Hotărârea nr. 294/2019

Hotãrârea nr. 294 privind aprobarea programului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase și a programului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din costrucții și demolări, precum și din reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 294 privind aprobarea programului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase și a programului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din costrucții și demolări, precum și din reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 377/12.08.2019 al viceprimarului Cristian Ganea și al consilierilor Gheorghe Andrei, Marius Mateescu, Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma, Alina Sorescu, Florin Sicoie, Nicolae Vlad Frusina și raportul tehnic de specialitate nr. 5642/12.08.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice prin care se propune aprobarea programului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase și a programului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din costrucții și demolări, precum și din reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 240/19.08.2019 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 282/27.08.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 08.08.2019;

luând în considerare prevederile Contractului nr. 1792/13.09.2016, încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/27.06.2019 privind constituirea unei comisii pentru analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în municipiul Ploiești;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 34/27.02.2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

în conformitate cu prevederile articolului 14, litera e), articolului 22, alineatul 8, articolului 27, punctele 1-7, articolelor 32-36 din Ordinul 82/09.03.2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, republicat;

în conformitate cu prevederile articolului 4, punctul 5, articolului 6, punctul 1, litera a) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

în temeiul articolului 129, alineatul 1, alineatul 4), literele d) și g), alineatul 7, literele i) și n) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Programul de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Programul de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din costrucții și demolări, precum și din reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Operatorul de salubritate, Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

TxĂm IMîoana Geanina SERBINOV


PROGRAM DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE DIN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI IN BAZA CONTRACTULUI NR. 1792/2016 ÎNCHEIAT CU OPERATORUL DE

SALUBRITATE S.C. ROSAL GRUP S.A.

DESCRIERE PROGRAMDeseurile voluminoase constau in deșeuri solide de dii


■tensiuni -i

mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosința îndelungata, altelâ'decat echipamentele electrice si electronice.

In containerele amplasate in locațiile stabilite împreuna cu Autoritatea Publica Locala, respectiv Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este interzisa evacuarea deșeurilor de orice tip municipale/menajere, constructii/demolari, deșeuri rezultate din amenajarea interioara a imobilelor.

Organizarea colectării, transportului, depozitarii si valorificării deșeurilor voluminoase se realizează astfel incat sa fie preluate toate aceste deșeuri de la populație, instituții publice si operatori economici din Municipiul Ploiești, pe baza unui grafic care este anexat la prezenta. Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri prin stabilirea zilelor si intervalului orar, astfel incat deținătorii de deșeuri voluminoase sa le poata preda, iar operatorul de salubritate sa poata asigura colectarea si transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare. Depozitarea temporara a deșeurilor voluminoase din zona 2 Ploiești, se face prin transportul acestora de către operatorul de salubritate la spațiul amenajat in incinta statiei de sortare Boldești - Scaeni (extras art. 27 alin. 1-7 din Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare al localităților din județul Prahova, anexa la contractul nr. 1792/2016, încheiat cu operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A.).

Pentru aceste tipuri de deșeuri voluminoase, operatorul de salubritate trebuie sa tina o evidenta clara a gestionarii acestora, evidenta care trebuie sa cuprindă următoarele:

 • •  Data in care s-a realizat colectarea, transportul si depozitarea la statia de sortare de la Boldești - Scaeni (respectând graficul anexa la program);

 • •  Punctul de colectare (conform graficului de lucru din municipiul Ploiești);

 • •  Cantitatile totale preluate de la persoanele fizice, persoanele juridice si instituțiile publice;

 • •  Cantitatile de deșeuri rezultate in urma tratării, pe sortimente;

  • Cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de deseurio(fișșp€ ecologica Boldești - Scaeni si /sau TMB Ploiești).


  Pentru aceasta activitate, utilizatorii din municipiul Ploiești v<


șp^etiVț, rampa ......J» V) rAresfecMgr^eGl de A Z colectare, anexa la acest program (ziua in care se va colecta, transpor (re v rficare), '<s>az y a , *■ v ■ ’ iar in situația in care nu se va respecta graficul, vor fi răspunzători pentruăbaridonarea de

deșeuri pe domeniul public si se vor aplica sancțiuni contravenționale celor care nu au respectat graficul, conform H.C.L. nr. 34/2019 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești - Anexa nr. 2.

Exista posibilitatea ca utilizatorii din municipiul Ploiești, sa încredințeze deseurile voluminoase generate si atunci când sunt in afara programului/graficului aprobat, la cerere, operatorului de salubritate, care le va colecta contra cost (prevederile contractului nr. 1792/2016 - anexa nr. 2 Caiet de sarcini art. 117).

Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor voluminoase cu o frecventa lunara (art. 115, Caiet de sarcini).

Generatorii de deșeuri vor fi anunțați din timp prin mijloace aferente (fluturași in cutiile poștale etc.), specificandu-se zilele si orele din grafic, locația unde se găsesc aceste containere, precum si categoriile de deșeuri ce vor fi colectate.

Frecventa de colectare poate fi crescută sau scăzută, dar numai cu acordul Delegatarului (A.D.I. - Consiliul Local, Comisiile de Specialitate - R. A. S. P. Ploiești), după o monitorizare a acestei activitati.

