Hotărârea nr. 296/2019

Hotãrârea nr. 296 privind înfiinţarea secţiei de Sambo în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 296 privind înființarea secției de Sambo în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 372/12.08.2019 al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.5856/12.08.2019, prin care se propune înființarea secției de sambo în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 233/13.08.2019 al Direcției Economice și de raportul de specialitate nr. 277/28.08.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, a Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„a”, alin.(3) lit.„c”, alin. 7, lit. f) și art. 196, alin. 1, lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă înființarea secției de Sambo în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art. 2 împuternicește Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești să efectueze demersurile necesare afilierii secției de sambo la Federația Română de Sambo și înregistrarea acesteia în Certificatul de Identitate Sportivă la Registrul Sportiv al Agenției Naționale de Sport.

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


> Contrasemnează: 'SECRETAR GENERAL, Bloana Geanina SERBINOV