Hotărârea nr. 297/2019

Hotãrârea nr. 297 privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 297

privind aprobarea participării Municipiului Ploiești la proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 391/19.08.2019 al primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 346/19.08.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 261/19.08.2019, prin care se propune participarea Municipiului Ploiești in cadrul proiectului - „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 241/19.08.2019 (nr. registru special 40/19.08.2019) al Direcției Economice;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.08.2019;

Având în vedere :

  • - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, partea 1 nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 aprobate prin HG 93/2016 și Ghidul Solicitantului Programul Operațional Capital Uman, Apel POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

  • - în temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e, art. 139 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener în proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Art. 2 Se aprobă proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” - Mysmis 128609 în parteneriat cu Solicitant - Fundația Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, Partener 1 - Municipiul Câmpina, Partener 2 - Municipiul Ploiești, Partener 3 - Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică locală "CINAQ".

Art. 3 Se numește domnul Adrian Florin DOBRE - să semneze toate documentele în relația cu MFE / OIR SUD EST / AM POCU - în numele și pentru Municipiul Ploiești pentru implementarea proiectului „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” - Mysmis 128609.

Art. 4 Se aprobă valoarea alocată municipiului Ploiești în calitate de partener în cunantum de 3,069,513.12 lei.

Art. 5 Se aprobă contribuția proprie de 2% a Municipiului Ploiești, în cuantum de 5,904.68 lei și cheltuielile neeligibile în cuantum de 0 lei, reprezentând co-finanțarea proiectului „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” - Mysmis 128609.

Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” - Mysmis 128609, în vederea implementării în condiții optime a acestuia, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești.

Art. 7 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Georse PANĂ