Hotărârea nr. 287/2019

Hotãrârea nr. 287 privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli, avand ca sursa de finantare bugetul local, al Centrului Cresa Ploiesti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 287

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 387/14.08.2019 al primarului Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 785/09.08.2019 al Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Creșă Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.229/09.08.2019;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a”, art. 139, alin. 3, lit. „a” și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

S                                       9                            '                                                      ~                     9                          7

Contracte va duce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

7          Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George PANĂ


~     SECRETAR GENERAL,

. \ț. Ioana Geanina SERBINOV

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2019    /

sursa de finanțare: bugetul local

<


V.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 142 / 07.05.2019

Prevederi;

’fnftae^re

Prevederi conform rectificare

semestrul 1

Maz.

30.06?23t5

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,108.00

4,169.64

3,812.41

0.00

8,108.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8,108.00

4,169.64

3,812.41

0.00

8,108.00

CHELTUIELI CURENTE

01

8,108.00

4,169.64

3,812.41

0.00

8,108.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,633.00

3,895.70

3,563.12

-52.00

7,581.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,251.00

3,596.70

3,485.19

-48.00

7,203.00

Salarii de baza

10.01.01

5,933.00

2,933.00

2,861.73

-38.00

5,895.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

604.00

314.50

303.06

2.00

606.00

Alte sporuri

10.01.06

104.00

48.20

45.38

-2.00

102.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

540.00

264.50

253.35

12.00

552.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

70.00

36.50

21.67

-22.00

48.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30}

10.02

218.00

218.00

218.00

0.00

218.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

218.00

218.00

218.00

0.00

218.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții

10.03

164.00

81.00

77.93

-4.00

160.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

164.00

81.00

77.93

-4.00

160.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

375.00

215.50

191.75

27.50

402.50

Bunuri si servicii

20.01

319.00

198.50

181.85

16.50

335.50

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

1.00

0.67

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

76.00

39.00

35.36

76.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

162.00

126.50

120.00

12.00

174.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

14.00

13.97

2.00

32.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

T ransport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.50

5.00

4.29

9.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14.00

7.00

5.71

14.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26.50

6.00

1.85

2.50

29.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

15.00

5.00

4.15

0.00

15.00

Medicamente

20.04.01

5.00

0.00

0.00

5.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

10.00

5.00

4.15I

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

28.00

7.00

5.52

15.00

43.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28.00

7.00

5.52

10.00

38.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

1.00

1.00

0.23

-0.50

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

0.23

-0.50

0.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Prevedere

Prevedere

Realizat

Prevederi • conform (.rectificare

•’ A

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

conform H.C.L. 142 / 07.05.2019

semestrul I

30.06.2019

..

dnfluenfe? -(+/.-)■?

'x

Materiale de laborator

20.09

/■

''AX/

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

oci //'>

1 0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Z x

■ 0.00

Consultanta si expertiza

20.12

/  (300

Pregătire profesionala

20.13

6.00

3.00

\X(^o

,..^-$60

3.00

Protecția muncii

20.14

5.00

1.00

' 0/00

"l o >

5.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

1.00

0.00

0.00

-0.50

0.50

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.00

0.00

-0.50

0.50

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii centru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

100.00

58.44

57.54

24.50

124.50

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

100.00

58.44

57.54

24.50

124.50

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Dinca Cristina