Operatorul de salubritate va avea obligația sa asigure mașinile necesare, containerele speciale in care se va realiza colectarea acestor deșeuri (10 buc.), inscripționate cu numele tipului de deșeuri ce trebuie depozitate in acestea.

Din prezentul program face parte Anexa - Graficul de colectare deșeuri voluminoase.

Anexa la Programul de colectare deșeuri voluminoase

GRAFIC DE COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE PENTRU

UTILIZATORII DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. Crt.

Locație amplasament container pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Blocuri, străzi arondate pentru evacuarea deșeurilor voluminoase

Zile de ridicare din luna

1

1.1. Cartier Polux fata bloc turn G10

Bl. : G1, G2, F3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17

Străzile: Polux, Abrud, Mustelului,Arh. Toma Socolescu, Nicolae Filimon, Nucetului, Viisoarei

01, 02, 03

1.2. Zona - strada Brumarelelor langa platforma gospodăreasca bl. 129

Bl. : 22, 22A, 22B, 23, 24, 71, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139

Străzile: Cameliei, Deditei,

01, 02 ,03

1.3. Complex Gostat

Bl.:25, 25A, 25B, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 28C, 32, 32A, 33, 35A, 36, 36A, 37, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Străzile: Cameliei, Laurilor, Catinei

01, 02 ,03

1.4. Cameliei

Bl: 35, 38, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

Strada Cameliei

01, 02 ,03

1.5. Crizantemelor bl. 7 langa platforma gospodăreasca

Bl.: 2, 3.4.4A, 4B, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 27B, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F Străzile: Crizantemelor, Scorușului, Brebenei

01, 02 ,03

1.6. Petuniei

Bl. 18, 18A, 19, 20, 21, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109A, 110, 111, 124, 125, 126, 127, 128, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150 Strada Gageni, Rapsodiei, Nalbei, Cimbrului, Petuniei

01, 02 ,03


1

1.7.Platoșei intersecție cu Strada Predeal

Bl.: 23A, B3, B2, B1, B1 bis, B2 bis, C1 C2, C3, M1, M2, 24, 16E, 21 A, 21B, 20 Străzile: Aprodul Purice, Luca Arbore, Lanariei, Erou Necunoscut, Luptătorilor, Predeal, Grindului, Mos Ion Roata Trotus, Ecaterina Teodoroiu

V

01,

1.8. Strada Cibinului

Bl.: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

A10, 11, A12, A13, A14, A15, A16, A17,

A18, A19, M5

Străzile: Tarnava, Cibinului

01, 02 ,03

1.9. Strada Deparateanu intersecție cu Gageni

Străzile: Nicolae Filimon, Clopotari, Podețului, Vidinului, Redutei, Crinului, Mr. Sontu, Radu la Afumați, Zmelului, Zefirului, Gazetei, Tabla Butii, Dreptății, Leului, Al. Deparateanu

01, 02 ,03

1.10. Strada Splaiului intersecție cu Timotei Cipariu, bl.35 (spate)

Blocurile: G1, G2, H,I1,I2,H,G A, B, C Străzile: Gh. Sincai, Duca Vodă, P. Maior, Negru Vodă, Dragos Vodă, Cezar Boliac, Costache Negruzzi, Splaiului Timotei Cipariu , Banatului, Națiunii,Ion Maiorescu

01,02 ,03

2.1. Strada Romana intersecție Pietrarilor ( fosta benzinărie Petrom)

Străzile: Romana, Pietrarilor, Fortunei, Primăverii, Decebal, Nucilor, luliu Maniu, Vasile Alecsandri, Candiano Popescu, Caraiman, Caisului, Prahovei, Dna. Stanca

04, 05 ,06

2.2. Strada Transilvaniei intersecție cu strada Calomfirescu (zona Tipografiei -parc)

Străzile: Transilvaniei, Calomfirescu, Crivatului, Berzei, Beresti, Bratocea, Dâmbului, Florarilor, Boldescu, Harpei, Arhitect Ion Mincu, Patriei, Buzesti, St. losif, Fundeni, Nichita Stanescu, Doctor Babes

04, 05 ,06

2.3. Strada I.T. Grigore

Străzile: I.T. Grigore, St. Greceanu-blocuri, lașului, Neagoe Basarab, Italiana, Sighet, Toma Caragiu, Rozelor.

04, 05 ,06


oA i-Ă. ■

* ?' V*_____

2

2.4. Strada Ion Dragalina intersecției cu

Transilvaniei

Străzile: Ion Dragalina, Transilvaniei, August Laurian, Lautari, Negurii, Radu Cel Mare, Mica, Florilor, Plaiului, Bogdan Vodă, Petriceicu Vodă.

04, 05 ,06 '

2.5. Strada Apelor intersecție cu Muzelor

Străzile: Apelor, Muzelor, Robanesti, Doaga, Namoloasa, Berzei, Cornetului.

04, 05 ,06

2.6. Strada Văleni intersecție cu Poieniței

Străzile: Văleni, Poieniței, Gheorghe Titeica, Colonia Vega.

04, 05 ,06

2.7. Strada Trandafirilor intersecție cu Lamaitei

Străzile: Trandafirilor, Lamaitei, Râului, Lacului, Ostașilor, Gârlei, Narciselor, Garoafelor, Muscatelor, Pelinului, Rozetei, Mărgăritarului, Pădurii, Căpșunilor, Fragilor.

