Hotărârea nr. 29/2019

Hotãrârea nr. 29 privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de administrator-reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la SC Transport Călători Express SA Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 29 privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 24/21.01.2019 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr.06/16.01.2019 al Compartimentului de Monitorizare întreprinderi Publice și nr.9/23.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.01.2019;

Luând act de prevederile art.3, pct.2. alin, b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ținând cont de art. 1 alin. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. b) secțiunea a 1 l-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza Raportului întocmit de comisia de selecție, privind propunerea de nominalizare finală a candidatului pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești, înregistrat la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr.l 1/16.01.2019;

Ținând cont de Raportul final nr. 04/09.01.2019 al expertului independent în recrutarea resurselor umane privind recrutarea și selecția candidaților, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, înregistrat la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr.l0/16.01.2019;

în temeiul art. 36, alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit. c)„ art. 37, art. 45 pct.(l), art. 61 pct. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de Raportul comisiei de selecție privind propunerea de nominalizare finală a candidatului pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești înregistrat la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr. 11/16.01.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, să numească candidatul aflat în lista scurtă: dl. Dobrescu Cătălin, propus în Raportul comisiei de selecție de la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Mandatul administratorului propus în numele unității administrativ -teritoriale locale la art. 2 este încredințat până la data de 02.05.2021.

Art. 4 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

s

Data:16.01.2018


Raportul comisiei de selecție

privind propunerea de nominalizare finală

a candidatului pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Transport Călători Express S.A.

Ploiești

Procedura evaluării și selectării candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești, s-a realizat de către comisia de selecție formată din cinci membri, asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și anume societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvemanță corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvemanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Obiectivul comisiei a fost de a recruta un administrator în Consiliul de Administrație al S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești - reprezentant al autorității publice tutelare.

Componența comisiei de selecție a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 459/31.10.2018.

0      v

Comisia de selecție și-a desfășurat activitatea în perioada octomw^2^L^y^\ - ianuarie 2019, în colaborare cu expertul independent specializat în i^cruțai^a® p | resurselor umane, parcurgând toate etapele din planul de selecție și eia^prâtn^ £-4 finalul procedurii de selecție prezentul Raport, în conformitate cu pre^^rfle^o^ art.44 alin.(7) din secțiunea a 1 l-a „Crearea listei scurte a candidaților. Pro^Saf^ de evaluare a listei scurte.Criterii de stabilire a clasamentului candidaților”

9

Anexa 1 Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Până la expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor a fost înregistrat un singur dosar de candidatură și prin urmare în lista lungă/scurtă, a fost reținuț domnul Dobrescu Cătălin.

Acesta a fost evaluat de către expert, care a întocmit lista lungă/scurtă -nr. 171/13.12.2018 și Raportul final pe care le-a înaintat autorității publice tutelare si comisiei de selecție.

9                                                      5

Expertul a asistat Comisia de selecție la derularea interviului final al candidatului selectat din lista scurtă, care s-a desfășurat la sediul Consiliului Local al municipiului Ploiești din Piața Eroilor nr.lA, în data de 08 ianuarie 2019.

Punctarea evoluției candidatului la interviu a fost făcută de către toti

9                                                                                                                                                                 »

membrii comisiei de selecție în mod deschis și transparent pe aceeași grilă. A fost analizată experiența, studiile de specialitate, alinierea declarației de intenție a candidațului cu Scrisoarea de așteptări a autorității publice și interviul față în față. Consolidarea punctajelor și stabilirea listei finale a fost calculată de către expertul independent care a întocmit și prezentat Raportul final cu rezultatele finale obținute de candidat. Expertul a plecat de la filtrarea criteriilor impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări a autorității tutelare.

Membrii comisiei de selecție au analizat Raportul nr. 04/09.01.2019 cu rezultatele finale obținute de candidat, înaintat de către expertul contractat- S.C. Pluri Consultant România.

Astfel la finalizarea procedurii de selecție, pe baza Raportului final nr.4/09.01.2019 întocmit de expertul independent în recrutarea resurselor umane, Comisia de selecție, face următoarea propunere pentru postul vacant de


membru în Consiliul de Administrație al S.C.Transport Călători Ploiești - reprezentant al autorității publice tutelare:

dl. Dobrescu Cătălin - 86,2 puncte.

Comisia de selecție:

Președinte: dl.Andrei Gheorghe

Membru: dna.Stanciu Marilena


Membru: dl.Sîrbu Simion GheorgheMembru: dl.Hodorog Bogdan

Pluri Consultante


Nr. 04/ 09.01.2019

Proiect de Recrutare și Selecție 2019

Raport final

în cadrul proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC Transport Călători Express SA

Elaborat de: Pluri Consultants Romania,

Ioana Mădălina Popescu


Pitiri Consultante


Cuprins

1 Procesul de recrutare si selecție derulat

  • 2. Rezultatele obținute de către candidat în etapa de selecție finală

  • 3. Considerații calitative referitoare la rezultatele procesului de recrutare si selecție a candidatului pentru postul de membru CA


Pluti Consultant!


