Hotărârea nr. 275/2019

Hotãrârea nr. 275 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniţă cu program prelungit în Municipiul Ploieşti, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215 şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 275

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 395/21.08.2019 al primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre și al consilierilor Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai Ganea, Constantin Grigore, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin Gabriel Minea, George Pană, Gheorghe Popa, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Raportul de Specialitate comun nr.8116/21.08.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr.252/21.08.2019 al Direcției Relații Internaționale și nr. 263/21.08.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 243/22.08.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2019;

Având în vedere scrisoarea nr.13688/30.07.2019 transmisă de către ADR Sud Muntenia privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiara pentru proiectul Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23», cod MySMIS 127215;

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca, Apelul de proiecte nr. POR/296/4/4.1.

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.163 din 30 mai 2016;

în conformitate cu art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196, alin. 1, litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr.23», cod MySMIS 127215 și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apelul de proiecte nr. POR/296/4/4.1.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.545/03.12.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate, rezultați în urma procesului de evaluare pentru proiectul cod MySMIS 127215 «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr.23», conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23» MySMIS 127215 în cuantum de 6.223.202,68 lei (inclusiv TVA) reprezentând integral cheltuieli eligibile, din care C+M 4.642.197,32 lei.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 53,94% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.356.893,09 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23».

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata cuprinsă între depunerea spre finanțare a proiectului și ulterior pe durata realizării în condiții optime a proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr.23”, cod MySMIS 127215, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

5                       '

Dată în Ploiești, astăzi, 23 august 2019

/ I                 CONTRASEMNEAZĂ:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL

Ștefațn DÂNESCL        & N doana-Geanina SERBINOV' . CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII i

2.

‘ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții- racord electric

120.000,00 i

22.800,00'

I

142.800,00,

TOTAL CAPITOL 2

120,000,00 \

22.800,00 i

142.800,001

L    CAPITOLUL 3

j '    CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1

STUDII

3.350,00

636,50

3.986,50!

-

3.1.1 Studii de teren

3.350,00

636,50

3.986,50 i

-

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

-

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

DOCUMENTAȚII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORI ZĂRII

0,00

osoo

0,00;

3.3

EXPERTIZARE TEHNICA

1.000,00

190.00

1 190,00

3.4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

5.700,00

1083,00

6783,00

3.5

PROIECTARE

229.950,00

43.690 50

273.640,50-

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0.00

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0.00

0 00

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul qenera!

45.500,00

8.835,00

........

55.335,00

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

69.232,00

13.154,08

82.336.08

-

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

-

3.5.6 Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

111.218,00

21.131,42

132.349,42

3.6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

6.000,00

1.140,00

7.140,00.

3.7

CONSULTANTA

78.500.00

14.915,00

93.415,00'

-

3.7.1 Consultanta la elaborare cerere finanțare

15.000,00

2.850,00

17.350,00

3.7.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

48.000,00

9.120,00

57.120.00

L

3.7.3 Auditu) financiar

15.500,00

2.945,00

18.445,00

; 3.8

ASISTENTA TEHNICA

95.000,00

18.050,00

113.050,00

3.8. Insistenta tehnica din partea proiectantului din care:

’      45.000,00

8.550,00

53.550,00

-

3.8.1.1 j pe oerioada de execuție a lucrărilor

35.000,00

6.550,00

41.650,00

!-

3 8 j 2 PentrLI participarea proiectantului ia fazeie

• ■ j incluse in programul de contrei a lucrărilor I de execuție, avizat la ISC

10.000,00

1.900,00

I

11.900,00

i -

3.8.2 Diricentie de șantier

50.000,00

9.500,00

59.500,00

TOTAL CAPITOL 3

419.500,00

;    79,705,00

499.205,00

5.

CAPITOLUL 5                                                         i

ALTE CHELTUIELI

5.1 •

ORGANIZARE DE ȘANTIER ;. ..

159,902,16

30.381,41

190.283,57

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

147.183,78

27.964,92

175.148,70

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.718 38

2.416,49

15.134,87'

>.2

COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

49,239,69

0,00

49.239,69

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00 i

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

25.436,76

0,00

25.436,76

-

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru, controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.633,82

0,00

3.633,82

-

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18.169,111

0,00

18.169,11

...

-

5.2.5. Taxe acorduri, avize si autorizația de construire/desfiintare (scutire autorizației

2.000,00 j

0,00

2.000,00

5.3

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

416.058,68

79.051,15

495.109,83

Î5.4

i—

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S! PUBLICITATE

15.250,001

2.897,50

18.147,50

TOTAL CAPITOL 5

640.450,54

112.330,06

752.780,60

6.

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI

TESTE

‘I-

6.1

Pregătirea oersonalului de exploatare

0,00 i

0,00! 0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00:

0,00: 0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00; 0,00

TOTAL GENERAL

5.237,443,89 i

985.758,80: 6.223.202/9 j

din care C+M

j

(1.2+1.3+1.4+ 2 + 4.1+4.2+5.1.1)

3.901.006,15:

741.191,17, 4.642.197,321


'A

STUDIU DE FEZABILITATE nr. 14364/2018

\ .

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT pe STR. POȘTEI NR. 23

STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar:               MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Data elaborării:________ 2018

Sef proiect DIRECTOR


arh. MIHAI BEJAN

ing. MARIANA AUGUSTIN


DEVIZ GENERAL varianta 1 minimala - ALEASA obiectiv de investiții “Construire grădiniță cu program prelungit Str. Poștei nr, 23

1 euro = 4.6531 tei in decembrie 2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

' Valoare

I țfara TVA)

ITVA

j ValâsrÂri'cJusL'Lv in/A'Xz -‘Ufî.vy ; '       lob

1.

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

i

0,00

0,00

■ 0,00 i

1.2

Amenalarea terenului

0,00'

0,00

0,001

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului ia starea inițiala

0,00

0,00

o,oo|

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / orotectia utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

i

0,00

0,00

67oo~!4.

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

?r.\ ’•       ,

4.1

Construcții si instalații

3.616.822,371

687.196,25.'

4.WWM

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17.000,00 j

3.230,00;

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care necesita montaj

140.710,00'

26.734,90'

167.444.90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care nu necesita montai si echipam de transport

82.629,171

15.699,54,

98.328,71

.4.5

Dotări

200.331,81

38.063,04

238.394,85

.4.6

Active necorporale

0 00 i

0,00 i

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.057.493,35 i

770.923,91

4.828.417,09
CUPRINS

FOAIE SEMNATURI

A. PIESE SCRISE

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2.  Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)

  • 1.4.  Beneficiarul investiției

  • 1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1.  Concluziile Studiului de prefezabilitate

  • 2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3.  Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4.  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evoluția cererii, în scopul justificării necesității si dimensionării obiectivului de investiții

 • 2.5.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1.  Particularitati ale amplasamentului:

 • 3.2.  Descrierea dpdv tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

 • 3.3.  Costurile estimative ale investiției

 • 3.4.  Studii de specialitate, în funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor

 • 3.5.  Grafice orientative de realizare a investiției

4 Analiza fiecărui scenariu/optiuni tehnico- economice propuse

 • 4.1.  Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si

prezentarea scenariului de referința

 • 4.2.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3.  Situația utilităților si analiza de consum

 • 4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

 • 4.5.  Analiza cererii de servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6.  Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara ..79

 • 4.6.1. Aspecte preliminare

 • 4.6.2. Perioada de referință pe sector activitate

 • 4.6.3. Analiza scenarii din prisma aspectelor financiare

 • 4.6.4. Analiza financiară - Metodologie

 • 4.6.5.   Investiția de capital...............................................................................ț\....82

 • 4.6.6.  Perioada de referință proiect.................................................................

C L

 • 4.6.7.  Rata financiară de actualizare..........................................................................7,:7..r:83

 • 4.6.8.  Valoarea reziduală a investiției

 • 4.6.9.  Evoluția prezumată a costurilor de operare

 • 4.6.10.  Evoluția prezumată a veniturilor din operare

 • 4.6.11.  Sustenabilitatea financiară a proiectului

 • 4.6.12.  Determinarea indicatorilor de rentabilitate financiară pentru investiția totală

 • 4.6.13.  Calculul necesarului de finanțare

 • 4.6.14.  Determinarea indicatorilor de rentabilitate financiară pentru capitalul național

 • 4.6.15.  Concluziile Analizei financiare

 • 4.7.  Analiza economica inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica

 • 4.7.1.  Ipoteze de bază

 • 4.7.2.  Calculul indicatorilor de performanță economică ai proiectului

 • 4.7.3.  Concluziile Analizei Economice și Analiza Cost-Eficacitate

 • 4.8.  Analiza de senzitivitate

 • 4.8.1.   Identificarea variabilelor critice

 • 4.8.2.  Determinarea valorilor de comutare

 • 4.9.  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5.  Scenariul/optiunea tehnico-economica optima, recomandata

  • 5.1.  Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

 • 5.2.  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

 • 5.3.  Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:

 • 5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

 • 5.5.  Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6.  Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare

si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite....................................................................................................................117

 • 6.  Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 6.1.  CERTIFICAT DE URBANISM

  • 6.2.  Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege. 118

  • 6.3.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru Protecția Mediului, masuri de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economica

 • 6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5.  Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliara-OCPI ..118

Elaborator: SC PACÎCSRL                  ~

 • 6.6.  Studiu geotehnic..........................................................................

 • 6.7.  Avize, acorduri si studii specifice, după caz, în funcție de specific

investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice.......................................

 • 7. Implementarea investiției........................................................................


  • 7.1.  Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

  • 7.2.  Strategia de implementare

  • 7.3.  Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare 122

  • 7.4.  Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

 • 8. CONCLUZII si RECOMANDĂRI

 • B. PIESE DESENATE BORDEROU.............................................................................

  125


  ANEXE............................................................................................................................


  126


ANEXA A - ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE DE BENEFICIAR SI AVIZE OBȚINUTE

CERTIFICAT DE URBANISM

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU, AVIZE SI HOTARARE DE APROBARE PUD

STUDII GEOTEHNICE SI TOPOGRAFICE

AVIZE SOLICITATE PRIN CU SI OBȚINUTE

ANEXA B - LISTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI PE SPECIALITĂȚI SI DEVIZE RULATE . 126

LISTE DE ECHIPAMENTE, FISE TEHNICE SI OFERTE DE PREȚ

LISTE DE DOTĂRI SI OFERTE DE PREȚ

ANEXA C - CENTRALIZATOR DE PRETURI

OFERTE DE PROIECTARE

FOAIE DE SEMNATURISEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

PROIECTANT REZISTENTA

PROIECTANT INSTALAȚII

INSTALAȚII TERMICE

INSTALAȚII SANITARE

INSTALAȚII ELECTRICE

CONSULTANT

Arh. Mihai Bejan

Arh. Mihai Bejan

Ing. Silvian DianuIng. Gheorghe Dobrescu

A.

Ing. Constanta Tepes

Ing. Dan lonescu

[AM

Ing. Adrian Simionescuii"

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

“Construirea grădiniței cu program prelungit” in incinta existenta din str. Poștei, nr.23, Municipiul Ploiești”

1.2.   Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1.3.   Ordonator de credite (secundar/tertiar)

nu este cazul

1.4.   Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail

B-dul Republicii, nr.2, municipiul Ploiești, județul PRAHOVA

Reprezentanți împuterniciți

Ing. NITU CARMEN; nitu.carmen@ploiesti.ro;

mobil 0726.704.270;

tel. 0244.516.699/int. 164

 • 1.5.   Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC. PACIC SRL, str. Alexandru Xenopol, nr. 4, etaj 3, apart. 12, sector 1,

Municipiul București

sef proiect, arh. MIHAI BEJAN tel.021/3260795 mail: <pacic1991@gmail.com>


 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/ proiectului

2.1. Concluziile Studiului de prefezabilitate

Nu este cazul, anterior realizării prezentului studiu, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

In cadrul prezentului Studiu de fezabilitate vor fi trecute in revista si analizate documentele strategice si legislatiai relevante pentru apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1-Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, respectiv:

 • -  Acordul de Parteneriat 2014-2020

 • -  Strategia Europeana 2020

Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila, cu referire la dezvoltare durabila si educație, prin prisma Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabila

 • -   Strategia Naționala pentru Infrastructura de Educație

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 Strategia privind Educația si Formarea Profesionala pentru perioada de programare 2014-2020

Strategia Naționala de Competivitate 2014-2020

Strategia Naționala de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020.

Strategia Naționala privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii

Strategia Naționala pentru Educație Terțiara

 • -   Planurile de Dezvoltare Regionala 2014-2020, respectiv cu Prioritatea 5 Susținerea educației si ocupării forței de munca cu referire la Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia

 • -   Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020

 • -   Strategia Naționala a persoanelor cu dizabilitati 2014-2020

Strategiei Naționale pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sărăciei Strategia privind incluziunea cetățenilor romani apartinand minorității romilor Programul National de Reforme al României.

Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Acordul de Parteneriat, respectiv asigurarea unui acces mai bun la programele de educație si ingrijire a copiilor preșcolari si investiții in infrastructura educației.

Conform Acordului de Parteneriat, Romania se confrunta cu o disponibiltate limitata a educației timpurii si preșcolare si un nivel scăzut de participare la aceasta după cum urmeaza:

In 2011, doar 2% dintre copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani erau inscrisi la cresa, majoritatea covârșitoare a acestora aflandu-se in grija unui părinte sau a familiei. In prezent, exista un deficit semnificativ de servicii de ingrijire de tip cresa accesibile din punct de vedere financiar.

 • -   Tendința de imbunatatire a participării la invatamantul preșcolar in rândul copiilor cu vârste intre 3 si varsta de inscriere in sistemul obligatoriu de invatamant a stagnat la 82,1% in 2010, crescând in 2012 la 85,5% insa mentinandu-se sub media UE 28 de 93,9% si mult sub nivelul de referința de 95% al Cadrului strategic - Educație si formare profesionala

2020 ( sursa: Eurostat, UOE, 2013).

Rezultatele diferitelor studii arata ca marea majoritate a programelor de educație'.Și^ngrijire'a^ copiilor preșcolari (EICP) au avut efecte pozitive considerabile asupra dezvoltării cognitiVș0^^, ir/ termeni relativi, copiii din familiile dezavantajate din punct de vedere socio-economic au iriregistrat progrese la fel de mari sau chiar mai mari decât copiii din familiile mai avantajate.

Investițiile atat in infrastructura, cat si in dezvoltarea instituționala pentru educația copiilor preșcolari sunt in continuare la un nivel foarte redus, ceea ce generează o disponibiltate limitata, o calitate si o accesibiltate inconsecvente in ceea ce privește invatamantul timpuriu si preșcolar, cu efecte asupra inscrierii si performantei in sistemul de invatamant obligatoriu, reprezentând, de asemenea, o bariera in calea particparii părinților pe piața muncii.

Investiția propusa prin proiect este in concordanta cu Strategia Europeana 2020, respectiv promovează o creștere economica favorabila incluziunii, o rata ridicata a ocupării forței de munca si o creștere economica durabila.

Strategia Europa 2020 propune o noua viziune economica, care sa ajute UE sa iasa din criza economica de la nivelul anului 2010, cu identificarea de soluții pentru problemele pe termen lung precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor si imbatranirea populației prin adoptarea unui nou concept de economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de munca, de productivitate si de coeziune. Strategia se fundamentează pe priorități tematice, care se intrepatrund si se condiționează reciproc:

creștere economica inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere si inovare - care include tinta ca până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;

creștere economica durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice si mai competitive;

creștere economica favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocupării forței de munca, in măsură sa asigure coeziunea economica si teritoriala.

In plus, asigurarea serviciilor de ingrijire a copiilor este considerata de către Consiliul si Comisia Europeana ca fiind un pas esențial in realizarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in creșterea participării femeilor pe piața muncii si a reconcilierii vieții profesionale cu viata de familie si ocupa un loc important in cadrul politicilor UE.

Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila adoptata la 9 iunie 2006 de Consiliul UE care are ca obiectiv general imbunatatirea continua a calitatii vieții pentru generațiile prezente si viitoare prin crearea unor comunități sustenabile, capabile sa gestioneze resursele in mod eficient si sa valorifice potențialul de inovare ecologica si sociala al economiei in vederea asigurării prosperității, protecției mediului si coeziunii sociale.

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila completează Strategia de la Lisabona si reprezintă fundamentul Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 care se dorește a fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici publice si pentru opinia publica, in scopul schimbării comportamentului in societatea europeana si, respectiv, in societatea romaneasca si implicării active a factorilor decizionali, publici si privați, precum si a cetățenilor in elaborarea, implementarea si monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.

In cadrul Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabila sunt identificate patru obiective-cheie:

 • 1.  Protecția mediului, prin masuri cara sa permită disocierea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului;

 • 2.  Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepurilor fundamentale, diversității culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminării de orice fel;

 • 3. Prosperitatea economica, prin promovarea cunoașterii, inovării si cdmpâtiyitatii pentru ț asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine

  plătite;


 • 4. îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovareâMnstitutiiîor democratice in slujba păcii, securității si libertății, a principiilor si practicilor dezvoltării durabile pretutindeni in lume.

Dezvoltarea durabila si educația in cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabila are ca obiectiv național 2020: atingerea nivelului mediu de performanta al UE in domeniul educației si formarii profesionale

Pentru acest orizont de timp se au in vedere următoarele direcții strategice de acțiune:

Restructurarea ciclurilor de invatamant pe baza profilului de formare specific, si redefinirea programelor de pregătire in funcție de nivelurile de referința agreate pentru Cadrul National al Calificărilor, astfel incat sa fie asigurate transparenta sistemului care sprijină invatarea pe tot parcursul vieții, precum si mobilitatea ocupationala. Operațiunile de restructurare trebuie sa duca la asigurarea accesului si la imbunatatirea substanțiala a calitatii ofertei de pregătire prin dobândirea de competente care sa susțină dezvoltarea personala, competitivitatea si dezvoltarea durabila;

Dezvoltarea capacitatii si inovației instituționale, avand la baza managementul cunoașterii, si crearea rețelelor de cooperare care sa includă parteneriatele public-privat, in condițiile descentralizării sistemului de invatamant si al autonomiei universitare;

Profesionalizarea managementului educațional si școlar prin formarea resurselor umane pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive si anticipative si, prin dezvoltarea competentelor specifice, acordând aceeași prioritate celor sociale si personale.

Deschiderea sistemului formal de educație prin recunoastrerea achizițiilor de invatare dobândite in contexte non-formale sau informale. Este de așteptat ca, pana in 2020, sa existe acces real la centre de validare a competentelor dobândite in asemenea contexte, promovând astfel importanta acordata experienței de viata si munca si relevanta ofertei educaționale, atat pentru aspirațiile celor care invata cat si pentru nevoile de dezvoltare economica si sociala.

Dezvoltarea bazei instituționale si logistice a sistemului educațional național, inclusiv in ceea ce privește educația fizica si activitatile sportive si recreative, paralel cu diversificarea ofertei educaționale non-formale si informale. Cuprinderea in sisteme de invatare permanent, recalificare sau reciclare profesionala se va ridica la minimum 15% din grupa de varsta 25-64 ani.

 • -   Creșterea calitatii procesului de formare a personalului didactic si de conducere din invatamant prin sisteme flexibile, pentru innoirea stocului de cunoștințe, punând accentul pe promovarea comportamentelor de tip “practician reflexiv”, capabil sa transmită abordări interdisciplinare in susținerea dobândirii rezultatelor invatarii, in special a celor derivate din exigentele socio-culturale, economice si ambientale ale dezvoltării durabile.

 • -   Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieții, pentru a dobândi inteligenta socio-emotionala si capacitatea de a se adapta competitiv pe piața muncii in Uniunea Europeana.

 • -   Dezvoltarea unor programe de studii diferențiate conform specificului regiunilor si nevoilor elevilor/studentilor, acoperirea unui spectru larg si echilibrat de domenii ale cunoașterii pentru intelegerea in profunzime a legaturilor corelative intre aspectele economice, sociale si de mediu, insusirea limbilor străine, valorizarea oportunitatilorpentru invatare inter- si trans-disciplinara, dobândirea de abilitați privind planificarea/cercetarea atat la nivel individual cat si in echipe, implicarea participativa in serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate fata de problemele globale comune; respect fata de valorile universale, muliculturalitatea si specificul identitar; dezvoltarea curiozității creatoare si

(auto)interogarea continua.

- Extinderea invatamantului si formarii profesionale de calitate in mediul râr^^sWa^ egalitatii de sanse si atragerea in sistemul educațional a tinerilor din grupurile defavorizate. Extinderea cooperării internaționale prin inițierea si participarea la programe si proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezentei scolii romanești in organismele reprezentative la nivel european si internațional; încurajarea participării diasporei științifice romanești la proiecte educaționale realizate in Romania, si la evaluarea proiectelor, programelor si politicilor educaționale relevante pentru domeniul dezvoltării durabile.

Chiar daca in direcțiile strategice menționate nu sunt detaliate aspecte legate de educația timpurie, aceasta reprezintă piatra de temelie pentru atingerea obiectivelor legate de performanta in educație si ulterior in formare profesionala, intr-o prima etapa prin facilitarea accesului la educația timpurie prin crearea infrastructurii si ulterior, asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea abilităților preșcolarilor.

In ceea ce privește indrastructura, investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Strategia Naționala pentru Infrastructura de Educație, respectiv promovează calitatea, relevanta si eficienta educației.

Misiunea strategica a Strategiei Naționale pentru Infrastructura de Educație 2017-2023 este asigurarea unui acces echitabil la medii de invatare sigure si flexibile, care facilitează inovarea in predare si invatare prin utilizarea unui model decizional transparent, bazat pe fapte concrete.

Valoare strategică

Definiție

Medii de învățare de calitate

Asigurarea unor spații fizice sigure, protejate și adecvate vârstei, proiectate să faciliteze predarea și învățarea, aliniate principiilor de învățare

Echitate

Promovarea corectitudinii și imparțialității în privința investițiilor în infrastructură prin identificarea diferențelor inerente între oportunitățile și avantajele de care beneficiază unele grupuri ale populației și reacția pentru atenuarea acestora

Non-segregare

Prevenirea situațiilor în care investițiile conduc la înființarea unor noi unități de învățământ izolate sau la menținerea izolării unor unități de învățământ existente

Spații de învățare inovatoare

Crearea unor spații de învățare proiectate special pentru a promova noi abordări de predare și învățare, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor moderne

Decizii bazate pe date concrete

Luarea deciziilor privind programele sau propunerile de investiții pe baza analizei unor date de calitate

Sustenabilitate

Prioritizarea investițiilor în infrastructură care asigură protecția mediului și întreținerea eficientă raportat la costuri

Nediscriminare

Prevenirea tratamentelor inegale și incorecte în furnizarea serviciilor de educație în unitățile de învățământ

Cadru     decizional

holistic/ cuprinzător

Luarea deciziilor privind investițiile ținând cont de toate dimensiunile analitice relevante, inclusiv tendințele demografice și nevoile pieței forței de muncă

Sentiment        de

proprietate

Asigurarea faptului că investițiile vor face elevii să simtă că spațiile de învățare le aparțin

Răspuns la nevoile locale

Prioritizarea propunerilor de investiții care răspund nevoilor comunităților deservite de unitățile de învățământ

Relevanța    pentru

piața forței de muncă

Susținerea propunerilor de investiții în infrastructura de educație care răspund nevoilor actuale și viitoare ale pieței forței de muncă

Cadrul strategic privind investițiile în infrastructura de învățământ din România 2017-2023 este structurat pe 3 piloni strategici care cuprind direcții specifice de acțiune care contribuie la indeplinirea obiectivelor strategice.    

Pilon strategic

Obiective strategice

Indicator de rezultat

Pilonul 1 - Acces la serviciile de educație

îmbunătățirea accesului la servicii de educație în zonele insuficient deservite

- Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi și studenți

Indicator 1: îmbunătățirea accesului la servicii de educație îmbunătățite

Pilonul 2 - Calitate, condiții de siguranță și funcționare

Dezvoltarea și actualizarea cadrului legislativ al infrastructurii școlare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare

îmbunătățirea calității condițiilor de siguranță și de funcționare a spațiilor de învățare

Indicator 2:

Reducerea procentului unităților de învățământ care funcționează fără avize sau autorizații (indicele privind caracterul adecvat al utilităților) Indicator 3: Reducerea procentului unităților de învățământ

Pilonul 3 -Calitatea și relevanța mediilor de învățare

Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate care să sprijine procesul de învățare

îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare pentru stimularea dezvoltării competențelor solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale pentru succesul în viață și în societate.

Indicator 4 :

Reducerea procentului de unități de învățământ care nu dispun de facilități (biblioteci, laboratoare, săli de sport, ateliere de practică) Indicatorul 5:

Creșterea calității și relevanței mediilor de învățare


Incluziune socială

Asigurarea faptului că investițiile în infrastructura de educație co'nțribuje lă *..... ';

participarea în societate a persoanelor din grupuri dezavantajate                x

Transparență

Susținerea propunerilor de investiții clare, fundamentate, elaborate,'ih-^v-' conformitate cu reglementările în vigoare, accesibile publicului

Flexibilitate

Prioritizarea investițiilor în medii de învățare care încurajează proiectarea, adaptarea și modificarea spațiilor, echipamentelor și mobilierului astfel încât să răspundă nevoilor diferitelor tipuri de participanți

Coerență strategică

Asigurarea faptului că investițiile în infrastructura de educație se realizează în concordanță cu strategiile naționale din sectorul educație și din alte sectoare relevante

Siguranță

Prioritizarea investițiilor în medii de învățare care asigură protecția fizică a elevilor și a personalului


Investiția propusa prin prezentul proiect va contribui la realizarea obiectivelor strategice propuse in Strategia Naționala pentru Infrastructura de Educație respectiv creșterea capacitatii de școlarizare in invatamantul preșcolar (prin crearea spatii de educație pentru 4 grupe) - aferent pilonului 1, asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare si imbunatatirea calitatii


condițiilor de siguranța si de funcționare a spatiilor de invatare (prin construirea unui spațiu nou de invatamant, adiacent celui existent creând astfel premisele pentru atingerea' parametrilor de calitate pentru procesul de invatamant prin degrevarea spatiilor existente de siipraincarcare -medie 25 copii/grupa si spatii inadecvate) - aferent pilonului 2, asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate care să sprijine procesul de învățare (prin crearea unui loc de joaca dotat cu echipamente performante) - aferent pilonului 3.

Investiția propusa prin prezentul proiect va contribui la Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 care propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii si va răspunde recomandărilor specifice de țară în domeniul educației și formării profesionale, respectiv: „Să se asigure creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și tehnic, la ucenicii, la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la necesitățile pieței forței de muncă. Să se asigure un acces mai bun la serviciile de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari" - RECOMANDAREA CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2014.

Proiectul propus urmărește creșterea rolului educației in formarea tinerilor in perspectiva atingerii obiectivelor Strategiei Naționala de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020 si se afla in concordanta cu Strategia Naționala de Competitivitate 2014-2020.

Investițiile in educație, competente si invatare pe tot parcursul vieții reprezintă un domeniu de acțiune care subsumează alte doua tinte ale tarii pentru perioada următoare, respectiv reducerea ratei de părăsire timpurie a scolii, pentru care Romania si-a asumat o tinta de 11,3% (sub 10% la nivelul UE) si creșterea ponderii populației in varsta de 30-34 ani care a absolvit forme de invatamant tertiar sau echivalent la 26,7% pentru Romania (minim 40% la nivelul UE). Reducerea abandonului școlar, creșterea calitatii educației si formarii profesionale si adaptarea acestora la cerințele pieței muncii sunt provocările carora Romania trebuie sa le faca fata in perioada următoare, pentru a asigura baze solide competitivității economice a tarii.

In anul 2012, in Romania, rata de părăsire timpurie a scolii a fost de 17,4%, in scădere ușoara fata de 2010 si 2011, dar cu mult peste media UE de 12,8%, probleme deosebite existând in special in cazul zonelor rurale si in cazul romilor.

In același timp rata de absovire a invatamantului tertiar a fost de 21,8% in anul 2012, cu 14 puncte procentuale sub media Uniunii Europene (35,8%), in timp ce participarea adultilor la programe de invatare pe tot parcursul vieții a stagnat la niveluri foarte scăzute (1,6% in 2011), considerabil sub media Uniunii Europene (8,9%).

Neconcordantele cantitative sunt dublate de unele calitative, in măsură in care nivelul competentelor de baza pentru citire, matematica si stiinte este unul foarte redus, iar rata de ocupare a persoanelor in varsta de 20-30 ani care au absolvit cel puțin studii medii este de 69,4% in anul 2012 (fata de 75,6% in cazul UE). Probleme deosebite sunt legate de fenomenul “calificărilor neadecvate pieței muncii” (skill gaps), indeosebi la nivelul invatamantului profesional si tertiar, nealiniat inca la cerințele pieței muncii.

Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Strategia Naționala privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii, respectiv are ca grup tinta inclusiv copiii din familii cu statut socio-economic scăzut, si populație de etnie Roma si alte grupuri marginalizate si subreprezentate.

Prin investiția propusa se respecta direcțiile de acțiune propuse in Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a scolii respective Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii.


3 ani și învățământul preșcolar - >ii ;de k în cadrul obiectivului de extindere/ă’?           a

. ..          ...         ..     .. ..       .         .? ■> A- -f-


Programele propuse în acest pilon au în vedere creșterea ratelor de înscriere îr^iycațiă^fnpur^ (educație antepreșcolară, copii de la naștere la 3 ani și învățământul preșcolar -ani), învățământul primar și secundar inferior. în cadrul obiectivului de extindei^|(:/tăc<^^|(»ina educație, o atenție specială va fi acordată educației timpurii și continuării extinderii îhvățăfiiantului preșcolar (3-5 ani), pentru a obține o rată de înscriere aproape universală și ocreșterea substanțială a numărului de copii care pot accesa serviciile de îngrijire și educație preșcolară, inclusiv a serviciilor care să conducă la creșterea implicării parentale în educația copiilor. Rezultate suplimentare privind înscrierea în ciclurile primar și secundar inferior sunt, de asemenea, propuse în vederea abordării asimetriilor privind rezultatele învățării pentru cele patru grupuri țintă selectate: copii cu vârste între 11-17 ani, în special cei din medii economice precare, copii romi și alte grupuri minoritare. Scopul central al acestui pilon este de a îmbunătăți, în mod substanțial, calitatea învățământului primar și secundar inferior. Aceste îmbunătățiri vor atrage după sine mai mulți elevi la școală determinându-i să rămână în școală. Rezultate vizibile vor fi înregistrate în ceea ce privește alfabetizarea de bază și competențele la matematică și științe. Schimbările privind calitatea, propuse în acest pilon, țintesc spre facilitarea achiziționării de competențe cheie, care îi va ajuta pe elevi în tranziția către învățământul superior și/sau tranziția către piața muncii. Aceste măsuri vor elimina decalajul de învățare față de Europa și vor contribui la îndeplinirea cerințelor pieței muncii europene.

Program reprezentativ 1.1: Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor (ÎETC) Acest program are ca scop consolidarea procesului de extindere a educației timpurii a copiilor prin atingerea unui grad universal de acces în învățământul preșcolar (3-5 ani) și demararea unei extinderi rapide a ofertei de ÎETC, îndeosebi pentru copiii de 2-3 ani, asigurând accesul tuturor copiilor, cât mai de timpuriu, la educație, în special al celor din comunitățile dezavantajate. Dovezile în acest sens relevă faptul că accesul la educația de calitate, de la o vârstă mică, facilitează dezvoltarea de competențe cheie și că ÎETC de bună calitate poate conduce la rezultate educaționale mai bune și reduce riscul de PTȘ într-o etapă ulterioară. Extinderea ÎETC ar presupune o creștere a ratelor brute de înscriere de la 2 la 23% pentru acest segment de vârstă (aproximativ 15.000 de nou înscriși/an) și angajarea a aproximativ 8.000 cadre didactice noi în această perioadă (2.500 în zonele urbane și 5.500 în zonele rurale). Va fi necesară revizuirea și proiectarea unor mecanisme de finanțare adecvate, prin care să se asigure acces universal la ÎETC de calitate în toate regiunile. Curriculumul pentru învățământul preșcolar, existent înainte de 2008, a fost revizuit din perspectiva evidențierii tranziției spre o abordare centrată pe dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, cognitiv, socio-emoțional, al limbajului și al capacităților în învățare, care sprijină și încurajează copilul să exploreze mediul apropiat, să facă alegeri, să fie creativ etc., iar curriculumul pentru educația antepreșcolară, inexistent până în 2008, a fost conturat urmărind aceleași principii, în încercarea de a sprijini demersurile personalului din serviciile de educație timpurieantepreșcolară, și realizând trecerea de la o abordare centrată pe îngrijire, în special de tip medical, spre o abordare de tip integrat, în care educația și îngrijirea să fie împreună. Toate aceste noi abordări necesită o implementare unitară și monitorizată. De asemenea, educația incluzivă, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și acordarea de sprijin intensiv grupurilor aflate în situație de risc, inclusiv pentru copiii romi, sunt în centrul acestui program.

Strategia propusă necesita implementarea cu succes a următoarelor măsuri:

întărirea și consolidarea ÎETC pentru a crește eficiența;

Recunoașterea rolului important al familiilor cu copiii de la naștere la 6 ani, prin implicarea directă a acestora în programe de educație parentală și de conștientizare a importanței educației timpurii și furnizarea de stimulente financiare pentru a-i sprijini;

- Implicarea autorităților, comunităților, părinților și a altor factori interesați de la nivel local, pentru a asigura sprijinul necesar înscrierii și retenției;

Elaborarea de noi abordări (inclusiv stimulente financiare, scheme de mobilitate)pentru a asigura un număr suficient de cadre didactice calificate (educatoare și educatori puericultori) în

Studiu de fezabilitate                                                                                  ?

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23"                          ^^7 ^77 ’ ' ■ \

Beneficiar: PrimăriaJVIunicipiulu^Ploiesti                                                  [ ”

toate zonele geografice, mai ales în zonele dezavantajate.

pentru Educație


Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Strategia Naționala

Terțiara prin creșterea ratei de participare la educație inca de la un nivel preșcolar,^ prin încurajarea copiilor din medii defavorizate si din mediul rural (adiacent municipiului Ploiești) sa se înscrie in invatamantul preșcolar (prin construirea noii grădinițe si crearea premiselor pentru reglementarea activitatii educaționale in grădiniță adiacenta existenta si furnizarea de servicii educaționale intr-un mediu plăcut) fapt care ar putea genera o rata de participare mai mare si in invatamantul secundar si tertiar.

Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Strategia Naționala privind invatarea pe tot parcursul vieții. Proiectul propus incearca sa reducă inegalitatea de sanse (situația socio-economica a copiilor care afecteaza rezultatele școlare ale acestora, diferentele semnificative dintre cetățenii de etnie roma si celelalte etnii, diferentele teritoriale semnificative).

Proiectul propus contribuie la principalele repere stabilite pentru anul 2020 conform strategiei susmenționate:

cel puțin 95% dintre copiii cu vârste cuprinse între patru ani și vârsta începerii învățământului primar obligatoriu să participe la educația preșcolară;

procentul de adolescenți de 15 ani cu abilități insuficiente de citire/lectură, matematică și științe să fie mai mic de 15%;

procentul de elevi care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională să fie mai mic de 10%;

procentul de adulți cu vârsta de 30-34 de ani care au absolvit o formă de învățământ terțiar să fie de cel puțin 40%;

medie de cel puțin 15% dintre adulți (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) să participe la învățarea pe tot parcursul vieții.

