Hotărârea nr. 292/2019

Hotãrârea nr. 292 privind acordarea unor facilități fiscale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 292

privind acordarea unor facilități fiscale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 405/23.08.2019 al primarului Adrian Florin Dobre și al consilierilor Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai Ganea, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin Gabriel Minea, George Pană, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de Specialitate nr.89761/14.08.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune acordarea unor facilități fiscale;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 253/27.08.2019 al Direcției Economice;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

A

In conformitate cu prevederile Capitolului II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a) și art.27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (1) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr.57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă acordarea unor facilități fiscale, în sensul anulării accesoriilor înregistrate în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, în condițiile Procedurii de acordare a facilităților fiscale prevăzută în Anexa nr.l - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții care gestionează și administrează creanțe bugetare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

5                                      9                            7                                                            7                     j                           7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE 1 George P/


: ȘEDINȚĂ,^

Ă


M.
Procedura de acordare a facilităților fiscale sub for cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 bugetelor locale

I. Domeniul de aplicare

 • (l).Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local sub un million lei.

 • (2) Pot beneficia de aceste facilități fiscale și debitorii - persoane fizice sau entități fără personalitate juridică ori instituțiile publice - care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

 • (3) Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut laart. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite prin decizie potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

 • a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

 • b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16- 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;

 • c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (4) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată,

potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (5) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (6) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunța; Ig.efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anul^ea~do^ânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie^ă^e^ugă d^efere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fîscșț^giâi^ă^tajț^ 15 decembrie 2019 inclusiv.                                    \

Contribuabilul va înștiința Serviciul Public Finanțe LocaWpJdi^ștf cli privire la depunerea la instanța de judecată a cererii de renunțare la efecte!e suspendării

actului administrativ fiscal și va depune în acest sens documentul emis de instanța de judecată care a dispus suspendarea.


 • II. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018

Condiții pentru acordarea facilităților fiscale

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting, după data aprobării prezentei Hotărâri, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de lege;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • III. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Condiții pentru acordarea facilităților fiscale

Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 pană la

data de 15 decembrie 2019 inclusiv;                                          ■ ' '" ’

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația: repțificațivăise sting după data aprobării prezentei Hotărâri, dar nu mai târziu de r5^ecețbbrîe2Qf| inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de lege;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la punctul?^ fifb)-

 • d).

 • IV. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere

Condiții pentru acordarea facilităților fiscale

(1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data aprobării prezentei Hotărâri, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

 • b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv.

 • V. Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată

Condiții pentru acordarea facilităților fiscale

(1) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării aprobării prezentei Hotărâri și 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, potrivit prevederilor punctelor III, IV din Procedură, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la aceste puncte.

(2) Debitorii care la data aprobării prezentei Hotărâri beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data aprobării prezentei Hotărâri și 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019. în acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării aprobării prezentei Hotărâri achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale, contribuabilii trebuie:..

 • -  Să renunțe la eșalonarea la plată prin depunerea unei cereri4d^st,£ens;

 • -  Să depună cerere de anulare a accesoriilor;

 • -  Să fie respectate condițiile prevăzute la literele b) și 4)'dp lă.pun^tulffiflin

Procedură.                                     I           aX

VI. Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal local

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit punctului VII din Procedură și au înființate popriri la data intrării aprobării prezentei Hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

In această situație , debitorul depune notificarea la organul de executare silită, prevederile punctului VII de Procedură fiind aplicabile în mod corespunzător.

VII. Cererea de anulare a accesoriilor

 • 1. In vederea acordării facilității fiscale, contribuabilii trebuie să aibă achitate, după data aprobării prezentei Hotărâri, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 și accesoriile aferente, înscrise în documentele emise de către inspectorul de sector, cu termene de plată cuprinse între data de 01 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

 • 2. Contribuabilul care dorește să beneficieze de această facilitate fiscală se prezintă la inspectorul de sector și solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în care sunt înscrise obligațiile bugetare restante cu care acesta figurează în evidența fiscală, defalcate pe categorii de sume (debit principal, rămășiță, accesorii).

Totodată i se va elibera o notă de plată cu obligațiile bugetare ce trebuie achitate pentru a beneficia de facilitate fiscală.

Pentru creanțele nefiscale administrate de celelalte instituții subordinate autorității locale, sumele vor fi înscrise în documentele emise de instituțiile care gestionează creanțele respective, iar facilitate va fi acordată de către acestea.

 • 3. Cererea de anulare a accesoriilor (Anexa nr.l Ia Procedură) prin care se solicită acordarea anulării accesoriilor se depune la inspectorul de sector până la data de 15 decembrie 2019 inclusv și se soluționează în termen de 45 zile conform art.77 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Depunerea cererii după această data (15 decembrie 2019) atrage neacordarea facilității fiscale.

 • 4. Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin Decizie de anulare a accesoriilor (Anexa nr.2 la Procedură) sau, după caz, Decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor (Anexa nr. 3 la Procedură).

Nr........../.../20....


CERERE DE ANULARE A ACCESORIILORDoamnă DIRECTOR,

Subsemnatul(a).........................................................Subscrisa  

C.I.F.*)   .................................... cu sediul în ROMANIA/ ...............................,   județul

............................................. codul poștal .................. municipiul/orașul/comuna......................................, satul/sectorul.................................., str......................................................................., nr........., bl.

sc........, et. , ap......... tel./fax.................................. e-mail......................................................................

reprezentată prin.................................................................................................în   calitate de

proprietar/coproprietar/mandatar/ac/zoHâr unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ .............................,  județul ............................................,  codul poștal

municipiul/orașul/comuna.....................................,      satul/sectorul .................................. str.

......................................................................, nr........., bl..........., sc........, et......., ap........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ...... nr...............,  C.I.F.*).......................................,  în conformitate cu

prevederile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și a HCL nr.../2019 privind acordarea unor facilități fiscale, solicit:

- anularea accesoriilor.

Data


Semnătura

l' Se completează în cazul persoanelor fizice;

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanța judecătorească, etc.

2) Se completează în cazul persoanelor juridice;

Se completează în cazul persoanelor fizice sau juridice care:

Codul de identificare fiscala:.......................

Adresa/Cont IBAN/telefon/fax/e-mail

DECIZIE

de anulare a accesoriilor


8 & ,Nr.Numele si prenumele/Denumirea debitorului


Domiciliul/Sediul: Romania/...............................Județul

municipiul/orasul/comuna....................................................

......................................., str.................................................


....................., codul postai..................., ........................, satul/sectorul nr........., bl..........., sc.........et......., ap.


Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria ......................................, C.I.F.*)..............................................., telefon/fax................


nr.

....., e-mail


In temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor

facilități fiscale și a HCL nr..../2019 privind acordarea unor facilități fiscale, se anulează suma de:

...................reprezentând accesorii aferente obligațiilor principale restante la data de 31 decembrie 2018.


Data anularii


Conducătorul organului fiscal local,

L.S........................................

(prenumele, numele si semnătură)


Codul de identificare fiscala:..............

Adresa/Cont IBAN/telefon/fax/e-mail


DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a accesoriilor


Numele si prenumele/Denumirea debitorului


Domiciliul/Sediul: Romania/ municipiul/orasul/comuna.......

......................................., str....


,, județul....................., codul postai ........................, satul/sectorul nr..........bl.


Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria ...................................., C.I.F.*)..............................................., telefon/fax................


In temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și a HCL nr..../2019 privind acordarea unor facilități fiscale, se respinge cererea de a accesoriilor depusă de debitorul........., din următoarele considerente:

Data.......

Conducătorul organului fiscal local, L.S........................................

(prenumele, numele si semnătură)