Hotărârea nr. 298/2019

Hotãrârea nr. 298 privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP12/2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 298

privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP12/2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 392/19.08.2019 al primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 345/19.08.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 260/19.08.2019, prin care se propune participarea Municipiului Ploiești in cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa, Cererea de proiecte CP 12/2018 - ”Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 242/19.08.2019 (nr. registru special 41/19.08.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.08.2019;

Având în vedere :

  • - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, partea 1 nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 aprobate prin HG 93/2016 și Ghidul Solicitantului Cererea de proiecte CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

  • - în temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e, art. 139 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul ”Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competentelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate -Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competentelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”, în cuantum de 3,969,227.88 lei.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie de 2% a Municipiului Ploiești, în cuantum de 79,352,63 lei și cheltuielile neeligibile în cunatum de 1,596.00 lei, reprezentând co-finanțarea proiectului ”Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”, în vederea implementării în condiții optime a acestuia, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești.

Art. 5 Se împuternicește domnul Adrian Florin Dobre - în calitate de Primar al Municipiului Ploiești să semneze contractul de finanțare, cât și toate documentele care decurg din acesta.

Art. 6 Direcția Relații Internaționale si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINT George


; $ ©        Contrasemnează:

>E ȘEDINȚĂ; <7 NA


' "'■\4SECRETAR GENERAL, ^ “^7 Io na Geanina SERBINOV //-• i „7


-.-.V ft