Hotărârea nr. 274/2019

Hotãrârea nr. 274 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 274 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 398/22.08.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 246/22.08.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019.

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  Ordonanța Guvernului nr. 12/12.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  Decizia nr. 5181/21.08.2019 a Directorului General al Direcției Generale

J

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești;

 • -  prevederile art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2019, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 și estimări 2020-2022, conform Anexei nr. 3 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Se va rectifica corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii de Gospodărire Urbană SA;

Art. 5 Se va rectifica corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești;

Art. 6. Aprobă virările de credite pentru unitățile de învățământ conform anexelor nr. 4, 5 și 6;

Art. 7 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 august 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, tefan DĂNESCUCONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL v \ Ioana-Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 1 k* UCL

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI -


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 266/31.07.201

Execuție

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

404.652,94

204.513,00

8.161,25

412.814,19

1

VENITURI -TOTAL

0001

404.652,94

249.620,01

8.161,25

412.814,19

2

VENITURI PROPRII

0101

360.648,70

226.919,62

1.080,25

361.728,95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

382.680,00

246.481,00

6.770,00

389.450,00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

340.096,00

229.247,88

6.770,00

346.866,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

214.329,00

132.515,32

0,00

214.329,00

6

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0005

3.370,00

1.972,33

0,00

3.370,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.370,00

1.972,33

0,00

3.370,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.370,00

1.972,33

3.370,00

9

A1.2. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN

0006

209.624,00

129.329,46

0,00

209.624,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

190,42

0,00

900,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

190,42

900,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208.724,00

129.139,04

0,00

208.724,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208.724,00

129.139,04

208.724,00

15

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.335,00

1.213,53

0,00

1.335,00
16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1.335,00

1.213,53

0,00

1.335,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.335,00

1.213,53

1.335,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81.121,00

60.365,53

0,00

81.121,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81.121,00

60.365,53

0,00

81.121,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.000,00

48.899,62

0,00

66.000,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16.000,00

12.973,94

16.000,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50.000,00

35.925,68

50.000,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.021,00

8.960,91

0,00

11.021,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.691,28

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

5.247,22

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21,00

22,41

21,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.100,00

2.505,00

4.100,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

44.646,00

36.367,03

6.770,00

51.416,00

30

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

23.269,00

21.878,33

6.770,00

30.039,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19.137,00

19.740,33

19.137,0036

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5.384,00

5.384,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

4.132,00

2.138,00

1.386,00

5.518,00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,31

0,00

0,00

40

Taxe hoteliere

120207

0,31

0,00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105,00

69,94

0,00

105,00

42

Impozit pe spectacole

150201

105,00

69,94

105,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21.272,00

14.418,45

0,00

21.272,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16.945,00

12.102,12

0,00

16.945,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.445,00

7.389,81

10.445,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.500,00

4.712,31

6.500,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.247,00

2.259,20

4.247,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80,00

57,13

80,0050

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

0,00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42.584,00

17.233,12

0,00

42.584,00

54

"VI. VENITURI DIN PROPRIETA

0013

13.339,00

5.535,20

0,00

13.339,00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13.339,00

5.535,20

0,00

13.339,00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12.000,00

4.196,17

12.000,00

59

Venituri din dividende

300208

1.339,00

1.339,03

1.339,00

63

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

29.245,00

11.697,92

0,00

29.245,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.712,00

5.477,53

0,00

12.712,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12.401,00

5.338,62

12.401,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61,00

15,59

61,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de udecata, imputatii si despăgubiri

330228

9,25

0,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

114,07

250,0072

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24,00

17,11

0,00

24,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6,97

0,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24,00

10,14

24,00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15.300,00

5.630,04

0,00

15.300,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.300,00

5.377,91

15.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252,13

0,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.209,00

573,24

0,00

1.209,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

15,65

0,00

83

Taxe speciale

360206

750,00

349,67

750,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33,00

13,12

33,00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345,00

170,82

345,00

87

Alte venituri

360250

81,00

23,98

81,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

89

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare'. -)

370203

-10.759,90

-1.000,00

-10.759,9091

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10.759,90

1.000,00

10.759,90

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.237,70

2.316,95

1.080,25

2.317,95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.237,70

2.316,95

1.080,25

2.317,95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.236,70

2.316,95

1.080,25

2.316,95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,00

1,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

20.735,24

822,06

311,00

21.046.24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

20.735,24

822,06

311,00

21.046,24

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8.307,44

777,76

0,00

8.307,44

113

A. De capital

0019

1.981,00

3,18

0,00

1.981,00

120

Finatarca acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,18

0,00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1.981,00

1.981,00

126

B. Curente

0020

6.326,44

774,58

0,00

6.326,44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,57

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243,00

99,42

243,00136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6.083,44

669,84

6.083,44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

3,75

0,00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

4.418,80

0,00

0,00

4.418,80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

4.418,80

4.418,80

158

Fond social FSE

48.02.02

8.009,00

44,30

311,00

8.320,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8.009,00

44,30

311,00

8.320,001

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

371.818,10

202.807,12

6.770,00

378.588,10

2

I. VENITURI CURENTE

0002

371.575,10

202.036,29

6.770,00

378.345,10

3

A. VENITURI FISCALE

0003

340.096,00

185.973,99

6.770,00

346.866,00

4

IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

0004

214.329,00

93.932,01

0,00

214.329,00

5

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0005

3.370,00

1.595,88

0,00

3.370,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.370,00

1.595,88

0,00

3.370,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.370,00

1.595,88

3.370,00

8

a iți. mir     i

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0006

209.624,00

91.254,34

0,00

209.624,00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900,00

132,54

0,00

900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

132,54

900,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208.724,00

91.121,80

0,00

208.724,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208.724,00

91.121,80

208.724,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.335,00

1.081,79

0,00

1.335,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

0502

1.335,00

1.081,79

0,00

1.335,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.335,00

1.081,79

1.335,00

17

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81.121,00

58.216,29

0,00

81.121,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81.121,00

58.216,29

0,00

81.121,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.000,00

47.557,73

0,00

66.000,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16.000,00

12.342,75

16.000,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50.000,00

35.214,98

50.000,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.021,00

8.601,01

0,00

11.021,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.450,33

4.500,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

5.128,87

6.500,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21,00

21,81

21,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.100,00

2.057,55

4.100,00

28

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

44.646,00

33.825,69

6.770,00

51.416,00

29

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

23.269,00

19.336,99

6.770,00

30.039,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19.137,00

17.198,99

19.137,00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5.384,00

5.384,0036

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

4.132,00

2.138,00

1.386,00

5.518,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,31

0,00

0,00

38

Taxe hoteliere

120207

0,31

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105,00

69,94

0,00

105,00

40

Impozit pe spectacole

150201

105,00

69,94

105,00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21.272,00

14.418,45

0,00

21.272,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16.945,00

12.102,12

0,00

16.945,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.445,00

7.389,81

10.445,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.500,00

4.712,31

6.500,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.247,00

2.259,20

4.247,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80,00

57,13

80,00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

31.479,10

16.062,30

0,00

31.479,10

52

X- I , VENITURI DIN PROPRIETA

0013

13.339,00

5.535,20

0,00

13.339,00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13.339,00

5.535,20

0,00

13.339,00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.000,00

4.196,17

12.000,00

57

Venituri din dividende

300208

1.339,00

1.339,03

1.339,00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

61

VÂNZĂRI DE BUNURI

0014

18.140,10

10.527,10

0,00

18.140,10

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.712,00

5.477,53

0,00

12.712,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

12.401,00

5.338,62

12.401,00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61,00

15,59

61,00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

9,25

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

114,07

250,00

70

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24,00

17,11

0,00

24,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6,97

0,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24,00

10,14

24,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15.300,00

5.630,04

0,00

15.300,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.300,00

5.377,91

15.300,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252,13

78

DIVERSE VENITURI

3602

864,00

402,42

0,00

864,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

15,65

81

Taxe speciale

360206

750,00

349,67

750,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33,00

13,12

33,00

84

Alte venituri

360250

81,00

23,98

81,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-10.759,90

-1.000,00

0,00

-10.759,90

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-1

370203

-10.759,90

-1.000,00

-10.759,90

97

IV. SUBVENȚII

0017

243,00

770,83

0,00

243,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243,00

770,83

0,00

243,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

243,00

770,83

0,00

243,00

100

B. Curente

0020

243,00

770,83

0,00

243,00106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,57

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243,00

99,42

243,00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

669,84

1

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE            32.834,84      1.705,88   1.391,25   34.226,09

2

I. VENITURI CURENTE

0002

10,759,90

1.000,00

0,00

10.759,90

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

10.759,90

1.000,00

0,00

10.759,90

6

VÂNZĂRI DE BUNURI

0014

10.759,90

1.000,00

0,00

10.759,90

DIVERSE VENITURI

3602

345,00

170,82

0,00

345,00

Taxa reabilitare termica

360223

345,00

170,82

345,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

10.759,90

1.000,00

0,00

10.759,90

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10.759,90

1.000,00

10.759,90

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.237,70

483,83

1.080,25

2.317,95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.237,70

483,83

1.080,25

2.317,95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.236,70

483,83

1.080,25

2.316,95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,00

1,00

29

IV. SUBVENȚII

0017

20.492,24

51,23

311,00

20.803,24

30

d v rjț 111 ur.

LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

0018

12.483,24

6,93

0,00

12.483,24

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

12.483,24

6,93

0,00

12.483,24

32

A. De capital

0019

12.483,24

6,93

0,00

12.483,24

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,18

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1.981,00

1.981,00

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

108,27

108,27

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

5.975,17

5.975,17

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

3,75

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

4.418,80

4.418,80

60 Fond social FSE

48.02.02

8.009,00

44,30

311,00

8.320,00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8.009,00

44,30

311,00

8.320,00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 266/31.07.2019

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

408.114 94

8.161 25

416.276.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

408.114,94

8.161,25

416.276,19

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

43.591,79

16,00

43.607,79

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29.500,00

29.500,00

Bunuri si servicii i utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări

20

3.739,44

3.739,44

cheltuieli cf, ctr.l/20R.A.S.P

20

6.851,00

6.851,00

Alte transferuri

55,18

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13,20

13,20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.365,00

2.365,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958,00

958,00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240,00

240,00

Active nefinanciare

71

187,55

16,00

203,55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-262,40

-262,40

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

37.948,00

822,08

38.770,08

Bunuri si servicii (alegeri)

20

100,00

250,00

350,00

Fonduri de rezerva

50

20,15

572,08

592,23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.510,00

3.510,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvol ta re

51

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nefi nanei are

71

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.900,00

0,00

33.900,00

Rambursare credit Alpha Bank

0,00

Rambursare credit B.C.R.

11.310,00

11.310,00

Rambursare credit B.R.D.

12.704,00

12.704,00

Rambursare credit C.E.C.

