Hotărârea nr. 289/2019

Hotãrârea nr. 289 privind modificarea si completarea privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 373/27.09.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de SC Transport Călători Express SA


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 289

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 373/27.09.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Referatul de aprobare nr. 367/09.08.2019 al consilierilor Gabriel Constantin Minea, Nicolae Vlad Frusina, Florin-Lucian Sicoie, Marcian Cosma și Florina Alina Sorescu și Raportul de Specialitate nr. 14208/18.08.2019 al SC Transport Călători Express SA Ploiești prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 373/27.09.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de S.C. Transport Călători Express S.A.;

luând act de Raportul de specialitate de specialitate nr. 18/14.08.2019 (nr. registru special 39/14.08.2019) al Direcției Economice;

ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 3, comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 08.08.2019 și de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.18, lit. b și art. 43, lit. b din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Normelor-cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, art. 16, lit. b, art. 20 alin. (1) (2), art. 21, art. 24 și art.25 alin. (3) pct.3.8;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, cu nr. PMP 018579/04.11.2013 șicunr. T.C.E. SA Ploiești 21644/04.11.2013;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 27, art. 5 alin. (3), art. 16 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 273 /29.06. 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 129 și art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă valoarea tarifului de 0,45 Euro fără TVA, aferent biletului cu una călătorie achiziționat prin SMS.

Art. 2 Corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, se modifică și completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 373/2018 privind tarifele pentru legitimații de călătorie/bilete și abonamente integrale aplicabile serviciului public de transport local de persoane propuse a se practica, începând cu data de 1 octombrie 2019.

Art. 3 Restul prevederilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.373/2018 împreună cu anexele acesteia nu se modifică.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 246/26.07.2013 modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 95/31.03.2014.

Art. 5 S.C. Transport Călători Express SA Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE Șl George PANĂ


E ȘEDINȚĂ.


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV