Hotărârea nr. 281/2019

Hotãrârea nr. 281 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 281

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 418/28.08.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 258 /27.08.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate al Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2019, conform Anexei nr.2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 și estimări 2020-2022, conform Anexei nr.3 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Se va rectifica corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere”.

Art. 5 Se va rectifica corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art. 6 Aprobă virările de credite pentru unitățile de învățământ conform anexelor nr. 4 si 5.

5

Art. 7 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 274/23.08.201

Execuție

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

412,814.19

206,346.12

921.00

413,735.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

412,814.19

249,620.03

921.00

413,735.19

2

VENITURI PROPRII

0101

361,728.95

226,919.62

0.00

361,728.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

389,450.00

246,481.00

0.00

389,450.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

346,866.00

229,247.88

0.00

346,866.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

214,329.00

132,515.32

0.00

214,329.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

1,972.33

0.00

3,370.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3370.00

1,972.33

0.00

3,370.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

1,972.33

3,370.00

9

A1.2. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN

0006

209,624.00

129,329.46

0.00

209,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

190.42

0.00

900.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

190.42

900.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208,724.00

129,139.04

0.00

208,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

129,139.04

208,724.00

15

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

1,213.53

0.00

1,335.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

1,213.53

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,213.53

1,335.00

18

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA

TE

0009

81,121.00

60,365.53

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81,121.00

60,365.53

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

48,899.62

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

12,973.94

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

35,925.68

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

8,960.91

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

3,691.28

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

5,247.22

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

22.41

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

2,505.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

36,367.03

0.00

51,416.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T. V.A.

1102

30,039.00

21,878.33

0.00

30,039.00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,740.33

19,137.00

36

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

5,384.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

2,138.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.31

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.31

0.00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

69.94

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

69.94

105.00

44

TAXE PE

UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITAT1

1602

21,272.00

14,418.45

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

12,102.12

0.00

16,945.00

46

impozitul pe mijloacele de transport deținute de rersoane fizice

16020201

10,445.00

7,389.81

10,445.00

47

impozitul pe mijloacele de transport deținute de tersoane juridice

16020202

6,500.00

4,712.31

6,500.0048

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

2,259.20

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

57.13

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

000

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42,584.00

17,233.12

0.00

42,584.00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE

0013

13,339.00

5,535.20

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

5,535.20

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12,000.00

4,196.17

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.03

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29,245.00

11,697.92

0.00

29,245.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12,712.00

5,477.53

0.00

12,712.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12,401.00

5,338.62

12,401.00

67

Contibutia pers, reneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

15.59

61.0070

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

9.25

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

114.07

250.00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

17.11

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6.97

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

10.14

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

5,630.04

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

5,377.91

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252.13

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

573.24

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

15.65

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

349.67

750.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

13.12

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

170.82

345.00

87

Alte venituri

360250

81.00

23.98

81.0088

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,759.90

-1,000.00

180.25

-10,579.65

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,759.90

1,000.00

-180.25

10,579.65

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

2,316.95

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,317.95

2,316.95

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

21,046.24

822.08

921.00

21,967.24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

21,046.24

822.08

921.00

21,967.24

112

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,307.44

777.76

0.00

8,307.44

113

A. De capital

0019

1,981.00

3.18

0.00

1,981.00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3.18

0.00124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

774.58

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.57

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

99.42

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

669.84

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

3.75

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

4,418.80

0.00

0.00

4,418.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

4,418.80

4,418.80

158

Fond social FSE

48.02.02

8,320.00

44.32

921.00

9,241.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,320.00

44.32

921.00

9,241.00

1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

378,588.10

202,807.12

180.25

378,768.35

2

I. VENITURI CURENTE

0002

378,345.10

202,036.29

180.25

378,525.35

3

A. VENITURI FISCALE

0003

346,866.00

185,973.99

0.00

346,866.00

4

Al.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL

0004

214,329.00

93,932.01

0.00

214,329.00

5

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

1,595.88

0.00

3,370.00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

1,595.88

0.00

3,370.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

1,595.88

3,370.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

209,624.00

91,254.34

0.00

209,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

132.54

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

132.54

900.00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208,724.00

91,121.80

0.00

208,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

91,121.80

208,724.00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

1,081.79

0.00

1,335.00

15

ALTE IMPOZITE

PE VENIT,

PROFIT SI

0502

1,335.00

1,081.79

0.00

1,335.00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,081.79

1,335.00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

58,216.29

0.00

81,121.00

18

IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETATE

0702

81,121.00

58,216.29

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

47,557.73

0.00

66,000.0020

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

12,342.75

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

35,214.98

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

8,601.01

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

3,450.33

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

5,128.87

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.81

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

2,057.55

4,100.00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

33,825.69

0.00

51,416.00

29

Sl'.ME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

30,039.00

19,336.99

0.00

30,039.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

17,198.99

19,137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

5,384.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

2,138.00

5,518.00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.31

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

0.31

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

69.94

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

69.94

105.00
42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

14,418.45

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

12,102.12

0.00

16,945.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

7,389.81

10,445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

4,712.31

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

2,259.20

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

57.13

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

31,479.10

16,062.30

180.25

31,659.35

52

CI.

VENITURI DIN PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

5,535.20

0.00

13,339.00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

5,535.20

0.00

13,339.00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,000.00

4,196.17

12,000.00

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.03

1,339.00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

0.00

61

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI

SI SERVICII

0014

18,140.10

10,527.10

180.25

18,320.35

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12,712.00

5,477.53

0.00

12,712.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

12,401.00

5,338.62

12,401.0065

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

15.59

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputați i si despăgubiri

330228

9.25

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

114.07

250.00

70

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

17.11

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6.97

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

10.14

24.00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

5,630.04

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

5,377.91

15,300.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252.13

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

402.42

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

15.65

81

Taxe speciale

360206

750.00

349.67

750.00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

13.12

33.00

84

Alte venituri

360250

81.00

23.98

81.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-10,759.90

-1,000.00

180.25

-10,579.65

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,759.90

-1,000.00

180.25

-10,579.65

97

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

770.83

0.00

243.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243.00

770.83

0.00

243.0099

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

770.83

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

770.83

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.57

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

99.42

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

669.84

1

VENITURILE SECȚIUNII DE        ,

DEZVOLTARE            34,226.09      3,539.00     740.75   34,966.84

2

I. VENITURI CURENTE

0002

10,759.90

1,000.00

-180.25

10,579.65

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

10,759.90

1,000.00

-180.25

10,579.65

6

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

10,759.90

1,000.00

-180.25

10,579.65

DIVERSE VENITURI

3602

345.00

170.82

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

170.82

345.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

10,759.90

1,000.00

-180.25

10,579.65

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,759.90

1,000.00

-180.25

10,579.65

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

2,316.95

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

2,316.95

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

2,316.95

15

Venituri din vânzarea ocuintelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

20,803.24

51.23

921.00

21,724.2430

si nvr.is iii ur.