4.136,00

4.136,00

Rambursare credit EXIM

5.750,00

5.750,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10,15

-10,15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.391,20

0,00

8.391,20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,00

1,00

Dobânzi

30

8.390,20

8.390,20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.281,74

0,00

19.281,74

Protecția civila TOTAL-din care:

121,74

0,00

121,74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26,00

26,00

Active nefinanciare primărie

71

95,74

95,74

Politia Locala - total, din

care:

19.160,00

0,00

19.160,00

Cheltuieli de personal

10

18.370,00

18.370,00

Bunuri si servicii

20

790,00

790,00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0,00

INVATAMINT

6502

28.444,45

1.797,00

30.241,45

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1.588,00

0,00

1.588,00

Transport profesori

580,00

580,00

Cheltuieli de personal-cf.HCL84/2016

458,00

458,00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550,00

550,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16.112,00

16.112,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1.054,00

100,00

1.154,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlarei

51

50,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

4.197,00

1.386,00

5.583,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

115,57

115,57

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin, 10 si art. 1 alin c.

57

1.157,00

1.157,00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSCi

57

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58 j

2.796,00

311,00

3.107,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.400,00

1.400,00

Active nefinanciare

71

110,71

110,71

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-140,83

-140,83

SANATATE

6602

20.395,00

0,00

20.395,00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12.200,00

12.200,00

Bunuri si servicii -total, din

20

163.00

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163,00

0,00

163,00

Alte transferuri curente interne

55.18

111,93

111,93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421,00

421,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80,00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341,00

341,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50,00

50,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3.490,00

0,00

3.490,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300,00

300,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.190,00

3.190,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.011,00

4.011,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111,93

-111,93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56.002,88

30,00

56.032,88

Bunuri si servicii -total, din care:

20

1.517,50

0,00

1.517,50

Iluminat ornamental

501,00

501,00

Spectacole artificii

20,00

20,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

534,00

534,00

Acțiuni culturale

462,50

462,50

Alte transferuri curente interne

55

0,00

Susținerea cultelor

59

100,00

100,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

51.219,00

0,00

51.219,00

Casa de Cultura

1.506,00

1.506,00

Teatrul "Toma Caragiu"

14.000,00

14.000,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12.713,00

12.713,00

Club Sportiv Municipal

13.500,00

13.500,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.500,00

9.500,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.882,00

0,00

2.882,00

Teatrul "Toma Caragiu"

400,00

400,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287,00

287,00

Administrația Parcului C-tin Stere

2.195,00

2.195,00

Active nefinanciare

71

316,32

30,00

346,32Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-46,27

-46,27

Alte transferuri interne

55,18

14,33

14,33

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4,20

4,20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4,20

-4,20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.404,55

0,00

80.404,55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

39.288,00

0,00

39.288,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16.735,00

16.735,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.500,00

12.500,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7.633,00

7.633,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.600,00

1.600,00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

5.278,00

0,00

5.278,00

Reparații crese

200,00

200,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

136,00

136,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.274,00

2.274,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.730,00

1.730,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500,00

500,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe i taxe poștale i

3,00

3,00

Bunuri si servicii crese

375,00

375,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

555,00

0,00

555,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

396,00

396,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

35,00

35,00

c) Cantina sociala

12,00

12,00

d) Centrul Crese

100,00

100,00

d) Căminul de batrani

12,00

12,00

Alte transferuri interne

55,18

272,47

272,47

Asistenta sociala-total din

care:

57

35.060,00

0,00

35.060,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26.005,00

26.005,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

125,00

125,00Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3.420,00

3.420,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.510,00

5.510,00

Active nefinanciare - total din care:

71

234,00

0,00

234,00

Active nefinanciare primărie

219,00

219,00

Active nefinanciare Cantina sociala

0,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

15,00

15,00

Active nefinanciare CRESA

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-282,92

-282,92LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

46.409,01

2.545,00

48.954,01

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.171,00

14.171,00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

20.951,00

1.400,00

22.351,00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1.530,00

1.530,00

Bunuri si servicii - Primărie, din:

19.421,00

1.400,00

20.821,00

Iluminat public

5.638,00

400,00

6.038,00

întreținere ceasuri publice

34,00

34,00

Reparații curente fond imobiliar

214,00

200,00

414,00

Total prestări SGU

13.535.00

800.00

14.335,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3.009,00

3.009,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

116,00

116,00

Active nefinanciare Primărie

71

8.169,81

1.145,00

9.314,81

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-0,60

-0,60

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-7,20

-7,20

PROTECȚIA MEDIULUI

\7402

24.961,79

744,00

25.705,79

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.455,00

744,00

23.199,00

Salubritate - total, din care:

20.599,00

744,00

21.343,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000,00

64,00

16.064,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.000,00

630,00

3.630,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

250,00

50,00

300,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

5.322,31

0,00

5.322,31

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenție

5.000,00

5.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -

1     recuperare diferente

modificare preț combustibil

0,00

Active nefinanciare

71

322,31

322,31

TRANSPORTURI

8402

36.962,22

2.207,17

39.169,39

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.629,00

0,00

2.629,00

Reparații curente străzi

2.000,00

2.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629,00

629,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express S.A.I

40

26.826,12

2.498,17

29.324,29

TVA

4.000.0(T

4.000.00

Active nefmanciare

71

5.147,71

-291,00

4.856,71

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.640,61

-1.640,61

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

371.833,10

6.950,25

378.783,35

AUTORITATIPUBLICE SI

ACȚIUNI EXTERNE

5102

41.039,24

0,00

41.039,24

Cheltuieli de personal

10

29.500,00

29.500,00

Bunuri si servicii

20

3.739,44

3.739,44

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

6.851,00

6.851,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13,20

13,20

INVATAMINT

6502

25.537,74

1.486,00

27.023,74

Cheltuieli de personal-

10

1.588 00

0 00

1.588 00

Transport profesori

580.00

580 00

Cheltuieli de personal cf HCL

458,00

458 00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550,00

550,00

Bunuri si servicii -art 104,alin

(2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011

20

16.112,00

16.112,00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1.054,00

100,00

1.154,00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

50,00

rinannrrca învinui mint ui ut particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

55

4.197,00

1.386,00

5.583,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

115,57

115,57

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul dc masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline.

57

1.157,00

1.157,00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSCj

57

5,00

5,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.349,00

1.349,00

Apa meteo

1.185,00

1.185,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipa!e)RASP-Rampa Teleajen

671,00

671,00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0,00

Active nefinanciarc

71

2.723,89

2.723^891

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217,10

-217,10

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00
Alte cheltuieli

59

958,00

958,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240,00

240,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-262,40

-262,40

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

37.520,00

822,08

38.342,08

Bunuri si servicii - din care:

20

100,00

250,00

350,00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

100,00

250,00

350,00

Fonduri de rezerva

50

20,15

572,08

592,23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.510,00

3.510,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.900,00

0,00

33.900,00

Rambursare credit B.C.R.

11.310,00

11.310,00

Rambursare credit B.R.D.

12.704,00

12.704,00

Rambursare credit C.E.C.

4.136,00

4.136,00

Rambursare credit EXIM

5.750,00

5.750,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10,15

-10,15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.391,20

0,00

8.391,20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,00

1,00

Dobânzi

30

8.390,20

8.390,20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.186,00

0,00

19.186,00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

26,00

0,00

26,00

Bunuri si servicii (Protecția civila i

26,00

26,00

Politia Locala - total din care:

19.160,00

0,00

19.160,00

Cheltuieli de personal

10

18.370,00

18.370,00

Bunuri si servicii

20

790,00

790,00
Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.400,00

1.400,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-140,83

-140,83

SANATATE

T 6602

12.894,00

0,00

12.894,00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC

10

12.200,00

12.200,00

Bunuri si servicii

20

163,00

0,00

163,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163,00

163,00

Transferuri către instituții publice

51

421,00

0,00

421,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80,00

80,00

Spitalul Municipal Ploiești

341,00

341,00

Sume aferente persoanelor cu hnrulirrin ni*inrndrnti*

59.40

50,00

50,00

Alte transferuri curente interne

55.18

111,93

111,93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie?

57

60,00

60,00

Plăti efectuate in anii preceden

85

-111,93

-111,93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

52.804,56

0,00

52.804,56

Bunuri si servicii - total- din care:

20

1.517,50

0,00

1.517,50

iluminat ornamental

501,00

501,00

spectacole artificii

20,00

20,00

acțiuni culturale

462,50

462,50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

534,00

534,00

Transferuri către instituții

1 lublice, din care:

51

51.219,00

51.219,00

Casa de Cultura

1.506,00

1.506,00

Teatrul "Toma Caragiu"

14.000,00

14.000,00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

12.713,00

12.713,00

Club Sportiv Municipal

13.500,00

13.500,00

Administrata Parcului C-tin Stere

9.500,00

9.500,00

Susținerea cultelor

59

100,00

100,00

Alte transferuri curente interne

55.18

14,33

14,33

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-46,27

-46,27

asigurări si ASISTENTA SOCIALA

6802

80.170,55

0,00

80.170,55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

39.288,00

0,00

39.288,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16.735,00

16.735,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.500,00

12.500,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

820,00

Crese

7.633,00

7.633,00

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1.600,00

1.600,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.550,47

0,00

5.550,47

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

136,00

136,00

Bunuri si servicii crese

375,00

375,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.274,00

2.274,00Bunuri si servicii Cantina sociala

1.730,00

1.730,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500,00

500,00

Ajutoare pentru incalzire locuinței taxe poștale»

3,00

3,00

reparații crese (pmp)

200,00

200,00

Legea 350/2005

60,00

60,00

Alte transferuri curente interne

55,18

272,47

272,47

Asistenta sociala-total din care:

57

35.060,00

0,00

35.060,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26.005,00

26.005,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3.420,00

3.420,00

Ajutoare pentru incaJzirea locuințelor

125,00

125,00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5.510,00

5.510,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

555,00

0,00

555,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

396,00

396,00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

35,00

35,00

Cantina sociala

12,00

12,00

Centrul Crese

100,00

100,00

Căminul de batrani

12,00

12,00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-282,92

-282,92

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

35.237,40

1.400,00

36.637,40

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.171,00

14.171,00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

20.951,00

1.400,00

22.351,00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.530,00

1.530,00

Alte cheltuieli - total din care:

19.421,00

1.400,00

20.821,00

iluminat public

06

5.638,00

400,00

6.038,00

intretinere ceasuri publice

34,00

34,00

Reparații curente(fond imobiliar)

214,00

200,00

414,00

prestări servicii SGU PI.

