Hotărârea nr. 264/2019

Hotãrârea nr. 264 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (24979 MP) ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DOTĂRI AFERENTE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE PENTRU AMPLASARE MOTEL – RESTAURANT, STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI PARCARE TIRURI ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst = 40574 MP), DIN CARE 7050 MP ÎN INTRAVILAN PLOIEȘTI NR. CAD. 135600 ȘI NR. CAD. 127247 –UTR V3.1


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 264 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (24979 MP) ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI CĂI DE COMUNICAȚII ȘI DOTĂRI AFERENTE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE PENTRU AMPLASARE MOTEL -RESTAURANT, STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI PARCARE TIRURI ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sst = 40574 MP)” DIN CARE 7050 MP ÎN INTRAVILAN PLOIEȘTI NR. CAD. 135600 ȘI NR. CAD. 127247 -UTR V3.1

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 355/29.07.2019 al consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian, Văduva Sorin și Sălceanu Claudia Oana privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent "Introducere teren în intravilan (24979 mp) zonă mixtă instituții și servicii și căi de comunicații și dotări aferente și zonă căi de comunicații rutiere pentru amplasare motel - restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri și amenajare drum acces (Sst = 40574 mp totală din care 7050 mp în intravilan Ploiești)”nr. cad. 135600 și nr. cad. 127247,UTR V3.1 Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 306190/26.07.2019;

Văzând documentația Plan Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan (24979 mp) zonă mixtă instituții și servicii și căi de comunicații și dotări aferente și zonă căi de comunicații rutiere pentru amplasare motel - restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri și amenajare drum acces (Sst = 40574 mp totala din care 7050 mp în intravilan Ploiești nr. cad. 135600 și nr. cad. 127247 UTR V3.1”, întocmit de S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh. Bogdan Florin GEORGESCU;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism nr. 010 din 25.07.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șefnr. 006/25.07.2019;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 26.07.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent "Introducere teren în intravilan (24979 mp) zonă mixtă instituții și servicii și căi de comunicații și dotări aferente și zonă căi de comunicații rutiere pentru amplasare motel - restaurant, stație alimentare carburanți, spălătorie auto și parcare tiruri și amenajare drum acces (Sst = 40574 mp totală din care 7050 mp în intravilan Ploiești)” nr. cad. 135600 și nr. cad. 127247, UTR V3.1 Ploiești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent specificate la art. 1 sunt valabile până la aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Șef Serviciu