Hotărârea nr. 3/2019

Hotãrârea nr. 3 privind aprobarea modificării statului de funcții al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea modificării statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 16/16.01.2019 a Viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Pană George și Raportul de Specialitate nr. 25/09.01.2019 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești cu nr.l0A/07.01.2019;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 16/22.01.2019 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 7/21.01.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 30.01.2019;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”b” din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, “consiliul local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și alin (6) coroborate cu art.115 alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă stabilirea gradului profesional II pentru funcțiile de conducere din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art. 2 Aprobă schimbarea denumirii unor funcții și transformarea unor grade profesionale și anume :

  • - un post de economist studii superioare grad IA în post de inspector de specialitate studii superioare gradul IA din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil;

  • - un post de economist studii superioare grad I în post de inspector de specialitate studii superioare gradul I din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil;

  • - un post de bibliotecar studii superioare gradul IA în post de referent de specialitate studii superioare gradul I A din cadrul Compartimentului Organizare Evenimente;

  • - gradul profesional din I în IA a șase posturi de referent de specialitate studii superioare din cadrul Compartimentului Organizare Evenimente;

  • - gradul profesional din I în IA a unui post de referent de specialitate studii superioare din cadrul Serviciului Resurse Umane Administrativ Arhivă și Pază;

  • - un post de arhivar studii medii fără treaptă profesională în post de arhivar studii medii treaptă profesională I din cadrul Serviciului Resurse Umane Administrativ Arhivă și Pază;

  • - gradul profesional din I în IA al unui post de referent de specialitate studii superioare din cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Contracte;

Art. 3 Aprobă statul de funcții al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești modificat potrivit art. 1 și art. 2, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre începând cu data de 01.01.2019.

A

Art. 4 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2011 și anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 378/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019


Contrasemnează SECRETAR, Laurenti i DII IJ 9                9


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ,  George-SIpțrin-Niculae BOTEZ


Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești


STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR

Director

II

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adjunct

II

S

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

S

4

Dirijor

II

S

5

Concert maestru

IA

S

6

Concert maestru

IA

S

7

Concert maestru

IA

S

8

Solist concertist

IA

S

9

Solist concertist

II

s

10

Solist instrumentist

IA

s

11

Solist instrumentist

IA

s

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

IA

s

19

Solist instrumentist

I

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

IA

s

24

Sef partida

IA

s

25

Sef partida

IA

' 0

26

Sef partida

IA 4

27

Sef partida

I

.... V

28

Sef partida

I

r 5 - •"

29

Sef partida

i L?

/ Sg

-■^7

30

Sef partida

--L—X

S'‘;-

-

Z

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția pi ca

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

inctia contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

31

Secretar (muzical)

I

S

32

Artist instrumentist

IA

S

33

Artist instrumentist

IA

s

34

Artist instrumentist

IA

s

35

Artist instrumentist

IA

s

36

Artist instrumentist

IA

s

37

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

IA

s

49

Artist instrumentist

IA

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

I

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

s

61

Artist instrumentist

I

s.

62

Artist instrumentist

I

<s,Aj

63

Artist instrumentist

i A

CS

64

Artist instrumentist

i zfe

65

Artist instrumentist

i K

,'-S

66

Artist instrumentist

1

Ss / /NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția | 'ica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

unctia contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

67

Artist instrumentist

I

S

68

Artist instrumentist

II

S

69

Artist instrumentist

II

s

70

Artist instrumentist

II

s

71

Artist instrumentist

II

s

72

Artist instrumentist

II

s

73

Artist instrumentist

II

s

74

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

s

83

Artist instrumentist

II

s

84

Instrumentist

I

M

ORCHESTRA POPULARA

85

Dirijor

I

s

86

Solist vocal

I

s

87

Solist vocal

I

s

88

Solist vocal

I

s

89

Solist vocal

I

s

90

Solist vocal

III

M

91

Solist vocal

III

M

92

Artist instrumentist

IA

s

93

Artist instrumentist

I

s

94

Artist instrumentist

I

s

95

Artist instrumentist

II

s

96

Artist instrumentist

II

s

97

Instrumentist

I

M

98

Instrumentist

I

M

99

Instrumentist

I

M

. •    3

100

Instrumentist

I

M

101

Instrumentist

I V

M

■                 i

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de

Funcția p ca

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

jnctia contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

demnitate publica

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

102

Instrumentist

I

M

103

Instrumentist

I

M

104

Instrumentist

II

M

105

Instrumentist

II

M

106

Instrumentist

III

M

COMPARTIMENT JAZZ

107

Artist instrumentist

II

S

108

Artist instrumentist

II

S

109

Artist instrumentist

II

S

COMPERTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE

110

Referent de speciaitate

IA

S

111

Referent de specialitate

IA

S

112

Referent de specialitate

IA

S

113

Referent de specialitate

IA

S

114

Referent de specialitate

IA

s

115

Referent de specialitate

IA

s

116

Referent de specialitate

IA

s

117

Recuziter

I

118

Recuziter

I

119

Recuziter

I

120

Recuziter

I

121

Recuziter

I

122

Muncitor calificat (electroacustician)

I

CONTABIL SEF

123

_

Contabil sef

II

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

124

inspector de specialitate

IA

s

125

inspector de specialitate

I

s

126

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDIC                                                                                                          O

127

Consilier juridic                    IA X

........’ -

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ARHIVA SI PAZA                                                                              //“ <

128

sef serviciu

ii

129

Referent de specialitate

IA

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția p ca

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

unctia contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

130

Referent

IA

M

131

Garderobier

M

132

Garderobier

M

133

Garderobier

M

134

Arhivar

I

M

135

Paznic

M

136

Paznic

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

137

Referent de specialitate

IA

S

Director,

Vlad Mateescu


Sef serviciu resurse umane,