13.535,00

800,00

14.335,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116,00

116,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-0,60

-0,60

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

22.237,90

744,00

22.981,90

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.455,00

744,00

23.199,00

Salubritate -total din care:

20.599,00

744,00

21.343,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000,00

64,00

16.064,00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz

are

3.000,00

630,00

3.630,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

250,00

50,00

300,00
Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitati lor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.349,00

1.349,00

apa meteo

1.185.00

1.18500

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671,00

671,00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217,10

-217,10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

5.000,00

0,00

5.000,00

Subvenții-

40

5.000,00

5.000,00

TRANSPORTURI

8402

31.814,51

2.498,17

34.312,68

Bunuri si servicii - din care:

20

2.629,00

0,00

2.629,00

reparații curente străzi

2.000,00

2.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629,00

629,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

0,00

Subventii/gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

26.826,12

2.498,17

29.324,29

TVA

4.000,00

4.000,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1.640,61

-1.640,61SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

36.281.84

1.211,00

37.492.84

A VTORITA TI PUBLICE SI

ACȚIUNI EXTERNE

5102

2.552,55

16,00

2.568,55

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.365,00

2.365,00

Active nefinanciare

71

187,55

16,00

203,55

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

0,00

428,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

95,74

0,00

95,74

Active nefmanciare(Protectia civila J

71

95,74

95,74

Active nefinanciare(Politia       ~,

Locala)

0,00

INVATAMANT

6502

2.906.71

311.00

3.217.71

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.796,00

311,00

3.107,00

Active nefinanciare

71

110,71

110,71

SANATATE

6602

7.501,00

0,00

7.501,00

Active nefinanciare

71

4.011,00

4.011,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvolta re)-total, din care:

51

3.490,00

0,00

3.490,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300,00

300,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.190,00

3.190,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3.198,32

30,00

3.228,32

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2.882,00

0,00

2.882,00

Teatrul"Toma Caragiu"

400,00

400,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287,00

287,00

Cjmde fiilnmn

111111

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

2.195,00

2.195,00

Active nefinanciare

71

316,32

30,00

346,32

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4,20

4,20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4,20

-4,20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

234,00

0,00

234,00

Proiecte depuse prin

Proetamul Operațional

58

0,00

Active nefinanciare

71

234,00

0,00

234,00

Active nefinanciare primărie

39,00

39,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

195,00

195,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

11.171,61

1.145,00

12.316,61

Active nefinanciare primărie

71

8.169,81

1.145,00

9.314,81

Proiecte finanțate prin FSE

58

3.009,00

3.009,00

Plăti efectuate anii precedenti recuj>erate in anul curent

85

-7,20

-7,20PROTECȚIA MEDIULUI

\7 402

2.723.89

0.00

2.723.89

Active nefinanciare

71

2.723,89

2.723,89

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

322,31

0,00

322,31

Active nefinanciare

71

322,31

322,31


TRANSPORTURI

8402

5.147,71

-291,00

4.856,71

Active nefinanciare

71

5.147,71

-291,00

4.856,71Notă de fundamentare

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și de pentru Președintele României din anul 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (republicată);

Având în vedere prevederile HG nr. 485/09.07.2019 pentru stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 ;

Ținând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.155, alin.2, lit.b , art 156 alin.l și alin.2);

Pentru buna desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 se impune prevederea în bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Ploiești a următoarelor sume necesare acoperirii cheltuielilor aferente organizării și desfășurării în bune condiții a acestui proces electoral:

 • - Cheltuieli pentru asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral (curățarea, vopsirea și caroierea panourilor de afișaj electoral, transport, montare, demontare panouri afîșaj) - 25.000 lei;

-Cheltuieli pentru amenajatrea, dotarea și funcționarea secțiilor de votare din municipiul Ploiești (157 secții de votare) - 40.000 Iei;

 • - Cheltuieli cu achiziționarea a 160 buc. urne mari - 73.600 lei;

 • - Cheltuiele privind achiziționarea unui număr de 50 seturi cabine de vot (3 cabine /set)- 72.000 lei;

 • - Cheltuiele privind achiziționarea unui număr de 10 panouri afișaj electoral - 29.000 lei;

 • - Cheltuieli privind transportul Ia și de la secțiile de votare a președinților /locțiitorilor / pază - 4.165 lei;

 • - Cheltuieli cu chiria a două spații în care funcționează câte o secție de votare - 350 lei;

 • - Cheltuieli cu rechizite: 3.100 lei

 • - Cheltuieli cu tipărirea publicației - 1.500 lei;

Total cheltuieli: 248.715 lei

ȘEF SERVICIU

LUCACI Mihaela

Nume, prenume

Funcția publică            . Semnătura

Data

ELABORAT

DICK Daniela Valeria

Consilier         |

73. 6€.<0/3

REGIA A UTO NOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova.

Telefoane: +4 0244-595063 | Alo, domnule Primar: 9841Tel. verde: 0.800.800.884

fax: +4 0244-513.670

e-mail: serviciiDUblice@rasD.ro web site: www rasp.ro

PLOIEȘTI


’j ^Aprobat,.


Primar


 • I. Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești este asigurata de S.C. Rosal Grup S.A, conform Contractului subsecvent nr. 11541/06.06.2019. incheiat in baza Acordului-Cadru avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie cai publice si deszăpezire in municipiul Ploiești, aflat in derulare.

Prin H.C.L. 145/07.05.2019, valoarea totala a bugetului aprobat pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate - Curățenie cai publice si deszăpezire pentru anul 2019 este de 16.000.000 lei, acesta fiind insuficient pentru o salubrizare optima a cailor publice in municipiul Ploiești. Din aceasta suma, s-a cheltuit pentru realizarea activitatilor de curățenie cai publice in perioada ianuarie-iulie (10.966.723,05 lei cu TVA) plus estimat luna august (800.000 lei ) valoarea de

 • 11.766.723,05 lei cu TVA, ramanad suma de 4.233.276,95 lei cu TVA pana la 31.12.2019.

Astfel, prin asigurarea sumei de 64.000 lei cu TVA se ajunge la o valoare de aproximativ 4.297.276,95 lei cu TVA, pentru realizarea unui program de curățenie optima in Municipiul Ploiești (marirea frecventei activitatilor de maturat manual, maturat mecanizat si dezafectarea depozitelor necontrolate de deșeuri) care va acoperii lunile septembrie si octombrie, pentru perioada ramasa fiind necesara o alta rectificare bugetara, avand in vedere ca in aceasta perioada se vor executa si activitati specifice de deszăpezire.

Drept urmare, solicitarea de rectificare bugetara de la 16.000.000 lei cu TVA la valoarea de 16.064.000 lei cu TVA, va conduce la modificarea corespunzătoare a programului pentru activitățile de curățenie cai publice pe lunile septembrie si octombrie.

II. Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești pentru activitățile de dezinsectie. deratizare. dezinfectie a fost asigurata de operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. conform contractelor nr. 14607/13.07.2019 si 14569/22,07.2019 incheiate in baza Acordului cadru nr, 13029/25.06.2018.

Conform H.C.L. nr. 145/2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 in municipiul Ploiești, la capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a fost alocata suma de 3.000.000 lei cu TVA.

Valorea totala facturilor emise, pentru Contractul subsecvent nr. 14607/13.07.2018 de către operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. este impartita astfel:

 • - pentru perioada 01.07-31.12.2018 este de 2.453.829,34 lei cu TVA;

 • - ianuarie - iunie (plus cartoteca 2018), in valoare de 2.701.598,76 lei cu TVA, ramanand valoarea de 298.401,24 lei cu TVA pana la sfârșitul anului.

Contractul nr. 14569/22.07.2019 s-a incheiat pentru o durata de o luna la valoarea de 238.433,61 lei fara TVA (283.736 lei cu TVA) si a cuprins executarea a trei treceri de dezinsectie pe domeniul public si privat in luna iulie, precum si executarea a cate o trecere de dezinsectie si dezinfectie obiective

identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor (valoare estimata 280.000 lei cu TVA). Astfel, bugetul ramas pentru exe^tMejfjxestor activitati pana la sfârșitul anului este de aproximativ 18.401 lei.                                        \

Datorita condițiilor meteo nefavorabile (precipitații abundente, urmate de tem^rșțuri/ri4ic^jK?4flc au favorizat înmulțirea excesiva a populațiilor de tantari, este necesara executarea”#. njihhh''$ trage» pentru sezonul cald (septembrie-octombrie). Menționam ca prevederile contractuhâa^isteițt inp^te^^Jh data de 21.08.2019, pentru perioada ramasa din anul 2019 este necesar sa se inchcj$>pfr;h©i£PWMct subsecvent, pentru care nu mai exista prevedere bugetara (suma ramasa fiind de aproXÎrnâț|^ 4^,.40f1 lei cu TVA).

Drept urmare, solicitam rectificare bugetara pentru executarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, respectiv 2 treceri dezinsectie spatii deschise domeniu public pentru luna august, 3 treceri dezinsectie spatii deschise domeniu public pentru luna septembrie, dezinsectie, deratizare, dezinfectie unitati de invatamant luna septembrie, in valoare de 630.000 lei cu TVA, valoarea bugetului pentru aceasta activitate ajungând la suma de 3.630.000 lei cu TVA.

Menționam ca, aceasta suma este insuficienta pentru executarea acestor activitati pana la sfârșitul anului 2019, fiind necesara o alta rectificare bugetara de pentru realizarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in Municipiul Ploiești.

 • III. Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești pentru activitatea de colectare cadavre de animale de pe domeniul public al Municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare a fost asigurata de operatorul de salubritate S.C, Coral Impex S.R.L. conform contractului nr. 13782/22.06.2017.

Conform H.C.L. nr. 145/2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 in municipiul Ploiești, la capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate pentru activitatea de colecatre cadavre de animale de pe domniul public a fost alocata suma de 250.000 lei cu TVA.

Valorea totala facturilor (iulie estimativ) pentru Contractul nr. 13782/22.06.2017 este de 247.512,96 lei cu TVA, ramanand valoarea de 2.487,04 lei cu TVA pana la sfârșitul anului, aceasta fiind insuficienta asigurării colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public (nici macar pentru o luna).

Drept urmare, este necesara rectificarea bugetara pentru executarea activitatii de colectare cadavre de animale de pe domeniul public al Municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj cu suma de 50.000 lei cu TVA, pentru aceasta activitate bugetul ajungând la valoarea de 300.000 lei cu TVA.

Menționam ca, aceasta suma este insuficienta pentru executarea acestei activitati pana la sfârșitul anului 2019, fiind necesara o alta rectificare bugetara.

Solicitarea de rectificare pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate va fi astfel:

 • - curățenie cai publice si deszăpezire de 64.000 lei cu TVA bugetul ajungând la 16.064.000 lei cu TVA;

 • - dezinsectie, deratizare dezinfectie 630.000 lei cu TVA bugetul ajungând la 3.630.000 lei cu TVA;

 • - colectare cadavre animale de pe domeniul public 50.000 lei cu TVA bugetul ajungând la valoarea de 300.000 lei cu TVA.

Cu stima,


Director Tehnic,

Vasile Ionescu

Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Mirica Ciprian eK

2/2REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa. Piața Victoriei rar. 17, Ploiești, Prahova

Telefon +4 0244-541.071

Fax. +4 0244-513.670

E-mal: servlciiBuMce@rasn.ro

Web: www.rasp.roNr.inregistrare

BMTPU nr.395/20.08.2019

Către: PrimariaPIoiesti

DirectiaEconomica


Aproblâfe.-;

Primar,^' Adrian Florin D<In atentia: Doamnei director executivNicoletaCraciunoiu


RA. SERVICII PUBLICE R.A;

ploiești

INFORMARE


Pentru buna funcționare a serviciilor de transport public local, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, este necesara asigurarea prevederii bugetare pe anul 2019, la categoria subvenții pentru anumite categorii de cetateni, beneficiare de facilitați, astfel:

TRANSPORT PUBLIC URBAN capitolul 84.02.03 Subvenii/gratuitati SC TCE SA

Prevedere bugetara aprobata conform HCL nr. 266/31.07.2019 : 30.826.120 cu TVA (solicitat 40.801.000 lei)

Prevedere bugetara

Cheltuieli

Disponibilități la data de20.08.2019

Necesar prevedere 2019

 • 30.826.120 lei din care

 • 26.826.120 subvenții 4.000.000 plata TVA

conf.Deciziei26/17.01.2019

30.826.120 lei din care:

26.526.120subventii

4.000.000 plata TVA

300.000 plata executor judecătoresc

- 33.167,00

14.274.880,00 leipentru restul anului din care: 2.498.167 lei luna august ( 2.465.000 avans august si 33.167 rest de plata din luna iulie)

TOTAL

14.274.880,00 lei

Total rectificare bugetara: 14.274.880 leidin care

Luna August 2019 (pentru parțial si rest Iulie) 2.498.167,00 lei.Director jtehnic,

Ing.Vasile/onescuîntocmit Cristina Minea

Cod F-13-04/3/0
1SQ] I OHSAȘl


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +40244-541.071

Fax:   +40244-513.670

E-mail: șervicii£Ublice@rașpjo

Web: www.rasp.ro


Nr.inreg. 3      |< 3(W

Aprobat/ Primar Adrian Florin DOBrS

Către,

Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2

Direcția Economica


Notă de fundamentare privind rectificarea de buget pentru iluminat public pe anul 2019

In urma discuțiilor avute la sediul Municipiul Ploiești in data de 21.08.2019, va transmitem nota de fundamentare pentru iluminat public pe anul 2019.

Pentru iluminat public (servicii de furnizare energie electrica si intretinere-mentinere sistem de iluminat public), bugetul rectificat prin H.C.L. nr.266/31.07.2019 este de 5.638.000 lei cu TVA, plățile aferente anului 2018 si 2019 s-au efectuat astfel:

1. Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2019:

In anul 2019 bugetul aprobat pentru plata facturilor de energie electrica este de 4.168.000 lei cu TVA, suma din care s-au plătit facturile restante din anul 2018 (lunile noiembrie, decembrie in suma de 1.028.726,50 lei cu TVA) si facturile lunilor ianuarie-iunie 2019 in suma de 3.022.893,01 lei cu TVA, ramanand in buget suma de 116.380,49 lei cu TVA, suma insuficienta pentru plata factura lunii iulie in suma de 284.259,38 lei cu TVA.

Având in vedere faptul ca suma bugetata este insuficienta pentru acoperirea lunilor august-decembrie 2019 si ținând cont de posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, va solicitam suma de 260.000 lei cu TVA, suma care sa poata acoperi factura de energie electrica pe luna iulie 2019 si parțial luna august 2019, după care se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare pentru restul anului 2019.

2.Servicii de intretinere-mentinere iluminat public pe anul 2019:

In anul 2019 pentru lucrările de intretinere-mentinere iluminat public a fost alocata suma de 1.200.000 lei cu TVA, suma din care s-au plătit facturile restante din anul 2018 (lunile octombrie-decembrie in suma totala de 456.622,86 lei cu TVA) si facturile lunilor ianuarie-mai 2019 in suma de 582.725,85 lei cu TVA, ramanand in buget suma de 160.651,29 lei cu TVA, suma care nu poate acoperi plata facturilor aferente lunilor iunie si iulie 2019 in suma de 239.634,31 lei cu TVA.

Având in vedere cele prezentate mai sus, si posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru intretinere-mentinere sistem de iluminat public suma de 140.000 lei cu TVA, suma care va acoperi facturile pentru lunile iunie si iulie 2019 si parțial luna august 2019,după care se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare pentru restul anului 2019.

DIRECTOR^'U/

Râul PETRESÎQtt


* DE SERVICII J ^PUBLICE R.A.^/ 1REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Tete fon +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: serviciiPubHcetarasp.ro

Web:   www.rasp.ro


Data:


Către:   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

In atentia: Director Economic NICOLETA CRACIUNOIU

Referitor: Rectificare buget anul 2019


NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2019

Va aducem la cunstinta, ca in conformitate cu HCL. 145/07.05.2019 bugetul alocat la capitolul 70.02.71 “Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica” este de 13.535,00 mii lei si ținând cont ca in perioada ianuarie -iulie 2019 s-a cheltuit suma de 13.142.450,11 lei (TVA inclus) din care 11.377.288,36 (TVA inclus) - Spatii Verzi, 1.279.863,21 lei (TVA inclus) - Serviciu Tehnic, 485.298,54 lei (TVA inclus) - Protecție Sociala Cimitire, iar suma total ramasa pana la sfârșitul anului este de 392.549,89 lei (TVA inclus).

Pentru a acoperii cheltuielile aferente prestărilor de servicii, respectiv lucrări mentenanta Spatii Verzi, lucrări Serviciul Tehnic, Protecție Sociala Cimitire pentru luna august si septembrie (parțial) 2019 ,este necesara rectificarea bugetara cu valoarea de aproximativ 800.000 lei inclusiv T.V.A., pentru lunile august si septembrie (parțial) ținând cont ca necesarul prognozat de S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L. pentru intreg anul 2019 a fost de 30.375.538,18 lei (TVA inclus).

Menționam ca in cazul in care bugetul va fi rectificat doar cu suma de 800.000 lei, va fi nevoie de o noua rectificare bugetara care sa acopere situația lucrărilor aferente lunii septembrie(partial) - decembrie 2019.

Cu considerație,


Director Tehnic

Ing. Vasile IonescuSef Serviciu Domeniul Ppblic si Privat,  Busuioc Mircfea FlorinNOTA DE FUNDAMENTARE - 2019 -

REPARAȚII CURENTE FOND IMOBILIAR

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții are in derulare: ACORD-CADRU DE LUCRĂRI nr. 14427/03.07.2017 „REPARAȚII CURENTE FOND IMOBILIAR”

Menționam faptul ca in anul 2019, au fost incheiate trei contracte subsecvente de „Reparații curente fond imobiliar” după cum urmeaza:

1. Contract subsecvent nr.3172/13.02.2018 : „Reparații curente fond imobiliar” in valoarea de 70.028,00 lei fara TVA (83.333,32 lei inclusiv TVA).

-avand in vedere prevederile Art 3 din Contractul de Atribuire in folosința nr 28/11.03.2004, incheiat intre Consiliul Județean Prahova si Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova a solicita efectuarea lucrărilor de igienizare in Palatul Administrativ, in spatiile in care si-a desfasurat activitatea Primăria municipiului Ploiești.

2. Contract subsecvent nr.6535/29.03.2019: „Reparații curente fond imobiliar” in valoarea de 70.028,00 lei fara TVA (83.333,32 Iei inclusiv TVA).

-in urma deciziei de relocare a unei parti a activitatii desfășurate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din sediul situat in P-ta Eroilor, nr.lA in imobilul situat in str.Văleni, nr.32, corp B, au fost necesare lucrări de reparații curente: igienizare-zugraveli, inlocuire parchet, verificări si reparații instalații electrice, termice, sanitare, refacere tencuieli, verificare si/sau inlocuire jgheaburi si burlane.

-in cadrul acestui contract a fost emis ordin de începere si pentru spațiu cu alta destinație, situat in Ploiești str.Vlad Tepes, nr.37, privind bransarea la utilitati.

Valoarea totala aferenta celor doua contracte este de 166.666.64 lei inclusiv TVA

3.Contract subsecventnr.il824/12.06.2019: „Reparații curente fond imobiliar” in valoarea de 39.775,63 lei fara TVA (47.333,00 lei inclusiv TVA).        .    --,r

-in urma referatului Direcției Relații Internationale nr.307/23.07.2019,' au fost executate lucrări de inchidere spațiu cu destinația de birou in incinta cam^05’,et.6 Piața f Eroilor nr.IA;                                                                i J?i j C'L'd j

-avand in vedere adresa nr. 4104/25.02.2019, a Administrației Serviciilor Social Comunitare Ploiești, legate de eliminarea infiltrațiilor din subsolL/reabilitarea./ hidroizolatiilor exterioare ale subsolului, inclusiv refacerea pardoselilor esterîoarc din granit, aflate la intrările si terasele imobilului din Piața Eroilor nr.lA, (lucrări de reparații curente parțiale).

Suma totala prevăzută in buget: 214.000,00 lei (inclusiv TVA).

Avand in vedere numeroasele solicitări de reparații curente la imobile proprietatea municipiului Ploiești, se impune necesitatea executării unor lucrări de remedieri si reparații.

Luând in considerare vechimea unora dintre construcții, gradul de degradare semnalat de chiriași precum si obligațiile municipalității in calitate de proprietar, este obligatorie intretinerea acestor imobile si efectuarea periodica de reparații curente, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si locuit in siguranța.

Pentru finanțarea acestor lucrări propunem alocarea sumei de 200.000 lei. (inclusiv TVA) , lucrări propuse a se executa pe anul 2019, pana la expirarea ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 14427/03.07.2017 „REPARAȚII CURENTE FOND IMOBILIAR” incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Caten Construct S.R.L

Suma totala solicitata: 200.000 lei ( inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, Mariana STOCHITA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Nr. 8ff£    /'

NOTA DE FUNDAMENTARE

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului.

Pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant a fost alocata suma de 1.254.000 lei, distribuita astfel:

 • -  capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) suma de 168.750,00 lei;

 • -  capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) suma de 419.770,00 lei;

 • -  capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) suma de 465.480,00 lei;

 • -  capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) suma de 200.000,00 lei.

Conform prevederilor art.129, alin.4, lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aproba, virările de credite.

Ținând cont de valorile contractelor subsecvente de lucrări incheiate pentru anul 2019 si de plata facturilor lucrărilor de reparații curente efectuate se propune următoarele virări de credite:

-capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) se diminuează cu suma de 161.000 lei, de la 200.000 lei la 39.000 lei;

-capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) se majoreaza cu suma de 41.250 lei, de la 168.750 lei la 210.000 lei;

-capitol 65.04.02./20.02 (licee) se diminuează cu suma de 45.480 lei, de la 465.480 lei la 420.000 lei;

-capitol 65.04.01/20.02 (scoli) se majoreaza cu suma de 165.230 lei, de la 419.770 lei la 585.000 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI î


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NJTU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartiment Organizare Evenimente

Nr. 2295/21.08.2019


Aprobat PrimarNOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere numărul mare de documente emise de către direcție, dar și faptul că multifuncționalul deja existent este defect de multă vreme și nu mai poate fi reparat, vă rugăm alocarea de la bugetul local a sumei de 16.000 cu TVA, pentru achiziționarea unui multifuncțional nou, color A4/A3. Totodată vă rugam adăugarea acestei achiziții în lista de investiții pe anul 2019.

Suma de 25.000 lei, ce va fi alocată în contul 67.02.20, reprezentând servicii de achiziționare transport și cazare pentru proiectul educațional „Caută eroii la tine acasă”, organizat de către Primăria Municipiului Ploiești.întocmit, Consilier J. f Dănilă Stdliâi

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2019


Vizat

Primar, Adrian FlorinNr. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat 2019

T7    - ■

Inf+/-

Rectificare 2019

1

Trim. I

Sărbători de iama 2018-

2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

34,620

0.00

34,620

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu.

