Hotărârea nr. 273/2019

Hotãrârea nr. 273 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 64.701.305 lei pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de Municipiul Ploiești la banca comerciala: C.E.C BANK


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 273 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 64.701.305 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de Municipiul Ploiești la banca comerciala: C.E.C BANK

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 400/22.08.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 247/22.08.2019 al Direcției Economice prin care se propune contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru refinanțarea împrumutului intern în valoare de 64.701.305 lei;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2019;

Având în vedere prevederile: art.61 alin.(l) si (3), art.62 alin. (1), art.63 alin. (4) si art.64 alin.(l) si (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

In temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera b, art. 136, art. 139, alineat 3, litera b și art. 196, alin. 1, lit. b);

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 64.701.305 lei, în următoarele condiții: perioadă de trageri de până la 3 luni, cu o perioadă de grație de 3 luni și cu o perioadă de rambursare de 9 ani si 9 luni.

Art. 2 Contractarea finanțării rambursabile interne prevăzută la art. 1 se face pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de Municipiul Ploiești de la C.E.C BANK, prevăzute în ANEXA nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Contractarea finanțării rambursabile se face în condițiile obținerii unui cost mai mic decât costurile împrumuturilor existente.

Art. 4 Se aprobă Caietul de Sarcini conform ANEXEI nr. 2 la prezenta hotărâre

Art. 5 Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Ploiești să semneze, în numele și pe seama Municipiului Ploiești, contractul de împrumut intern, acordul de garantare, precum și alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierii și punerea în executare a contractului.

Art. 6 Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror sume aferente contractării finanțării rambursabile;

Art. 7 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului/finanțării rambursabile acordate;

 • c) gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului/finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului/finanțării rambursabile;

 • f) plățile efectuate din împrumut/finanțare rambursabilă;

Datele prevăzute mai sus se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 8 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 august 2019

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ., _ Â

ANEXAI /a, /4OL

SITUAȚIA privind valoarea imprumuturilor interne (estimare la data de 30.08.2019)

LEI

Nr crt

Explicații

Contract

Valoare

Moneda

Valoare credit in sold la 30.08.2019

Curs euro la

30.06.2019

Valoare credit ramas in sold la

30.08.2019

1

CREDIT BCR

7/1033/2007

29,400,000

EURO

7,069,166.67

4.8

33,932,000.00

2

CREDIT BRD

12/22.02.2011

40,000,000

EURO

15,104,480.21

4.8

72,501,505.00

3

CREDIT CEC BANK

RQ14091260716289

/08.09.2014

79,000,000

LEI

64,701,305.00

64,701,305.00

4

EX1M BANK

5-APH/30.05.2016

150,000,000

LEI

90,011,365.00

90,011,365.00

TOTAL

261,146,175.00

Municipiul Ploiești

ANEXA NR.2 UOt


CAIET DE SARCINI

I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare naționale care vor depune oferte pentru procedura de licitație deschisă inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne, pentru refinantarea datoriei publice locale existente, în cuantum de 64.701.305 lei.

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune ofertă la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile în cuantum de 64.701.305 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconforma si va fi respinsă.

1. Valoarea și forma creditului:

 • >    Finanțare rambursabilă în cuantum de 64.701.305 lei în

conformitate cu prevederile hotărârii nr.                      a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești.

 • >    Contractarea finanțării rambursabile se face in condițiile obținerii unui cost mai mic decât costurile imprumuturilor existente

2.  Durata creditului:

10 ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care 3 luni perioadă de grație.

3.  Moneda: LEI

LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

4.  Destinație:

Refinantarea datoriei publice locale existente astfel:

- C.E.C BANK


= 64.701.305 LEI ( dobândă ROBOR 6 M +marja5. Perioada de grație:

 • 5.1    Pentru plata dobânzii - nu se solicita perioada de gratie.

 • 5.2   Pentru rambursarea creditului - perioada de gratie de 3 luni de la semnarea contractului.

6. Perioada de trageri:

Perioada de trageri maxim 3 luni.

Tragerile vor fi efectuate după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

7. Perioada de rambursare:

9 ani si 9 luni, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de gratie prevăzute la pct. 5.2., în rate trimestriale egale .

8. Mod de rambursare:

Rate egale trimestriale conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit in perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii; a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată.

Se va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.

9. Dobânzi:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marjă fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR la 6 luni.

Pentru determinarea dobânzii va avea în vedere cursul euro/lei și indicele de referință ROBOR 6 M la data de 28.06.2019.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimata in număr rațional fix reprezentând procente pe an si va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliata de către ofertanti in Anexa nr. 2 la Formularul de oferta. Plata dobânzii aferente se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

 • 10. Taxe și comisioane:

-Z’z. rA : irșad

/ <?/ '«J. .,,

Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolută^ 0 lăi, ■lunanșali anual.                                                                           zfc

Cnmkinn dp aHminictrarp în nrnnpnt fiy dp 0% valoare ah^nlkita rle fi tpPcMr


G// /& Comision de administrare: în procent fix de 0% și valoare absoibta'idle 0 te^driar sau anual.                                                             >5^

Comision de rambursare anticipată: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar sau anual.

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliate), cu precizarea bazei de calcul si cu detalierea modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.

Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat situațiile pentru care se percep. Dobânda, comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în

anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. ... (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioada de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar, în cadrul anexei nr. 1 la Formularul de ofertă, termenele de plată ale acestora și sumele de plată.

Taxe si comisioane impuse de către achizitor :

taxa de risc: 0;

comision de rambursare anticipată: 0%;

comision de neutilizare: 0%;

comision de tragere: 0%;

comision de administrare:O%;

comision refinanatre:O%

11. Garantarea liniei de finanțare

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, garantează rambursarea imprumutului , plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile proprii viitoare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contract.

 • 12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.


 • 13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al qreditului (Anexa 1 la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută |ap coștului7 total al creditului. Se vor lua în calcul trageri lunare egale (ipoteză valabilă numai pentru calculul costurilor împrumutului), rambursarea în rate trimestriale egale, piața ■ dbbăhzip^i a comisionului lunar.                                                                          ‘ ''

Costul total al creditului cuprinde orice sumă reprezentând dobânzi, taxe, comisioane, etc., care vor fi percepute autorității contractante în termenul de derulare a contractului de achiziție publică ce va fi atribuit prin procedura inițiată în acest sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către ofertant a acestor elemente în cadrul propunerii financiare, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita autorității contractante pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Ofertanții vor prezenta un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos:

 • - Parametrii de calcul,

 • - Semnarea proiectului de contract,

 • - Obținerea avizelor C.A.I.L.,

 • - Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2 - graficul de tragere estimativ,

 • - Comisioanele aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente,

 • - Rambursarea împrumutului pe o perioada de 9 ani si 9 luni, în 39 rate trimestriale egale,

 • - Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile,

 • - Comisioanele se vor calcula la termenele prevăzute:

 • - Valoarea ROBOR la 6 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 30.06.2019. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanti numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;

 • - Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferente perioadei creditului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Nota: Termenele pentru trageri ,plăti, rate,dobânzi .comisioane,se vor stabili si corela conform aprobării CAIL.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea punctajul cel mai mare, potrivit criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut”.

I                              a'

„                                        W-A             /fi

AUTORITATEA CONTRACTANTA ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR tE&tfU?

INTERESAȚI SA DEPUNĂ OFERTA LA ACEASTA PROCEDURA, URMĂTOARELE

 • -  contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără niciun cost pentru autoritatea contractantă.

 • - contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

 • - aceste specificații vor constitui, alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.


Conform legislației în vigoare se va depune ca Anexe la caietul de sarcini următoarele :

Anexe la caietul de sarcini:

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.............- anexa nr. 1;

 • - Ultima execuție de casă de la Trezorerie.................- anexa nr. 2;


 • - Contul de execuție a bugetului local întocmit conform clasificației funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în ch. curente - de personal, bunuri și servicii, transferuri, subv. etc. - și ch. capital) și darea de seamă la 31.12.2016 si 31.12.2017, 31.12.2018 și 30.06.2019 - anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5

 • - Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2017, 31.12.2018 și 30.06.2019 - anexa nr. 4;

 • - Programul bugetului local și al bugetului împrumuturilor pe anul în curs și Buget previzionat pe perioada creditului (3 ani), - anexa nr. 5;

 • - Registrul datoriei publice interne și externe și al garanțiilor interne și externe - copie la zi - anexa nr. 6.

 • - Fluxul de încasări și plăți - anexa nr. 7

 • - Situația privind serviciul datoriei publice locale - anexa nr. 8

 • - Calculul gradului de îndatorare - anexa nr. 9

 • - Situația plăților restante și a arieratelor la 31.12.2018,30.06.2019 -anexa 10

Anexa 1 la Formularul de oferta

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

Nr. Crt.

Denumire categorie

Cota procentuală

Valoare absolută (în lei)

Termen de plată

Dobândă

ROBOR 6M(*)

+/-......% (marja fixă

acordată de ofertant)

Comision..................

Taxă..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

* Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentația de atribuire

Data..................

(Semnătura autorizată și ștampila)

Anexa 2 la Formularul de oferta