1. Procesul de recrutare și selecție derulat


în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, ale Legii 111/2016 si ale HG 722/2016, dar și cu cele ale contractului de colaborare, selecția candidaților din lista scurtă pentru ocuparea postului de membru in CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC Transport Călători Express SA, s-a făcut prin evaluarea și scorarea, atât de către expert cât și de către comisia de selecție nominalizată pentru acest proiect, a declarației de intenție elaborată și depusă în timpul precizat de către candidat, precum și în intervievarea acestuia de către comisia constituită în acest scop și expert, în cadrul interviului de selecție finală. Pe baza acestor două elemente, comisia și expertul au scorat competențele și trăsăturile candidatului așa cum sunt acestea descrise în profilele stabilite de comun acord și în matricea consiliului

Astfel, au fost evaluate următoarele competențe și trăsături:

Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Pondere

1. COMPETENȚE

1. Specifice sectorului

J

1.1 Capacitatea de a reprezenta in mod ferm, transparent și pozitiv interesele APT în elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a operatrorului de de organizare și operare moderne specifice operatorilor de transport urban

Oblig.

1

1.2 Capacitatea de a integra în organizație metode și practici eficace de relaționare cu APT

Oblig.

1

1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, financiare și sociale cu care se confruntă organizația

Oblig.

1

1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor și ale organizației - negociere integrativă

Oblig.

1

2. De importanță strategică / tehnică

2.1 Planificare strategică

Oblig.

1

2.2 Leadership

Oblig.

0.8

2.3 Bugetare

Oblig.

1

2.4 Managementul riscurilor

Oblig.

0.5

2.5 Luarea deciziilor

Oblig

0.5

2.6 Organizare pe procese

Oblig

0.5

3. De guvernanță corporativă

3.1 Management prin obiective

Oblig.

0.5

3.2 Dialogul social

Oblig.

1

3.3 Managementul performantei

Oblig.

1

4. Sociale și personale

4.1 Comunicare orală și scrisă în limba română la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0.7

4.2 Capacitate de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere - relaționare

Oblig.

1

4.3 Capacitatea de a reprezenta în exterior interesele organizației - reprezentativitate

Oblig.

1

5.

Experiență

5.1 Experiență similară pe plan local

Oblig.

1

5.2 Experiență similară pe plan național

Opt.

0.5

II. Trăsături

6. Spirit intraprenorial

Oblig

1

7. Viziune

Oblig

1

8. Expunere politică

Oblig

1

9. Integritate

Oblig

1

10. Alinuiere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig

1

III. Criterii prescriptive și proscriptive

11. Studii superioare absolvite

Oblig.

1

12. Studii postuniversitare absolvite

Opt

1

13. Minim 10 ani vechime în munca

Oblig.

1

14. Minim 5 ani de experiență nemijlocită de management sau de reprezentare a intereselor statului, experiența in imbunatatirea societatior sau regiilor autonome pe care le-au administrat

Oblig.

1

15. înscrieri în cazierul judiciar

Oblig.

1Evaluarea s-a făcut pe scara de punctaj de la 1 la 5, așa cum este aceasta descrisă în

HG 722/2016.

La interviul de selecție finală din data de 8 ianuarie 2019 desfasurat la sediul Primăriei Municipiului Ploiești a fost invitat să participe singurul candidat care și-a depus candidatura respectiv declarația de intenție, domnul Dobrescu Cătălin.

2. Rezultatele obținute de către candidat în etapa *de

selecție finală

Astfel că, domnul Cătălin Dobrescu a obținut un punctaj total de 86,2 puncte din 145 puncte maxime posibile si un total ponderat 64,65 puncte.

3. Considerații calitative referitoare la rezultatele procesului de recrutare și selecție a candidatului pentru postul de membru CA

în aprecierea rezultatului luăm în considerare următoarele:

Am apreciat promptitudinea cu care domnul Dobrescu Cătălin a răspuns solicitărilor formulate de către expert pe parcursul fiecărei etape a procedurii de recrutare și selecție.

- Apreciem profesionalismul, deschiderea și dedicarea membrilor comisiei de selecție nominalizată, care au depus eforturi pentru derularea cu succes a acestui proces; colaborarea noastră cu fiecare din membrii acestei comisii a fost foarte eficientă iar deliberările din fazele de evaluare au fost consensuale;