LA ALTE NIVELE

ALE

ADMINISTRAȚIEI

i»i r> • «z-,r

0018

12,483.24

6.93

0.00

12,483.24

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

12,483.24

6.93

0.00

12,483.24

32

A. De capital

0019

12,483.24

6.93

0.00

12,483.24

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3.18

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

108.27

108.27

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

5,975.17

5,975.17

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

3.75

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

4,418.80

4,418.80

60 Fond social FSE

48.02.02

8,320.00

44.30

921.00

9,241.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,320.00

44.30

921.00

9,241.00
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 274/23,08,2019

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

416,276.19

921.00

417,197.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

416,276.19

921.00

417,197.19

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

43,607.79

944.00

44,551.79

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor

20

3,739 44

3,739.44

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

6,851.00

6,851.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,365.00

944.00

3,309.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

203.55

203.55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-262.40

-1.04

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

38,770.08

-592.00

38,178.08

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

592.23

-592.00

0.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanei or-fu nctonare

51

3,510.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite - total din care:

81

33,900.00

0.00

33,900.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

11,310.00

11,310.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,136.00

4,136.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

5,750.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,281.74

0.00

19,281.74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121.74

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

Politia Locala - total, din

care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,402.45

0.00

30,402.45

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

0.00

1,588.00

Transport profesori

580.00

580.00

Cheltuieli de personal-

cf.HCL84/2016

458.00

458.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,097.00

16,097.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

115.57

7.32

122.89

SANATATE

6602

20,395.00

0.00

20,395.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12,200.00

12,200.00

L'uiîiuii si scivitii -urnii, um

20

163.00

163.00!

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

0.00

163.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421.00

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

341.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

50.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00

Active nefinanciare Primărie

71

4,011.00

4,011.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56,032.88

615.00

56,647.88

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art, 1 alin c.

57

1,157.00

1,157.00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Active nefinanciare

71

110.71

110.71

Active nefinanciare Lic.

Victor Slavescu

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-140.83

-7.32

-148.15Bunuri si servicii -total, din care:

20

1,517.50

48.00

1,565.50

Iluminat ornamental

501.00

501.00

Spectacole artificii

20.00

20.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

534.00

23.00

557.00

Acțiuni culturale

462.50

25.00

487.50

Susținerea cultelor

59

100.00

100.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

51,219.00

567.00

51,786.00

Casa de Cultura

1,506.00

1,506.00

Teatrul "Toma Caragiu"

14,000.00

14,000.00

Filarmonica "Paul

.Constantinescu"

12,713.00

12,713.00

Club Sportiv Municipal

13,500.00

475.00

13,975.00

Administrația Parcului C-tin

Stere

9,500.00

92.00

9,592.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

Teatrul "Toma Caragiu”

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

346.32

Plăti efectuate in anii precedent: si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-46.27

-4.03

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

14.33

4.03

18.36

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

ASIGURA RJ SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,243.55

0.00

80,243.55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

39,288.00

0.00

39,288.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00

16,735.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,500.00

12,500.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

820.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,633.00

7,633.00

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1,600.00

1,600.00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

5,117.00

0.00

5,117.00

Reparații crese

39.00

39.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

136.00

136.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,274.00

2,274.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,730.00

1,730.00Bunuri si servicii Căminul de batrani

500.00

500.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale i

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

375.00

375.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

555.00

0.00

555.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

396.00

396.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

35.00

35.00

c) Cantina sociala

12.00

12.00

d) Centrul Crese

100.00

100.00

d) Căminul de batrani

12.00

12.00

Alte transferuri interne

55,18

272.47

0.01

272.48

Asistenta sociala- total din care:

57

35,060.00

0.00

35,060.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,005.00

26,005.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125.00

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,510.00

5,510.00

Active nefinanciare - total din

care:

71

234.00

0.00

234.00

Active nefinanciare primărie

219.00

219.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare

Administrația Serviciilor

Sociale Comuniutare

15.00

15.00

Active nefinanciare CRESA

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-282.92

-0.01

-282.93LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

48,804.01

-9.39

48,874.62

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

22,351.00

0.00

22,351.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20,821.00

0.00

20,821.00

Iluminat public

6,038.00

6,038.00


întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

414.00

414.00

Total prestări SGU

14,335.00

14,335.00

Alte transferuri curente interne

55.18

1.02

1.02

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

9,244.81

-9.39

9,235.42

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

93.72

93.72

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-0.60

-1.02

-1.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-7.20

-93.72

-100.92

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25,705.79

-23.00

25,682.79

Bunuri si servicii -total din

care:

20

23,199.00

0.00

23,428.45

Salubritate - total, din care:

21,343.00

0.00

21,343.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

16,064.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,630.00

3,630.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniu] public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

300.00

300.00

Contribuția de lOOlei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,185.00

1,185.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipaleJRASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

229.45

229.45

Active nefînanciare

71

2,723.89

2,723.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85,18

-217.10

-252.45

-469.55

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

378,768.35

0.00

378,768.35

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

41,039.24

0.00

41,039.24

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii

20

3,739.44

3,739.44

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

cheltuieli cf ctr. 1/20 R.A.S.P

6,851.00

6,851.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-262.40

-1.04

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

38,342.08

-592.00

37,750.08

Bunuri si servicii - din care:

20

350.00

0.00

350 00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

592.23

-592.00

0.23

INVATAMINT

6502

27,169.74

0.00

27,169.74

10

1.588.00

0.00

1.588.00

Transport profesori

580.00

580.00

VilVilulUiJ UC pVI.SUil.il LTT1CE,

458.00

458.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii -art 104,alin

(2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16,097.00

16,097.00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

mantlirea invaiamuntului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

115.57

7.32

122.89

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1,157.00

1,157.00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC.i

57

5.00

5.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

5,322.31

0.00

5,322.31

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

5,000.00

0.00

5,000.00

Subvenție

5,000.00

5,000.00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71

322.31

322.31

TRANSPORTURI

8402

39,239.39

-13.61

39,225.78

Bunuri si servicii -total, din

care:

20

2,629.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

234.38

Subvenții/ gratuitati (S C.

Transport Calatori Express

SA.)

40

29,324.29

29,324.29

TVA

4.000.00

4 000.00

Active nefînanciare

71

4,926.711

-13.61

4,913.10

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,640.61

-234.38

-1,874.99Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

33,900.00

0.00

33,900.00

Rambursare credit B.C.R.

11,310.00

11,310.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,136.00

4,136.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

5,750.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,186.00

0.00

19,186.00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

26.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-140.83

-7.32

-148.15

SANATATE

6602

12,894.00

0.00

12,894.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC

10

12,200.00

12,200.00

Bunuri si servicii

20

163.00

0.00

163.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

Transferuri către instituții publice

51

421.00

0.00

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

341.00

3ume aferente persoanelor cu

lnttvlirnn rvinr.nHmtr

59.40

50.00

50.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

60.00

60.00

Plăti efectuate in anii preceden

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

52,804.56

615.00

53,419.56

Bunuri si servicii - total- din care:

20

1,517.50

48.00

1,565.50

iluminat ornamental

501.00

501.00

spectacole artificii

20.00

20.00

acțiuni culturale

462.50

25.00

487.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

534.00

23.00

557.00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

51,219.00

567.00

51,786.00

Casa de Cultura

1,506.00

1,506.00

Teatrul "Toma Caragiu”

14,000.00

14,000.00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

12,713.00

12,713.00

Club Sportiv Municipal

13,500.00

475.00

13,975.00

Administrata Parcului C-tin Stere

9,500.00

92.00

9,592.00

Susținerea cultelor

59

100.00

100.00

Alte transferuri curente interne

55.18

14.33

4.03

18.36

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-46.27

-4.03

-50.30


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,009.55

0.00

80,009.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

39,288.00

0.00

39,288.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00

16,735.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,500.00

12,500.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

820.00

Crese

7,633.00

7,633.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,600.00

1,600.00Bunuri si servicii - total din

care:

20

5,389.47

0.01

5,389.48

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

136.00

136.00

Bunuri si servicii crese

375.00

375.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,274.00

2,274.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,730.00

1,730.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500.00

500.00

Ajutoare pentru încălzire locuinte(taxe poștale)

3.00

3.00

reparații crese (pmp)

39.00

39.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

272.47

0.01

272.48

Asistenta sociala- total din care:

57

35,060.00

0.00

35,060.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,005.00

26,005.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

125.00

125.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,510.00

5,510.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,<lin care pentru:

59.40

555.00

0.00

555.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

396.00

396.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

35.00

35.00

Cantina sociala

12.00

12.00

Centru] Crese

100.00

100.00

Căminul de batrani

12.00

12.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-282.92

-0.01

-282.93LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

36,637.40

0.00

36,637.40

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

22,351.00

0.00

22,351.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

20,821.00

0.00

20,821.00

iluminat public

06

6,038.00

6,038.00

intretinere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

14,335.00

14,335.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

116.00

Alte transferuri curente interne

55,18

1.02

1.02


Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-0.60

-1.02

-1.62

PROTECȚIA MEDIU LEI

7402

22,981.90

-23.00

22,958.90

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,199.00

0.00

23,199.00

Salubritate -total din care:

21,343.00

0.00

21,343.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

16,064.00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz

are

3,630.00

3,630.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

300.00

300.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

apa meteo

1,185.00

1.185.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte tansferuri

55,18,

229.45

229.45

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-252.45

-469.55
COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

5,000.00

0.00

5,000.00

Subvenții-

40

5,000.00

5,000.00

TRANSPORTURI

8402

34,312.68

0.00

34,312.68

Bunuri si servicii - din care:

20

2,629.00

234.38

2,863.38

reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

234.38

234.38

Subventii/gratuitati (S.C, Transport Calatori Express S.A.)

40

29,324.29

29,324.29

TVA

4,000.00

4,000.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,640.61

-234.38

-1,874.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37,507.84

921.00

38,428.84

A UTOR1TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

2,568.55

944.00

3,512.55

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,365.00

944.00

3,309.00

Active neimanciare

71

203.55

203.55

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

INVATAMANT

6502

3,232.71

0.00

3,232.71

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Active nefinanciare Victor

Slavescu

71

15.00

15.00

Active nefinanciare

71

110.71

110.71

SANATATE

6602

7,501.00

0.00

7,501.00

Active nefinanciare

71

4,011.00

4,011.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvolta re)-total, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3,228.32

0.00

3,228.32

Transferuri către instituții publicețfinantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

Teatrul"Toma Caragiu"

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Lnsa.ife.c»lhirti

(MMI

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

346.32

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

234.00

0.00

234.00

Active nefinanciare

71

234.00

0.00

234.00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

195.00

195.00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

12,246.61

-9.39

12,237.22

Active nefinanciare primărie

71

9,244.81

-9.39

9,235.42

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

55,13

93.72

93.72

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-7.20

-93.72

-100.92

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.723.89

0.00

2.723.89 1

Active nefinanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

95.74

0.00

95.74

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

Active nefinanciare(Politia Locala)

71

0.00
Active nefinanciare

71

2,723.89

2,723.89

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

322.31

0.00

322.31

Active nefinanciare

71

322.31

322.31


TRANSPORTURI

8402

4,926.71

-13.61

4,913.10

Active nefinanciare

71

4,926.71

-13.61

4,913.10MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartiment Organizare Evenimente

Nr. 2336/27.08.2019


Aprobat PrimarNOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere acțiunile propuse spre desfășurare pentru cea de a doua jumătate a anului 2019, vă rugăm alocarea sumei necesare după cum urmează:

- suma de 25.000 lei, ce va fi alocată în contul 67.02.20, reprezentând servicii de achiziționare transport și cazare pentru proiectul educațional „Caută eroii la tine acasă”, organizat de către Primăria Municipiului Ploiești.

întocmit, Consilier

DăniULStiMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

(^ppțpȘrtimentul Organizare Evenimente

Zv ConGW^O          PROPUNERE BUGET PE ANUL 2019

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat 2019

Inf+/-

Rectificare 2019

L’

'lVîm.sȚ>

Sărbători de iama 2018-

2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

34,620

0.00

34,620

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu.

0

0.00

0

3

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

a XXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

12432,88

0.00

12432,88

4

TrimI

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea Ia Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participând, cheltuieli neprevăzute.

52,360

0.00

52,360

5

TrimI

Old Cars Rally Prahova 2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0.00

0*\ A

-

ț?.

o

Trim. I

Sx

A

i

Concurs inter-regional ”Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprilie - iunie

7<?

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIII-a

aprilie

8

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu -ediția a X-a în parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

aprilie

9

Trim. II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

aprilie

10

Trim. II

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

11

Trim. II

Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii, domeniile: electric, electrotehnic, electromecanic, automatizări și telecomunicații

22-26 aprilie

12

Trim. II

Ziua Dreptului

Internațional Umanitar, ed. a V-a

14 mai

13

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a Vil-a

mai

Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0.00

3,000

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5,000

0.00

5,000

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova.

0

0.00

0

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

18,000

0.00

18,000

Premii

10,000

0.00

10,000

Premii oferite participanților de către primărie.

0

0.00

0

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor.

2,500

0.00

2,500


t4-

07rf

Trim. II și

■ r-» 1-

A 09

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

4,000

0.00

4,000

T5ji

*

O

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor.

25,000

25000.00

50,000

16

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute.

0

0.00

0

17

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

5,000

0.00

5,000

18

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

5,000

0.00

5,000

19

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

10,000

0.00

10,000

20

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

6,000

0.00

6,000

21

Trim II

Parteneriat Șc. I.A.

Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

0

0.00

0

22

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

10,000

0.00

10,000

23

Trim III

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

500

0.00

500


z*


24

T

Z,

Trim III

V' 3^

'/£. -v \ &,"ț>.\ ■A'^'

^3) %

I > v * $ *1 <

® țU^Q

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția      a III-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, îndemânare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0.00

0

25

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie - septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

0

0.00

0

26

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

20,000

0.00

20,000

27

Trim III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

28

Trim. III

Festivalul interetnic din

România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

50,000

0.00

50,000

29

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

80,000

0.00

30

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octombrie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

65,000

0.00

65,000

31

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0.00

1000032

■'»

IrinU^

^3122^

\ •••

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea ipeal” - ed. a VH-a, proiect

C’T. 1 orna Socolescu

\o-

I1-’

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

$

Trim. IV

C$n£urs Paul

Consiantinescu

o,;

A 1

noiembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, confecționare medalii omagiale, etc.

0

0.00

0

34

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul de

Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

5,000

0.00

5,000

35

Trim. IV

Bienala Iosif Iser

noiembrie

Premierea celei mai bune lucrări de gravură

2500

0.00

2500

36

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

24,020

0.00

24,020

37

Trim.

I-IV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

0.00

5,000

38

Trim.

I-IV

România 2019

pe parcursul anului

Bugetul este destinat diverselor acțiuni întreprinse cu ocazia Președinției României la Consiliul U.E.

0

0.00

0

39

Trim.

I-IV

Anul Cărții 2019

pe parcursul anului

achiziție de carte

0

0.00

0

TOTAL

462,500

25,000.00

407,500

V       /

Alina Mihaela Frățilă

j f—>

Director Executiv

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

ANEXA NR. 3


LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 201Nr. crt.

---------------------------------------------------------------------------z

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

pTT

“ȚȚT—~

wfân»

0

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

8.909,00

944,00

9.853,00

Cap. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

2.365,00

944,00

3.309,00

din care:

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

152,00

0,00

152,00

2

PROET1C: ETICA+TRANSPARENTA UNTEGRITATE-CORUPTIE

138,00

0,00

138,00

3

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

0,00

895,00

895,00

4

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

0,00

49,00

49,00

5

"DARE TO START!"

î.827,00

0,00

1.827,00

6

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,00

0,66

24,00

7

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24,00

0,00

24,00

8

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

24,00

0,00

24,00

9

Zebra

24,00

0,00

24,00

10

CIVITAS SATELLITE

24,00

0,00

24,00

11

ECCENTRIC

24,66

0,00

24,00

12

Clubul de la Strasbourg

24,00

0,00

24,00

13

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

80,00

0,00

80,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

3.107,00

0,00

3.107,00

din care:

B.

Lucrări noi

3.107,00

0,00

3.107,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

0,00

210,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

0,00

316,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr, 23 Municipiul Ploiești

294,00

0,00

294,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

0,00

306,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

1.670,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandro Ioan Cuza”

311,00

0,00

311,00

Cap. 70.02 -56

3.009,00

3.009,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

0,00

3.009,00

din care

B.

Lucrări noi

3.009,00

o,oo

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

0,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

0,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

0,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

0,00

612,00

Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,


GEORGETAfHANIELA CROITORU


CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL 2019 / ©

*

Categoria de proiecte

Total 2019

Trim. 1

Trim. II Â

s Trimet

Tripț. IV

A.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2007-2013

N

cn- ;

2S    w.

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

0,00

428,0â

f Z?tĂ00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

0,00

428,00

'o.OO'

0,00

B.

Proiecte finanțate prin FSE

/

A V ----

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

458,00

80,00

80,00

150,00

148,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

2.601,00

450,00

450,00

850,00

851,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

TOTAL FSE

3.061,00

530,00

530,00

1.002,00

999,00


c.


D.


Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

30,00

30,00

30,00

28,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

34,00

32,00

32,00

32,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

248,00

64,00

62,00

62,00

60,00

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

0,00

0,00

260,00

260,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

0,00

0,00

111,00

111,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

0,00

0,00

724,00

724,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

0,00

0,00

55,50

55,50

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

0,00

0,00

363,00

363,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

0,00

0,00

225,50

225,50

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

0,00

0,00

1.279,00

1.279,00

TOTAL POR 2014-2020

6.116,00

0,00

0,00

3.058,00

3.058,00

TOTAL

9.853.00

594,00

1.020.00

4.122.00

4.117.00


Surse:


I. Granturi U.E.


Cap. 51.02.01.03/58.02.02

2.601,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

394,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

9.241,00


II. Contribuție proprie


Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

64,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

2,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

612,00

1 TOTAL

9.853,00


Întocmit,

Mihai Mihaila


Municipiul Ploiești Anexa nr. 3 / Anul 2019


Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2019

 • A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2007-2013

  Nr.

  crt.

  Titlu proiect

  SURSE DE FINANȚARE 2019 J g'

  Contribuție locala

  Granturi U E.

  împfțjttîuft

  -Total’.

  Cap. 54.02 si 54.07

  428,00

  0,00

  co^Oo

  i W;oo

  I

  Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

  428,00

  0,00

  'O.OC'

  ti>428j0Q


  PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020


B.

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

VUIKI lULllIV lUVclJa

Granturi U.E.

împrumut

Total

Cap. 65.02

0,00

3.107,00

185,00

3.292,00

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

210,00

25,00

235,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

316,00

37,00

353,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

294,00

6,00

300,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

306,00

6,00

312,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

0,00

311,00

6,00

317,00

Cap. 70.02

0.00

3.009.00

2.603.00

3.096.00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

390,001

318,00

708,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

659,00

500,00

1159,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

1.348,00

1.168,00

2516,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

612,00

617,00

1229,00

Total

0,00

6.116,00

2.788,00

6.388,00

 • B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

  Nr. crt.

  Titlu proiect

  SURSE DE FINANȚARE 2019

  ’ontributie locala

  Granturi U.E.

  împrumut

  Total

  1

  Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

  3,00

  149,00

  0,00

  152,00

  2

  PROETIC. ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPT1E

  3,00

  135,00

  0,00

  138,00

  3

  Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

  22,00

  873,00

  0,00

  895,00

  Total

  28,00

  1.157,00

  0,00

  1.185,00

 • C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

  Nr. crt.

  Titlu proiect

  SURSE DE FINANȚARE 2019

  Contribuție locala

  Granturi U.E.

  împrumut

  Total

  I

  "DARE TO START!"

  37,00

  1.790,00

  0,00

  1.827,00

  2

  Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

  1,00

  48,00

  0,00

  49,00

  Total

  38,00

  1.838,001

  0,00

  1 876,00

 • D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

  Nr. crt.

  Titlu proiect

  SURSE DE FINANȚARE 2019

  Contribuție locala

  Granturi U.E.

  împrumut

  Total

  1

  GREENCHARGE Uptake Cities Group

  12,00

  12,00

  0,00

  24,00

  2

  Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

  12,00

  12,00

  0,00

  24,00

  3

  Citv Stakeholders NetWork for Clean Buses

  12,00

  12,00

  0,00

  24,00

  4

  Zebra

  0 00

  24,00

  0.00

  24,00

  5

  IciVITAS SATELLITE

  0.00

  24,00

  0,00

  24,00

  6

  ECCENTRIC

  0.00

  24,00

  0,00

  24,00

  7

  Clubul de la Strasbourg

  12,00

  12,00

  0,00

  24,00

  8

  Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

  70,00

  10,00

  0,00

  80,00

  Total

  118,00

  130,00

  0,00

  248,00

  Total sume alocate pe anul 2019 pentru proiectele europene

  Buget local, din care:

  Contribuție locala

  Granturi U.E.

  împrumut

  Total

  612.00

  9.241.00

  2.788.00

  12.641.00

Serv. Financiar - Contabilitate,

Direcția Relații Internaționale, Georgeta DaniellCr^fțoruMihai Mihaila       y         'Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila - proiecție anii 2020-2022ATE PRIN POCA 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2020

Preveder^20Zl

^PRN^'Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

1,00

29,00

0,00

30,00

0,00

0,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

53,00

2.659,00

0,00

2.712,00

7,00

356,00

363,00

0,00

0,00

0,00

Total

54,00

2.688,00

0,00

2.742,00

7,00

356,00

363,00

0,00

0,00

0,00B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

"DARE TO START!"

14,00

691,00

0,00

705,00

1,00

14,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

3,00

146,00

0,00

149,00

1,00

48,00

49,00

1,00

48,00

49,00

Total

17,00

837,00

0,00

854,00

2,00'

62,00

64,00

1,00

48,00

49,00

C. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

12.00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si enerqie reqenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

City Stakeholders Network for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

CIVITAS SATELLITE

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Clubul de la Strasbourg

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli leqate de preqatirea unor proiecte noi

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

Total

128,00

120,00

0,00

248,00

128,00

120,00

248,00

80,00

0,00

80,00


2014-2020

-'.L --             Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii ”Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

996,00

53,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

1.547,00

54,00

1.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23

0,00

3.722,00

118,00

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

3.845,00

130,00

3.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - Colegiul tehnic National Alexandru Ioan Cuza

0,00

4.087,00

126,00

4.213,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

1.115,00

775,00

1.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

1.584,00

1.154,00

2.738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

4.140,00

2.765,00

6.905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

1.934,00

1.581,00

3.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

22.970,00

6.756,00

29.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Total sume alocate pe anii 2020-2022 pentru proiectele europene

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

199,00

26.615,00

6.756,00

33.570,00

137,00

538,00

675,00

81,00

48,00

129,00


Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai Mihaila


Direcția Relații Internationale, Director Executiv, Georgeta Daniela CroitoruCLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - PROIECȚIE 2020-2022

CONTRIBUȚIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

» 1

Cateqoria de proiecte

2020

2021

2022

A.

