Hotărârea nr. 28/2019

Hotãrârea nr. 28 privind utilizarea excedentului bugetului local al municipiului Ploiești, constituit la data de 31.12.2018, în anul 2019


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 30/29.01.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Rapoartele de specialitate nr. 9/25.01.2019 al Direcției Economice și nr. 25/30.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea utilizării excedentului constituit la data de 31.12.2018, în anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.01.2019;

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă utilizarea excedentului bugetului local constituit la data de 31.12. 2018, în sumă de 3.462,03 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Excedentul va fi utilizat în următorul fel:

- suma de 1.000 mii lei pentru dezvoltare, respectiv:

o asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (str. Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor, gărilor și amenajarea Terminalului pentru transport auto călători, zona Sud - 279 mii lei;

o SF/PUZ-Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului -limita oraș, inclusiv terminal multimodal - 183 mii lei;

o ET/SF DALI Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - clădiri publice - 423 mii lei;

o ET/SF DALI Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - sistem iluminat public - 115 mii lei;

- suma de 2.462,03 mii lei pentru funcționare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019


Contrasemnează^

SECRETAR, Laureniiu DITU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George-Slorin-Niculae BOTEZ