Hotărârea nr. 279/2019

Hotãrârea nr. 279 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 279 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 364/08.08.2019 al viceprimarului George Pană și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1242/07.08.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.226/09.08.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.08.2019;

In temeiul art. 19, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice.

în temeiul art. 129, alin. 4, litera „a”, art. 139, alin. 3, lit. „a” și art. 196, alin. 1, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Ai îȚ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George PANĂ        .


'ȚĂ < Ă Contrasemnează: u/'Ă ă secretar general, /Moana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL

nr.236/31.07.2019

Execuție la

31.07.2019

îfofiugni e +/-

1 Jprpvedere

=®xonform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

13.473,00

6.998,00

4,00

13.477,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

13.186,00

6.993,00

4,00

13.190,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.

30

35,00

25,00

35,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30 00

14 00

30.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale artistice sportive

33.10.19

400,00

197,00

400,00

Alte venituri

36.50.00

1,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

8,00

12,00

4.00

12.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții

43.10.09

12.713,00

6.744,00

12.713,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total

287,00

5,00

0,00

287,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

287,00

5,00

0,00

287,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13473,00

6771,00

4,00

13477,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13186.00

6766,00

4,00

13190.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SI

01

13186,00

6766,00

4,00

13190,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+

10

10715,00

5871,00

0,00

10715,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.1f

10.01

9964,00

5450,00

0.00

9964,00

Salarii de baza

10.01.01

8736 00

4836 00

8736,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

684,00

349 00

684,00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0 00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unoroersoane din afara unitarii

10 0

12

0 00

Indemnizații de deleoare

10.0

.13

0JQ.

Indemnizații de detașai®__

10.01 14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

1001 15

O.OOl

Alocații centru locuințe

1001 16

0,001

Indemnizații de hrană

1001 17

523 00

265.00

523.00

A

te drepturi salariale in bani

10 01 30

21.00

21.00

0

tulelLsalariale in natura (cod 10.02.0f la 10.02.1

12-22

199.00'

187.00

0.00

199.00

Țichete de masa *);

iQOtSF

Norme de hrana

10.05 02

0 00

Uniforme si echipament obliqatoriu

10.02.03

0 00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10 02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

199,00

187,00

199,00

Contribuții {cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

552 00

234.00

0 00

552,00

Contribuții de asiqurari sociale de stat

10.03.01

346 00

112.001

346 00

Contribuții de asiqurări de somai

10.03.02

1 00

1.00

Contribuții de asiqurari sociale de sanatate

10.03.03

1 00

1 00

Contribuții dA ^sinursrî OAntru sccidsrițp dA miincis

10.03.04

1.00

1,00

ime de asiaurare de viată clătite de anaaiator

10.03.05

1

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1 00|

1,00

Contribuția asiauratorie de munca

10.03.07

202.00

122.00

202:00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2341,00

819,00

4,00

2345,00

nuri.si servicii Jcod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3

204-

1729.00

621.00.

4.00

1733.00

Furnituri de birou

700

JJ1

io no

T 00

lOTif)

Materiale pentru curățenie

20.01

.02

13 00

1.00

13 00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

75 00

42 00

75.00

Apa. canal si salubritate

20.01

.04

5 00

3 00

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

14 00

10 00

10 00

24,00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0 00

sta telecomunicații, radio tv. internet

20.01 08

22 00

11.00

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

190,00

58,00

-10,00

180,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1400 0Q

495.00

4.00

1404 00

Reparații curente

20.02

10,00

10,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

o.ool

o.ool


Hrana pentru animale


20.03.02


Medicamente-si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04

Bfidicamente, Z 20 04 01


-----------ectanti__l

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05

Uniforme si echipament__

__Lenjerie si accesorii de pat_________________________ Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.


Deplasări interne detașări transferări De | I a sa ri în străinătate


Uniații KiHLUXI HiJfejRil Mililîiwa


Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare_____

Cârti, publicații si materiale documentare__________

Consultanta si expertiza                    _______

Pregătire profesionala             ______________

protșțfTa mupcn ___________________,

Munitie. furnituri si armament de natura activelor fi» Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anirr Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes oublic


20.11

20.12

20.13


20.16

20.18208,00

14.00

194,00


5, yr.oo


- ' U L 0,00
TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in an


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ______

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)287,00


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

287.00

5,00

0.00

287.66,

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 7

71

287,00

5,00

0,00

287,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

287.00

5,00

0,00

287,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

264,00

0,00

264,00

Alte active fixe

71.01.30

23,00

5,00

0,00

23,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0,00

0,00

000

Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

_

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comercial

72.01.01

--—

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRFr.PnFMTI CJ PFrilPFRATF IM &MIII rilPFNT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in an

85.01

1,00

0,00

0,00
CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA