Hotărârea nr. 293/2019

Hotãrârea nr. 293 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare de către Municipiul Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 293

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 407/23.08.2019 al primarului Adrian Florin Dobre și al consilierilor Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai Ganea, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Constantin Gabriel Minea, George Pană, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate nr. 269/23.08.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, de către Municipiul Ploiești

Luând act de avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

Având în vedere prevederile art. I alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Municipiul Ploiești, în valoare totală de 20.000 lei pentru dosarele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. Pentru dosarele câștigate definitiv în instanță se adaugă onorariu de succes (pe care avocatul are dreptul să-l solicite și să-l obțină în completarea onorariului fixat, în funcție de complexitatea dosarului și de rezultatul obținut) de maximum 3% din câtimea pretențiilor din proces, sumă ce va fi recuperată de la partea adversă.

Art. 2 Cheltuielile necesare achiziționării serviciilor prevăzute la art. 1 vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de prestări servicii juridice.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. -George PANĂSECRETAR GENERAL


Toana Geanina ȘERB


Anexa la HCL nr.

Nr. Cri.

Număr dosar

Calitatea Municipiului Ploiești

Părți dosar

Obiectul

Valoare ihleo

Instanța

1

9086/105/2017

pârât

S.C. Strabag

S.R.L.

obligarea pârâtului la plata sumei de 12.169.001,55 lei reprezentând contravaloarea costurilor suplimentare suportate de către Asocierea Strabag S.R.L. - Aquila Construct S.R.L., ca urmare a executării și finalizării lucrărilor aferente contractului de lucrări nr.

24535/30.12.2014

Tribunalul

Prahova

2

552/105/2017*

pârât

S.C. Tancrad

S.R.L.

obligarea Municipiului Ploiești la plata sumei de 2.432.654,45 lei reprezentând penalități de întârziere pentru neplata la scadență a facturilor aferente contractului de lucrări nr.

10728/12.06.2014, a sumei de 5.092.140,72 lei reprezentând penalități de întârziere pentru neplata la scadență a facturilor aferente contractului de lucrări nr.

17101/24.09.2014 și a sumei de 77.581,52 lei pentru nedeblocarea la scadență a garanției de bună execuție la terminarea lucrărilor

Tribunalul

Prahova

3

4321/105/2018

pârât

Reclamant:

S.C. John Evans

S.R.L.

Pârâți:

S.C. S.G.U.

Ploiești S.R.L.

Clubul Sportiv

Municipal

Ploiești

acțiunea prin care S.C. John Evans S.R.L. în insolvență solicită obligarea pârâților în solidar la plata sumei totale de 1.478.817 lei reprezentând investiții precum și creșterea de valoare a spațiilor închiriate de reclamantă în incinta Stadionului Ilie Oană, la plata sumei de 47.276,66 lei reprezentând contravaloarea investițiilor “mijloace fixe”, iar prin

Tribunalul

Prahova

cererea completatoare 2 solicită obligarea pârâților și la plata dobânzii penalizatoare datorate- , pentru neîndeplinirea .....'

obligației de plată a despăgubirilor' care fac obiectul acțiunii,, de la data scadenței până la data plății efective?

■■■-A

; 7*7

4

958/105/2016

reclamant

Parat:

Curtea       de

Conturi        a

României;

intevenienti: Regia Autonoma de       Servicii

Publice,      SC

Transport Călători Express SA PLOIEȘTI

-anularea in parte a Deciziei nr. 47/2015 emisa de Camera de Conturi Prahova    si    anularea

Încheierii nr. 2/2016 a Curții de Conturi a Românie

Curtea de apel Ploiești a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Prahova

5.

282/105/2019

reclamant

Asociația Construzioni Dondi Spa - CF THYMIAN HOLDING GmbH si S.C. TAHAL ROMANIA SRL

-Obligarea         paratei

Asociația    Construzioni

Dondi   Spa - CF

THYMIAN HOLDING GmbH la executarea lucrărilor          aferente

situațiilor de lucrări nr. 27/1.03.2012    si    nr.

32/24.04.2013;

-Obligarea paratelor in solidar la plata sumei de 389.335,20             lei

reprezentând cantitati de lucrări        neexecutate,

precum si la majorările de intarziere in suma de 54.506,93 lei, in situația in care lucrările nu vor fi executate;

Tribunalul

Prahova