04, 05 ,06

2.8. Strada Luminișului intersecție cu Salcâmilor

Străzile: Luminișului, Salcâmilor, Ștrandului, Busuiocului, Margaretelor, Liliacului, Bradului, Molidului, Castanilor Gorunului, Teiului, Drumul Serii.

04, 05 ,06

2.9. Strada Lucernei intersecție cu Viorelelor

Străzile: Lucernei, Viorelelor, Cuptoarelor, Zorelelor, Crângului, Trifoiului, Crasmaritelor, Rosmarin, Zambilelor, Bujorilor, Sălciei, Plopilor, Arborilor, Frasinului, Fagului.

04, 05 ,06

2.10. Strada Pomilor intersecție cu Zăvoiului

Străzile: Pomilor, Zăvoiului, Izvorului, Mesteacănului, Alunului, Stejarului, Lalelelor, Maghiranului, Leandrului, lasomniei, Dumbravei, Stanjeneilor, Micsunelelor, Albăstrelelor, Piersicului, Prunilor, Merilor, Gutuilor, Perilor, Drumul Serii.

04, 05 ,06

3.1. Strada Comatei ( langa platforma îngropata ) bl. D

Străzile: Comatei, Sabinelor, Rovine, General Magheru.

07,08,09

3.2. Strada Comatei intersecție cu strada Bascovici

Străzile: Comatei, Bascovici, Neajlov, Lebedei, Privighetorii, Foișor, Meșterul Manole, Badesti, Romulus.

07,08,09


3

3.3. Strada Pielari intersecție cu Razboieni

Străzile: Pielari, Razboieni, Carpenului, Trâmbiței, Finta, Taninului, Păltiniș, Toma lonescu, Matei Basarab, Tabaci.

'   PV

07,08,WXs

3.4. Strada Petrochimistilor bl.22 langa platforma mare

Blocurile:45, 46, 40A, 41B, 41 A, 41C, 21A, 21B, 21C, 21D, 22A, 22B, 1 ,2, 38, 23A, 23B

Străzile: Petrochimistilor, Chimiei, Dimitrie Cantemir.

07,08,09

3.5. Strada Triumfului intersecție cu Sighet

Blocurile: A1, A2,B1, B2,B3, B4, C1, C2          Strazile:Triumfului, Sighet,

Poștei, Ion Creanga, Laptari, Praga, Gh.Doja ), George Baritiu, Buzăului.

07,08,09

3.6. Strada Fantanele intersecție cu Theodor Aman

Blocurile: 25 C,30A, 30B.29C, 29 P.T.28A, 28B, 28C.28D, 24 (A,B,C,D) 25 (A, B,C), 26 (A.B)

Străzile: Fantanele , Theodor Aman , Ghilcos, Avântului, Mihai Bravu.

07,08,09

3.7. Strada Grădinari (langa benzinăria Lukoil)

Blocurile: 32A, 32B, 31 A, 31B.37, 36A, 35A,35B

Străzile: Grădinari, Ariesului, Ion Ghica, Putui cu Apa Rece, Tunari, Voila, Grigore Tocilescu.

07,08,09

3.8. Strada Alexandru Vlahuta (langa stadionul Petrolul)

Străzile: Alexandu Vlahuta, Stadionului, Praga, Sportului, G. Toparceanu, 1 Mai, Latina.

07,08,09

3.9. Strada Emil Zolla (spate Catedrala)

Blocurile: I, A, B, K14

Străzile: Emil Zolla , Ulierului, Vasile Milea, G. Cosbuc, Grivitei, Constantei, Erou Calin Cătălin , Bibescu Vodă.

07,08,09

3.10. Strada Artei intersecție cu Armoniei

Blocurile: K2, K3, K4, G, K12, K13 Străzile: Artei, Armoniei, Paris, Basarabilor, Romana, General Traian Mosoiu, C.D. Gherea, Mihail Kogalniceanu, Nicolae Balcescu, Schiorilor, Piața Victoriei.

07,08,09
4

4.1. Strada Roșiori intersecție cu Salva Viseu Dorobanți

Străzile: Roșiori, Salva Viseu, Dorobanți, Rares Vodă, Udriste Năsturel

4.2. Strada Roșiori intersecție cu Mircea cel Batran

Străzile: Roșiori, Mircea cel Batran, Munteniei, Barzava.

10,11,12

4.3. Strada Mircea cel Batran intersecție cu Izvoare

Străzile: Mircea cel Batran, Izvoare, Mălinului, Olimp, Clabucet, Aron Vodă, Turnătorului, Boian, Otelului, Granicei, Albisor.

10,11,12

4.4. Strada Mircea cel Batran intersecția cu Buna Vestire

Străzile: Buna Vestire, Mircea cel Batran, Alexandru cel Bun, Udriste Năsturel, Gheorghe Asachi.

10,11,12

4.5. Strada Mircea cel Batran intersecția cu I.R. Sirianu

Străzile :Buna Vestire, I.R. Sirianu, Covurlui, Avram lancu, Vanatori, Arcași.

