Hotărârea nr. 263/2019

Hotãrârea nr. 263 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 263

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 347/25.07.2019 al consilierilor Minea Constantin Gabriel și Stanciu Marilena și Raportul de specialitate nr. 15116/18.07.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021;

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 14/29.07.2019 (Nr. Reg. Special 35/29.07.2019) al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 29.07.2019;

A

In conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii nr.47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

  • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

A

In temeiul art. 139 alin. 3, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., astfel:

Cheltuieli de asigurare pază externă: - 1785 mii lei

Cheltuieli cu salarii de bază: +1605 mii lei

Sporuri, prime și alte bonificații: 62 mii lei

Tichete de masă: 46 mii lei

Cheltuieli aferente contract mandat: 72 mii lei

Art. 2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Șorin-Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Șef Serviciu