Hotărârea nr. 268/2019

Hotãrârea nr. 268 privind aprobarea listelor de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 268 privind aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 358/31.07.2019 al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 246/30.07.2019, al Direcției Economice nr. 220/30.07.2019 și al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.253/31.07.2019 prin care se propune aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești;

Luând în considerare Avizul din data de 30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesele verbale al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din datele de 12.07.2019, 25.07.2019, 26.07.2019 și 29.07.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 147/23.07.2019;

A

In temeiul art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 14 alin (1), (2), (7) si art. 15 alin. 1-4 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c și d, alin.(6) lit. b, alin. (7) lit.e și q, art. 139, și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă listele de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-^Șorin-Niculae BOTEZ
CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Consilier juridic


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


LISTA

DE PRIORITĂȚI IN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 1 CAMERA

NR. CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

CNP

NUMARU L

ÎNREGIS

TRĂRII

CERERII

DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

Venitul mediu net lunar/me mbru de familie

TOTA

L

PUNC

TAJ

SITUAȚIA LOCATIV A

STAREA CIVILA

STAREA SĂNĂ

TĂȚII

VECHI

MEA

CERE

RH

NIV.S

TU-

DH-

LOR

Situații locative si sociale deosebite

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/loc.

ca

sat.

necasat

pers, in. intretin ere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

Rizea Andreea Cristina

2861130297272

21824

23.12.2013

10

9

8

13

15

10

65

2

2

David Silviu Petrus

1900629297266

10182

05.06.2012

7

5

8

21

13

10

64

3

3

Baltaretu Alexandra

2910726297333

22644

18.11.2015

7

10

8

9

15

10

59

4

4

Dobre Andreea

2950422297270

9891

06.06.2013

7

8

17

15

10

57

5

5

PirlogTiberiu Nicolae

1891220297281

6032

29.03.2012

10

8

21

15

54

6

6

Matei Ștefana

2860319297280

18076

16.09.2016

7

8

6

13

34

NOTA: Următoarele persoane nu au fost incluse pe lista de priorități pentru următoarele motive:

1

Toma Alexandru

nu indeplineste criteriul de acces nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

2

Vintila Carmen Andreea

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 Ia H.C.L. 147/2019

3

Vintila Mihai Florin

nu indeplineste criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

4

Raducanu Cătălin Vasile

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

COMISIA SOCIALA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.2

LA HCL NR.X^Z^^

LISTA

DE PRIORITĂȚI IN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE

PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 2 CAMERE

NR.

CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI

CERERII

CNF

NUMARU L

ÎNREGISTRĂRII

CERERII

DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

Venitul mediu net lunar/me mbru de familie

TOTAL PUNCT AJ

SITUAȚIA LOCATIV A

STAREA CIVILA

STAREA

SĂNĂ

TĂȚII

VECHI

MEA

CERE

RII

NIV.S

TU-

DII-

LOR

Situații locative si sociale deosebite

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/loc.

ca

sat.

ne

casat

pers.

in. întrețin ere

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

Stanescu Andrei Bogdan

1840416297261

23488

29.12.2010

10

10

10

2

25

13

10

80

2

2

Brezoi Alina Gabriela

2830912297262

13061

09.07.2008

10

10

2

37

15

74

3

3

Niculae Georgiana

2830313297319

6483

13.09.2006

7

10

3

2

41

8

71

4

4

Grigore Elena Roxana

2810923297301

3183

14.02.2013

7

10

8

3

17

15

10

70

5

Sorescu Florina Alina

2900128297283

20746

06.12.2013

10

10

10

2

13

15

10

70

6

5

Serbinov Cosmin Marian

1811219297293

4144

05.03.2012

10

10

10

2

21

15

68

7

6

Dinu Elisabeta

2831122297243

9369

26.05.2008

10

3

37

13

63

8

Despa Luminița Mihaela

2830709297277

5098

06.03.2015

7

10

10

2

9

15

10

63

9

Soare Eugen lonut

1930703297283

12148

17.06.2016

7

10

10

2

9

15

10

63

10

7

llie Elena Luiza

2841230297333

576

26.03.2008

10

4

2

37

8

’ s -ir

n

11

Roșu Laurentiu Daniel

1810810297310

6089

24.03.2009

7

10

3

33

8

61

12

llie Constantin

1880501297269

23353

19.12.2011

7

10

21

13

țio:

i ;*.3

/

13

8

Papainog Ana Maria

2920514212723

1086

15.01.2015

7

9

10

9

15

.10

i&o

14

9

Butnaru Elena Condina

2841007171718

11862

11.06.2018

10

9

8

2

3

15

v '■

?>' io

’ <57

15

10

Ion Madalina Elena

2850130297302

17198|04.10.2012

7

10

4

17

13

16

11

Vasile Maria luliana

2870507297293

21902

24.12.2013

7

10

3

13

15

48

17

12

Constantin Lorena Daniela

2961021297311

7418

16.04.2018

7

10

10

3

13

43

18

13

Rotaru Ana Maria

2850118030033

301

05.01.2018

10

3

3

15

31

19

14

Marin Andrei Cătălin

1910326297329

3908

26.02.2013

10

2

17

29

20

Eliad Elena Camelia

2840327296637

17779

30.08.2018

10

3

1

15

29

NOTA: Următoarele persoane nu au fost incluse pe lista de priorități pentru următoarele motive:

i

Stancu Andreea Denisa

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

2

Stanciu Marilena Andreea

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

3

Eftimescu Zafiriadis Laura Caterina

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

4

Vlășceanu Maria Carmen

nu îndeplinește criteriul de acces nr.l din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

5

Nita Mirela Roxana

nu îndeplinește criteriul de acces nr.2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

6

Băbău Teodor Cristian

nu îndeplinește criteriul de acces nr.3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

7

Gurau Alexandra Gabriela

nu îndeplinește criteriul de acces nr.2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

8

Constantinescu Mirela Larisa

nu îndeplinește criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 147/2019

9

Micuța Nicoleta

cererea de completare a dosarului cu actele justificative a fost depusa după termenul prevăzut la Art.2 alin. 1 din H.C.L. 147/2019