Hotărârea nr. 271/2019

Hotãrârea nr. 271 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/30.05.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 271

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/30.05.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 397/22.08.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate nr. 245/22.08.2019 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea pentru anul 2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 150/30.05.2019 din Lista de investiții aferentă împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2019;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017, nr. 5252/27.11.2017 și adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 588313/17.07.2019

Luând act de prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b, și art. 139 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Nota de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 august 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ștefan D~-------

1 ’


CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL

\ Ioana-Geanina SERBINOViviunuuiriUL. ri.uits 11 DIRECȚIA TEHNIC INVES1 ANEXAI /CV tfOC


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank PROPUNERE 2019lei

TOTAL

INFLUENTA

PROPUS RECTIFICARE 11

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE IN VESTIT//

HCL

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019 HCL 541/03.12.2018

DIFERENTE NEUILIZATE 2018

APROBAT CAIL 2019 HCL316/09.08.20I8

TOTAL DE UTILIZAT 2019

APROBAT CONFORM HOTARARE CAIL NR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

SUME APROBATE

IN CURS DE APROBARE CAIL

SUME APROBATE

IN CURS DE APROBARE CAIL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

:-<2î9.W;801i22

■:-:43.:037-.835i23:

:: x bij.W.b»

:<<-:<2o,o2:4;340^7

'i}.9St).96»72

,<<<<2W4;34D^7

:< 2^926.528,45

:<<<<<<<:w

:<<<<<<<^0;

::: 2a024.34b.2-

::.2j.92<..«s,4s-

Cap. 66.07 .71.01

SANATATE

total :<<<<<■:<<<<<<:<<<<<<<<<<<<<■<<<<<<<<<< «<<««<«•?

«■iumom.'M

: ■ «.an

: : :-o,oi)

<<<<<<<<<<<0.00

:<<<<<<<<o:oo

i < < < i < < < < < «).00

< 3:819.52845

<<<<<<<<Mtf

<<<<<«<<:wd

din care

B

Lucrări noi

14.730.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.819.528.45

0,00

0,00

0.00

3.819.528,45

1

Laborator Radioterapie cu Energii înalte

23/2019

14.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.819.528,45

0,00

0,00

0,00

3.819.528,45

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

țoțăl:

:< <35,653; £60,00

<:,4;9:68.342.3o

:<<<<:Z7933387â3

<<<<<2-5QO;qoo;0!6

:<<<<«<<o.Qii

:<<<<<<<4NM>

0.00

:: ifbo.obaob

< < < < < < < < < O;bțj

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

4.968.342,30

285.612.71

2.793.387,23

5.253.955,01

2.500.000.00

0,00

0.00

0,00

2.500.000,00

0,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

14,816.130,00

4.968.342,30

285.612,71

2.793.387,23

5.253.955,01

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

B

Lucrări noi

20.737.030,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

— 0,00

0,00

0,00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.17

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:: <79.558; âopisi

< 28.858.072,93

<<<616-602,64

:<<<<12123:o;953,64

<29^474.67-5^57

<<<<-lI.573<743',27

:<<5-ooo.:ooa)oo.

:<<<<<<<4M>6

<<<<<<<<M0

<<:ll-573-743,27.

:<<<5;ooâ.w.o«

din care

A

Lucrări in continuare

79.558.009,81

28.858.072,93

616.602,64

12.230.953,04

29.474.675,57

10.473.743,27

5.000.000,00

0.00

0,00

10.473.743,27

5.000.000,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.15

6.604.740,00

1.170.185,15

44,58

0,00

1.170.229,73

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

13.920.504,13

925.621,79

124.104.11

0,00

1.049.725,90

399.403,00

0,00

0,00

0,00

399.403,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Fabricilor, Astra

40/27.02.17

7.231.139,20

1.807.098,65

119,24

1.110.000,00

1.807.217,89

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

3.305.879,38

1.122.861,80

247.865,22

0,00

1.370.727,02

1.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

27.597.200,00

12.925.444,96

190.608,23

4.120.953,04

13.116.053,19

6.000.000,00

5.000.000,00

0,00

/

^/b'oOO.OOO.OO

T5.o\.000,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial). Prelungirea Buda

