Hotărârea nr. 282/2019

Hotãrârea nr. 282 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 282 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 371/12.08.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr. 6213/09.08.2019 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 17/14.08.2019 (nr. registru special 37/14.08.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019:

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a și art. 196, alin. 1, lit. a);

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2019 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,4 XsECRE I AR GENERAL, George PANĂ              \|oana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.?>SfST./2019


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

MII LEI

Buget aprobat

Execuție 31.07.2019

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

922

1.500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.500

5.764

92

9.592

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.195

502

0

2.195

TOTAL VENITURI

13.195

7.188

92

13.287

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

13.195

7.159

92

13.287

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.000

6.657

92

11.092

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.000

6.657

92

11.092

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.920

4.570

0

7.920

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.562

4.292

0

7.562

Salarii de baza

10.01.01

7.102

4.057

7.102

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Indemnizații de hrana

10.01.17

450

---------235

450

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

184

182

0

184

iVouchere de vacanta

10.02.06

184

182

184

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

174

96

0

174

|Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

174

96

174

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.980

2.029

92

3.072

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.948

1.385

85

2.033

Furnituri de birou

20.01.01

10

8

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

8

15

•<"*   7

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300

234

20

320

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

133

200

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

130

/250

Piese de schimb

20.01.06

30

29

10

îr^o

a. \ V-

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34

18

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

70

35

■ w

.....

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.039

790

55

1.094

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

350

267

50

400

Hrana pentru animale

20.03.02

350

267

50

400

MeC

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

55

17

0

55

Medicamente

20.04.01

25

8

25

Buget aprobat

Execuție

31.07.2019

Influente

Buget rectificat

| Materiale sanitare

20.04.02

30

9

30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

190

113

-30

160

Uniforme si echipament

20.05.01

40

35

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150

78

-30

120

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30

0

-25

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

-25

5

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

-5

5

Consultanta si expertiza

20.12

22

22

Pregătire profesionala

20.13

5

-3

2

Protecția muncii

20.14

15

12

15

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

355

235

20

375

Reclama si publicitate

20.30.01

30

2

-10

20

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50

18

50

Chirii

20.30.04

25

14

25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

250

201

30

280

JIU

59.C

-UL X ALTE CHELTUIELI (cod

H+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

100

58

0

100

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

100

58

100

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.195

502

0

2.195

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.195

502

0

2.195

Act

ve fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.195

502

0

2.195

Construcții

71.01.01

2.195

502

2.195

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, Sandu Ștefan ConstantinADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL 'CONSTANTIN STERE"

LISTA DE INVESTIȚII 2019


- mii lei -

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat 2019

Influente

Buget rectificat 2019

LUCRĂRITOTAL

2.195

0

2.195

INVESTIȚII NOI

1.606

87

1.693

1

Rețea de canalizare plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

350

350

2

Rețea de alimentare cu apa plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

451

451

4

Parcare plaja (SF +PT + Execuție)

30

100

130

4

Gard plaja (proiectare + execuție)

21

21

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

390

390

6

Clădire administrativa zoo

63

-13

50

7

Lacuri păsări de apa

136

136

8

Canal apa zoo

40

40

9

Rețea de canalizare parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

89

89

10

Rețea de alimentare cu apa parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

36

36

INVESTIȚII IN CONTINUARE

589

-87

502

1

Alei zona plaja - reabilitare (PT +Executie)

280

280

2

Parcare asfaltata - reabilitate

100

-100

0

3

Aleea scriitorilor - extindere

175

175

4

WC Public - reamenajare

34

-10

24

5

Azil câini comunitari - tamplarie termopan

23

23

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

2.195

0

2.195

DIRECTOR,. .

SANDU ȘTEFAN

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI          Anexa nr.3 la H.C.L. nr.


NOTE DE FUNDAMENTARE


INVESTIȚII IN CONTINUARE

l.AZIL CÂINI COMUNITARI - TAMPLARIE TERMOPAN -23 MII LEI

Având în vedere faptul că 8 uși de termopan de acces interior și exterior de la clădirea administrativă și boxele postoperatorii sunt într-o stare avansată de degradare , datorită vechimii și uzurii, acestea făcând legătura dintre și înspre boxele unde sunt cazați câinii aflati în tratament, zilnic se spală și se dezinfectează în aceste clădiri pentru a asigura un mediu steril atat angajatilor care lucrează în acest serviciu și câinilor ce sunt cazați aici. De aceea este necesară inlocuirea acestor uși pentru a proteja mediul interior de cel exterior unde datorită activității specifice a serviciului sunt frecvente bacterii, viruși și paraziți ce se pot transmite de la animal la om .

Informațiile referitoare la dimensiunile și deschiderile ușilor sunt:

  • -  ușa nr. 1 - 2080 cm L/1420 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toata suprafața ;

  • -  ușa nr.2 - 2080 cm L/1400 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toata suprafața ;

  • -  ușa nr.3 - 2080 cm L/1420 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toata suprafața ;

  • -  ușa nr. 4 - 2080 cm L/1450 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toată suprafața ;

  • -  ușa nr. 5 și 6 - 2075 cm L/1465 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toată suprafața

  • -  ușa nr. 7 și 8 - 2080 cm L/1470 cm 1, ușă dublă, geam termopan pe toată suprafața .

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN'CC>N^TĂNTIN

//o                      ,