0

0.00

0

3

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

a XXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter Iiterar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

12432,88

0.00

12432,88

4

Trim I

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participând, cheltuieli neprevăzute.

52,360

0.00

52,360

5

Trim I

Old Cars Rally Prahova 2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0.00

i

«■

A. .‘Șs       X ’

ir/.....>

«■/      '7^6

Trim. I

Concurs inter-regional ”Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprilie - iunie

7

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIII-a

aprilie

8

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu -ediția a X-a în parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

aprilie

9

Trim. II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

aprilie

10

Trim. II

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

11

Trim. II

Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii, domeniile: electric, electrotehnic, electromecanic, automatizări și telecomunicații

22-26 aprilie

12

Trim. II

Ziua Dreptului

Internațional Umanitar, ed. a V-a

14 mai

13

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a Vil-a

mai


Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0.00

3,000

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5,000

0.00

5,000

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova.

0

0.00

0

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

18,000

0.00

18,000

Premii

10,000

0.00

10,000

Premii oferite participanților de către primărie.

0

0.00

0

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil

2,500

0.0Q

. .2,500

Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate

i

'5?■ /              !

câștigătorilor.

''•i\ \ i. ..          i


14

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

4,000

0.00

4,000

15

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor.

25,000

25000.00

50,000

16

Trim. 11

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute.

0

0.00

0

17

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

5,000

0.00

5,000

18

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

5,000

0.00

5,000

19

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

10,000

0.00

10,000

20

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

6,000

0.00

6,000

21

Trim II

Parteneriat Șc. I.A. Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

0

0.00

0

22

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

10,000

0.00

23

Trim III

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a

Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

500

0,00

£

■ / ! \

oi);

24

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția     a III-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0.00

0

25

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie - septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

0

0.00

0

26

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

20,000

0.00

20,000

27

Trim III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

28

Trim. III

Festivalul interetnic din

România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

50,000

0.00

50,000

29

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

80,000

0.00

80,000

30

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octombrie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

65,000

0.00

/

1

1

.- ;r'65.POO

*

•-

s •       • .. ..?. * . iT"—

31

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0.00

-10000

32

Trim. IV

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” — ed. a Vil-a, proiect CT Toma Socolescu

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

33

Trim. IV

Concurs Paul Constantinescu

noiembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, confecționare medalii omagiale, etc.

0

0.00

0

34

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul de Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

5,000

0.00

5,000

35

Trim. IV

Bienala Iosif Iser

noiembrie

Premierea celei mai bune lucrări de gravură

2500

0.00

2500

36

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

24,020

0.00

24,020

37

Trim.

I-IV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

0.00

5,000

38

Trim.

I-IV

România 2019

pe parcursul anului

Bugetul este destinat diverselor acțiuni întreprinse cu ocazia Președinției României la Consiliul U.E.

0

0.00

0

39

Trim.

I-IV

Anul Cărții 2019

pe parcursul anului

achiziție de carte

0

0.00

0

TOTAL

462,500

25,000.00

487,500

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

ANEXA NR. 3Adrian Florin DhB


LISTA proiectelor cu finanțare europeana pe anul 20 IIȚ-|titljW 58


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

i £

Influenf£<+/-i wț

Prevederi finale 2019

0

1

2

3   'X.

TOTAL CHELTUIELI

8.598,00

311,00

8^909,00

Cap. 51.02-58

1

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

2.365,00

0,00

2.365,00

din care:

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

152,00

152,00

2

PROETIC: ET1CA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

138,00

138,00

3

“DARE TO START!"

1.827,00

1.827,00

4

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,00

24,00

5

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24,00

24,00

6

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

24,00

24,00

7

Zebra

24,00

24,00

CIVITAS SATELLITE

24,00

24,00

8

ECCENTRIC

24,00

24,00

9

Clubul de la Strasbourg

24,00

24,00

10

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

80,00

80,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

2.796,00

311,00

3,107,00

din care:

B.

Lucrări noi

2.796,00

311,00

3.107,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

210,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

316,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

294,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

306,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

0,00

311,00

311,00

Cap. 70.02 -56

3.009,00

3.009,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

0,00

3.009,00

din care

B.

Lucrări noi

3.009,00

0,00

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

612,00


Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,


GEORGETA DANIELA CROITORI)


Municipiul Ploiești Anexa nr. 3 / Anul 2019


Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2019

A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2007-2013

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

H //p:

Contribuție locala

Granturi UE.

împ

rumik-z

Total -

Cap. 54.02 si 54.07

428,00

0,00

0,00

' ->8.qo

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

428,00

0,00

0,00

42s,0b


B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Cap. 65.02

0,00

3.107,00

185,00

3.292,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei" în Municipiul Ploiești

0,00

210,00

25,00

235,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

316,00

37,00

353,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

294,00

6,00

300,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

306,00

6,00

312,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

0,00

311,00

6,00

317,00

Cap. 70.02

0.00

3.009.00

2.603.00

3.096.00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot l

0,00

390,00

318,00

708,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

659,00

500,00

1159,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

1.348,00

1.168,00

2516,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

612,00

617,00

1229,00

Total

0,00

6.116,00

2.788,00

6.388,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

3,00

149,00

0,00

152,00

2

PROETIC: ET1CA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

3,00

135,00

0,00

138,00

Total

6,00

284,00

0,00

290,00

C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

"DARE TO START!"

37,00

1.790,00

0,00

1.827,00

1

Total

37,00

1.790,00

0,00

1.827,00

D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

2

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

3

City Stakeholders Network for Clean Buses

12,00

12,00'

0,00

24,00

4

Zebra

0.00

24,00

0.00

24,00

5

CIVITAS SATELLITE

0 00

24,00

0,00

24.00

6

'eccentric

0.00

24,00

0,00

24,00

7

Clubul de la Strasbourg

12,00

12,00

0,00

24,00

8

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

70,00

10,00

0,00

80,00

Total

118,00

130,00

0,00

248,00

Total sume alocate pe anul 2019 pentru proiectele europene

Buget local, din care:

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

589.00

8.320.00

2.788.00

11.697.00

Serv. Financiar - Contabilitate,

Mihai Mihaila //

Direcția Relații Internaționale, Georgeta’lDaniela Croitorii

B.


C.


CLASIFIC AȚII LE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL 201S i y

Categoria deoroiecte

Total 2019

Trim. 1

Trim. II

£ ,.Trirn:lll

- Trim. IV

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2007-2013

■j-

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

0,00

428,00

'S z ?o,oo

1;O>^  0,00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

0,00

428,00

o/oo

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

317,00

80,00

80,001

80,00

77,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.800,00

450,00

450,00

450,00

450,00

TOTAL FSE

2.117,00

530,00

530,00

530,00

527,001

Proiecte cu finanțare eurooeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

30,00

30,00

30,00

28,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

34,00

32,00

32,00

32,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

248,00

64,00

62,00

62,00

60,00


D. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

0,00

0,00

260,00

260,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

0,00

0,00

111,00

111,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

0,00

0,00

724,00

724,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

456,00

0,00

0,00

228,00

228,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

0,00

0,00

225,50

225,50

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

0,00

0,00

1.279,00

1.279,00

TOTAL POR 2014-2020

5.805,00

0,00

0,00

2.902,50

2.902,50

.TOTAL

8.598. Qp;

594.00

1.020.00

3.494.50

3.489.50

Surse:

I. Granturi U.E.

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.800,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

274,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

70,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

456,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

8.009,00

II. Contribuție proprie

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

43,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

589,00

TOTAL

8.598,00

întocmit,

Mihai Mihaila i‘ v.,'

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - PROIECȚIE 2020-2022

CONTRIBUȚIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Categoria de proiecte                                2020          2021       2022

A.

Proiecte finanțate prin FSE

[Cap, 51.02.01.03/58.02.01

38,00

1,00

0,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

697,00

14,00

0,00

Total

735,00

15,00

0,00

B.

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

120,00

120,00

80,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

128,00

128,00

0,00

Total

248,00

248,00

80,00

C. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.004,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

6.563,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

879,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

5.751,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.317,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

7.456,00

0,00

0,00

Total

22.970,00

0,00

0,00

TOTAL                                         I     23.953.001     263.001     80,00

Municipiul Ploiești


Anexa nr. 3 / Proiecție anii 2020-2022

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila - proiecție anii 2020-2022

A.


B.


PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

1,00

29,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1,00

29,00

0,00

30,00

0,00

0,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

"DARE TO START!"

14,00

691,00

0,00

705,00

1,00

14,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Total

14,00

691,00

0,00

705,00

1,00

14,00

15.001

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si enerqie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Zebra

0,00

24,001

0,00

24,00

0,00

24,001

24,00

0,00

0,00

0,00

CIVITAS SATELLITE

0,00

24,00

0,00

24,001

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Clubul de la Strasbourg

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00'

12,00

24,00

0,00

;'60.OO

0,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli leqate de preqatirea unor proiecte noi

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

WîQP

80,00

Total

128,00

120,00

0,00

248,00

128,00

120,00

248,00

80,00

3?'0;00

\ <35 80,00

D. Proiecte finanțate prin POR 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

996,00

53,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

1.547,00

54,00

1.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23

0,00

3.722,00

118,00

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

3.845,00

130,00

3.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - Colegiul tehnic National Alexandru Ioan Cuza

0,00

4.087,00

126,00

4.213,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

1.115,00

775,00

1.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

1.584,00

1.154,00

2.738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

4.140,00

2.765,00

6.905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

1.934,00

1.581,00

3.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

Total

0,00

22.970,00

6.756,00

29.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

Total sume alocate pe anii 2020-2022 pentru proiectele europene

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

143,00

23.810,00

6.756,00

30.709,00

129,00

134,00

263,00

80,00

0,00

80,00

Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai Mihaila

Direcția Relații Internationale,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, Prahova, România

Pta Eroilor nr la, Cod Postai 100316

■<S


«<»»».* rtf                al C r.tiHtn

CMtfficai:§/ •

iP-î

* r'

Aprobat, Primar


NOTA DE FUNDAMENTAREPrivind Proiectul “Efîcientizare energetica - Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza” cod SMIS Îl8052

In cadrul prevederilor bugetare pe anii 2019 - 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul “Efîcientizare energetica - Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza” cod SMIS 118052 a fost aprobat la finanțare prin contractul nr 4550/17.07.2019 si se va derula in perioada iulie 2019 - mai 2020, este necesara asigurarea surselor de finanțare după cum urmeaza:

Cheltuieli totale

4,530 mii lei

Chetuieli eligibile

4,488 mii lei

Cheltuieli neeligibile

42 mii lei

Clasificatii bugetare

2019

2020

65.02.04.02/58.01.01

41 mii lei

542 mii lei

65.02.04.02/58.01.02

270 mii lei

3,545 mii lei

TOTAL

311 mii lei

4,087 mii lei

Surse

2019

2020

Granturi UE

311 mii lei

4,087 mii lei

Precizam ca diferența de 132 mii lei reprezentând contribuția Municipiului Ploiești va fi suportata din bugetul creditelor interne.

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor înregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.01 “Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)”, paragraful 48.00.01.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se măresc după cum urmeaza:

 • -   311 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2019

 • -  4.087 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2020

  Manager Proiect

  Staicu Alexandra Ligia


Responsabil Financiar

Radulescu Iuliana

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

'ANEXA 3VIZAT,

PRIMAR / Adrian Florin WfÎDRE


LISTA

obiective de investiții pe anul 2019

Rectificare 4

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

3

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

iȚjTAtiWijtWțlȘilYiLYiiu <Y\Y:$YY? ■YY>YY:Y:Y:::-:Y<:<Y:::-: .Y:Y:Y':'-.::Y:'::

::Ă08:4lii;36<

::i(J-93<i;4?<

: 63183,44:

LWI4,1.»

::2i;i24;04:

.900,00 :

: j l .S3K,47

6.083^4 :

• 4.104,13 :.

< :22.O24,O4.'y

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

T(W;4lY:YYY:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:::Y:Y:Y:Y::YY:Y:Y:YYY:Y::Y

:Y:Y0;W:YY

YYiSTiS?:->

0j)o'-:-

: thOOY:':

:YW;SS:Y

■16,00;

Y<205;5SY::

Y:Y0;0(IY:Y

Y:Y0;QQY:Y

Y:Y203;§sY:::

£„ ’ ’ .. . ’ .

1

Dotări informatica

0,00

8,16

0,00

0,00

8,16

16,00

24,16

0,00

0,00

24,16

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

Actualizarca/revizuirea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0,00

67,14

0,00

0,00

67,14

0,00

67,14

0,00

0,00

67,14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0,00

21,75

0,00

0,00

21,75

0,00

21,75

0,00

0,00

21,75

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice”

0,00

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

59,50

0,00

0,00

59,50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

LOTAf. . Y : Y.:.Y: Y:Y:Y:Y:Y:YYY:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:YYY:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:

YY. 0.OOY. ■

Y?05,74YY

:Y:O0:Y:

: YlM Y:

:Y:i9&74:Y:

0.00

Y:::<lft74:Y::

Y. :0,OOY:Y

Y:Y0;OOY:Y

9.5.74

B

Lucrări noi

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFI, si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

(U-. II ■

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

Cap.65.02,71.01

INVATAMANT

TOfAL:YY:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y>:Y:Y:Y:Y:Y

:::: o.oo ::

: IKL71 :.

.: :ii,oo •

: ::.o,qo:::

: i:iD,7l; c

fl.OO

YSridaiYY

Y:Yo;ooY:Y

■ 0.00

110,71:

B

Lucrări noi

0,00

34.91

0,00

0,00

34,91

0.00

34,91

0,00

0,00

34,91

1

Separatie/lnstalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2

Execuție lucrari/devicre racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0,00

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

14,00

0,00

■-L aA i

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0,00

1,91

0,00

0,00

1,91

0,00

1,91

0,00

-ț£o,00

—"s v* X’

_______

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr,26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

:?/ /

/ H

Loh2s» /

V

* #

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00 ’

1,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

0

1

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

S

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(mcinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"F.xtindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finalitate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuf'Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant etapa II

12

Platforma electronica de management educațional

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

Cap.66.02.71.01

SANATATE

•LtHAL.

A

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa alia

B

I. ucrari noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inaltefproiectare+executie)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a n

2

PUZ Spital Municipal

3

SPF/SF Spital Municipal

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

3

Influente

(+/.)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

:: H.-30.3S

: : .1 i,uu :

<<;0,b(i:/

4.000.(10

:4.(Ui;0<i :

0,00

: i i.țio • :

«:::0i00:::::<

::4:.iiim,oo :

: ::43ii:i,bo ::

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

14.730,38

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

0,00

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

14,730,38

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

0,00

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

o,op.'“

x .'0

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00 /•

s^bf6o

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

7/9,00"

'•00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00 Ifj

■ 1,00; ; !

Nr. crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

_0_____________________1 _______________________________________

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

IUI Al

A Lucrări in continuare

 • 1  Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

B Lucrări noi

j Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

 • 2  Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

 • 1  Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

 • 2  SF Bazin inot municipiul Ploiești

 • 3  SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

 • 4  ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

 • 5  ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători"

 • 6  Achiziție si montaj dotan locuri de joaca

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

:TOTAL

 • 1  SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

îTOTAL

din care

A Lucrări in continuare

j Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

 • 2  Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

 • 3  Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor Rl si R2

 • 4  Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

B Lucrări noi

 • 1  Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+exccutie)

 • 2  Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

 • 3  Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

 • 4  Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bercasca

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești Grup sanitar Parc Toma Socolescu

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local

1 de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

3

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

n.nn

316.32

u.ou

IMHI

116.32

30,011

<<•34632 «•

<«0;QO<«

«< P;bo<<.

:   346.32 :

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

101,00

0.00

0,00

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

101,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

*

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

o-,oo.

:39,pn;:

.<0,00 ; :

:<<p;pp:<:

: 39.00 <

•p.OO- ■

:<<:39;iip<<<

<:<<PjOQ<<<:

?:<<<!,pp:<<<

<<:<:39,pp<<<;

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

: 2.086,35

<6.W3.4-r

<<;p;pp<<:

: 8:t69;8j.:

■ 1.0-5.00

3.161.37

'6.083.44:

<0,00:

: '9.24t81 .

256,00

175,00

5.975,17

0,00

6.150,17

0,00

175,00

5.975,17

0,00

6.150,17

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

256,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

0,00

6,00

108,27

0,00

114,27

0,00

6,00

108,27

0,00

114,27

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

0,00

1,00

108,27

'"~'ÎÎJ9,27' ‘

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

far

><3>00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

if-fî.uo ..

f — I;po\

.. 3 7

■f            ' :•

0,00

72,55

0,00

0,00

72,55

0,00

72,55

0,00

xi'.oo’js.

o

72,55.Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

8

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

9

ET.DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

13

PUZ str.Cosminele nr.l IA

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

ÎS

SF Parc Industrial

16

F.T Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

17

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

19

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

Cap.74.02,71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL: :-:-:-: :-:

din care

A

Lucrări in continuare

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str Cărvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str Fainari, Str Vasile Lucaciu, (AT)

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamnaj mclusiv racorduri

B

Lucrări noi

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

2

Plan integrat de calitate a aerului

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 3

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:           i

BUGET LOCAL RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul

local

de la bugetul de

stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0,00

38,32

0.00

0,00

38,32

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

0,00

187,40

0,00

0,00

187,40

107,00

294,40

0,00

0,00

294,40

0,00

139,00

0,00

0,00

139,00

953,00

1.092,00

0,00

0,00

1.092,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15,00

16,00

0,00

0,00

16,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

: 4076,20

:?.:70Q.«9:

(MMI:

:>?3,80::::

■   0.H0•

:<2;7iio;p9::::

0,00

:: :23;8II...

: : 2,723,89. <

4.076,20

492,00

0,00

0,00

492,00

0.00

492,00

0,00

0,00

492,00

4.076,20

490,00

0,00

0,00

490,00

0,00

490,00

0,00

0,00

490,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

k

A

0,00

1.345,00

0,00

0,00

1.345,00

0.00

1.345,00

0,00

1.345.00

A

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

r-ijo'oo /

45,00   ,

n

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

7

5

0,00

573,00

0,00

0,00

573,00

0,00

573,00

0,00

0,004 ■ -

- - -573,00

0,00

65,00

0,00

23,80

88,80

0,00

65,00

0,00

23,80

■^*88,80

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

ItHAi                                                            :•           :

din care

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energic termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

2

SF/DAL1 Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

Cap.84.02.71,01

TRANSPORTURI

din care

A

Lucrări in continuare

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

B

Lucrări noi

1

Modernizare strada Amaradiei

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare t-executie)

4

Modernizare strada Cozia

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh Gr Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului -limita oraș, inclusiv terminal multimodal

2

DALl-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Valoare 1 totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

:U.00::: :

: 24 i.’»s

0,00

su.33 :

3’2.31.:

0,00:

241:98:

•:•: -b;bb■:

80,33 '

322.31::

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

:: 89.3.18.78 ■:

•■•5.i:47.'7i:-:

: 0:00 . .

: 0:00

:<5;147;7i:<

-221'00 .

-:-4:926-.7:i::::

;; ■ o;oo

6;ob : . •

4:92671::

9.435,59

1.432,16

0,00

0,00

1.432,16

0,00

1.432,16

0,00

0,00

1.432,16

606,33

570,00

0,00

0,00

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

570,00

6.307,00

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

1.562,26

780,16

0,00

0,00

780,16

0,00

780,16

0,00

0,00

780,16

960,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12.395,19

739,19

0,00

0,00

739,19

319,00

1.058,19

0,00

0.00

1.058.19

459,52

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

3.500,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7.422,48

1,00

0,00

0,00

1,00

335,00

336,00

0,00

0,00

336,00

1.013,19

287,19

0,00

0,00

287,19

-16,00

271,19

0,00

0,00

271,19

'6.3

-•4(1,Uit

- - Ă,

0,00

698,80

0,00

0,00

698,80

-398,00

300,80

0,00

o.ofl °c

//Co Z

0,00

45,46

0,00

0,00

45,46

0.00

45,46

0,00

--s............ v

0,00

553,00

0,00

0,00

553,00

2,00

555,00

0,00

.X

?!r. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

RECTIFICARE

3

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 4

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld Constantinoiu,

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

7

DAU, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

SF/CFZRegenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

214,20

0,00

0,00

214,20

-114,00

100,20

0,00

0,00

100,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

233,00

0,00

0,00

233,00

-152,00

81,00

0,00

0,00

81,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

709,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

19

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00

122,00

0,00

0,00

122,00


DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela lAWlANDI                                                                                   Madalina CRĂCIUN

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SERVICIUL INVESTIȚIIBIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA ?


C INVESTIȚII                                           I

4         poriNr. crt.


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

B

1

1


B

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

1

2

~3~

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

n

12

 • 13

 • 14


LISTA

obiective de investiții pe anul 2019-2022

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET LOCAL 2020

-------v

BUGET

LOCAL 2021

:/buget .ItodAL \

•\ <&.

TOTAL BUGET ‘ LOCAL

VI' 2019-2022 '

- Observații

1

2

3

4

5

8

:::șL7zo;8i:<

::2;2;024;04<-

;::x$pi;og

< :4.;178,OQ:.:

Cap.5L02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

::: w : :-:

i.• Uî    C r ;

i ■;

Dotări informatica

0,00

24,16

0,00

0,00

0,00

24,16

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0,00

67,14

0,00

0,00

0,00

67,14

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0,00

21,75

0,00

0,00

0,00

21,75

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Stafii încărcare pentru vehicule electrice"

0,00

59,50

0,00

0,00

0,00

59,50

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Ca p.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

p ’v

. iW- ■

Lucrări noi

0.00

0,65

0,00

0,00

0,00

0.65

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0,65

0,00

0,00

0,00

0,65

•re’-   •' Vb>u‘ ''

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

95,09

0,00

0,00

0,00

95,09

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

î Î(k7i

Lucruri noi

0.00

34,91

0,00

0,00

0.00

34,91

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” ( proiectare+ execuție)                                                                                               .