128/24.04.17

1.798.547,10

906.860,58

53.861,26

0,00

960.721,84

24.340,27

0,00

0,00

H

V &V

J

Ti !      |0,00

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

19.100.000,00

10.000.000,00

0,00

7.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

i /        0,00

C. Alte cheltuieli de investiții

1.100.000,00

0,00

0,00

\«i>

;/<~i.îbăobăbb

J ,        ”

'    -■ 0,00

J

E.T. - Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

__1.100.000,00

0,00

0,00

0,™

0,00

crt.

t      DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

PROPUS 2019

HCL

541/03.12.2018

DIFERENTE NEUILIZATE 2018

APROBAT CAIL 2019

HCL316/09.08.2018

TOTAL DE

UTILIZAT 2019

TOTAL

INFLUENTA

PROPUS RECTIFICARE II

APROBAT CONFORM HOTARARE CAIL NR. 5212/10.10.2017

IN CURS DE APROBARE CAIL

SUME APROBATE

IN CURS DE APROBARE CAIL

SUME APROBATE

IN CURS DE APROBARE CAIL

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTÂE-: :-: : : : :-: :-:-: :-: : : : :-: :-: : :-: :-: : : : :-: : : : :-: :

•:: 90.0621631 ;<i

92211.420,00

:.:: i0;8is,i4

::::: 5.ăo»:bo6;oo

: < 92222.23844

: 5.9501597,00

:: i5407..owi.oft

: : oSo

: o;oo

> < 5:950.597,00

::: i5.io7.oflo;flft

din care

B

Lucrări noi

90.062.631,41

9.211.420,00

10.818,14

5.000.000,00

9.222.238,14

5.950.597,00

15407.000,00

0,00

0,00

5.950.597,00

15.107.000,00

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mim iul ui (Podul de lemn)

75/27.02.14

28.211.420,00

7.211.420,00

2.312,21

5.000,000,00

7.213.732,21

100.000,00

4.300.000,00

0,00

0,00

100.000,00

4.300.000,00

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.18

44.273.768,89

2.000.000,00

8.505,93

0,00

2.008.505,93

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pictonale B-dul.București 1 si B-dul.București 2

340/29.09.17

7.419.845,83

2.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

5.000.000.00

4

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

362/2018

3.850.596,69

3.850.597,00

0,00

-854.134,16

2.996.462,84

0,00

5

Modernizare str. Cozia

0,00

0,00

854.13446

854.134,16

0,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

77/31.03.2017

6.307.000,00

0,00

5.807.000,00

7

0,00

0,00

5.807.000,00

DIRECTOR EXECUTIV, MihaefillAMANDI

V

A

ANEXA K/fi. 2 /<* W

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Direcția Tehnic Investiții


Cristian


P.PRIMAR VICEPRIMAR tian Miihai GANEA
NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate Credit Exim Bank

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

Descrierea proiectului

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce au fost executate in Cartierul Buna Vestire, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.362/14.09.2018.

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 854.134,16 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Valoare rectificată Credit Exim Bank = 2.996.462,84 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Cozia


r/« \

U Bd I

T                                                         1'1        1-     °'?1\ J /?<

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare nu^țdci^al^i^ iwniinp           1nr*rarîlnr   mnJprni7orp a cîcfpmi


I"--------------X__. ---------1 — J----X.„J--------.-1-- J-----------

strada Cozia, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemuluiA^OTi/s^ir Documentația tehnica, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici au fost

aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.51/26.02.2018. întrucât lucrările de extindere a rețelei de canalizare sunt finalizate se impune refacerea sistemului rutier.

Având in vedere cele menționate propunem intoducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 854.134,16 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Valoare rectificată Credit Exim Bank = 854.134,16 Iei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela lAMANDI

(y

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU