Hotărârea nr. 266/2019

Hotãrârea nr. 266 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019 și aprobarea conturilor de execuție la data de 30.06.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 266 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 și aprobarea conturilor de execuție la data de 30.06.2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 354/26.07.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Sălceanu Claudia Oana, precum și Raportul de specialitate nr. 217/26.07.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget- finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2019, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 și estimări 2020-2022, conform Anexei nr. 3 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Se va rectifica corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 5 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești la data de 30.06.2019, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.06.2019, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

S    9   7     7,7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 226/22,07.201

Prevedere sem I

Execuție

%/SEM

%/AN

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

394.824,14

228.422,72

204.513,00

89,53

51,80

9.828,80

404.652,94

1

VENITURI -TOTAL

0001

394.824,14

228.422,72

204.513,00

89,53

51,80

9.828.80

404.652,94

2

VENITURI PROPRII

0101

360.648,70

206.861,70

184.353,95

89,12

51,12

0,00

360.648,70

3

I. VENITURI CURENTE

0002

382.680,00

227.680,70

203.207,11

89,25

53,10

0,00

382.680,00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

340.096,00

202.163,00

185.973,99

91,99

54,68

0,00

340.096,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

214.329,00

97.257,00

93.932,01

96,58

43,83

0,00

214.329,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.370,00

1.698,00

1.595,88

93,99

47,36

0,00

3.370,00

7

IMPOZIT PE

PROFIT

0102

3.370,00

1.698,00

1.595,88

93,99

47,36

0,00

3.370,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.370,00

1.698,00

1.595,88

93,99

47,36

3.370,00

9

Al.2. IMPOZIT

PE VENIT,

PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN

0006

209.624.00

94.585,00

91.254,34

96,48

43,53

0,00

209.624,00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900,00

320,00

132,54

41,42

14,73

0,00

900,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

320,00

132,54

41,42

14,73

900,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208.724,00

94.265,00

91.121,80

96,67

43,66

0,00

208.724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208.724,00

94.265,00

91.121,80

96,67

43,66

208.724,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019


VENITURI -
15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.335,00

974,00

1.081.79

111,07

81,03

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROF1TSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1.335.00

974,00

1.081,79

111,07

81,03

0,00

1.335,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.335,00

974,00

1.081,79

111,07

81,03

1.335,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIET ATE

0009

81.121,00

66.861,00

58.216,29

87,07

71,76

0,00

81.121,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81.121,00

66.861,00

58.216.29

87,07

71,76

0,00

81.121,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.000,00

56.561,00

47.557,73

84,08

72,06

0,00

66.000,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16.000,00

13.941,00

12.342,75

88,54

77,14

16.000,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50.000,00

42.620,00

35.214,98

82,63

70,43

50.000,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.021,00

8.247,00

8.601,01

104,29

78,04

0,00

11.021,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.357,00

3.450,33

102,78

76,67

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

4.871,00

5.128,87

105,29

78,91

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21,00

19,00

21,81

114,79

103,86

21,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4 100,00

2.053,00

2.057,55

100,22

50,18

4.100,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

44,646,00

38.045,00

33.825,69

88,91

75,76

0,00

44.646,00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T. V.A.

1102

23.269,00

21.275,00

19.336,99

90,89

83,10

0.00

23.269,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19.137,00

19.137,00

17.198,99

89,87

89,87

19.137,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

4.132,00

2.138,00

2.138,00

100,00

51,74

4.132,00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,31

0,00

0,00

40

Taxe hoteliere

120207

0,31

0,00

41

TAXE PE

SERVICII SPECIFICE

1502

105,00

52,00

69,94

134,50

66,61

0,00

105,00

42

Impozit pe spectacole

150201

105,00

52,00

69,94

134,50

66,61

105,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

21.272,00

16.718,00

14.418,45

86,25

67,78

0,00

21.272,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16.945,00

13.788,00

12.102,12

87,77

71,42

0,00

16.945,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.445,00

8.744,00

7.389,81

84,51

70,75

10.445,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.500,00

5.044,00

4.712,31

93,42

72,50

6.500,00

48

Taxe si tarife ptr, eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.247,00

2.884,00

2.259,20

78,34

53,20

4.247,0049

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80,00

46,00

57,13

124,20

71,41

¥ ■.

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE

SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

0,00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42.584,00

25.517,70

17.233,12

67,53

40,47

0.00

42.584,00

54

CI.

VENITURI DIN

PROPRIEI’

ATE

0013

13.339,00

6.685,00

5.535,20

82,80

41,50

o.oo

13.339,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

13.339,00

6.685,00

5.535,20

82,80

41,50

0,00

13.339,00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12.000,00

6.685,00

4.196,17

62,77

34,97

12.000,00

59

Venituri din dividende

300208

1.339,00

1.339,03

100,00

1.339,00

63

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29.245,00

18.832,70

11.697.92

62,11

40,00

0.00

29.245,00

64

VENI TURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12,712,00

7.772,00

5.477,53

70,48

43,09

0,00

12.712,00

65

Venituri din prestări

de servicii

330208

12.401,00

7.638,00

5.338,62

69,90

43,05

12.401,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61,00

25,00

15,59

62,36

25,56

61,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

330228

9,25

0,0071

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

109,00

114,07

104,65

45,63

.7 25d;oo

xj. 6

72

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24,00

14.00

17.11

122,21

71,29

0.00

24,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6,97

0,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24,00

14,00

10,14

72,43

42,25

24,00

75

AMENZI, PENALITATl SI CONFISCĂRI

3502

15.300.00

10.600.70

5.630.04

53,11

36,80

0.00

15.300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.300,00

10.600,70

5.377,91

50,73

35,15

15.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252,13

0,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.209.00

446.00

573,24

128,53

47,41

0,00

1.209,00

81

Venituri din prescripție extinetiva

360201

15,65

0,00

83

Taxe speciale

360206

750,00

350,00

349,67

99,91

46,62

750,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33,00

16,00

13,12

82,00

39,76

33,00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345,00

0,00

170,82

49,51

345,00

87

Alte venituri

360250

81,00

80,00

23,98

29,98

29,60

81,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

89

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00


90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10.564,90

-7.155,04

-1.000,00

13,98

9,47

-10.564.90

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10.564,90

7.155,04

1.000,00

13,98

9,47

10.564,90

93

11. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.237,70

456,00

483,83

106,10

39,09

0.00

1.237.70

94

VENITURI DIN

VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

1.237,70

456,00

483,83

106,10

39,09

0.00

1.237.70

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.236,70

455,00

483,83

106,34

39,12

1.236,70

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

10.906,44

286,02

822,06

287,41

7,54

9.828,80

20.735,24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

10.906,44

286,02

822,06

287,41

7,54

9.828.80

20.735.24

112

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8.307.44

60.00

777,76

1.296,27

9,36

0,00

8.307,44

113

A. De capital

0019

1.981,00

0,00

3,18

0,00

1.981,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,18

0,00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1.981,00

1.981,00

126

B. Curente

0020

6.326.44

60,00

774,58

1.290,97

12,24

0,001

6.326,44132

Subvenții ptr acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,57

1

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243,00

60,00

99,42

165,70

40,91

243,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6.083,44

669,84

11,01

6.083,44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

3,75

0,00

140

SUBVENȚII DE L4

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

395,00

0,00

0,00

4.023,80

4.418,80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

395,00

4.023,80

4.418,80

158

Fond social FSE

48.02,02

2.204,00

226,02

44,30

19,60

2,01

5.805,00

8.009,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204,00

226,02

44,30

19,60

2,01

5.805,00

8.009,00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf.

HCL

226/22.07.2019

Prevedere sem 1

Execuție sem 1

%/SEM

%/AN

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

398.286,14

231.618,26

205.827,72

88,87

51,68

9.828,80

408.114,94

CHELTUIELI - TOTAL

5002

398.286,14

231.502,69

205.800,77

88,90

51,67

9.828.80

408.114.94

AUTOR1TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

43.409,79

21.945,96

18.867,60

85,97

43,46

182,00

43.591,79

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29.500,00

14.405,00

13.753,00

95,47

46,62

29.500,00

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii <i Igcuiiudor imnotriva

20

3.563,44

2.879,22

2.474,00

85,93

69,43

176,00

3.739,44

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

6.851,00

2.627,98

2.618,00

99,62

38,21

6.851,00

Alte transferuri

55,18

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

7,20

0,00

6.00

13,20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.365,00

1.186,00

112,00

9,44

4,74

2.365,00

Alte cheltuieli (cotizării membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958,00

958,00

35,00

3,65

3,65

958,00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240,00

134,00

130,00

97,01

54,17

240,00

Active nefinanciare

71

187,55

18,16

8,00

44,05

4,27

187,55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-262,40

-262,40

-262,40

100,00

100,00

-262,40

TE SER VK.ll PUBUCE

GENERALE

5402

38.094,00

23.929,85

23.405,85

97,81

61,44

-146,00

37.948,00

Bunuri si servicii (alegeri )

20

100,00

100,00

74,00

74,00

74,00

100,00

Fonduri de rezerva

50

166,15

0,00

0,00

0,00

-146,00

20,15

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.510,00

1.812,00

1.812,00

100,00

51,62

3.510,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

Rambursări de credite -total din care:

81

33.900,00

21.600,00

21.530,00

99,68

63,51

0,00

33.900,00

Rambursare credit Alpha Bank

0,00

Rambursare credit B C R.

11.310,00

8.075,00

8.040,00

99,57

71,09

11.310,00

Rambursare credit B.R.D.

12.704,00

9.065,00

9.030,00

99,61

71,08

12.704,00

Rambursare credit C.E.C.

4.136,00

3.210,00

3.210,00

100,00

77,61

4.136,00

Rambursare credit EXIM

5.750,00

1.250,00

1.250,00

100,00

21,74

5.750,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10,15

-10,15

-10,15

100,00

100,00

-10,15

TRANZACȚII PRICIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.391,20

4.801,00

4.800,00

99,98

57,20

0,00

8.391,20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Dobânzi

30

8.390,20

4.800,00

4.800,00  100,00    57,21

8.390,20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

19.281,74

10.417,65

9.461,00

90.82

49,07

0,00

19.281,74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121,74

106,65

102,00

95,64

83,79

0,00

121,74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26,00

10,00

6,00

60,00

23,08

26,00

Active nefinanciare primărie

71

95,74

96,65

96,00

99,33

100,27

95,74

Politia Locala - total, din

care:

19.160,00

10.311,00

9.359,00

90,77

48,85

0,00

19.160,00

Cheltuieli de personal

10

18.370,00

9.836,50

9.044,00

91,94

49,23

18.370,00

Bunuri si servicii

20

790,00

474,50

315,00

66,39

39,87

790,00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0,00

UWATAMINT

6502

25.508,45

15.227,58

10.828,16

71,11

42,45

2.936,00

28.444,45

Cheltuieli de personal-* TOTAL

10

1.588,00

936,58

743,00

79,33

46,79

0,00

1.588,00

Transport profesori

580,001

335,58

245,00

73,01

42,24

580,00

Cheltuieli de personal-cf.HCL84/2016

458,00

239,00

170,00

71,13

37,12

458,00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550,00

362,00

328,00

90,61

59,64

550,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

15.972,00

9.857,00

7.191,00

72,95

45,02

140.00

16.112,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1.054,00

688,52

0,00

0,00

0,00

1.054,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50,00

50,00

35,00

70,00

70,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

4.197,00

2.203,00

1.989,00

90,29

47,39

4.197,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

115,57

115,57

0,00

115,57
e. e

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1.157,00

597,67

455,00

76,13

39,33

1.157,00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.796,00

2.796,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.400,00

834,97

548,00

65,63

39,14

1.400,00

Active nefînanciare

71

110,71

80,10

8,00

9,99

7,23

110,71

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-140,83

-140,83

-140,84

100,01

100,01

-140,83

SANA TA TE

6602

16.395,00

8.046,55

5.633,07

70,01

34,36

4.000,00

20.395,00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12.200,00

5.966,00

5.321,00

89,19

43,61

12.200,00

rjarninvi scivitn      mu----

20

163 00

87,70

9,00

1026

5 52

163 00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163,00

87,70

9,00

10,26

5,52

0,00

163,00

Alte transferuri curente interne

55.18

111,93

111,93

0,00

111,93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421,00

421,00

357,00

84,80

84,80

421,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80,00

80,00

80,00

100,00

100,00

80,00

Spitalul Municipal Ploiești

341,00

341,00

277,00

81,23

81,23

341,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

34,25

22,00

64,23

36,67

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50,00

24,60

15,00

60,98

30,00

50,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3.490,00

1.509,00

20,00

1,33

0,57

0,00

3.490,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300,00

300,00

20,00

6,67

6,67

300,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.190,00

1.209,00

0,00

0,00

0,00

3.190,00

Active nefinanciare Primărie

71

11,00

4,00

1,00

25,00

9,09

4.000,00

4.011,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111,93

-111,93

-111,93

100,00

100,00

-111,93

CULTURA, RECREERESl RELIGIE

6702

55.502,88

33.429,88

29.501,53

88,25

53,15

500,00

56.002,88

Bunuri si servicii -total, din care:

20

1.517,50

1.171,50

821,00

70,08

54,10

0,00

1.517,50

Iluminat ornamental

501,00

421,00

288,00

68,41

57,49

501,00
Spectacole artificii

20,00

0,00

0,00

0,00

2oibo

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

534,00

488,00

358,00

73,36

67,04

534,(1?