10,11,12

4.6.Strada Izvoare intersecția cu Buna Vestire

Străzile: Izvoare, Buna Vestire, Munteniei, S. Barnutiu, Timpului, Șoimului, Ploilor, Bicaz, Soveja, Pescarus, Pictor Iscovescu.

10,11,12

4.7. Strada Lupeni intersecție cu Armasilor

Străzile: Lupeni, Armasilor, Novac, Rarau, Peris, Constantin Stere.

10,11,12

4.8. Strada Lupeni intersecție cu Buna Vestire

Străzile: Lupeni, Buna Vestire, Concordiei, Tinerimii, Grâului, Tomis, Poet Anghel, Prut.

10,11,12

4.9. Strada Lupeni intersecție cu A.loachimescu

Blocurile: M5,M6,M7,M8,M9 Străzile: Lupeni, A.loachimescu, Predelus.

10,11,12


4.10. Strada Mihai Bravu (Colonioa Teleajen)Străzile: Mihai Bravu, Colonia Teleajen, Titan, Pompelor.5

5.1. Strada Clujului intersecție cu Vornicul Boldur

Blocurile:K5, K6, K7, K7, K9, M5,M6, M7, M8,M9.

Străzile :Clujului, Covurului, Constantin Stere, Ștefan cel Mare..

13,14,^P/f

5.2. Strada Democatiei intersecție cu Ștefan cel Mare

Blocurile: H1, H2, H3, H4.H5, 01,02,03, C1,C2,C3,C4, C5, C6. Străzile: Democrației, Ștefan cel Mare , Golești, I.A. Basarabescu, Nicolae Balcescu, Doctor Baldazar Radu Stanian, Diligentei, Globului, Covurului (parțial), Nicolae Simache, Ivan Miciurin).

13,14,15

5.3. Strada Ștefan cel Mare intersecție cu Lupeni

Blocurile:H5, H6, H7, H8, H 11, H12, H13, H14, J3, J4, J5.

Străzile: Ștefan cel Mare ( parțial), Democrației, Cumpătului, Anul 1848.

13,14,15

5.4. Strada 13 Decembrie intersecție cu Bogdan Petriceicu Hasdeu

Blocurile: D, E, F, G1, G2, G3, G4,1 ,2 ,3 ,4,5 ,6.

Străzile: Nicolae lorga, Bogdan

Petriceicu Hasdeu (parțial), 13 Decembrie, Ardealului, Barsei, Milcov (parțial).

13,14,15

5.5. Strada Alexandru Glinka

Străzile : Alexandru Glinka, Cavalului, Vioarei, Lapusneanu.

13,14,15

5.6. Strada Șiret

Blocurile:C9,C10,C11,C12.

Străzile: Șiret, Aleea Lăcrămioarei, Levantica, Andrei loachimescu, Semenic (parțial).

13,14,15

5.7. Strada Teleajen

Blocurile: 7,8,9,10,

Străzile: Milcov(partial), Calmatui (parțial), Democrației.

13,14,15

5.8. Strada Rafov intersecție cu Corlatesti( Motoi)

Străzile : Oituz.Diaconu Coresi, Amzei, Traian Dumitrescu, Fagarasi, Corlatesti (parțial), Ogoruiui (parțial).

13,14,156

5.9. Cartier Pictor Rosenthal

Străzile: Diaconu Coresi ( parțial), Corlatesti (partiai), Pictor Rosenthal, Berceni, Romanești, Paraului, Moara Noua, Catunu.

.X

13,14,15^^ ■i V P K Ș.

5.10. Strada Rafov intersecție cu Atelierului

Străzile : Atelierului, Uzinei, Traian Savulescu, Trenului, Târgului, Izlazului, Pietii, Ogorului (partiai).

13,14,15

6.1.. Strada Industriei intersecție Intrarea Clubului

Blocurile: A10, B10, C10, D10, A9, B9.C9, D9, E9, F9, G9, B14, A14, C14, A8, B8, C8, A7, B7, C7, D7, A16, B15, C15, D15, E15, F15, A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, A4, B4, C4, D4, C3, D3,E3,A3,B3,C2,2B, 1A, 1C, 16A, 16C, 16D, 17C.17D.

Străzile: Intrarea Clubului (partiai), B-dul București, Barcanesti(partial), Industriei(partial), Rezervoarelor

16,17,18

6.2. Strada Rafinorilor (Garsoniere)

Străzile: Rafinorilor, Marian Mehedinteanu, Mimiului (partiai).

16,17,18

6.3. Strada Mimiului intersecție cu Fabricilor

Străzile: Mimiului, Beius, Astrei.

16,17,18

6.4. B-dul Petrolului intersecție cu Mimiului

Străzile: Mimiului (partiai), Fierarilor, Fabricilor, Bradetului.

16,17,18

6.5. Strada Barcanesti (Timken)

Străzile: Barcanesti ( partiai), Argeș, Jijiei, Gheorghe Petrescu, Sticlarului, Bihorului, Cosmesti.A14,C14.

16,17,18

6.6. Strada Barcanesti

Străzile :Barcanesti (partiai),Grisului, Petru Cercel.

16,17,18

6.7. B-dul Petrolului intersecție cu Industriei

Străzile: B-dul Petrolului, Industriei, Țintea,Ghimpați.(11 A,6A,16B,6B,6C,17 A.17B.5H)

16,17,18


6.8. Strada Inotesti intersecție cu Baicoi/Azuga

Străzile: Baicoi, Azuga.Pacureti, Bustenari, Inotesti (parțial).

