Hotărârea nr. 269/2019

Hotãrârea nr. 269 privindacordarea pentru anul şcolar 2019 – 2020 a pachetului cu rechizite şcolare Primul Ghiozdan


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 269 privind acordarea pentru anul școlar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 344/22.07.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor Andrei Gheorghe, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George-Sorin-Niculae Baotez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai Ganea, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin Gabriel Minea, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Popa, Claudia-Oana Sălceanu, Florin Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Robert-Ionuț Vîscan, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Comunicare - Relații Publice nr. 1659/25.06.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 236/09.07.2019 prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” elevilor înscriși în clasa I, anul școlar 2019- 2020, în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 13/12.07.2019 (nr. Registru special 34/29.07.2019) al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 25.07.2019 și de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 - Comisia de Buget-Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 29.07.2019;

Având în vedere prevederile art. 3A2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28, alin. (1), (2) și (3), art. 40, alin. (1) și (2), art. 66 alin. (4) din Legea nr.292/2011 privind asistența socială;

în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, actualizată;

A

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. b și d, alin. 7, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2019 - 2020, la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești.

Art. 2 Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare “Primul Ghiozdan” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 160.000 lei.

Art. 4 Pachetele cu rechizite școlare rămase nedistribuite copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2019 - 2020 se vor redistribui familiilor cu copii și care sunt beneficiare de servicii/prestații sociale aflate în evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 5 Direcția Comunicare - Relații Publice, prin Compartimentul Organizare Evenimente, precum și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Scirin-Niculae BOTEZCONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Sef ServiciuCONȚINUTUL PACHETULUI CU RECHIZITE ȘCOLARE „PRIMUL GHIOZDAN”

NR. CRT.

PACHET RECHIZITE

CANT (BUC/SET)

1

Ghiozdan

1

2

Creion

1

3

Stilou

1

4

Caiet

2

5

Caiet tip 1-24 file

2

6

Caiet tip II - 24 file

2

7

Caiet dictando - 48 file

1

8

Caiet matematica - 48 file

1

9

Caiet foaie velina - 48 file

1

10

Acuarele

1

11

Coperta A5

4

12

Creioane color

1

13

Penar neechipat

1

14

Rigla

1