W’j

Acțiuni culturale

462,50

262,50

175,00

66,67

37,84

462,501

Alte transferuri curente interne

55

0,00

Susținerea cultelor

59

100,00

100,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

50.719,00

29.633,00

28.303,00

95,51

55,80

500,00

51.219,00

Casa de Cultura

1.506,00

683,00

683,00

100,00

45,35

1.506,00

Teatrul "Toma Caragiu’1

14.000,00

7.655,00

7.320,00

95,62

52,29

14.000,00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

12.713,00

6.577,00

5.878,00

89,37

46,24

12.713,00

Club Sportiv Municipal

13.000,00

9.718,00

9.502,00

97,78

73,09

500.00

13.500,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.500,00

5.000,00

4.920,00

98,40

51,79

9.500,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.882,00

2.487,00

346,00

13,91

12,01

0,00

2.882,00

Teatrul "Toma Caragiu"

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287,00

287,00

5,00

1,74

1,74

287,00

Administrația Parcului C-tin Stere

2.195,00

1.800,00

341,00

18,94

15,54

2.195,00

Active nefinanciare

71

316,32

170,32

82,00

48,14

25,92

316,32

Plăti efectuate in anii precedent] si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-46,27

-46,27

-46,27

100,00

100,00

-46,27

Alte transferuri interne

55,18

14,33

14,33

0,00

0,00

14,33

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4,20

4,20

0,00

0,00

4,20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4,20

-4,20

-4,20

100,00

100,00

-4,20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

79.484,55

42.482,61

59.115,07

92,07

49,21

920,00

80.404,55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

39.288,00

19.784,80

18.166,00

91,82

46,24

0,00

39.288,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16.735,00

8.347,00

7.518,00

90,07

44,92

16.735,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

Comunitare

12.500,00

6.258,70

5.799,00

92,66

46,39

12.500,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

459,00

354,00

77,12

43,17

820,00

Cheltuieli de personal Centrul

Crese

7.633,00

3.895,70

3.781,00

97,06

49,53

7.633,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.600,00

824,40

714,00

86,61

44,63

1.600,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.431,00

3.096,52

2.415,00

77,99

44,47

-153,00

5.278,00

Reparații crese

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

116,00

98,00

94,00

95,92

81,03

20,00

136,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.447,00

1.487,52

1.103,00

74,15

45,08

-173,00

2.274,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.730,00

899,00

821,00

91,32

47,46

1.730,00


Bunuri si servicii Căminul de batrani

500,00

274,50

205,00

74,68

41,00

r-

500^00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,010

Bunuri si servicii crese

375,00

215,50

192,00

89,10

51,20

375,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunitarii, conformLegeii 350/2005

60,00

20,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

562,00

287,74

270,00

93,83

48,04

-7,00

555,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

396,00

196,00

194,00

98,98

48,99

396,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

42,00

22,30

15,00

67,26

35,71

-7,00

35,00

c) Cantina sociala

12,00

5,00

1,00

20,00

8,33

12,00

d) Centrul Crese

100,00

58,44

58,00

99,25

58,00

100,00

d) Căminul de batrani

12,00

6,00

2,00

33,33

16,67

12,00

Alte transferuri interne

55,18

272,47

272,47

0,00

0,00

272,47

Asistenta sociala-total din care:

57

34.160,00

19.294,00

18.547,00

96,13

54,29

900,00

35.060,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26.025,00

14.025,00

13.396,00

95,52

51,47

-20,00

26.005,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125,00

25,00

5,00

20,00

4,00

125,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

100,00

920,00

3.420,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.510,00

2.744,00

2.646,00

96,43

48,02

5.510,00

Active nefinanciare - total din

care:

71

54,00

30,00

0,00

0,00

0,00

180,00

234,00

Active nefinanciare primărie

39,00

15,00

0,00

0,00

180,00

219,00

Active nefinanciare Cantina sociala

0,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

15,00

15,00

0,00

15,00

Active nefinanciare CRESA

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-282,92

-282,92

-282,93

100,00

100,00

-282,92
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

42.504,01

22.409,20

21.442,20

95,68

50,45

3.905,00

46.409,01

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.171,00

7.019,00

6.939,00

98,86

48,97

14.171,00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

20.055,00

14.350,00

14.216,00

99,07

70,89

896,00

20.951,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.530,00

771,00

657,00

85,21

42,94

1.530,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

18.525,00

13.579,00

13.559,00

99,85

73,19

896,00

19.421,00Iluminat public

4.742,00

3.777,00

3.762,00

99,60

79,33

896,00

5.63fl$i

întreținere ceasuri publice

34,00

23,00

19,00

82,61

55,88

-J

Reparații curente fond imobiliar

214,00

155,00

155,00

100,00

72,43

214,'flț

•/

Total prestări SGU

13.535,00

9.624,00

9.623,00

99,99

71,10

13.535,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3.009,00

3.009,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116,00

58,00

56,00

96,55

48,28

116,00

Active nefinanciare Primărie

71

8.169,81

990,00

239,00

24,14

2,93

8.169,81

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0,00

Alte transferuri pentru investirii

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-0,60

-0,60

-0,60

100,00

100,00

-0,60

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-7,20

-7,20

-7,20

100,00

100,00

-7,20

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.462,99

16.017,90

14.339,90

89,52

58.62

498,80

24.961,79

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.070,00

15.020,00

13.841,00

92,15

62,71

385,00

22.455,00

Salubritate - total, din care:

20.599,00

13.949,00

12.886,00

92,38

62,56

0,00

20.599,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000,00

12.600,00

9.440,00

74,92

59,00

16.000,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.000,00

1.917,00

3.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

250,00

180,00

250,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.349,00

1.349,00

1.349,00

100,00

100,00

1.349,00

Apa meteo

800,00

800,00

790,00

98,75

98,75

385,00

1.185,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671,00

271,00

165,00

60,89

24,59

671,00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0,00

Active nefinanciare

71

2.610,09

1.215,00

716,00

58,93

27,43

113.80

2.723.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217,10

-217,10

-217,10

100,00

100,00

-217,10

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0,00


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

10.322,31

2.110,00

690,00

32,70

6,68

-5.000,00

5.322,3/

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

10.000,00

1.900,00

531,00

27,95

5,31

-5.000,00

5.000,00

Subvenție

10.000,00

1.900,00

531,00

27,95

5,31

-5.000.00

5.000,00

Suma aprobata conform

HCL nr.421/2!.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0,00

Active nefinanciare

71

322,31

210,00

159,00

75,71

49,33

322,31

TRANSPORTURI

8402

34.929,22

30.684,51

27.716,39

90,33

79,35

2.033,00

36.962,22

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.629,00

1.550,00

371,00

23,94

14,11

0,00

2.629,00

Reparații curente străzi

2.000,00

1.277,00

160,00

12,53

8,00

2.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629,00

273,00

211,00

77,29

33,55

629,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

703,12

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

24.703,12

27.572,00

27.021,00

98,00

109,38

2.123,00

26.826.12

TVA

4.000 00

4.000 00

Active nefinanciare

71

5.237,71

2.500,00

1.965,00

78,60

37,52

-90,00

5.147,71

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.640,61

-1.640,61

-1.640,61

100,00

100,00

-1.640,61

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE ANEXA NR. 3


LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2019 -Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

InfluelJS^

/WRwk /Majieămv x ?&$/

0

1

2

3

-----------

TOTAL CHELTUIELI

2.793,00

5.805,i»

Cap. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

2.365,00

0,00

2.365,00

din care:

1

ZEBRA

24,00

0,00

24,00

2

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24,00

0,00

24,00

3

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

24.00

0,00

24,00

4

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,00

0,00

24,00

5

CIVITAS SATELL1TE

24,00

0,00

24,00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

24,00

0,00

24,00

7

ECCENTR1C

24,00

0,00

24,00

8

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

80,00

80,00

9

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

152,00

0,00

152,00

10

DARE TO START!

1.827,00

0,00

1.827,00

11

PROET1C: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE

138,00

0,00

138,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

428,00

1

Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

1NVATAMANT

TOTAL

0,00

2.796,00

2.796,00

din care:

B.

Lucrări noi

0,00

2.796,00

2.796,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

210,00

210,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport                                  (

0,00

316,00

316,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

294,00

294,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

306,00

306,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

0,00

1.670,00

1.670,00

Cap. 70.02 -56

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

0,00

TOTAL

0,00

3.009,00

3.009,00

din care

B.

Lucrări noi

0,00

3.009,00

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

390,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

659,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

1.348,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

612,00

612,00

Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,


GEORGETA DANIELA CROITORIIMunicipiul Ploiești

Anexa nr. 3 / Anul 20

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2019

A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2007-2013

Nr. crt.

Titlu proiect

1 A ,     '. &

SURSE DE FINANȚARE 2019      ' \<P

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total i.

Cap. 54.02 si 54.07

428,00

0,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

428,00

0,00

0,00

428,00


B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Cap. 65.02

0,00

2.796,00

179,00

2.975,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiu! Ploiești

0,00

210,00

25,00

235,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

316,00

37,00

353,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

294,00

6,00

300,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

306,00

6,00

312,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

Cap. 70.02

0.00

3.009,00

2.603,00

3.096,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

390,00

318,00

708,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiu! Ploiești - Lot 3

0,00

659,00

500,00

1159,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

1.348,00

1.168,00

2516,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

612,00

617,00

1229,00

Total

0,00

5.805,00

2.782,00

6.071,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

3,00

149,00

0,00

152,00

2

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+1NTEGRITATE-CORUPTIE

3,00

135,00

0,00

138,00

Total

6,00

284,00

0,00

290,00

C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCIJ 2014-2020

Nr.

crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

"DARE TO START!”

37,00

1.790,00

0,00

1.827,00

1

Total

37,00

1.790,00

0,00

1.827,00

D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

2

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

3

City Stakeholders Network for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

4

Zebra

000

24,00

0,00

24,00

5

CIVITAS SATELLITE

0 00

24,00

0,00

24,00

6

ECCENTR1C

0.00

24,00

0,00

24,00

7

Clubul de la Strasbourp

12,00

12,00

0,00

24,00

8

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

70,00

10,00

0,00

80,00

Total

118,00

130,00

0,00

248,00

Total sume alocate pe anul 2019 pentru proiectele europene

Buget local, din care:

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

589 00

8 009 00

2.782 00

11.380 00

Direcfia Relații Internationale,


Serv. Financiar - Contabilitate? - n Mihai Mihaila


Georgeta Daniela Croitoru


2019 jfe. i

Cateqoria de proiecte

Total 2019

Trim. 1

Trim. II

.Trim. III

|\- ȚrițnMV

A.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2007-2013

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

0,00

428,00

0,00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

0,00

428,00

0,00

0,00

B.

Proiecte finanțate prin FSE

Cap. 51.02.01.Q3/58.02.01

317,00

80,00

80,00

80,00

77,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.800,00

450,00

450,00

450,00

450,00

TOTAL FSE

2.117,00

530,00

530,00

530,00

527,00

C.

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

30,00

30,00

30,00

28,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

34,00

32,00

32,00

32,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

248,00

64,00

62,00

62,00

60,00

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL


D. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

0,00

0,00

260,00

260,00

ap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

0,00

0,00

111,00

111,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

0,00

0,00

724,00

724,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

456,00

0,00

0,00

228,00

228,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

0,00

0,00

225,50

225,50

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

0,00

0,00

1.279,00

1.279,00

TOTAL POR 2014-2020

5.805,00

0,00

0,00

2.902,50

2.902,50

TOTAL

8.598,00

594.00

1.020,00

3.494,50

3.489,50

Surse:
I. Granturi U.E.

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.800,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

274,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

"ap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

70,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

456,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

8.009,00

II. Contribuție proprie

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

43,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

589,00

TOTAL

8.598,00

întocmit,
Mihai Mihaila

Municipiul Ploiești

Anexa nr._gy Proiecție anii 2020-2022

l/?

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila - proiecție anii 2020-2022

VIZAT,

PRIMAR, Adrian Floiifl Dobra
PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

1,00

29,00

0,00

30,00

0,00

o.ool

0,00

0,00

0,001

0,00

Total

1,00

29,00

0,00

30,00'

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție . locala

Granturi

U.E.

Total

"DARE TO START!"

14,00

691,00

0,00

705,00

1,00

14,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Total

14,00

691,00

0,00

705,00

1,00

14,00

15,00

0,00

0,00

0,00

C. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție . locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,001

0,00

0,00

0,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie reqenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

City Stakeholders Network for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

CIVITAS SATELLITE

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Clubul de la Strasbourg

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de preqatirea unor proiecte noi

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00'

0,00

80,00

Total

128,00

120,00

I0,00

248,00

128,00

120,00

248,00

80,00

Pop

k 80,00

Proiecte finanțate prin POR 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

996,00

53,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

1.547,00

54,00

1.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23

0,00

3.722,00

118,00

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

3.845,00

130,00

3.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

1.115,00

775,00

1.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

1.584,00

1.154,00

2.738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

4.140,00

2.765,00

6.905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

1.934,00

1.581,00

3.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

18.883,00

6.630,00

25.513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total sume alocate pe anii 2020-2022 pentru proiectele europene

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

143,00

19.723,00

6.630,00

26.496,00

129,00

134,00

263,00

80,00

0,00

80,00

Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai Mihaila

Direcția Relații Internationale, Director Executiv, Georgeta Daniela Croitoru

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - PROIECȚIE 2020-2022

CONTRIBUȚIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

, »

Categoria de proiecte

2020

2021

2022

A. Proiecte finanțate prin FSE

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

15,00

1,00

0,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

697,00

134,00

0,00

Total

712,00

135,00

0,00

B. Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

128,00

128

80

C. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.004,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

6.563,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

337,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

2.206,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.317,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

7.456,00

0,00

0,00

Total

18.883,00

0,00

0,00

TOTAL                                        I 19.723.001     263,001    80,00

întocmit, Mihai Mihaila


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Adrian Florin Dobre


Ploiești, Prahova, România

Pta Eroilor nr la, Cod Postai 100316


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind Proiectul “Eficientizare energetica - grădiniță cu program prelungit'Sfanțul Mucenic Mina” cod SMIS 117889

In cadrul prevederilor bugetare pe anii 2019 - 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul “Eficientizare energetica - grădiniță cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina” cod SMIS 117889 a fost aprobat la finanțare prin contractul nr 4383/06.06.2019 si se va derula in perioada iulie 2019 - mai 2020, este necesara asigurarea surselor de finanțare după cum urmeaza:

Cheltuieli totale

4,287 mii lei

Chetuieli eligibile

4,235 mii lei

Cheltuieli neeligibile

52 mii lei

Clasificați! bugetare

2019

2020

65.02.03.01/58.01.01

41 mii lei

510 mii lei

65.02.03.01/58.01.02

265 mii lei

3,335 mii lei

TOTAL

306 mii lei

3,845 mii lei

Surse Buget Local

2019

2020

Granturi UE

306 mii lei

3,845 mii lei

Precizam ca diferența de 136 mii lei reprezentând contribuția Municipiului Ploiești va fi suportata din bugetul creditelor interne.

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.01 “Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)”, paragraful 48.00.01.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se măresc după cum urmeaza:

 • -  306 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2019

 • -  3.845 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2020

  Manager Proiect

  Staicu Alexandra Ligia


  Responsabil Financiar Radulescu IulianaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, Prahova, România

Pta Eroilor nr la, Cod Postai 100316


Nr.                        /.Ș.


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind Proiectul “Eficientizare energetica - grădiniță cu program prelungit nr 23 Municipiul Ploiești” cod SMIS 117888

In cadrul prevederilor bugetare pe anii 2019 - 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul “Eficientizare energetica - grădiniță cu program prelungit nr 23 Municipiul Ploiești” cod SMIS 117888 a fost aprobat la finanțare prin contractul nr 4392/26.06.2019 si se va derula in perioada iulie 2019 - mai 2020, este necesara asigurarea surselor de finanțare după cum urmeaza:

Cheltuieli totale

4,140 mii lei

Chetuieli eligibile

4,098 mii lei

Cheltuieli neeligibile

42 mii lei

Clasificatii bugetare

2019

2020

65.02.03.01/58.01.01

39 mii lei

494 mii lei

65.02.03.01/58.01.02

255 mii lei

3,228 mii lei

TOTAL

294 mii lei

3,722 mii lei

Surse Buget Local

2019

2020

Granturi UE

294 mii lei

3,722 mii lei

Precizam ca diferența de 124 mii lei reprezentând contribuția Municipiului Ploiești va fi suportata din bugetul creditelor interne.

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor înregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.01 “Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)”, paragraful 48.00.01.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se măresc după cum urmeaza:

-  294 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2019

3.722 mii lei, granturile aferente urmând a fi incasate in anul 2020

Manager Proiect

Staicu Alexandra Ligia

Responsabil Financiar

Radulescu Iuliana
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. ......

Aprobat, Primar Adrian Florin D


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND PROIECTUL „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3”, cod SMIS 121383

La data de 06.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4327 pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3”, cod SMIS 121383. Ca urmare, este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru acest proiect, după cum urmează:

 • -  Cheltuieli totale proiect: 3.897,00 mii lei

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 3.738,00 mii lei

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 159,00 mii lei

Sumele ce vor fi incluse în bugetul local vor fi următoarele:

I. Anul 2019

Total cheltuieli 659,00 mii lei

 • -  Surse de finanțare: Granturi UE 659,00 mii lei

 • -  Clasificării:

o Cap. 70.02.03.30/58.01.01: 99,00 mii lei

o Cap. 70.02.03.30/58.01.02: 560,00 mii lei

II. Anul 2020

 • -  Total cheltuieli 1.584,00 mii lei

 • -  Surse de finanțare: Granturi UE 1.584,00 mii lei

 • -  Clasificării:

o Cap. 70.02.03.30/58.01.01: 238,00 mii lei

o Cap. 70.02.03.30/58.01.02: 1.346,00 mii lei


Precizăm că diferența de 1.654,00 mii lei reprezentând contribuția Municipiului Ploiești va fi suportată din bugetul creditelor interne.

Manager proiect,

Minodora Farcas

■A

Responsabil tehnic, Mariana Stochiță

Responsabil financiar,

Mihai Mihăilă


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr...........Zofâ

Aprobat, Primar Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROIECTUL „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1”, cod SMIS 119791

La data de 06.06.2019 a fost semnat contractual de finanțare nr. 4322 pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1”, cod SMIS 119791. Ca urmare, este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru acest proiect, după cum urmează:

 • -  Cheltuieli totale proiect: 2.598,00 mii lei

 • -  Cheltuieli totale eligibile: 2.508,00 mii lei

 • -  Cheltuieli totale neeligibile: 90,00 mii lei

Sumele ce vor fi incluse în bugetul local vor fi următoarele:

I. Anul 2019

Total cheltuieli 390,00 mii lei

 • -  Surse de finanțare: Granturi UE 390,00 mii lei


 • -  Clasificații:

o Cap. 70.02.03.30/58.01.01: 58,00 mii lei

o Cap. 70.02.03.30/58.01.02: 332,00 mii lei

II. Anul 2020

 • -  Total cheltuieli 1.115,00 mii lei

 • -  Surse de finanțare: Granturi UE 1.115,00 mii lei

 • -  Clasificații:

 • -  Cap. 70.02.03.30/58.01.01: 168,00 mii lei

 • -  Cap. 70.02.03.30/58.01.02: 947,00 mii lei

Precizăm că diferența de 1.093,00 mii lei reprezentând contribuția Municipiului Ploiești va fi suportată din bugetul creditelor interne.

Responsabil tehnic,

Farcaș Răzvan Virgil......(

/

Responsabil financiar,

Mihăilă Mihai Dan


Nr.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


RELAȚII INTERNATIONALE


Aprobat,

Primar

Adrian Florin


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL CU FINANȚARE EXTERNA “EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI-SALA DE SPORT SMIS 117893”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2019 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca pentru proiectul “EFICIENTIZARE energetica LICEUL tehnologic 1 MAI-SALA DE SPORT /SMIS 117893” s-a semnat contractul de finanțare nr.4307/26.06.2019, este necesara asigurarea surselor de finanțare după cum urmeaza:

Cheltuieli totale proiect

1954 mii iei

Chetuieli eligibile proiect

1901 mii lei

Cheltuieli neeligibile proiect

53 mii lei

Clasificatii bugetare

2019

2020

65.02.04.02/58.01.01

42 mii lei

205 mii lei

65.02.04.02/58.01.02

274 mii lei

1342 mii lei

TOTAL

316 mii lei

1547 mii lei

Surse

2019

2020

Granturi UE

316 mii lei

1547 mii lei

Contribuție PMP

37 mii lei

54 mii lei

TOTAL

353 mii lei

1601 mii lei

Suma de 91 mii lei reprezentând contribuția PMP la cheltuielile eligj si neeligibile urmeaza a fi acoperita din bugetul creditelor inteme.( ap; HCL 619/21.12.2018)


X

/I


Responsabil financiar

Simion IleanaMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro

INTERNATIONALENERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL CU FINANȚARE EXTERNA” „EFICIENTIZARE ENERGETICA LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIEST1/SMIS 117891”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2019 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca pentru proiectul „eficientizare energetica LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL ploiesti/smis 117891” s-a semnat contractul de finanțare nr.4450/26.06.2019, este necesara asigurarea surselor de finanțare după cum urmeaza:

Cheltuieli totale proiect

1284 mii lei

Chetuieli eligibile proiect

1231 mii lei

Cheltuieli neeligibile proiect

53 mii lei

Clasificatii bugetare

Prevedere bugetara 2019

Prevedere bugetara 2020

65.02.04.02 / 58.01.01

28 mii lei

132 mii lei

65.02.04.02 / 58.01.02

182 mii lei

864 mii lei

TOTAL

210 mii lei

996 mii lei

Surse

2019

2020

Granturi UE

210 mii lei

996 mii lei

Contribuție PMP

25 mii lei

53 mii lei

TOTAL

235 mii lei

1049 mii lei

Suma de 78 mii lei reprezentând contribuția PMP la cheltui si neeligibile urmeaza a fi acoperita din bugetul creditelor interne ( HCL 619/21.12.2018)

Responsabil financiar

Manager proiect


Mihaela


Simion Ileana


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829

RELAȚII INTERNATJQWs^Besti.ro

10^


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENT


CU FINANȚARE EXTERNA “EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2019 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul „eficientizare energetica școala gimnaziala george COSBUC” a inceput in luna mai 2019 si va continua pana in luna noiembrie 2019, se vor adauga in buget următoarele sume necesare :

Proiect “Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc” :

 • - Cheltuieli totale proiect: 1.775 mii lei, din care:

 • - Cheltuieli totale eligibile: 1.704 mii lei;

 • - Cheltuieli totale neeligibile: 71 mii lei.

 • -  Cap. 65.02.04.01/58.01.01: 222 mii lei

 • -  Cap. 65.02.04.01/58.01.02: 1440 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

 • -   Contribuția PMP - cheltuieli eligibile = 34 mii lei (credit)

 • -  Contribuția PMP - cheltuieli neeligibile = 71 mii lei (credit)

Granturi UE - 1670 mii lei

Suma de 105 mii lei reprezentând contribuția PMP la cheltuielile eligibile si neeligibile urmeaza a fi acoperite din bugetul creditelor interne.

Responsabil financiar

Simion Ileana

Manager proiect


Oprea MihaelaMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www. ploiești, ro


DIRECȚA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. ..^........'Adrian Florin


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


PRIVIND PROIECTUL„ Efîcientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiesti-Lot 4”


în cadrul prevederilor bugetare pe anii 2019 - 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă, având în vedere că Proiectul „ Efîcientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiești-Lot 4” cod SMIS 121425, a fost aprobat la finanțare prin contractul nr. 4335/06.06.2019 și se va derula în perioada 6 iunie 2019-30 septembrie 2020, este necesară asigurarea surselor de fînațare pentru acest proiect, după cum urmează:


Cheltuieli totale

4.744,00 mii lei

Cheltuieli eligibile

4.244,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile

500,00 mii lei


Sumele cuprinse în bugetul local vor fi următoarele:

Surse

2019

2020

Granturi UE

612,00 mii lei

1.934,00 mii lei


Clasificații bugetare

2019

2020

70.02.03.30/58.01.01

92,00 mii lei

290,00 mii lei

70.02.03.30/58.01.02

520,00 mii lei

1.644,00 mii lei

Total

612,00 mii lei

1.934,00 mii lei


Precizăm că diferența de 2.198,00 mii lei reprezintă contribuția Municipiului Ploiești ce va fi suportată din bugetul creditelor interne.Responsabil financiar,

Popa Georgeta
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr......0^(3

Aprobat, Primar , DOBRE


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


PRIVIND PROIECTUL „ Eficientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiești-Lot 2”

în cadrul prevederilor bugetare pe anii 2019 - 2020 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă, având în vedere că Proiectul „ Eficientizare energetică Blocuri în municipiul Ploiești-Lot 2” cod SMIS 121382, a fost aprobat la finanțare prin contractul nr. 4334/06.06.2019 și se va derula în perioada 6 iunie 2019 - 30 septembrie 2020, este necesară asigurarea surselor de finațare pentru acest proiect, după cum urmează:

Cheltuieli totale

9.421,00 mii lei

Cheltuieli eligibile

9.147,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile

274,00 mii lei

Sumele cuprinse în bugetul local vor fi următoarele:

Surse

2019

2020

Granturi UE

1.348,00 mii lei

4.140,00 mii lei

Clasificații bugetare

2019

2020

70.02.03.30/58.01.01

202,00 mii lei

621,00 mii lei

70.02.03.30/58.01.02

1.146,00 mii lei

3.519,00 mii lei

Total

1.348,00 mii lei

4.140,00 mii lei

Precizăm că diferența de 3.933,00 mii lei reprezintă contribuția Municipiului Ploiești ce va fi suportată din bugetul creditelor interne.

Manager proiect, Neagu Rita Marcela


Responsabil financiar,

Popa Georgeta

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII A

ANEXA 3


VIZAT, PRIMAR Adrian Florin DODRE


LISTA

obiective de investiții pe anul 2019 Rectificare 3


29. IUL. 2019Cap.51.02.71.01


AUTORITATI PUBLICE


totaj.Dotări informatica                          _________________________________________________

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"


Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere


Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL!

Lucrări noi


Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFI. si SPCLEP (proiectare+executie)


Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești


Cap.65.02.71.01

INVATAMANT


Lucrări noi

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)                    _______

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)


Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ’T. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)


Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor


: 1073.88,17:


::::iX7.55


30,00


67,14


21,75


59,50


<>4)83,44


,16

30,00


67,14


21,75


59,50


30,00


67,14


21,75


59,50


im;7:i

4,91


15,00


14,00


30,00


59,50


110-71

34,91


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe”

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul”Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuf'Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

12

Platforma electronica de management educațional

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

Cap.66.02.71.01

SANATATE

: : : : : :

A

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

2

PUZ Spital Municipal

3

SPF/SF Spital Municipal

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET 'AL RE    CARE 2

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 3

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

.(

0.0)

75/

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0.00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

: 14 -J0.38- :

/Mii

■0.00 :

: o.«e

/• /

4'.ooo.W):

: iowuitb

SSioitoox-

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

14.730,38

6,50

0,00

0,00

6,50

4.000,00

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

14.730,38

6,50

0,00

0,00

6,50

4.000,00

6,50

0,00

4.000,00

4.006,50

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

o?oo\c-

/ 1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00 /

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00 /

• 1.00 /

j -

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

o,o6../.

sU-1,00

kt

Nr.’

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare

FINANȚAT DIN:

BUGET

FINANȚAT DIN:

Observații

crt.

totala conform SF

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

AL

RE.    CARE 2

(+/-)

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 3

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TdtiW;:?':kk                             : ::                                 :

.

:::316;32

.0,00

' P.W:

: <3I6.32:.>

.. o;oii:: ::

■:::+Pm ::::

.   J'.M.

?:?:3:ik3î<<<:

A

Lucrări in continuare

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucruri noi

0,00

101,00

0.00

0,00

101.00

0,00

101,00

0,00

0,00

101,00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizarc/cxtinderea funcționala a Hipodromului Ploiești”

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

3.9,00. .

39.00 : :

ii,oo<..

■ ?: o.ob . J.

:.. MM - ; i

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

^56.00

+2:p86ș37

6.(!BÂ.44

0,00

L8:169iȘl<:

::: !i;()b .:::

: 2:os<>;37:::

: LA.ttSd 44?

:::: tr.oo :>:?

??:8i)69;8it<+

din care

A

Lucrări in continuare

256,00

175,00

5.975,17

0,00

6.150,17

0,00

175,00

5.975,17

0,00

6.150,17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

B

Lucrări noi

0,00

6,00

108,27

0,00

114,27

0,00

6,00

108,27

0,00

114,27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

_ 1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

'.......<M

j V

4

Realizare locuințe sociale str Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

0,00

1,00

108,27

.109,22-.

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

CRȘO/..

,'IM

31

6

Grup sanitar Parc Tonta Socolescu

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

.. M

s

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

72,55

0,00

0,00

72,55

0,00

72,55

0,00

--A?

o ■C ' -S Z' ■ 0,0'0+t?

• /

/

Nr.‘

ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

AL

RE,    CARE 2

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

HTTGFT IOCA

L

Observații

de la bugetul local

de la bugetul

de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemci-Cartier Bereasca

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

187,40

0,00

0,00

187,40

0,00

187,40

0,00

0,00

187,40

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

139,00

0,00

0,00

139,00

0,00

139,00

0,00

0,00

139,00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

8

Asigurare utilîtatî Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

n,oo

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

SF,PT,DF, "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Parc Industrial

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

18

Servicii de verificare documentarii tehnice faza DALI/PT

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

19

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

iiia.so

;L2;70<L(i‘>::

::: :23,8d:;:<

.:.2.723;89:::::

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

402,00

0,00

0,00

402,00

90,00

492,00

0,00

0,00

492,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4.076,20

400,00

0,00

0,00

400,00

90,00

490,00

0,00

0,00

490,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

t^’ioo L

*

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamnaj-inclusiv racorduri

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

- -------------------

X

o\.