/ ./

’k* X

6.9. Inotesti intersecție cu Moreni

Străzile: Inotesti ( parțial), Moreni, Țițeiului, Scaieni, Gândului, Văii, Transformatorului.

k c pu

® N S

16,17,18

6.10. Strada Ghighiului

Străzile: Vintileanca, Tanarul Muncitor, Ghighiului.

16,17,18

7.1. Strada Marasesti intersecția cu Tatra ( zona parc)

Străzile: Marasesti (parțial), Tatra, Labacevschi, Tudor Vladimirescu (partial),Vlad Tepes, I.L. Caragiale, Zaganului,Ceahlau,Sapunari.

16,17,18

7.2. Strada Albinei intersecție cu Horezu (zona parculet)

Străzile: Varatec, Marasesti (parțial),

Mareșal Averescu, Titu Maiorescu, Albinei, Negoi, Panciu, Plaiesilor, Rucar Mercurului, Zugravului, Alexandru Donici, Zânelor, Flacara, Pompierilor.

16,17,18

7.3. Strada Bobalna intersecție cu Ana Ipatescu

Străzile: Bobalna, Ana Ipatescu, Gladiolelor, Maramureș, Sitarului, Cerceluș, Rahovei, Anul 1907, Labirint, Vasile Boierescu, Hanibal, Petre Negulescu, Principatele Unite, Izvoras, Petru Poni, Viseului, Cicero (parțial),Progresului, Miorița, Mihai Eminescu (parțial),Moldovei.

16,17,18

7.4. Strada Mihai Eminescu intersecție cu Traian Vuia

Blocurile: A1, A2,A3, A4, A5, A6, A7, 1, 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , F2, F3 , F4. Străzile: Mihai Eminescu (parțial), Traian Vuia, Rodica, Pajurei, Fat Frumos, Cernica, Veronica Micle, Cheia

16,17,18

7.5. Strada Frăției intersecție cu Marin Brutaru

Străzile: Frăției, Marin Brutaru, Toamnei, Lacauti, Constructorilor,

Snagov, Petrarca, Horatiu, Ciura,

Cernei,Mecet, Orzari, Acarului, Dambovita, Fainari, Dorului, Feroviarilor

16,17,18

7

7.6. Strada Depoului intersecție cu Rudului

Străzile: Rudului, Depoului,

Sondelor(partial), Luminiței, Creuzot, Dezrobirii, Lemnari, Locomotivei, Macazului, Brazdei,Vagonului.

16,17,18

7.7. Strada Tribunei intersecție cu Victoras

Blocurile: 26, 28, 36, 20, 22, 16D,16A,16B,16C,15A, 15B,15C,15D, 15E, 15F, 15G.15H, 151 15J.14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G,5,6, 12A, 12B 12C.12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 121, 12J.8A, 8B ,8C, 8D, 8E, 8F,8G,8H,13J. Străzile :Tribunei, Victoras, Filipescu, Ciresoaia, Arhimede, Casin, Baiului,Ineu, Motrului.Razoare, Daliei, Murelor, Jepilor, Domnișori ( parțial), Cărbunarilor, Eroilor(partial), Granitului.

16,17,18

7.8. Strada Muscel

Blocurile: 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 10A, 10B, 10C.10D, 10E, 10F, 10G, 12A,12B,12C,12D, 12E, 12F, 12G.12I, 12J

Străzile: Muscel, Someș, Sondelor, Lunei, Prutului, Făget, Domisori (parțial)

16,17,18

7.9. Strada Vornicei ( spate spital C.F.R.)

Blocurile: 75, 76, 77, 80, 82 ,83, 71, 72,

40,42

Străzile: Vornicei, Libertății, Vitioarei, Arnauti ( parțial), Targsor,Strunga .

16,17,18

7.10. Strada Padina intersecție cu Frasinet

Blocurile: 5A, 5B, 5C,5D, 5E, 5N, 5M, 5L,5K, 4A,4B,4C,4D,4E,4F, 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G

Străzile: Padina, Frasinet, Arnauti (parțial), Prislop,Marasesti ( parțial), Mureș, Seciului.

16,17,18

8.1. Strada Kutuzov intersecția cu Marasesti (centru nuc)

Străzile: Popa Farcas, 13 Septembrie, Toma lonescu, Anton Pann, Kutuzov, C.T.Grigorescu, Barbu de la Vrancea, Aurel Vlaicu , Tache lonescu.

19,20,21

8.2. Strada Popa Farcas intersecția cu 13 Septembrie

Străzile: 13 Septembrie, Toma lonescu, Anton Pan, Kutuzov, C. T. Grigorescu, Barbu DelaVrancea, Aurel Vlaicu.

L

19,20,21


8

8.3. Strada Popa Farcas intersecția cu Goraslau

Blocurile: 130B, 130D.131C, 131D, 131E, 133A, 133B, 133C, 133D, 150C, 150D,150E,150G.

Străzile: Dorna, Vasile Goldis, Torcători, Lugojana, Șantierului (parțial) Charles Darwin , Cantacuzino.