Proiecte finanțate prin FSE

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

468,00

62,00

7,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

3128,00

365,00

42,00

Total

3596,00

427,00

49,00

B.

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

120,00

120,00

80,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

128,00

128,00

0,00

Total

248,00

248,00

80,00

C.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.004,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

6.563,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

879,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

5.751,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.317,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

7.456,00

0,00

0,00

Total

22.970,00

0,00

0,00

TOTAL

26.814.00

675,00

129.00

întocmit,

Mihai Mihaila
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


ISO 9001


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. 2y.yy/.9..0<p- 20/0

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA (POCA) SI PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU)

Pentru implementarea următoarelor proiecte, pentru care contractele de fmatare urmeaza sa se semneze pana la data de 31.08.2019, este necesara este necesara asigurarea surselor de finanțare după cum urmeaza:

 • 1. Proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, creșterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești” - a fost depus in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa (POCA), cererea de proiecte CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Obiectivul general al proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, creșterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul


Municipiului Ploiești” il constituie consolidarea capacitatii in Municipiului Ploiești prin monitorizarea si evaluarea continua a‘\; performantei administrației locale in vederea optimizării proceselor administrative ale primăriei si adoptarea unor masuri de creștere a implicării cetățenilor in procesul de dezvoltare urbana si a transparentei actului administrativ, imbunatatirea mecanismelor de control, prin implementarea unui sistem informatic inovativ de tip portal.

Proiectul „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii administrative, creșterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești” se afla in faza de contractare, iar durata de implementare a proiectului este 18 luni.

Valoarea totala a proiectului: 3.969.227,88 lei.

Valoarea totala eligibila a proiectului: 3.967.631,88 lei.

Valoarea contribuției proprii (2%) a Municipiului Ploiești: 79.352,63 lei.

Valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului: 1.596,00 lei.

 • I. Anul 2019

 • -  Total cheltuieli: 895 mii lei

 • -  Cheltuieli eligibile 893 mii lei

 • -  Cheltuieli neeligibile 2 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

 • -  Contribuția PMP: 22 mii lei, din care:

o Cheltuieli eligibile: 20 mii lei o Cheltuieli neeligibile: 2 mii lei

 • -  Granturi UE: 873mii lei

Clasificatiile sunt următoarele:

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.01: 134 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.02: 759 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.03: 2 mii lei

 • II. Anul 2020

Total cheltuieli: 2712 mii lei Cheltuieli eligibile: 2712 mii lei

Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

 • -  Contribuția PMP: 53 mii lei, din care:

o Cheltuieli eligibile: 53 mii lei o Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

 • -  Granturi UE: 2659 mii lei

Clasificatiile sunt următoarele:

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.01: 407 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.02: 2305 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.03: 0 mii lei

 • III. Anul 2021

 • -  Total cheltuieli: 363 mii lei

 • -  Cheltuieli eligibile: 363 mii lei

 • -  Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

 • -  Contribuția PMP: 7 mii lei, din care:

o Cheltuieli eligibile: 7 mii lei o Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

 • -  Granturi UE: 356 mii lei


Clasificatiile sunt următoarele:

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.01: 54 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.02: 309 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.03: 0 mii lei

 • 2. Proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabila”, a fost depus in cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), apelul de proiecte POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a funcționa intr-o maniera auto-sustenabila - Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale.

In cadrul proiectului „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabila” Municipiul Ploiești participa, alaturi de Fundația „Corpul Expertilor în Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene” (lider), Asociația Profesionala a formarii in administrația publica locala "CINAQ" si Municipiul Campina/Programe de Finanțare, Relații Internationale si Protocol.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile


sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de mum^irr||^ combaterii sărăciei prin integrarea pe piața muncii a persoanelo^’d^>g£a| vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale.                                  £ y

Proiectul „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă” se afla in faza de contractare, iar durata implementare este de 36 de luni.

 • -  Valoarea totala a proiectului: 13.698.623,54 lei.

 • -  Valoarea totala eligibila a proiectului: 13.698.623,54 lei.

 • -  Valoarea totala gestionata de Municipiul Ploiești: 3.069.513,12 lei.

 • -  Valoarea contribuției proprii a Municipiului Ploiești: 5.904,68 lei.

 • -  Valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului: 0 lei.

I. Anul 2019

 • -  Total cheltuieli: 49 mii lei

 • -  Cheltuieli eligibile: 49 mii lei

 • -  Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

 • -  Contribuția PMP: 1 mii lei, din care:

o Cheltuieli eligibile: 1 mii lei o Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

 • -  Granturi UE: 48 mii lei

Clasificatiile sunt următoarele:

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.01: 7 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.02: 42 mii lei

 • -  Cap. 51.02.01.03/58.02.03: 0 mii lei

 • II. Anul 2020

 • -  Total cheltuieli: 149 mii lei

 • -  Cheltuieli eligibile: 149 mii lei

 • -  Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

 • -  Contribuția PMP: 3 mii lei, din care:

o Cheltuieli eligibile: 3 mii lei o Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

Granturi UE: 146 mii lei

Clasificatiile sunt următoarele:

Cap. 51.02.01.03/58.02.01: 23 mii lei

Cap. 51.02.01.03/58.02.02: 126 mii lei

Cap. 51.02.01.03/58.02.03: 0 mii lei

 • III.   Anul 2021

Total cheltuieli: 49 mii lei

Cheltuieli eligibile: 49 mii lei Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP: 1 mii lei, din care: o Cheltuieli eligibile: 1 mii lei o Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei Granturi UE: 48 mii lei

Clasificatiile sunt următoarele:

Cap. 51.02.01.03/58.02.01: 7 mii lei

Cap. 51.02.01.03/58.02.02: 42 mii lei

Cap. 51.02.01.03/58.02.03: 0 mii lei

 • IV.  Anul 2022

Total cheltuieli: 49 mii lei

Cheltuieli eligibile: 49 mii lei Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP: 1 mii lei, din care: o Cheltuieli eligibile: 1 mii lei o Cheltuieli neeligibile: 0 mii lei Granturi UE: 48 mii lei

Clasificatiile sunt armatoarele:

Cap. 51.02.01.03/58.02.01: 7 mii lei Cap. 51.02.01.03/58.02.02: 42 mii lei Cap. 51.02.01.03/58.02.03: 0 mii lei


Sursa de finanțare pentru anul 2019: Bugetul local al Municipiului Ploiești,Cap. 70.02.71.01,_C: Alte cheltuieli

de investiții, poziția 17 “Consultanta management proiecte (URBACT, LIFE, HORIZON 20202” in valoare de 79,09 mii lei se diminuează cu suma de 23 mii

lei (din valoarea contractului prestări servicii de consulktanta in scopul realizării documentației necesare pentru ptima etapa a procesului de obținere a finanțării europene in cadrul programului URBACT III).