\-l

B

Lucrări noi

0,00

1.345,00

0,00

0,00

1.345,00

0,00

1.345,00

0.00

It.ou,

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

0.00, '

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,llOj>

1.300,00,..

$ -

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

573,00

0,00

0,00

573,00

0,00

573,00

0,00

0,00

573,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

23,80

65,00

0,00

23,80

88,80

4 Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

kL

REi     ARE 2

Influente (+H

FINANȚAT DIN:

Observații

de ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

RECTIFICARE 3

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

:'ML9S

W:

<•8033

U;QO: .

:: .811,33

T(;) 1 AL-

<< 322.31;. ;<

:«•»:«

:<<Mk^<<

din care

L

32

v . f

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul J udetului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fisc/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAI.;: : :

«8.325.59. .

• 51237..;? I::

0,00 '

:::5.î37,7Ț<

<::5:i:47;7i:::

. : 0,00 ; •

:<<<<>,

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.432,16

0,00

0,00

1.432,16

0,00

1.432,16

0,00

0,00

1.432,16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

570,00

0,00

0,00

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

570,00

2

Lucrări de upgradc a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

780,16

0,00

0,00

780,16

0,00

780,16

0,00

0,00

780,16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

11.382.00

829,19

0.00

0,00

829,19

-90,00

739,19

0,00

0,00

739,19

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7.422,48

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Modernizare strada Cozia

0,00

377,19

0,00

0,00

377,19

-90,00

287,19

0,00

0,00

287,19..

U,<)0

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

698,80

0,00

0,00

698,80

0,00

698,80

0,00

0.00?

•.. 698,80~"|

<■-

©

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

45,46

0,00

45,46

0,00

■' •                       i

}

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

553,00

0,00

0,00

553,00

0,00

553,00

0,00

0,00

*553.00 ->

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

AL

RE    CARE 2

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 3

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

5

DAU, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

214,20

0,00

0,00

214,20

0,00

214,20

0,00

0,00

214,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

233,00

0,00

0,00

233,00

0,00

233,00

0,00

0,00

233,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: I.ucrari de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

 • 14

 • 15

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

709,00

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00MUNICIPIUL PLOIEȘTI

? DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3
Nr.

crt.


10


11


12


13


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

::::is73s:


Dotări informatica

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice____

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Stării încărcare pentru vehicule electrice"

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

Cap.61.02.71.01


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Lucruri noi

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

Lucrări «ui


Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ executie)

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Lauri lor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu'

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2 Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23 Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27 ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului                                                                       ___

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentarii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

Documentarii pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitari invatamant, etapa II                                    _____

Platforma electronica dc management educațional

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET

LOCAL

2020

BUGET

LOCAL

2021

BUGET

LOCAL

2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7=(3+4*5t6)

8

Cap.66.02.71.01

V

SANATATE

.A

IOIAI

Q.OO

4.011.00

4.901.IK»

X549.IH»

2,1!* .

l’.46l,(IU

’ A

A

Lucrări in continuare

0,00

0,50

0,00

0,00

0.00

0.50

[

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

0,50

0,00

0,00

0.00

0,50

Și f

i;

Lucrări noi

0,00

4.006.50

4.901.00

3.549,00

V ÎMM»

12.456,50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

4.006,50

4.901,00

3.549,00

0.00

12.456,50

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

TQT-AL.-.

Lucrări in continuare

0,00

1,00

-.-.•APO.-.-.-

0,00

. . . (1,00 .- . .

0,00

0,00

1,00

.........

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

101,00

1

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

. h». _•‘;lî k ’ xc'ihi!

!i 00

0.00

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

39,31

0,00

0,00

0,00

39,31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

•w

.........

a... 1 .

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

<;<629j00:<;

<<■1.2,31.9,8

din care

A

Lucrări in continuare

256,00

6.150,17

0,00

0,00

0,00

6.150,17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 1 IA

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a 11 a

0,00

5.975,17

0,00

0,00

0,00

5.975,17

B

Lucrări noi

0,00

114,27

0,00

629,00

3.521,00

4.264,27

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

109,27

0,00

629,00

3.521,00

4.259,27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

72,55

0,00

0,00

0,00

72,55

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

38,32

0,00

0,00

0,00

38,32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

81,01

0,00

0,00

0,00

81,01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiu! Ploiești

0,00

187,40

0,00

0,00

0,00

187,40

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistern iluminat public

0,00

139,00

0,00

0,00

0,00

139,00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

970,00

0,00

0,00

0,00

970,00

8

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

2019

BUGET LOCAL

2020

BUGET LOCAL 2021

mori

ț uicaL f

( C?*2

TOTAL BtlGE1!

^BOCXb \

, ,\

Observații

0

1

2

3

4

5

7‘

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

1,00

0,00

0,00

. O ii.Op P

, pW /

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

i 1,00

0,00

0,00

13

PUZ str. Cos minele nr. 11A

0,00

1,00

0,00

0,00

-î/a" W>’o'''oz

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

15

SF Parc Industrial

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

17

Consultanta management proiecte (URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

79,09

0,00

0,00

0,00

79,09

18

Servicii de verificare documentarii tehnice faza DALI/PT

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

19

întocmire documentarii tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

i.OLM:::: :

•: X723M :-

: ■ imi'). : :

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

492,00

0,00

0,00

0,00

492,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4.076,20

490,00

0,00

0,00

0,00

490,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamnaj-inclusiv racorduri

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucruri noi

0.00

1.345,00

0,00

0,00

0.00

1.345.00

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

i

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

573,00

0,00

0,00

0,00

573,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

88,80

0,00

0,00

0,00

88,80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

95,09

0,00

0,00

0,00

95,09

Cap.81.02.7L01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

uotal;-::-:-:-::-:-:

::<(>jăo:«-

din care

.V.      1 < f <’ ■ bl >' "

0 3

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

160,66

0,00

0,00

0,00

160,66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0,00

160,65

0,00

0,00

0,00

160,65

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

::: :e;oo :::

r1t LAL‘‘.

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.432,16

0,00

0,00

0,00

1.432,16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

570,00

0,00

0,00

0,00

570,00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

780,16

0,00

0,00

0,00

780,16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

11.382,00

739,19

0,00

0,00

0,00

739,19

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

1,00

0,00

0,00

0,00     l

1,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 'proiectare+executie)

7.422,48

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4

Modernizare strada Cozia

0,00

287,19

0,00

0,00

0,00

287,19

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

698,80

0,00

0,00

0,00

698,80

Wr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL

2019

BUGET

LOCAL

2020

BUGET

LOCAL

2021

BUGET , local;

202^

‘*2019-2022

^OJbsfervatii

0

1

2

3

4

5

,6

8

2

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

- s '•OM

o <?-\

3

SF-Asigur ar ea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

553,00

0,00

0,00

W- .

4* 0,00\ , <

J^353,00'’,V-

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

95,33

0,00

0,00

0,00

95,33

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

11,00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

214,20

0,00

0,00

0,00

214,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

233,00

0,00

0,00

0,00

233,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcan (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

30,00

0,00

0,00 1

0,00

30,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

0,00

38,08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str, Mimiului (Podul de lemn)

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madallna CRĂCIUNDIRECȚIA 1   NIC-INVESTIȚIIZI 7        2$ (W.Soiyp.mnini,

Cristian Mihai GANEA Viceprimar


NOTA DE FUNDAMENTARE

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.l 1570/07.06.2019, Parohia „Maica Precista” solicita sprijinul financiar pentru continuarea lucrărilor de pictura de la biserica parohiala.

Acordarea , din bugetul local, de sprijin financiar unităților de cult reprezintă o cheltuiala bugetara.

Conform devizului atașat, valoarea investiției Conservare - restaurare a picturii murale de la Biserica „Maica Precista” este de 441,64 mii lei.

Ministerul Culturii si Identității Naționale a avizat favorabil documentația pentru lucrările de conservare - restaurare a picturii murale de la Biserica „Maica Precista” din Ploiești, str. Armoniei nr.3.

Pentru sprijinirea financiara a Bisericii „Maica Precista” se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 100,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMX% I)L


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

ROMÂNIA                                   -


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI    / ș/


HOTĂRÂREA Nr. 226         'fex/::'

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești

pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 333/17.07.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Sălceanu Claudia Oana, precum și Raportul de specialitate nr. 198/16.07.2019 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea la venituri a bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea la cheltuieli a bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2019 conform Anexei nr. 3 și a Notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019

\

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETAR,

n. Ioana-Geanina SERBINOV Sef Serviciu z


1

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, George^So^r


r__

pVsisienta sociala i drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrat! in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG I

AQ-Vi£l.LA. ttrxtâxirl—x. ■■ .1 .>!, "t

Stimulent educațional le ’ea 241


Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter     i

științific si cultural) £!iuixEcMtauii_iu! . ’ifimiLp'

I


f 1 îy3H.f ; • 1-Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC


j Bunuri si servicii

'bunuri si servicii cabinete medicale școlare Transferuri către insiitulii publice________


Spitalul de Pediatrie Ploiești57

1,157.00

597.67

455.00

57

5.00

5.00

0.00

59

1,400.00

834.97

548.00

i • L#'

.    -140.83.

-1 IU.K4

. ji’i/r

12,200.00

5,966.00

5,321.00

163.00

87 70

9.00


Spitalul Municipal Ploiești I

Sume aferente persoanelor cu

handicaninuneridr.-'-     —   ■__

Alte transferuri curente interne' 55.1S âlț«teli«icli LCștr ĂtUie_____

IPlăti efectuate in anii precedent :■ —------:-----

CULTURA, RECREE (ESI !

RELIGIE


Bunuri si servicii - total- din

care:


iluminat ornamental

spectacole artificii

i acțiuni culturale

■ bunuri si șervicișParc Municipal Ploicș: Transferuri către insiitulii j publice, din care:

Casa de Cultura

Teatrul "Toma Caragiu"

Filarmonica "Paul

Constantinescu"__

Club Sportiv MunicirutI

■AdministrațiaParcului C-tin

Stere_____________

Susținerea cultelor


Alte transferuri curente interne 5


:lati efectuate anii preccdenti

.recuperate in anul curent


277.00


15.00.


I 30,772.56 ' 29,077.73\

i                                                                                   I


421.00

~ o'oo’ 262.50 F 4i:s.oo"


1,400,00


163.00


■t-


163.00


421.006t00

■111.93


100.00


l,517.5Oi

2501,00i


6,577.00

9,500.00     5,000.001

50,719.00    29,633.00

358.00

534.00

535 00

535.00

535.00

28,303.00

l

0.00

50,719.00

50,719.00

53,006.00

55,006.00

683.00

______ L............

1,506.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

7,320.00

14,000.00

14,000.00

15,000.00

16,000.00

5,878.00

12,713.00

12,713.00

13,000.00

13,500.00

9,502.00

13,000.00

13,000.00

14,000.00

14,500.00

4,920.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

.............. ■

9,500.00

100.00: 100.00

1

14.33..................

asigurai: s'      t.

ASISTENTA SOCIALA    '

42,4.1.61

39,115.07

1

0.00

79,430.55

84,502.00

85,338,00

85,346.00

Cheltuieli de personal - total din care:

39,288.00

19,784.80

18,166.00

0.00

39,288.00

41,446.00

42,270.00

42,270,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00'

8,347.00

7,518.00

16,735.00

17,573.00

17,573.00

17,573.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilnr Sociale Comunitare

1

6 ' ■ 7

5,799.00

12,500.00

13,109.00

13,109.00

13,109.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

459.00

354.00

820.00

861.00

861.00

861.001

Crese

3,895.70

3,781.00

7,633.00

8,436.00

9,260.00

9.260.00

Cheltuieli de petscna! Căminul de batrani

■ 1,6'-.00

824.40

714.00

!

1,600.00

1,467.00

1,467.00

1,467.00

Bunuri si servicii - intui din care:

1     5,71)3.47

3,368.99

2,415.00

0.00

5,703.47?

.                . i

5,641.00

5,653.00

5,661.00DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII
APRO PRI

ADRIAN FLORIN.DOBRE

29. IUL. 20lT

\ ’F> hi


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare 3

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

 • 1. Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui)

Municipiul Ploiești a incheiat contractul nr. 22900/19.10.2017 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

HCL nr. 43/07.02.2017 - str. Gârlei

HCL nr. 156/23.04.2015 - str. Verii, Vaslui

Valoarea investiției 1.083.277.11 lei inclusiv TVA

Lucrările sunt finalizate pe str. Verii si str. Speranței, iar pe celelalte străzi sunt realizate in proporție de 70%. Acestea vor fi finalizate in anul 2019.

Pentru finalizarea lucrărilor in cadrul contractului sus menționat, propunem alocarea sumei de 90.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 490.000 lei.

C.AIte cheltuieli de investiții

 • 2. Plan integrat de calitate a aerului

Pentru incheierea contractului de servicii in conformitate cu HCL nr.6/31.01.2019 a Consiliul Local al Municipiului Ploiești si HCL nr. 10/25.02.2019 a Consiliului Local al Comunei Brazi, propunem alocarea sumei de 23.800 lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 88.800 lei.

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Modernizare strada Cozia

întrucât lucrările de refacere a sistemului rutier se va executa după finalizarea lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 90.000.'lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Suma prevăzută in bugetul local este de 287.190 lei.


DIRECTOR EXECUTIV, MIHAEL A ^\MANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. W3H /  33 &

Ăl

p. PRIM AR


Cristian Mihai GANEA VICEPRIMAR

29. IUL. 2019

NOTA DE FUNDAMENTARE

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

1. LUCRĂRI NOI

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Ținând cont de oportunitatea dotării cu echipament de radioterapie cu energii inalte a Spitalului Municipal Ploiești, in anul 2018, Municipiul Ploiești, a procedat la achiziția studiului de fezabilitate pentru construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte la Spital Municipal Ploiești.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019.

Valoare indicatori tehnico-economici: 14.730,38 mii lei.

La aceasta data procedura de achiziție a lucrărilor (inclusiv proiectare) este finalizata.

Pentru edificarea clădirii, prin adresa nr. 15706/18.07.2019, Municipiul Ploiești a solicitat sprijinul Consiliului Județean Prahova.

Prin Hotararea Consiliului Județean nr. 100/26.07.2019 s-a repartizat suma de 4.000,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala, respectiv pentru edificarea Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție) la Spitalul Municipal Ploiești.

Suma prevăzută in buget: 12.456,50 mii lei din care:

 • -  in anul 2019: 4.006,50 mii lei;

 • -  in an 2020: 4.901,00 mii lei;

 • -  an 2021: 3.459,00 mii lei.

  Director Executiv, Mihaela


  AMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef Serviciu, Carmen NITU

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

TOTAL BUGET LOCAL

Observații

0

l

2

i              3

4

5

6/*

7=t.H-4-+5+6)

s.

Cap.66.02.71.01

e .c

/>

SANATATE

total

- o.oo:

: xbiLOQ:

: <4 901.00:

: :3 54«;0a::

. : ii'46i..'oa

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

0.00

0.00

0.8b<\

f; .o.™.,-:;.

/ 1 7

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.00

obo

B

Lucrări noi

0.00

4 006.50

4 901.00

3 549.00

t;i-2.456?59^

1

Laborator Radioterapie cu Energii înaltei, proiectare+executie)

0.00

4Wki.511

4 Wl.ltfl

■ 5-iv.uu

'MX»

tî feislsb-

m:

GJ’*?

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4

SF - Construire coip clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

:<:<o;ob

A

Lucrări in continuare

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp Cl, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1 0.00

1.00

B

Lucrări noi

0.00

101.00

0.00

0.00

0.00

101.00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (luliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza. LL.Carauiale'i

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2 J 4.32

0.00

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

0.00

0.00

39.31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

39AW

::: <

C

Ji! ' ’i              L'

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

39.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-x-ișoo:;:-:

■:::<o.oo;:<;<

:;>îșww ::

< :3;52t<op

?:>ț2i:3:ț9;8i:<

din care

A

Lucrări în continuare

256.00

6 150.17

0.00

0.00

0.00

6 150.17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea muu. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ileuala a domeniului public)

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

24.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Mureș an u, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

5 975.17

0.00

0.00

0.00

5 975.17

B

Lucrări noi

0.00

114.27

0.00

629.00

3 521.00

4 264.27

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr,13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0.00

109,27

0.00

629.00

3 521.00

4 259.27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

O.Wî

ll.OO

’ 905.37

>

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

72.55

0.00

0.00

0.00

72.55

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan . precum si Documentațiile aferente.

0.00

38.32

0.00

0.00

0.00

38,32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0.00

81.01

0.00

0.00

0.00

81.01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

187.40

0.00

0.00

0.00

187.40

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

139.00

0.00

0.00

0.00

139.00

6

Documentat» tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00 |

970.00

0.00

0.00

0.00

970,00

8

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

9

ET.DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, rtr.15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 13


Cont de execuție al bugetului local la data de 30.06.2019 -CHELTUIELI


- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei j de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0,00

0,00

395.020.170,00

231.502.690,00

395.020.113,00

206.934.652,00

205.799.185,00

1.135.467,00

198.415.800,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

90.178.290,00

50.676.810,00

90.178.280,00

47.427.288,00

47.073.446,00

353.842,00

40.785.031,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

43.409.790,00

21.945.960,00 | 43.409.784,00

19.221.497,00

18.867.655,00

353.842,00

33.954.114,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

43.409.790,00

21.945.960,00 j 43.409.784,00

19.221.497,00

18.867.655,00

353.842,00

33.954.114,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

43.409.790,00

21.945.960,00

43.409.784,00

19.221.497,00

18.867.655,00

353.842,00

33.954.114,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

38.377.300,00

23.929.850,00

38.377.296,00

23.405.791,00

23.405.791,00

0,00

1.886.705,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

0,00

449.450.00

r 0.00

449.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenjâ a i persoanelor

54.02.10

0,00

0,00

3.499.850.00

1.801.850,00

3.499.846,00

1.801.846,00

1.801.846,00

0,00

1.812.000,00

Alte servicii publice generale

| 54.02.50

0,00

0.00

34.428.000,00

22.128.000,00

34.428.000,00

21.603.945,00

21.603.945,00

0,00

74.705,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

1~55.02

0,00

0,00

8.391.200,00

4.801.000,00

8.391.200,00

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

4.944.212,00

19.282.650,00

9.461.462,00

0,00

10.023.458,00

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI 59.02

SIGURANȚA NAȚIONALA________________________ j____

Ordine publica si siguranța naționala            61.02


Ordine publica


Politie locala


! Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE_________

Invatamant19.160.000,00


26.000,00


96.650,00


9.461.462,00


9.461.462,00


0,00


9.359.625,00


9.359.625,00

~ ”6.106100


9.359.625,00

9.3591625100


95.731,00


95.731,00


99.186.620,00


15.227.580,00

3 352.330,00


174.287.950,00


25.496.528,00

”5.3677340^6


85.661.152,00


11.161.727,00


85.076.285,00


Invatamânt preșcolar si primar

invatamânt preșcolar

65.02.03.01

0,00

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

Invatamânt secundar

65.02.04

0,00

Invatamânt secundar inferior

^65.02.04.01

0,00

r

Invatamânt secundar superior

r 65.02.04.02

0,00

Invatamant profesional

^65.02.04.03

0,66


10.826.965,00

214747448700

1.888.442,00


584.867,00

334762,009.595.643,00

21231.179,00


Invatamânt postliceal

Servicii auxiliare pentru educație

Internate si cantine pentru elevi

Alte cheltuieli în domeniul învățământului


Sanatate


66.02


3.957.130,00

2.474.448,00

T.8881442,00

6.616.230,00

1'2.4361970766

38 600,00

258.000 00

893540.00

’ 1.410.210,00

586.006,00

586.006,00

11.221.500,00

19.091.188,00

8.151.730,00

7.816.968,00

4.122.360,00

6.616.225,00

2.616.287,00

2.506.381,00

7.073.140,00

12.436.963,00

5.519.579,00

5.294.723,00

26.000,00

38.000,00

15.864,00

15.864,00

193.750,00

258.000,00

162.562.00

162.562,00 ■

. . . ._ 1

j      50.000,00

L ....

50.000,00

35.000,00 |

35.000,00

50.000,00

50.000,00

35 000,00 ,

35.000,00

!    410.000.00

j    730.000,00

_

337.987,00 ‘

337.987,00

0,00   14.414.000,00    8.046.550,00   14.414.000,00    5.633.278,00 i 5.633.278,00


1.893.467,00

337.712100


6.891.227,00

.366.730,00


334.762,00

1j6>
,??'l- 6

. 0)001 J>5.76'6803,00.633,00

700

15,00

io,00

0,00

752760Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente ’ atare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

irobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02,06

0,00

0,00

1.941.000,00

1.934.000,00

1.941.000,00

377.923,00

377.923,00

0,00

377.650,00

Spitale generale

66.02 06.01 I

0,00

0,00

1.941.000,00

1.934.000.00

1.941.000,00

377.923,00

377.923,00

0,00

377.650,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

12.413.000,00

6.078.300,00

12.413.000,00

5.233.744,00

5.233.744,00

0,00

5.367.542,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50

0,00

0,00

60.000,00

34.250,00

60.000,00

21.611,00

21.611,00

0,00

21.611,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

60.000,00

34.250,00

60.000,00

21.611,00

21.611,00

0,00

21.611,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

0,00

54.892.880,00

33.429.880,00

54.892.872,00

29.751.135,00

29.501.030,00

250.105,00

29.455.937,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

28.901.560,00

15.597.560,00

28.901.560,00

14.117.122,00

13.867.122,00

250.000,00

13.886.445,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

27.395.560,00

14.914.560,00

27.395.560,00

13.434.122,00

13.184.122,00

250.000,00

13.203.445,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

1.506.000,00

683.000,00

1.506.000,00

683.000,00

683.000,00

0,00 l

683.000,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

24.905.810,00

17.046.810,00

24.905.802,00

15.132.564,00

15.132.459,00

105,00

15.077.746,00

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

13.060.000.00

9,747.000,00

13.060.000,00

9.502.465,00

9.502.465,00

0,00

9.502.000.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de aqrement

67.02.05.03

0,00

1

0,00

11.845.810,00

7.299.810,00

11.845.802,00

5.630.099,00

5.629.994.00

105,00

5.575.746,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

1.085.510,00

785.510,00

1.085.510.00

501.449,00

501.449,00

0,00

491.746,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

79.484.550,00

42.482.610,00 j 79.484.550,00

39.115.012,00

39.115.012,00

0,00

40.222.415,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.04

0,00

0,00

2.112.000,00

1.104.900,00

2.112.000,00

910.102,00

910.102,00

0,00

950.104,00

68.02.05

0,00

0,00

43.261.550,00

22.655.550,00

43.261.550,00

21.140.081,00

21.140.081,00

0,00

21.643.624,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05 02

0,00

0,00

43.261.550,00

22.655.550,00

43.261.550,00

21.140.081,00

21.140.081.00

0,00

21.643.624,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0.00

0,00

2.628.000,00

2.527.000,00

2.628.000,00

2.505.321,00

2.505.321,00

0,00

2.505.321,00

Crese

68.02.11

0,00

0.00

8.308.000,00

4.269.640,00

8.308.000,00

4.030.392,00

4.030.392,00

o',00

4.164.331.00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

2.562.000,00

1.363.000,00

2.562.000,00

1.140.534,00

1.140.534,00

0,00

1.219.681,00

Cantine de ajutor social

j 68.02.15.02

0,00

0,00

2.562.000,00

1.363.000,00

2.562.000,00

1.140.534,00

1.140.534,00

0,00

1.219.681,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

' 68.02.50

0,00

0,00

20.613.000,00

10.562.520,00

20.613,000,00

9.388.582,00

9.388.582,00

0,00

9.739.354,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

I 20.613.000,00

10 562.520,00

j 20.613.000,00

9.388.582,00

9.388.582,00

0,00

9.739.354,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

i ...... . ... ...

0,00

0,00

65.904.730,00

38.427.100,00

| 65.904.703,00

35.978.033,00

35.781.275,00

196.758,00

33.523.355,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

| 70.02

0,00

L °'°°

' 41.441.740,00

22.409.200,00

41.441.722,00

21.639.163,00

21.442.405,00

196.758,00

20.333.889,00

Locuințe

I 70.02.03

0,00

■ 0,00

7.283.580,00

650.000,00

ț 7.283.580,00

194.406,00

194.406,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

7.283.580,00

650.000.00

7.283.580,00

194.406,00

194.406,00

0,00

0.00

Iluminat public si electrificări

. 70.02.06

i        0,00

0,00

i 4.032.000,00

3.967.000,00

|  4.032.000,00

I 3.900.932,00

3.900.932,00

0,00

2.867.450,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si i dezvoltării comunale

■ 70.02.50

0,00 | 0,00

+ 30.126.160,00

j 17.792.200,00

[ 30.126.142,00

17.543.825,00

17.347.067,00

196.7^00 ■ '1,7.466.4^,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00 j 0,00

24.462.990,00

j 16.017.900,00

j 24.462.981,00

14.338.870,00

14.338.870,00

/ \';0;00

.13.189.466,00

A        «

Salubritate si gestiunea deșeurilor

1 74.02.05

0,00

21.052.900,00

14.002.900,00

I 21.052.891,00

12.832.784,00

12.832.784,00

f/ - o.oo

11:447.184^00

Salubritate

j 74.02.05.01

1 0,00

0,00

i 19.703.900,00

12.653.900,00

i 19.703.891,00

11.483.926,00

| 11.483.926,00

0,00

:^0:096.755;00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

i 74.02.05.02

‘ 74.02.06 '

I       o.oo

! 0,00

î- 1.349.000.00

1.349.000,00

I 1.349.000.00

1.348.858,00

1.348.858,00

w°°

'• ^.360.429^

! Canalizarea si tratarea apelor reziduale

' 0.00

0,00

I 1.247.000,00

T 1.060.000,00

1.247.000.00

992.484.00

Ț   992.484,00

'<"■9,00

T.742.282,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0.00

0.00

7  2.163 090.00

.    955.000,00

ț 2.163.090,00

513.602,00

i     513.602,00

I__    ....  _

0,00

._ ' 0 00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

Combustibili si energie

79.02

0,00

0,00

I 45.366.530,00

| 32.794.510,00

; 45.366.530,00

28.406,717,00

'28.406.717,00

. 0,00

29.043.158,00

81.02

0,00

0,00 1 10.322.310,00

2.110.000,00 i 10.322.310,00

690.478,00

;     690.478,00

0,00

555.003,00

Denumirea indicatorilor

Cod

(

Credite angajament

rrobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Energie termica

81.02.06

...... I

0,00

.

0,00

Transporturi

84.02

0,00

o,oo 7

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

| Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0,00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0.00

Excedent

98.02

0,00 f

0,00 1

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0,00

0,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00

0,00

Autoritati executive

51.02.01.03

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0,00

0.00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

1

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

63.02

0,00

0,00

Invatamant                                   65.02

L                 ......... _     ........ i

j       0,00

1

0,00

Invatamant preșcolar si primar

i 65.02.03     I       0,00

I.                                                    I.

T 0,00

1

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0,00

1     o;oo

0,00

1 invatamant primar

65.02.03.02

0,00

învățământ secundar

65.02.04

0,00

0,00

invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

l Invatamant profesional

, 65.02.04.03 T

0,00 I

0,1

j invatamânt postliceal

65.02.05

0,00 |

0,l

I Servicii auxiliare pentru educație

1 65.02.11

0,00 i

0,1

[ Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00 '

.....O.l

H Alte cheltuieli în domeniul învățământului

' 65.02.50

0.00 “

’ 0;

Credite bugetare

Angajamente f -etare

i

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

plătit

10.322.310.00

2.110.000,00

10.322.310,00

690.478,00

690.478,00

0,00

555.003,00

35.044.220,00

30.684.510,00

35.044.220,00

27.716.239,00

27.716.239,00

0,00

28.488.155,00

i

35.044.220,00

30.684.510,00

35.044.220,00

27.716.239,00

27.716.239,00

0,00

28.485.428,00

27.829.880,00

26.634.510,00

27.829.880,00

25.380.681,00

25.380.681.00

0,00

23.670.184,00

7.214.340,00

4 050.000,00

7.214.340,00

2.335.558,00

2.335.558,00

0,00

4.815.244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.262,00

0,00

0,00

0,00^

0,00

0,00

0,00

836.116,00

0,00

0,00

371.231.400,00

220.585.660,00

371.231.352,00

203.186.703,00

202.059.566,00

1.127.137,00

174.945.572,00

87.197.740,00

49.044.650,00

87.197.730,00

47.307.565,00

46.953.723,00

353.842,00

23.891.901,00

40.857.240,00

20.741.800,00

40.857.234,00

19.101.774,00

18.747.932,00

353.842,00

17.061.744,00

40.857.240,00

20.741.800,00

40.857.234,00

19.101.774,00

18.747.932,00

353.842,00

17.061.744,00

40.857.240,00

20.741.800,00

40.857.234.00

19.101.774,00

18.747 932,00

353.842,00

17.061.744,00

37.949.300,00

23.501.850,00

37.949.296,00

23.405.791,00

23.405.791,00

0,00

1.885.945,00

449.450,00

0,00

449.450,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.499.850,00

1.801.850,00

3.499.846,00

1.801.846,00

1.801.846,00

0,00

1.812.000,00

34 000.000,00

21.700.000,00

34.000.000,00

21.603.945,00

21.603.945,00

0.00

73.945.00

8.391.200,00

4.801.000,00

8.391.200,00

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

4.944.212,00

19.186.000,00

10.321.000,00

19.186.000,00

9.365.731,00

9.365.731,00

0,00

9.944.206,00

19.186.000,00

10.321.000,00

19.186.000,00

9.365.731,00

9.365.731,00

0,00

9.944.206,00

19.160.000,00

10.311.000,00

19.160.000,00

9.359.625,00

9.359.625,00

0,00

9.938.094,00

19.160.000,00

10.311.000,00

19 160.000,00

9.359.625,00

9.359.625,00

0,00

9.938.094,00

26.000,00

10.000,00

26.000,00

6.106,00

6.106,00

0,00

6.112,00

169.926.850,00

1 94.906.200,00

169.926.830,00

85.200.859,00

84.624.322,00

576.537,00

84.185.326,00

25.397.740,00

15.147.480,00

25.397.728,00

11.145.639,00

10.819.207,00

326.432,00

9.235.608,00

5.355.240,00

3.340.230,00

.   5.355.240,00

2.468.215,00

2.468.215,00

4'^2.171.275,00

37*%.

