Hotărârea nr. 270/2019

Hotãrârea nr. 270 privind alegerea președintelui de ședinţă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 270 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referat de aprobare nr. 402/23.08.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr.__/23.08.2019 al

Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 august 2019;

Luând în considerare Avizul Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.08.2019;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 208/27.06.2019 se află în imposibilitatea de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 123, alin. 3 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE;

9

Art. 1 Alegerea domnului consilier Ștefan Dănescu în calitate de președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23.08.2019.

Ari. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 august 2019.

PRFRFnTNTF BF RFnTIVTĂ \


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, \Ioana Geanina SERBINOV