Hotărârea nr. 295/2019

Hotãrârea nr. 295 privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul SC Hale și Piețe SA Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 295 privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 394/21.08.2019 al domnului consilier Sorin Văduva și Raportul de specialitate nr. 13114/21.08.2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 280/27.08.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 2, pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.08.2019;

în baza prevederilor ari. 306(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin (2), lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, cu o perioada de 27 (douăzecișișapte) ani.

Art. 2 Aprobă, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, modificarea clauzelor Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009

încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale si Piețe S.A., conform actului adițional cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, act adițional care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează valabilitatea.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Hale si Piețe S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN George PANĂjSțCRETAR GENERAL,


Geanina SERBINOVANEXA Nr. 1 la HCL

,

N’t ».£

-5*\

4$


i ! C®O5^

ACT ADIȚIONAL NR...........

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de irit^t^ere,-^ administrare si exploatare apietelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si obbadflor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432 / 06.07.2009 încheiat astazi..............................

Intre,

Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Hale si Piețe S.A. cu sediul in Ploiești, str Grivitei, nr.15, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr.J29/496/1991, cod unic de inregistrare 1356295, reprezentata prin doamna ing. Mariana Pepelea avand funcția de director general, in calitate de concesioanr, pe de alta parte.

In conformitate cu prevederile art. 306(3) din OUG nr. 57 / 2019 privind aprobarea Codului Administrativ, a intervenit prezentul act adițional la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune nr. 14432/06.07.2009.

Art. 1 - Capitolul III Durata Contractului, art. 3.1, din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune nr. 14432/06.07.2009 se modifica astfel:

Durata prezentului contract este de 49 ani, incepand cu data semnării contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432, respectiv 06.07.2009.

Art. 2 - Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegarea de gestiune prin concesiune nr. 14432/06.07.2009 raman neschimbate.

Art. 3 - Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegarea de gestiune prin concesiune nr. 14432/06.07.2009 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin Dobre

CONCESIONAR,

S.C. HALE SI PIEȚE S.A. DIRECTOR GENERAL, Mariana Pepelea