3.945.030,00

2.446.690,00

i 3.945.030,00

1.882.209,00

1.882.209,00

.y/rs O

fbo.13B6.891,00 y? ■->

\<^4.384,00

1.410.210,00

893.540,00

1 410.210,00

586.006,00

586.006,00

47     £1,00

c- /

1 19.004.500,00

11.153.500,00

n 19.004.488,00

8.141.875,00

7.815.443,00?

.- £/ 3*6.432,00

A 6'15^.^65,00

i 6.566.930,00

1 "l27399?57’dT00

4.082.360,00

6.566.925,00

2.607.118,00

2.505.542,00

■■ 16115-WW2.1®.497,00

‘   7.045.140,00

12.399.563,00

5.518.893,00

5.294.037,00

Vt£224.856iO0

AUDE

' V SWo

/ z4.^504,00

38.000.00

26.000.00

38.000,00

15.864,00

15.864,00

4<</.864,00

'    258.000,00

:     193.750,00

258.000,00

162.562,00

162.562,00

*|JPl41.485,00

;      50.000,00

!      50.000,00

50.000,00

50.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

50.000,00

50.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

1 ____________________

35.000,00

730.000,00

410.000,00

730.000,00

I    337.987,00

337.987.00

0.00

294.983,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

irobate la finele perioadei ie raportare

trimestriale cumulate

Sanatate

66.02

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08     I

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.02.50     I

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50 50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

o,oo4

0,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

0,00

Sport

67.02.05.01 ’

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02 05.02

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

1 Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

| 70.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

Salubritate

74.02.05.01

I       0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

j       0,00

...

. 0,00

o.oo

j Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

I Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0,00

0,00

j Combustibili si energie f Energie termica

I 81.02         J       0,00

0,00

£81.02.06

0,00

0,00

: Transporturi

84.02

0,00 ;

Credite bugetare


aprobate la finele perioadei de raportare 1278947000,00 ~42i7ood7ob


trimestriale cumulate


Angajamente etare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli efective421.000,00

12.4137dbd70b“


12.894.000,00

4277000,00

421.000,00

1Z41370'00700


5.612.185,00


356.830,00

356.830,00

5.2337744,00


5.612.185,00

"3567830700


0,00

0,00


60.000,00

60300700'


34.250,00 ,

34.250700"


60.000,00

607od67bo


21.611,00


21.611,00


356.830,00

5.233/744,00

21.611,00

21.611,00


0,00

0,00


52.204.560,00


28.214.560,00

26/70836030


30.772.560,00

î 4310360700


52.204.552,00


28.214.560,00


29.328.023,00


1306300,00

23.006.500,00


14.227.560,00

“683.00030


26.708.560,00


14.112.322,00

13.429.322700


1.506.000,00


683.000,00


29.077.918,00

13.862.322,00

13.17932230

6837000,000,00


0,00


250.105,00

250.000,00

250 000,00


0,00


21.611,00

21.611,00


29.050.164,00

13.88l7700,00

13.198.100.00

“683.000,00


13300300,00

10.006300,00


15.178.500,00

9771'8300700


5.460.500,00


13300.000,00


14.752.103,00

9.502300,00


14.751.998,00

9302300,00


105,00

“"0,00


14.713.703,00

9.502300,00


983.500.00


683.500,00


983.500,00


5.250.103,00


5.249.998,00


105,00


5.211.703,00


463.598,00


463.598,00


0,00


455.361,00


79.430.550,00


0,00


40.161.189,00


8.308.000,00


910.102,00


910.102,00


10.532.520,00


20.559.000,00


55.229.300,00


Ț 10.532.520,00

36.229.300,00


!■


21.426.400,00


20.559.000,00


55.229.282,00


3.777300,00

29.599.391,00


21.852.891,00


21.140.081,00

21.140381,00


21.140.081,00

27140381,00


0,00

0,00


949.781,00


21.643.624,00


2.505.321,00


2.505.321,00


4.030.392,00    4.030.392,00


1.140.534,00

1.1407534700


1.140.534,00

1440.534700


9.388.582,00


9.388.582,00


9.388.582,00


9.388.582,00


35.029.878,00


21.210.510,00


3.762.515,00


17.447.995,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


196.758,00


196.758,00


0,00


21.643.624,00


2.505.321,00

477617361,00


1.218.059,00

1.218.05930


9.683.043,00


9.683.043,00


32.354.183,00


20.271.860,00


2.805.421,00


21.052.900,00

19/703300,00

1.349.000,00

800300700


39.691.510,00

10 000.000,00

io7ooo.ooo7oo


29.691.510,00


Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

■> roba te la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0.00

0,00

Excedent

98.02

0,00^

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

o.oo T

0,00

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0,00 j

0,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0,00 j

0,00

Autoritati executive

51.02.01.03^

0,00 '

0,00

Alte servicii publice generale

54.02

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

___

0,00

0,00

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0,00

0,00

. Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0,00

0,00

Ordine publica

61.02.03

0,00

0,00

1 Politie locala

61.02.03.04

0,00

0.00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0,00

0,00

Invatamant

65.02

0,00

0,00

Invatamânt preșcolar si primar

65.02.03

0,00

0,00

invatamânt preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

Invatamânt secundar

65.02.04

0,00

0,00

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

Sanatate

66.02

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

0,00

J

0,00

Servicii culturale

67.02.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

l       0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0,00

1 0,00

0,00

| Sport

67.02.05.01

0,00

> întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi.

i 67.02.05.03

0,00

0,00

1 baze sportive si de agrement

1 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

I 67.02.50

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente Z ’etare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

29.691.510,00

27.062"5il?0d"

2.629.00d?od~

28.184.510,00

"26134.510,60

29.691.510,00

""2770627510,00

25.751.342,00

25738076'81700

25.751.342,00

25 380.681,66

0,00

24.038.628,00

0,00

23.670.184,00

1.550.000,00

2.629.000,00

370.661,00

370.661,00

0,00

368.444,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

138.262,00

0,00

~0,00

23.788.770,00

10.917.030,00

23.788.761,00    3.747.949,00

3.739.619,00

8.330,00

23.470.228,00

2.980.550,00

1.632.160,00

2.980.550,00

119.723,00

119.723,00

0,00

16.893.130,00

2.552.550,00

1.204.160,00

2.552.550,00

119.723,00

119.723,00

0,00

16.892.370,00

2.552.550,00

1.204.160,00

2.552.550,00

119.723,00

119.723,00

0,00

16.892.370,00

2.552.550,00

1.204.160,66

2.552.550,00

119.723.00

119.723,00

0,00

16.892.370,00

428.000,00

~ 428166,00

428.000,00

428.000.00

428.000,00

0,00

0,00

0,00

760,00

428.000,00

0,00

0,00

0,00

760,00

96.650,00

96.650,00

96.650,00

95.731,00

95.731,00

0,00

79.252,00

96.650,00

96.650,00

96.650,00

95.731,00

95.731,00

0,00

79.252,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

“0,00

58.589,00

o.oo’1

0,00

0.00

0,00

0,00

58.589,00

o.oo

96.65016' 47361/126,00" " 987800,00

12.100.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.078,00

96.650,00

__________

96.650,00

95.731.00

95.731.00

0,00

1.585,00

4.280.420,00

4.361.120,00

460.293,00

451.963,00

8.330,00

855.472,00

80.100,00

98.800,00

16.088,00

7.758,00

8.330,00

360.035,00

12.100,00

12.100,00

6.233,00

6.233,00

0,00

59.904,00

12.100,00

12.100,00

12.100,00

6.233,00

6.233,00

0,00

56.576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.328,00

86.700,00

68.000,00

" "46.600,66"

86.700,00

49166,00

9.855,00

1.525,00

8.330,00

29816210

49.300,00

9.169,00

839,00

8.330,00

230.233,00

37.400.00

28 000,00

37.400,00

686,00

~686,00

o7oo

68.129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.769,00 "I

1.520.000,00

1.513.000,00

1.520.000,00

21.093,00

21.093,00

0,00

28.438,00

1.520.000,00

’ ’i75207666j)d

1.513.000,00

" 1.520.000,00

--------— .

------------ _

21.093,00

21.093,00

7-"w

20.820,00

1 513.000,66

1.520.000.00

21.093,00

21.093,00

n4f4^20,00

zl\K00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

|   2.688.320,00

i 68776667o"o'

2.657.320,00

687100,00

2.688.320,00

423.112,00

423.112,00

. / ... .:// . • o, o o 7

687.000,00

4.800,00

4.800,00

6-. > VyTb.OO

«y 5.345,00

I    687.000,00

~ț "1.899110,00

60.000.00

X...........

i 1.839.310,00

102.010,00

687.000,00

1.868.310,00

29.000,00

1.839.310,00

102.010,00

687.000,00

" 1.899.310,00

4.800,00

4.800,00

'■-•0.00

p; ,614^,00

380.461,00     380.461,00

^Mj-0,00

...'3641*13,00

■ - o.oo

60.000.00

1.839.310.00"

102.010,00

465,00 i        465,00

d<y.yyb,oo

379.996,00

0,00

364.043,00

37151,00

37 851,00

0,00

'  36.385,00

1 Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

probate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0,00 |

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

o,oo7

0,00

Crese

68.02.11

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0,00

0,00

| Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

0,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0,00

0,00

Locuințe

70.02.03

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0.00

0,00

Iluminat public si electrificări

70.02.06

0.00

o.ocH

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0,00

0,00

Protecția mediului

74.02

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

I 74.02.50

0,00

0,00 I

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

i 79.02

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

0,00

0,00

Energie termica

81.02.06

0,00

0,00

Transporturi

84.02

0,00

0,00

Transport rutier

84.02.03

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

0.00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor             84.02.50

0,00

i         o.oo 7

1 _.

Excedent

98.02

L “

0,00

ORDONATOR PRINCIPAICredite bugetare

Angajamente fetare

Angajamente legale

_

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

54.000,00

30.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

61.226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_0,00

6,00

2.970,00

0,00

0,00

0,00

— ■

0,00

0,00

6,00

_ 17 622,00

0,00

54.000,66

0,00

30.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.622,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

56.311,00

54,000,00

30.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

56.311,00

10.675.430,00

2.197.800,00

10.675.421,00

948.155,00

948.155,00

0,00

1.169.172,00

8.065.340,00

982.800,00

8.065.331,00

231.895,00

231.895,00

0,00

623)29,00

7.283.580,00

~7 283?580,00

650.000,00

7.283.580,00

194.406,00

194.406,00

MO

_0,00

650.000,00

7.283.580,00

194.406,00

194.406,00

0,00

6766

255.000,00

190.000,00

255.000,00

138.417,00

138.417,00

0.00

62.029,00

□2o.7o0,00

_ Y61‘o?090,00

142.800,00

526.751,00

-100.928,00

-100.928,00

0,00

0,00

1.215.000^00

2.610.090,00

716.260,00

716.260,00

0,00

1,107.143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616

0,00

1.571,00

0,00

‘447.003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.571,00

260.000,00

447.000,00

202.658,00

202.658,00

0,00

1.1057572,00

2.163.090,00

955.000,00

2.163.090.00     513.602,00

513.602.00

0,00

0,00

5.675.020,00

"~32273ÎO,00’

2.710.000,00

210.000,00

5.675.020,00

2.124.047,00

2.124.047,00

0,00

4.473.202,00

322.310,00

159.150,00

159.150,00

0,00

23.675,00

322,310,00

210.000,00

322.310,00

159.150,00

159.150,00

o?oo

23.67M0

5.352.710,00

2.500.000,00 7

5.352.710,00

1.964.897,00

1.964.897,00

0,00

4.449.527,00

5.352.710,00

2.500.000,00

5.352.710,00

1.964.897,00

1.964.897,00

0,00

4.446100,00

767.370,00

“^475857346766“

0,00

767.370,00

0,00

0,00

0,00

~ MO

2.500.000,00

4.585.340,00

1.964.897,00

1.964.897,00

0,00

4.446.800,00 ,

o.ocP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.727766“

U,UO I            0,00

0,00

836.116,00

0,00

“   MO

O o DIRECTOR EXECUTIV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Cont de execuție al Bugetului local la data de 30.06.2019-VENITURI


Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

anuale aprobate latinele perioadei de

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedentl

din anul curent

TOTAL VENITURI

raportare

00.01

391.558.170,00

228.422.720,00

620.478.078,00

222.848.324,00

I 397.629.754,00

VENITURI PROPRII

49.90

369.867.000,00

206.861 700,00

600.319.020,00

222.848.324,00

î 377.470.696,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

382.680.000,00

227.680.700,00

616 956.106,00

222.844.388,00

394.111 718,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

340.096.000,00

202.163.000,00

476.912.081,00

145.842.809,00

' 331.069.272,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

214.329.000,00

97.257.000,00

106.034.567,00

12.824.820,00

93.209.747,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.370.000,00

1.698.000,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00

Impozit pe profit

01.02

3.370.000,00

1.698.000,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.370.000,00

1.698.000,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36 993,00

1.595.880,000,00


l

1.595.880,00

1 595.880,00

0,00

0,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

209.624.000,00

94.585.000,00

91.254.340,00

0,00

91.254.340,00

91.254.340,00

0,00

0,001

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

320.000,00

132.538,00

0,00

132.538,00

132.538,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

320.000,00

132.538,00

0,00

132.538,00

132.538,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

208.724.000,00

94.265.000,00

91.121.802,00

0,00

91.121.802,00

91.121.802,00

0,00

0,00:

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

208.724.000.00

94.265.000,00

91.121.802,00

0,00

91.121.802,00 i

91.121.802,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.335.000,00

974.000,00

2.183.631,00

265.217,00

1.918.414,00 î

1.081.846,00

561.466,00

540.319,00,


Alte impozite pe venit profit si câștiguri din capital

A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE


05.02.50


00.09


Impozite si taxe pe proprietate

Impozit si taxa pe clădiri

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)


07.02


07.02.01


07.02.01.01


07.02.01.02


1.335.000,00

81.121.000,00

81.121.000,00

66.000.000,00

16.000.000,00

50.000.000,00


3 f

974.000,00

66.861.000,00

66.861.000,00

56.561.000,00

13.941.000,00

42.620.000,00


I         I , uu

2 183.631,00

293.044.632,00

293.044.632,00

263.185.646,00

25.816,314,00

237.369.332 00


561.466,00


1.081.846,00

58.233.591,00112.061.624,00

58.23X591,00

47.565.265,00

12.350.288,00


Impozit si taxa pe teren

07.02.02

11.021.000,00

8.247.000,00

26.859.555,00

4.906.274,00

21.953.281,00

8.603.189,00 r

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500.000,00

3.357.000,00

9.194.054,00

4.056.819,00

5.137.235.00

3.452.506,00 i5-

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500,000,00

4.871.000,00

17.619.503,00

838.777,00 '

16.780.726,00

5.128.872,00 :

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

21.000,00

19.000,00

45.998,00

10.678,00

35.320,00 '

21.811,00 ■'

■V ■

Taxe judiciare de timbru 0 i alte taxe de timbru

07.02.03

4.100.000,00

2.053.000,00

2,997.412,00

351.805,00

2.645.607,00

2.065.107.00 /■

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0.00

0,00

2.019.00

735,00

1.284,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

44.646.000,00

38.045.000,00

77.832.882,00

29.271.104,00

48.561.778,00

33.831.997,00'^

Sume defalcate din TVA

11.02

23.269.000,00

21.275.000,00

19.336.991,00

0,00

19.336.991,00

19.336.991,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

11.02.02

19.137.000,00

19.137.000,00

17.198.991.00

0,00

17.198.991,00

17.198.991,00

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul


112.061.624,00 122.749.417,001

101.743.504,00 113.876.877,00

1.120.189,00   12.345.837,00

i 100 62X3,15,00 101.531.040,00:

10.199.651,00    8.056.715,00

''3757355;0Q;^ 5 366 193.00 9.815.848.00.© 2\674.783,00 8.448,00 j □fi 15.739.00

■ ' 117.177.00      815.098.00

727,00

487869.996^ 35.130.889,00

0,00 0,00

0,00


0,00


Denumirea indicatorilor

inoicator

anuale aprobatei la finele perioadei de I

comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor °i

—--—

raportare I

Municipiului Bucure" ti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.09

4.132.000,00

finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

105.000,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

105.000,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării

16.02

21.272.000,00

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.945.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

10.445.000,00

fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02X12.02

6.500.000,00

juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de

16.02.03

4.247.000,00

funcționare


Prevederi bugetare , trimestriale ' cumulate


2.138.000,00 ‘

0,00

0,00 '

52.000,00

52.000,00

16.718.000,00

13.788.000,00

8.744.000,00

5.044.000,00

2.884.000,00


Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

>tal, din care:

din anii     '■

precedenti

din anul curent

2.138.000,00

0,00

2.138.000,00 I

2.138.000,00

0,00

o.oo,

I

29.454,00

878,00

I

28.576,00 j

311,00 t

28.013,00

1.130,00]

29.454,00

87876'0 .

28.576,00 ;

311,00 j

28.013,00

1 130,0(4

170.757,00

12.573,00 '

158.184,00 1

69.940,00 !

87.053,00 T    13.764,00

170.757,00

12.573,00

158.184,00

' 69.940,00 |

87.053,00

13.764,001

58.295.680,00

29.257.653^66_i

29.038.027,00 î

14.424.755,00 j

8.754.930,00

35.115.995, do!

I

50.941.460,00 |

24.918.491,00 i

26.022.969,OOȚ

12.108.082,001

8.209.190,00

30.624.188,00

33.129.553,00

21.050i532.00 ;

12.079.021 00 i

7.394.017,00T

741.398,00

| 24.994.138,00

17.811.907,00

3.867.959,00 '

13.943.948,00 i

4 714.065,00

7.467.792,00

ț' 5.630.050,00

5.243.842,00

2.388.025,00

2.855.817,00

2.259.546,00

430.756,00

2.553.540,00


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.000,00 ~

46.000,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

42.584.000,00

25.517.700,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

13.339.000,00

6.685.000,00

Venituri din proprietate

30.02

13.339.000,00

6.685.000,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

12.000.000,00

6.685.000,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

12.000 000.00

6.685.000,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

1.339.000,00

0,00

Venituri din dividende de la alp plătitori

30.02.08.02

1.339.000,00

0,00 '

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

29.245.000,00

18.832.700,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.712.000,00

7.772.000,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

12.401 000,00

7.638.000,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de

33.02.12

61.000,00

25.000,00

ajutor social

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,

33.02.28

0,00

0,00

imputatii si despăgubiri

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

250.000,00

109.000,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

24.000,00

14.000,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

24.000,00

14.000,00

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

15.300.000,00

10.600.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

15.300.000,00

10.600.700,00

Venituri din amenzi °i alte sancțiuni aplicate de către alte

35.02.01.02

15.300.000,00

10.600.700,00

instituții de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

1.209.000,00

446.000,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00


2.110.378,00

1.951.137,00

159.241,00

57.127,00

114.984,00 :

1.938.267,00

140.044.025,00

77.001.579,00

63.042.446,00

17.270.011,00

41.297.211,00 ’

81.476.803, OOj

33.074.904,00 '

24.130.356,00

8.944.548,00

5.540.981,00 !

0,00

i 27.533.923,00|

33.074.904,00

24.130.356,00

8.944.548,00

5.540.981,00"

0,00

' 27.533.923,00j

30.568.457,00

23.004.874,00

7.563.583,00

4.201.954,00

0,00

I 26.366.503,OOj

30.568.457,00

23.004.874,00

7.563.583,00

4.201.954,00

0,00

26 366.503,00

2.506.447,00

1.125.482,00

1.380.965,00

1.339.027,00

0,00

1.167.420,00

2.506.447,00

1.125.482,00

1 380.965,00

1.339.027,00

0,00

!' 1 167 420,00

106.969.121,00

52.871.223,00

54.097.898,00 '

11.729.030,00

41.297.211,00

î 53.942.880,00

5.519.572,00

20.482,00

5.499.090,00

5.487.673,00

112,00

31.787,00

5.338.620,00

0,00 r

5.338.620,00 ;

5.338.620,00

0,00

0,00

33 542.00

10.219,00

23.323,00

15.701,00

112,00

17.729,od

20.032,00

10.263,00

9.769,00

9.247,00

0,00

10.785,00;

127.378,00

0,00

127.378,00

124.105,00 '

0,00

3.273,00

17.107,00

0,00

17.107,00

17.107,00 T

0,00

1

6.967700 5

1O.14O$oW^ 5.649.467®^/ 5.397.33^^«^'*’c


99.855.726,00


52.264.013,00


47.591.713,00


252.133,00

1.324.583,00

15.648,00


0,00

586.728,000,00


15.648,00


0,00


0,00


Denumirea indicatorilor

Venituri din aplicarea prescripției i extinctîve Taxe speciale (din 2011)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Taxa de reabilitare termică

id

ii.uicator

36.02.01.01 ~

36.02.06

36.02.11

36.02.23

Prevederi bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

0,00

750.000,00

33.000.00

345.000.00

trimestriale cumulate

0,00

350.000,00

16.000,00

0.00

Contribuia asociatei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

81.000,00

80.000,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-11.346.600,00

-7.155.040,00

Vârsâminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

11.346.600,00

7.155.040,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

456.000,00

456.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

456.000,00

456.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

455.000,00

455.000,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.000,00

1.000,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *)

40.02.14

0.00

0,00

IV. SUBVENȚII

00.17

8.422.170,00

286.020,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

8.422.170,00

286.020,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

6.218.170,00

60.000,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42 02 34

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

243.000.00

60.000,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

' 42.02.55

5.975.170,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

2.204.000,00

226.020,00

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.204.000,00

226.020,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204.000,0C

226.020,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00 0,00

Prefinantare

48.02.02.03

0,00 0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

371.231.400,00 220.585.660,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

’ 370.988.400,00 220.525.660,00

A. VENITURI FISCALE                              00.03       340.096.000,00 202.163.000,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN 00.04       214.329.000,00  97.257.000,00


Drepturi constatate


Total, din care:

15.648,00

351.933,00


din anii precedent!


din anul curent


0,00^     15.64800 ’

I

0,00     351.933,00


653.173,00      545.997,00 “   107.176,00 '

279.847,00       40.731,00 ‘    239.116.00 1

5,00          0,00“    “5,00“


încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

■I

15.648,00

0,66"

6,00

351.212,00

0,00

721,00

13.121,00

110.626,00

529 426.00

170.820,00

0,00

109.027,00

5,00             0,00             0,00,


23.977,00

-1.000.000,00

0,00

0,00

23.977,00

-1.000.000,00 ;

23.977,00

-1.000.000,00

0,00

0,00 ’

0,00

.....o.oo

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00 ’

.....

0,00

0 00

499.905,00

3.936,00

495.969,00

483.831,00

0,00

16.074,00

499.905,00

3.936,00

495.969,00

483.831,00

0,00

16.074,00,

499.905,00

3.936,00

495.969,00

“483.831,00 '

0,00

16.074,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o,oo!

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00.

2.200.000,00

0,00 '

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00!

2.200.000,00

0,00

2.200.000.00

2.200.000,00

0,00

’ 0,00:

822.067,00

0,00

822.067,00

822.067,00

0,00

0,00

822.067,00

0,00

822.067,00

822.067,00

0,00

o,oo!

777.764,00

0,00

777.764,00

777.764,00

0,00

0,00

3.183,00

0,00

3.183,00

3.183,00

0,00

f             o.oo:

1.568,00

0,00

1.568,00

1.568,00

0,00

0,00j

99.420.00

0,00

99.420,00

99.420,00

0,00

o.oo-

669.843,00

0,00 1

669.843,00

669.843,00

0,00

o.oq

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• 0,00

3.750,00

0,00

3.750,00

3.750,00

0,00

0,00


44.303,00

44.303,00

1.870,00

966,00

41.467.00

615.777.242,00

615.676.254,00


0,00       44.303,00

0,00       44.303,00

0,00 ‘       1.870,00

0,00         966,00

0,00       41.467,00


222.803.657,00 392.973.585,00

222 803.657^00 392.872.597,00


476.912.081,00 145.842.809,00 331.069,272,00

106.034.567,00   12.824.820,00   93.209.747,00


0,00;


) 0,80 !

---------'

- 0,00.®

r ’ o.oo \ 'țg ■ '.Ap 00 ’r

...4;..A' ‘ sf[ h>~, i

■ - 0 00 , —~—a; “*—

£202.197.828,06^1^23901297,00, 250.789.117,00j 202.096.840,00 16£79O:297 6o 250.789.117,00!


44.303,00    . 3

//a, AD.i'

44.303,00-,'

.7 ;< X-

1.87.0,00. ” ■ -,o.

966,00;. VW!

■\ ■■■*,', \

41.467,00;, . “

--------'185.997.654,00 121.493.086,00 169.421.341,06

93.932.066,00      561.466,00   11.541.035,00


Denumirea indicatorilor

CAPITAL


>d

| indicator


Prevederi bugetare

! trimestriale i cumulate


îanuale aprobate! la finele | i perioadei de ' ! raportareDrepturi constatate


din anul curent

Incasarl realizate


Stingeri pe alte cai decât incasari


Drepturi constatate de încasat


! A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN ' 00.05 . CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

3.370.000,00

3.370.000,00

1.698.000,00

1.698.000,00

Impozit pe profit

01.02

. Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.370.000,00

1.698.000,00

; A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI ■ DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

209.624.000,00

94.585.000,00

r Impozit pe venit

03.02

900.000,00

320.000,00

; Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților : imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000.00 '

320.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

208.724.000,00

94.265.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

208.724.000,00

94.265.000,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.335.000,00

974.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1,335.000,00

974.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.335.000.00

974.000,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

81.121.000,00

66.861.000,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.121.000,00

66.861.000,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

66.000.000,00

56.561.000,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

16.000.000,00

13.941.000,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

50.000.000,00

42.620.000.00

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

11.021.000,00

8.247.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500.000,00

3.357.000,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500.000,00

4.871.000,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

21.000,00 *

19.000,00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

4.100.000,00

2.053.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

44.646.000,00

38.045.000,00

, Sume defalcate din TVA

11.02

23.269.000,00

21.275.000,00

. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor °i Municipiului Bucure0 ti

11.02.02

19.137.000,00

19.137.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional I acreditat

■ 11.02.09

4.132.000,00

2.138.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

105.000,00

52.000,00

Impozit pe spectacole

' 15.02.01

105.000,00

52.000,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.272.000,00

16.718.000,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.945.000,00

13.788.000,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

10.445.000,00

8.744.000,00


12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00 H

1.595.880,00

0,00

11.000.716,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00 T

1.595.880,00

0,00 ’

11.000.716,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00

1.595.880,00

0,00

11.000.716,00!

