Hotărârea nr. 284/2019

Hotãrârea nr. 284 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 284

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 381/12.08.2019 al Primarului Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu precum și Raportul de Specialitate nr. 1032/08.08.2019 al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.228/09.08.2019;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice, privind virările de credite bugetare de la un Titlu la alt Titlu, conform clasificației bugetare.

în temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a”, art. 139 alin. 3, lit. „a” și art. 196, alin. 1, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ?


George PANĂ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAI EMINESCU"PLOIESTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE IhțTEGRAft^ SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE A


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET INIȚIAL HCL 143/07.05.20

19 2019

REALIZAT LA 31.07.2019

INFLUENTE

+/- ~

^qĂere

“BUGET 2019

TOTAL VENITURI - din care:

25,00

9,38

0,00

25,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

25,00

9,38

0,00

25,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

25,00

9,38

25,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de fipzvnltare

37.10.03

-15,00

15,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

15,00

-15,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

60,00

3,59

15,00

60,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

45,00

3,59

15,00

60,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

45,00

3,59

15,00

60,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

45,00

3,59

15,00

60,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

11,00

2,25

15,00

26,00

jAlte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11,00

2,25

15,00

26,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

30,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

0,00

0,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,50

2,00

Alte cheltuieli

20.30

2,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,00

0.84

2,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,00

-15,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,00

Active fixe

71.01

15,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

15,00

-15,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,CONTABIL SEF,

Ec Dumitrascu Madalina