In domeniul educației se dorește asigurarea egalitatii de sanse pentru a oferi tuturor copiilor educație de calitate si se propun următoarele obiective care sunt respectate si in proiectul propus:

 • 1.  Imbunatatirea sistemului de educație si ingrijire pentru copiii preșcolari

 • 2.  Creșterea participării si imbunatatirea rezultatelor in invatamantul primar si gimnazial pentru toti copiii

 • 3.  Promovarea unui acces mai larg la invatamant tertiar prin grupuri sub-reprezentate

 • 4.  Creșterea accesului la programul de invatare si formare pe tot parcursul vieții pentru tinerii dezavantajați si populația de vârste active

 • 5.  Creșterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate

 • 6.  Creșterea accesului copiilor cu nevoi educaționale speciale si al copiilor cu dizabilitati

 • 7. Creșterea accesului copiilor romi

 • 8.  Creșterea accesului copiilor din zone marginalizate

 • 9.  Imbunatatirea eficientei programelor de bunăstare in rducatie

in condițiile respectării obiectivelor Strategiei Naționale pentru Promovarea incluziunii Sociale si Combaterea Sărăciei:

 • -   Toți cetățenii să aibă oportunități egale.

Nevoile elementare ale tuturor cetățenilor să fie satisfăcute.

Diferențele între membrii societății să fie respectate.

 • -  Toate persoanele să fie apreciate și să trăiască demn.

Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Planurile de Dezvoltare Regionala 2014-2020,respectiv cu Prioritatea 5 Susținerea educației si ocupării forței de munca.

Obiectivul strategic reflecta abordarea concentrata, integrata si flexibila pentru:

.. ’î;' \1 Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești

 • •  imbunatatirea competitivității si capacitatii inovatoare a economiei regiunii in vederea

creșterii economice;

f r R '

 • •  reducerea disparitatilor economice si sociale existente in interiorul regiunii si “creșterea gradului de includere a comunităților dezavantajate in viata economica a acesteia;

 • •  protejarea si imbunatatirea condițiilor de mediu si a biodiversitatii;

 • •  folosirea raționala a resurselor naturale.

Atingerea obiectivului strategic general se va face printr-un set de obiective strategice specifice, care reflecta combinația aspirațiilor sociale, economice si de mediu al regiunii.

Prin obiectivele specifice, Planul de Dezvoltare Regionala urmărește eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea pe ansamblu a regiunii, exploatând totodată avantajele care furnizează oportunități de dezvoltare care vor contribui la obținerea prosperității regiunii, asigurând totodată o dezvoltare pe termen lung a comunităților acesteia.

OBIECTIVELE STRATEGICE SPECIFICE Regiunii Sud-Muntenia:

 • 1.  Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile;

 • 2.  Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane;

 • 3. Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării - dezvoltării - inovării;

 • 4.  Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural;

 • 5. Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă;

 • 6. îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii sociale;

 • 7.  Creșterea rolului așezărilor rurale și a contribuției agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia.

Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020 capitolul 1.6.2 Educație menționează ca județul Prahova înregistrează o rată de scădere a populației din mediul urban (-9.5%) in conditile unui număr relativ constant al populației preșcolare, asa cum rezulta din datele statistice de la INS pentru perioada 2012-2016.

Capitolul 1.6.5. menționează ca pentru perioada 2014-2020 sunt prevăzute investiții în infrastructura educațională, precum: construcția de noi grădinițe (Bd. Petrolului nr. 20, Aleea Strunga, Str. Poștei nr. 29), reluat la capitolul 4 - Portofoliul de proiecte, domeniul de intervenție: creșe și grădinițe - poz 410 cu identificare linie finanțare poz 46 - POR 4.4.

Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Naționala a persoanelor cu dizabilitati 2014-2020. Punctul de pornire îl constituie principiile afirmate de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități:

respectarea demnității inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertății de a face propriile alegeri și a autonomiei personale;

nediscriminarea;

participarea și integrarea deplină și efectivă în societate;

respectul pentru diversitate și acceptarea persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane și a umanității;

- egalitatea de șanse;

accesibilitatea;

 • -   egalitatea între bărbați și femei;

 • -   eliminarea oricăror inechități si discriminări in exercitarea drepturilor si libertăților i^tâtej^ști^y Traiul independent și incluziunea socială reprezintă "ținta" acțiunii sociale iar realizarea, acestui obiectiv presupune proiectarea și implementarea dezinstituționalizării sistemului de servicii sociale și trecerea la servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și participativă a persoanelor cu dizabilități în comunitate, prin accesibilizarea tuturor resurselor comunității.

In perspectiva proiectului propus sunt prevăzute la nivelul construcției dotări specifice accesului persoanelor cu dizabilitati, cu respectarea legislației in vigoare.

Investiția propusa prin proiect se afla in concordanta cu Strategia privind incluziunea cetățenilor romani apartinand minorității romilor

In ceea ce privește participarea la procesul de invatamant, exista disparități semnificative la nivel etnic (in special pentru etnia roma) si teritorial - peste o treime dintre copiii romi (38,5%) nu frecventează grădiniță, comparativ cu 13,3% dintre copiii din gospodăriile care nu aparțin comunității rome (Sursa: Agenția împreuna, 2012, Romii din Romania).

In prezent, exista un cadru juridic in vigoare (Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 1540/2007), care interzice segregarea școlara a copiilor romi. Pentru a asigura punerea in aplicare a acestei masuri, Ministerul Educației Naționale monitorizează anual acest fenomen (per an școlar).

In domeniul educației strategia cuprinde următoarele obiective specifice:

 • (1) Reducerea decalajului de acumulare educațională (nivel de cunoștințe) și participare școlară la toate nivelurile (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, terțiar) între cetățenii români aparținând minorității rome și restul populației.

 • (2) Reducerea decalajului socio-economic între elevii romi și cei ne-romi în aspectele care blochează incluziunea educațională (hrană, haine, condiții de locuire, stare de sănătate) inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătățirea situației economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasă la școală.

 • (3) Promovarea educației incluzive și reducerea cazurilor de discriminare și segregare școlară pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv prin instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare și intervenție promptă pentru eradicarea cazurilor de segregare școlară și completarea legislației actuale pentru combaterea segregării (Ordinul nr. 1540 din 19 iulie 2007), cu sancțiuni sau acțiuni obligatorii în cazul depistării situațiilor de segregare școlară.

 • (4) Creșterea ponderii elevilor romi care beneficiază de suport în cadrul unor programe de tip "școala după școală” (pregătire teme + hrană).

 • (5) Creșterea ponderii persoanelor aparținând minorității rome care beneficiază de suport în cadrul unor programe de tip „A doua șansă", pentru creșterea nivelului educațional.

 • (6) Cultivarea și dezvoltarea identității etno-culturale a romilor prin educație, în concordanță cu legislația națională și cea a UE.

Programul National de Reforme a României face referire la elaborarea unor strategii menite sa răspundă problemelor identificate, astfel: Strategia Naționala privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii care descrie cadrul legislativ si include masuri pentru sprijinirea integrarii/reintegrarii in sistemul educațional; Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale propune elaborarea unei harți a infrastructurii educaționale care sa permită previziuni privind tendințele demografice si adaptarea infrastructurii educaționale; Strategia Naționala privind invatarea pe tot parcursul vieții propune crearea cadrului strategic pentru a incuraja si creste participarea la programe de formare pe tot parcursul vieții, cu efecte asupra productivității forței de munca,

inițiativa fiind întărită prin completarea si adoptarea prin decizie guvemamentală<avCadruluir National al Calificărilor; Strategia Naționala Terțiara are in vedere o mai buna absorbție 'afonduriior' europene pentru proiecte care propun intarirea accesului la educația terțiara si creStereS* calitatii, eficientei si accesibilității acesteia.

La elaborarea documentației s-au mai avut in vedere si au fost respectate prevederile următoarelor acte normative principale:

Legea Educației Naționale (L.E.N.) nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10.01.2011.

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104, din 9.02.2011.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.

Hotărârea de Guvern nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

Hotărârea de Guvern nr. 961/26 august 2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate și a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate. Având în vedere atribuțiile ARACIP stabilite de lege, documentul se referă exclusiv la descrierea cerințelor minime privind calitatea serviciilor educaționale oferite de unitățile de învățământ preșcolar, așa cum sunt ele definite pe baza standardelor de acreditare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 21/2007.

Hotărârea de Guvern nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație;

Hotărârea de Guvern nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4595/2005 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu completările și modificările ulterioare;

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4467/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preșcolar;

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3250/1998 privind criteriile de normare a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

Notificarea Ministrului Educației Naționale nr. 44990/1999 privind criteriile de normare a personalului nedidactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.3851/2010 cu privire la aprobarea Reperelor fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3850/2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani.

NP 011-97- Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentrugrădinițe de copii, etc.                                                            ;

Legea 319 / 2006 a securității si sanatatii in munca

HG 1425 / 2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legri---securității si sanatate in munca nr. 319 / 2006


HG nr. 971 /2006 privind cerințele minime pentru Semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca

H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor de protecție la locul de munca

H.G. nr 1146 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca

H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate in munca

H.G. nr. 1928 / 2006 privind cerințele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

H.G. 1051 / 2006 privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pt. lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare

Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibrații - actualizata

H.G. nr. 1875 / 2005 privind protecția muncii sanatatii si securității lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata

H.G. nr. 300 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pt. șantierele temporare sau mobile / actualizata

H.G. 557 / 2007 privind complectarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securității si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadratii pe baza de contracte individuale de munca pe durata determinata si pt. salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

H.G. nr. 1092 / 2006 privind protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

H.G. nr, 1093 / 2006 privind stabilitatea cerințelor minime de securitate si sanatate pt. Protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agențiilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca

H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerințelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

H.G. nr. 600 / 2007 privind protecția tinerilor la locul de munca

Ordonanța de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca.

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Construirea Grădiniței de copii cu program prelungit din str. Poștei nr. 23 care face obiectul prezentului proiect se va realiza pe terenul liber existent in incinta actualei Grădinițe nr. 38 care funcționează intr-o clădire care nu mai corespunde normelor actuale de securitate, eficienta energetica si protecția mediului, nu beneficiază de un loc de joaca modern, dotările existente fiind minimale.

Clădirea cu destinație de invatamant preșcolar va fi amplasata in terenul intravilan al Municipiului Ploiești pe str. Poștei nr. 23, zona centrala.

Imobilul, teren si construcții, avand numărul cadastral 143808, din intravilanul Municipiului Ploiești, in suprafața de 2.660 mp conform măsurătorilor cadastrale, aparține domeniului public al municipiului Ploiești, conform HG nr. 1359/27.12.2001.

In prezent pe teren exista următoarele construcții:


C1 - construcție cu 1 nivel (parter), Ac =Ad=819 mp si funcțiunea de gr

C2 - Cabina poarta, construcție parter Ac=Ad=13 mp

C3 - Grup sanitar exterior, construcție parter Ac=Ad=18 mp

C4 - Magazie, construcție parter Ac=Ad=33 mp

Construcția C1, parter cu funcțiunea de grădiniță prezintă un grad ridicat de uzura care nu asigura cerințele de calitate pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii, dublata de o supraaglomerare de preșcolari organizați in 6 grupe totalizând un nr. de 144 de copii la nivelul anului 2017-2018.

Pentru funcționarea construcției existente, pe amplasament exista racorduri la rețelele de apa-canalizare, gaze si un racord electric.

Pastrarea construcției existente C1 si a racordurilor la aceasta (in mod special a racordului existent la canalizarea oraseneasca de pe str. Poștei) pana la finalizarea si darea in funcțiune a noii clădiri a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit, reprezintă o cerința esențiala a temei de proiectare, a Caietului de sarcini si a PUD aprobat.

După realizarea noii construcții a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit, exista premisele pentru optimizarea activitatii in incinta prin crearea spațiului de joaca pentru copii pe suprafața eliberata prin demolarea parțiala a clădirii C1 si eventual, menținerea unei parti a clădirii C1 in condițiile respectării cerințelor de siguranța in exploatarea construcțiilor, precum si a normelor de calitate in invatamantul preșcolar asa cum sunt acestea definite prin documentele strategice in domeniu.

Construcțiile C3 - grup sanitar si C4 - magazie, sunt construcții provizorii care pot fi dezafectate si demolate inainte de inceperea lucrărilor de construcție pentru noua clădire a grădiniței.

Pana in prezent la nivelul municipiului Ploiești au fost construite două grădinițe noi, pe str. Bobâlna și Mărășești si au fost realizate lucrări de refacere a instalațiilor interioare de încălzire și montare centrale termice chiar la Grădinița nr. 38, precum si la Grădinița nr. 7 si Grădinița nr. 4 si au fost realizate dotări cu paturi la grădinițele cu program prelungit.

In paralel cu prezentul proiect sunt pregătite documentații pentru alte 2 construcții de grădinițe , si se afla in curs de contractare in parteneriat cu Ministerul Educație Naționale o alta investiție intr-o alta gradinta, toate urmând sa funcționeze in Municipiul Ploiești.

Necesitatea și oportunitatea investiției este evidentă in condițiile in care:

 • -  grădiniță existenta in zona funcționează cu un număr de copii in grupa cu mult prea mare fata de numărul stabilit de Legea Educației Naționale nr. 1/2001 aliniatul (1) b) fara a putea face fata solicitărilor de înscrieri

 • -   grădiniță existenta prezintă un grad ridicat de uzura care nu asigura cerințele de calitate pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii educaționale

la care se adauga:

constatarea ca un număr mare de grădinițe de la nivelul municipiului Ploiești nu mai asigura cerințele de calitate minimale de funcționare, din cauza uzurii ridicate, inclusiv a dotărilor minimale si de multe ori depășite, necesitând dezafectarea lor si construirea unor clădiri noi, dotate corespunzător funcțiunii

in paralel cu dezvoltarea economica a Municipiului Ploiești, s-a ridicat nivelul de trai al familiilor tinere, condițiile din grădinițele existente nefiind adaptate cerințelor de calitate, generând necesitatea construirii unor obiective noi de instituții de invatamant in condițiile in care, in actuala programa pentru invatamantul preșcolar, se prevede amenajare de spatii si de dotări adecvate vârstei preșcolare, necesare diversificării activitatilor Si< deprinderii, aptitudinilor copiilor unele imobile in care isi aveau sediul si isi desfasurau activitatea unitati de invatamant preșcolar au fost retrocedate, a scăzut capacitatea de primire a acestor tipuri de instituții.

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determina in mare măsură activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea forței de munca, creând premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitatea a vieții. Având in vedere tendințele demografice, profilul educațional al populației este o condiție esențiala pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare ciclurilor educaționale.

Infrastructura educaționala este esențiala pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitatii de integrare sociala. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzala intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor forței de munca si starea infrastructurii (existenta spatiilor si dotărilor adecvate) in care se desfasoara procesul educațional. Pentru creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca este necesara asigurarea educației preșcolare a copiilor, in condiții optime, se impune construirea de noi unitati de invatamant preșcolar.

In vederea asigurării accesului copiilor la educația preșcolara, in condiții optime, municipalitatea dorește construirea unei unitati de invatamant preșcolar, cu program prelungit, in incinta din str. Poștei nr. 23 unde funcționează Grădiniță cu program normal nr. 38 care nu mai corespunde normelor tehnice si de calitate a invatamantului preșcolar.

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de proiectare si consultanta in vederea accesării de fonduri pentru construire grădinițe de copii prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara - 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare. Obiectiv Specific 4.4. Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Sunt vizate rezultate directe legate de :

imbunatatirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional;

 • -   creșterea exigentelor referitoare la pregătirea copiilor odata cu accesul la informații;

 • -   crearea unui microclimat corespunzător si plăcut atat pentru copii, cat si pentru cadrele educaționale;

asigurarea unui serviciu de educație de calitate in care fiecărui copil sa i se urmareasca evoluția, sa fie testat si tratat individual.

Prin formele sale specifice, activitatea educativa preșcolara dezvolta gândirea critica si stimulează implicarea tinerei generații in actul decizional, in contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilităților sociale, realizandu-se astfel o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala.

Ca prima etapa a procesului educațional, invatamantul preșcolar reprezintă unul dintre obiectivele majore, avand menirea de a forma copii sub aspect psihico - educațional si socio-afectiv, pentru o cat mai ușoara adaptare la activitatile de tip școlar. Rezultatul acestei pregătiri este construit de criteriul școlarizării, respectiv disponibilitatea copilului de a se integra, fara dificultăți deosebite, in mediul școlar institutionalizat.

Invatamantul preșcolar constituie prima treapta a sistemului de educație si instruire si are drept scop principal pregătirea multilaterala a copilului pentru viata, in vederea integrării in activitatea școlara.

Pentru realizarea acestui obiectiv se are in vedere dezvoltarea capacitatilor creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic si intelectual al copilului care sa conducă la atingerea obiectivelor strategice legate de dezvoltarea durabila a sistemului educațional cu efecte asupra creșterii economice.

Proiectul presupune:

Investirea în infrastructură educațională prin:

realizarea obiectelor de investiție

 • -   asigurarea utilităților necesare funcționării

 • -  dotarea cu echipamente specializate

îmbunătățirea condițiilor educative pentru copiii din municipiul Ploiești

Creșterea valorii actului educativ la nivelul municipiului Ploiești

Creșterea atractivității grădiniței ca instituție de învățământ preșcolar.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității si dimensionării obiectivului de investiții

La nivelul anului 2015 infrastructura educațională prezentă în localitățile componente ale Polului de Creștere Ploiești-Prahova cuprinde 211 unități de învățământ, dintre care 108 unități preșcolare (grădinițe cu program normal și prelungit), 71 de școli de nivel primar și gimnazial (inclusiv învățământ special), 26 de licee, 5 școli postliceale și o instituție de învățământ superior.

Dintre acestea, 187 se regăsesc în sistemul public, respectiv 94 de grădinițe din care 40 in Ploiești, 68 de școli primare și gimnaziale, o școală de arte și meserii, 22 de licee, o școală postliceală și o universitate.

In sistemul privat funcționează la nivel Polului de Creștere Ploiești un număr de 14 grădinițe din care 11 in Ploiești, 3 școli primare și gimnaziale, 3 licee și 4 școli postliceale sanitare.

Populația școlară totală de la nivelul Polului de Creștere Ploiești era în 2013 de 63.849 de copii, elevi și studenți, ceea ce reprezenta 19,3% din populația stabilă totală a zonei. Dintre aceștia, 8.398 erau copii înscriși în grădinițe, 15.152 elevi în ciclul primar, 11.784 elevi în ciclul gimnazial, 17.704 elevi în ciclul liceal, 583 în învățământul profesional, 3.597 în cel postliceal și de maiștri, iar 6.631 erau studenți.

La nivelul anului școlar 2016-207 în Municipiul Ploiești funcționau 40 de grădinițe cu program normal si prelungit cu o capacitate totală de 187 de săli de grupă care asigură 4667 locuri unui total de 5731 copii conform datelor oficiale de la INS si ISPrahova. Conform NP011/97 numărul maxim de copii în sală de grupă este de maxim 20 și drept urmare, grădinițele existente sunt suprapopulate, cu o medie cca 25 copii/grupa.

Asa cum rezulta din evoluțiile demografice din ultima decada si conform cifrelor prezentate de INS pentru ultimii 5 ani, la nivelul Municipiului Ploiești se constata o reducere anuala de cca 400 de copii din grupele de varsta 3-5 ani, ceea ce conduce la concluzia ca prioritara este imbunatatirea calitativa a infrastructurii educaționale, scăderea anuala a nr de copii corelata cu nr de locuri disponibile in grădinițele publice, dublate de creșterea nr de grădinițe private conducând la concluzia ca pe termen scurt nu este neaparat necesara creșterea nr de locuri in grădinițe.


Noul obiectiv de investiție contribuie la menținerea activitatii Grădiniței nr 38 laȘcapacitât^ de 4 săli de grupa pentru 80 de copii in condițiile in care in prezent activitatea se dertileazaintCo clădire care nu mai corespunde normelor actuale de securitate, eficienta energetica si protecția mediului, nu beneficiază de un loc de joaca modern si dotările existente sunt minimale.

Prin investiția propusa si are în vedere: desfășurarea unor activități care să corespundă dorințelor părinților, să fie în beneficiul copiilor și al educației acestora, dar care, și asta este miza cea mai importantă, să fie pe placul beneficiarilor direcți, adică ai copiilor, într-un cadru optim - o construcție noua care să beneficieze de toate facilitățile.

Analiza Presiunii Demografice (PD) respectiv a Ratei de creștere a populației de vârstă preșcolară (3-5 ani) pe baza mediei anuale de creștere demografică între 2012 și 2016.

Număr de copii aferent grupei de vârstă oficială corespunzătoare învățământului preșcolar în

municipiul Ploiești (3-5 ani) în perioada 2012-2016, este prezentat

n tabelul de mai jos:

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Varsta

Număr persoane

Număr persoane

Număr persoane

Număr persoane

Număr persoane

3 ani

2329

2244

1987

1933

1839

4 ani

2316

2316

2237

1980

1910

5 ani

2212

2304

2315

2240

1982

Total

6857

6864

6539

6153

5731

*) Date puse la dispoziție de Municipiul Ploiești

Conform datelor prezentate de INS, numărul de copii aferent grupei de vârstă oficială corespunzătoare învățământului preșcolar (3-5 ani) a scăzut în intervalul analizat.

Rată de creștere + [(Populație (2016) / Populație 2012)) -1] / 5

Rată de creștere municipiul Ploiești =-0,012 >-0,02

Analiza Capacității grădiniței/Școlii ( CS)

cod

Denumire

clas

e

Numărul copiilor cu vârste între 3 și 5 ani înscriși în grădiniță

ICS,la 15

ICS, la 20

2962101309

Casuta din povesti

gr mijlocie

1

18

0,83

1,11

gr mare

1

13

1,15

1,54

2962104009

Cheita de Aur

gr mijlocie

1

18

0,83

1,11

gr mare

1

17

0,88

1,18

2962106956

nr. 10

gr mica

1

21

0,71

0,95

gr mijlocie

2

41

0,73

0,98

mare

3

61

0,74

0,98

2962106793

nr. 20

mare

1

24

0,63

0,83

cod

Denumire

clas e

Numărul copiilor cu vârste între 3 și 5 ani înscriși în grădiniță

ICS.Ia 15

?**a'*H

ICS, la 20

2962103831

nr. 24

miji

1

21

0,71

0,95

mare

1

19

0,79

1,05

2962105055

nr. 3

miji

1

16

0,94

1,25

mare

1

9

1,67

2,22

2962106653

nr. 39

mica

1

12

1,25

1,67

miji

2

25

1,20

1,60

mare

2

36

0,83

1,11

2962103998

nr. 4

mica

1

26

0,58

0,77

miji

1

25

0,60

0,80

2962105349

nr. 5

miji

1

24

0,63

0,83

mare

1

24

0,63

0,83

2962104755

nr. 51

mica

1

21

0,71

0,95

miji

1

22

0,68

0,91

mare

2

32

0,94

1,25

2962105878

nr. 7

miji

0,75

8

1,41

1,88

mare

0,25

11

0,34

0,45

2962105376

nr. 8

mica

1

12

1,25

1,67

miji

1

21

0,71

0,95

mare

1

23

0,65

0,87

2962106567

nr. 26

miji

1

23

0,65

0,87

2962105046

Sf Stelian

miji

1

16

0,94

1,25

mare

1

17

0,88

1,18

2962101621

Dumbrava Minunata

mica

2

57

0,53

0,70

miji

3

80

0,56

0,75

mare

3

88

0,51

0,68

2962102328

nr. 21

mica

2

54

0,56

0,74

miji

2

62

0,48

0,65

mare

2

66

0,45

0,61

2962102708

nr. 23

mica

2

62

0,48

0,65

miji

2

62

0,48

0,65

mare

4

104

0,58

0,77

2962103062

nr. 28

mica

2

70

0,43

0,57

miji

3

81

0,56

0,74

mare

3

77

0,58

0,78

2962101924

nr. 30

mica

2

50

0,60

0,80

miji

1

33

0,45

0,61

mare

1

43

0,35

0,47

mare

1

35

0,43

0,57

2962102156

nr32

mica

2

59

0,51

0,68

miji

1

30

0,50

0,67

mare

3

82

0,55

0,73

cod

Denumire

clas

e

Numărul copiilor cu vârste între 3 si 5 ani înscriși » , în grădiniță

ICS.Ia 15

ICS, la 20

2962107265

nr. 33

mica

1

25

0,60

0,80

miji

1

28

0,54

0,71

mare

2

42

0,71

0,95

2962102052

nr. 35

mica

1

27

0,56

0,74

miji

1

30

0,50

0,67

mare

1

30

0,50

0,67

2962101603

nr. 38

mica

2

48

0,63

0,83

miji

2

42

0,71

0,95

mare

2

54

0,56

0,74

2962100371

nr. 40

mica

2

69

0,43

0,58

miji

3

94

0,48

0,64

mare

3

100

0,45

0,60

2962100353

nr. 47

mica

1

26

0,58

0,77

mica

2

58

0,52

0,69

miji

3

82

0,55

0,73

miji

1

22

0,68

0,91

mare

3

82

0,55

0,73

mare

2

40

0,75

1,00

2962106974

Scufița Roșie

mica

2

60

0,50

0,67

miji

3

70

0,64

0,86

mare

2

52

0,58

0,77

2962102224

Sf Arh Mihail si Gavril

mica

2

46

0,65

0,87

miji

1

22

0,68

0,91

miji

2

46

0,65

0,87

mare

2

56

0,54

0,71

mare

1

26

0,58

0,77

2962101761

Sf Mucenic Mina

mica

2

62

0,48

0,65

miji

4

107

0,56

0,75

mare

4

106

0,57

0,75

2962102694

Crai Nou

mica

1

15

1,00

1,33

mica

2

52

0,58

0,77

miji

2

37

0,81

1,08

miji

3

64

0,70

0,94

mare

1

21

0,71

0,95

mare

4

93

0,65

0,86

2962100398

Licurici

mica

3

72

0,63

0,83

mica

1

18

0,83

1,11

miji

1

31

0,48

0,65

miji

1

21

0,71

0,95

mare

1

31

0,48

0,65

mare

2

67

0,45

0,60


Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str Poștei nr. 23”

cod

Denumire

clas e

Numărul copiilor cu vârste între 3 si 5 ani înscriși

> » în grădiniță

"W

ICS,la 15

OVA 11

.1 .y

ICS, la 20

2962107057

Raze de Soare

mica

3

96

0,47

0,63

miji

2

72

0,42

0,56

mare

1

31

0,48

0,65

mare

5

110

0,68

0,91

2961107437

Lic. tehnologic 1 Mai

miji

1

21

0,71

0,95

mare

2

39

0,77

1,03

2961100145

Sc gim Andrei Muresan

miji

1

25

0,60

0,80

mare

1

24

0,63

0,83

^2961101589

Sc gim Anton Pann

miji

1

23

0.65

0,87

mare

1

23

0,65

0,87

2961100389

Sc gim Elena Doamna

mare

1

28

0,54

0,71

2961107202

Sc gim George Emil

Palade

mica

1

32

0,47

0,63

miji

2

33

0,91

1,21

mare

2

50

0,60

0,80

2961107238

Sc gim Grigore Moisil

miji

1

15

1,00

1,33

mare

1

16

0,94

1,25

2961105661

Sc gim nr 19

mare

1

33

0,45

0,61

2961101716

Sc gim Sf Vineri

miji

1

17

0,88

1,18

mare

1

20

0,75

1.00

2961101811

Sc gim Sf Vasile

miji

1

18

0,83

1,11

mare

1

16

0,94

1,25

TOTAL

187^

4667

*) Date puse la dispoziție de Municipiul Ploieștiîn Municipiul Ploiești proporția unităților de învățământ preșcolar cu ICS <0,75 a fost calculat in

2 variante: arupede 15 copii si grupe de 20 copii:     ____ ____


152,3 clase

sub 0,75

la ICS 15

81,44%

74,25 clase

sub 0,75

la ICS 20

39,71%


Analiza Ratei de Participare în învățământul Preșcolar (PÎP).

Conform INS (Institutul Național de Statistică) numărul copiilor de vârstă preșcolară a fost anul școlar 2016-2017 de 5731 de copii.

Conform Inspectoratului Școlar Prahova numărul copiilor înscriși la grădiniță în anul școlar 2016-2017 a fost de 4667 de copii.

Rata de participare în învățământul preșcolar în anul școlar 2016-2017 în Municipiul Ploiești este de 81,15%.          


Analiza Caracterului Adecvat al Utilităților
nr

cod

Denumire

aut sanitara

sursa apa

salubritate

centr termica

grup sanit int

c

05

U

iul. Y,

4-» O

1

2962101309

Casuta din povesti

17

17

2

2962104009

Cheita de Aur

17

17

17

17

15

83

3

2962106956

nr. 10

17

17

4

2962106793

nr. 20

15

15

5

2962103831

nr. 24

0

6

2962105055

nr. 3

17

17

34

7

2962106653

nr. 39

17

17

8

2962103998

nr. 4

0

9

2962105349

nr. 5

0

10

2962104755

nr. 51

17

17

11

2962105878

nr. 7

15

15

12

2962105376

nr. 8

17

17

13

2962106567

nr. 26

17

17

14

2962105046

Sf Stelian

17

17

34

15

2962101621

Dumbrava Minunata

17

17

16

2962102328

nr. 21

17

17

17

2962102708

nr. 23

17

17

18

2962103062

nr. 28

17

17

34

19

2962101924

nr. 30

17

17

34

20

2962102156

nr32

17

17

21

2962107265

nr. 33

17

17

22

2962102052

nr. 35

17

17

17

17

15

83

23

2962101603

nr. 38

0

24

2962100371

nr. 40

17

17

25

2962100353

nr. 47

17

17

26

2962106974

Scufița Roșie

0

27

2962102224

Sf Arh Mihail si Gavril

17

17

28

2962101761

Sf Mucenic Mina

17

17

29

2962102694

Crai Nou

17

15

32

30

2962100398

Licurici

17

17

31

2962107057

Raze de Soare

17

17

32

2961107437

Lic. tehnologic 1 Mai

17

17

33

2961100145

Sc gim Andrei Muresan

17

17

34

2961101589

Sc gim Anton Pann

0

35

2961100389

Scgim Elena Doamna

17

17

36

2961107202

Sc gim George Emil Palade

17

17

37

2961107238

Sc gim Grigore Moisil

17

17

38

2961105661

Sc gim nr 19

0

39

2961101716

Sc gim Sf Vineri

15

15

40

2961101811

Sc gim Sf Vasile

17

17


nr

cod

Denumire

aut sanitara

sursa apa

-

salubritate

centr termica

grup sanit int

• 03

CO

"ra c

03

O

k - ■ ro

■M O +-»

TOTAL

787

Total grădinițe

40

Valoare medie utilitati

19,675

*) Date puse la dispoziție de Municipiul Ploiești

Analiza Pregătirii pentru învățământul Primar (PRÎP)

Conform Inspectoratului Școlar Prahova numărul copiilor înscriși în clasa 0 care au fost înscriși anterior în învățământul preșcolar în anul școlar 2016-2017 a fost de 1962 de copii dintr-un total de 1982 de copii.

Proporția copiilor înscriși în clasa 0 care au fost înscriși anterior în învățământul preșcolar în anul școlar 2016-2017 - PRÎP = 98,99%. ’          ’

Analiza Indicele Sărăciei (IDUL)

Indicele Sărăciei aferent Municipiului Ploiești in anul 2011 este de 93,97

Analiza localizării in Zona Urbana Marginalizata (LUM)

Localizarea proiectului propus este in str. Poștei nr. 23, municipiul Ploiești.

Evoluții privind cererii in perspectiva realizării investiției

Varsta preșcolara este, fara indoiala, temelia educativa a întregii vieți. Datorita vârstei mici, educația preșcolara capata un caracter specific. Aceasta perioada, ca ingrijire si educație, formează temelia intregii vieți de mai târziu.

La reușita copilului in viata contribuie, in egala măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniță si școala. Asigurarea unui parteneriat real intre aceștia, implicarea tuturor in realizarea unei unitati de cerințe va duce implicit la o educație corecta a copiilor, la evitarea erorilor in educație si la soluționarea problemelor inerente care apar.

Grădiniței, ca prima veriga a sistemului de invatamant, trebuie sa i se acorde o mare atentie.

Invatamantul preșcolar a dobândit un conținut instructiv-educativ cu discipline care se desfasoara după o programa minuțioasa si care urmărește realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului preșcolar pentru integrarea ușoara si rapida in activitatea de invatare.

Si copilul preșcolar invata, dar pentru el invatarea este un joc. Invatarea școlara, oricât de libera ar fi, are totuși rigorile ei, efort mai susținut, disciplina de munca riguroasa etc. Educația preșcolara, instituționala este un act psihologic si deosebit pentru egalizarea șanselor, pentru perfecționarea activitatii de instrucție si educație in vederea inlaturarii eșecurilor școlare si a abandonului școlar.

Un rol important in debutul școlar il va avea intotdeauna instituția preșcolara, ea fiind o etapa

Studiu de fezabilitate                                                             /                     i

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”                    f Ș; ‘       \ *1

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești intermediara, indispensabila. Integrarea copilului in forma de colectivitate pr^eăpplara CbWnpp^t^un prim efort de adaptare la viata sociala si totodată extinderea mediului social acc0§ij3il copiluJULfîr

Integrarea copilului in școala presupune mai intai formarea unor prezentări corecfe.desfâr^'scoala care sa le permită preșcolarilor o adaptare afectiv-motivationala la mediu școlar. Concurând alaturi de școlari se inlatura reticenta preșcolarilor si ii face sa-si încerce puterile, sa demonstreze ca sunt pregătiți pentru școala.

Realizarea dezideratelor, a idealului educatoarelor, este condiționată de colaborarea mai stransa intre grădiniță si școala. Activitatea educatoarelor si invatatorilor trebuie sa se impleteasca. Tonul puternic afectiv ce o caracterizează pe educatoare trebuie sa se impleteasca cu relația mai autoritara a invatatoarei. Dadaceala exagerata nu ajuta copiii, ii formează dependenti de educatoare. Trebuie sa cantarim cu atentie cat si cum ii ajutam pe copii. Sub aspectul evaluării, evoluției si randamentului școlar aprecierile, recompensele, simbolurile oferite de educatoare trebuie sa se completeze cu evaluarea apreciata in calificative de către invatator.

Un alt obiectiv in vederea integrării copilului in activitatea de tip școlar constituie permanenta legătură a grădiniței cu familia - cea care constituie de fapt primul model al copilului. Educația in familie ocupa un loc important in formarea 'puiului de om' care trebuie sa gaseasca aici condiții de dezvoltare fizica, perceptiva, intetectuala, personala si sociala. Din primii ani de viata personalitatea 'adultului de mai târziu' prinde contur si se manifesta prin elemente concrete cum sunt: temperament, caracter, insusiri, capacitati, abilitați si aptitudini.

Factorii care influențează cererea de servicii educaționale pentru preșcolari:

 • -   Economici: veniturile si timpul liber, tarifele, oferta disponibila in piața;

 • -   Demografici: numărul si structura populației;

 • -   Sociali si psihologici: preferințele, înclinațiile consumatorilor, mobilitatea populației, creșterea ponderii femeilor care lucrează;

- Conjuncturali

Analizele efectuate asupra evoluțiilor recente in rândul grădinițelor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri in grădinițe. Creșterea gradului de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar a făcut ca grădinițele din zona centrală a municipiului Ploiești, mai ales cele cu program prelungit, să se confrunte cu o criză a numărului de locuri în raport cu cererea.

Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendința. Consumatorii romani devin tot mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in alegerea locației potrivite pentru copii si mai educați in ceea ce privește serviciile oferite. In acest fel concurenta devine mai intensa in rândul grădinițelor din localitate, deținătorii acestora efectuând cat mai multe modificări pentru a satisface pe deplin necesitățile consumatorului - in acest caz, a părinților care acorda o atentie deosebita calitatii serviciilor atunci când este vorba despre copii lor, fiind dispusi sa investească prioritar in dezvoltarea copiilor, chiar uneori in detrimentul propriilor persoane.

Așadar, numai o abordare sinergica intre crearea de locuri suplimentare si asigurarea unei calitati adecvate a procedeului de educație a preșcolarilor poate fi cheia succesului pentru o dezvoltare durabila asa cum este înțeleasa in cadrul tuturor documentelor programatice menționate la capitolul anterior.

