Hotărârea nr. 288/2019

Hotãrârea nr. 288 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 288 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând referatul de aprobare nr. 383/12.08.2019 al primarului Adrian-Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr.4951/13.08.2019 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 237/14.08.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

în conformitate cu prevederile:

o Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

o Legii nr.47/2019 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

o Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și 49;


în temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a), art. 139 alin(3) lit. (a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.


X" k N S& X Contrasemnează:

.....c* _______ _______


"secretar general,

Wana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiesti~Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: I 11706 I


BUGETUL PE ANUL 2019 PROPUNERE DE RECTIFICAREMembru CA

Sirbu Simion Gheorghe

Stanciu Marilena lonescu Roxana Andreea Drag


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

Buget realizat 31.07.2019

Ir^iuiSrite'p

te

ț-rrfetffîării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

44652

25719

1200

45852

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

35

19

0

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

35

19

0

35

Venituri din concesiuni si inchirieri cod 30.10.05.30!

30.10.05

35

19

0

35

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

35

19

0

35

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

23719

13789

1200

24919

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

22250

12320

1200

23450

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine sl cantine

33.10.14

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare sl conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele inchelate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

20000

10677

0

20000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2000

1490

1100

3100

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii sl alte activitati

33.10.50

250

153

100

350

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

1469

1469

0

1469

Donații șl sponsorizări")

37.10.01

1469

1469

0

1469

Văraămlnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-1469

0

-1469

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1469

0

1469

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20898

11911

0

20898

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.701

42.10

518

518

0

518

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile iFEN!: ostaderare aferete perioadei de programare 2014-2020**"!

42.10.70

518

518

0

518

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

20380

11393

0

20380

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

80

80

0

80

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

300

20

0

300

Subvenții pentru Instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

20000

11293

0

20000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

57858

21905

1200

59058

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

45571

21895

1200

46771

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

45571

21895

1200

46771

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10|

32457

17247

0

32457

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

31307

16509

0

31307

Salarii de baza

10.01.01

20000

11013

0

20000

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Scor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5000

2753

0

5000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat

Buget realizat 31.07.2019

|n Irriluien^sȘ;

urrria^

î ’ r \     " s

pfreejîficarjfâ'

Alte sporuri

10.01.06

3000

1167

Ore suplimentare

10.01.07

/ !*

M' V

Fond de premii

10.01.08

273

0

273

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2000

989

0

2000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

7

4

0

7

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

indemnizație de hrana

10.01.17

1027

583

0

1027

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

500

374

0

500

Tichete de masa*)

10.02.01

0

0

0

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

500

374

0

500

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

650

364

0

650

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Fond de solidaritate

10.03.07

650

364

0

650

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

12974

4584

1200

14174

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2870

1699

900

3770

Furnituri de birou

20.01.01

60

24

0

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200

96

0

200

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

450

220

0

450

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130

67

0

130

Carburanți sl lubrifianti

20.01.05

20

7

0

20

Piese de schimb

20.01.06

50

5

0

50

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60

19

0

60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1300

860

500

1800

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600

401

400

1000

Reparații curente

20.02

200

136

0

200

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

169

90

490

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

169

90

490

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8330

2260

200

8530

Medicamente

20.04.01

6830

1581

0

6830

Materiale sanitare

20.04.02

600

262

0

600

Reactivi

20.04.03

700

372

200

900

Dezinfectând

20.04.04

200

65

0

200

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

824

168

0

824

Uniforme si echipament

20.05.01

200

62

0

200

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

200

42

0

200

Alte obiecte de inventar

20.05.30

424

64

0

424

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80

32

0

80

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80

32

0

80

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

0

0

10

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

50

20

0

50

Protecția muncii

20.14

30

17

0

30

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si Înghețurilor

20.23

0..

■ mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat

Buget realizat j 31.07.2019.

Influiente

\ 'T?

-s               •    -

■și

' rectificării £

Comisioane sl alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

c

'<• ^X X=o

u--/'

' '•       ' <S* Q

--' /

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

■              r

' 0

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tlchete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

180

63

10

190

Reclama si publicitate

20.30.01

10

6

10

20

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

100

37

0

100

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70

20

0

70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod S9.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

140

64

0

140

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific sl soclal-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

0

Programe sl proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140

64

0

140

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru Instituții sl servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedentl sl recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent 92.01.96

92.01

0

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

0

Deficit 93.01.96

93.01

0

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12287

10

0

12287

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12287

10

0

12287

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12287

10

0

12287

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12287

10

0

12287

Construcții

71.01.01

2269

10

0

2269

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9605

0

0

9605

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

33

0

0

33

Alte active fixe

71.01.30

3B0

0

0

380

Reparași capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

IParticipare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.041                     p™ n

81

0

0

0

0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

Buget realizat 31.07.2019

SO fp' InfliSentei

TC e:

BVCînufma"

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

----A/

/

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

Deficit (93.01.97)

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0


MANAGER

Dr. Visean Cătălin