Iosi

8.4. Strada Catarasi intersecție cu Penes Curcanul

Blocurile: 150H.150K, 151A, 152A, 152C, 152D.152K, 152J, 152E, 152F.152G ,151B, 151C

Străzile: Calarasi, Penes Curcanul, Cazărmii, Cristianului, Sipote , Păcii, Reconstrucției, Burebista, Cximpoiului, Cantacuzino( parțial).

19,20,21

8.5. Strada Zarandului intersecție cu Stanisoarei

Blocurile: 177A, 177B, 177C, 118, 120, 123, 122, 124, 127A, 127, 129, 128, 179C,180A

Străzile: Zarandului. Stanisoarei, Aleea Godeanu, Cosminele(partial).

19,20,21

8.6. Aleea Iezerului (parc Caineni)

Blocurile: 151, 159, 171, 172, 132, 167, 168, 169, 181B, 181D

Străzile: Iezerului, Ciucului, Streiului, Cosminele( parțial),Caineni.

19,20,21

8.7. Strada Bahluiului

Blocurile: 154A, 154B, 149, 150 ,161, 153A, 153C, 153E, 153G, 158, 182C, 182B, 182A, 163G, 163A, 163F,163D,163B,163E

Străzile: Bahluiului, Varbilau, Marasesti(partial), Sos. Vestului (parțial).

19,20,21

8.8. Strada Anotimpului intersecție cu Arhip Nicolae

Blocurile: ANL, 40B, 40A, 41A ,41B, 42A, 42B, 45A, 45B, 43, 44, 46, 47 ,48, 38A , 39, 58, 59, 54, 55, 56, 57,60, 61, 62,64, 64 BIS ,65, 65 BIS,76,96,97,M4, M5, M6, M7, 98, M8, M9, 99, M10, M11, M12, M13, 100, M14, 63, M15 ,M16, M17,11,12,13,14,15.

Străzile: Anotimpului, Arhip Nicolae parțial) Sos. Vestului ( parțial), Eremia Grigorescu (parțial), Bara Olt.

19,20,21

8.9. Strada Eremia

Grigorescu intersectei cu Arhip Nicolae

Blocurile: 90, 91, 92, 93, 94, 89, 80, 81, 82, 83, 84,74, 75, 95,77,78,79, 67,68, 69,70,71,72,73 ,C1, C2, 85, 86, 87, 88. Străzile: Eremia Grigorescu, Arhip Nicolae, Minerva, înfrățirii, Persani .

19,20,21


8.10. Strada Moldoveanu Marin, bl.505

Blocurile:C1, A6, A7,A8,B1 ,B2,B3,

B4,B5, 35,A4, A3, A2, A9.A10,

A11,32,33, 26A.27B, 21A,28B, 28A, 29C,29B,29A,30,31

Străzile: Aleea Strejnic, Lacul Balea.

A                         , •• '•« -

x <’ S V

19,20,21

9

9.1. Strada Cantacuzino intersecție cu Trei Ierarhi

Blocurile: D7.D6, D4,D5, D8,D9,D10 Străzile: Cantacuzino, Treilerarhi, Vlad Tepes, Cuza Vodă .

22,23,24

9.2. Strada Vasile Lupu intersecție cu Mandra

Blocurile: 31T, 12BIS, 13P.31 N, 32I, 32K,5,7,9,8,10,32H,32A,139,32C,31G,3 1H.31I, 31L,31A,31C,31D

Străzile: Rotari, Lapusna, Victoriei, Elena Doamna (parțial), Vasile Lupu, B-dul Republicii ( parțial).

22,23,24

9.3. Strada Traian intersecție cu Verii

Blocurile: 2H, 2A, 2B, 2(J, 3J, 3I, 3G, 3A, 3B, 30, 3D, 126, 122, 10E, 10D, 7,

116                       Străzile

:Traian, Verii, Curcubeului, Panduri, Valea Alba, lazului, Vitejilor(partial), Porumbeilor,

22,23,24

9.4. Strada Podul înalt intersecție cu Crisan

Blocurile: 137F, 137G, 137A.138D, 138C,138E, 138G, 138A, 139D, 139E, 139A, 139, 141C, 141B, 141A, 1411, 141H, 141G, 140D, 140F, 140G, 140H,140A,106C,106B,106A,110B,111 A,111B,113B,115D, 115B

Străzile: Podul înalt, Crisan, Gormistilor, Făcliei, Zimbrului, Aviatorilor, Spatar Milescu (parțial), Constantin Miile.

22,23,24

9.5. Strada Rubinelor

Blocurile: 30A, 34D, 34C, 34D, 37C,

37B, 38, 39, 37D, 35C, 35E, 35F, 35G, 35I, 35B, 35D, 35I, 35H, 56D, 56F, 55C, 55D

Străzile: Rubinelor, Dobrogei, Moților, Moșneni, Stanele, Profesorilor, Elevilor,

Tazlau, Tractoarelor, Porumbiței, Stanelor.

22,23,24


9.6.Strada Branciog intersecție cu Srg. Mateescu

Blocurile: 11A, 11B, 11C, 12A, 13A,

13B, 32D, 32D, 33C, 33B, 33A, 31 A, 31B, 40A, 40B, 40C, 40D, 42C, 44C, 47, 48, 49 ,41A, 41B, 41C, 41D Străzile: Branciog, Măgurii, Srg. Mateescu ( parțial), Brașoveni, Troienelor.

■ț                        ■

22,23)24 n s V

9.7. Strada Srg. Mateescu intersecție cu Turmelor

Blocurile: 29, 27,26

Străzile :Srg. Mateescu (parțial), Turmelor, Dealul cu Piatra, Aleea Cirezarilor

22,23,24

9.8. Strada Vitejilor, bl.110

Blocurile: 121 D, 121C, 121B, 121E, 115F, 102C, 102E, 122E, 122F.125C, 125D

Străzile: Vitejilor, Spatar Milescu (parțial), Carol Davile ( parțial).

22,23.24

9.9. Spatar Milescu II (școala 2)

Blocurile: 131A, 131B1, 131B2, 131C, 131D, 131E, 134C, 133A, 133B Străzile: Spatar Milescu II, Enachita Vacarescu, Parasutistilor, Biruinței, Crisan ( parțial).

22,23,24

9.10. Strada Crisan intersecție cu Cosmonautilor

Blocurile: 127F, 124B, 124C,126A,126B,126C,123C, 123D, 123E

Străzile: Crisan (parțial), Cosmonautilor, Carol Davile ( parțial), Aeroportului.

22,23,24

10.1. Strada Elena

Doamna intersecție cu

Afinelor

Străzile: Elena Doamna ( parțial), Afinelor, Luminii, Alexandru Odobescu, Necopoie (parțial).

22,23,24

10.2. Strada Nicopole intersecție cu Arcului

Blocurile: 40, 29C, 29D, 29E, 28I, 28K, 28E, 28D

Străzile: Nicopole ( parțial), Arcului, Colinii, Clementei ( parțial), Ghiocei (parțial), Veniamin Costache.

22,23,24

10.3. Strada Nicolae Titulescu intersecție cu Traian

Străzile: Nicolae Titulescu, Traian (parțial), Barbu Catargiu, Sinaii, Tizmana (parțial). Bănești.

22,23,24Z-

"a S * 7*

& i“* *

10

10.4. Strada 8 Martie intersecție cu Barbu Știrbei

Străzile: 8 Martie, Barbu Știrbei, Unghiului, Comana, Zidari (parțial).

!■: i

22,23,24 .Z .

10.5. Strada Tazlau ( platforma)

Străzile : Tazlau, Rasnovenilor, Deltei, Raristei.

*;             -.i» ■- r.

22,23,24

10.6.Strada Dealul cu Piatra (platforma)

Blocurile: 26,27,29

Străzile: Dealul cu Piatra, Scolii, Râpelor, Cirezarilor.

22,23,24

10.7. Strada Raristei (platforma)

Blocurile: 14A,14B,14E,18,19,20,15A, 15B, 15C, 16A, 16B

Străzile: Raristei, Putna, Vrancei, Secelenilor, Deltei.

22,23,24

10.8. Strada Zidari intersecție cu Tarcaului

Blocurile: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2A1, 2A2, 2A2, ,4E, 4D, 6, 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C, 5D, 17C

Străzile: Zidari (parțial), Tarcaului, Vrancei, Temisana, Codrului, Vlasiei, B-dul Republicii ( parțial).

22,23,24

10.9.Sos. Buda intersecție cu Amaradiei

Sos. Buda, Amaradiei, Lotrului, Gilortului.

22,23,24

10.10. Cartier Mitica Apostol intersecție cu Sos. Buftea

Străzile: Mitica Apostol, Sos. Buftea, Fluturilor, Cetinei, Canarului, Ciocârliei, Brândușelor, Delfinului, Plutelor, Viilor, Acvilei, Mierlei, Ferigei, Energiei, Trestioara, Lăstunului, Paltinului, Violetelor, Prigoriei, Cerbului, Gatertului.

22,23,24

ANEXA nr. 2 la H.C.L.PROGRAM DE COLECTARE A DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII SI DEMOLĂRI, PRECUM SI A DEȘEURILOR PROVENITE DIN LOCUINȚE, GENERATE DIN ACTIVITATILE DE REAMENAJARE SI REABILITARE INTERIOARA SI/SAU EXTERIOARA A ACESTORA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI IN BAZA CONTRACTULUI NR. 1792/2016 ÎNCHEIAT CU OPERATORUL DE SALUBRITATE S.C. ROSAL GRUP S.A.

DESCRIERE PROGRAM


X/chXVă

< &        v1

g ’SI                      Ic" *

Deseurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide,-, g e îte/ in ■? \ Cj-y’jjr jz urma reamenajarii si reabilitării interioare si/sau exterioare a locW^țp^^^âfate individuala, respectiv:                                                            "

 • >  Gospodarii individuale - răspunzător de generarea acestui tip de deșeuri este proprietarul / chiriașul acestora;

 • >  Locuințe de tip condominium de la blocurile din municipiul Ploiești - răspunzător de generarea acestui tip de deșeuri este proprietarul/chiriasul locuinței, impreuna cu asociația de proprietari legal constituita, reprezentata de administrator, care are un control direct al acestora.

 • >  Persoane juridice - răspunzător de generarea acestui tip de deșeuri este administratorul acestora.