Cererea pentru servicii in domeniul educației va exista permanent, accentul se va pune din ce in ce mai mult pe calitate, pe o concurenta reala intre servicii publice si servicii private, toate in beneficiu! participantilor la procesul de educație din Romania, in mod specific din municipiul Ploiești.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice           ..

Ai?.*'■                       •' '

Sistemul educațional este o componentă de bază a structurii serviciilor din centratei-urbane zonele rurale, fiind vital pentru competitivitatea regională și locală.

Țintele pentru anul 2020 stabilite prin Setul de indicatori comuni de referință (BenchmâVks) pentru îmbunătățirea sistemelor de educație din țările membre ale UE adoptat de Consiliul Europei în mai 2003 la recomandarea Comisiei Europene sunt:

 • -  maximum 10% rata medie a abandonului școlar timpuriu în UE

 • -   o scădere cu cel puțin 15% a procentului tinerilor de 15 ani cu competențe scăzute de citire media în UE a persoanelor adulte care participă la formare continuă în anul 2020 să fie de minimum 15%

 • -   creștere până în anul 2020 cu cel puțin 15% a numărului absolvenților de matematică, științe și tehnologie și eliminarea decalajelor între sexe

 • -  creșterea până în anul 2020 a populației cu educație terțiară până la 40% din populația tânără

Pentru îmbunătățirea performanței sistemului de educație și formare Municipiul Ploiești, asa cum rezulta din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020 trebuie să asigure accesul tuturor la învățământ și formare de calitate, îmbunătățind rezultatele sistemului de învățământ, în special pentru a ridica nivelul de competență al forței de muncă, permițând acesteia să răspundă necesităților în procesul de transformare rapidă al piețelor moderne ale forței de muncă.

Acțiunile propuse in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020 acopera toate nivelurile de învățământ (de la învățământul preșcolar și școlar, până la învățământul superior, învățământul și formarea profesională, precum și formarea adulților).

Investițiile în domeniu vizeaza garantarea dobândirii competențelor cheie de care are nevoie fiecare persoană pentru a reuși în contextul unei economii bazate pe cunoaștere, în special în ceea ce privește șansele de angajare, formarea suplimentară și competențele în domeniul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor.

Asigurarea unui stoc de capital uman educat și competitiv pe piața națională și internațională a muncii presupune asigurarea accesului egal la educație și formare inițială și continuă de calitate.

Obiectivul general este creșterea calității infrastructurii educaționale la nivelul municipiului Ploiești în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, infrastructură moderna care, pe termen lung, asigurând astfel premisele competitivității economice si dezvoltării durabile inca din prima veriga educaționala.

Obiective specifice ale proiectului:

 • 1.  Dezvoltarea infrastructurii educaționale prin:

Construirea unei noi grădinițe, cu utilitati si dotări moderne - facilitați adaptate noilor cerințe de calitate in educația preșcolara

Creșterea accesibilității elevilor cu handicap la educație prin realizarea de investiții în echipamente speciale și utilități moderne.

Promovarea unor soluții de performanta energetica si a unui mediu curat prin utilizarea energiilor alternative (panouri solare) si a unor sisteme de colectare selectiva in cadrul investiției propuse prin proiect

 • 2.  Promovarea investiției si a finanțării nerambursabile

 • 3.  Crearea unui cadru optim educațional pentru copiii, inclusiv prin pregătirea continua a

personalului didactic si auxiliar                     

c:

Atingerea tuturor obiectivelor specifice asigură atingerea obiectivului general al proiectului, fiind o consecință a îndeplinirii acestora.

Obiectivul general si cele specifice sunt în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele directe (la finalul proiectului) si indirecte (pe termen mediu si lung, ca efect al realizării infrastructurii’‘propuse prin proiect).

Obiective indirecte, ca efect al realizării infrastructurii propuse prin proiect:

Furnizarea de servicii educaționale competente la standarde internaționale care vor conduce la creșterea valorii actului educațional la nivelul municipiului Ploiești

Corelarea ofertei sistemului educațional și de formare profesională cu noile cerințe ale pieței muncii

Creșterea atractivității învățământului preșcolar pentru copiii din familii aflate în situație de risc social prin oferirea de servicii in grădinița cu program prelungit

 • -   facilitarea accesului tuturor persoanelor la educație și la formare profesională, inclusiv din categoriile dezavantajate

 • -  Asigurarea unui cadru securizat pentru educarea copiilor.

Integrarea în programul preșcolar prin creșterea adaptabilității la acest tip de mediu.

Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc condiții mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor

Oferirea unui suport pentru beneficiari și familiilor lor prin asistență de specialitate în abordarea dificultăților de ordin psihologic.

Optimizarea psihocomportamentală a copiilor prin folosirea activităților de grup și a altor metode.

Stimularea și, implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării.

Grădinița va oferi copiilor preșcolari servicii de supraveghere, programe educative, asistență pedagogică, activități recreative, consultații, etc.

De programul grădiniței pot beneficia copii între 3-5 ani, care vor fi supravegheați de personal cu pregătire specială, într-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de relaționare interpersonală cu cei de aceeași vârstă dar și cu adulții.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de inves

d o ua \-SlbiBnarn/.Q0^ U1)


Scenariile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza sunt reprezentate de:

SCENARIUL 0 - varianta 0 - „fara proiect” respectiv clădirea existentă (Construcția C1) se va menține în continuare dar, aceasta va presupune lucrări de consolidare, reparații/modernizare, costuri de întreținere curentă și periodice conform normativelor în vigoare.

Impactul adoptării acestui scenariu este unul negativ deoarece procesul de degradare va continua într-un ritm accelerat, construcția C1 (grădinița) existentă prezentând factori de risc major, conducând la propagarea galopantă a efectelor negative, condiții necorespunzătoare desfășurării programului educațional, scăderea nivelului educațional, vieții sociale în general.

SCENARIUL A - varianta 1 - minimala, presupune construirea unei clădiri noi in incinta din str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești, cu regim de inaltime Spartial+P+1E cu următoarele caracteristici:

 • -   Realizarea noii construcții pentru Grădiniță de copii cu program prelungit, conform solicitărilor Beneficiarului, fara a se afecta funcționarea normala a grădiniței existente pe perioada executării lucrărilor la noua clădire, creând ulterior premisele pentru optimizarea activitatii in incinta prin crearea spațiului de joaca pentru copii pe suprafața eliberata prin demolarea parțiala a clădirii C1 si eventual, menținerea unei parti a clădirii C1 in condițiile respectării cerințelor de siguranța in exploatarea construcțiilor, precum si a normelor de calitate in invatamantul preșcolar asa cum sunt acestea definite prin documentele strategice in domeniu

 • -  Suprafețe construite si utile reduse la minimum necesar - prevăzute de normativul NP011-97 de minimum 15 mp/copil, cu încadrare facila in indicatorii urbanistici

 • -   Prevederea unor finisaje adecvate funcționalității clădirii, atat cele interioare, cat si cele exterioare

 • -   Prevederea unei instalații minimale pentru ventilarea si climatizarea sălii polifunctionale / sălii de mese in vederea unui confort adecvat

 • -  Prevederea unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200 kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj

 • -   Prevederea spatiilor specifice si a echipamentelor necesare persoanelor cu dizabilitati

 • -  Prevederea unei instalații de captare a energiei solare pentru prepararea apei calde menajere cu 5 panouri solare

 • -  Documentația de proiectare este realizata cu respectarea tuturor prevederilor in vigoare privind in special securitatea la incendiu si izolarea termica corespunzătoare a imobilului, care sa asigure economia de energie.

 • -  Se respecta prevederile documentațiilor urbanisice, respectiv ale PUG-ului si ale PUD-ului aprobat.

SCENARIUL B - varianta 2 - maximala / cu finisaje superioare - construirea unei grădinițe cu program prelungit in incinta din str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești, cu regim de inaltime Spartial+P+1E cu următoarele caracteristici diferite fata de varianta 1 ;

- Prevederea unor finisaje deosebite, cu calitati superioare, atat cele interioare, cat si cele exterioare. In loc de placajul cu cărămidă tip Klinker se vor utiliza placaje din piatra naturala pe structura metalica independenta la unele zone ale fațadei, iar in loc de pardoseala din gresie antiderapanta la exterior se vor utiliza placaje din piatra naturala. La-înterior:;in loc de. pardoseli din parchet laminat de trafic intens de 9 mm grosime s-au prevăzut pardoseli de parchet clasic din lemn de stejar de 22 mm grosime la sălile de grupa, spatrile'de dormit’ si birouri.

In locul unei instalații minimale necesara pentru ventilarea sălii polifunctionale / sălii de mese s-a prevăzut o instalație cu debit mai mare care asigura un confort sporit

In locul unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200 kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj s-a prevăzut un ascensor de materiale si persoane avand o sarcina utila de 350 kg.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economica se prezintă:

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

Pentru cele doua scenarii/optiuni tehnico-economice care presupun realizarea obiectivului de investiții amplasamentul este reprezentat de aceiași locație.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informații / obligații I constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz)

Amplasamentul investiției este terenul intravilanul Municipiului Ploiești pe str. Poștei nr. 23, zona centrala.

Suprafața totala a terenului este de St = 2.660,00mp

Procentul de ocupare stabilit prin PUD-ul aprobat este de maximum 25% pentru terenul ocupat de construcții

Regim juridic:

Imobilul teren si construcții, avand numărul cadastral 143808, din intravilanul Municipiului Ploiești, in suprafața de 2.660 mp conform măsurătorilor cadastrale, aparține domeniului public al municipiului Ploiești, conform HG nr. 1359/27.12.2001

Regim economic

Folosința actuala a terenului: curți construcții

Destinația stabilita prin planurile urbanistice:

IS - zona pentru instituții si servicii de interes general

ISr - zona cu restricții intocmire PUD/PUZ

Funcțiunea dominanta: instituții publice de interes general cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit, grădiniță de copii fiind o funcțiune inclusa.

Regim de protecție

Imobilul nu se afla pe lista actualizata a monumentelor istorice si siturilor arheologice.

Conform RLU si PUG terenul este situat in zona protejata din punct de vedere arhitectural, zona cu restricție de construire pana la elaborare PUD/PUZ. Se menționează aprobarea PUD-ului pentru amplasamentul grădiniței.

Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești

Regim tehnic                    ===

Amplasament in UTR-N-22; ISR2(POTmax.=50%; CUTmax.=1,50)

parcela construibila, regim mixt de inaltime,

retragere minima obligatorie de 12,50m fata de axul str. Poștei

acces din str. Poștei

Situația existenta

Pe teren exista in prezent următoarele construcții:

 • 1. C1 - construcție cu 1 nivel (parter) Ac =Ad=819mp si funcțiunea de grădiniță de copii

 • 2. C2 - Cabina poarta, construcție parter Ac=Ad=13mp

 • 3. C3 - Grup sanitar exterior, construcție parter Ac=Ad=18mp

 • 4. C4 - Magazie, construcție parter Ac=Ad=33mp

Construcțiile C3 - grup sanitar si C4 - magazie, sunt construcții provizorii care pot fi dezafectate si demolate înainte de inceperea lucrărilor de construcție pentru noua clădire a grădiniței.

Construcția C2 - cabina poarta se pastreaza, nefiind afectata de realizarea noii construcții.

Construcția C1, parter cu funcțiunea de grădiniță prezintă un grad ridicat de uzura care nu asigura cerințele de calitate pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii. Pentru funcționarea construcției existente, pe amplasament exista racorduri la rețelele de apa-canalizare, gaze si un racord electric care trebuie păstrate pana la demolarea construcției existente.

Pastrarea construcției existente C1 si a racordurilor la aceasta (in mod special a racordului existent la canalizarea oraseneasca de pe str. Poștei) pana la finalizarea si darea in funcțiune a noii clădiri a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit, reprezintă o cerința esențiala a temei de proiectare si a Caietului de sarcini.

Acest deziderat a fost realizat in ambele variante ale Studiului de Fezabilitate.

După realizarea noii construcții a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit, se vor creea premisele pentru dezafectarea clădirii vechi C1 in condițiile in care aceasta este improprie reabilitării si menținerii.

Suprafața de teren rezultata după demolarea integrala a clădirilor existente (C1, C3 si C4), de 2.660 mp este superioara suprafeței minime de teren prevăzute prin norme pentru invatamantul preșcolar (grădinițe), respectiv 22 mp/copil, ceea ce permite realizarea locului de joaca pentru noua grădiniță, cu pastrarea vegetației menținute pe parcursul realizării noii clădiri.

80 copii x 22 mp/copil = 1760 mp - suprafața minima necesara < 2.660mp suprafața terenului

In cadrul prezentului proiect nu sunt prevăzute dotări pentru viitorul loc de joaca, avand in vedere ca acestea ar trebui sa fie puse in funcțiune pana la finalizarea proiectului pentru fi recunoscute ca si cheltuieli eligibile. Ulterior, după finalizarea demolării clădirii si sistematizării vericale a terenului, beneficiarul va achiziționa separat dotările pentru locul de joaca.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Amplasamentul este situat central in intravilanul municipiului si are legaturi facile cu întreaga rețea de străzi existente in zona centrala. Se va păstră accesul public existent din strada Poștei.

Distante fata de limita de proprietate si construcțiile vecine:

Distanta minima fata de limitele de incinta ale noii construcții este de 3,00 m, distanta minima către calcanele unor construcții vecine.

__________ _ _ —

Lucrările de construcții - instalații propuse prin prezenta documentație pe'filru -rpâ obiectivului, respectiv Grădiniță cu 4 grupe si program prelungit nu afecteaza clștjțril^ parcelele învecinate.                                                                      /

c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Beneficiarul propune menținerea clădirii existenta pe teren cu funcțiunea de grădiniță de copii si fata de aceasta situație clădirea noii grădinițe Sp+P+1E se poate realiza numai in zona de nord-est a incintei existente.

Orientarea clădirii este cu latura lunga, cu accesul principal pe direcția sud-vest ținând seama de orientarea obligatorie a ferestrelor sălilor de clasa si de odihna ale grădiniței (Anexa 3 la RGU). Orientări fata de punctele cardinale si vecinătăți:

 • -   la nord vest - teren Școala Sfanta Vineri (IE 1377709)

la sud-vest - teren Școala Sfanta Vineri si proprietăți particulare nr. cadastral 8678 si nr. cadastral 8679 imobil str. Poștei nr.21

 • -   la sud est - strada Poștei si proprietatea particulara str. Poștei nr. 27 B, nr. cadastral 11906

 • -   la nord-est - proprietatati particulare str. Poștei nr. 27 si nr. 27 A, nr. cadastral, 4419 si IE138452.

d) surse de poluare existente în zona

Nu exista surse de poluare in zona.

e)  date climatice si particularități de relief

Din punct de vedere climatic, teritoriul se situează intr-un climat temperat continental excesiv ce se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai des sub forma de averse si prin ierni relative reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de frecvente perioade de încălzire, care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

Regimul temperaturilor:

 • - Temperatura medie vanuala : +10,6°C

 • - Temperatura maxima absoluta: +39,4°C

 • - Temperatura minima absoluta: -30°C

 • - Temperatura medie a lunii ianuarie: -3,0°C

 • - Temperatura medie a lunii iulie: +22,5°C

Regimul Vânturilor:

Vânturile dominante bat din direcțiile NE (40%) si SE (23%)

Viteza medie a vânturilor 2,3-3,1 m/sec.

încărcări date de vânt

Presiunea de referința a vântului, mediate pe 10 min, la 10m si 50ani interval mediu de recurenta ; 0,4 kPa

Incarnarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50ani; 2kN/mp

Cantitatea de precipitații medii anuale măsurate intr-o perioada de 10 ani este de 588 mm, repartizata astfel:

Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23” Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești

Iarna 105,9 mm

Primavara 138,3 mm

Vara     211,8 mm

Toamna   132,0 mm


Precipitațiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 550-600 mm.

Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza in tipul climatic 1 - moderat uscat cu regim hidrografic de tip 2a.

Din punct de vedere climatic, teritoriul de situează intr-un climat temperat-continental ce se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai des sub forma de averse, si prin ierni relativ reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

f) existenta unor:

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsură în care pot fi identificate;

Pe amplasament, in zona de construire a obiectivului nu sunt identificate rețele edilitare ce ar trebui relocate sau protejate.

La amplasarea noii construcții s-a tinut seama de existenta rețelelor exterioare din incinta care deservesc construcția existenta si care nu vor fi dezafectate, acestea fiind evitate.

- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata

Conform PUG si RLU, terenul este situate in zona cu restricție la construire pana la aprobare PUD/PUZ si zona protejata din punct de vedere arhitectural. Pentru amplasamentul grădiniței cu program prelungit din str. Poștei nr. 23 a fost aprobat PUD-ul prin HCL al Municipiului Ploiești nr.466/31.10.2018.

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

Nu este cazul g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare:

Studiul geotehnic a fost realizat de HAUSPLAN STUDIO SRL in anul 2018 si a precizat condițiile geotehnice de pe amplasament pe baza unei inspecții tehnice a terenului si pe baza informațiilor obținute in urma realizării:

unei prelevări de probe cu tub carotier, pana la cota -8,00m

unei penetrări dinamice DPSH

In sondaj s-a interceptat următoarea succesiune litologica :

0,00 - 0,60m = umplutura

0,60 - 1,90m = argila prafoasa nisipoasa brun inchis, tare

1,90 - 3,69 = praf argilos nisipos tare

3,60 - 8,00m = pietriș cu nisip                               =          =

 • (i) date privind zonarea seismica;                                                   ’■ <

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat in zona de macro-seismicitate 1=81 pe scara MSK (unde indicele I corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani) conform SR 11100/1-93, perimetrul studiat incadrandu-se in zona seismica de calcul B, cu parametrii seismici :

 • -  Tc = 1,0sec., IMR = 100ani, valoarea ag= 0,35 g.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice;

Presiunea convenționala se determina pe baza naturii litografice a pământurilor din terenul de fundare conf. STAS 3300/2-85. Valoarea recomandata pentru prezenta construcție este de 200 kPa pe stratul de nisip cu pietriș, pentru fundații avand latimea tălpii B=1,00m

La data cercetărilor nu au fost interceptate infiltrații de ape subterane pana la cota -8,00 fata de cota terenului

 • (iii) date geologice generale;

Din punct de vedere al stabilitatii, terenul se prezintă in condiții maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice care sa pună in pericol stabilitatea obiectului proiectat

Adâncimea maxima de inghet conform STAS 6054/77 este de 0,80-0,90m

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

Au fost realizate ;

 • -  O incercare de penetrare dinamica super grea PDSH/SHDP (F2)

Un sondaj geotehnic ce a investigat terenul pana la adancimea de - 8,00m fata de cota terenului natural

 • -   Fisele tehnice ale forajelor inclusiv fisele cu Limitele de plasticitate - umiditate naturala sunt anexate studiului geotehnic

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Conform NP 074/2014, categoria geotehnica a amplasamentului este 1 (risc geotehnic redus) si a fost stabilita pe baza următorului punctaj

Condiții de teren

Bune

2

Apa subterana

Săpăturile se pot executa fara epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanta

C-normala

3

Vecinătăți

Fara riscuri

1

Zona seismica

Ag=0,35

2

Risc geotehnic

Redus

9

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.


Factorii de risc natural avuti in vedere sunt inundațiile si alunecările de teren*' inundații:                                                                       \'x

K. "'4 LlIiriT ’îv aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de precipitații cuprinse intre 100-tSc^fBrn/.in 24 de ore, cu arii neafectate de inundații datorate revărsării unui curs de apa si scurgerilor pe torenti.

alunecări de teren:

Aria studiata se incadreaza in zone cu potențial scăzut de producere a alunecărilor de teren, scăzut si cu probabilitate de alunecare “practic zero”.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

3.2.1 PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE STABILIT! PENTRU AMBELE VARIANTE CARE PRESPUN REALIZAREA DE INVESTIȚIE

Tema de proiectare si Caietul de sarcini propune realizarea unei Grădinițe de copii cu 4 grupe de cate 20 copii si program prelungit pe terenul din str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești.

Regimul de inaltime propus este: Subsol parțial + Parter +1 Etaj

Numărul de utilizatori ai clădirii propuse: 80 copii + 20 personal angajat =100 persoane. Beneficiarul a optat pentru dotarea noii grădinițe cu bucătărie.

Parterul va cuprinde ;

Windfang acces principal, vestibul cu filtru primire, camera izolare cu grup sanitar, grup sanitar pentru personal, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, cabinet medical, vestiar pentru copii, 2 săli de grupa (sala de joaca si sala pentru dormit cu paturi fixe) si grupurile sanitare aferente fiecărei grupe (3 lavoare + 2 dusuri + 3 vase WC) si bucataria (preparare mancare si montcharge pentru alimente, inclusiv circulații si 2 scări interioare inchise in case de scara, conform prevederilor legislației in vigoare.

Etajul va cuprinde:

Secretariat, cancelarie, birou director, vestiar pentru copii, 2 săli de grupa (sala de joaca si sala pentru dormit cu paturi fixe) si grupurile sanitare aferente fiecărei grupe (3 lavoare + 2 dusuri + 3 vase WC), sala de mese cu montcharge si oficiu care poate fi utilizata ca spațiu multifuncțional, inclusiv circulații si 2 scări interioare inchise in case de scara, conform prevederilor legislației in vigoare.

Se prevede suplimentar o scara exterioara, deschisa si neacoperita, de evacuare, conform legislației in vigoare, care va facilita evacuarea preșcolarilor de la etaj. Aceasta scara exterioara va fi protejata pe o distanta de cel puțin 3,00 m de gabaritul scării, incat sa nu poata fi blocata de flăcările sau fumul produs in caz de incendiu in construcție pentru care asigura evacuarea, conform prevederilor NP118-99.

Etajul va fi prevăzut cu un acces ocazional pe terasa necirculabila printr-un chepeng si scara metalica verticala

Subsolul va cuprinde:

Spalatoria si uscatoria, inclusive depozitele de rufe murdare si curate, spatiile de depozitare alimente, cu camera primire marfa, spatii de depozitare legume, camara si frigidere, montcharge pentru alimente, spatii tehnice si de depozitare inventar, centrala termica cu curte de lumina pentru asigurarea spațiului vitrat de detenta si vestiare cu grup sanitar pentru personal.

Perimetrul clădirii va fi protejat cu un trotuar de garda din beton avand o lățime de 1,00 m (conform prevederilor studiului geotehnic), prevăzut cu dop de bitum către construcție si pantade 2-3%. către exterior pentru îndepărtarea apelor pluviale de construcție.

Accesul copiilor si educatorilor este prevăzut pe latura de sud-vest prin intrarea principala'la.:n®6lul parterului clădirii, cu acces imediat la scara interioara care face legătură cu etajul.

Accesul personalului bucătăriei si de deservire a spatiilor tehnice este prevăzut distinct cu acces direct la a doua scara interioara care face legătură cu toate nivelurile, respective subsol, parter si etaj.

3.2.2 VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA

Realizarea noii construcții pentru Grădiniță cu 4 grupe a cate 20 de copii si program prelungit respecta prevederile generale ale NP 011-97 “Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițele de copii”, cu adaugarea prevederilor normativului P118-99 “Normativului de siguranța la foc a construcțiilor” (realizarea a 2 scări interioare independente, inchise in case de scara si suplimentar realizarea unei scări exterioare de evacuare, inclusiv masurile constructive de protecție ale acesteia), realizarea grupului sanitar si a rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati cat si adaptarea la toate prevederile legislației in vigoare din domeniu existenta ulterior apariției NP 011-97.

Aplicarea noilor reglementari in vigoare a dus la marirea suprafeței fata de cea minimala estimata de NP011- 1997.

In documentație sunt prezentate 2 scenarii/optiuni tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiții. Cele 2 scenarii propun aceiași clădire (aceleași suprafețe, cu acelas regim de inaltime, tip de infra si suprastructura de rezistenta, acelas tip de instalații generale), dar diferă prin calitatea finisajelor si unele dotări suplimentare in varianta 2.

Scenariul A - varianta 1- minimala

Clădire etajata cu funcțiunea de grădiniță de copii (4 grupe x 20 copii) cu program prelungit.

Regim de inaltime Spartial + Parter+Etaj

SUPRAFEȚE CLĂDIRE:

Suprafața construita Ac=592mp;

Suprafața construita desfasurata Ad=1437mp

Respectarea indicatori urbanistici aprobați prin PUD, respectiv POT=23%; CUT=0,45

STRUCTURA REZISTENTA

 • -   Cadre (stâlpi si grinzi) si plansee din beton armat

 • -   Fundații din beton sub ziduri si stâlpi

 • -  Acoperis-planseu orizontal din beton armat peste etaj - tip terasa termo si hidroizolata ARHITECTURA

 • -  închideri din zidărie de cărămidă sau BCA + termosistem si tamplarie aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant

 • -  Pardoseli normale din gresie antiderapanta, covor PVC si parchet laminat

 • -  Compartimentări din zidărie sau pereți din gipscarton pe structura metalica

 • -   Finisaje interioare normale adaptate cerințelor funcționale ale spatiilor

INSTALAȚII

Instalații termotehnice de încălzire, ventilare si climatizare a spatiilor. Prevedea unei instalații minimale necesara pentru ventilarea si climatizarea sălii polifunctionale / sălii de mese

Studiu de fezabilitate

"Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”                             |țw

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești___________________________________-y________

Instalații sanitare de apa si canalizare

 • -   Instalații electrice de iluminat, forța, curenti slabi, paratrăsnet                               o.

ECHIPAMENTE

 • -  Prevederea unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj

CARACTERISTICI

 • -  Categoria de importanta “C”- normal

 • -  Clasa II de importanta

 • -   Grad de rezistenta la foc l-ll

 • -  Risc general mic de incendiu

 • -   Prevederea unor finisaje funcționale atat cele interioare cat si cele exterioare

Scenariul B - varianta 2 - maximala

Prevederea unor finisaje deosebite, cu calitati superioare atat cele interioare cat si cele exterioare. In loc de placajul cu cărămidă tip Klinker se vor utiliza placaje din piatra naturala pe structura metalica independenta la unele zone ale fațadei, iar in loc de pardoseala din gresie antiderapanta la exterior se vor utiliza placaje din piatra naturala. La interior in loc de pardoseli din parchet laminat de trafic intens de 9 mm grosime s-au prevăzut pardoseli de parchet clasic din lemn de stejar de 22 mm grosime la sălile de grupa, spatiile de dormit si birouri.

In locul unei instalații minimale necesara pentru ventilarea si climatizarea sălii polifunctionale / sălii de mese s-a prevăzut o ventilație de confort sporit.

In locul unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200 kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj s-a prevăzut un ascensor de materiale si persoane avand o sarcina utila de 350 kg.

Cost mai ridicat generat de calitatea superioara a materialelor de finisaj si a echipamentelor si dotărilor suplimentare

Din analiza celor 2 scenarii s-au identificat următoarele aspecte :

CONCLUZII

Ținând seama de necesitatea unei cofinantari cat mai reduse fata de valorile finanțării Uniunii Europene, in contextul in care Scenariul A respecta condițiile de calitate si reglementările legala in vigoare se considera ca - varianta 1- minimala, reprezintă varianta optima.

Aceasta varianta este detaliata prin intocmirea in cadrul Studiu de Fezabilitate cu conținutul cadru prevăzut de HG 907/2016 a următoarelor documentații suplimentare:

 • -   liste de cantitati de lucrări

 • -  liste de echipamente, incusiv fise tehnice pentru principalele echipamente

 • -   liste de dotări

 • -  oferte de preț pentru echipamente si dotări

devize rulate pe baza listelor de cantitati de lucrări.

Toate aceste documentații suplimentare fata de prevederile Studiului de fezabilitate au ca scop cuantificarea mai exacta a valorii investiției, pentru a se putea stabili:

 • -  Valoarea suportata din fonduri nerambursabile finanțate de Uniunea Europeana


- Valoarea complementara finanțata din fondurile bugetare ale beneficiarului. Scenariul B - varianta maximala va fi cuantificata din punct de vedere valoric preț rezultați din detalierea Scenariului A.

VARIANTA CONSTRUCTIVA pentru SOLUȚIA ALEASA

Funcțiunea: Grădiniță de copii cu 4 grupe a cate 20 copii si program prelungit;

 • -   Regim de înălțime: Clădirea propusa este o construcție etajata cu 3 niveluri (subsol parțial, parter si etaj) avand o forma dreptunghiulara in plan, cu următoarele dimensiuni: 38,20 m x 16,60 m

 • -   Inaltimea din placa in placa este de 3,20 m la parter si etaj si 3,00 m la subsol.

 • -   Inaltimea libera sub placa este de 2,95 m la parter si etaj si 2,70 m la subsol

Construcția propusa se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (normala), conform HGR nr. 766/1997 si la CLASA “II” DE IMPORTANTA (clădiri civile curente), conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006.

a. SUPRAFEȚE CLĂDIRE NOUA

Aria construita Ac = 592mp

Aria desfasurata fara subsol Adfs = 1,184mp

Aria construita desfasurata Ad =1.437mp

Suprafața totala teren St = 2.660 mp

Conform Anexei nr. 2 la RGU, aprobat prin HGR nr.525/1996 republicat si completat amplasamentul este organizat in 4 zone, după cum urmeaza :

 • - Zona ocupata de construcție de maximum 25% din totalul suprafeței

 • - Zona asfaltata a curții de recreație

 • - Zona terenurilor si instalațiilor sportive

 • - Zona verde inclusiv gradina de flori

b. INDICATORI URBANISTICI

Suprafața teren = 2.660 mp

Suprafețe construite (clădirea noii grădinițe +cabina poarta)

Suprafața construita Ac=592mp+13mp = 605mp

Suprafața desfasurata exclusiv subsol Adfs =1.184mp+13mp=1.197mp

Procentul de ocupare al terenului POT = Ac/St = 605mp/2.660mp = 23% (Procentul maxim admis pentru construcții este de 25%)

Coeficientul de utilizare al terenului CUT = Adfs/St = 1.197mp/2.660mp = 0,45

c. DISTRIBUȚIE FUNCȚIONALA

Distribuția funcționala a spatiilor pe nivele este următoarea SUBSOL PARȚIAL suprafața construita =253 mp suprafața utila = 192,89 mp

Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp)

S01

Hol

17.87

S02

Casa scării

15.80


Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp^»>™;^|

S03

Depozit legume

11.89       '

S04

Camara si camera frigidere

24.39

S05

Primire marfa

11.99

S06

Depozit inventar

27.95

S07

Depozit rufe curate

8.33

S08

Depozit rufe murdare

8.30

S09

Vestiar barbati

6.33

S10

Vestiar femei

11.32

S11

Spalatorie-calcatorie

32.10

S12

Centrala termica

11.72

S13

Curte de lumina

4.90

PARTER suprafața construita = 592mp


Suprafața utila = 509,61 mp

Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp)

P01

Hol + Hol central

72.32

P02

Casa scării

15.80

P03

Sala grupa odihna

51.32

P04

Sala de grupa activitati

50.75

P05

Grup sanitar copii

12.41

P06

Grup sanitar copii

12.41

P07

Sala de grupa activitati

50.75

P08

Sala de grupa odihna

51.32

P09

Windfang

5.59

P10

Casa scării

14.95

P11

Camera izolare

7.57

P12

Grup sanitar persoane cu dizabilitati

4.10

P13

Grup sanitar

3.10

P14

Grup sanitar barbati

7.29

P15

Grup sanitar femei

7.42

P16

Cabinet medical

13.67

P17

Vestiar

44.02

P18

Bucătărie

70.43

P19

Scara exterioara

14.39


ETAJ suprafața construita = 592mp

Suprafata utiIa = 513,96mp

Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp)

E01

Hol + Hol central

60.58

E02

Casa scării

16.83

E03

Sala grupa odihna

51.32

E04

Sala de grupa activitati

50.75

E05

Grup sanitar copii

12.41


Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp)     o

E06

Grup sanitar copii

12.41

E07

Sala de grupa activitati

50.75

E08

Sala de grupa odihna

51.32

E09

Anexa material didactic

11.18

E10

Casa scării

16.34

E11

Cancelarie

7.57

E12

Sectretariat

16.10

E13

Director

14.51

E14

Vestiar

44.02

E15

Sala mese

62.83

E16

Oficiu

10.93

E17

Scara exterioara

14.39

Distribuția spatiilor, suprafețele si volumele de aer respecta „CERINȚELE MINIMALE PENTRU SERVICIUL EDUCAȚIONAL FURNIZAT DE UNITĂȚILE DE INVATAMANT PREȘCOLAR”

Astfel indicele de teren mp/tura/elev este de cca :

(2660mp-600mp)/80 copii = cca.25mp inscriindu-se in prevederea de teren acceptabil de 10-50mp/tura/elev

Volumul de aer din sălile de grupa si spatiile de odihna trebuie sa respecte următoarea prevedere: necesar (20copii x 8mc/copil)+ (20copii x 5 mc/copil)=260mc prin proiect volumul este superior 102mp x 2,95m = 301 mc

Orientarea sălilor de grupa este sud -vest si sud-est, cu respectarea prevederilor Anexei 3 la RGU.

Amplasamentul are asigurat acces carosabil direct la rețeaua de circulație majora si mijloacele de transport in comun cu respectarea prevederilor Anexei 4 la RGU.

Au fost prevăzute si locurile de parcare obligatorii pentru cadrele didactice (Anexa 5 la RGU.

ÎNCHIDERI

închiderile clădirii sunt realizate din:

Zidărie de cărămidă sau b.c.a. de 35 cm grosime si termoizolatie din PEXI sau vata minerala de 10 cm grosime

Tamplarie usi si ferestre din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant

COMPARTIMENTĂRI

Sunt prevăzute compartimentări din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime si pereți ușori din gipscarton

Tamplaria -usi interioare sunt prevăzute din lemn

FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Finisaje interioare

___/

La interior, pe pereții de zidărie si tavane sunt prevăzute tencuieli driscuite^'glet'^e ipsos și


vopsitorii lavabile. In spatiile umede (grupuri sanitare, spălătorie, bucătărie) la | ffdti finisajul se va realiza cu placaje de faianța (H = 1,40 m)

'\u*o «■

Pardoselile se vor realiza cu :

 • -  Covor PVC de trafic intens la sala de mese / sala multifuncționala si vestiare, cam. Izolator, spalatorie-uscatorie, depozitare rufe

 • -   Parchet la sălile de grupa si birouri,

 • -   Placaj de gresie portelanata la grupurile sanitare bucătărie si camara-frigidere

 • -   Placaj de gresie antiderapanta sau covor PVC de trafic intens la circulații si scări

Finisaje exterioare

Pereții exteriori din zidărie sunt prevazuti cu următoarele finisaje

 • -   Finisaj tip termosistem Baumit peste termoizolatie si tencuieli decorative

 • -   Tencuieli driscuite fin si vopsitorii lavabile la atic

 • -   Sorturi de tabla protecție, acoperitor atic

Perimetral in jurul clădirii este prevăzut un trotuar de 1m lățime si panta de 3%, executat din beton de 10cm grosime, pe un strat de balast si un strat de nisip de 5cm grosime. Trotuarul va fi prevăzut cu bordura prefabricata si fundație pentru aceasta.

IZOLAȚII

Construcția este prevăzută cu termo-hidroizolatie la acoperișul terasa, planseul de la parter care este in contact direct cu solul, planseul de la subsol si la pereții verticali ai subsolului.