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala

Gimnaziala Grigore Moisil 1

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0,00

1,91

0,00

0,00

0,00

1,91

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (coip cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

21,00

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

1,80

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moi sil)

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul’'Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Platforma electronica de management educațional

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Obsei-vatii

0

1

2

3

4

s

,/7=(3+4+5+6)

8

Cap.66.02.71.01

4

SANATATE

/

o

::4;Oi£,oo:<

*901,00

A

Lucrări in continuare

0,00

0,50

0,00

0,00 I

o.oa •

0,50 r.

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

0,50

0,00

0,00

'.A-.0,00

0,50

u

Lucrări noi

0,00

4.006,50

4.901.00

3.549.00

.'•.«.o» ■.

' 12.456,50. ■ C

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

4.006,50

4.901,00

3.549,00

: .1,00

12.456,50'-'

X '+

';3 < '

î

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate Ia incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

■: : :o;oq :•••■

. : W :

■-.o;q«:

: ■■:<3-46,32: ;:;

A

Lucrări in continuare

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

.101,00

0,00

0,00

0,00

101,00

1

Construire ,modemizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

Amenajare locuri de joacafproiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

39,31

0,00

0,00

0,00

39,31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

4

ET lucrări realizate in cadml proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești”

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Cap.68.02.7L01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

..........

■ ■ ■

. ■ ’ ■ ' . ■. ■ ■

I-G. "1. A L                                                                                                         .

.-.•.39;00'.-.-.

.-.•.•.0,00. . .-.

•-0,0(1-.

-39.00.-.

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Cap. 70.02.71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

: w::

::ww.

.o.oo :-..

din care

A

Lucrări în continuare

256,00

6.150,17

0,00

0,00

0,00

6.150,17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ileeala a domeniului public)

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 1 IA

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0,00

5.975,17

0,00

0,00 [

0,00

5.975,17

B

Lucrări noi

0,00

114,27

0.00

0.00

0,00

114,27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

109,27

0,00 1

0,00

0,00

109,27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

.c*. Juri, G de i» . C"

0 0

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

72,55

0,00

0,00

0,00

72,55

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

38,32

0,00

0,00

0,00

38,32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

81,01

0,00

0,00

0,00

81,01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești                                                                                     i

0,00

294,40

0,00

0,00

0,00

294,40

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

1.092,00

0,00

0,00

0,00

1.092,00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

970,00

0,00

0,00

0,00

970,00

8

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET

LOCAL

2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5

8

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

0,00

0,00

■■ 16,00 !

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

■ ...

. • 1,00

13

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

•H 0.00

..1,00

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0,00

1,00

0,00

0,00

^,00

..

15

SF Parc Industrial

0,00

1,00

0,00

0,00

. ' 1.00“'; /

4"

V ■

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

V

17

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

79,09

0,00

0,00

A0p

18

Servicii de verificare documentarii tehnice faza DALI/PT

0,00

150,00

0,00

0,00

o,o;o->

19

întocmire documentarii tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

...........................

:::2;723;«9::::

..........

..........

.........

...........

1.Q rAL.                              .1                                                      .1                 •

•.•.-.OiOv.'.'.'

-0,01).

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

492,00

0,00

0,00

0,00

492,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str, Verii, Str, Vaslui)

4.076,20

490,00

0,00

0,00

0,00

490,00

2

Extindere relele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str. Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări uoi

0,00

1.345,00

0,00

0,00

0,00

1.345,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

2

Asigurarea utilitarilor si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

I

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

573,00

0,00

0,00

0,00

573,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

88,80

0,00

0,00

0,00

88,80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

95,09

0,00

0,00

0,00

95,09

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

: 32Z..JI- •

• •:

: om : :-

din care

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

160,66

0,00

0,00

0,00

160,66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva (JE 2018/410

0,00

160,65

0,00

0,00

0,00

160,65

Cap.84.02,71.01

TRANSPORTURI

■: 3:52:1

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.432,16

0,00

0,00

0,00

1.432,16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

570,00

0,00

0,00

0,00

570,00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

780,16

0,00

0,00

0,00

780,16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

10.445.02

1.058,19

0.00

629,00

3.521,00

5.208.19

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

6.485,50

336,00

0,00

629,00

3.521,00

4.486,00

4

Modernizare strada Cozia

0,00

271,19

0,00

o,oo

0,00

271,19

7.508.00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantaeuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt, reabilitare Str. Gh. Gr Cantaeuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

300,80

0,00

0,00

0,00

300,80

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL

2022^

TOTAL BUGET

LOCAL :/;?•-2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5

j“(3+4+5+6>-.

8

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

^0,00 -

♦ /

45,46

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

555,00

0,00

0,00

a-

«10,00 r”       i

...C;

555,00   '

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

95,33

0,00

0,00

Xddty

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

11,00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

100,20

0,00

0,00

0,00

100,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect. Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

0,00

38,08

18

DALI.PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

21

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madallna CRĂCIUNDIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR.    zJQO?#


Cristian Mihai GANEA

VICEPRIMAR

NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE 4


CAPITOLUL 67.02.71.01

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6. Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

O amenajare buna a spațiului de joaca oferă copiilor oportunități excelente pentru o buna creștere si dezvoltare. Parcul, impreuna cu spațiul de joaca pentru copii, reprezintă cea mai buna soluție pentru petrecerea timpului liber.

Locurile de joaca au un rol vital in stimularea dezvoltării fizice dar si a celei intelectuale a copiilor. De când tot mai multi copii isi petrec prea multe ore saptamanal fie in fata calculatorului, fie in fata televizorului, preocuparea pentru sanatatea copiilor a crescut foarte mult.

Venind in intampinarea doleanțelor cetățenilor cu privire la starea obiectelor de joaca, se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei pentru achiziția si montaj de obiecte de joaca.

Suma totala prevăzută in buget: 30,00 mii lei

Director Executiv, Mihaela L


Executiv, AMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚIIANEXA________

/7. net-y   07, JOI 9-

NOTA DE FUNDAMENTARE - Buget local 2019 -Rectificare 4

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C. Alte cheltuieli de investiții.

4. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul PIoiesti-Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești.

In programul propus la finanțare pentru reabilitare termica prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, au fost depuse cererile de finanțare pentru 4 (patru) loturi de blocuri, insumand un total 14 blocuri ce vor fi reabilitate termic, pentru care au fost aprobați documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico - economici conform următoarelor Hotarari de Consiliu Local:

LOT 1 - Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1;

-Aviz CTEA nr. 11/22.02.2018

-HCL nr. 57/26.02.2018

-valoare totala - 1.268.322,44 inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 542.781,44 lei inclusiv TVA

Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”;

-Aviz CTEA nr. 10/22.02.2018

-HCL nr. 60/26.02.2018

-valoare totala - 1. 329.923,60 inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 550.542,98 lei inclusiv TVA

LOT 2 - Bloc 8 B, str 8 Martie nr. la;

-Aviz CTEA nr. 4/22.02.2018

-HCL nr. 52/26.02.2018

-valoare totala - 1. 221.362,56 inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 522.293,03 lei inclusiv TVA

Bloc 8 CI, BD. Republicii nr. 183;

-Aviz CTEA nr. 5/22.02.2018

-HCL nr. 53/26.02.2018

-valoare totala - 1. 815.201,401ei inclusiv TVA

- contribuția inițiala buget local - 737.593,44 lei inclusiv TVA Bloc 8 C2, BD. Republicii nr. 183;

-Aviz CTEA nr. 6/22.02.2018 -HCL nr. 54/26.02.2018

-valoare totala - 1.762.515,71 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 716.519,16 lei inclusiv TVAj ț./ V';'


Bloc 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA;

 • - Aviz CTEA nr. 16/22.02.2018

-HCL nr. 55/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 360.445,36 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 580.925,89 lei inclusiv TVA Bloc 10 F, BD. Republicii nr. 179;

-Aviz CTEA nr. 3/22.02.2018

-HCL nr. 56/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 772.850,74 lei inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 719.808,33 lei inclusiv TVA

Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A;

-Aviz CTEA nr. 9/22.02.2018

-HCL nr. 61/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 488.982,38 lei inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local -655.725,55 lei inclusiv TVA

LOT 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4;

-Aviz CTEA nr. 7/22.02.2018

-HCL nr. 58/26.02.2018

 • - valoare totala - 2.572.230,40 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 1.078.954,87 lei inclusiv TVA

Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA

-Aviz CTEAnr. 8/22.02.2018

-HCL nr. 59/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 324.806,62 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 575.120,90 lei inclusiv TVA LOT 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B;

-Aviz CTEA nr. 12/22.02.2018

-HCL nr. 62/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 059.569,23 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 467.125,37 lei inclusiv TVA Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173;

-Aviz CTEA nr. 13/22.02.2018

-HCL nr. 63/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 211.790,94 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 530.818,10 lei inclusiv TVA

Bloc 34 Al, str. Gheorge Doja 35;

-Aviz CTEAnr. 14/22.02.2018

-HCL nr. 64/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 465.637,55 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 734.662,221ei inclusiv TVA

Bloc 28 E, str. Colinii nr 2

-Aviz CTEAnr. 15/22.02.2018

-HCL nr. 65/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 006.471,29 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 464.694,82 lei inclusiv TVA


Pentru toate aceste loturi au fost depuse cereri de finanțare.

Pentru plata serviciilor realizate propunem alocarea sumei 107.0001B1. Suma totala prevăzută in buget: 294.400 lei.


ll.SF, PT, DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"


ll.SF, PT, DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"                 S

privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter proviztiîra^e^terenurile ce


Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2016 de apro^ef^^e^ufedaientului aparține domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, au fost propuse si aprobate doua tipuri de chioșcuri stradale.

Acestea sunt construcții ușoare de mici dimensiuni, cu caracter temporar, avand una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasate pe spațiul public in care se vend flori, ziare, reviste, băuturi răcoritoare, țigări, obiecte de mici dimensiuni de artizanat sau suveniruri si altele similare.

Pentru execuția acestor chioșcuri tip 1 si tip 2, este necesar elaborarea unui proiect tip, in cadrul unui studiu de fezabilitate.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii propunem alocarea sumei de 15.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 16.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investit» Drumuri


APROBAT

P.PRIMAR

VICEPRIMAR Cristian Mi Irai GANEA

NOTA DE FUNDAMENTARE    yf

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferenț/ni/lui 2019

RECTIFICARE 4

Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.A - Lucrări noi

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2, inclusiv lift, proiectare + execuție

Descrierea proiectului

Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunzător se impune efectuarea de urgenta a consolidarii/reabilitarii/igienizarii pasajelor existente, astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere al rezistentei si siguranței in exploatare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.340/29.09.2017.

Pentru demararea lucrărilor propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 335.000 Iei, inclusiv TVA, Cap.84.02.71.01, Transporturi, B.Lucrări noi

Informații financiare:

Valoare indicatori tehnico-economici = 7.419.850 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA;

Buget rectificat: 336.000 lei, inclusiv TVA.

/ v;...........

ti./ fep h &• ^?\b»

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare mbmop^ strada Cozia, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier.


