Hotărârea nr. 290/2019

Hotãrârea nr. 290 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia Orașe Energie România


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 290

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 390/12.08.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 334/09.08.2019, al Direcției Economice nr.224/09.08.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.259/19.08.2019, prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.08.2019;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.65/16.12.1994 privind asocierea Municipiului Ploiești cu alte municipii si orașe pentru constituirea Asociației „Orașe Energie România”;

în baza Hotărârii nr. 3 din 06.04.2017 a Adunării Generale a Asociației „Orașe Energie România”;

Luând act de Procesul Verbal al Adunării Generale a Asociației „Orașe Energie România” din data de 19.04.2018;

în baza art. 6 punctul 6.1, paragraful 4 din Statutul Asociației „Orașe Energie România”;

în temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e, art. 139 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru anul 2019 în valoare de 20.994,50 lei, în calitate de membru al Asociației „Orașe Energie România”.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.


Contrasemnează: ^SECRETAR GENERAL, «Țpana Geanipa SERBJNOV