Structura straturilor terasei necirculabile este clasica cu următoarele straturi:

Planseu de beton armat

Beton ușor de panta 3-20 cm grosime

Sapa egalizare 0,5 cm grosime

Strat amorsaj

Bariera de vapori si cu rol de difuziune

Termoizolatie PEXI sau vata minerala 15cm grosime

Strat separare

Sapa slab armata

Strat difuziune vapori

Hidroizolatie cu membrane bitumate armate cu polyester, termosudate

Protecție hidroizolatie cu membrana bitumata protejata cu ardezie contra razelor UV

ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCȚIUNII PROPUSE

Pentru ambele scenarii identificate, clădirea va fi dotata cu următoarele tipuri de instalații: INSTALAȚII TERMOTEHNICE - HVAC

 • - instalații incalzire cu radiatoare, inclusive central termica

 • - instalații de climatizare

 • - instalații de ventilație

 • - instalații de alimentare cu gaze naturale

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Instalații de alimentare cu apa pentru consum menajer

 • -   instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer

 • -   instalații interioare de distribuție a apei calde pentru consum menajer

Instalații de canalizare

 • -   instalații interioare de canalizare ape uzate menajere instalații de canalizare a apelor pluviale, convențional curate instalații de canalizare pentru preluarea condensului

instalații exterioare de canalizare in sistem unitar ape uzate menajere si ape pluviale

Instalații de stingere incendiu

 • -   instalații cu hidranti exteriori

 • -  conform normativului P118-99 nu este necesara prevederea de hidranti interiori INSTALAȚII ELECTRICE

Instalații electrice - curenti tari

instalații electrice interioare iluminat si prize

 • -   instalații electrice de iluminat de siguranța

 • -   instalații electrice de iluminat exterior

 • -   instalații de protecție la supratensiuni atmosferice si legare la pamant

Instalații electrice de curenti slabi

 • -   instalații de semnalizare, alarmare si alerta in caz de incendiu

 • -  instalații de supraveghere video si control acces instalații de voce-date-imagine

 • -   instalații de sonorizare

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

Devizele Generale si Devizele pe obiect (in 2 variante, respectiv varianta A-minimala si varianta B-maximala) au fost elaborate conform HG 907/2016 după cum urmeaza :

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

Standardul de cost existent pentru o grădiniță cu 4 Săli de grupa, indicativ SCOST -02/MEdCTS, dat in cadrul HG 363/14 aprilie 2010 este de 417 euro/mp Aed cost unitar (exclusiv TVA) pentru investiția de baza (total Cap.4 din devizul general).

Aceasta valoare a fost stabilita luandu-se in calcul:

Preturi la nivelul lunii ianuarie 2010 pentru materiale, utilaje si transport

- Salariul mediu brut per ramura comunicat de Institutul național de Statistica la nivelul mediei anului 2009 pentru manopera.

Aceasta valoare este total insuficienta pentru realizarea investiției.

Urmare:

Modificărilor legislative a normativelor de proiectare in perioada 1997 (anul intrării in valabilitate a normativului NP 011-97 de realizare a grădinițelor de copii) si pana in prezent 11-2018.

Realizarea noii construcții pentru Grădiniță cu 4 grupe a cate 20 copii si program prelungit trebuie sa respecte prevederile generale ale NP 011-97 “Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițele de copii”, cu adaugarea prevederilor normativului P118-99 “Normativului de siguranța la foc a construcțiilor” (realizarea a 2 scări interioare independente, inchise in case de scara si suplimentar realizarea unei scări exterioare de evacuare, inclusiv masurile constructive de protecție ale acesteia), realizarea grupului sanitar si a rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati cat si adaptarea la toate prevederile legislației in vigoare din domeniu existenta ulterior apariției NP 011-97.

Aplicarea noilor reglementari in vigoare a dus la marirea suprafeței fata de cea minimala estimata de NP 011- 1997.

Modificarea preturilor materialelor in perioada 2010 - noiembrie 2018 datorate creșterii ratei de schimb euro-leu

Modificarea valorii forței de munca in perioada 2009 - noiembrie 2018, ținând seama si de lipsa acuta existenta de forța de munca

Necesitatea unor spatii suplimentare fata de cele prevăzute la grădiniță model, respectiv: bucătărie, cabinet medical, depozit rufe curate/murdare, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, spalatorie-uscatorie, depozit alimente, etc.

Toate acestea au generat sporuri fata de prevederile standardului de cost/2010 si fata de normativul in vigoare de realizare a grădinițelor de copii 011-97.

Se menționează ca prin OUG/20.09.2018 a fost abrogat art. V din OUG nr.6/2017 si HG nr. 363/2010 si HG 1394/2010.

Standardele de cost pentru lucrările de investiții publice nu au fost fundamentate pe studii de specialitate si nu au mai fost actualizate din anul 2010.

Aceste standarde de preț pentru investiții publice au fost abrogate si se vor stabili in urma studiilor de piata/a solicitărilor de oferte din piața de către beneficiari.

DEVIZ GENERAL varianta 1 minimala - ALEASA

obiectiv de investiții “Construire grădiniță cu program prelungit”0^ Str. Poștei nr. 23

1 euro = 4.6531 lei in decembrie 2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

TVA)

1    CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții- racord electric

120.000,00

22.800,00

142.800,00

TOTAL CAPITOL 2

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3    CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1

STUDII

3.350,00

636,50

3.986,50

-

3.1.1 Studii de teren

3.350,00

636,50

3.986,50

-

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

-

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

DOCUMENTAȚII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZĂRII

0,00

0,00

0,00

3.3

EXPERTIZARE TEHNICA

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE

SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

5.700,00

1083,00

6783,00

3.5

PROIECTARE

229.950,00

43.690,50

273.640,50

-

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

46.500,00

8.835,00

55.335,00

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizaiiilor

69.232,00

13.154,08

82.386,08

-

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

-

3.5.6 Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

111.218,00

21.131,42

132.349,42

3.6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

6.000,00

1.140,00

7.140,00


Studiu de fezabilitate


“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23“


4.

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții si instalații

3.616.822,37

687.196,25

4.304.018,62

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17.000,00

3.230,00

20.230,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care necesita montaj

140.710,00

26.734,90

167.444,90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care nu necesita montaj si echipam de transport

82.629,17

15.699,54

98.328,71

4.5

Dotări

200.331,81

38.063,04

238.394,85

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.057.493,35

770.923,91

4.828.417,09

5    CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

ORGANIZARE DE ȘANTIER

159.902,16

30.381,41

190.283,57

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

147.183,78

27.964,92

175.148,70

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.718,38

2.416,49

15.134,87

5.2

COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

49.239,69

0,00

49.239,69

-

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

25.436,76

0,00

25.436,76

-

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.633,82

0,00

3.633,82

-

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18.169,11

0,00

18.169,11

-

5.2.5. Taxe acorduri, avize si autorizația de

2.000,00

0,00

2.000,00

6.

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.237.443,89

985.758,80

6.223.202,69

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+ 2 + 4.1+4.2+5.1.1)

3.901.006,15

741.191,17

4.642.197,32


construire/desfiintare (scutire autorizație)

5.3

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

416.058,68

79.051,15

495.109,83

5.4

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

15.250,00

2.897,50

18.147,50

TOTAL CAPITOL 5

640.450,54

112.330,06

752.780,60


DEVIZ GENERAL varianta 2 maximala al obiectivului de investiții

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

1 euro = 4.6531 lei in decembrie 2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

TVA)

1.

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

120.000,00

22.800,00

142.800,00

[TOTAL CAPITOL 2

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3    CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1

STUDII

3.350,00

636,50

3.986,50

-

3.1.1 Studii de teren

3.350.00

636,50

3.986,50

-

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0 00

0 00

0,00

-

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

DOCUMENTAȚII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZĂRII

0,00

0,00

0,00

3.3

EXPERTIZARE TEHNICA

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

5.700,00

1.083,00

6.783,00

3.5

PROIECTARE

274.950,00

52.240,50

327,190.50

-

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

46.500,00

8.835,00

55.335,00

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

69.232,00

13.154,08

82.386,08

-

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

-

3.5.6 Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

156.218,00

29.681,42

185.899,42

3.6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.7

CONSULTANTA

39.500,00

7.505,00

47.005,00

-

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

24.000,00

4.560,00

58.560,00

-

3.7.2 Auditul financiar

15.500,00

2.945,00

18.445.00

3.8

ASISTENTA TEHNICA

80.000,00

15.200,00

85.200,00

-

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului din care:

45.000,00

8.550,00

53.550,00

-

3.8.1.1 I pe perioada de execuție a lucrărilor

35.000,00

6.650,00

41.650,00

4.

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții si instalații

4.107.464,88

780.418,33

4.887883,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17.000,00

3.230,00

20.230,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care necesita montaj

146.660,00

27.865,40

I

174.525,40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care nu necesita montaj si echipamente de transport

103.250,67

19.617,61

122.868,30

4.5

Dotări

200.331,81

38.063,04^

238.394,85

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.574.707,36

869.194,40

5.443.901,76

5    CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

ORGANIZARE DE ȘANTIER

158.791,60

30.170,46

188.962,36

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

144.356,27

27.427,69

171.783,96

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

14.435,63

2.742,77

17.178,40

5.2

COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

55.618,04

0,00

55.618,04

-

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

28.871,25

0,00

28.871,25

-

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.124,46

0,00

4.124,46

-

5.2.4. Cota aferenta CSC

20.622,32

0,00

20.622,32

-

5.2.5. Taxe acorduri, avize si autorizația de construire/desfiintare (scutire autorizație)

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

494.935,79

94.037,80

588.973,58

5.4

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

15.250,00

2.897,50

18.147,50

TOTAL CAPITOL 5

724.595,73

127.105,76

851.701,49

6.

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

'TOTAL GENERAL

5.868.803,09

1.104.505,16

6.973.308,25

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+ 2 + 4.1+4.2+5.1.1)

4.388.821,15

833.876,02

5.222.697,17

Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești _______

DEVIZ PE OBIECT varianta 2, maximala

Construire grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei, Nr. 23 1 euro = 4.6531 lei in decembrie 2018        \

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

X

TVA

Valoare (inclusiv

TVA)

4.    CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.107.464,88

780.418,33

4.887.883,21

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

105.443,89

20.034,34

125.478,23

4.1.2.

Rezistenta

965.466,50

183.438,64

1.148.905,14

4.1.3.

Arhitectura

2.126.120,00

403.962,80

2.530.082,80

4.1.4.

Instalații

910.434,49

172.982,55

1.083.417,04

-

4.1.4.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

222.709,00

42.314,71

265.023,71

-

4.1.4.2. Instalații sanitare

215.219,72

40.891,75

256.111,47

-

4.1.4.3. Instalații electrice

454.621,81

86.378,14

540.999,95

-

4.1.4.4. Instalație gaze naturale

17.883,96

3.397,95

21.281,91

TOTAL I - SUBCAPITOL 4.1.

4.107.464,88

780.418,33

4.887.883,21

4.2.

MONTAJ UTILAJE TEHNOLOGICE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

17.000,00

3.230,00

20.230,00

TOTAL II - SUBCAPITOL 4.2.

17.000,00

3.230,00

20.230,00

4.3.

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

146.660,00

27.865,40

174.525,40

-

4.3.1 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor termotehnice   ET1 *4

138.820,00

26.375,80

165.195,80

-

4.3.2 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor sanitare IS1, IS3

4.340,00

824,60

5.164,60

-

4.3.3 Utilaje si echipamente aferente instalației de gaze naturale EG1

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4.

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

103.250,67

19.617,63

122.868,30

-

4.4.1 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor electrice de curenti slabi

35.581,00

6.760,39

42.341,39

-

4.4.2 Utilaje si echipamente de transport montcharge

54.871,50

10.425,59

65.297,09

4.4.3 Echipament elevator cu senile pentru transport pers, cu dizabilitati

12.798,17

2.431,65

15.229,82

4.5.

DOTĂRI

200.331,81

38.063,04

238.394,85

-

4.5.1 Dotări de mobilier aferente arhitecturii

94.934,00

18.037,46

112.971,46

-

4.5.2 Dotări tehnologie bucătărie

81.450,81

15.475,65

96.926.46

-

4.5.3 Dotări tehnologice aferente spălătorie -uscatorie

16.447,00

3.124,93

19.571,93

4.5.4 Instalație panouri solare

7.500,00

1.425,00

8.925,00

4.6.

ACTIVE NECORPORALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6

450.242,48

85.546,07

535.788,55

TOTAL deviz pe obiect

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.574.707,36

2.691.789,68

16.859.103,77


-

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control a lucrărilor de execuție, avizat la ISC

10.000,00

1.900,00

"Oii,900,00

.....

-

3.8.2 Dirigentie de șantier

35.000,00

6.650,00

-H.65QjO‘0

TOTAL CAPITOL 3

450.500,00

85.405,00

534.905,00


INDICATORI

indicatori maximali

VARIANTA ALEASA -MINIMALA

VARIANTA MAXIMALA

Valoare totala investiție

cu TVA

6.223.202,69

6.973.308,25

fara TVA

5.237.443,89

5.868.803,09

din care

CM cu TVA

4.642.197.32

5.222.697,17

CM fara TVA

3.901.006,15

4.388.821,15

Indicatori minimali

suprafața totala (desfasurata), mp

1437

1437

suprafața construita, mp

592

592

suprafața utila, mp

1216

1216

regim inaltime

Spartial+P+1 E

Spartial+P+1 E

POT

23%

23%

CUT

0.45

0.45

supraf teren mp

2.660

2.660

indicatori financiari

VNA

RIR financiar cu proiect

RIR financiar fara proiect

perioada referința, ani

25

25

rata de actualizare fianciara, %

4

4

Durata de execuție

24 luni

24 luni

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:

 • -  Studiu topografic a fost întocmit de SC INTERGRUP SRL in 03.2018 este anexat prezentei documentații un extras pus la dispoziție de beneficiar care cuprinde cotele si punctele de reper pentru obiectivul Grădiniță noua str Poștei. Nr 23

 • -  Studiu geotehnic întocmit de SC HAUSPLAN STUDIO SRL - proiect nr.22/2018 anexat prezentei documentații. Natura litologica a straturilor din adâncime pe care se face fundarea face ca impactul in teren la amplasarea construcției sa implice un risc redus.

Proiect urbanistic de detaliu realizat de SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL pentru obiectiv Grădiniță cu program prelungit str Poștei nr 23.

 • -   Studiu peisagistic se va intocmi după refacerea intregului ansamblu de clădirii existente; amenajarea spatiilor verzi si peisajere va respecta prevederile PUD aprobat.

Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str Poștei nr 23' Beneficiar: Primăria Municipiului PloieștiGrafice orientative de realizare a investiției2018

2019

2020

2021

msrt

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

lan

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aun

sept

oct

nov

dec

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

ian

febr

A1

Activitati pregătitoare pentru depunere cerere finanțare

Obținere certificat urbanism

Achiziționare si realizare Studiu fezabiliate, cerere finanțare, studiu geotehnic, documentați urbanistice

X

X

Realizare documentație pentru obținere avize si acorduri cuprinse in CU

A2

Activitati aferente etapa pracontractara

Răspunsuri solicitări clarificări, vizita on-site, semare contract finanțare

X

A3

Management proiect

Constituire unitate management proiect

Atribuire directa servicii management proiect, inclusiv servicii pt derulare achiziții

Raprtari tehnice si financiare, inclusiv audit cereri rambursare

A4

Derulare/contractare proceduri achiziție (D&B, dirigentie șantier, audit financiar, publicitate)

Derulare ; rocedura D&B

pregătire documentații

lansare si derulare proceduri

X

Derulare si contractare servicii dirigentie șantier, audit energetic, expertiza tehnica

Derulare si contractare servicii audit dinandar si publicitate

A5

Contractare sl derulare contract D&B

proiect tehnic, DDE

DTAC

obținere avize

obținere autorizație de construire si demolare

demolare anexe existente pe teren

Pregătire reorganizare activitati grădiniță

Organizare de șantier

Derulare lucrări

— -

Asistenta tehnica proiectant

■■ C

■'A,

Dirigentie de șantier

J-i

Recepții situații de lucrau, inel echipamente/dotan

X

X

X

, V -■

7x.s

Recepție finala lucrări

■7-.

r/ 7

’v,"

-’X

Documentații pentru obținere autorizație funcționare

-

Eșalonare investiție, inclusiv TVA

167,530.58

440.935,60

4.536.610.90

p

s i

1.25.00'


4. Analiza fiecărui scenariu/optiuni tehnico- economice propuse ț/

\-i'■ v/a \ ii-            yî jr

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadeiderefș?rM^;si prezentarea scenariului de referința                           ^=4^

Denumirea obiectivului investiei:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT PE STR POȘTEI NR. 23

Capaciatate: 4 GRUPE A CATE 20 COPII

Amplasament: Str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Perioada de implementare a proiectului este reprezentata de 24 luni calendaristice, la care se adauga o perioada preliminară de activitati pregătitoare legate de dezvoltarea proiectului - 10 luni.

Perioada de analiza: 25 ani

4.2.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Factori de risc antropici:

 • -  cei generați de folosirea zilnica a spatiilor, nesemnificativi.

 • -  risc de pătrundere prin efracție. In timpul exploatării obiectivul va fi protejat, pentru ca sa fie minimizat acest risc. La nivelul parterului ferestrele vor fi puține si protejate anti-efractie. Ușile vor fi prevăzute cu sisteme de inchidere si incuiere. Clădirea va fi dotata cu alarma si sistem de supraveghere video.

Factori de risc naturali:

 • -  prin conformarea si executarea detaliilor tehnice se va împiedica pătrunderea apei meteorice prin invelitoare si pereti/tamplarii exterioare in interiorul clădirii, evitandu-se riscurile degradărilor.

 • -  pentru a preveni riscul afectării invelitorii de către zapada troienită, va fi revizuita starea invelitorii periodic. Nu exista date care sa indice ca in trecut șarpanta grădiniței existente ar fi avut de suferit din troienirea zăpezii in perioada iernilor sau a furtunilor.

 • -  schimbările climatice lente, fara transformări bruște majore nu afecteaza clădirea studiata si nici fluxurile tehnologice propuse.

 • 4.3.   Situația utilităților si analiza de consum

4.3 1 Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz;

Utilitățile necesare pentru asigurarea investiției sunt:

Branșament de apa

Alimentarea cu apa pentru consum igienico-sanitar a obiectelor sanitare se va realiza printr-un branșament propriu din rețeaua oraseneasca existenta. Branșamentul va fi prevăzut cu robineti de separare si contor de apa. Contorul va fi montat intr-un cămin de branșament amplasat la limita de proprietate.

Studiu de fezabilitate                                                                    R OSaX-

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr 23”

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești                                                     ?■&/'

Racordarea la canalizarea publica                        ""           //xf7

Emisarul de canalizare pentru apele pluviale si apele uzate menajere a căror. parametrii se incadreaza in prevederile NTPA 002-2002, completat in 2005, provenite deJ^Xpladire vaxfi rețeaua exterioara oraseneasca, printr-un cămin de racord propriu.           '

Sursa de energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a clădirii noi pentru Grădiniță cu 4 săli de grupa cu program prelungit se va realiza printr-un branșament de joasa tensiune amplasat la limita de proprietate sub forma unui bloc de măsură si protecție trifazat, tip BMPT-200A si a unui racord electric cu cablu de energie electrica, armat, tip CYAbY 4x95+50mmp, pozat îngropat in pamant pana la tabloul general TGD 0,4kV, amplasat in corpul nou.

Soluția definitiva de alimentare electrica va fi stabilita printr-un studiu de soluție elaborat de furnizorul local de energie electrica, SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Ploiești (pe baza unei teme de proiectare a proiectantului intocmita in numele beneficiarului, care va contracta lucrarea).

Datele electroenergetice de consum, estimate, la nivelul TGD 0,4kV, sunt:

 • - putere instalata              Pi=130kW;

 • - putere absorbita            Pa=90kW;

 • - tensiune de utilizare Un=400/230V; 50Hz;

Imobilul va dispune de un tablou electric general amplasat la parter si tablouri electrice secundare amplasate la subsol, parter si etaj precum si la bucătărie si centrala termica. De la aceste tablouri se alimentează toate circuitele electrice de iluminat, prize si consumatorii specifici utilităților, conform schemelor monofilare de distribuție. Coloanele si circuitele electrice se vor executa cu cabluri si conductori izolați din cupru introduși in tuburi si țevi de protecție din PVC montate îngropat in zidărie; conductorii (de faza, nul de lucru si nul de protecție) vor avea izolația colorata diferit, conform normativului 17-2011, art. 5.1.4.3.

Rețeaua de distribuție interioara va fi tip TN-S, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 3.3.2.4., in care conductorul de nul de protecție distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la tabloul electric general pana la ultimul punct de consum.

Aparatele de măsură pentru inregistrarea energiei electrice active si reactive consumate, vor fi prevăzute in blocul de măsură si protecție trifazat, amplasat conform proiectului furnizorului de energie electrica SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Ploiești, bloc ce constituie si punctul de delimitare dintre furnizorul si consumatorul de energie electrica.

Alimentarea cu gaze naturale

In incinta exista un corp de clădire in care funcționează in prezent grădiniță.

Corpul existent de grădiniță este alimentat cu gaze naturale de la rețeaua stradala oraseneasca de gaze naturale din strada Poștei prin intermediul unui branșament propriu cu diametrul 2”, care se va păstră si pentru noua clădire a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit. Racordul existent este prevăzut cu 2 robineti de inchidere si contor pentru masurarea consumului de gaze.

Servicii de comunicații

Obiectivul necesita racordarea acestuia la următoarele rețele de comunicații:

 • -  Telefonie fixa;

 • -  Internet;

 • -  Televiziune prin cablu.

Energie termica si apa potabila


- Centrala termica va fi echipata cu 2 cazane murale cu tiraj fortat, Cu^aterea termica nominala de 100 kW fiecare, funcționând cu gaze naturale.

 • -  consumul de apa rece si calda va fi redus prin montarea de baterii de apa cu consum redus si acționare prin fotocelula;

 • -  pentru o mai buna responsabilizare a utilizatorilor vor fi montate contoare de gaze, apa potabila

Parametrii climatici exteriori

Temperatura exterioara convenționala de calcul se considera in conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului României, pentru perioada de iama conform SR1907-1, pentru Ploiești, te= -15 °C - zona climatica II.

Temperatura interioara predominant a incaperilor - Ti - se considera in conformitate cu conform SR1907-2 si tema de proiectare.

VARA

temperatura exterioara: +35,3°C (grad de asigurare 98%)

 • -  temperatura exterioara pentru selecția echipamentelor de ventilare: +38°C

 • -  umiditatea relativa a aerului: 33%;

IARNA

temperatura exterioara: -15°C; - zona climatica II, zona eoliana II

 • -  umiditatea relativa a aerului: 60%

Parametrii climatici interiori

Situația de Vara

Categoria de ambianta II (tabel 4.1-15-2010)

 • -  temperatura operativa de confort interioara camere climatizate: +25°C (± 2°C)

Situația de iarna

 • - temperatura interioara clase: +22°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara grup sanitar: +20°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara holuri: +18°C (+ 2°C)

 • - temperatura interioara birouri: +22°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara sala de mese: +20°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara spălătorie: +18°C (± 2°C)

4.3.2 Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.3.2.1 Instalații termotehnice interioare

Instalația de încălzire

Necesarul de energie termica pentru încălzire in perioada de iarna se determina conform SR 1907/1,2-2015 . Necesarul maxim de energie termica, estimat pentru încălzirea întregului imobil, este de 100 kW.

■!

S!


Conform Normativului pentru instalații de încălzire 1.13/2015 Tabel 5.1 si Normativ pentru grș^ifiițe NP 011-97 penrtu încălzirea clădirilor cu destinație de grădiniță sistemul de incatorezF^I^Wat este cel cu corpuri de incalzire tip radiator.

Pentru incalzire se prevede a se folosi radiatoare plate de tip panou, din otel. Corpurile de incalzire vor fi prevăzute cu cate un robinet de reglare termostatat pe tur, cu teu de închidere pe retur precum si cu armaturi de aerisire manuala.

Distantele intre corpurile de incalzire, perete si pardoseala vor fi in conformitate cu STAS 1797/82.

Agentul termic folosit pentru incalzire va fi apa calda 60/40°C produsa in centrala termica de la subsol (considerând funcționarea centralelor murale in regim de condensatie - recomandat economic). Conductele instalației de incalzire se vor executa din conducte din otel

Toate materialele din instalația de incalzire (conductele, armaturile, etc.) vor trebui sa aiba certificate de calitate.

Conductele de distribuție se vor monta aparent, sub grinzi.

Alimentarea radiatoarelor se va face prin coloane verticale care la partea superioara vor avea cate un dispozitiv automat de aerisire.

Coloanele vor fi prevăzute cu robinete de închidere si cu robinete de golire la partea inferioara.

După încheierea montajului instalației de incalzire se prevede spalarea la interior si realizarea probelor de presiune prevăzute in Normativul 1.13-15 pentru instalații de incalzire, respectiv proba de presiune la rece la 6 bar, proba de presiune la cald si proba de eficacitate.

Coloanele verticale si conductele de legătură la radiatoare se vor grundui si vopsi

Conductale de distribuție din subsol, după efectuarea probelor se vor grunduite si se vor izola cu material greu inflamabil - tuburi de cauciuc vulcanizat greu inflamabil, sau similar, de 32 mm grosime si apoi se vor proteja cu tabla zincata de 0,3 mm grosime.

Centrala termica

Centrala termica se incadreaza in categoria "risc mijlociu" de pericol de incendiu conform Normativului de siguranța la foc a construcțiilor P118-2013. încăperea in care este amplasata centrala termica are vitrarea necesara funcționarii cu gaze naturale (5% din volumul încăperii) conform NTPEE 2008-art 8.3, și grila evacuare gaze (25 cm2 pentru fiecare 1Nm3 de gaze naturale). In incaperea centralei termice se va prevedea montarea unui detector de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de 2% CH4 in aer, care va acționa asupra unui robinet de inchidere (electroventil) ce se va monta pe conducta de alimentare cu gaze naturale, in afara centralei termice..

Centrala termica va respecta prevederile Normativului 1.13-2015 pentru instalațiile de incalzire precum si normativului de gaze naturale si normele ISCIR.in vigoare.

Capacitatea centralei termice s-a stabilit in funcție de necesarul de energie termica pentru incalzire, pentru ventilație si pentru prepararea apei calde de consum.

Centrala termica va fi echipata cu 2 cazane murale cu tiraj fortat, cu puterea termica nominala de 100 kW fiecare, conectate in cascada,funcționând cu gaze naturale. Cazanele vor fi funcționând complet automatizat.

Capacitatea nominala a centralei termice va fi: 2 x 100 kW = 200 kW.

Agentul termic produs in centrala termica va fi apa calda cu temperatura nominala redusa, respectiv 60-40°C. Centrala termica va fi dotata cu un tablou electric de comanda si automatizare pentru alimentarea echipamentelor si a regulatoarelor electronice. Pentru circulația apei calde pe


Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești cele 3 circuite de incalzire (radiatoare, centrale de ventilație si boiler) se vor prevedea pompe de tip "pe conducta” (in line). Preluarea dilatării apei se va realiza cu un vas de expansiunș-inchis cai capacitatea de 500 litri.                                                                 ^4-9. «A-

Prepararea apei calde menajere (60°C) se va realiza cu un boiler bivalent cu acumulare cu capacitatea de 500 litri. Boilerul va fi prevăzut cu posibilitatea de echipare cu rezistenta electrica de 6 kW si va fi racordat la sursa clasica si la panouri solare amplasate pe terasa.

Instalația de climatizare

Climatizarea incaperilor (incalzire/racire) se propune a se realiza cu instalații de climatizare de tip split si multi-split, cu posibilitatea de operare la temperaturi exterioare intre -20°C pana la +44°C. Sistemele de tip split, sr compun dintr-o unitate exterioara la care se va racorda o singura unitate interioara. Sistemele de tip multi-split se compun dintr-o unitate exterioara la care se vor racorda mai multe unitati interioare. Instalația permite reglarea locala a temperaturii, conform necesităților din incaperea respectiva.

Fata de un sistem centralizat pe ansamblui clădirii, sistemul multi-split are avantajul unei exploatări mai sigure (in caz de defecțiune efectele sunt locale) si un preț de cost mai scăzut. In incaperi se vor prevedea unitati interioare de tip ”de perete”. Instalațiile de climatizare vor funcționa cu freon ecologic (R407, R410a, etc). Conductele se vor realiza din țevi de cupru izolate.

Instalații de ventilație

Se vor prevedea instalații de ventilație la: sala de mese (si cu funcțiunea de sala pentru adunari) cu capacitatea de 80 locuri, la bucătărie, la spălătorie, la grupurile sanitare si la vestiare.

Ventilare Sala de mese (etaj)

Pentru sala de mese cu capaciatea de 80 persoane s-a prevăzut un agregat de ventilare de tip recuperator de căldură cu debit nominal de aer 1.000 mc/h. Se asigura introducerea aerului proaspăt la un nivel de min. 15 mc/h aer proaspăt pentru fiecare ocupant. Debitul de aer proaspăt introdus este de 1.000 mc/h iar debitul de aer evacuat este tot de 1.000 mc/h. Agregatul de ventilare de tip recuperator de căldură va fi alcătuit dintr-un ventilator de introducere, un ventilator de evacuare aer si recuperator de căldură. Agregatul de ventilare va fi amplasat la plafon si va funcționa automatizat.

Ventilare Bucătărie (parter)

La Bucătărie se va prevedea o hota cu inducție din inox cu dimensiuni 1,80x1,60m, amplasata la inaltimea de 1,80 m deasupra mașinilor de gătit. Hota va fi prevăzută cu filtru de grăsimi si va fi racordata la un ventilator de evacuare cu debitul de 2.200 mc/h. Deasupra cuptorului cu convectie electric (cuptor de pariserie) se prevede o hota cu ventilator propriu,cu debitul evacuat de 300 mc/h ( funcționează intermitent). Pentru compensarea aerului evacuat se va prevedea si o instalație de introducerea aerului proaspăt, cu debitul de 2.000 mc/h. Aerul proaspăt introdus in bucătărie va fi filtrat, va fi încălzit iarna si răcit vara.

Ventilare vestiare si grupuri sanitare

La Vestiare si grupuri sanitare se va asigura ventilarea in depresiune pentru fiecare dintre ele pentru a se evita migrarea mirosurilor in interiorul imobilului.

De la fiecare grup sanitar (cuprinzând dus, WC si vestiar)se evacueaza un debit de 150 mc/h.

Evacuarea aerului viciat din grupul sanitar se realizează prin cele 3 guri de aspirație cu dimensiuni 150x100 mm.

Pentru intriducerea aerului de compensare se prevede montarea in usa de acces a fiecărui grup sanitar a cate unei grile de transfer cu dimensiunea de 400x200mm

Ventilare spălătorie - Subsol

La spălătorie se asigura ventilarea cu evacuarea aerului viciat si introducerea de aer proaspăt la un nivel de 3 schimburi/ora cu un agregat de ventilare, tip recuperator de căldură.

Agregatul tip recuperator se montează fixat de tavan.

Debitul de aer proaspăt introdus este de 250 mc/h iar debitul de aer evacuat este tot de 250 mc/h. Aparatul de ventilare de tip recuperator de căldură este alcătuit dintr-un ventilator de introducere, un ventilator de evacuare aer si recuperator de căldură.

Introducerea aerului se va face printr-o gura cu dimensiune 300x1 OOmm amplasata pe lateralul tubulaturii de introducere.

Instalații de gaze naturale

In incinta exista un corp de clădire in care funcționează in prezent gtradinita.

Corpul existent de grădiniță este alimentat cu gaze naturale de la rețeaua stradala de gaze naturale din str. Poștei prin intermediul unui branșament propriu cu diametrul 2”

Racordul existent este prevăzut cu 2 robineti de inchidere si contor pentru masurarea consumului de gaze.

Se prevede construirea unui corp nou pentru grădiniță iar la final clădirea existenta se va demola iar toate activitatile se vor muta in clădirea noua.

Gazele naturale din noul corp de Grădiniță se vor folosi la centrala termica echipata cu 2 cazane murale cu capacitatea de 100 kW fiecare si la bucătărie.

Se estimează consumul de gaze naturale instalat al unui cazan la 10,5 Nmc/h, consumul nominal, maxim instalat pentru cele 2 cazane murale fiind 21 Nmc/h.

La bucătărie se prevăd echipamente de gătit funcționând unele cu gaze naturale si altele cu energie electrica. Se prevăd: echipamente de gătit, funcționând cu gaze naturale, cu debitul maxim instalat de 6,83 Nmc/h

Se prevede realizarea unei instalații interioare noi de gaze naturale de la contorul existent la noua Grădiniță:

La intrarea in funcțiune a corpului nou de grădiniță se prevede dezafectarea corpului existent si renominalizarea debitului de gaze de la corpul vechi al grădiniței la corpul nou si eventuala suplimentare a debitului in funcție de noua capacitate.

Execurarea si proiectarea instalației de geze narurale se va face de către o firma agrementata. La execurarea si proiectarea instalațiilor noi de gaze naturale se respecta prevederile Normativului NTPEE 2010 cu privire la instalațiile de gaze naturale.

4.3.2.2 Instalații sanitare interioare

4.3.2.2.1    Alimentarea cu apa

Distribuția orizontala pana la obiectele sanitare se va face sub plafonul de la subsol si parter sau in spatele pereților de gipscarton, in sistem ramificat. Apa calda menajera se va distribui la obiectele sanitare prin conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece. Se vor prevedea armaturi de inchidere, golire si siguranța:

- robineti de inchidere sferici, cu secțiunea de trecere totala;

robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare.

Rețeaua de distribuție se va executa din conducte de polietilena reticulata la presiuni ‘inafte'Ș’P-R, ,


izolate impotriva producerii condensului (cu izolație armaflex, grosime 9 mm). Gonchj&âfej&e voi- / susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride.

Prepararea apei calde menajere (60°C) se va realiza cu un boiler bivalent cu 2 serpentine cu acumulare cu capacitatea de 500 litri. Boilerul va fi prevăzut cu posibilitatea de echipare cu rezistenta electrica de 9 kW si va fi racordat la sursa clasica si la un grup de panouri solare amplasate pe terasa.

In grupurile sanitare pentru copii se va prevede montarea de obiecte sanitare speciale pentru copii (cu gabarite mai mici si cu montarea armaturilor la înălțimi ușor de manevrat)

 • 4.3.2.2.2 Canalizarea menajera

Apele uzate evacuate sunt: menajere obișnuite, a căror parametri se incadreaza in prevederile NTPA 002-2002. Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Apele uzate menajere vor fi colectate prin coloane verticale si prin colectoare orizontale amplasate, după caz, la nivelul parterului si subsolului. Coloanele vor fi mascate, in ghene. dar cu posibilități de acces la piesele de curățire. Inaltimea de montaj a pieselor de curățire va fi de 40-80 cm fata de pardoseala. Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea cu 50 cm peste nivelul terasei a coloanelor de scurgere, cu conducte din fonta de scurgere si cu căciuli de ventilație. Conductele de legătură de la obiectele sanitare la coloane se vor monta îngropat in zidărie sau in spatele pereților din gips-carton.

Conductele de canalizare ce se vor amplasa la plafonul încăperilor se vor masca prin plafoane sau grinzi din gipscarton.

Apele uzate menajere se vor evacua la rețeaua exterioara si căminele de canalizare aferente incintei si evacuate la rețeaua oraseneasca de canalizare existente prin căminul de canalizare existent la limita incintei. In cadrul documentației de prevede refacerea rețelei exterioare si a căminelor de canalizare, corespunzatornoului amplasament al clădirii si amplasării grupurilor sanitare din noua clădire.

înainte de deversarea in rețeaua de canalizare menajera a incintei, apele uzate menajere provenite de la bucătărie vor fi pre-epurate intr-un separator de grăsimi.

Instalația de canalizare menajera se propune a se executa cu următoarele materiale:

 • -  pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din PVC-KG;

 • -   pentru colectoarele orizontale, racordurile la obiectele sanitare si coloanele de canalizare menajera se vor utiliza conducte din polipropilena ignifuga (PP).

Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride.

Toate conductele de alimentare care transporta apa de la rețea vor fi pozate sub adancimea de inghet (100 cm) fata de cota terenului amenajat.

 • 4.3.2.2.3     Canalizarea pluviala

Apele pluviale de pe suprafața terasei se vor colecta si vor fi evacuate in sistem separativ pana la căminele de canalizare amplasate la exterior.

La interior,colectarea apelor menajere se face distinct fata de cele pluviale.

Pentru a împiedica pătrunderea mirosului din rețeaua exterioara de canalizare, inainte de ieșirea din clădire, pe conductele de racord către căminele exterioare de canalizare se vor monta sifoane de linie.

Acoperișul tip terasa necirculabila a clădirii va fi prevăzut cu pante de scurgere către receptorii de terasa.

Sistemul de canalizare de la exterior este un sistem unitar care devereseaza apși'e uzate la^ rețeaua de canalizare existenta. Pentru instalația de canalizare pluviala se vor utiliza condut^d^ polietilena de inalta densitate pentru canalizare PEHD.

Toate conductele interioare vor fi izolate fonic si impotriva producerii condensului.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat.

 • 4.3.2.2.4    Mijloace de stingerea incendiului

Clădirea va fi echipata cu următoarele tipuri de mijloace si instalații de stingere a incendiilor:

 • -   mijloace de prima intervenție ( stingatoare portative si transportabile); instalație cu hidranti de incendiu exteriori.

Hidranti de incendiu interiori

Clădirea nu se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor din normativul P118/2-2013 art. 4.1.alin.f, avand in vedere ca numărul persoanelor va fi de cca 100, clădirea urmând a avea doua niveluri supraterane si o suprafața construita de 592,00mp.

Hidranti de incendiu exteriori

Clădirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor din normativul P118/2-2013 art. 6.1.4.f

In conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013 - pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingerea incendiilor, art. 6.1. alin 1..” rețelele de distribuție a apei din centrele populate (localitati) trebuie fie echipate cu hidranti exteriori , care trebuie sa asigure condițiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor din exterior potrivit normativului cat si a celorlalte reglementari tehnice referitoare la instalații de alimentare cu apa a localităților din mediul rural, după caz".

In situația in care prin avizul regiei/ societății furnizoare de apa din centre populate (localitati), in conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013 - pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingerea incendiilor, art. 6.1. alin 2. "rețelele nu asigura satisfacerea condițiilor de debit si presiune, se prevede realizarea unei rezerve de apa pentru incendiu, dimensionata conf. art 13.31 din prezentul normativ”

Instalația cu hidranti de incendiu exteriori va trebui sa îndeplinească următoarele cerințe:

 • -   debitul de apa pentru stingerea unui incendiu din exterior: Qie = 5 l/s;

 • -   timp teoretic de funcționare: 180 minute.

Numărul de incendii simultane este 1.

Stingerea incendiilor din exterior cu hidranti se propune a se realiza de la hidrantii exteriori stradali existenti, alimentați din rețeaua publica existenta de apa.

Conform P118/2-2013, articolului 12.2, alin, (a), stingerea din exterior a incendiului se va face de la rețeaua publica de apa rece. Aceasta va trebui sa asigure presiunea minima de 0,7 bar, la nivelul terenului.

S-a solicitat avizul regiei locale de apa (Apa Nova) in privința asigurării debitului din rețeaua publica de apa. In cazul in care acest lucru nu este posibil, se va prevedea o gopodarie proprie de apa, formata din rezervor de apa si camera de pompare.

Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

La grupurile sanitare special amenajate se vor prevedea, in cabinele de WC pentru persoane cu dizabilitati, bare de susținere orizontale si verticale alaturi de obiectele sanitare. Obiectele

Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești

sanitare vor avea dimensiuni adaptate uzului acestor persoane, prevăzute cu bateSjjxsq fotocelule. -

Obiecte sanitare pentru copii

In grupurile sanitare destinate copiilor se vor prevedea obiecte sanitare corespunzătoare, avand dimensiuni adaptate standardelor si temei de arhitectura.

Pentru asigurarea unei temperaturi maxime de 45°C, pe circuitul de apa calda al bateriilor se vor prevedea vane de amestec termostatice. Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hârtie, suporturi pentru prosoape etc. Obiectele sanitare vor fii prevăzute cu baterii cu fotocelule.

Preluarea condensului

Pentru preluarea condensului de la aparatele de ventilare si climatizare se vor prevedea racorduri de canalizare realizate din țeava PP 32mm. Se vor racorda la cea mai apropiata rețea de canalizare.

4.3.2.3 INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

 • 4.3.2.3.1 INSTALAȚII ELECTRICE - CURENTI TARI

Instalații electrice de iluminat si prize

Se prevede un iluminat funcțional, pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a activitatii, se va asigura confortul vizual printr-un iluminat modern care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de uniformitate prevazuti prin normativele in vigoare.

Nivelurile de iluminare de referința au stat la baza dimensionării sistemelor de iluminat specifice fiecărei încăperi

In sălile de grupa se va prevedea un sistem de iluminat general uniform distribuit, cu comanda in trepte, realizat cu corpuri de iluminat de înalt randament, cu reflector oglindat, echipate cu lămpi fluorescente tubulare. Iluminatul culoarelor, holurilor de la intrări si casei scărilor se va realiza cu corpuri de iluminat simple, echipate cu lămpi fluorescente tubulare. Culorile surselor de lumina vor fi calde T=3000-4000°K si indicele de redare a culorilor Ra=80-100. Comanda iluminatului se va face prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor 10A/230V, montate la intrările in incaperi sau pe culoarele de acces.

Conform normativ I7 - 2011, subcap. 7.23.2, precum si SR EN 1838 si SR 12294 iluminatul de securitate/siguranta prevăzut este de mai multe feluri:

 • a)  iluminat pentru intervenții in zonele de risc;

 • b)  iluminat de securitate pentru evacuare;

 • c)  iluminat de securitate împotriva panicii

 • a) iluminatul de siguranța pentru intervenție se asigura în următoarele încăperi: încăperea centralei termice, zona tabloului general si zona centralei de detectie-semnalizare incendiu.

Pentru acest sistem de iluminat de securitate, conform I 7-2011, subcap 7.23.6.1, va folosi corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta, alimentate din circuitele de iluminat normal. Conform I 7-2011, tabelul 7.23.1 timpul de funcționare este de cel puțin 1 h.

 • b) iluminatul de securitate pentru evacuare, conform normativului 17-2011, articolul 7.23.7.1 si

 • 7.23.7.2 se va prevede pe culoarele de circulație, casele scărilor, la orice schimbare de direcție, la fiecare usa de ieșire, destinata a fi folosita in caz de urgenta, in exterior si langa fiecare ieșire din clădire, fiind alimentat dintr-un circuit separat fata de cele pentru iluminatul normal.

_ _ ______________________,,

Acest sistem de iluminat de securitate, conform I 7-2011, subcap 7.23.7.1, V.â'folosi' corc'.'ti jg ■ iluminat cu acumulator, alimentate din circuitul de iluminat separat, conformat'7-2Q11, tabelul

 • 7.23.1 timpul de funcționare este de 3h.                                                       V

  Vr-sr Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandările din SR EN.6O59E tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție), stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO' (simboluri grafice).


 • c) iluminatul de securitate împotriva panicii se asigura in toate spatiile mai mari de 60mp.

Acest sistem de iluminat de securitate, conform I 7-2011, subcap 7.23.9.1, va folosi corpuri de iluminat normale echipate cu kit de emergenta, alimentate din circuitele de iluminat normal. Conform I 7-2011, tabelul 7.23.1 timpul de funcționare este de cel puțin 1h.

Iluminatul de securitate pentru evacuare (de tip 3b, conform normativului 17-2011, art. 7.23.3.2.) se va face cu luminoblocuri autonome, care la caderea tensiunii pe sursa de baza raman in funcționare inca 3 ore si asigura un iluminat de orientare si evacuare in deplina siguranța. Luminoblocurile se vor alimenta din circuitul de iluminat de siguranța racordat inaintea întrerupătorului general al tabloului electric, astfel încât sa nu existe posibilitatea intreruperii alimentarii lor.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi in funcțiune tot timpul (tip permanent).

In toate spatiile tehnice (centrala termica, amplasament tablouri electrice, amplasament centrala avertizare incendiu, rack voce-date) se va prevedea iluminat de securitate pentru intervenții cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta pentru o sursa de lumina cu autonomie de 1ora.

In încăperile cu aglomerare de persoane se va prevedea un iluminat de securitate împotriva panicii cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta pentru o sursa de lumina cu autonomie de 1ora, pentru orientarea si dirijarea persoanelor pana unde se va putea utiliza iluminatul de securitate pentru evacuare.

Se va prevedea un iluminat exterior al incintei prin utilizarea unor corpuri de iluminat de exterior, etanșe, cu sursa de lumina LED, montate pe clădire.

Toate incaperile vor fi dotate cu prize 16A/230V cu contact de protecție conform normelor in vigoare.

Instalația electrica de iluminat si prize aferenta imobilului se va realiza după cum urmeaza:

circuitele interioare aferente iluminatului si prizelor cu conductori de cupru tip FY 1,5 mm2 si respectiv FY 2,5 mm2, protejați in tuburi IPEY montate îngropat;

traseul exterior pentru instalația de iluminat exterior, se va realiza cu cablu tip CYYF 3x4 mm2, montat aparent pe clădire.

In centrala termica se va prevedea realizarea unui iluminat artificial fluorescent cu corpuri de iluminat etanșe ce vor fi montate pe tavan numai după montajul echipamentelor tehnologice, pentru asigurarea unui iluminat funcțional adecvat.

Instalații electrice de forța si automatizare

Distribuția energiei electrice, pentru tablourile secundare de pe nivelele clădirii, se va face prin coloane electrice care se vor executa cu cabluri cu conductori de cupru în manta din material plastic fara halogeni, cu intarziere la propagarea focului, tip N2XH, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 3.3.3., montate in ghena verticala de distribuție electrica pe pat de cabluri.

La toate nivelele clădirii se vor amplasa tablouri de distribuție secundare ponțruh 'alimentarea/ receptoarelor electrice din clădire.

Instalațiile electrice de torta vor asigura alimentarea cu energie electrica a echipamenfel(ir^^f|)rta fixe prevăzute si racordarea tablourilor electrice secundare, la tabloul general de distribuție.’

Instalațiile de automatizare aferente surselor de utilitati (cazane centrala termica, agregate de climatizare multisplit, etc.), vor fi asigurate de furnizorii echipamentelor respective.

Atât circuitele de forța si automatizare cat si coloanele electrice ale tablourilor, se vor executa corespunzător puterilor electrice instalate, cu cabluri cu conductori de cupru izolați in manta din material plastic fara halogeni, cu intarziere la propagarea focului, tip N2XH, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 3.3.3. pentru spatii de invatamant.

Tablourile electrice de distribuție vor fi echipate cu dispozitive de protecție la supratensiuni si cu miniintrerupatoare automate cu protecție diferențiala, calibrate pe circuitele de utilizare, care răspund cerințelor impuse de normativul in vigoare (17-2011), privind protecția diferențiala impotriva curentilor de defect in izolația electrica sau a atingerilor accidentale directe sau indirecte ale instalației electrice.

 • 4.3.2.3.2 Instalații electrice de curenti slabi

Instalație de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu

Se va prevedea un subsistem de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu, in corpul nou de grădiniță, conform prevederilor normativului P118/3-2015, art. 3.3.1 si 3.3.2, ce va asigura o acoperire totala a spatiilor supravegheate si concentrarea la centrala de semnalizare incendiu, amplasata in holul central de acces intrare, a semnalelor transmise de liniile de semnalizare incendiu grupate pe nivelele clădirii.

Pentru detecția si semnalizare incendiului se va utiliza o centrala adresabila cu 2 bucle. Elementele de detecție incendiu sunt detectoare de fum fotoelectrice, adresabile (detecția fumului se face pe principiul camerei optice). Detectoarele si butoanele manuale de incendiu se vor conecta pe bucle adresabile (ambele capete ale buclelor sunt conectate în centrala) care vor fi monitorizate din punct de vedere al integrității (se semnalizează în centrala de incendiu atât întreruperea unei bucle cât si existenta unui scurtcircuit pe bucla). Pentru semnalizarea manuala a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de alarmare, amplasate pe caile de evacuare din clădire, conform normativelor în vigoare: o persoana aflata în orice punct al clădirii sa nu se deplaseze mai mult de 20m pentru a acționa un buton de incendiu.

Semnalizarea incendiului se va face cu sirene adresabile de interior amplasate de asemenea maniera încât sa fie auzite de o persoana aflata în orice punct al clădirii, iar la exterior printr-o sirena convenționala exterioara echipata si cu flash optic. Sistemul va avea alimentare back-up care îi va permite funcționarea pe o perioada mai mare de 48 de ore în stand-by si de 16 ora în stare alarma.

Rețeaua de conexiuni între elementele sistemului (detectoare, butoane de incendiu) se va realiza cu cablu special rezistent la foc de tip JY(St)Y, cablat în tub de protecție din PVC. Alimentarea centralei de detecție incendiu si a surselor din sistem se va face cu cablu rezistent la foc tip NHXH E90 - 3x2,5.

Utilizatorul va deține un jurnal în care se vor nota toate acțiunile efectuate asupra sistemului de detecție si semnalizare a incendiului, data si ora evenimentului.

Din punct de vedere al modului de cablare se vor respecta următoarele:

trebuie respectata distanta minima de siguranța între părțile componente aîesiâ&nAtf&i de semnalizare (între conductele de semnalizare si celelalte circuite electrice: de iluminat, forța, etc., respectiv 25cm) sau fata de celelalte tipuri de instalații (sanitare, încălzire, climatizare etc.);

asigurarea alimentarii cu energie electrica a centralei de semnalizare prin circuit propriu (la care nu sunt racordați alti consumatori);

asigurarea obturării golurilor din jurul conductelor de semnalizare (create la traversarea pereților, planseelor cu rol de protecție la foc) cu materiale care sa asigure aceeași rezistenta la foc cu a peretelui traversat.

Instalație supraveghere video si control acces

Pentru marirea siguranței si pentru monitorizare s-a prevăzut un sistem de supraveghere video permanenta care utilizează camere color de înalta rezoluție. Sistemul de televiziune cu circuit închis are in componenta camere IP, pentru interior si una pentru exterior si trateaza supravegherea video pentru intreaga suprafața a grădiniței.

Imagini video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului.

Camerele video sunt camere color de înalta rezoluție. Alimentarea lor se face dintr-o unitate UPS, montata la recepție. Camerele video sunt conectate la 1 înregistrator video digital, de tip stand-alone (Net video recorder, NVR). Acest înregistrator video este montat la recepție si este alimentat din UPS. UPS-ul va fi calculat pentru un timp de 10 minute la incarcare maxima.

Intre camerele video si locul unde se vor amplasa monitoarele, pentru transmiterea semnalui video se va utiliza cablu SFTP cat.6.

Imaginile captate de la camerele video vor fi înregistrate de NVR de tip stand alone (non PC). Acest NVR va fi montat într-un rack.

Unitatea NVR poate fi conectata la rețeaua locala TCP/IP, putând fi monitorizata prin Internet.

I nstalatie de voce-date-imaqine

Topologia de realizare a rețelei, este de tip stea, conceputa pe baza recomandărilor standardului EIA/TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se conectează printr-un cablu UTP 4x2x0,5 Cat. 6 de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distribuție. Cablurile vor fi conectate atât la nivelul dulapului de comunicații (rack) cât si la nivelul posturilor de lucru din spatiile de săli, prin intermediul prizelor prevăzute cu conectori RJ45 ecranați, în vederea asigurării unei bune protecții la factori perturbatori. Se va prevedea un Rack de 24U amplasat la etajul 1 la secretariat.

Inaltimea de montaj a prizelor pentru curenti slabi (prize de telefon, internet si CATV) va fi de 30cm, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei.

Dulapul de comunicații este prevăzut numai cu elemente pasive. Elementele active de rețea, inclusiv server-ele vor fi prevăzute de beneficiar, in funcție de necesitățile acestora.

In dulapul de comunicații se vor monta si amplificatorul de semnal CATV (preluat de la un furnizor local) si distribuitoarele (splitere) de semnal CATV. Legaturile intre distribuitoare si prizele coaxiale

de semnal TV din perete, se vor realiza cu cabluri coaxiale ecranate, cu impedanta^e’ȚSdh'frii, „ț RG6, introdus in tub de protecție din PVC, montat îngropat in tencuiala pereților. ?

Din centura exterioara de impamantare a clădirii, se va asigura un traseu de impamantSfe(prin


conductor de Cu $10mm) la care se va conecta Rackul de distribuție voce-date. Aceste traseu se va asigura direct din centura exterioara de impamantare prin intermediul pieselor de separare si nu din tablourile electrice, pentru a evita apariția curentilor paraziti datorați eventualelor dezechilibre intre faze.

Instalație de sonorizare

Pentru difuzarea muzicii de fundal, a anunțurilor prin microfon si a anunțurilor privind anumite pericole a fost prevăzut un sistem de sonorizare care include si sursa de alimentare tip UPS proprie.

Difuzoarele sunt astfel amplasate incat pe intreaga suprafața a grădiniței, propagarea sa se realizeze corect, clar si fara distorsiuni, iar comunicarea apelului de urgenta sa fie accesibila oricând si la orice ora.

Nota: Se va evita instalarea circuitelor de curenti slabi pe suprafețe calde (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va păstră o distanta minima de 25 cm.

De asemenea, distanta intre circuitele de curenti slabi si cele de iluminat, prize sau torta trebuie sa fie de minim 15 cm (daca porțiunea de paralelism nu depășește 30 m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenti slabi se vor monta sub cele ale instalațiilor electrice de curenti tari.

 • 4.3.2.3.3 Instalații de protecție electrica

instalația de protecția omului impotriva șocurilor electrice

Pentru evitarea șocurilor electrice prin atingere directa si indirecta si pentru creșterea siguranței in exploatare si impotriva incendiilor, conform normelor de protecția muncii si normativului de siguranța la foc a construcțiilor, se va prevedea realizarea următoarelor masuri:

executarea circuitelor electrice cu conductori din cupru izolați in PVC, introduși in tuburi de protecție din PVC;

utilizarea aparatajului electric in carcase avand un grad de protecție adecvat categoriei de influente externe a incaperilor respective;

asigurarea rețelei de tip TN-S, prin legarea la nulul de protecție al rețelei si suplimentar la pamant a carcaselor metalice ale echipamentelor electrice;

utilizarea in exclusivitate a prizelor electrice cu contact de protecție legat la nulul de protecție al rețelei electrice;

dimensionarea corecta a elementelor de protecție din tablouri (intrerupatoare automate) ale circuitelor electrice de utilizare;

prevederea pe circuitele de iluminat si prize a dispozitivelor de protecție diferențiala cuplate cu intrerupatoare automate in tablourile electrice, ceea ce asigura deconectarea automata de sub tensiune a circuitului, in cazul apariției unor curenti de defect in izolația electrica sau atingerii accidentale a instalației electrice de către personalul din instituție.

INSTALAȚIA DE PROTECȚIA CLĂDIRII ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI.                      '

împotriva descărcărilor electrice atmosferice (trăsnetului), se va monta o instalație de paratras”net, necesara conform normativului 17-2011, art. 6.2.2.6. Instalația de paratrăsnet va fi realizata cu o tije de captare echipata cu dispozitiv de amorsare piezoelectric amplasata pe un catarg montat pe acoperiș si 2 conductoare de coborâre constituite din platbanda OLZn 25x4mm, montate inglobat in stâlpii de beton armat pana la priza de pamant comuna naturala din fundația clădirii, nou proiectat.

Racordarea instalației electrice la priza de pamant a clădirii se va face prin piese de separație, montate in casete de vizitare.

Priza de pamant, fiind comuna pentru instalația de paratrăsnet si protecție in distribuția electrica de joasa tensiune, va trebui sa aiba o rezistenta de dispersie mai mica de 1 ohm, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 5.5.7.11.

In acest sens se va proiecta si executa o priza de pamant naturala, care sa preia coborârile instalației de paratrăsnet si legaturile la BEP centrala termica si TGD 0,4kV, priza ce se va realiza cu platbanda OLZn 40x4mm, montata ingropat in pamant sub grinzile de fundație a clădirii, inaintea turnării betonului si electrozi din țeava de OLZn 021/2” si L=2,5m, amplasați echidistant intre ei la 5m.

Instalația interioara de legare la pamant este alcatuita dintr-o centura de echipotentializare, BEP, montata in incaperea centralei termice cu o ramificație la tabloul general de distribuție si la fiecare nivel langa tablourile electrice secundare si legaturi echipotentiale, realizate intre toate elementele de instalații realizate din materiale conductoare.

Toate echipamentele cu mase metalice, toate carcasele din metal, toate conductele si țevile din metal, se vor lega la bara de egalizare potențial cea mai apropiata, care se va lega la priza de pamant.

 • 4.3.2.3.4 Asigurarea eficientei energetice

Cerințele de performanta energetica a clădirii din punct de vedere al instalațiilor electrice, obligatorii pentru realizarea confortului ambiental in spatiile interioare, constituie criterii ce se vor lua in considerare la elaborarea documentațiilor de proiectare, si anume:

 • - prevederea unui iluminat artificial cu led, utilizând surse de lumina economice, cu consum redus de energie electrica si randament luminos superior;

 • - asigurarea posibilităților de economisire energie electrica prin comanda sectorizata a iluminatului electric artificial in toate încăperile ;

 • - asigurarea nivelelor de iluminare artificiala medie normate, corelat cu iluminatul natural, prin sectorizare;

 • - utilizarea de utilaje (pompe centrala termica agregate de ventilație si climatizare) si echipamente electrice performante, cu randament energetic mare.

 • 4.3.2.3.5 Folosirea energiei din surse neconventionale (regenerabile) si izolarea termica a clădirii

 • 1.    FOLOSIREA SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILE IN AMBELE VARIANTE

In conformitate cu prevederile Legii 372 / 2005 republicata on 2018, art. 14 privind indeplinirea cerințelor minime de performanta energetica pentru clădirile noi, in ambele variante au fost prevăzute instalații care folosesc un maxim de resurse neconventionale.

Aceste instalații sunt:

Instalația de panouri solare pentru producerea apei calde de consum, instalație care va funcționa tot timpul anului. Pentru instalația de panouri solare a fost prevăzut un boiler bivalent cu capacitatea de 500 litri.

 • -  Au fost prevăzute instalații in sistem pompa de căldură pentru climatizarea unor încăperi (incalzire / răcire). Aceste instalații sunt in sistem split sau multi-split si funcționează cu freon ecologic. In perioadele calde vor funcționa pentru răcire iar in perioadele de tranziție vor funcționa pentru incalzirea incaperilor in care sunt montate (in condițiile in care nu funcționează încălzirea centrala).

 • 2.    CONSIDERAȚII SI DATE DESPRE FUNCȚIONAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ CARE NU AU PUTUT FI PREVĂZUTE PENTRU INSTALAȚIILE DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

Pompele de căldură nu au putut fi prevăzute pentru instalațiile de incalzire cu radiatoare din următoarele considerente privind funcționarea lor si prețul de cost foarte mare:

 • -  Tipul de pompe de căldură care poate fi folosit in cazul de fata este: pompe de căldură aer / apa. Aceste pompe extrag energia termica din aer si o transfera apei care este folosita apoi ca agent termic.

Pentru alte tipuri de pompe respectiv pompele de căldură apa / apa nu exista sursa primara iar pentru tipul de pompe de căldură sol / apa resursa primara este limitata la zona curții grădiniței (care ar trebui sapata in intregime, in curte existând construcții existente, fara a se sti daca este suficient).

 • -  Pompele de căldură aer / apa pot funcționa pana la o temperatura exterioara de -20°C, dar cu cat scade temperatura aerului (sursa primara) cu atat scade capacitatea termica a pompei de căldură (deci pompa de căldură nu are in debit constant de furnizare a energiei termice, acesta fiind in funcție de temperatira exterioara.

 • -   In privința temperaturii apei calde furnizate de pompa de căldură si aceasta este variabila. La o temperatura exterioara de +30°C temperatura apei produse poate fi de max 60°C dar la o temperatura exterioara de -20°C temperatura apei produse poate fi de max +15°C.

 • -   La o temperatura exterioara medie a perioadei de incalzire de +2°C coeficientul de performanta (COP) scafe la numai 2,4 (adica la un consum de energie electrica de 1 kW se produce 2,4 kW energie termica). Un COP bun se poate considera de la valoarea de 3 in sus.

 • -   In aceste condiții pompele de căldură sunt indicate mai ales pentru producerea apei calde de consum.

 • -  Se face precizarea ca pentru funcționarea numai cu pompe de căldură pentru incalzire, la temperaturi sub -10°C temparatura agentului produs este foarte scăzută (+15°C) si pompele de căldură nu pot fi folosite la incalzire fara suplimentere cu o sursa clasica.

La folosirea pompelor de căldură pentru încălzire, in perioadele in care temperatura exterioara a aerului scade sub 0°C este necesara introducerea unei surse de căldură suplimentara/ respectiv o centrala murala (electrica sau pe gaze).

Referitor la spațiul necesar încăperii afectate pentru centrala termica, rezultă •ca- Spațiul necesar in căzu amplasatii pompelor de căldură se va dubla de la aprox. 14 mp la minim 36 mp ceea ce afecteaza spatiile de la subsol necesare celorlalte activitati la care nu se poate renunța, aceasta tinind seama ca amprenta claditii noi este fixa si nu se poate modifica.

- In privința investiției inițiale pentru aceiași capacitate a sursei de căldură, investiția inițiala se poate aprecia ca fiind de cca. 4 pana la 5 ori mai mare in cazul instalării pompelor de căldură dacat in cazul folosirii centralelor murale pe gaze, prevăzute in studiu.

In consecința ținând seama de toate motivele enumerate mai sus, in studiul de fezabilitate nu au putut fi folosite (prevăzute) pompe de căldură.

 • 3. IZOLAREA TERMICA EXTERIOARA A CLĂDIRII NOI A GRĂDINIȚEI

Izolarea termica a imobilului prevăzută in studiul de fezabilitate respecta prevederile din Normativul Mc 001/2006 - Metodologia de calcul a preformantelor energetice a clădirilor, respectiv :

 • -   pentru pereți exteriori se prevede izolație cu vata minerala (Ă = 0,045 W/mK), avand grosimea de 10 cm, respectiv finisaj tip termosistem Baumit peste termoizolatie si tencuieli decorative. Rezistenta termica a pereților exteriori astfel izolați termic este R’ = 2,62 m2 K/W

 • -   pentru planseul peste incaperile de la ultimul nivel, terasa necirculabila clasica se prevede izolație termica PEXI (Ă = 0,044 W/mK) sau vata minerala cu grosimea de 15 cm. Rezistenta termica a planseul peste etaj este R’ = 3,72 m2 K/W.

 • -  pentru planseul inferior aflat in contact cu solul se prevede izolație termica cu grosimea de 5 cm la sibsol si 10 cm la parter. Rezistenta termica a planseul inferior aflat in contact cu solul etaj este R’ = 6,50 m2 K/W

Tamplaria exterioara - ferestrele si ușile exterioare au fost prevazure cu profile din aluminiu cu rupere de punte termica si cu geam termopan dublu.

Prin izolarea termica exterioara prevăzută in studiul de fezabilitate se realizează încadrarea in prevederile Normativului C107/2-2010 si anume coeficientul global de izolare termica a clădirii, G1, este mai mic decât coeficientul global normat de izolare termica G1ref, adica G1 < G1ref.

Conform calculelor efectuate rezulta ca G1 (0,34 W/m3 K) este mai mic decât G1ref normat (0,57 W/m3 K), ceea ce inseamna un nivel de izolare corespunzător normelor in vigoare pentru imobilul cu destinația de Grădiniță.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții


a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; Relația dintre egalitatea de șanse și incluziunea socială

Problematica promovării egalității de șanse este corelată strâns cu cea a incluziunii sociale.

Promovarea unei incluziuni sociale propriu-zise nu se poate realiza fără a se obține mai întâi o egalitate a șanselor. Pentru ca indivizii să se poată include social într-o manieră coerentă, condiția esențială este reprezentată de posibilitatea de a beneficia de oportunități egale de dezvoltare, de șanse egale de a-și utiliza potențialul propriu.

Indivizii trebuie să își poată exprima voința și interesele și din punct de vedere al deciziilor care se iau la nivelul grupurilor sociale. Astfel, incluziunea socială va face referire la participarea activă în cadrul grupurilor, la dezvoltarea potențialului fiecăruia. Conceptul de incluziune socială, precum și cel de excluziune, reprezintă concepte multidisciplinare care nu se referă într-un orizont limitat doar la sărăcie și inegalitate. Incluziunea socială și egalitatea de șanse se vor potența reciproc.

Astfel, pe măsură ce indivizii beneficiază de șanse egale, dezvoltarea personală și afirmarea potențialului propriu sunt impulsionate. Odată ce individul își folosește liber și neîngrădit la un nivel maxim potențialul, șansele ca să se integreze social cu succes cresc direct proporțional.

Odată integrat social, relaționarea optimă cu ceilalți membri ai societății, participarea activă la mecanismele de control și decizie îi asigură individului posibilități ridicate de utilizare a resurselor și potențialului.

Considerăm că, în cadrul mediului socio-cultural și din punct de vedere al egalității șanselor, educația este un factor important de integrare socială iar promovarea investiției va aduce beneficii mari pentru indivizii practicanți.

Conform Planului Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale și respectiv Planului Național de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, se prevede:

 • -   eradicarea unor situații de sărăcie extremă, inacceptabilă în societatea modernă, exemplu: locuirea în condiții insalubre, abuzul și violența în familie, traficul de ființe umane, etc;

 • -  reducerea riscului de sărăcie pentru persoanele ocupate dar și pentru cele care au încheiat ciclul vieții active;

 • -   diminuarea dezechilibrelor regionale, revitalizarea și prevenirea apariției unor zone inerte economic;

 • -  asigurarea accesului tuturor categoriilor de populație la un minimum de servicii de sănătate, educație, ocupare și asistență socială;

 • -   asigurarea accesului egal la educație, menținerea stării de sănătate, stimularea participării sociale și politice prin abordarea problematicii sociale ca o investiție și nu drept cheltuială;

 • -   descentralizarea, încurajarea inițiativelor locale prin motivarea și dezvoltarea capacităților locale de identificare și gestionare a problemelor sociale;

 • -   activizarea forțelor comunitare prin stimularea inițiativelor colective și a parteneriatului social, promovarea unei societăți incluzive, cu un grad de coeziune socială.

Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea.

Dezvoltarea durabilă este "dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiillor viitoare de a-ți satisface propriile nevoi”. în acest sens proiectul propus a fi finanțat va genera creștere economică și va crea noi locuri de muncă, cu condiția ca respectiva creștere să nu pericliteze posibilitățile de creștere ale generațiilor viitoare. Dezvoltarea durabilă include trei aspecte - un aspect economic, unul social și unul de mediu.

Strategia de dezvoltare durabilă a UE implică următoarele obiective:

Limitarea schimbărilor climatice, a costurilor și efectelor sale negative pentru societate și mediu;

 • -  Asigurarea că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale și de mediu ale societății noastre minimizând impactul nedorit asupra economiei, societății și mediului;

 • -  Promovarea modelelor de producție și consum durabile;

 • -  îmbunătățirea managementului și evitarea supraexploatării resurselor naturale recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;

Promovarea unei bune sănătăți publice în mod echitabil și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor asupra sănătății;

Crearea unei societăți a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarității între și în cadrul generațiilor, asigurarea securității și creșterea calității vieții cetățenilor ca precondiție pentru păstrarea bunăstării individuale.

Legislația europeană privind tratamentul egal al femeilor și bărbaților cuprinde directive privind accesul la locurile de muncă, plată egală, protecția maternității, concediul pentru creșterea copilului, securitatea socială și regimurile profesionale de securitate socială, sarcina probei în cazuri de discriminare și activitățile independente. La acestea se adaugă prevederile legislației naționale.

Pentru egalitatea de gen și nediscriminare s-au avut în vedere principiile: remunerare egală pentru muncă egală;

egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă și de muncă; acțiuni pozitive pentru capacitarea femeilor și/sau a persoanelor cu dizabilități; combaterea tuturor formelor de discriminare.

Proiectul prevede realizarea unor adaptări suplimentare față de cerințele minime ce decurg din Ordinul nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000”.

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 189/2013 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 — Revizuire NP 051/2000” în documentația tehnico-economică, în proiect, s-au prevăzut următoarele:

 • -  toate obstacolele fizice înlăturate sau ameliorate;

 • -  s-a prevăzut rampă pentru persoane cu dizabilități care va avea panta maximă de 8%, lățimea rampei de minimum 1,20 m, suprafața de uzură antiderapantă și balustrade de 0,90 m;

 • -  Spații speciale de acces;

 • -   Se vor prevedea în proiectul de execuție suprafețe tactilo vizuale pe pardoseală la începutul și sfârșitul rampei inclinate sau de scară;

Facilități pentru persoane cu dizabilități: s-a propus crearea de grup sanitar special pentru persoane cu dizabilități.

Infrastructură adaptată în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități: panta trotuarelor este lină și nu îngrădește accesul persoanelor cu dizabilități la diversele zone de activități.

Prin măsurile luate în faza SF, proiectul s-a conformat prevederilor legislației în vigoare cu privire la accesul în clădire și structurile de utilitate publică.

Proiectul prevede măsuri de accesibilizare a mijloacelor de informare și comunicare.

Proiectul prevede instalații de curenți slabi: internet, telefonie, supraveghere \yidfeo, detecțfe\ efracție și computere.                                                            ^^oIeșîÎ

Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstnice sau cu dizabilități în calitate de angajați/colaboratori/voluntari.

Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstice sau cu dizabilități în calitate de voluntari.

Eficiența utilizării resurselor

Utilizarea unor resurse de energie neconvenționale

Instalația de panouri solare pentru producerea apei calde de consum, instalație care va funcționa tot timpul anului. Pentru instalația de panouri solare a fost prevăzut un boiler bivalent cu capacitatea de 500 litri.

Au fost prevăzute instalații in sistem pompa de căldură pentru climatizarea unor încăperi (incalzire / răcire). Aceste instalații sunt in sistem split sau multi-split si funcționează cu freon ecologic. In perioadele calde vor funcționa pentru răcire iar in perioadele de tranziție vor funcționa pentru incalzirea incaperilor in care sunt montate (deci in perfoimantele in care nu funcționează încălzirea centrala).

Documentația tehnică prevede realizarea unei performanțe energetice superioare cerințelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și din legislația subsecventă aferentă aplicabilă în vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficientă a resurselor (folosirea eficientă a apei, folosirea de materiale ecologice).

Măsurile de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, referitoare la infrastructura realizată prin proiect și echipamentele achiziționate, sunt următoarele: utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întrețin arderea:

Se vor folosi materiale de calitate, durabile, în mare parte materiale locale naturale cum ar fi piatră și lemn. Pentru elementele care nu vor putea fi realizate din elemente naturale se vor propune obiecte sau piese de calitate, ce oferă siguranță în exploatare, durabilitate și care au un aspect neinvaziv.

utilizarea echipamentelor cu un consum energetic eficient

Prin echiparea sistemului de iluminat cu corpuri de iluminat pe LED, prin prezentul proiect se va promova eficiența energetică. Prin echiparea cu apometre, contor electric, baterii cu senzor de apropiere, se promovează un consum eficient de apă și energie electrică.

- creșterea suprafețelor ocupate de spații verzi

Prin prezentul proiect se mențin spațiile verzi existente in incinta, ulterior, după demolarea clădirii C1 urmând sa fie amenjate spatii verzi extinse in corleare cu locurile de joaca pentru copii.

Promovarea, diseminarea unui stil de viață prietenos cu mediul înconjurător

Pentru a promova un stil de viață sănătos și prietenos cu mediul în prezentul proiect s-a prevăzut suport pentru biciclete/triciclete.

Prin menținerea spațiilor verzi cu vegetație diversificată, prin folosirea iluminatului cu surse LED, prin amenajările adaptate biodiversității (copaci, plantări arbuști) se demonstrează interesul prezentului proiect pentru protejarea biodiversității, a ecosistemului și pentru creșterea eficienței energetice.

Reducerea cantității de deșeuri                                                        , 'A/

Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componerițeldr pe* categoriile selectate prin montarea a 4 coșuri de gunoi selectiv în zona de joacă, 4 pubele de colectare selectivă a deșeurilor.

Primăria are contract cu societatea care reciclează deseurile.

Modul de gospodărire a deșeurilor:

în perioada lucrărilor de șantier nu se vor folosi tehnici și substanțe poluante. Deșeurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societățile de salubrizare.

Depozitarea temporară a deșeurilor și a materialelor de construcții va fi astfel efectuată încât să nu permită infestări ale solului.

Deșeurile rezultate în urma activităților din aceste spații se vor depozita în containere, separate pe tipuri.

Deșeurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate în incintă și ridicate periodic de către o unitate specializată, în baza unui contract cu primăria.

Rezistanta în fata dezastrelor

T                   >

Proiectul aplică legile în vigoare si normele tehnice aferente din perspectiva diverselor riscuri naturale.

Proiectul descrie modul în care a fost analizată expunerea la diverse riscuri și cum s-a reflectat în selectarea opțiunilor de investiții.

Proiectul respectă legislația cu privire la dezvoltarea durabilă. Investiția propusă prin proiect este în concordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă.

Sunt identificate obiectivele-cheie ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă pe care proiectul propus le implementează:

Protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului:

în cadrul proiectului se vor respecta Legea 137/1995 actualizată și Legea nr. 294 din 27 iunie 2003 (republicată) privind protecția mediului.

Funcțiunile prevăzute prin proiect nu generează noxe sau alți factori de poluare;

Lucrările de proiectare și execuție nu introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafață, vegetației sau din punct de vedere al zgomotului și peisajului.

Echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminării de orice fel:

în cadrul proiectului se vor respecta principiile egalității de șanse, amenajările propuse fiind adaptate atât tuturor categoriilor de copii indiferent de sex, cât și persoanelor cu dizabilități.

Prosperitatea economică, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității pentru asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine plătite.

Prin prezentul proiect se propun soluții inovative la standarde internaționale.

——y

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: în faza de realizare, îri faza de operare.                                                                   ’   ,

-în faza de realizare: lucrările de construcții vor fi executate de către agenți economici care vor putea folosi angajați proprii, nefiind necesară, în acest caz, crearea de noi locuri de muncă.

Serviciile prevăzute in cadrul proiectului (proiectare, consultanta, audit) vor fi de asemenea prestate de către agenți economici care vor putea folosi angajați proprii, nefiind necesară, în acest caz, crearea de noi locuri de muncă.

In unitatea de implementare a proiectului vor fi incluși angajați ai Primăriei Municipiului Ploiești, nefiind necesară, nic în acest caz, crearea de noi locuri de muncă.

- în faza de operare:  

Funcția

Număr de salariati

Cadre didactice

8

Personal auxiliar

6

Total

14

d) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Protecția calitatii apelor

In timpul execuției lucrărilor se vor lua următoarele masuri:

se prevăd mijloace de reținere a scurgerii apelor uzate menajere astfel incat emisiile in apele de suprafața sa se incadreze in prevederile NTPA 001/2002 aprobate prin HG 188/2002;

se interzic orice deversare de ape uzate, reziduri sau deșeuri de orice fel in apele de suprafața sau subterane, pe sol sau in subsol;

Protecția aerului

Utilajele tehnologice folosite in timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate mașinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante de la acestea.

Protecția solului si subsol ului

In domeniul protecției calitatii solului se vor lua următoarele masuri atat pe timpul execuției lucrărilor, cat si ulterior in perioada de exploatare a obiectivului de investiții:

 • - Se vor gospodari materialele de construcții numai in perimetrul de lucru fara a afecta vecinătățile pe platforme amenajate cu șanțuri perimetrale;

 • - Nu se va depăși suprafața necesara frontului de lucru;

 • - In timpul execuție se va avea in vederea evacuarea apelor;

 • - Se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzătoare, astfel incat sa nu existe scurgeri de ulei, carburanți si emisii de noxe peste valorile admise;

 • - Se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevăzute in acest scop;

 • - Se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu aparțin zonei de lucru;

 • - Se vor incheia contracte de servicii cu unitati specializate in vederea asigurării eliminării, tratării si depozitarii finale a deșeurilor;

- Se interzice depozitarea necontrolata a deșeurilor;

Situri protejate

In zona amplasamentului obiectivului de investiții, nu exista situri protejate.


e) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic în care acesta se integrează, după caz

Efectele trebuie analizate atat pentru perioada de execuție când acestea sunt negative, cat si pentru perioada de funcționare, când efectele sunt favorabile mediului.

Nu vor exista emisii in apa sau in sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative, se vor manifesta numai pe amplasamentul proiectului.

Impactul asupra aerului este temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea calitatii aerului. La finalizarea lucrărilor de construcție, mediul va reveni la starea inițiala, nu va exista impact rezidual asupra aerului.

Exista posibilitatea poluării fonice in zona in perioada execuției proiectului. Pentru reducerea riscului de poluare fonica a vehiculelor ce ajuta la realizarea investiției si la transportul materialelor, acestea vor respecta nivelul de putere acustica impus de HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirii.

Impactul asupra mediului in timpul execuției lucrărilor propuse:

Pe timpul execuției, impactul asupra componentelor mediului se manifesta prin:

Creșterea poluării fonice, conținutul de particule in suspensie (praf) si noxe, erodarea si degradarea terenului, in general in zonele unde funcționează șantierul de construcții;

Impactul lucrărilor depinde in principal de marimea lucrărilor de construcții si de modul in care acestea sunt conduse.

f) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Prin lucrările care se vor executa si prin funcționarea obiectivului, nu se va afecta flora si fauna din zona.

Protecția solului si a subsolului

Apele pluviale sunt deversate la canalizarea publica.

Gospodărirea deșeurilor

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deșeuri menajere care nu prezintă potențial nociv pentru zona. Deseurile vor fi colectate in europubele si ridicate de către o unitate de salubritate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe durata lucrărilor de execuție constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot) si încadrarea lucrărilor in standardele si legislația existenta.

Se va urmări menținerea nivelului de zgomot exterior in limitele impuse in STAS 100009/88 respectiv de 50 dB (A), curba de zgomot Cz 456.

In proiectare, la alegerea echipamentelor si instalațiilor s-au luat următoarele masuri: prevederea de aparate electrice care nu depasesc in funcționare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din

incapere, când acestea nu funcționează.


w s ! v »• y \ •...

Depozitarea materialelor de construcție se va face numai in limitele terenului detinuț de titular. / s Lucrările de construcție vor fi executate de unitati specializate, autorizate in conforrnitât^Wlîeiștea Nr. 137/1995.                                                                             ’

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Varsta preșcolara este, fara indoiala, temelia educativa a intregii vieți. Datorita vârstei mici, educația preșcolara capata un caracter specific. Aceasta perioada, ca ingrijire si educație, formează temelia intregii vieți de mai târziu. La reușita copilului in viata contribuie, in egala măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniță si școala. Asigurarea unui parteneriat real intre aceștia, implicarea tuturor in realizarea unei unitati de cerințe va duce implicit la o educație corecta a copiilor, la evitarea erorilor in educație si la soluționarea problemelor inerente care apar.

Grădiniței, ca prima veriga a sistemului de invatamant, trebuie sa i se acorde o mare atentie. Invatamantul preșcolar a dobândit un conținut instructiv-educativ cu discipline care se desfasoara după o programa minuțioasa si care urmărește realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului preșcolar pentru integrarea ușoara si rapida in activitatea de invatare.

Si copilul preșcolar invata dar pentru el, invatarea este un joc. Invatarea școlara, oricât de libera ar fi, are totuși rigorile ei, efort mai susținut, disciplina de munca riguroasa etc. Educația preșcolara, instituționala este un act psihologic si deosebit pentru egalizarea șanselor, pentru perfecționarea activitatii de instrucție si educație in vederea inlaturarii eșecurilor școlare si a abandonului școlar.

Un rol important in debutul școlar il va avea întotdeauna instituția preșcolara, ea fiind o etapa intermediara, indispensabila. Integrarea copilului in forma de colectivitate preșcolara comporta un prim efort de adaptare la viata sociala si totodată extinderea mediului social accesibil copilului.

Integrarea copilului in școala presupune mai intai formarea unor prezentări corecte despre școala care sa le permită preșcolarilor o adaptare afectiv-motivationala la mediu școlar. Concurând alaturi de școlari se inlatura reticenta preșcolarilor si ii face sa-si incerce puterile, sa demonstreze ca sunt pregătiți pentru școala.

Realizarea dezideratelor a idealului educatoarelor este condiționată de colaborarea mai stransa intre grădiniță si școala. Activitatea educatoarelor si invatatorilor trebuie sa se impleteasca. Tonul puternic afectiv ce o caracterizează pe educatoare trebuie sa se impleteasca cu relația mai autoritara a invatatoarei. Dadaceala exagerata nu ajuta copiii, ii formează dependenti de educatoare. Trebuie sa cantarim cu atentie cat si cum ii ajutam pe copii. Sub aspectul evaluării, evoluției si randamentului școlar aprecierile, recompensele, simbolurile oferite de educatoare trebuie sa se completeze cu evaluarea apreciata in calificative de către invatator.

Un alt obiectiv in vederea integrării copilului in activitatea de tip școlar constituie permanenta legătură a grădiniței cu familia-cea care constituie de fapt primul model al copilului. Educația in familie ocupa un loc important in formarea 'puiului de om' care trebuie sa gaseasca aici condiții de dezvoltare fizica, perceptiva, intetectuala, personala si sociala. Din primii ani de viata personalitatea 'adultului de mai târziu' prinde contur si se manifesta prin elemente concrete cum sunt: temperament, caracter, insusiri, capacitati, abilitați si aptitudini.

Analizele efectuate asupra evoluțiilor recente in rândul grădinițelor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri in grădinițe. Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendința. Consumatorii romani devin tot mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in alegerea locației potrivite pentru copii si mai educați in ceea ce privește serviciile oferite.In acest fel concurenta devine mai intensa in rândul grădinițelor din localitate, deținătorii acestora efectuând

cat mai multe modificări pentru a satisface pe deplinnecesitatile consumatorului. Progresele; înregistrate in lucrările de dezvoltare si modernizare a infrastructurii grădinițelor creeaza premise pentru continuarea trendului crescător a nivelului de pregătire.

..jr Legea reglementează cadrul legal privind asigurarea serviciilor deeducatie si îngrijire1pentru’ toti copiii pana la absolvirea clasei a 4-a primare. Romania isi îndeplinește astfel obligațiilor care ii revin ca stat membru UE. Consiliul European deprimavara de la Barcelona din 2002 a stabilit ca: „Statele membre trebuie sa inlature cauzele care impiedica participarea femeilor pe piața forței de munca si trebuie sa faca tot posibilul ca, ținând seama de cererea de facilitați de îngrijire a copilului si in conformitate cu modelele naționale de îngrijire, sa asigure ca cel puțin 90% dintre copiii cu vârste cuprinse intre 3 ani si varsta obligatorie de școlarizare beneficiază de servicii de îngrijire”.

Asigurarea de asemenea servicii de îngrijire a copiilor este considerata de către Consiliul si Comisia Europeana ca fiind un pas esențial in realizarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in creșterea participării femeilor pe piața muncii si a reconcilierii vieții profesionale cu viata de familie si ocupa un loc important in cadrul politicilor UE. Reconcilierea carierei profesionale cu viata de familie este prevăzută si in Memorandumul Comun in Domeniul Incluziunii Sociale semnat intre Romania si UE in 2005: „Este urgent sa se dezvolte un ansamblu de servicii de îngrijire a copilului mic pentru a facilita participarea femeilor la activitatile economice: crase si grădinițe in regim de internat, servicii socio-medicale de supraveghere in comunitate a copiilor in primul an ..."

Având in vedere:

evoluțiile demografice la nivelul Municipiului Ploiești din ultima decada - conform cifrelor prezentate de INS in ultimii 5 ani se constata o reducere anuala constanta de cca 400 de copii din grupele de varsta 3-5 ani,

suprapopularea sălilor de grupa (cca 25 copii/grupa) datorită lipsei de spații conform normativelor în vigoare

grădiniță existenta cu un grad ridicat de uzura care nu asigura cerințele de calitate pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii educaționale, existând un risc ridicat de suspendare a activitatii

la care se adauga:

constatarea ca un număr mare de grădinițe de la nivelul municipiului Ploiești nu mai asigura cerințele de calitate minimale de funcționare, din cauza uzurii ridicate, inclusiv a dotărilor minimale si de multe ori depășite, necesitând dezafectarea lor si construirea unor clădiri noi, dotate corespunzător funcțiunii

dezvoltarea economica a Municipiului Ploiești, cu consecințe directe asupra ridicării nivelului de trai al familiilor tinere, si pentru care condițiile din grădinițele existente nu coraspund cerințelor de calitate,

se poate concluziona că investiția propusă va aduce beneficii majore orașului atât din punct de vedere al creșterii gradului de cuprindere în învățământul preșcolar (prin construirea unei grădinițe la standarde internaționale), din punct de vedere al menținerii capacității de locuri în grădinițe (in prezent activitatea se derulează intr-o clădire care nu mai corespunde normelor actuale de securitate, eficienta energetica si protecția mediului, nu beneficiază de un loc de joaca modern si dotările existente sunt minimale - cu risc maxim de închidere a activitatii).

Grădinița va fi destinată unui număr mediu de 80 de copii (4 grupe). Această investiție ar putea genera în timp o creștere semnificativă a gradului de cuprindere în învățământul preșcolar.

Având în vedere viitorul obiect de investiții, justificarea derivă și din următoarele necesități:

- preocuparea autorităților locale privind dezvoltarea educației prin crearea de infrastructură;

numărul mare de copii care nu dispun de condiții educative la standarde internaționale;

_______________,_____ __ . _ __

- in incinta care face obiectul proiectului se desfasoara in mod tradițional activitate > educaționala, exista teren si utilitati facilitând obiectivul de investiții; ’V $ posibilitatea atragerii finanțării nerambursabile, în scopul îmbunătățirii 'infrâstfucturi^* / pentru educație.             ’                                              ’

Au fost identificate o serie de puncte slabe în teritoriu referitoare la instituțiile de inteYfesrptfBlic (cum ar fi grădinițele, locuri de joacă pentru copii, școli, etc,) slab dezvoltate, limitează accesul populației la servicii și activități educaționale.

De aceea investiția propusă a fi realizată de către Municipiul Ploiești este eligibilă, putând obține finanțare prin sprijin financiar nerambursabil.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

 • 4.6.1. Aspecte preliminare

Având în vedere Ghidul UE pentru „Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții - instrument de evaluare economică pentru politica de coeziune 2014 - 2020", Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, Documentul de Lucru nr. 4 „Orientări privind metodologia de realizare a Analizei Cost-Beneficiu” și cadrul legislativ de referință, etapele propuse pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu (denumită în continuare ACB) în contextul pregătirii proiectului de investiții, sunt următoarele:

 • -   Identificarea investiției, definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

 • -  Analiza opțiunilor;

 • -  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • -  Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu;

 • -  Analiza de senzitivitate;

 • -  Analiza de risc

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei ACB sunt în conformitate cu:

Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții - instrument de evaluare economică pentru politica de coeziune 2014 - 2020;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015;

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013.

 • 4.6.2. Perioada de referință pe sector activitate

Conform Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții - instrument de evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020, perioada de referință pentru fiecare sector în parte este prezentată în tabelul următor:

Perioada de referință pe sector (2014-2020)

Sector

Perioada de referință ^ani)

Căi ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transoort urban

25-30

Alimentare cu apă si canalizare

30

Gestionarea qunoaielor

25-30

Energie

30

Rețele Internet de bandă largă (viteză)

15-20

Cercetare si Inovație

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa: ANNEXI to Commission Delegated Regulation (EU) No 480/20/4. http://eur-lex.europa.eu/eli/reu del/2014/480/ojAșa cum se poate observa din tabel, perioada de referință luată în considerare pentru alte sectoare de infrastructură este de 10-15 de ani.

în timp ce aceste limite se așteaptă să fie relevante în majoritatea cazurilor, se pot utiliza orizonturi de timp specifice determinate în funcție de caracteristicile particulare ale proiectului, în funcție de condițiile specifice ale Programului de finanțare, prin urmare, perioada de referință a fost stabilită la 25 ani (inclusiv perioada de implementare a proiectului).

 • 4.6.3. Analiza scenarii din prisma aspectelor financiare

Fezabilitatea și viabilitatea proiectului sunt analizate în două scenarii de evoluție, conform principiilor metodei incrementale de analiză:

SCENARIUL 0 - “Fără Proiect”, în care investiția nu se realizează (se menține clădirea existentă respectiv, Construcția C1)

Acest scenariu implică faptul că, clădirea existentă (Construncția C1) se va menține în continuare dar, aceasta va presupune lucrări de consolidare, reparații/modernizare, costuri de întreținere curentă și periodice conform normativelor în vigoare. Impactul adoptării acestui scenariu este unul negativ deoarece procesul de degradare va continua într-un ritm accelerat, construcția C1 (grădinița) existentă prezentând factori de risc major, conducând la propagarea galopantă a efectelor negative, condiții necorespunzătoare desfășurării programului educațional, scăderea nivelului educațional, vieții sociale în general.

SCENARII A si B - “Cu Proiect”, în care se realizează o nouă grădiniță de copii cu program prelungit în incinta din str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești. în cadrul scenariului “Cu Proiect” vor fi analizate cele două scenarii propuse prin proiect “Scenariul A - varianta 1 - minimală” și “Scenariul B - varianta 2 - maximală / cu finisaje superioare”.

ACB, incluzând Analiza Financiară și Economică, va cuantifica efectele ambelor scenarii de evoluție, din perspectiva fluxurilor de costuri generate. Diferența între cele două fluxuri de costuri va reprezenta beneficiile generate de implementarea investiției.

Proiectul propus prevede construirea unei noi grădinițe de copii cu program prelungit în incinta din

str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești.                       ’                                 ix

Scenariile tehnico - economice propuse de elaborator spre analiză sunt "Scenariul A varianta 1

 • - minimală” și “Scenariul B - varianta 2 - maximală / cu finisaje superioare.

Având în vedere că posibilitatea de a analiza cele două variante alternative reprezintă un studiu >' complex, pentru selectarea și analizarea variantei propuse de elaborator au fost luate în calcul, criterii de tip tehnic și financiar, avantaje și dezavantaje pentru cele două scenarii.

Cele două scenarii propun aceeași clădire (aceleași suprafețe, cu același regim de înălțime, tip de infra si suprastructura de rezistenta, același tip de instalații generale) însă, diferă prin calitatea finisajelor și a dotărilor suplimentare.

Comparând cele două scenarii din punct de vedere al soluțiilor tehnice și din punct de vedere al costurilor cu investiția, se optează pentru „varianta 1 - minimală”.

CONCLUZII SCENARII

Având în vedere cele prezentate anterior, se recomandă realizarea ACB pentru „Scenariul A -varianta 1 - minimală”, varianta recomandată de elaborator însă, determinarea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul beneficiu-cost, va fi prezentată și pentru “Scenariul B - varianta 2 - maximală / cu finisaje superioare.

 • 4.6.4. Analiza financiară - Metodologie

Principalul scop al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanță financiară ai proiectului, în special rata financiară internă a randamentului (FRR) sau a investiției (FRR/C) și valoarea netă financiară actuală corespunzătoare (FNPV).

Metodologia ce se va utiliza este analiza fluxului de numerar actualizat (FNA). Analiza se va efectua în baza metodei incrementale, veniturile și costurile incrementale reprezentând diferența dintre valorile asociate proiecției scenariului “Cu Proiect” și cele asociate scenariului “Fără Proiect”. Sunt luate în considerare doar fluxurile de numerar efective, elementele contabile asimilate cum ar fi amortizările și provizioanele nu sunt incluse în analiza FNA.

Analiza financiară efectuată ca parte integrantă a Analizei Cost-Beneficiu va evalua în special: profitabilitatea financiară a investiției și a capitalului propriu (contribuția națională); indicatorii de performanță financiari: RIRF/C și VNAF/C, RIRF/K și VNAF/K și raportul B/C; justificarea pentru volumul asistenței financiare necesare;

durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale.

în vederea întocmirii analizei financiare, trebuie acordată o atenție specială următoarelor elemente și parametri utilizați:

 • - costurile de investiție totale;

 • - perioada de referință;

 • - rata de actualizare financiară;

 • - valoarea reziduală;

 • - determinarea costurilor și veniturilor din operare;

ACB este întocmită în Lei.


Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23"

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești                                                      //<-£?/

Anul 2018 este luat ca an de referință, fiind anul întocmirii ACB. Prin urmare, toatâ^osturțle și"î^ / beneficiile sunt actualizate prin prisma prețurilor reale din anul 2018.

.o"^loîî§^

4.6.5. Investiția de capital


în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în baza devizului general și a devizelor pe obiecte, valoarea investiției totale de capital a fost estimată la 6 205 352,68 Lei (inclusiv TVA).

Componentele majore ale investiției sunt prezentate în Tabelul nr. 1

Tabelul nr. 1 Tabloul sintetic privind investiția de capital (Lei, prețuri constante 2018, neactualizate), Tabelul C1, Anexa II (UE) 2015/207

Investiția in infrastructura (total Lei), din care:

Costuri totale

Costuri neeligibile

Costuri eligibile

Procent din costurile eligibile totale

(A)

(B)

C = (A) - (B)

Proiectare si asitenta tehnica

404,500.00

0.00

404,500.00

6.52%

Obținere și amenajare teren

0.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

120,000.00

0.00

120,000.00

1.93%

Construcții și instalații

3,616,822.37

0.00

3,616,822.37

58.29%

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

157,710.00

0.00

157,710.00

2.54%

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj

82,629.17

0.00

82,629.17

1.33%

Dotări

200,331.81

0.00

200,331.81

3.23%

Organizare de șantier

139,902.16

0.00

139,902.16

2.25%

Cheltuieli neprevăzute

436,058.68

0.00

436,058.68

7.03%

Alte costuri legate de infrastructură

64,489.69

0.00

64,489.69

1.04%

Subtotal

5,222,443.89

0.00

5,222,443.89

84.16%

TVA

982,908.80

0.00

982,908.80

15.84%

Cost total investițional

6,205,352.68

0.00

6,205,352.68

100.00%

sursa: Studiu de Fezabilitate - Costurile estimative ale investiției, Deviz General.

în cadrul ACB, Costul Investițional include toate costurile efectuate pentru proiect, de la cele aferente planificării la cele aferente supervizării și include și TVA. Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului, respectiv Primăria Municipiului Ploiești are statut de neplătitor de TVA și va înregistra activele în evidență la preț de intrare inclusiv TVA, ca atare Costul Investițional va include și TVA, indiferent dacă acesta este rambursat sub forma unei surse de finanțare.

în conformitate cu prevederile Art. 101 al Regulamentului CE 1303/2013, “Informații necesare în vederea aprobării unui “proiect major” și luând în considerare cerințele stabilite la articolul 61 și 69 din același Regulament, costul total include toate costurile impuse de proiect, de la planificare la supervizare și trebuie să includă și TVA aferentă acestor costuri.

De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA care, în acest caz reprezintă un flux de ieșire ce urmează a fi plătit efectiv (Sursa: Art. 101 din

Studiu de fezabilitate


“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești


Regulamentului CE nr. 1303/2013, Art. 69 alin.(3, lit.c) din Regulamentului CE nr. 1303/2013, Gtiide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020j\ \;


 • 4.6.6. Perioada de referință proiect

Durata de implementare a investiției este de 24 luni.

Orizontul de previziune a costurilor și veniturilor generate de implementarea Proiectului a fost stabilit la 25 de ani, inclusiv perioada de implementare.

 • 4.6.7. Rata financiară de actualizare

Rata de actualizare financiară luată în calcul pentru analiza financiară este de 4% în termeni reali, în mod corespunzător, analiza financiară va fi efectuată la prețuri constante, fără a se realiza ajustări în funcție de rata inflației.

 • 4.6.8. Valoarea reziduală a investiției

»

în ceea ce privește valoarea absolută a valorii reziduale, se va utiliza metoda de amortizare liniară, care ține cont de durata normală de funcționare a activelor care compun investiția.

Valoarea reziduală a infrastructurii este inclusă în analiză în ultimul an de evaluare. în analiza financiară, aceasta este inclusă ca și cost negativ deoarece este considerată ca intrare. în analiza economică este inclusă ca beneficiu pozitiv.

Astfel, valoarea reziduală este dată de următoarea formulă:

Valoare reziduală = (durata de viață rămasă a bunului/durata de viață totală a bunului) x costul de capital.

Tabelul nr. 2 prezintă costurile pentru investiție, duratele normale de viață a acestora precum și valoarea reziduală corespondentă rezultată în baza formulei prezentate.

Tabelul nr. 2 Calculul valorii reziduale a investiției

(Lei)

Nr. crt.

componentă

cost de construcție (Lei)

durata de viață

Valoare reziduala/Lei

a

b

c

d

e=((d-23)/d)*c

1

Construcții și instalații

3,220,601.58

40

1,368,755.67

Total Proiect

3,220,601.58

1,368,755.67

Valoarea componentei “Construcții și instalații” luate în calcul pentru rezultanta valorii reziduale este reprezentată de cap. IV 4.1. Construcții și instalații, subgrupele: 4.1.1. “Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare”, 4.1.2. “Rezistență” și 4.1.3. “Arhitectură” (sursa: Studiu de Fezabilitate - Deviz pe obiect varianta 1, minimală)

Tabelul nr. 3 prezintă metoda contabilă (vaioarea neamortizată) de calcul, metodă care nu este acceptată însă, după cum se observă din datele prezentate în Tabelul nr. 3, valoarea de lichidare a activului economic care s-ar putea obține prin vânzare, sub orice formă, la sfârșitul perioadei de proiecție financiară, an 23 de operare respectiv an 25 de implementare este estimate la 1,368,755.67.

între cele două metode prezentate nu există contradicție metodologică sau de principiu, ambele ducând la același rezultat.                                                               '« .


Tabelul nr. 3 Calculul valorii reziduale a investiției (Lei)

orizont de analiza/ani

valoare inițiala

valoare reziduala

durata de viata in ani

valoare de depreciere

0

3,220,601.58

3,220,601.58

40

80,515.04

1

3,220,601.58

3,140,086.54

80,515.04

2

3,220,601.58

3,059,571.50

80,515.04

3

3,220,601.58

2,979,056.46

80,515.04

4

3,220,601.58

2,898,541.42

80,515.04

5

3,220,601.58

2,818,026.38

80,515.04

6

3,220,601.58

2,737,511.34

80,515.04

7

3,220,601.58

2,656,996.30

80,515.04

8

3,220,601.58

2,576,481.26

80,515.04

9

3,220,601.58

2,495,966.22

80,515.04

10

3,220,601.58

2,415,451.18

80,515.04

11

3,220,601.58

2,334,936.14

80,515.04

12

3,220,601.58

2,254,421.10

80,515.04

13

3,220,601.58

2,173,906.06

80,515.04

14

3,220,601.58

2,093,391.03

80,515.04

15

3,220,601.58

2,012,875.99

80,515.04

16

3,220,601.58

1,932,360.95

80,515.04

17

3,220,601.58

1,851,845.91

80,515.04

18

3,220,601.58

1,771,330.87

80,515.04

19

3,220,601.58

1,690,815.83

80,515.04

20

3,220,601.58

1,610,300.79

80,515.04

21

3,220,601.58

1,529,785.75

80,515.04

22

3,220,601.58

1,449,270.71

80,515.04

23

3,220,601.58

1,368,755.67

80,515.04

24

3,220,601.58

1,288,240.63

80,515.04

25

3,220,601.58

1,207,725.59

80,515.04

26

3,220,601.58

1,127,210.55

80,515.04

27

3,220,601.58

1,046,695.51

80,515.04

28

3,220,601.58

966,180.47

80,515.04

29

3,220,601.58

885,665.43

80,515.04

30

3,220,601.58

805,150.39

80,515.04

31

3,220,601.58

724,635.35

80,515.04

32

3,220,601.58

644,120.32

80,515.04

33

3,220,601.58

563,605.28

80,515.04

34

3,220,601.58

483,090.24

80,515.04

35

3,220,601.58

402,575.20

80,515.04

36

3,220,601.58

322,060.16

80,515.04

37

3,220,601.58

241,545.12

80,515.04

38

3,220,601.58

161,030.08

80,515.04

39

3,220,601.58

80,515.04

80,515.04

40

3,220,601.58

0.00

80,515.04

Valoarea reziduală a investiției este estimată la suma de 1,368,755.67 Lei inclușiwjVAîpte® constante 2018, corespondent anului 25 de analiză, reprezentând 22.06% din valoâ^^ihveștiției totale, inclusiv TVA.

 • 4.6.9. Evoluția prezumată a costurilor de operare

Costurile de operare reprezintă costuri de funcționare și întreținere curentă, costuri privind materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, costuri de personal pentru perioada de operare, precum și alte costuri cu caracter

Costurile pentru fiecare categorie de cheltuială în parte au la bază valori transmise de către beneficiarul proiectului, utilizând date, buget realizat și previzionat, indicatori financiari, referințe cu privire la lucrările deja realizate si aduse la anul de bază 2018 si sunt rezumate în tabelele 4, 5, 6 Și 7-

Tabelul nr. 4 Estimare costuri operare, întreținere și funcționare (anuale, în Lei)

scenariul fără proiect

denumire element de cost

UNI

cantit

cost estimat/an

Cost total estimat (lei) / an

costuri privind materiale didactice

buc

144

200

28,800.00

costuri privind utilitățile (incalzit, iluminat, apa-canal, salubrizare)

servicii

1

51000

51,000.00

costuri privind posta, telecomunicații, internet, cablu, TV

servicii

1

5000

5,000.00

alte materiale, bunuri si presari de servicii cu caracter funcțional

servicii

1

5000

5,000.00

servicii paza, mentenanta, pregătire profesionala, protecția muncii

servicii

1

4000

4,000.00

costuri privind întreținerea și reparația

servicii

1

10000

10,000.00

Cost total / an (lei)

_

103,800.00

Sursa: Beneficiar - Buget, detaliere cheltuieli curente 2018

Tabelul nr. 5 - Estimare costuri de personal pentru perioada de operare (Lei)

scenariul fără proiect

denumire element de cost

UM

nr.

UM

cost mediu estimat / lună

Cost total estimat (lei) / an

Personal didactic învățământ preșcolar

posturi

10

4750

570,000.00

Personal nedidactic și auxiliar învățământ preșcolar

posturi

7

3700

310,800.00

Total cost salarial

880,800.00

Sursa: Beneficiar - Buget, cheltuieli de personal 2018

Tabelul nr. 6 Estimare costuri operare, întreținere și funcționare (anuale, în Lei)

scenariul cu proiect

denumire element de cost

UM

cantit

cost estimat/an

Cost total estimat (lei) / an

costuri privind materiale didactice

buc

80

200

16,000.00

costuri privind utilitățile (incalzit, iluminat, apa-canal, salubrizare)

servicii

1

28000

28,000.00

costuri privind posta, telecomunicații, internet, cablu, TV

servicii

1

5000

5,000.00

alte materiale, bunuri si presari de servicii cu caracter funcționa!

servicii

1

2500

2,500.00

servicii paza, mentenanta, pregătire profesionala, protecția muncii

servicii

1

3000

3,000.00

costuri privind întreținerea si reparația

servicii

1

1500

1,500.00

Cost total / an (lei)

56,000.00

Sursa: Beneficiar - Buget, estimări detaliere cheltuieli curente, an referință 2018

Tabelul nr. 7 - Estimare costuri de personal pentru perioada de operare (Lei)

scenariul cu proiect

denumire element de cost

UM

nr. UM

cost mediu estimat / lună

Cost total estimat (lei) / an

Personal didactic învățământ preșcolar

posturi

8

4750

456,000.00

Personal nedidactic și auxiliar învățământ preșcolar

posturi

6

3700

266,400.00

Total cost salarial

722,400.00

Sursa: Beneficiar - Buget, estimări cheltuieli de personal, an referință 2018

Fluxurile anuale ale costurilor de operare, întreținere și funcționare atât pentru varianta “fără Proiect” cât și pentru varianta “cu Proiect" sunt ilustrate în tabelele care urmează, respectiv Tabelul nr. 8, Tabelul nr. 9 si Tabelul nr. 10.

’                                                        J

Tabelul nr. 8 - Estimarea costurilor și veniturilor din operare in varianta fara PROIECT (Lei, prețuri constante 2018, neactualizate)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

costuri operare, întreținere și funcționare

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

costuri de personal

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

Costuri din operare -total

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

11

12

13

14

15

16

17

ÎS

19

20

21

22

23

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

103,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

880,800

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

984,600

Tabelul nr. 9 - Estimarea costurilor și veniturilor din operare in varianta cu PROIECT (Lei, prețuri constante 2018, neactualizate)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

costuri operare, întreținere și funcționare

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

costuri de personal

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

Costuri din operare -total

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

722,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

778,400

Tabelul nr. 10 - Estimarea costurilor și veniturilor din operare (marginale) pentru analiza financiară (Lei, prețuri constante 2018, ncactualizate)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

costuri operare, intreținere și funcționare

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

costuri de personal

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

Costuri din operare (marginale) - total

-206,200

F

-206,200

F

-206,200

F

-206,200

F

-206,200

F

-206,200

p      — -

-206,200

F

-206,200

F

-206,200

-206,200

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-47,800

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-158,400

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200


Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str Poștei nr. 23"

Beneficiar: PrimariaMunicipiului Ploiești

=™^==                     —=                       in -                                                                      . *       I .:-----=


 • 4.6.10. Evoluția prezumată a veniturilor din operare

„                                                            *-**>/* O                ■

Proiectul propus nu este generator de venituri financiare. In schimb, proiectul genereaZă^efecte’ pozitive și are efect semnificativ asupra pieței forței de muncă, asupra nivelului de trai, beneficii pozitive pentru societate.

 • 4.6.11.   Sustenabilitatea financiară a proiectului

înainte de a determina indicatorii principali de performanță financiară a investiției, vom verifica sustenabilitatea financiară. Vom pune în balanță totalul intrărilor de fluxuri financiare (constituite din toate sursele de finanțare, locale, naționale, UE și venituri) cu totalul ieșirilor de fluxuri financiare (formate din costurile cu investiția și costurile operaționale). Valoarea reziduală nu a fost luată în considerare deoarece aceasta nu generează efectiv o intrare de numerar.

Fluxurile de numerar corespund scenariului “cu Proiect”.

Determinarea fluxului financiar net și a fluxului financiar net cumulat este ilustrat în Tabelul nr. 11.

Se apreciază că proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar întrucât fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) generat pe parcursul întregului interval de prognoză este pozitiv, în condiția în care costurile de operare și întreținere pentru scenariul „cu Proiect” vor fi susținute de către Beneficiar prin alocații bugetare de la bugetul local.

 • 4.6.12.   Determinarea indicatorilor de rentabilitate financiară pentru investiția totală (RIRF/C)

Calculele pentru rentabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în Tabelul nr. 12.

O investiție pentru utilizarea căreia nu se percept incasări, taxe, în mod evident, nu este o investiție rentabilă din punct de vedere financiar. Astfel, pentru rentabilitatea financiară a investiției rezultă valori necorespunzătoare (RIRF/C < 4%, VANF/C < 0).

Rezultatele Analizei financiare sunt ilustrate în Tabelele nr. 15 și 16.

Tabelul nr. 11 - Sustenatalitatea financiară a Investiției (Lei)


Total

Implementare

Operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Grant UE-asistență financiară nerambursabilă (98%)

6,081,245.63

596,296.86

5,484,948.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția publică (Buget local - 2%)

124,23116

12,18149

112,049.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția proprie (buget' local costuri neeligibile)

0.00

0.00

0.00

Alocații bugetare pentru costuri de operare, întreținere și funcționare

17,903,200.00

0.00

0.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

Total intrări de fluxuri financiare

24,108,676.79

608,478.35

5,596,998.44

F

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

F-------------

778,400.00

F------------

778,400.00

F-----------

778,400.00

F-----------

778,400.00

F

778,400.00

Costuri privind operarea, întreținerea și funcționarea investiției

17,903,200.00

0.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

Costuri cu investiția

6,205,352.68

608,466.-B

5,596,886.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total ieșiri de fluxuri financiare

24,108,552.68

608,466.18

5,596,886.50

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

Flux de numerar net

124.11

12.17

111.94

0.00

I.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Flux de numerar net cumulat

2,990.74

12.17

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778.400.00

778,400.00

778,400.00

r

778,400.00

r

778,400.00

F      ' "

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

r

778,400.00

F

778,400.00

F

778,400.00

F”“

778,400.00

F

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778.400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778.400.00

778.400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

778,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

124.11

Tabelul nr. 12 - Calcularea Ratei Interne a Rentabilității Financiare a Investiției Totale (LEI, inclusiv TVA, prețuri constante 2018)

Total

Implementare

Operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri din alocări bugetare

0.00

0.00

0.00

Venituri din operare

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Valoare reziduala

000

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri de operare si intretinere

-4,742,600.00

0.00

0.00

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

CostuL total al investiției

6,205,352.68

608,466.18

5,596,886.50

0

0

0

0

0

0

0

Valoare reziduala

-1368,755.67

Costuri totale

93,997.01

608,466.18

5,596,886.50

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

Flux de numerar net

-93,997.01

-608,466.18

-5,596,886.50

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

Indice de actualizare financiară

1.00

0.96

0.92

0.89

0.85

0.82

0.79

0.76

0.73

0.70

0.68

Venituri totale actualizate

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale actualizate din care

2,413,896.41

585,063.64

5,174,636.19

-183,311

-176,261

-169,481

-162,963

-156,695

-150,668

-144,873

-139,301

investiție actualizată

5,759,699.83

585,063.64

5,174,636.19

0

0

0

0

0

0

0

0

costuri de operare actualizate

-2,832,360.16

0.00

0.00

-183,311

-176,261

-169,481

-162,963

-156,695

-150,668

-144,873

-139,301

Flux de numerar net actualizat

-2,413,896.41

-585,063.64

-5,174,636.19

183,311

176,261

169,481

162,963

156,695

150,668

144,873

139,301

Flux de numerar net cumulat actualizat

-99,493,412.85

-585,063.64

-5,759,699.83

-5,576,389

-5,400,128

-5,230,647

-5,067,684

-4,910,989

-4,760,321

-4,615,447

-4,476,146

Rata de actualizare financiară

o.oJ

Rata Internă a Rentabilității Financiare a

Valoarea actuală netă financiară a Investiției VANF/C

-2,413,896.41

Raportul cost/beneficiu

0.00

Investiție actualizată

5,759,699.83

Valoare reziduala actualizată

513,443.25

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206200

-206,200

-206200

-206,200

-206,200

-206,200

0

0

0

-1,368,756

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-206,200

-1,574,956

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

206,200

1,574,956

0.65

0.62

0.60

0.58

0.56

0.53

0.51

0.49

0.47

0.46

0.44

0.42

0.41

0.39

0.38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-133,944

-128,792

-123,838

-119,075

-114,496

-110,092

-105,858

-101,786

-97,871

-94,107

-90,487

-87,007

-83,661

-80,443

-590,792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-133,944

-128,792

-123,838

-119,075

-114,496

-110,092

-105,858

-101,786

-97,871

-94,107

-90,487

-87,007

-83,661

-80,443

-77,349

133,944

128,792

123,838

119,075

114,496

110,092

105,858

101,786

97,871

94,107

90,487

87,007

83,661

80,443

590,792

-4,342,202

-4,213,410

-4,089,572

-3,970,497

-3,856,001

-3,745,909

-3,640,052

-3,538,266

■3,440,394

■3,346,287

-3,255,800

-3,168,793

■3,085,132

-3,004,689

-2,413,896


 • 4.6.13. Calculul necesarului de finanțare


în temeiul articolului 61 “Operațiuni generatoare de venituri nete ulterior finalizării lor” din cadrul Regulamentului (UE) NR. 1303/2013, se precizează că determinarea proporției de grant nu se aplică proiectelor care nu generează venituri, aplicarea pro ratei venitului net actualizat ar trebui să fie 100%, cum este și cazul acestui proiect.

în aceste condiții, rata diferenței de finanțare este de 100%, contribuția publică eligibilă fiind egală cu costul total eligibil al investiției.

Tabelul nr. 13 - Principalele elemente și parametri utilizați în analiza cost-

beneficiu pentru analiza financiară - Tabe

E.1.2. (UE) 2015/207

Principalele elemente și parametri

Valoare neactualizată

Valoare actualizată

1

Perioada de referință (ani)

10

2

Rata de actualiza re financiară (%)

4%

3

Costul total al investiției, cu excepția provizioa nelor pentru situații neprevăzute (în lei, neactuaiizat)

6,205,352.68

4

Costul total al investiției (în euro, actualizat)

5,759,699.83

5

Valoarea reziduală (în euro, neactualizată

1,368,755.67

6

Valoarea reziduală (în euro, actualizată)

513,443.25

7

Venituri (în lei, actualizate)

8

Costuri de exploata re (în euro, actualizate

2,832,360.16

Calcularea deficitului de finanțare

9

Venit net = venituri -cheltuieli de exploatare +valoare reziduală (în euro, actualizată) = (7)-(8) + (6)

nu este cazul

10

Costul investiției -venitul net (în lei, actualizat) = (4)-(9) [articolul 55 alineatul

nu este cazul

11

Rata de finanțare a deficitului (%) =(10)/(4

100%

 • 4.6.14. Determinarea indicatorilor de rentabilitate financiară pentru capitalul național (RIRF/K)

Calculele pentru rentabilitatea financiară a capitalului național sunt prezentate în Tabelul nr. 14 în ceea ce privește rentabilitatea capitalului propriu investit, indicatorii financiari se îmbunătățesc datorită contribuției financiare de la bugetul local.

Totuși, atât RIRF/K cât și VANF/K nu îndeplinesc condițiile pentru un proiect rentabil din punct de vedere financiar, lucru firesc pentru o investiție care nu generează venituri financiare directe.

RIRF/K este mai mică decât rata de actualizare financiară ceea ce demonstrează necesitatea unei analize economice pentru a calcula indicatorii de rentabilitate economică.

Tabelul nr. 14 - Calcularea Ratei Interne a Rentabilității Financiare a Capitalului (Lei, indusiv TVA, prețuri constante 2018)

Total

Implementare

Operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri din alocări bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din operare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare reziduala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare contribuție publică (buget local)

124,23116

12,18149

112,049.67

Venituri totale

124,23116

12,181.49

112,049.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costuri de operare si întrețineri

-4,742,600.00

0.00

0.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

Costul total al investiției

6,205,352.68

608,466.18

5,596,886.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare reziduală

-1,368,755.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costuri totale

93,997.01

608,466.18

5,596,886.50

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

Flux de numerar net

30,234.15

-596,284.69

-5,484,836.83

206,200.00

206,200.0

206,200

206,2 .0

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

Indice de actualizare financiară

1.00

0.96

0.92

0.89

0.85

0.82

0.79

0.76

0.73

0.70

0.68

Venituri totale actualizate

115,309.19

11,712.97

103,596.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costuri totale actualizate

2,413,896.41

585,063.64

5,174,636.19

-183,311.05

-176,260.62

-169,481.37

-162,962.86

-156,695.05

-150,668.32

-144,873.38

-139,301.33

Flux de numerar net actualizat

""

-2,298,587.22

-573,350.66

-5,071,039.97

183,311.05

176,260.62

169,481.37

162,962.86

156,695.05

150,668.32

144,873.38

139,301.33

Flux de numerar net actualizat cumulat

-96,714,279.31

-573,350.66

-5,644,390.63

-5,461,079.59

-5,284,818.96

-5,115,337.59

-4,952,374.74

-4,795,679.68

-4,645,011.36

-4,500,137.98

-4,360,836.65

Rata de actualizare financiară

4%

Rata internă a Rentabilității Financiare a Investiției RIRF(K)

1.55%

Valoarea actuală netă financiară a Investiției VANF(K)

-2,298,587.22

Raportul cost/beneficiu

1.32

t)

x ’t ’inJLSfr.,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-206200.00

-206,200.00

-206200.00

-206200.00

-206200.00

-206200.00

-206200.00

-206200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206200.00

-206200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,368,755.67

-206,200.00

•206,200.00

-206,200.00

■206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

■206,200.00

-206,200.00

■206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-206,200.00

-1,574,955.67

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

206,200.00

1,574,955.67
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-133,943.59

-128,791.91

-123,838.38

-119,075.36

-114,495.54

-110,091.87

-105,857.56

-101,786.12

-97,871.27

-94,106.99

-90,487.49

-87,007.20

-83,660.77

-80,443.05

-590,792.33

133,943.59

128,791.91

123,838.38

119,075.36

114,495.54

110,091.87

105,857.56

101,786.12

97,871.27

94,106.99

90,487.49

87,007.20

83,660.77

80,443.05

590,792.33

-4,226,893.06

-4,098,101.15

-3,974,262.77

-3,855,187.41

-3,740,691.87

-3,630,600.00

-3,524,742.44

-3,422,956.32

■3,325,085.05

■3,230,978.06

■3,140,490.58

-3,053,483.37

-2,969,822.60

-2,889,379.56

-2,298,587.22 • 4.6.15. Concluziile Analizei financiare


Principalii indicatori ai analizei financiare, atât pentru varianta aleasă “varianta 1 - minimală” cât și pentru „varianta 2 - maximală" sunt ilustrați în Tabelele nr. 15 și 16.

Tabelul nr, 15 - Principalii indicatori ai analizei financiar - Tabel E.1.3. (UE) 2015/207, pentru varianta aleasă "varianta 1-minimală"

Fără sprijin local RRF/C A

Cu sprijin local RRF/K

B

Rată de rentabilitate financiară (%)

-0.10%

RRF/C

1.55%

RRF/K

Valoare actualizată netă (lei)

-2,413,896

VFNA/C

-2,298,587

VFNA/K

Tabelul nr. 16 - Principalii indicatori ai analizei financiar - Tabel E.1.3. (UE) 2015/207, pentru "varianta

2 - maximală"

Fără sprijin local RRF/C A

Cu sprijin local RRF/K

B

Rată de rentabilitate financiară (%)

-0.89%

RRF/C

1.55%

RRF/K

Valoare actualizată netă (lei)

-3,123,915

VFNA/C

-2,994,391

VFNA/K

 • 4.7. Analiza economica inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica

 • 4.7.1. Ipoteze de bază

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie finanțat și promovat. Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului și a contribuției proiectului la nivel regional și național. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctual de vedere al beneficiarului infrastructurii.

Pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza economică include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de investiție, costurile de întreținere și operare dar și elemente fără valoare de piață direct.

Toate aceste efecte sunt cuantificate financiar (primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului pentru ca apoi să poată fă determinate beneficiile nete ale proiectului.

Analiza economică este realizată în prețuri contabile constante (prețuri umbră), având ca punct de plecare fluxurile de numerar din analiza financiară.

Rata de actualizare socială este de 5%, în conformitate cu recomandările Normelor Europene pentru etapa 2014-2020: sursa: Reglamentul (UE) 2015-207).

Analiza economică include următoarele etape:

• Corecții fiscale. Din analiza economică au fost eliminate taxele indirecte (TVA 19%;

Conversia prețurilor de piață în prețuri contabile (prețuri umbră) prin aplicareâ7d4 factorilor de conversie. Costurile de operare și costul de investiție au fost corectate cu'factorul de conversie.                                                                                 *

• Corecții pentru externalități. Au fost cuantificate și monetarizate efecte proiectului pentru care nu există piață (beneficii și costuri economice);

• Calcularea indicatorilor de performantă economică utilizând rata de actualizare socială (RIRE și VANE)

în Tabelul nr. 17 este calculat fluxul incremental de costuri economice ale proiectului (CapEx și OpEx), ca diferență între scenariul “cu Proiect” și scenariul “fără Proiect”, după ce au fost aplicate corecțiile fiscale și factorii de conversie.

Tabelul nr. 17 -Transformarea în prețuri contabile (umbră) a costurilor de investiție și operare pentru analiza economică (flux incremental de costuri economice)

implementare

Operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

costuri de operare totale incrementale corectate fiscal (eliminare TVA)

0.0

0.0

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

costuri de opera re totale incrementale corectate cu factorul de conversie FC=0,84

0.0

0.0

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

cost investiție corectat fiscal (elimina re TVA)

511,316.12

4,711,127.77

cost investiție corectat cu factorul de conversie FC=O,85

434,618.70

4,004,458.60

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale incrementale corectate fiscal ți cu factorul de conversie

434,618.70

4,004,458.60

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

TVA

1.19

FC pentru costuri de întreținere, operare și funcționare

0.84

FC pentru costul investiției

0.85

11

12

13

14

15

16

17

13

19

20

21

22

23

24

25

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-173,277.3

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

-145,552.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

-145,552.94

Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str Poștei nr 23” Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești


 • 4.7.2. Calculul indicatorilor de performanță economică ai proiectului

Analiza economică a condus la estimarea fluxurilor de costuri și beneficii ale investiției.

Astfel, sunt calculați indicatorii de performanță economică a investiției: Rata Internă de Rentabilitate Economică a Investiției (RIRE), Valoarea Netă Actualizată Economică (VANE) și Raportul Beneficii/Costuri (B/C).

Pentru ca proiectul să fie acceptabil din punct de vedere economic, VANE ar trebui să fie pozitivă (VANE > 0), RIRE ar trebui să fie mai mare decât rata de actualizare socială (RIRE > 5%) iar raportul B/C să fie mai mare de 1 (B/C > 1).

Tabelul nr. 18 - Calcularea Ratei Interne a Rentabilității Economice a Investiției RIREțLei, prețuri constante 2018)

Total

implementare

Operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Beneficii socio-economice (externalități pozitive) din care:

7,880,700.80

97,150

885,759

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

Externalitati pozitive rezultate din plai a TVA af investiției la bugetul de stat

982,908.80

97,150

885,759

0

0

0

0

0

0

0

Extemalitati pozitive rezultate din plata contribuțiilor salariate la buget ui de stat

6,897,792.00

0

0

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

Valoarea reziduală

1368,755.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri totale

9,249,456.47

97,150

885,759

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

Costuri de operare si intretlnere

-3,347,717.65

0

0

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

Costul total al Investiției

4,439,077.30

434,619

4,004,459

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri privind poluarea locală (externalități negative)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale

1091,359.66

434,619

4,004,459

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

Flux de numerar net neactualizat (beneficii economice nete neactualizate)

8,158,096.81

-337,469

-3,118,700

445,457

445,457

445,457

445,457

445,457

445,457

445,457

445,457

Indice de actualizare

1.00

0.95

0.91

0.86

0.82

0.78

0.75

0.71

0.68

0.64

0.61

Venituri totale actualizate

4,969,31622

92,524

803,409

259,068

246,732

234,983

223,793

213,136

202,987

193,321

184,115

Costuri totale actualizate din care:

2,265,312.14

413,923

3,632,162

-125,734

-119,747

-114,045

-108,614

-103,442

-98,516

-93,825

-89,357

Flux de numerar net actualizat (beneficii economice nete actualizate)

2,704,004.08

-321,399

-2,828,753

384,802

366,479

349,027

332,407

316,578

301,503

287,146

273,472

Flux de numerar net cumulat actualizat (beneficii economice nete cumulate actualizate)

1,339,586.97

-321,399

-3,150,151

-2,765,349

-2,398,870

-2,049,843

-1,717,436

-1,400,859

-1,099,356

-812,210

-538,738

Rata de actualizare socială

5.00%

Rata Internă a Rentabilității Economice a Investiției RIRE

12.17%

Valoarea actualizată netă economică a Investiției VANE

2,704,004.08

Raportul cost-beneficiu

--------------1

2.19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

0

0

0

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

0

0

1,368,756

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

299,904

1,668,660

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

-145,553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-146,663

-146,663

-145,563

-145,553

-146,553

-145,653

-146,563

-145,553

-145,553

-145,553

-146,553

-145,663

-146,563

-146,553

-146,563

446,457

446,467

446,467

445,467

445,467

446,457

446,457

446,467

445,467

446,457

446,457

445,457

446,467

445,467

1,814,213

0.68

0.66

0.63

0.61

0.48

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

0.36

0.34

0.33

0.31

0.30

176,348

166,998

169,046

161,472

144,269

137,389

130,847

124,616

118,682

113,031

107,648

102,622

97,640

92,991

492,760

-86,102

-81,049

-77,190

-73,614

-70,013

-66,679

-63,604

-60,480

-67,600

-64,857

-62,246

-49,767

-47,388

-46,131

-42,982

260,449

248,047

236,236

224,986

214,272

204,069

194,361

186,097

176,282

167,888

169,893

152,279

146,028

138,122

536,742

-278,289

-30,242

206,994

430,980

645,262

849,321

1,043,672

1,228,769

1,405,051

1,572,939

1,732,833

1,886,112

2,030,140

2,168,262

2,704,004

Elaborator: SC PAC1C SRL

102


 • 4.7.3. Concluziile Analizei Economice si Analiza Cost-Eficacitate


Principalii indicatori ai analizei economice, atât pentru varianta aleasă “varianta 1 - minimală” cât și pentru „varianta 2 - maximală" sunt ilustrați în Tabelele nr. 19 și 20.

Tabelul nr. 19 - Principalii indicatori ai analizei economice -Tab. E.2.3. (UE) 2015/207, pentru varianta aleasă "varianta 1 - minimală"

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata de actualizare socială (%)

5.00%

Rata interna de rentabilitate economice (RIRE)

12.17%

Valoare actualizata neta economica (VANE)

2,704,004.08

Raporturi beneficii-costuri (B/C)

2.19

Tabelul nr. 20 - Principalii indicatori ai analizei economice -Tab. E.2.3. (UE) 2015/207, pentru "varianta 2 - maximală"

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata de actualizare socială (%)

5.00%

Rata interna de rentabilitate economice (RIRE)

10.62%

Valoare actualizata neta economica (VANE)

2,317,677.60

Raporturi beneficii-costuri (B/C)

1.84

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Efectele pozitive asupra utilizatorilor și asupra societății, în general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia că proiectul merită să fie promovat.

Având în vedere și faptul că, în cazul acestui proiect au fost identificate, prezentate și analizate două variante de investiție, ambele având același rezultat din punct de vedere al indicatorilor minimali, respectiv cele două variante propun construcția unei clădiri cu aceleași suprafețe și capacități, diferind soluțiile constructive propuse, respectiv costurile privind investiția, variantele au fost analizate și din punct de vedere cost-eficacitate. Astfel, au fost luate în considerare costurile cu investiția atât pentru varianta A cât și pentru varianta B pe orizontul de timp propus, respectiv 25 de ani și s-au calculat indicatorii de performanță financiară (Tabelul nr. 16 - Principalii indicatori ai analizei financiar - Tabel E.1.3. (UE) 2015/207, pentru "varianta 2 - maximală") și indicatorii de performanță economică (Tabelul nr. 20 - Principalii indicatori ai analizei economice - Tab. E.2.3. (UE) 2015/207, pentru "varianta 2 - maximală").

Analizând comparativ cele două variante se observă faptul că raportul beneficii-costuri (B/C) este mai mare în varianta A față de varianta B, opțiunea A presupunând un cost mai bun este opțiunea recomandată.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Există trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc/incertitudine, și anume analiza de senzitivitate (analiza scenariului „ce se întâmpla daca”), valori de comutare'xși, analiza probabilității riscului.                                                                                          *'‘

O analiză de senzitivitate este consideratăa cea mai simplă formă de analiza de risc/ incertitudine și este probabil cel mai frecvent aplicată în conducerea analizei de risc/ incertitudine. Ea implică stabilirea de scenarii „ce se întâmpla daca” pentru a reflecta modificările valorilor variabilelor si parametrilor „critici” ale modelului.

Ghidul CE definește variabilele/parametrii „critici” ca fiind „cele ale căror variații, pozitive sau negative, comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai bună în cazul cel mai bun, au cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIRE sau asupra valorii nete actuale VANE si astfel determină cele mai semnificative schimbări ale acestor parametri.

Pentru fiecare scenariu „ce se întâmpla daca" indicatorii de apreciere a rentabilității sunt recalculați.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale căror variații, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității, respectiv RIRE si VANE; cu alte cuvinte influțeaza în cea mai mare măsura acești indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variază conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratețe.

 • 4.8.1. Identificarea variabilelor critice

Pentru distingerea variabilelor critice, în analiza de față, se iau în considerare variații de la 1% la 5%, 10% și 20% și se calculează atât pentru Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE) cât și pentru Valoarea Netă Actualizată Economică a Investiției, variabilele corespunzătoare.

S-a evaluat gradul de variație la variabilele de influență pentru categoria de costuri cu investiția, variațiile corespondente ale RIRE și VANE se arată în Tabelul nr. 21.

Tabelul nr. 21 - Identificarea variabilelor critice

Costuri de investiție

RIRE

Abatere

VANE

Abatere

Valoare bază

12.17%

2,704,004.08

1%

11.99%

-1.46%

2,663,543.23

-1.50%

2%

11.82%

-1.45%

2,623,082.39

-1.52%

3%

11.65%

-1.45%

2,582,621.54

-1.54%

4%

11.48%

-1.44%

2,542,160.69

-1.57%

5%

11.31%

-1.43%

2,501,099.85

-1.59%

10%

10.54%

-6.82%

2,299 395.62

-8.09%

20%

9.20%

-12.74%

1 894,787.16

-17.60%

Din analiza rezultatelor se pot desprinde următoarele observații:

• Costul cu investiția exercită o importantă influență asupra indicatorilor/, de eficiență economică ai proiectului. La o creștere cu 20% a costurilor cu investiția, valoarea actualizată netă economică a investiției VANE scade cu 17.60% de lae'2,704,004.08 la 1,894,787.16 iar RIRE scade cu 12.74%.                                  \ '

Costul cu investiția reprezintă o variabilă la care proiectul poate deveni sensibil. M^rice caz, la o creștere cu 20% a costurilor privind investiția, VANE și RIRE scad dar nu sub praștii-de 5% cât reprezintă rata de actualizare.

Având în vedere acestea, putem concluziona asupra faptului că nu există variabile critice. Din punct de vedere al analizei economice proiectul merită să fie implementat întrucât prin realizarea sa se obțin importante beneficii educaționale și sociale.

 • 4.8.2. Determinarea valorilor de comutare

în continuare, vor fi determinate valorile “la prag” (variațiile pentru care rentabilitatea investiției este zero). Considerând variația aplicată pentru selectarea variabilei critice, vom determina valoarea de comutare pentru variabilele critice de influență, în cazul nostru variabila cea mai sensibilă fiind costul cu investiția.

Așadar, valoarea de comutare reprezintă variația variabilelor de influență care conduc la obținerea VANE zero și a unei RIRE egală cu rata de actualizare sociala de 5%.

Valorile de comutare pentru variabilele de influență sunt determinate în Tabelul nr. 22.

Tabelul nr. 22 Determinarea valorilor de comutare

Variabilele de influență

RIRE

VANE

Raportul B/C

Valoare de comutare

Valoare bază

12.17%

2,704,004.08

2.19

Costuri cu investiția

5.00%

-2,826.50

1.00

166.90%

Dacă costurile privind investiția cresc cu mai mult de 166.90%, rata internă de rentabilitate economică RIRE se va reduce sub rata de actualizare socială de 5%, valoarea actualizată netă a investiției VANE va deveni negativă și Raportul Cost-Beneficiu va deveni subunitar.

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de pregătire, implementare a proiectului, cât și în perioada de operare a noii investiții -perioada de durabilitate a proiectului.

Riscurile au fost grupate in funcție de mediul care le generează - interne si externe, precum si pe categorii de activitati: instituționale, tehnice, financiare, management.

Riscuri interne - această categorie de riscuri depinde în mod direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de activități, în faza de proiectare sau în faza de execuție:

 • •  etapizarea eronată a lucrărilor;

 • •   erori în calculul soluțiilor tehnice;

 • •  executarea defectuaoasă a unei/unor părți din lucrări;

 • •  nerespectarea normativelor și legislației în vigoare;

 • •  comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări și achiziții echipamente;

 • •  dificultăți în asigurarea de către autoritatea locală a necesarului financiar suportat din contribuție proprie.

Riscuri externe - această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • •  obligativitatea repetării procedurilor de achiziție datorită gradului redus de participare la licitații;

 • •  obligativitatea repetării procedurilor de achiziție datorită numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;

 • •  creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție pentru lucrările, utilajele și echipamentele implicate în proiect

 • •  condițiile de clima si temperatura nefavorabile efectuării unor categorii lucrări.

Tabelul nr. 23 Evaluarea riscurilor identificate și posibile măsuri de atenuare

Tip de risc

Elementele riscului

Probabilitate apariție / Tip acțiune corectiva

Metoda de diminuare sau eliminare

Riscuri asumate în faza de pregătire a proiectului

Risc instituțional

Acordarea de prioritate a lucrărilor care fac obiectul proiectului propus de către conducerea Primăriei Ploiești

Scăzut/ eliminare risc

Implicarea tuturor factorilor de decizie în susținerea proiectului.

Riscuri asociate fazei de implementare a proiectului

Riscuri tehnice

Corelarea termenelor privind achizițiile în cadrul proiectului

Scăzut/ diminuare risc

Stabilirea unor mecanisme eficace de supraveghere a activității de achiziții în cadrul proiectului; respectarea planului de achiziții; stabilirea de termene realiste pentru elaborarea documentațiilor de atribuire.

Riscul ca soluțiile tehnice sa nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic; erori în calculul soluțiilor tehnice

Scăzut/ eliminare risc

Formularea unor specificații tehnice în consecință, cu consultarea proiectantului și a unor exeperți în domeniu, cu respectarea normativelor și standardelor naționale și internaționale pentru astfel de lucrări.

Risc de nerespectare a termenelor stabilite de execuție a lucrărilor de construcție și performanță scăzută a responsabililor de activități

Mediu/ eliminare risc

Elaborarea unui plan de monitorizare prin care UIP să urmărească progresul proiectului din punct de vedere tehnic și coerența cu costurile angajate.

Riscuri financiare

Necesitatea cofinantarii in % ridicat in condițiile respectării limitării finantarii/participant cf ghid de finanțare

Ridicat/ Diminuare risc

Analiza de oportunitate privind implicarea in proiect, prioritizare a investițiilor propusa in cadrul liniei de finanțare, precum si in relație cu alte proiecte selectate spre finanțare in vederea evaluării posibilității de cofinantare

Disponibilitatea fondurilor pentru plățile previzionate

Scăzut/ eliminare risc

Planificare financiară riguroasă prin găsirea de soluții financiare pentru asigurarea unui flux de numerar pozitiv; monitorizarea permanentă a cashflow-lui.

Riscuri legale

Schimbări în cerințele documentațiilor proiectului din punct de vedere ale aspectelor legale, nerespectarea normativelor și legislației în vigoare

Mediu/ eliminare risc

Menținerea unei colabărări foarte strânse între echipa de implementare a proiectului și departamentul juric al Primăriei Ploiești.

Mediul înconjurător

Impactul negativ asupra mediului în perioada de construcție a proiectului

Scăzut/ diminuare risc

Impactul major este local și cu durată limitată. Se vor impune măsuri de creștere a gradului de informare a populației, pentru constructori si terte parti, pe langa, ' J celelalte masuri descrise in proiect.                 -ț ' • 5. Scenariul/optiunea tehnico-economica optima, recomandata

Scenariul/optiunea tehnico-economica optima recomandata este Scenariul A - varianta minimala, redusa, care are următoarele caracteristici:

 • -  Suprafața construita si desfasurata redusa la minimum acceptabil prevăzut de normativ Construcția propusa nu afecteaza in nici un fel construcția grădiniței existente, iar dezafectarea si demolarea acesteia se poate face la solicitarea beneficiarului

 • -   Nu este necesara dezafectarea rețelelor existente in incinta

 • -  Regim de inaltime Spartial+Parter +Etaj

Suprafața construita

Ac = 592 mp

Ad =1.437mp

cadre (stâlpi si grinzi) si plansee din beton armat


Adfs= 1.184mp

 • -   Structura de rezistenta

(15 cm peste si 20 cm grosime peste subsol si in zonele sălilor de grupa cu deschideri mai mari). Fundații din beton armat cu tălpi de 120 cm lățime sub ziduri si stâlpi.

închideri cu pereți de zidărie de cărămidă sau bea de 35 cm grosime+termosistem+ tencuieli decorative si ferestre - tamplarie profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant.

 • -  Acoperiș este de tip terasa necirculabila termohidroizolata

 • -  Compartimentări din zidărie de 25cm grosime, sau pereți din gipscarton pe structura metalica dubluplacati (2 foi de 12,5 mm pe fiecare fata)

 • -  Categoria de importanta “C”- normal

 • -  Clasa II de importanta

 • -   Grad de rezistenta la foc l-ll

 • -  Risc general mic de incendiu

 • -  INDICATORI URBANISTICI după demolarea construcțiilor existente pe teren

POT =23%

CUT =0,45

 • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din analiza celor 2 scenarii luate in considerare s-au identificat următoarele aspecte :

Scenariul A-Varianta minimala

 • -  Varianta minimala respecta prevederile Planului de reglementari PUD pusa la dispoziție de beneficiar

Realizarea construcției noii grădinițe fara afectarea construcției grădiniței existente care va funcționa pana la autorizarea funcționarii noii construcții

Realizarea noii construcții nu afecteaza canalizarea existenta in incinta

Suprafețe reduse, care se incadreaza in suprafața minima acceptata

 • -   Cost mai redus generat de finisajele normale

Perioada mai scurta de execuție prin utilizarea unor tehnologii clasice.

Scenariul B- Varianta maximala

Varianta maximala prezintă o construcție similara din punct de vedere funcțional, al structurii de rezistenta si instalațiilor generale.

Diferența fata de varianta A consta in prevederea unor finisaje interioare si exterioare deosebite, realizarea unei instalații de ventilație cu confort sporit pentru sala polivalenta / sala de mese si


înlocuirea echipamentului tip montcharge cu o sarcina de 100-200kg, cu un echipament tip âs^RSQi;. de materiale si persoane

5.2.   Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

Din comparația celor 2 scenarii propuse rezulta următoarele :

 • -   Din punct de vedere tehnic ambele variante asigura cerințele de calitate solicitate, prezentând atat o structura de rezistenta, finisaje si instalații comparabile

 • -  Din punct de vedere economic si financiar Scenariul A- varianta minimala, redusa este superioara, solicitând fonduri mai mici de realizare

 • -   Din punct de vedere al sustenabilitatii si riscurilor Scenariul A - varianta minimala, redusa are avantajul respectării perioadei de execuție, prezentând finisaje obișnuite, nepretențioase, mai ușor de executat.

Din analiza celor 2 scenarii rezulta ca Scenariul A- varianta minimala, redusa constituie opțiunea optima recomandata.

5.3.   Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

Terenul pe care se propune realizarea investiției este in proprietatea beneficiarului si nu necesita lucrări deosebite de sistematizare verticala. Pe teren exista o construcție cu funcțiune similara - grădiniță de copii, care nu mai corespunde cerințelor calitative si care va fi dezafectata si demolata după obținerea autorizațiilor de funcționare de către noua grădiniță cu program prelungit

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

Nu sunt probleme in asigurarea utilităților. Noua construcție se va racorda la utilitățile orășenești de apa-canalizare, energie electrica, alimentare cu gaze natural existente in zona.

 • c) soluția tehnica cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

Soluția tehnica este o constructive cu 3 niveluri (Spartial+P+1E) cu o structura de cadre (stâlpi si grinzi) si plansee din beron armat. Acoperișul este de tip terasa necirculabila termo-hidroizolata. Din punct de vedere funcțional - architectural se asigura corect legătură dintre diferitele funcțiuni ale construcției, iar inchiderile si finisajele prevăzute sunt de calitate superioara asigurând confortul ocupantilor si un nivel de performanta corespunzător Clădirea este dotata cu toate instalațiile sanitare, termotehnice si electrice necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat de confort. Indicatorii tehnico economici propuși se incadreaza in indicatorii medii de piața.

 • d) probe tehnologice si teste.

Sistemul de panouri solare

Pentru reducerea consumului de combustibili fosili si a sporirii eficientei energetice, clădirea va fi prevăzută cu un sistem de poducere a energiei din surse regenerabile, cu panouri fotovoltaice legat la rețeaua de distribuție „ON-grid”, pentru acoperirea consumului propriu, fara injectarea surplusului de energie in rețea (la propunerea beneficiarului), folosind panouri fotovoltaice montate convenabil pe terasa clădirii cu orientarea spre sud.

Studiu de fezabilitate

“Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr. 23”

Beneficiar: Primăria Municipiului Ploiești

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferent! obiectivului de investiții:     j.//;

  indicatori maximali

  VARIANTA ALEASA

  VARIANTA MAXIMALA

  Valoare totala investiție

  cu TVA

  6.205.352,68

  6.973.308,25

  fara TVA

  5.222.443,89

  5.868.803,09

  din care

  CM cu TVA

  4.618.397,32

  5.222.697,17

  CM fara TVA

  3.881.006,15

  4.388.821 15

  Indicatori minimali

  suprafața totala (desfas urata), mp

  1437

  1437

  suprafața construita, mp

  592

  592

  suprafața utila, mp

  1216

  1216

  regim inaltime

  Spartial+P+1E

  Spartial+P+1E

  POT

  23%

  23%

  CUT

  0.45

  0.45

  supraf teren mp

  2.660

  2.660

  indicatori financiari

  Perioada de referință (ani)

  25

  25

  Rata de actualizare financiară

  4%

  4%

  Rată de rentabilitate financiară (RIR financiar)

  -0,10%

  -0,89

  Valoarea actualizată netă (VAN financiar)

  -2.413.896,41

  -3.123.914,51

  Investiție actualizată

  5.759.699,83

  6.469.717,92

  indicatori de performanță economică

  Perioada de referință (ani)

  25

  25

  Rata de actualizare economică

  5%

  5%

  Rată de rentabilitate financiară (RIR financiar)

  12,17%

  10,62%

  Valoarea actualizată netă (VAN financiar)

  2.704.004,08

  2.317.677,60

  Raportul beneficii-costuri (B/C)

  2,19

  1,84

  Durata de execuție D&B

  18 luni

  18 luni

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale* aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

RESPECTAREA CERINȚELOR DE CALITATE CUPRINSE IN LEGEA NR.10/1995, REVIZUITA SI MODIFICATA PRIN LEGEA NR 163/2016.

în conformitate cu precizările normativului P100-1-06, construcția nou proiectata are clasa II de inportanta, iar in conformitate cu HG nr.766/1997 are categoria “C” - clădiri de importanta normala.

Lucrările propuse a se executa se refera la următoarele cerințelor esențiale de calitate: REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA

SECURITATEA LA INCENDIU

IGIENA, SĂNĂTATE SI MEDIU

SIGURANȚA IN EXPLOATARE

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Documentația de proiectare (PT+DE) va trebui verificata din punct de vedere al cerințelor de calitate conform prevederilor Legii 10/95 modificata cu Legea 163/2016, de verificatori atestati de M.L.P.A.T

 • 5.5.1  REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Documentația de proiectare va respecta prevederile normativelor in vigoare pentru asigurarea cerinței esențiale de calitate privind rezistenta mecanica si stabilitatea clădirii la sarcini statice, dinamice si seismice

In cadrul lucrărilor de execuție se va asigura montarea si fixarea echipamentelor de instalații pe elementele de construcție, in conformitate cu normativul P100/1-2006. Legaturile echipamentelor electrice (tablouri, corpuri de iluminat, tuburi si țevi, etc.) cu elementele de construcție de care sunt fixate vor fi astfel proiectate si executate incat sa nu constituie puncte slabe si sa reziste in eventualele situații speciale de solicitare, care pot apare in timpul cutremurelor sau al exploatării normale.

 • 5.5.2  SECURITATEA LA INCENDIU

Asigurarea securității la incendiu se va face respectând prevederile normativelor in vigoare P118-99 si P118/2-2013.

 • 5.5.2.1 Protecția la foc fata de vecinătăți:

Construcția este amplasata la distante de minimum 3,00m fata de limitele de proprietate, iar construcțiile exterioare incintei care sunt amplasate la distante mai mici de 6,00m fata de clădirea grădiniței au spre aceasta pereți plini de zidărie (calcane).

 • 5.5.2.2 Gradul de rezistenta la foc al clădirii si densitatea sarcinii termice, precum si corelarea acestora cu destinația, numărul de niveluri si aria construita

Clădirea va avea gradul II de rezistenta la foc si indeplineste condițiile stabilite in P 118/2-2013. Stâlpii, pereții portanti si neportanti, interiori si exteriori, grinzile si planseele sunt incombustibile clasa C0. Se vor respecta prevederile Normelor Generale de

prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.l.nr.775^2:07.l998 și prevederile Normativului P118-1999.                                    V/"/ .  ;

Astfel, elementele de construcție vor avea cel puțin următoarele clase de cofiibtiștilâilftafe si rezistente la foc:

Elementul de construcție         Clasa de combustibilitate         Rezistenta la foc

Stâlpi, pereți portanti

C0(CA1)

>2h

Pereți interiori neportanti

C1(CA1)

> 1,5h

Pereți exteriori neportanti

C0(CA1)

>30’

Grinzi, plansee

C0(CA1)

>1h

Clădirea se incadreaza in gradul l-ll rezistenta la foc, avand suprafața construita Ac=592mp si se incadreaza intr-un compartiment distinct de incendiu. Construcția respecta prevederile P118-99 tabel 3.2.4, aria construita supraterana, admisa pentru un compartiment de incendiu la clădirile civile, cu un nivel, de gradul l-ll rezistenta la foc fiind de maximum 2.500mp.

 • 5.5.2.3 Riscurile de izbucnire a incendiilor:

Nivelurile riscului de incendiu pentru fiecare spațiu rezulta conform densității sarcinii termice si destinației spațiului. Densitatea sarcinii termice la spatiile cu funcțiunea de grădiniță de copii este inferioara valorii de 420 MJ/m2, iar funcțiunea clădirii determina incadrarea ei in categoria clădirilor cu risc mic de incendiu, conform art 3.1. si 4.2.18 -4.2.27 din Normativul de siguranța la foc a construcțiilor P.118-99.

Materialele si finisajele ce vor fi prevăzute in clădire nu vor propaga ușor focul. Riscurile de izbucnire a incendiilor vor fi reduse prin organizarea funcționala a spatiilor si prin limitarea surselor de aprindere a materialelor combustibile.

Riscurile de izbucnire a incendiilor vor fi eliminate prin următoarele masuri:

 • -   Prevederea unor circuite electrice executate cu conductori de cupru izolați in PVC introduși in tuburi izolante de protecție din PVC

Prevederea de tablouri moderne echipate cu mini intrerupatoare automate, cu relee termice si electromagnetice reglate adecvat, ce vor asigura deconectarea automata in caz de defecțiune pentru fiecare circuit electric, conform prevederilor normativului I7-2011, art. 4.1.5.2.1

Instalațiile de impamantare vor respecta prevederile normativului 17-2011, art. 6.2.1, privind protecția clădirii impotriva trăsnetului.

Masuri pentru limitarea propagării focului in interiorul clădirii si pe fațade, precum si evacuarea fumului si a gazelor fierbinți

 • -   Limitarea propagării incendiului in interiorul clădirii se va realiza prin protejarea golurilor din pereții interiori corespunzător normelor.

 • -  Spatiile de depozitare materiale combustibile, cu risc mare de incendiu, vor fi prevăzute cu pereți rezistenti la foc 180 minute conf. prevederi art. 2.4.2- P118-99 si usi UEI 90’-

 • C. In acste spatii care au suprafețe <36mp nu este necesara prevederea unor trape pentru evacuarea fumului.

 • 5.5.2.4 Asigurarea cailor de evacuare, salvare a persoanelor si realizarea masurilor constructive de protecție la foc a cailor respective :

Conform art.4.2.103 din Normativul P118-99,clădirea are asigurate 2 cai de evacuare distincte si independente prin cele 2 scări inchise in case de scara.

‘ '*• cf •

_

Conform prevederilor aceluias articol capacitatea de evacuare a unui flux pentru copii de, varsta preșcolara este de maximum 50 de persoane.                           /L v

Conform art.4.2.107 clădirea este prevăzută si cu o scara de evacuare exterioara. '

Numărul maxim de persoane care se pot afla simultan in clădire la etaj este de cca. 80 copii +10 personal + un spor de cca.10% vizitatori = 100 persoane. Pentru evacuarea acestora este necesara o latimea minima totala de evacuare pentru 3 fluxuri >1,60m. Cele 3 scări (2 interioare si una exterioata ) cu lățimi >1,10m fiecare asigura 6 fluxuri de evacuare, cu mult peste necesar.

Ușile exterioare de evacuare persoane prevăzute la parterul clădirii, asigura cu mult peste necesarul de fluxuri de evacuare.

Timpul de evacuare si lungimea traseului de evacuare fiind mai mica decât valoarea admisa pentru construcții pentru grădinițe (copii de varsta preșcolara), gradul II rezistenta la foc (tabel 4.2.109), respectiv 50 secunde (20 m) pentru evacuări in doua direcții diferite si respectiv 50 secunde (20 m) pentru evacuare intr-o singura direcție

Conform prevederilor tabelului 4.2.105 din normativul P118-99, pereții de separare a cailor de evacuare sunt prevazuti a fi A1, A2 ,s1d0 (C0) cu minimum 90 minute rezistenta la foc pe coridoare si holuri si minimum 150 minute la casele de scări închise. Usa de evacuare către scara exterioara si usa de acces in centrala termica vor fi de tip El 15 minute.

Conform prevederilor art. 4.2.102 nu se vor utiliza materiale sau finisaje din mase plastice si se va elimina utilizarea celor care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu.

 • 5.5.2.5 Echiparea cu instalații pentru detectarea, semnalizarea, anunțarea si alarmarea in caz de incendiu

Clădirea grădiniței se propune a fi prevăzută cu instalație automata pentru detectarea si semnalizarea incendiului, precum si alarmarea personalului in caz de incendiu

 • 5.5.2.6 Echiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranti)

Stingerea incendiului se va realiza cu hidranti exteriori cu apa existenti si mijloace de prima intervenție.

Conform art.4.1, alin, j din Normativul P118/2-2013, echiparea cu hidranti de incendiu interiori se asigura la construcții administrative cu aria construita de cel puțin 600 mp sau mai mult de 4 niveluri supraterane, iar clădirea existenta nu necesita prevederea unei instalații de stingerea incendiilor din interior cu hidranti.

 • 5.5.2.7 Asigurarea alimentarii cu apa de stingere a incendiilor

Alimentarea cu apa a rețelei existente de alimentare cu apa de incendiu exterior se realizează de la rețeaua oraseneasca.

 • 5.5.2.8 Masuri constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea si pe traseele instalațiilor utilitare (incalzire, electrice, gaze combustibile si tehnice, ventilare si condiționare)

 • 5.5.2.8.1 Instalații termotehnice

Se respecta distanta minima de 5 cm intre conductele neizolate termic si elementele de construcție din materiale combustibile.

 • 5.5.2.8.2 Instalații sanitare

La proiectarea instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare s-a prevazptca pentru trecerile conductelor de alimentare cu apă și canalizare prin pereți și platnșee sa se folosească dispozitive de protecție și etanșare tipizate, scopul folosirii acestora fiind,de a proteja golurile din elementele de construcție străpunse de conducte și de’a'se asigura în zona trecerii o limită de rezistență la foc corespunzătoare cu cea prevăzută în P 118/1-2013.

 • 5.5.2.8.3 Instalații electrice

Riscurile de izbucnire a incendiilor datorate defecțiunilor instalației electrice vor fi eliminate prin următoarele masuri:

 • -   circuite executate cu conductori de cupru izolați in PVC introduși in tuburi izolante de protecție din PVC;

 • -  tablouri moderne echipate cu miniintrerupatoare automate, cu relee termice si electromagnetice reglate adecvat, ce vor asigura deconectarea automata in caz de defect pentru fiecare circuit electric.

Pentru marcarea luminoasa a cailor de evacuare din clădiri, se va prevedea un iluminat de securitate de tip 3b, ce va fi realizat cu corpuri de iluminat speciale, monobloc, echipate cu acumulator si redresor electric, ce asigura o autonomie de funcționare de 3 ore in cazul căderii rețelei electrice.

 • 5.5.2.9 Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiilor, mijloace de intervenție, protecție si salvare

In cadrul proiectului se va propune dotarea cu mijloace de prima intervenție, respectiv

 • -  Stingator portativ presurizat cu praf si CO2 tip P5             7 buc

 • -   Stingator portativ presurizat cu pulbere tip PF6                7 buc

Pentru rezolvarea diferitelor situații in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, se vor crea următoarele rezerve vitale pentru mijloacele de dotare:

 • -   Stingator portativ presurizat cu cu praf si CO2 tip P5            1 buc.

 • -   Stingator portativ presurizat cu pulbere tip PF6                  1 buc.

 • 5.5.2.10 Cai de acces interioare si exterioare pentru intervenții in caz de incendiu

Accesul pentru intervenția exterioara a autospecialelor pompierilor in caz de incendiu se propune a se realiza din strada Poștei ceea ce asigura intervenția la 2 fațade ale clădirii.

 • 5.5.2.11 Planul de autoaparare împotriva incendiului

Planul de autoaparare împotriva incendiilor va fi prevăzut prin proiect si afișat in locuri vizibile prin grija beneficiarului.

El va cuprinde organizarea comisiei de aparare impotriva incendiilor, a serviciului de pompieri si a intervenției de stingere a incendiilor, regulile si masurile specifice de prevenire, situații ale echipării si dotării cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a celor de salvare, evidente ale exercitiilor efectuate si ale evenimentelor produse, conform prevederilor legale.

 • 5.5.2.12 Instalații electrice

Pentru marcarea luminoasa a cailor de evacuare din clădiri, se va prevede un iluminat de siguranța de tip 3b. ce va fi realizat cu corpuri de iluminat speciale, monobloc, echipate cu acumulator si redresor electric, ce asigura o autonomie de funcționare de 3 ore in cazul căderii rețelei electrice.

Pentru protecția impotriva incendiilor se va realiza o instalație de detecție, semnalizare si avertizare incendiu, cu acoperire totala, conform prevederilor normativului P118/3-2015,

 • 5.5.3  IGIENA, SĂNĂTATE SI MEDIU

Toate spatiile sunt prevăzute a fi ventilate natural prin ferestre care comunica direct cu exteriorul, aerisirea spatiilor realizandu-se prin deschiderea ferestrelor. In clădire sunt prevăzute grupuri sanitare corespunzătoare ca număr, normelor sanitare in vigoare.

Pereții exteriori, alcatuiti din zidărie termoizolata si planseul din beton armat termo-hidroizolat asigura incadrarea la valorile minime necesare ale rezistentei la permeabilitatea aerului stabilite prin STAS 6472/7, asigura condițiile de etanșeitate in conformitate cu STAS 6472/4.

 • 5.5.3.1  Instalații sanitare

Asigurarea condițiilor de igiena se prevede a se realiza prin evitarea stagnării apei in rețeaua de distribuție pentru apa potabila, folosirea la canalizare a tuburilor din polipropilena care au sisteme de etansare superioare si nu sunt atacate de acizii si bazele minerale împiedicând degradarea lor la exterior si interior neexistand riscul infltratiilor de ape uzate in sol.

 • 5.5.3.2 Instalații electrice

Instalația electrica de iluminat va asigura confortul vizual printr-un iluminat modern, care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de uniformitate prevazuti prin normativele NP-061-02. Totodată se va asigura gradul de protecție si clasa de izolație a aparatajului electric utilizat in funcție de categoria de influente externe a incaperilor pentru protecția omului impotriva șocurilor electrice prin atingere directa.

Tablourile electrice vor fi echipate cu disjunctoare automate echipate cu protecție termica, electromagnetica si diferențiala de mare sensibilitate care vor asigura o protecție a instalației impotriva suprasarcinilor si scurtcircuitelor si o protecție sigura a omului impotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta.

 • 5.5.4  SIGURANȚA IN EXPLOATARE

Prin configurația arhitectonica propusa se vor respecta prevederile NP068/02, NP 063/02, STAS 6131, STAS 2965 si se vor asigura circulații funcționale, accese si gabarite de trecere permițând circulația persoanelor cu capacitati fizice diminuate. Pe zonele de circulație pardoseala va fi prevăzută a se executa cu materiale antiderapante care sa impiedice posibile alunecări.

 • 5.5.4.1 Instalații termice

Lucrările la instalațiile de incalzire s-au prevăzut in conformitate cu prevederile normativului 1.13-02. Corpurile de incalzire vor fi prevăzute cu robinet cu cap termostatic pe tur si cu armatura de închidere si reglare pe retur. Aerisirea instalației se va face prin armaturi de aerisire automate iar unde este cazul si prin armaturi de aerisire manuale.

 • 5.5.4.2 Instalații sanitare

La proiectarea instalațiilor sanitare s-au respectat cerințele prevăzute de Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare, indicativ NP 068-02 .

In cadrul proiectului s-a pravazut:

- folosirea de materiale si echipamente moderne, cu fiabilitate mare;

 • -  folosirea de suporți antiseismici pentru montarea conductelor si aparatelor:

 • -  respectarea condițiilor de montaj ale conductelor si echipamentelor ing^&^Y de normativele in vigoare, din punct de vedere al siguranței cu privire lariscbl * de arsura si oparire, respectandu-se prevederile din Normativul NP 057-02.

In cadrul proiectului, s-a prevăzut ca instalația de alimentare cu apa rece si calda sa se execute din țeava de polietilena sau polipropilena de presiune.

 • 5.5.4.3 Instalații electrice

Pentru protecția impotriva șocurilor electrice datorate atingerilor accidentale directe sau indirecte a instalației electrice se prevede realizarea următoarelor masuri:

 • -   utilizarea aparatajului electric in carcase avand un grad de protecție adecvat categoriei de influente externe a incaperii respective, aparataj care va inlocui pe cel vechi si deteriorat;

 • -   asigurarea schemei de protecție TN-S, prin legarea la pamant si la nulul rețelei a carcaselor metalice ale echipamentelor electrice;

utilizarea in exclusivitate a prizelor electrice cu contact de protecție legat la pamant;

 • -  dimensionarea corecta a elementelor de protecție (intrerupatoare automate) ale circuitelor electrice de utilizare;

 • -   prevederea dispozitivelor de protecție diferențiala pe fiecare tablou electric, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 4.1.5.2.1 si 4.2.2.8.

Pentru protecția clădirii impotriva descărcărilor electrice atmosferice se prevede montarea unei instalației de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare, necesara conform prevederilor normativului 17-2011, art. 6.2.2.6. Instalația de paratrăsnet va fi legata la priza de pamant ce va fi comuna deservind si instalația de protecție impotriva șocurilor electrice aferenta instalațiilor electrice de utilizare de 230/400V. Se va măsură si verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant, a cărei valoare trebuie sa fie de maximum 1 ohm, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 5.5.7.11.

 • 5.5.5 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot interior, datorat unor surse de zgomot exterioare acestora, sunt conforme cu prevederile STAS 6156. Izolarea acustica se asigura prin elementele de construcție. Geamul termoizolant prevăzut asigura o reducție fonica de cel puțin Rm=29 dB Zidaria din cărămidă de la pereții exteriori, planseele si ferestrele cu tamplarie cu profile PVC si geamul termoizolant vor asigura condițiile de izolare fonica.

Se vor respecta prevederile normativelor C 125/05, GP 0001/96 pentru izolarea zgomotului aerian provenit de la surse situate în exteriorul construcției precum si a celui din interiorul clădirii.

 • 5.5.5.1 Instalații termice

La dimensionarea instalațiilor se vor folosi vitezele recomandate astfel incat sa nu se producă zgomote in instalațiile termoiehnice.

 • 5.5.5.2 Instalații sanitare

Armaturile ce se vor prevedea a se monta pe conductele de alimentare cu apa sunt de tip cu sfera, cu maneta de acționare, care necesita un volum minim de intretinere si asigura un înalt grad de etansare, avand de asemeni funcționare .silențioasa, a 9# Dimensionarea conductelor se va efectua astfel incat viteza apei ce conducte sa se incadreze in valorile vitezelor economice medii, astfel inclUsaor^&J^' producă zgomote.

 • 5.5.5.3 Instalații electrice

Instalațiile electrice care se vor prevedea in documentațiile de proiectare ofertate, au un nivel redus de zgomot generat (sub 50dB), care se incadreaza in valorile admisibile ale nivelului de zgomot echivalent interior.

 • 5.5.6 ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA

In vederea asigurării unei eficiente energetice optimale pentru clădirea Grădiniței se vor prevedea fondurile necesare intocmirii auditului energetic , la fazele ulterioare de proiectare.

 • 5.5.6.1 Arhitectura

Se va verifica îndeplinirea condițiilor din normativelor C107/2-05 si Mc 001-1/06 cu privire la coeficientul de izolare termica G1 < G1 ref pentru clădiri cu altă destinație decât locuirea.

 • 5.5.6.2 Instalații sanitare

In vederea reducerii schimbului de căldură intre apa din conducte si aparate si mediul inconjurator, precum si pentru evitarea condensării pe suprafețele reci a umidității din aer, pentru conductele de apa rece si calda montate îngropat in slit in zidărie se propune izolarea cu bete din postav sau panza hesiana, conductele de distribuție apa rece potabila, de incendiu, apa calda menajera, circulație apa calda montate in subsolul tehnic, precum si cele montate in ghenele verticale, vor fi izolate termic cu cochilii din poliuretan sau butarom autoadezive.

 • 5.5.6.3 Instalații electrice

Se va asigura posibilitatea economisirii energiei electrice prin prevederea unor corpuri de iluminat fluorescent, moderne, echipate cu surse luminoase de mare randament si consum redus precum si prin comanda sectorizata si cu senzori de mișcare a iluminatului artificial in părțile comune (culoare, holuri, etc.).

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Fonduri externe nerambursabile si contribuții de la bugetul local.

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme


  • 6.1. CERTIFICAT DE URBANISM

Certificat de urbanism nr. 368 din 16.04.2018, emis de Primăria Municipiului Ploiești în vederea obținerii autorizației de construire, inclusiv planșe anexe stampilate si semnate spre neschimbare.

 • -  PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

 • -  Aviz C.T.A.T.U. pentru PUD nr.039/19.10.2018

 • -   Aviz Arhitect Sef nr. 016/19.10.2018

 • -  HOTARAREA C.L.M. PLOIEȘTI de aprobare PUD nr. 466/31.11.2018

 • 6.2.   Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras carte funciara 120440/12.12.2018

 • 6.3.   Actul administrativ al autoritatii competente pentru Protecția Mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economica

Clasificare notificare emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova cu nr. 16718/16.11.2018

 • 6.4.   Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • -  Aviz Distrigaz Sud Rețele nr. 313277.007/19.11.3018

 • -  Aviz APA NOVA Ploiești nr. 450/2018

 • -  AvizSDEE Muntenia Nord nr. 30101829114/21.11.2018

 • 6.5.    Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliara-OCPI

Extras studiu topografic intocmit de SC INTERGRUP SRL in 03.2018 - suport topografic

 • 6.6.   Studiu geotehnic

Proiect nr. 22/2018 - SC. HAUSPLAN STUDIO SRL, inclusiv REFERAT DE VERIFICARE

 • 6.7.   Avize, acorduri si studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

Notificare Direcția Sanatate Publica Prahova nr.461/16.11.2018

 • -   Adresa către Institutul National de Sanatate Publica nr. 24997 / 22.11.2018, in curs

 • -  Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Culte si Patrimoniu Cultural Prahova nr 808/Z/10.12.2018

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Primăria Municipiului Ploiești in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului stabilita prin decizie a Primarului Municipiului Ploiești astfel incat proiectul sa fie implementat in conformitatea cu condițiile din contractul de finanțare care are la baza aplicația de proiect.

Unitatea de Implementare a Proiectului va fi beneficia pe intreaga perioada de derulare de servicii de consultanta la managementul proiectului , servicii prestate de o firma specializata in domeniu, cu experiența dovedita.

7.2. Strategia de implementare

Activitati

Resurse

Rezultate/lndicatori

1. Activitati pregătitoare in vederea depunerii cererii de finanțare:

 • 1.1. Obținere Certificat urbanism

 • 1.2. Achizitionare si realizare servicii aferente elaborare documentații: Studiu de fezabilitate si Cererii de finanțare, studiu geotehnic, documentație PUZ

 • 1.3. Realizare documentații pentru obținere avize cuprinse in CU si depunere cereri

Personal Primărie -

UIP

Servicii: studiu fezabilitate: 46500 + TVA documentații avize: 40000

studiu geotehnic:3350 documentație PUD: 29232

cerere finanțare: 15000

CU nr368 din 16.03.2018 Studiu fezabiliate documentații avize, cereri avize studiu geotehnic documentație PUD cerere finanțare Hotarare CL participare proiect

2. Activitati aferente etapa precontractare

 • 2.1. Răspunsuri la solicitări clarificări

 • 2.2. Participare la vizite on-site

 • 2.3. Semnare contract finanțare

Personal Primărie -

UIP

Servicii consultanta si proiectare

Documente actualizate Cerere finanțare actualizata Contract finanțare

3. Management proiect

 • 3.1. Constituire UMP la nivel Beneficiar

 • 3.2. Atribuire directa servicii de management proiect, inclusiv servicii derulare achiziții

 • 3.3. Raportări tehnice si financiare către POR, inclusiv

auditare financiara cereri de rambursare

Personal primărie -

UIP

Servicii:

Management proiect: 24000

Achiziții: 45000

Decizie constituire UIP Contracte servicii management proiect, derulare achiziții Rapoarte tehncie trim. Cerere de plata/prefinantare/ rambursare Rapoarte/certificate audit

4. Derulare/contractare proceduri achiziții

 • 4.1. Design & Build obiectiv investiții

 • 4.2. Servicii tehnice: dirigentie șantier, audit energetic, expertiza tehnica demolare anexe

 • 4.3. Servicii audit financiar si publicitate

Personal primărie

Servicii manangement proiect

Servicii derulare achiziții

D&B: 4.961.912

Dirigentie șantier:

35000

Audit energetic: 5700

Expertiza demolare: 1000

Audit financiar: 15500

Publicitate: 15250

Documentații atribuire Procese verbale evaluare/raport atribu ire/com unicari Documentații atribuire direct si contracte servicii dirigentie șantier, audit energetic, expertiza demolare, audit financiar, publicitate

5. Contractare si derulare contract D&B

 • 5.1. Realizare proiect tehnic, DDE, DTAC

 • 5.2. Obținere avize si autorizație de construire si demolare

 • 5.3. Demolare anexe existente pe teren, reorganizare activitate grădiniță exista la locație

 • 5.4. Derulare lucrări

 • 5.5. Asistenta tehnica proiectant si Dirigentie de șantier pe parcurs derulare lucrări

 • 5.6. Documentații pentru obținere autorizații funcționare

Personal primărie

Servicii manangement proiect

Servicii proiectare Executant lucrări realizare obiectiv

PV recepție proiect tehnic Raport expertiza demolare Anexe demolate pt eliberare teren

Activitate grădiniță relocate in clădiri din proximitate Raport audit energetic Rapoarte diriginiti șantier Rapoarte AT proiectant Situații de lucrări aprobate, inel docum anexa pt conformitate

PV recepție finala fara observații

Clădire grădiniță dotata cf specificații PT, DDE Documentații pt obținere avize funcționare

Participant! la proces educativ satisfacuti (copii si părinți)

6. Promovare informare si publicitate finanțare nerambursabila

Promovare, informare si publicitate privind finanțarea proiectului: comunicate de presa, elemente de identitate vizuala

Personal primărie

Servicii manangement proiect

Produse/servicii publicitate

2 buc Comunicate presa

250 buc etichete

2 buc panouri campanie media dedicata grup tinta

7. Participarea personalului didactic la programe de formare continua pentru aplicarea de noi metode in educația preșcolara

Personal primărie

Personal didactic si auxiliar

Servicii formare profesionala

Personal didactic cu pregătire superioara

Participanti la proces educativ satisfacuti (copii si părinți)

Grafic derulare activitati


2018

2019

2020

2021

mart

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

ian

febr

Al

Activitati pregătitoare pentru depunere cerere finanțare

Obținere certificat urbanism

Achiziționare si realizare Studiu fezabiliate. cerere finanțare, studiu geotehnic, documentați urbanistice

X

Realizare documentație pentru obținere avize sl acorduri cuprinse in CU

A2

Activitati aferente etapa precontractare

Răspunsuri solicitări clarificări, vizita on-site, semare contract finanțare

X

A3

Management proiect

Constituire unitate management proiect

Atribuire directa servicii management proiect, inclusiv servicii pt derulare achiziții

Raprtari tehnice si financiare, inclusiv audit cereri rambursare

A4

Derutare/contractare proceduri achiziție (D&B, dirigentie șantier, audit financiar, publicitate)

Derulare procedura D&B

pregătire documentații

lansare si derulare proceduri

X

Derulare si contractare servicii dirigentie șantier, audit energetic, expertiza tehnica

Derulare si contractare servicii audit dinanciar si publicitate

AS

Contractare sl derulare contract D&B

'

proiect tehnic. DDE

DTAC

obținere avize

obținere autorizație de construire si demolare

demolare anexe existente pe teren

Pregătire reorganizare activitati grădiniță

Organizare de șantier

Derulare lucrări

Asistenta tehnica proiectant

Dirigentie de șantier

Recepții situații de lucrări, inel echipamente,'dotan

X

X

X

X

X

Recepție finala lucrări

X

Documentații pentru obținere autorizație funcționare

Eșalonare investiție, inclusiv TVA

167.530,58

440.935,60

4.536.610.90

i-.OZ87l2Ș,6(£


Durata implementare proiect: 10 luni activitati pregătitoare + 24 luni perioada efectiva de implementare proiect de la data semnării conț^ctuiyi’de fihaQtare

Durata execuție lucrări: 18 luni                                                                                                                           ,‘C, \

Eșalonare cheltuieli:                                                                                                                     \          : j

an 1 -167.530,58 lei; an 2-473.214,35 lei; an 3-4.508.943,40; an 4-1.073.514,35 lei                                            ții "


 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse n e cesa re                                                            ' A

Exploatarea/operarea investiției a fost analizata pe o perioada de 25 de ani asa cum a rezultat din analiza financiara si economica de la capitolele anterioare.

Sursele de finanțare pentru activitatea de operare se constituie din subvenții de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale pentru cheltuielile de personal si consumabile necesare derulării activitatii, diferența pentru costuri cu utilitățile si reparatii/intretinere, alte servicii urmând sa fie asigurata din bugetul local.

Costurile de exploatare/operare si întreținere ale obiectivului pe perioada de exploatare au fost prezentate la capitolul analiza financiara, asfel:

Estimare costuri operare, întreținere și funcționare (anuale, în Lei)

denumire element de cost

UM

cantit

cost estimat/an

Cost total estimat (lei)/an

costuri privind materiale didactice

buc

80

355

28,400.00

costuri privind utilitățile (incalzit, iluminat, apa-canal, salubrizare)

servicii

1

15600

15,600.00

costuri privind posta, telecomunicații, internet, cablu, TV

servicii

1

5000

5,000.00

alte materiale, bunuri si presari de servicii cu caracter funcțional

servicii

1

2500

2,500.00

servicii paza, mentenanta, pregătire profesionala, protecția muncii

servicii

1

3000

3,000.00

costuri privind întreținerea și reparația

servicii

1

1500

1,500.00

Cost total / an (lei)

56,000.00

Sursa: Beneficiar - Buget, estimări detaliere cheltuieli curente, an referință 2018

Estimare costuri de personal pentru perioada de operare (Lei)

scenariul cu proiect

denumire element de cost

UM

nr. UM

cost mediu estimat / lună

Cost total estimat (lei) / an

Personal didactic învățământ preșcolar

posturi

8

4750

456,000.00

Personal nedidactic și auxiliar învățământ preșcolar

posturi

6

3700

266,400.00

Total cost salarial

722,400.00

Sursa: Beneficiar - Buget, estimări cheltuieli de personal, an referință 2018

Entitatea responsabila de asigurarea sustenabilitatii va fi Primăria Municipiului Direcției Tehnica, care, din bugetul local, va asigura fondurile necesare pentru


intretinerea infrastructurii ce a făcut obiectul proiectului, inclusiv prin gestionarea aspectelor legate de mentenanta clădirii, prin contractarea de servicii de mentenanta/intretinere si/sau prin personalul propriu.

In plus, după finalizarea implementării unui proiect, Primarul va numi o persoana responsabila cu urmărirea proiectului in perioada de monitorizarea proiectului, care va avea drept sarcini, printre altele, urmărirea respectării condițiilor impuse de contractul de finanțare in perioada post -implementare, menținerea, intretinerea, funcționarea si exploatarea investiției, urmărirea respectării instrucțiunilor de exploatare a investiției, date de proiectant si urmărirea stării lucrurilor in perioada de garanție. Persoana nominalizata va asigura respectarea principiului egalitatii de sanse.

Exploatarea, funcționarea si intretinerea investiției:

Bugetul local al Municipiului Ploiești are capacitatea de a asigura intretinerea investiției, nivelul veniturilor sale fiind peste necesarul menționat in proiecțiile financiare.

 • 1) Menținerea investiției:

 • •  infrastructurile nou create sau reabilitate ori modernizate vor ramane in domeniul public si in proprietatea Municipiului Ploiești

 • •  Municipiul Ploiești are capacitatea instituționala de a susține menținerea investiției

 • •  Municipiul Ploiești are capacitatea financiara de a susține menținerea investiției

 • 2) Intretinerea investiției:

 • •  potrivit prevederilor regulamentului intern al Municipiului Ploiești, va fi nominalizata o persoana care se va ocupa de intretinerea investitei

 • •  va exista un plan de mentenanta cu lucrările specifice

 • •  exista deja structura funcționala care poate asigura intretinerea investiției

 • •   Municipiul Ploiești are capacitatea instituționala de a susține intretinerea investiției

 • •  Municipiul Ploiești are capacitatea financiara de a susține intretinerea investiției

 • 3) Funcționarea investiției

 • •  va fi nominalizata o persoana care se va ocupa de funcționarea investitei

 • •  infrastructurile nou create sau reabilitate ori modernizate vor ramane in domeniul public si in proprietatea Municipiului Ploiești

 • •  Municipiul Ploiești are capacitatea instituționala de a susține funcționarea investiției

 • •  Municipiul Ploiești are capacitatea financiara de a susține funcționarea investiției

 • 4) Exploatarea investiției

 • •  potrivit prevedrilor regulamentului intern al Municipiului Ploiești, va fi nominalizata o persoana care se va ocupa de exploatarea investitei

 • •  exista deja structura funcționala care poate asigura exploatarea investiției

 • •  Municipiul Ploiești are capacitatea instituționala de a susține exploatarea investiției

 • •  Municipiul Ploiești are capacitatea financiara de a susține exploatarea investiției.

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Primăria Municipiului Ploiești dovedește capacitatea de a asigura menținerea, intretinerea, funcționarea si exploatarea investiției după încheierea proiectului si incetarea finanțării nerambursabile, pe toata durata de valabilitate a contractului de finanțare si ulterior pe perioada de durabilitate a proiectului si pe durata de exploatare a investiției.


Implementarea proiectului va fi asigurata de membrii echipei din cadrul instituției- beneficiare, membrii care au fost nominalizați prin Decizia nr. 16927/11.12.2018, astfel:

Perpelea Milena Andreea, manager proiect

Nitu Carmen Maria, responsabil tehnic

Popa Georgeta, responsabil financiar

Brotea Adina Camelia, responsabil achiziții publice

- Alexe Nicoleta responsabil juridic

Asa cum rezulta din CVurile anexate la documentația de finanțare, membrii echipei de proiect dețin experiența necesara in derularea proiectului, atribuțiile acestora fiind stipulate in fisele de post aferente fiecărei poziții.

In plus, pe toata perioada de implementare a proiectului Primăria Ploiești in calitate de beneficiar al finanțării va beneficia de servicii in consultanta in managementul proiectului, servicii prestate de o firma cu experiența si referințe bune in implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabila.

Capacitatea manageriala de menținere a investiției:

Consiliul local al Municipiului Ploiești are obligația de a asigura funcționarea investiției. Conform art. 36, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local asigura, potrivit competentelor sale si in condițiile legiii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, dintre care le enumerăm pe cele care au legătură cu prezentul proiect: educația, sportul, protecția si refacerea mediului, dezvoltarea urbana, activitatiile de administrație social-comunitara. Pe de alta parte, potrivit art. 63, alin. (5), lit. a) din același act normativ, primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

8. CONCLUZII si RECOMANDĂRI

Sector important al economiei regionale, educația furnizează oportunități noi si alternative pentru dezvoltarea si creșterea competitivității regiunii. Educația are o contribuție importanta in ceea ce privește dezvoltarea zonelor economice, crearea de locuri de munca si susținerea indirecta a altor sectoare.

Creșterea competitivității in regiunea Sud Muntenia si a atractivitatii acesteia depinde de existenta unui sistem de educație modern, de calitate.

In contextul realizării investiției propuse prin imbunatatirea condițiilor educative, Municipiul Ploiești isi poate imbunatati semnificativ nivelul de atractivitate si percepție externa.

Investia urmărește reducerea si eventual eliminarea constrângerilor existente, pe baza unei abordări care are drept scop creșterea contribuției educației la dezvoltarea economica durabila intr-o maniera care sa răspundă cerințelor legislative si a beneficiarilor directi si indirecti.

Dezvoltarea educației, pe baza unei abordări integrate implica o calitate ridicata a: serviciilor de educație, condițiilor din unitatea de invatamant, forței de munca si ambiantei generale.

Totodată, investiția urmărește sa asigure ca sistemul educativ prin dezvoltarea sa contribuie la bunăstarea economica, sociala si culturala a regiunii, prin creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

B.

PIESE DESENATE BORDEROU

ARHITECTURA

1.

Plan de încadrare in zona

A00

2.

Plan de situație existenta

A01

3.

Plan de situație proiectata

A01A

4.

Plan de situație varianta finala

A01B

5

Plan subsol

A02

6.

Plan parter

A03

7.

Plan etaj

A04

8.

Secțiune transversala A-A

A05

9.

Plan acoperiș

A06

10.

Fațada principala Sud-Vest - V1

A07

11

Fațada posterioara Nord-Est

A08

12.

Fațada laterala Sud-Est

A09

13.

Fațada laterala Nord-Vest

A10

14.

Fațada principala Sud-Vest - V2

A08A

-

REZISTENTA

15.

Plan cofrag fundații

R01

16.

Detalii fundații

R02

17.

Plan cofraj planseu peste subsol

R03

18.

Plan cofraj planseu peste parter

R04

19.

Plan cofraj planseu peste etaj

R05

-

INSTALAȚII TERMICE

-

20.

Schema centrala termica

T01

21.

Plan centrala termica

T02

-

INSTALAT! SANITARE

-

22.

Schema coloane instalații sanitare

S01

23.

Schema coloane-canalizare pluviala

S02

-

INSTALAȚII ELECTRICE

-

24.

Schema bloc generala de alimentare electrica

E1

25.

Schema sistem detecție semnalizare incendiu

E2

ANEXE

V

ANEXA A -

ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE DE BENEFICIAR SI AVIZE OBȚINUTE CERTIFICAT DE URBANISM

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU, AVIZE SI HOTARARE DE APROBARE PUD

STUDII GEOTEHNICE SI TOPOGRAFICE

AVIZE SOLICITATE PRIN CU SI OBȚINUTE

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

ANEXA B -

LISTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI PE SPECIALITĂȚI SI DEVIZE RULATE

LISTE DE ECHIPAMENTE, FISE TEHNICE SI OFERTE DE PREȚ

LISTE DE DOTĂRI SI OFERTE DE PREȚ

ANEXA C -

CENTRALIZATOR DE PRETURI

OFERTE DE PROIECTARE

OFERTA DE SERVICII TEHNICE DE EXPERTIZARE SI DEMOLARE

OFERTE DE EXECUȚIE