Modernizare strada Cozia


-î'


*5? -I,'

fe pe


Documentația tehnica, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.51/26.02.2018. întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 16.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații iinanciare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 287.190 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 271.190 lei, inclusiv TVA.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ - Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgirea la 4 benzi str.Gh.Gr.Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare str.Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limită oraș, inclusiv terminal multimodal

întrucât la data prezentei documentația tehnica este in curs de elaborare, se propune redistribuirea alocației bugetare, suma de 398.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare:

Credit angajament 2019: 698.800 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 300.800 lei, inclusiv TVA

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Pentru decontarea taxelor legale se propune suplimentarea alocației bugetare cu suma de 2.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare:

Credit angajament 2019: 553.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 555.000 lei, inclusiv TVA

Zk"-........- v >

4           ■ \

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a m Cartier Pictor Rosenthal

iinicipiului Ploiești- ,7.

'of. fV'„X V

întrucât la data prezentei documentația tehnica este in curs de ' elaborare, se propune redistribuirea alocației bugetare, suma de 114.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare:

Credit angajament 2019: 214.200 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 100.200 lei, inclusiv TVA

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

întrucât la data prezentei documentația tehnica este in curs de elaborare, se propune redistribuirea alocației bugetare, suma de 152.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare:

Credit angajament 2019: 233.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 81.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

V

i î

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


Direcția Relații Internaționale

Nr.JJfe/21.08.2019NOTA DE FUNDAMENTARE

"Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești"

Având in vedere:

 • -  Faptul ca Prestatorul - PricewaterhouseCoopers Audit SA si-a indeplinit obligația de a elabora analiza economico - financiara si de a livra Raportul, lucru constatat de Comisia dc recepție prin procesul verbal nr 14139 incheiat in data de 06.07.2018,

 • - Adresa nr.472/25.03.2019 emisa de serviciul Juridi<uContencios Contracte prin care se comunica.ca potrivit prevederilor Legii 72/2013 privind Masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesioniști si intre aceștia si autoritatile contractante” nu exista nici un impediment in efectuarea plătii către prestator,

 • - Prevederile contractului nr.27347/08.12.2017 si actului adițional nr.1/08.01.2018, art.10.2 care prevede „Achizitorul se obliga sa plateasca către prestator in termen de maxim 30 de zile de la data adoptării HCL privind aprobarea documentației realizata de orestator si emiterea facturii de către acesta”,

va rugam sa aprobați prevederea în bugetul Municipiului Ploiești a sumei de 121, 380 mii lei la cap. 84.02.71.01.Internațională, ONG


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 PLOIEȘTI Str. Poștei, nr. 23


CUI 29169963

Nr. 208/19.08.2019

REFERAT privind propuneri de retrimestrializare prevederi bugetare la nivelul anului 2019

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice au obligația asigurării unei execuții bugetare prudențiale, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Realizându-se o analiză a execuției bugetare la 19.08.2019 și perspectiva acesteia la 30.09.2019, respectiv pentru primele 9 luni ale anului 2019, la

A

nivelul instituției noastre se constată, la articolul bugetar “încălzit, iluminat și forță motrică - 20.01.03”, prevederi bugetare trimestriale insuficiente.

Pentru o apreciere cât mai exactă a celor constatate, vă prezentam împrejurările care au determinat o asemenea situație, după cum urmează:

 • -  Prevederi bugetare trimestriale pentru primele 3 trimestre ale anului 2019

= 51,0 mii lei;

 • -  Plăți efective la 19.08.2019 = 49,78 mii lei;

 • -  Facturi primite de la furnizorii de utilități în cursul lunii august 2019, de achitat în cursul lunii august 2019 = 1,42 mii lei, din care energie electrică = 0,36 mii lei și gaze naturale = 1,06 mii lei;

 • -  Sume estimate a fi plătite pentru facturi ce urmează să fie primite în cursul lunilor august - septembrie 2019 = 2,50 mii lei.

A

In sensul celor prezentate, propunem restrimestrializarea prevederilor bugetare la nivelul articolului bugetar “încălzit, iluminat și forță motrică -20.01.03” prin creșterea prevederilor bugetare la nivelul trimestrului III 2019 cu suma de 4,0 mii lei, concomitent cu diminuarea prevederilor bugetare ale trimestrului IV 2019 cu aceiași sumă. Modificările astfel propuse urmează să fie

icrcri -Ț-r~---

\^-~\ ;■

J_”’ -<

.....W‘

Tvlîîlei

Articol bugetar

Prevederi bugetare inițiale 9 luni 2019

Diminuări / creșteri

Prevederi bugetare rectificate 9 luni 2019

Prevederi bugetare inițiale trim. IV 2019

Diminuări / creșteri

Prevederi bugetare definitive trim IV 2019

20.01.01

2,00

-1,0

1,0

0,0

+1,0

1,0

20.01.02

8,00

-3,0

5,0

3,0

+3,0

6,0

20.01.03

51,00

+4,0

55,0

7,0

-4,0

3,0

Total

61,00

0,0

61,0

10,0

0,0

10,0

fâ Articolele


în corespondență cu diminuările/creșterile bugetare trimestriale bugetare “Furnituri de birou - 20.01.01” și “Materiale curățenie”,1;^ suma de 1,0 mie lei, respectiv 3,0 mii lei, conform celor prezentate în tabelul de^rpai jos.


Precizăm că propunerile de mai sus nu afectează prevederile bugetare trimestriale și anuale aprobate pentru anul 2019 la nivelul subcapitolul “20 -Bunuri si servicii” și sunt conforme cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.GRĂDINIȚĂ CU P.P NR 23 PLOIEȘTI

CUI 29170968

NR 510/07.08.2019APROBAT

PRIMAR

Adrian Dobre

VIZAT

DIRECȚIAECONOMICA Nicoleta Craciunoiu

REFERAT

In urma efectuării unei execuții preliminare a cheltuielilor aferente titlului II "Bunuri si servicii" s-a constatat necesitatea unor virări de credite.

Aceste virări vor fi făcute in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Conform virărilor solicitate va fi majorata/micsorata prevederea trimestrului III cu suma de 6.00 mii lei,si micșorată prevederea trim IV cu suma de -6.00 mii lei

modificarea efectuandu-se intre articolele si alineate (prevederi cf. HCL 143 /07.05.2019 ).

Titlul articol, alineat

Prevederi an 2019

prevederi sem 1

prevederi trim III

influente

(+/-)

prevederi trim III

Prevederi Trim IV

influente

(+/-)

prevederi

Trim IV

Prevederi ramase definitive an 2019

20

166.00

115.80

35.00

6.00

41.00

15.20

-6.00

9.20

166.00

20.01

151.00

107.80

29.00

0.00

29.00

14.20

-5.00

9.20

146.00

20.01.01

2.00

1.00

1.00

1.00

0.00

2.00

20.01.02

23.00

11.00

8.00

8.00

4.00

-3.00

1.00

20.00

20.01.03

77.00

64.80

8.00

8.00

4.20

4.20

77.00

20.01.04

15.00

13.00

2.00

2.00

0.00

-1.00

-1.00

14.00

20.01.05

0.00

0.00

0.00

20.01.06

0.00

0.00

0.00

20.01.07

0.00

0.00

0.00

20.01.08

9.00

6.00

2.00

0.00

2.00

1.00

-1.00

0.00

8.00

20.01.09

0.00

0.00

0.00

20.01.30

25.00

12.00

8.00

8.00

5.00

5.00

25.00

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.04

4.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

-1.00

0.00

3.00

20.04.01

0.00

0.00

0.00

20.04.02

0.00

0.00

0.00

20.04.03

0.00

0.00

0.00

20.04.04

4.00

2.00

1.00

1.00

1.00

-1.00

0.00

3.00

20.05

7.00

2.00

5.00

6.00

11.00

0.00

0.00

0.00

13.00

20.05.01

0.00

0.00

0.00

20.05.02

0.00

0.00

0.00

20.05.30

7.00

2.00

5.00

6.00

11.00

0.00

13.00

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20.06.02

0.00

0.00

0.00

20.13

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

20.14

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20.30

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

20.30.30

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

57.02

22.00

13.81

3.00

0.00

3.00

5.19

0.00

5.19

22.00

57.02.01

22.00

13.81

3.00

3.00

5.19

5.19

22.00

57.02.02

0.00

0.00

Menționam ca prin virările ce urmeaza

VOICĂ CRlSTINAGRĂDINIȚĂ STEP BY STEP RAZA DE SOARE PLOIEȘTI

CUI 29170402

NR CS 140 /07.08.201


'c ^APROBAT'

S‘. PRIMAR : „ Adrian Dobre


DIRECȚIA ECONOMICA Nicoleta Craciunoiu


REFERAT

In urma efectuării unei execuții preliminare a cheltuielilor aferente titlului II "Bunuri si servicii" s-a constatat necesitatea unor virări de credite.

Aceste virări vor fi făcute in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Conform virărilor solicitate va fi majorata/micsorata prevederea trimestrului III cu suma de 0.00 mii lei,si micșorată prevederea trim IV cu suma de 0.00 mii lei

modificarea efectuandu-se intre articolele si alineate (prevederi cf. HCL 143 /07.05.2019 ).

Titlul articol, alineat

Prevederi an 2019

prevederi sem 1

prevederi trim III

influente

(+/-)

prevederi trim III

Prevederi Trim IV

influente (+/-)

prevederi Trim IV

Prevederi ramase definitive an 2019

20

181.00

114.18

37.00

0.00

37.00

29.82

0.00

29.82

181.00

20.01

156.00

101.18

31.00

0.00

31.00

23.82

0.00

23.82

156.00

20.01.01

2.00

1.00

1.00

1.00

0.00

2.00

20.01.02

24.00

12.00

8.00

-4.00

4.00

4.00

2.00

6.00

22.00

20.01.03

90.00

68.18

10.00

-5.00

5.00

11.82

2.00

13.82

87.00

20.01.04

12.00

6.00

4.00

-1.00

3.00

2.00

2.00

11.00

20.01.05

0.00

C.00

0.00

20.01.06

0.00

0.00

0.00

20.01.07

0.00

0.00

0.00

20.01.08

5.00

2.00

1.00

0.00

1.00

2.00

2.00

5.00

20.01.09

0.00

0.00

0.00

20.01.30

23.00

12.00

7.00

10.00

17.00

4.00

-4.00

0.00

29.00

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.04

4.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

4.00

20.04.01

0.00

0.00

20.04.02

0.00

0.00

20.04.03

0.00

0.00

20.04.04

4.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

20.05

15.00

7.00

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

15.00

20.05.01

0.00

0.00

20.05.02

0.00

0.00

20.05.30

15.00

7.00

5.00

5.00

3.00

3.00

15.00

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.06.01

0.00

0.00

0.00

20.06.02

0.00

0.00

20.13

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

2.00

20.14

3.00

2.00

0.00

0.00

1.00

1.00

3.00

20.30

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

20.30.30

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

57.02

9.00

4.07

2.00

0.00

2.00

2.93

0.00

2.93

9.00

57.02.01

9.00

4.07

2.00

2.00

2.93

2.93

9.00

57.02.02

0.00

0.00

Menționam ca prin virările ce urmeaza a se efectua nu se modific^'crevederea bugetara anuala.

DIRECTOR, PETRE FLORENTNA

ADM FINANCIAR, .UNGU GABRIELA