Aceasta suma se va aloca pentru asigurarea surselor de finanțare pentru proiectele „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activitatii

administrative, creșterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești” si „Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă”.


întocmit

Consilier

Serviciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG Mihaela Oprea

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

sîrectia.t^hnic.investitii z /

&U/9ol<3

VIZAT, PRIMAR Adrian FlorinLISTA

obiective de investiții pe anul 2019 Rectificare 5x   x_.^'       DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

4

Influente (+/-)

^FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local .

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 5

-------------------------------------------î

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

,ixyrAL-Cițiil-.4U>EȚi’::-:-'-(:                    i:++--: ;:+'xV:.x-:                   :

.I08;4(ii;36

fL.836.47:

<>.(1X3,44

: 4:1:0^13:

■22.024; iw:

< -313,00 •••

ui.siuK.»7 <

U.+iS.SxtT:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

ixytAL+::::::::::<:::::::;: :+: :+?:+:<::+:?::?:+

:::

: TO-liS? ' :

:. o.-.m

:+21)3<S5+:

:: ‘i.oo

2oJ;R> -:

: >0,00 +

-<■ ’W* /

Ăi

Dotări informatica

0,00

24,16

0,00

0,00

24,16

0,00

24,16

0,00

0,00

24,16

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila” pentru Polul de Creștere Ploiești

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0,00

67,14

0,00

0,00

67,14

0,00

67,14

0,00

0,00

67,14

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești” si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0,00

21,75

0,00

0,00

21,75

0,00

21,75

0,00

0,00

21,75

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0,00

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

59,50

0,00

0,00

59,50

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

. : u.oo -.

+:'9S;W:+:

^.JWiO. +

0,00

:--95,74.: J

<: 0;<>0 ■

:.+o,iW..:.

-.: '95.74 :

Lucrări noi

0.00

0,65

0.00

0.00

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

< <0

t

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

0.00 .

j+iiOjlix;

: xO;OQ:.:.:

: Q;Oo:

0.00

+<HQ;țt:+

. .0.00-, . .

:: . :Q,p<i:.: <

:>.- -TTO.'-f:' >'

Lucrări noi

0,00

34,91

0.00

0,00

34,91

0.00

34,91

0,00

0,00

34,91

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0,00

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

14,00

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0,00

1,91

0,00

0,00

1,91

0,00

1,91

0,00

0,00

1,91

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic dc Transporturi (str Văleni, nr. 144G)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

r

Nr. crt.

*"    DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

V4' -

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

4

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de ia bugetul loca!

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 5

OS

/ sșk.                          1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

; ©

■eâi#catie’fizi& școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

r®s-.

* Ofl

X'

l»VZ C&isț(jtKfi.sț4a/fe'eâicatie fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

l^^unentătilTConfetrmre Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

3’

Bpeimkăitâlii/Cvp^trtiire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

4

Docuftietrtatii/Cohstruire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modcmizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuT'Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa H

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

Platforma electronica de management educațional

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

14,730.38

• ilqii:::':

4.O0OJIO

tti.ii.QO

0,00

11,0(1

:: : : : :>

: 4.ihw.o<>

: 4-in i;oo: :

A

Lucrări in continuare

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 a

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

B

Lucrări noi

14.730,38

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

0.00

6.50

0.00

4.000,00

4.006.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14.730,38

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

0,00

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL RECTIFICARE 4

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

PTinrT i oca i

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE S

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

Ca (>.67.02.71. Ol * X

GlLTURA RECREARE ȘI RELIGIE

'a

11,00::

: : O.OIT: ::

: :346;32::::

OA»q :

: 0.00

:;:34Ș,32::::

< 346:32

: o.on :

o.iii) :::

< -. 34632 ,

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

IV

B

1

•*» I '                   7

Instalatibve<ttilStîs'%hîva subsdl corp CI, Bdul Independentei 10

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

.    \ .   ',Wi4'A ’■

! ucrAci noi ;   /

0,00

101,00

0.00

0,00

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

101,00

Sțnsrf{(fe>;moden.iit^ja,'reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc Murrkrpal vțsP ^rtctțv A IfCuza, I.L.Caragiale)

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

AmenajareWUft-aejoaca(proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești”

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

S

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

:<<3?-pp:-:+

: t>,t«v :

:<:-o;oo:+

. 0,fi0-

:<+3?;oo<<<

:<<<o;od:<<<

:<■ o.oo

: :3!>,0(L <

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL:-:-:-:-:-:                                                                       : : : : :

+:<256$i+<

:-:ii6i;37:::

<6:083,44;

■:::0,po

< 9:244,81:

-9,39 :

: :'3J5:i,98.:.

:<t$bși,44:<

. o,oo. .

- -9.235,42;

din care

A

Lucrări in continuare

256,00

175,00

5.975,17

0,00

6.150,17

0,00

175,00

5.975,17

0,00

6.150,17

1

Demolare clădiri atlate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

2

Demolare clădirii atlate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

B

Lucrări noi

0,00

6,00

108,27

0,00

114,27

0,00

6,00

108,27

0,00

114,27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

S

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

n ui<

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

72,55

0,00

0,00

72,55

0,00

72,55

0,00

0,00

72,55

Wr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

4

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

2

Consultanța paiatru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic Geg^^a™unicipMuisPlb^esti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de gșzyoltare Urt^naXjpuni\ipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan flțețuni sj.f^pm^latiile/âțer^lte.

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

3

SF ^ealizârțîî&ijinfe, soqiâ1e2Sir.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

4

pfc^tizâiț^nsjțBțpfitedâgasice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in t ur^jfpiul Pldșșji'!; /Jf"O

0,00

294,40

0,00

0,00

294,40

13,61

308,01

0,00

0,00

308,01

5

ENțerf?tzqrej;5ns_umtir; Energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

1.092,00

0,00

0,00

1.092,00

0,00

1.092,00

0,00

0,00

1.092,00

6

Documlmtatjț^%ii’cpJPAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale^te domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

8

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

0,00

0,00

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

16,00

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Parc Industrial

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

Consultanta management proiecte (URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

-23,00

56,09

0,00

0,00

56,09

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

19

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL

:::::Ț076,20::::

:<2.7oo;o9::

o;oo

<23,80 <:

<5.723,.89:-

■ .0.0(1

: : :2,70».09::

:<<<0;0Q:<<<

:<<:23;80<<<

:::::2;723i8«>::::

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

492,00

0,00

0,00

492,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4.076,20

490,00

0,00

0,00

490,00

0,00

490,00

0,00

0,00

490,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.StranduIui, Str Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamnaj-inclusiv racorduri

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucian noi

0,00

1.345,00

0,00

0,00

1.345.00

0,00

1.345,00

0.00

0.00

1.345,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

573,00

0,00

0,00

573,00

0,00

573,00

0,00

0,00

573,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

65,00

0,00

23,80

88,80

0,00

65,00

0,00

23,80

88,80

Kr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

*1

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

3

ConsuTuaita'm ycderea'fiiî&nriirii acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

4

Cțiujgltimțj in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energice SfTîpj^^ifșurselofpe^nergie regenerabila (ELENA)

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

< j»p.8i.02.W.H^.-i^r’ ' j7 °

CO.Mți STlBiriȘi ENERGIE;

241.98

:<<0;00:<<

::<322,:3:i:::

0,110

24E98

. n;no '

80:33

<: :. 3’2,31 : >

din car»'0  PraB°   S

$ 1

4.

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

lorAi: :     ::   .                                                           ::-::<■:<«<

: 89.338;78:::

4.9’6.71

:: :o.oo

0:00 •

: 4.926.’t:

-13.61 -

4>>I3.1H

o.oo :

:<: 0,00 <<<

: -i.oij iri.::

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.432,16

0,00

0,00

1.432,16

0,00

1.432,16

0,00

0,00

1.432,16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

570,00

0,00

0,00

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

570,00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

780,16

0,00

0,00

780,16

0,00

780,16

0,00

0,00

780,16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

12.395,19

1.058,19

0,00

0,00

1.058,19

-13,61

1.044,58

0.00

0,00

1.044,58

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7.422,48

336,00

0,00

0,00

336,00

0,00

336,00

0,00

0,00

336,00

4

Modernizare strada Cozia

1.013,19

271,19

0,00

0,00

271,19

-13,61

257,58

0,00

0,00

257,58

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului -limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

300,80

0,00

0,00

300,80

0,00

300,80

0,00

0,00

300,80

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

45,46

0,00

45,46

0,00

0,00

45,46

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

555,00

0,00

0,00

555,00

0,00

555,00

0,00

0,00

555,00

țNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

4

Influente

(+/->

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 5

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

. <&■ ,• . \ 1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF'jC^tefea rndBijii^tii trafi'pyIjj^prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de patere penfriirmpduțtide trdn-șpțjț auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Pjbies'tif                        Ix’T.il

DALlg'T, DE^MoteMzare^teGflCartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu M.ițoreițjj. Za^iî;1" Șlii^pțjstapîinoiu,

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

5

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

6

DAlJ^T^jbt țJSde^rife^^&rtier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

7

*S ■ L L .

DAU, PT, DFModermzare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

100,20

0,00

0,00

100,20

0,00

100,20

0,00

0,00

100,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0.00

0,00

77,35

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare dc consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

709,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

19

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0,00

122,00

0,00

0,00

122,00

0,00

122,00

0,00

0,00

122,00DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


ANEXA ___


/ oi ■ io/S


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare^

k

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C. Alte cheltuieli de investiții.

4. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești.

In programul propus la finanțare pentru reabilitare termica prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, au fost depuse cererile de finanțare pentru 4 (patru) loturi de blocuri, însumând un total 14 blocuri ce vor fi reabilitate termic, pentru care au fost aprobați documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico - economici conform următoarelor Hotarari de Consiliu Local:

LOT 1 - Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1;

-Aviz CTEA nr. 11/22.02.2018

-HCL nr. 57/26.02.2018

-valoare totala - 1.268.322,44 inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 542.781,44 lei inclusiv TVA

Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”;

-Aviz CTEA nr. 10/22.02.2018

-HCL nr. 60/26.02.2018

-valoare totala - 1. 329.923,60 inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 550.542,98 lei inclusiv TVA

LOT 2 - Bloc 8 B, str 8 Martie nr. la;

-Aviz CTEA nr. 4/22.02.2018

-HCL nr. 52/26.02.2018

-valoare totala - 1. 221.362,56 inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 522.293,03 lei inclusiv TVA

Bloc 8 CI, BD. Republicii nr. 183;

-Aviz CTEA nr. 5/22.02.2018

-HCL nr. 53/26.02.2018

-valoare totala - 1. 815.201,401ei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 737.593,44 lei inclusiv Bloc 8 C2, BD. Republicii nr. 183;


-Aviz CTEA nr. 6/22.02.2018

-HCL nr. 54/26.02.2018

-valoare totala - 1.762.515,71 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 716.519,16 lei inclusiv Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA;

-Aviz CTEA nr. 16/22.02.2018

-HCL nr. 55/26.02.2018

 • - valoare totala — 1. 360.445,36 lei inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 580.925,89 lei inclusiv TVA

Bloc 10 F, BD. Republicii nr. 179;

-Aviz CTEA nr. 3/22.02.2018

-HCL nr. 56/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 772.850,74 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 719.808,33 lei inclusiv TVA

Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A;

-Aviz CTEA nr. 9/22.02.2018

-HCL nr. 61/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 488.982,38 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 655.725,55 lei inclusiv TVA LOT 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4;

-Aviz CTEA nr. 7/22.02.2018

-HCL nr. 58/26.02.2018

 • - valoare totala - 2.572.230,40 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 1.078.954,87 lei inclusiv TVA

Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA

-Aviz CTEA nr. 8/22.02.2018

-HCL nr. 59/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 324.806,62 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 575.120,90 lei inclusiv TVA LOT 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B;

-Aviz CTEA nr. 12/22.02.2018

-HCL nr. 62/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 059.569,23 lei inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 467.125,37 lei inclusiv TVA

Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173;

-Aviz CTEA nr. 13/22.02.2018

-HCLnr. 63/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 211.790,94 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 530.818,10 lei inclusiv TVA Bloc 34 Al, str. Gheorge Doja 35;

-Aviz CTEA nr. 14/22.02.2018

-HCL nr. 64/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 465.637,55 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 734.662,221ei inclusiv TVA Bloc 28 E, str. Colinii nr 2

-Aviz CTEA nr. 15/22.02.2018

-HCL nr. 65/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 006.471,29 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 464.694,82 lei inclusiv TVA

Pentru toate aceste loturi au fost încheiate contracte de finanțare.

Pentru plata serviciilor de proiectare Lot 2 propunem


Suma totala prevăzută in buget: 308.010 lei.

Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.A - Lucrări noi

Modernizare strada Cozia

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale pe strada Cozia, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier.

Documentația tehnica, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.51/26.02.2018.

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 13.610 lei, inclusiv TVA, la obiectivul: Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești. Buget rectificat: 257.580 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC LNVESTITI1 *ANEXA 3Nr. crt.


GET

LOCAL 2021


BUGET ?

LOCAL j 202X1.Cap.51.02.71.01

AUTOR1TATI PUBLICE

TOTAL


Dotări informatica


Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești___

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Stafii încărcare pentru vehicule electrice'

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

Cap.61.02.71,01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL;;.

Lucrări noi

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT


Lucrări nul


Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ executie)

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilorfincinta imobil Școala

Gimnaziala Grigore Moisil)____________

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin). Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27 ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Lauriior(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru’’Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentarii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiecrivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

10


11


12


13


Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentarii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitari invatamant, etapa II                     ____

Platforma electronica de management educațional

Documentatii/Construire Grădiniță cu progtam prelungit Bdul Petrolului

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0,00

0,00

1,80

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

26,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,0«

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5 /

' 7-M-4+S+6)

8

Cap.66.02.71.01

'f-QX

SANATATE

■ if.uo.

: :4j>H;00 ::

■ l-, 12:.-          7

A

Lucrări in continuare

0,00

0,50

0,00

O+ l i

<j,5tf“ F

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

0,50

0,00

w

o.otui?

■3 6.50

B

Lucrări noi

0,00

4.006.50

4.845,00

3.5VJME'.