91.254.340,00

0,00

91.254.340,00

91.254.340,00

0,00

0,00

132.538,00

0,00

132.538,00

132.538,00

0,00

o,oo

132.538,00 '

0.00

132.538,00

132.538 00

o.oo;

o.oo

91.121.802,00

0,00

91.121.802,00

91.121.802,00

0,00

o,od

91.121.802,00

0,00

91.121.802,00 ‘

91.121.802,00

0,00 f

0,00*

2.183.631,00

265.217,00

1.918.414,00

1.081.846,00

561.466,00

540.319,00

2.183.631,00

265.217,00

1.918.414,00

1.081.846,00

561.466,00

540.319,00

2.183.631.00

265.217,00

1.918.414,00

1.081.846,00

561.466,00 ;

540.319,00!

293.044.632,00

103.746.885,00

189.297.747,00

58.233.591,00

112.061.624,00 I

122 749.417,00*

293.044.632,00

103.746.885,00

189.297.747,00

58.233.591,00

112.061.624,00 1

122.749.417,00!

263 185.646,00

98.488.071,00

164.697.575,00

47.565.265,00

101 743.504,00

113.876.877,00!

25.816.314,00

8 814.419,00

17.001.895,00

12.350.288,00

1.120.189,00

12.345.837,00

237.369.332,00

89.673.652,00

147.695.680.00

35.214.977,00

h 00.623.315,00

101.531 040.00

26.859.555,00

4.906.274,00

21.953.281,00

8.603.189,00

î 10.199.651,00

8.056.715,00

9.194.054,00

4.056.819,00

5.137.235,00

3.452.506,00

ț    375.355,00

5.366.193,00

17.619.503,00

838.777,00

16.780.726,00

5.128.872,00

7 9.815.848,00

2.674 783,00!

45.998,00

10.678,00

35.320,00

21.811,00

8.448,00

15.739,00!

2.997.412,00

351.805,00

2.645.607,00

2.065.137,00

ț    117.177,00

815.098,00!

2.019,00

735,00

1.284,00

0,00

*        1.292,00

727,00,

77.832.882,00

29.271.104,00

48.561.778,00

33.831.997,00

8.869.996,00

35.130.889,00,

19.336.991,00

0,00

19.336.991,00

19.336.991,00

0,00

0,00

17.198.991,00

0,00

17.198.991,00

17.198.991,00

I              0,00

0,00*


2.138.000,00

29.454,00

29.454,00

170.757,00

170.757,00

58.295.680,00


0,00

878,00

878,00

12.573,00

12.573,00

29.257.653,00


2.138.000,00

28.576,00

28.576,00

158.184,00

158.184,00

29.038.027,00


;    6 "V

......

—o-qq          0 00;

’   <£1.130,00

1.130,00,

69.940,87.05'3,CTOy' -<’J3.764jid|

69.940.Oo\^^^3$oA\ 13.764,001

KÂ.---zi. 35.115.995,00,


2.138.000,00^ 5>

31W'

311,^0


14.424.755,00


8?7%4.930,00'


50.941.460,00

33.129 553,00


24.918.491,00

21.050.532,00


26.022.969,00

12.079.021,00


12.108.082,00

7.394.017,00


8.209.190,00

741.398,00


30.624.188,00'

24.994.138,00


Denumirea indicatorilor

Inâ—ator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale ( cumulate )

i

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

încasări realizate

fizice *)

i

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02 02

6.500.000,00

5.044.000,00

17.811.907,00

3.867.959,00

13.943.948,00 '

4 714.065,00 !

I

~ 7.467.792,00

5.630 050.00

1

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03 ’

4.247.000,00

2.884.000,00

5.243.842,00

2.388.025,00

2.855.817,00 !

2.259.546,00 !

I

“ 430.756.00    2.553.540.00i

114.984,00 :   1.938 267.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării i bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.000,00

46.000,00

2.110.378,00

1.951.137,00

159.241,00 |

i

57.127,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

30.892.400,00

18.362.660,00

138.764.173,00

76.960.848,00

61.803.325,00

16.099.186,00

41.297.211,00

81.367.776,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

13.339.000,00

6.685.000,00

33.074.904,00^

24 130.356,00

8.944.548,00 |

5.540.981,00 1

0,00

! 27.533.923,00

Venituri din proprietate

30.02

13.339.000,00

6.685.000,00 '

33.074.904,00

24.130.356,00 ‘

8.944.548,00 î

5.540.981,00

0,00

|~ 27.533.923,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

12.000.000,00

6.685.000,00

30.568.457,00

23.004.874,00

7.563.583,00

4.201.954,00

0,00

I 26.366.503,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

12.000.000,00

6.685.000,00 '

30.568.457,00

23.004.874,00

7.563.583,00 |

4.201.954,00

0,00

' 26.366 503.00'

Venituri din dividende *)

30.02.08

1.339.000,00

0,00

2.506.447,00

1.125.482,00

1.380.965,00

1.339.027,00

0,00

1.167.420,00

Venituri din dividende de la aljj plătitori

30.02.08.02

1.339.000,00

0,00 j

2.506.447,00

1.125.482,00

1.380.965,00

1.339.027,00

0,00

‘   1.167.420,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

17.553.400,00

11.677.660,00

105.689.269,00

52.830.492,00

52.858:777,00 ;

10.558 205,OO ț 41.297 211,00

î 53.833.853,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

12.712.000,00

7 772.000,00

5.519.572,00

20.482,00

5.499.090,00

5.487.673,00

112,00

31.787,00)

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

12.401.000,00

7.638.000.00

5.338.620,00

0,00

5.338.620,00 :

5.338.620,00

0,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

61.000,00

25.000,00

33.542,00

10.219,00

23.323,00 '

15.701,00

112,00

17.729,00:

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.00

0,00

20 032,00

10.263,00

9.769,00

9.247,00

0,00

10.785,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

250.000,00

109.000.00

127.378,00

0,00

127.378,00 '

124.105,00

0,00

3.273.0Q

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

24.000,00

14.000,00

17.107,00

0,00

17.107,00

17.107,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

' 34.02.02

0,00

0,00 '

6.967,00

0.00

6.967,00

6.967,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

24.000,00

14.000,00

10.140,00

0,00

10.140,00

10.140,00

7         0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări

' 35.02

15.300.000,00

10.600.700,00

100.107.859,00

52.264.013,00

47.843.846,00

5.649.467,00

î 41.186.473,00

53.271 919,00'

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

15.300.000,00

10.600.700,00

99.855.726,00

52.264.013,00

47.591.713,00

5.397.334,00

41.186.473,00

j 53.271.919,00!

Venituri din amenzi °i alte sancțiuni aplicate de către alte institujji de specialitate

35.02.01.02

15.300.000,00

10.600.700,00

99.855.726,00

52.264.013,00

47.591.713,00

5.397.334,00

y 41.186.473,0c

I 53.271.919,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

252.133,00

0,00

252.133,00

252.133,00

0,00             0,00,

Diverse venituri

36.02

864.000,00

446.000,00

1.044.731,00

545.997,00

498.734,00

403.958,00

110.626,00     530.147,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

15.648,00

0,00

15.648,00

15.648,00

0,00 ’ 0,00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0,00

0,00

15.648,00

0,00

15.648,00

15.648,00

0.00

, -.s> >v 0.00<„       721,00

Taxe speciale (din 2011)

36.02.06

750.000,00     350.000,00

351.933,00

0,00

351.933,00

351.212 00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

33.000,00       16.000,00

653.173,00

545.997,00

107.176,00

13.121,00

110.626.00 ■■ , ,529 426,00.

Alte venituri

36.02.50

81.000,00 80.000,00

23.977,00

0,00

23.977.00

23.977:00

-^7.. ' j'0.00\‘c :'vio.oo

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-11.346.600,00   -7.155.040,00

-1.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

Ă >• :V>:?- 0,00-k ; i ‘•io,oo

Vârsăminte din secpunea de funcționare pentru finanțarea secpunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-11.346.600.00   -7.155.040,00

-1.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00 \         d’dO /5?/ 0,00:

IV. SUBVENȚII

00.17

243.000,00       60.000,00

100.988,00

0,00

100.988,00

100.988,00

‘i.^-^o.oo           0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

243.000,00       60.000,00

100.988,00

0,00

100.988,00

100.988,00

0,00-            0,00:

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

243.000,00      60.000,00

100.988,00

0,00

100.988,00

100.988,00            0,00            0,00

Denumirea indicatorilor


lnc..,ator


Prevederi bugetare *eT trimestriale cumulate [

[anuale aprobate7 la finele perioadei de raportare


Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.34

42.02.41

0,00

243.000,00

0,00

60.000.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

' 20.326.770,00 i

7.837.060,00 i

1. VENITURI CURENTE

00.02

11.691.600,00

7.155.040,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

11.691.600,00 '

7.155.040,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

' 00.14

11.691.600,00 |

7.155.040,00

Diverse venituri

36.02

345.000,00

0,00 ‘

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

345.000,00 '

0,00 "

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de

36.02.31

0.00

0,00 '

reabilitare termică

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

11.346.600,00

7.155.040,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

456.000,00

456.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

456.000,00

456.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

39.02.01

455.000.00

455.000,00

publice

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile

39.02.03

1.000,00

1.000.00

statului

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru

40.02.14

0,00

0,00

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *)

IV. SUBVENȚII

00.17

8.179.170,00

226.020,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

00.18

8.179.170,00

226.020,00

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Subvenții de la bugetul de stat

42.02

5.975.170,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al

42.02.10

0,00

0,00

construcțiilor existente cu destinație de locuință Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

5.975.170,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

42.02.69

0,00

0,00

necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

■ aferete perioadei de programare 2014-2020

Sume primite de la UEfalti donatori in contul plăților

48.02

2.204.000,00

226.020,00

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2.204.000,00

226.020,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204.000,00

226.020,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

Prefinantare

48 02.02.03

0,00

0,00

I

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

Total, din care:

din anii precedentl

din anul curent

Incasari realizate

alte cal decât Incasari

constatate de incasat

1 568,00

0,00

1.568,00

1.568,00

0,00

0,00

99.420,00

0,00

99.420,00

99.420,00 '          0,00

0,00

4.700.836,00

44.667,00

4.656.169,00

4.575.735,00

0,00

125.101,OOj

1.279.852,00

40.731,00

1.239.121,00 ;

1.170.825,00

0,00

109.027,Ou

1.279.852,00

40.731,00

1.239.121,00 *

1.170.825,00

0,00

109.027,00

1.279.852,00

40.731,00

1.239.121,00 7

1 170.825,00,          0,00

109.027,00

279.852,00

40.731,00

239.121,00 :

170.825,00

0,00

109.027,00

279.847,00

40.731,00

239.116.00 :

170.820,00

0,00

109 027,00

5,00

0,00

” 5,00 î

5,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

499.905,00

3.936,00

495.969,00 '

483.831,00

0,00

16.074,00;

499.905,00

3.936,00

495.969,00

483.831,00

0,00

16.074,00’

499.905.00

3.936,00

495.969,00

483.831,00

0,00

16.074,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

2.200.000.00

0,00

2.200.000.00

2.200.000,00

0,00

o,oo‘

721.079,00

0,00

721.079,00

721.079,00

0,00

~ 0,00

721.079,00

0,00

721.079,00

721.079,00

0,00

o.ooi

676.776,00

0,00

676.776,00

676.776,00

0,00

o,oo

3.183,00

0,00

3.183.00

3.183,00

0,00

0,00

669.843,00

0,00

669.843,00

669.843,00

0,00

”0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.750,00

0,00

3.750,00

3.750,00

0.00

0.00

44.303,00

0,00

44.303,00

44.303,00

°-ot>

,7,s

44.303,00

0,00

44.303,00

44.303(00'

■\ © 0,00

1.870,00

0,00

1.870,00 r

1.87^0(5*

î            ,o.o.d

' | «£ 0.00

966,00

0,00

966,00

966,00

7 AU   o.oo

41.467,00

0,00

41.467,00

41.467,00’

0.00

0.00
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Cont de execuție al Bugetului creditelor interne la data de 31.06.2019 - CHELTUIELI

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

CHELTUIELI - TOTAL

0,00

0,00

72.308.860,00

46.237.260,00

72.308.860,00

8.101.647,00

8.101.647,00

0,00

0,00

Sănătate

66.07

0,00

0,00

3.819.520,00

0,00

3.819.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unităji sanitare cu paturi

66.07.06

0,00

0,00

3.819.520,00

0,00

3.819.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.07.06.01

0,00

0,00

3.819.520,00

0,00

3.819.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuin|B, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.215.193,00

2.215.193,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.215.193,00

2.215.193,00

0,00

0,00

i Protecția mediului

74.07

0,00

0,00

16.573.750,00

17.868.680,00

16.573.750,00

5.700.032,00

5.700.032,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0,00

0,00

16.573.750,00

17.868.680,00

16.573.750,00

5.700.032,00

5.700.032,00

0,00

0,00

Transporturi

84.07

0,00

0,00

49.415.590,00

25.868.580,00

49.415.590,00

186.422,00

186.422,00

0,00

0,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

49.415.590,00

25.868.580,00

49.415.590,00

186.422,00

186.422,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

24.889.410,00

18.000.000,00

24.889.410,00

186.422,00

186.422,00

0,00

0,00

Străzi

84.07.03.03

0,00

0,00

24.526.180,00

7.868.580,00

24.526.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

72.308.860,00

46.237.260,00

72.308.860,00

8.101.647,00

8.101.647,00

0,00

0,00

Sănătate

66.07

0,00

0,00

3.819.520,00

0,00

3.819.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi

66.07.06

0,00

0,00

3.819.520,00

0,00

3.819.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.07.06.01

0,00

0,00

3.819.520,00

0,00

3.819.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuin|B, servicii si dezvoltare publica

70.07

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.215.193,00

2.215.193,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.215.193,00

2.215.193,00

0,00

0,00

Protec|ia mediului

74.07

0,00

0,00

16.573.750,00

17.868.680,00

16.573.750,00

5.700.032,00

5.700.032,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0,00

0,00

[ 16.573.750,00

17.868.680,00

16.573.750,00

5.700.032,00

5.700.032,00

0,00

0,00

Transporturi

84.07

0,00

0,00

49.415.590,00

25.868.580,00

49.415.590,00

186.422,00

186.422,00

0,00

0,00

Transport rutier

84.07.03

0,00

0,00

49.415.590,00

25.868.580,00

49.415.590,00

186.422,00

186.422,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0,00

0,00

24.889.410,00

18.000.000,00

24.889.410,00

186.422,00

186.422,00

1—0,00

Străzi

84.07.03.03

0.00

0,00

24.526.180,00

7.868.580,00

24.526.180,00

0,00

0,00

/ *=> 0,00


ORDONATOR PRINCIPAL DE^REDITE
pag. 1