Hotărârea nr. 291/2019

Hotãrârea nr. 291 privind constituirea comisiei pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA pentru trecerea bunurilor imobile (două terenuri si constructiile demolabile amplasate pe acestea) din patrimoniul societătii în patrimoniul Municipiului Ploiești prin darea în plată


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 291

privind constituirea comisiei pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA pentru trecerea bunurilor imobile (două terenuri si construcțiile demolabile amplasate pe acestea) din patrimoniul societății în patrimoniul Municipiului Ploiești prin darea în plată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 384/12.08.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.87260/07.08.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune constituirea comisiei pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA pentru trecerea bunurilor imobile (două terenuri si construcțiile demolabile amplasate pe acestea) din patrimoniul societății în patrimoniul Municipiului Ploiești prin darea în plată;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 249/22.08.2019 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 274/23.08.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.08.2019;

în temeiul prevederilor art.263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererile înregistrate la instituția noastră sub nr.35144/27.03.2019 respectiv, nr.64695/10.06.2019, prin care SC AGROINDUSTRIALA CERES SA a solicitat, în conformitate cu prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, trecerea bunurilor imobile (două terenuri si construcțiile demolabile amplasate pe acestea) din patrimoniul societății în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, in contul obligațiilor fiscale restante;

în temeiul art. 129 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă constituirea Comisiei care să analizeze și să soluționeze cererea debitorului SC AGROINDUSTRIALA CERES SA de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, în următoarea componență:

Președinte Stanciu Marilena

Membru Andrei Gheorghe

Membru Văduva Sorin

Membru Staicu Zoia

Membru Hodorog Bogdan

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei va fi format din:

 • -  Reprezentant al Serviciului Public Finanțe Locale;

 • -  Reprezentant al Direcției de Gestiune Patrimoniu;

 • -  Reprezentant al Direcției Generală de Dezvoltare Urbană

 • -  Reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei va fi numit prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Aprobă procedura pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA pentru trecerea bunurilor imobile (două terenuri si construcțiile demolabile amplasate pe acestea) din patrimoniul societății în patrimoniul Municipiului Ploiești prin darea în plată, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, o George PANĂ" ;

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Anexa la HCL nr. L iq ya^nr ”


Procedura pentru analizarea și soluționarea cereriloUMNU

-2'i


AGROINDUSTRIALA CERES SA pentru trecerea bunurilor terenuri si construcțiile demolabile amplasate pe acestea) din patrim6nîAOrrCf^tati în patrimoniul Municipiului Ploiești prin darea în platăjC^^^fT

I. Dispoziții generale

 • 1. Creanțele reprezentând impozite, taxe și alte venituri cuvenite bugetului local denumite creanțe fiscale, se pot stinge prin dare în plată, conform art.263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • 2. Solicitantul operațiunii de dare în plată este SC AGROINDUSTRIALA CERES SA care prin cererile înregistrate la SPFL sub nr.35144/27.03.2019 respectiv, nr.64695/10.06.2019, a solicitat stingerea creanțelor fiscale datorate de societate prin preluarea de către Primăria Municipiului Ploiești a celor două parcele de teren intravilan si a construcțiilor demolabile amplasate pe acestea, deținute în proprietate, situate în Ploiești, str. Cuptoarelor nr.4 în suprafață de 4200 mp și respectiv, în suprafață de 10377mp.

II. Stingerea creanțelor fiscale datorate de societate prin preluarea de către Primăria Municipiului Ploiești a terenurilor si a construcțiilor demolabile amplasate pe aceste terenuri, presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • 1. Informarea Consiliului Local cu privire la cererea societății pentru stingerea creanțelor fiscale datorate de aceasta prin preluarea de către Primăria Municipiului Ploiești a terenurilor si a construcțiilor amplasate pe acestea (Anexa nr. 1 la Procedura);

 • 2. Numirea și stabilirea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a componenței comisiei pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA. Comisia, constituită conform hotărârii de consiliu local, va avea următoarele atribuții (conform art. 263 din Legea privind Codul de procedură fiscală):

 • - se deplasează pe teren și identifică bunurile imobile;

 • - emite avizul de principiu in vederea efectuării de către organul fiscal a inspecției fiscale la societate;

-analizează cererea societății privind preluarea terenurilor si construcțiilor amplasate pe acestea in proprietatea unitatii administrativ teritoriale a municipiului Ploiești, numai în condițiile existenței unor solicitări de preluare în administrare din partea Direcției de Gestiune Patrimoniu, potrivit legii, a acestor bunuri din care să rezulte că bunurile respective urmează a fi destinate uzului și interesului public;

 • - hotărăște, prin decizie, asupra modului de soluționare a cererii. în cazul admiterii cererii, comisia dispune organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunurilor imobile (construcții si terenuri) și stingerea creanțelor fiscale. Comisia poate respinge cererea în situația în care bunurile imobile oferite nu sunt destinate uzului sau interesului public;

- în cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică au fost revendicate și restituite, potrivit legii, terțelor persoane, debitorul este obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate. Creanțele fiscale renasc la data la care bunurile imobHe^aufost restituite terțului. în cazul în care, în interiorul termenului de prescripți^aRȘ^anțefor fiscale, comisia ia cunoștință despre unele aspecte privind bunurile imobile,Recunoscute \ la data aprobării cererii debitorului, aceasta poate decide, pc baza situației- de Capt,S'revocarea, în tot sau în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creanțe fiscale’" * prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică, dispozițiile aliniatului ăplidanduT/ se în mod corespunzător. în situațiile prevăzute mai sus, pentru perioada        i întfe

data trecerii în proprietatea publică și data la care au renăscut creanțele fiscaleResp^tiv data revocării deciziei prin care s-a aprobat darea în plată, nu se datorează dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz

 • 3. Emiterea avizului de principiu de către Comisia pentru analizarea și soluționarea cererilor SC AGROINDUSTRIALA CERES SA, in vederea efectuării de către organul fiscal a inspecției fiscale la societate;

 • 4. Efectuarea de către SPFL a inspecției fiscale;

în situația în care comisia special constituită admite cererea de preluare a terenurilor si construcțiilor amplasate pe acestea prin dare în plată, se continua cu parcurgerea următoarele etape:

 • 5. Emiterea de către comisie a deciziei prin care a hotărât admiterea cererii și transmiterea acesteia către SPFL;

 • 6.  Stabilirea de către Consiliul Local a instituției care va prelua în administrare bunurile imobile și va iniția proiectul de hotărâre pentru constituirea dreptului de administrare conform art.867- Cod Civil;

 • 7. încheierea de către SPFL a procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor fiscale pe baza acestuia;

 • 8. Transmiterea de către SPFL a procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil către instituția prevăzută la punctul 6;

 • 9. Inițierea de către instituția prevăzută la punctul 6, a unui proiect de hotărâre pentru constituirea dreptului și preluarea în administrare a bunurilor imobile, în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil;

 • 10. Preluarea în administrare a bunurilor imobile de către instituția prevăzută la punctul 6.