, 12992 <0

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

4.006,50

4.845,00

3.541,(10

kw

12.392,50

1

Documentarii necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

'w:-

A

Lucrări io continuare

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1

Instalării ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

101,00

0,00

0,00 1

0,00

101,00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

39,31

0,00

0,00

0,00

39,31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului " Modem izare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Cap.68.02.71,01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

: : .9.25.5-.4Î . .

din care

A

Lucrări in continuare

256,00

6.150,17

0,00

0,00

0,00

6.150,17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr, 11A

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0,00

5.975,17

0,00

0,00

0,00

5.975,17

B

Lucrări noi

0,00

114,27

0.00

0,00

0,00

114,27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

109,27

0,00

0,00

0,00

109,27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

72,55

0,00

0,00

0,00

72,55

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

3842

0,00

0,00

0,00

38,32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0,00

81,01

0,00

0,00

0,00

81,01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

308,01

0,00

0,60

0,00

308,01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

1.092,00

0,00

0,00

0,00

1.092,00

6

Documentarii tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

970,00

0,00

o.oo

0,00

970,00

8

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr, 15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET

LOCAL

2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET

LOCAL

2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5

£.

--13+4+5+6)

8

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

0,00

0,<H. *

1(1,00

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

1,00

0,00

u,<w

0,00

$4

13

PUZ str.Cosminele nr.I IA

0,00

1,00

0,00

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0,00

1,00

0,00

’țljtft.

>\    1.Q5

15

SF Parc Industrial

0,00

1,00

0,00

«ikeq7

, 0,00 : X;

i I.Q0 !

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

■ 1,00/

17

Consultanta management proiecte (URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

56,09

0,00

o,o&g‘

A w?'

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0,00

150,00

0,00

0,00

< J&o»'

150,00

19

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

0,66

115,00

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:<4.i>7<n3d::::

:::;:;2;723j89:<::

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

492,00

0,00

0,00

0,00

492,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str, Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4.076,20

490,00

0,00

0,00

0,00

490,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea

Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

1.345,00

0.00

0.00

0,00

1.345,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

2

Asigurarea utilitarilor si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

1.300.00

A.’    .

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

573,00

0,00

0,00

0,00

573,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

88,80

0,00

0,00

0,00

88,80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

95,09

0,00

0,00

0,00

95,09

Cap.8L02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

1

urni: •                  \ :

:     :6;iio: ?:-:

din care

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

160,66

0,00

0,00

0,00

160,66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție Ia nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0,00

160,65

0,00

0,00

0,00

160,65

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

.87JSS;Si:-

. :62s;<m :■

: «wte.iti::

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.432,16

0,00

0,00

0,00

1.432,16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

570,00

0,00

0,00

0,00

570,00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

780,16

0,00

0,00

0,00

780,16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

10.445,02

1.044,58

0.00

629,00

3.520,00

5.193.58

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

6.485,50

336,00

0,00

629,00

3.520,00

4.485,00

4

Modernizare strada Cozia

0,00

257,58

0,00

0,00

0,00

257,58

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

300,80

0,00

0,00

0,00

300,80

l Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET

LOCAL

2021

BUGET LOCAL 2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7=(3+4+5+6)

8

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

a °

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

555,00

0,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

95,33

0,00

i -

o.ooit-'

f\.‘

-s. f

■>5,33</

s, •

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0,00

11,00

0,00

0,00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

100,20

0,00

0,00

0,00

100,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

0,00

77,35

13

Întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

0,00

38,08

18

DALI, PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa l-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

21

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

SERVICIUL INVESTIȚII
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019-2022Capitolul 66.02-71.01 - SANATATE

B.Lucrari noi

1.Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare+executie). Propunem diminuarea sumei din lista obiectivelor de investiții pe anul 2019-2022 după cum urmeaza:

Anul 2020 se diminuează cu 56.000 lei

Anul 2021 se diminuează cu 8.000 lei

Suma totala prevăzută in buget este de 12.392.500 lei.

Capitolul 84.02-71.01 - TRANSPORTURI

B.Lucrari noi

 • 3.Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-duI București 1 si Bdul București 2(proiectare+exccutie). Propunem diminuarea sumei din lista obiectivelor de investiții pe anul 2019-2022 după cum urmeaza:

Anul 2022 se diminuează cu 1.000 lei

Suma totala prevăzută in buget este de 4.485.000 lei.

Suma diminuata din obiectivele de investiții sus menționate, se va aloca pentru asigurarea surselor de finanțare privind proiectele:

 • 1. “Soluții informatice integrate pentru otimizarea activitatii administrative, creșterea competentelor si a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești”;

 • 2. ”Antreprenoriat social, soluția pentru o economie durabila”;

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELAIAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA


APROBAT,

Ordonator principal de credite

VIZAT,

Direcția Economica

REFERAT,

Va rugam sa ne aprobați prezentul referat prin care solicitam virări de credite pentru bugetul venituri si cheltuieli pe anul 2019 al instituției noastre, avand ca sursa de finanțare bugetul local, intre articole si alineate conf. Art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, după cum urmeaza:

Cod indicator

Buget aprobat an cf.HCL 145/7.05.2019

Realizat la 25.08.2019

Influente +/- la Trim.III

Buget rectificat an

Total titlu 20

542.00

317.85

0

542.00

20.01.01

13.00

3.85

13.00

20.01.02

15.00

7.04

15.00

20.01.03

236.00

154.67

-35

201.00

20.01.04

95.00

54.70

95.00

20.01.08

25.00

14.29

25.00

20.01.09

25.00

13.17

25.00

20.01.30

95.00

61.52

5

100.00

20.05.01

2.00

0

2.00

^0.05.30

15.00

6.54

30

45.00

20.06.01

3.00

0.68

3.00

20.13

6.00

1.1

6.00

20.14

10.00

0

10.00

20.30.01

2.00

0.29

2.00


fMCU RUXANDRA

U- ‘ % I


Administrator financiar, Ec.VOINEA DORINA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Școala Gimnaziala RADU STANIAN


BUGET PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf HCL 266/31.07.

2019

Execuție la

15.08.2019

Plăti de efectuat estimate (sept-dec)

Diferente

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

306,0C

168,Of

137,94

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

306,00

168,0E

137,94

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50+51SF+55SF+57+59)

01

306,00

168,06

137,94

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

11,00

1,71

9,29

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11,00

1,71

9,29

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11,00

1,71

9,29

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.27+20.30)

20

235,00

130,86

104,14

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

182,00

117,63

64,37

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

0,00

4,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

4,90

1,05

0,05

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

109,00

81,55

32,86

-5,41

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

17,00

8,46

6,31

2,23

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,00

4,87

3,00

3,13

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

0,00

2,00

0,00

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

33,00

17,85

15,15

0,00

Reparații curente

20.02

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

38,00

13,23

24,77

0,00

L

Alte obiecte de Inventar

20.05.30

38,00

13,23

24,77

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

0,00

10,00

0,00

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

3,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15,00

8,771

6,23

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

>7.02

15,00

8,77

8,23

0,00

| Aiutoare sociale in numerar

>7.02.01

15,00

8,77

623

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

>9

45,00

26,72

18,28

0,00

| Surse

>9.01

45,00

26,72

18,28

0,00CONTABIL SEF,Ec Barbu Irina


Școala Gimnaziala RADU STANIAN

Ploiești, str Bobalna nr 76

Tel/fax 0244.525865


DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE BUGET LOCAL

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 145 / 07.05.2019, rectificat ulterior, in valoare de 306 mii lei structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal 11 mii lei

 • -   Cheltuieli cu bunuri si servicii 235 mii lei

 • -  Asistenta sociala 15 mii lei

 • -   Alte cheltuieli 45 mii lei

Avand in vedere: necesitățile privind execuția la data de 15.08.2019, prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite in trimestrul III, fara a se influenta trimestrialitate si valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.


CONTABIL SEF,