Aceste tipuri de deșeuri provin din construcții, lemn, sticla, materiale plastice, metale, materiale de izolație si alte asemenea, in cazul deșeurilor provenite din locuințe, generate din activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Deseurile din construcții si demolări, prin natura lor, conțin resturi (sparturi) de la materiale de construcții, nisip si pietriș, pamant din excavatia fundațiilor, precum si toate tipurile de deșeuri prezentate mai sus.

Operatorul de salubritate va asigura colectarea deșeurilor provenite de la populație, generate din activitatea de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuințelor, proprietate individuala, la cerere, contracost, in urma solicitărilor primite. Acesta va pune la dispoziție saci inscripționați cu numele societății, care vor fi achiziționați de către cei care generează acest tip de deșeuri de la operatorul de salubritate, iar acesta, in contravaloarea unui sac isi va calcula toate cheltuielile privind colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor, stabilind impreuna o zi pentru ridicarea acestora. Sacii cu deșeuri vor fi scosi de către generator in fata proprietatii/locuintei/sediului sau in dreptul scărilor de bloc (nu in alte locuri sau langa platforma gospodăreasca).

Este interzis ca cel care generează deșeuri de acest tip sa scoata sacii in alta zi decât cea stabilita impreuna cu operatorul de salubritate.

In situația in care se constata ca sacii cu deșeuri sunt scosi -in... dreptul proprietatii/locuintei/sediului, nerespectand zilele stabilite de comun acord. cu operatorul de salubritate, se considera ca sunt abandonați, acest lucru constituind contravenție, aplicandu-se generatorului de deșeuri sancțiuni in acest sens, de către reprezentanții Politiei Locale Ploiești, imputernicitii Primarului, precum si de reprezentanții Politiei Municipiului Ploiești si Jandarmeriei, conform H.C.L. nr. 34/2019 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești - Anexa nr. 2.

Pentru deseurile din construcții si demolări, generatorii acestora vor incheia obligatoriu, la cerere, contract cu operatorul de salubritate, pe persoana fizica sau juridica (care beneficiază de acest serviciu).

Operatorul de salubritate va pune la dispoziție recipiente (containere metalice standardizate si acoperite plasa/folie de protecție) inscripționate cu tipul de deșeuri “Deșeuri din construcții si demolări, precum si din reamenajarea si reabilitarea interioara si/sau exterioara”, celor care solicita evacuarea acestor deșeuri din construcții si demolări, iar plata se va face in baza unui contract de prestări servicii încheiat cu generatorul.

Sunt interzise evacuarea deșeurilor de acest tip in recipientele sau containerele destinate deșeurilor menajere.

Operatorul de salubritate va asigura numărul necesar de saci inscripționați solicitați, contracost, de către generatorii de deșeuri din amenajarea si reabilitarea locuințelor individuale, cat si numărul necesar de containere metalice standardizate si acoperite (inscripționate „deșeuri din construcții si demolări”). Totodată, va fi obligat sa evacueze aceste deșeuri, cu acordul generatorului acestora (precum si decontarea contravalorii de către generator), ori de cate ori se umple, pentru a nu crea disconfort.

Generatorul de deșeuri (persoane fizice si juridice) are obligația sa mențină curata zona unde sunt amplasate aceste containere metalice, fiind răspunzător si de existenta tipuri de deșeuri. In caz contrar vor aplicate sancțiuni contravenționale conform Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/2019. Acesta, in cazul in care nu deține spațiu pe care operatorul de salubritate sa amplaseze aceste containere, va respecta prevederile hotărârii de consiliu local existente la nivelul municipiului Ploiești si va amplasa containere pana la finalizarea construcției, dar numai in cazul când exista aceasta posibilitate.

Deseurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se vor amesteca cu celelalte

. . -..... ....... . .

_T*ristaA)va pune la


I”


deșeuri si vor fi colectate de operatorul de salubritate. In aceasta situatieffadiste

‘-’z


dispoziție separat containere, pe care sunt inscripționate „deșeuri p^i^da^^jnp^rșștructii’ (conținut azbest), pentru avertizarea in cazul substanțelor otravitoareFexistand Si avertizare CA OteMI 7^ afisata pe acesta cu mesajul „PERICOL DE MOARTE".

Operatorul de salubritate, impreuna cu Municipiul Ploiești va asigura campanii de conștientizare a celor care generează acest tip de deșeuri, pentru promovarea si respectarea acestui program.

Operatorul de salubritate va prezenta către R.A.S.P. Ploiești si Politia Locala Ploiești toate solicitările primite de la generatorii de deșeuri de acest tip, zilnic, printr-o lista semnata de către acesta, care va conține adresa, persoana fizica sau juridica care solicita ridicarea acestor tipuri de deșeuri, precum si data stabilita de comun acord cu acesta privind ziua de evacuare a deșeurilor si numărul de saci achiziționați sau numărul de containere. Acesta nu va amplasa containerul metalic daca generatorul nu respecta hotărârile de consiliu local la nivelul municipiului Ploiești (conform cerințelor Direcției Tehnic Investiții si Direcției Generale de Dezvoltare Urbana) - obligația generatorului de deșeuri de a-si obține autorizația provizorie pentru ocuparea domeniului public (atunci când este necesar).