

1

9

6

DR.BAGDAZAR 1

STR.DR.BAGDAZAR

15

1

16

7

GH.LAZAR

STR. GHEORGHE LAZAR

25

1

26ZONA Bl

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI

PARCARĂ

LOCpRî !

HANDICAP

M?TAL

ÎL8CURI

1

ROND 1 A

B-DUL INDEPENDENTEI

20 y

♦ -* / , -

?/21

2

GARA DE SUD

STR. DEPOULUI

20

1". A ’i

/ 21

3

RAHOVEI

STR.RAHOVEI ( de la intersecția cu str.Bobalna pana la intersecția cu str.Sitari)

21

23

4

ANUL 1907

STR.ANUL 1907

19

2

21

5

MIHAI EMINESCU

STR.MIHAI EMINESCU

198

5

203

6

ANA IPATESCU

STR.ANA IPATESCU

88

2

90

7

VASILE BOIERESCU

STR. VASILE BOIERESCU

8

1

9

8

VERONICA MICLE

STR.VERONICA MICLE

47

2

49

9

DEPOULUI

STR.DEPOULUI

23

2

25ZONAC

NR. CRT.

PARCARE

ADRESA

LOCURI PARCARE

LOCURI^c HANDICAP.

TOTAL locuri

1

OBOR

STR. APELOR, STR. OBORULUI

334

-            -H*. **

1^42

?

/> '

2

NORD

CIMITIR VIISOARA

114

115

3

OBOR

STR. APELOR

29

29

4

OBOR

STR. OSTAȘILOR

46

46


ANEXA4ABONAMENT PARCARE PERSOAN'E

JURIDICE


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Nr.

ABONAMENT PARCARE

Pentru societăți comerciale, persoane fizice autorizate, instituții publice, organizații non guvernamentale si alte persoane juridice fara scop lucrativ

Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare in perioada:              pentru autoturism nr:

Valabil in parcările cu plata administrate de S.G.U. Ploiești: cu excepția parcării supraterane situata pe str. Cuza Vodă nr. SC

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.

Str. Văleni, nr.32, tel: 0244/525252

Abonamentul este valabil doar daca este expus la loc vizibil pe bordul autovehiculului I

ABONAMENT PARCARE PERSOAN JURIDICE


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Nr.

ABONAMENT PARCARE

Pentru societăți comerciale, persoane fizice autorizate, instituții publice, organizații non guvernamentale


ZONAB si alte persoane juridice fara scop lucrativ

Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare in perioada:              pentru autoturism nr:

Valabil in parcările cu plata administrate de S.G.U. Ploiești: cu excepția parcării supraterane situata pe str. Cuza Vodă nr. 8C


S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.

Str. Văleni, nr.32, tel: 0244/525252

Abonamentul este valabil doar daca este expus la loc vizibil pe bordul autovehiculului I

ABONAMENT PARCARE PERSOANE

JURIDICE


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.Nr.


ZONAC


ABONAMENT PARCARE 1

Pentru societăți comerciale, persoane fizice autorizate, instituții publice, organizații non guvernamentale si alte persoane juridice fara scop lucrativ


Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare in perioada:              pentru autoturism nr:

Valabil in parcările cu plata administrate de S.G.U. Ploiești: cu excepția parcării supraterane situata pe str. Cuza Vodă nr. SC


S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.

Str.Valeni, nr.32, tel: 0244/525252


Abonamentul este valabil doar daca este expus la loc vizibil pe bordul autovehiculului!


ANEXA 5

î


ABONAMENT PARCARE PERSO FIZICE


00


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SIL

ABONAMENT PARCARE

PENTRU PERSOANE FIZICE


Auto nr.


O

CM


ZONA A

Valabil in perioada:

NR.

Valabil in toate parcările cu o lata exceptând Parcarea Supraterana din Slr Cura Vodă Nr 8CDirector General,


00


O

CM00

o

CM
S.C, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.LZONA B


Director General,


Valabil in perioada:

NR.

Valabil in toate parcările cu plata exceptând Parcarea Supraterana din Str Cura Vodă Nr 8C


ABONAMENT PARCARE

PENTRU PERSOANE FIZICE

Auto nr.


ZONAC


Valabil in perioada:


NR.Director General,


Valabil in toate parcările cu plata excertand Parcarea Su; raterana din Str Cuza Vodă Nr 8C


PERMIS PARCARE PERSOANE

FIZICE - RIVERANI

00


O CM


S.C. SERVICII

*07PARCARE....

Auto nr.

PERMIS PARCARE

PENTRU RIVERANI


NR.


Director General,

PERMIS PARCARE HANDICAP


CARD-LEOrnWATiE

DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP


Expira iot


\Emilent:

S.C. SGUPLOIESTIS.R.L. i

Ste                        1


Niitrwult                                          !


Parkkarle fur’ liehinsierte; Pjrkkarfe Fur I'cn'oimu mit Bchlntlrî’arkr.-crkaaFt vpor persopfuj met cen handicap; Carie ao stationnernent jraur haitdhrape: Karta ?•» puiKuair za !lfa .« ucrejdanii.t: Cart» «tothmeyses gJa «tina» mc ridkhcs ana^s F’arkimi.skaart' puaăcga IfUtucsieie; Fitrlcovael karta pro zdravotaf poMizcne n»vby; Psrkerhtjishmg for btintfikitppsjrft-: HattdirapskHi: ParkoJasi enftcdeh' n>»zgas'kor’iai»z»tt szenrety resxvrc; Patkittg cară for puopti- with disabUibcs;       Contracsagnt»

d'tnvallirfMu per persane <li>»h£Sî; Auionrohfllu stalvrnu bortele neis»hcsteoMi{ Invalid u stavvlcto i/rnnaiosnntts karte; Parttseftain fir bchannerl V.it; Parkzerkaart «vor ^chundicaptea; Cartau <ie evtacionaineBto psrtt persan.»* «iem deficieacia; Pnrkovacia karta pre ztfr#vatt«r pavdhnutc osobyj ICssrta jtarkiuytnva <Ha usui» ultpeim'ispraM'aycft; Cârd de părem peniru persoanele cu rfizabtuViti-i'arttimo karta z* imulitfc; Parkeringjjntyg for hontliksppade; Tarjctade apiirornlento para mlnusvalulas.
* * *-

*     w

* RO *

■*■          *

* * *


Model al Comunității Europene


FOTO

Nume titular:Acest card-legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare special amenajate in Romanla


Prenume titular:


Data Valabilitate:


Semnătură titularului sau alt insemn autorizat:


Atunci când va fi utilizat cârdul legitimație va fi afișat in partea din fata a autovehicolului astfel incat fata cardului-legitimatle sa fie clar vizibila pentru verificareANEXA 8

la H.C.L.

PERMIS PARCARE PERSOANE PERSECUTATE POLITIC

ins iisiou mân aaiavac-asoa 3a kw 7S


oo

o

CM


S.C. SERVICi! DE GOSPODĂRIRE URBANA PIOIESTI S.R.LValabil in perioada:Director General,