Hotărârea nr. 285/2019

Hotãrârea nr. 285 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Gradinitei cu program prelungit nr 35 Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 285 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 382/12.08.2019 al Primarului Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu precum și Raportul de Specialitate nr. 964/07.08.2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr.35 Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.227/09.08.2019;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a”, art. 139 alin. 3, lit. „a” și art. 196, alin. 1, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George PANĂ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI


la


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,PROPUNERE DE RECTIFICARE, AUGUST 2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 143/

07.05.2019

Realizat la 31.07.2019

Influente (+/-)

'J3JJ T L A <

ALK^f^-

TOTAL VENITURI - din care:

144.00

49.45

1.56

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

144.00

49.45

1.66

145.66

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

0.00

0.00

1.56

1.56

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

144.00

49.45

0.00

144.00

VENITURILE SECȚIUNII DEZVOLTARE - total - din care

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsamlnte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare (+)

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

144.00

0.00

0.00

145.56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

144.00

0,00

0.00

145.56

TITLUL / CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

144.00

0.00

1.56

145.56

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

144.00

0.00

0.00

144.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

144.00

0.00

0.00

144.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

1.56

1.56

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

1.56

1.56

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri Interne         (cod 55.01.03+55.01.08 ia

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01,27+55.01.28+55.01.421

65.01

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,

Prof. Pârlea Rodica Mioara