Hotărârea nr. 299/2019

Hotãrârea nr. 299 privind prelungirea contractului de închiriere nr.17333/07.09.2015 încheiat între Municipiul Ploieşti şi SC Upetrom - 1 Mai SA pentru imobilul situat în Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1 în care funcţionează Creşa Upetrom


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 299

privind prelungirea contractului de închiriere nr.17333/07.09.2015 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Upetrom - 1 Mai S.A. pentru imobilul situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

în care funcționează Creșa Upetrom

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 374/12.08.2019 al consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr. 7710/06.08.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 230/12.08.2019 la Direcția Economică, sub nr.265/12.08.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 256/13.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.l7333/07.09.2015 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Upetrom -1 Mai S.A. pentru imobilul situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom;

Având în vedere avizul din data 12.08.2019 al Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în baza prevederilor art.1777 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere adresa nr.576/10.06.2019 transmisă de Centrul Creșe, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.l 1691/10.06.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212/27.06.2019 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom;

Având în vedere procesul-verbal nr.14893/29.07.2019 încheiat cu ocazia negocierii între reprezentanții membrii comisiei de negociere și delegatul desemnat de PricewaterhouseCoopers Busineess Recovery Services IPURL, administratorul judiciar al societății, S.C. Upetrom S.A.;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței adunării creditorilor S.C. Upetrom IMai S.A. (in reorganizare) din data de 09.08.2019 si adresa nr.358/12.08.2019 transmisă de către Upetrom IMai S.A;

în temeiul art. 196, alin. (1), litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.17333/07.09.2015 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Upetrom - 1 Mai S.A. pentru imobilul situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l în care funcționează Creșa Upetrom pentru o perioada de 2 (doi) ani de zile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Chiria pentru imobilul închiriat va fi 15.800 lei/lună (inclusiv TVA);

Art. 3 împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze contractul de închiriere nr.17333/07.09.2015.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

George P


ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV /                Jr *I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. UPETROM - 1 MAI S.A, cu sediul in Ploiești, strada Pi nr.1918, nr.l, județul Prahova, înregistrata la Oficiul Registrului s J29/1/1991, avand codul fiscal RO 1350365, cont .................................., deschis la......................, reprezentata prin domnul .. in calitate de locator,

si, 1.2. MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin dl. Adrian Florin Dobre - Primar, in calitate de locatar,

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.15.2. din contract, asupra următoarelor modificări contractuale:

Art.l. Articolul 2.1 din contract se va modifica si va avea următorul conținut: Durata contractului de inchiriere se prelungește cu 2 (doi) ani, respectiv de la data de 09.09.2019 pana la data 09.09.2021;

Art.2. Chiria pentru spațiul închiriat, prevăzută la art.3.1 in contract, va fi 15.800 lei/luna (inclusiv T.V.A).

Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.17333/07.09.2015 raman neschimbate.

Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originale.

LOCATOR,

S.C. UPETROM 1 MAI SA


LOCATAR,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Secretar,

Direcția Economica,

Director Executiv,

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Direcția Tehnic- Investiții

Director Executiv, Director Executiv Adjunct

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,

Achiziții publice, Contracte